2018 års New Tang Dynasty och
Epoch Times Fa-konferens


27 oktober 2018, Li HongzhiDafa-lärjungar som deltar i New Tang Dynasty Televisions och Epoch Media Groups Fa-konferens: God eftermiddag alla!

(Publiken: God eftermiddag Mästaren!)

Under alla dessa år som det ondskefulla KKP har förföljt Dafa-lärjungar har dessa våra två mediegrupper spelat en mycket bra roll, en avgörande roll. [Ni har] effektivt avslöjat ondskans förföljelse och samtidigt förklarat sanningen om Falun Gongs situation för människor och hjälpt till att rädda kännande varelser.

KKP är helt enkelt en ond regim, en skurkregim. Om de lögner som den ingjuter gör människor oförmögna att skilja på sant och falskt, då kommer dessa människor att följa den mot förintelse. Således har The Epoch Times och New Tang Dynasty Television i detta avseende spelat en mycket bra roll och har verkligen effektivt räddat kännande varelser.

Naturligtvis, ni som arbetar inom media måste, för att kunna utföra väl det ni ska göra, kultivera er själva väl. Sålunda ska kultiveringen komma först och främst för er alla – för alla Dafa-lärjungar som är involverade i medierna. För huruvida ni kultiverar er väl eller inte avgör vilken kraft ni har till att rädda människor, och huruvida ni kultiverar väl eller inte avgör hur ni klarar jobbet – så är det garanterat. Efter att ha gjort så många erfarenheter under alla dessa år har ni alla kommit att förstå på ett djupare plan att Dafa-lärjungar inom alla yrken och branscher, inklusive Dafa-lärjungar inom de olika medierna – det är likadant för alla – når det dubbla resultatet med bara halva ansträngningen i mycket av det de gör, när de lägger stor vikt vid sin egen kultivering. Vi kan därför inte försumma kultiveringen. Den kommer först och främst.

Som ni vet är mediearbete till för att rädda människor, det är till för att förklara sanningen och för att sätta stopp för förföljelsen. Men vad är det yttersta ändamålet? Varenda en av er vandrar på er egen kultiveringsväg inom media. Detta som ni gör är just er kultiveringsväg. Det är säkert. Vilken funktion du än har inom dessa medier, eller vilket arbete som än har delegerats till dig, så är det din kultiveringsväg. Därför måste du, för att vandra den här vägen väl, lägga ner din själ i att kultivera dig själv. Du kan inte någon gång slappna av, för du har som mål att till sist nå fulländning.

Jag ser nu så många unga människor [här], av vilka de flesta är nya ansikten. Naturligtvis, när det gäller unga människor är det första jag kommer att tänka på att under årens lopp i Fastlandskina har de där principerna som härrör från det ondskefulla KKP varit helt och hållet onda, och att de går emot traditionen och är mot mänskligheten. Så för att människor skulle acceptera dess saker var det första som det var tvunget att göra att undergräva Kinas traditionella kultur och mänsklighetens universella värden. Det har hela tiden haft den sortens effekt. Under Kinas alla tidigare kampanjer var det Kinas kulturelit som det rensade ut. Under kulturrevolutionen förstördes kulturminnena, de historiska platserna, de antika böckerna – alla kulturlämningarna – så att människor inte längre skulle känna till det som vittnade om de värden som hade lämnats kvar från historien. I den undervisning som samtidigt erbjöds i skolorna lärdes Kinas historia ut i endast mycket generella ordalag. Längre fram lärdes den gradvis inte längre ut. Ännu längre fram lärdes den ut som något som skulle kritiseras. Slutligen svartmålades Kinas historia som något värdelöst. De försöker indoktrinera människor till att tro att det ondskefulla KKP är störst och bäst. Till följd av dess indoktrinering vet många unga människor idag ingenting om sin egen traditionella kultur och inte heller känner de till sin egen historia. Många unga människor som kom ut från Kina [säger] efter att ha sett Shen Yun-föreställningen: ”Wow, det verkar som om Kina har en sådan underbar traditionell kultur”, som om de upptäckte det precis nu. Så här ondskefullt är KKP. Så under alla dessa år efter att det grep makten i Kina, blev till och med människor i min generation allvarligt hjärntvättade av det, vilket har medfört att tänkesättet är mycket annorlunda än människors tänkesätt i ett normalt samhälle, för att inte tala om dagens unga människor.

Så med tanke på detta ska traditionell kultur ligga till grund för vadhelst era medier gör i fråga om inriktning, kulturell utgångspunkt och i vilken utsträckning vi följer universella värden. Traditionella värden måste tas som grunden. Varför fruktar det ondskefulla KKP Shen Yun-föreställningar så mycket? Det är ju trots allt bara ett scenframförande. Anledningen är att vad Shen Yun uppvisar är mänsklighetens traditionella kultur, och det är just det som det ondskefulla KKP är ute efter att förstöra, det är exakt vad det vill eliminera, och det är endast på så sätt som dess onda saker kan bli så vitt spridda och otyglade. Således tycker det att det har strävat i Kina i flera decennier, i över ett halvt århundrade, och det tycker att kineserna idag alla har blivit till den röda drakens ungar, och den tycker att de alla har blivit till dess celler. Därför kan det hänsynslöst trampa på kineser, det kan hänsynslöst döda, slakta och förfölja er. Även om man slår på det verbalt så slår man på det på ett kommunistiskt sätt, och det är inte att verkligen slå – det har redan fört saker och ting dithän. Shen Yun har fullständigt vänt KKP:s saker på ända. Det onda spöket tyckte att allt som det har gjort under det senaste århundradet har varit förgäves – det var verkligen som om det hade blivit träffat av blixten och att allt som det hade gjort var förgäves. Därför måste ni först kunna känna igen och urskilja påverkan från det ondskefulla partiet. Det finns inget annat sätt; endast genom att använda mänsklighetens äkta traditionella kultur kan ni se det tydligt för vad det är.

Så när ni driver ett medieföretag måste ni alla, som journalister och som utbildade individer, ta traditionell kultur som er utgångspunkt och använda den för att förstå universella värden, endast då kan ni se klart det ondskefulla partiet för vad det är och avskaffa det. Naturligtvis finns det en massa modernistiska saker, och det är inte enbart den skada som det ondskefulla KKP har gjort mot den kinesiska nationen – det finns också en massa modernistiska saker i det västerländska samhället. Låt mig säga er att detta också är en manifestation av att det ondskefulla partiet förstör det västerländska samhället: partiet ligger bakom alltihop. Mänsklighetens kultur har genomgått förändringar under de senaste ett- till tvåhundra åren. Förr i tiden, samexisterade gott och ont, positivt och negativt, i det mänskliga samhället. Det var som balansen mellan yin och yang. Men med början för ett eller ett par århundraden sedan har detta onda kommunistspöke gradvis tagit djävulens plats; alltså, inom yin-yang-balansen har det fullständigt tagit över den negativa, demoniska sidan. Således har det på senare år hänsynslöst gjort dessa saker som har förstört mänskligheten.

Med andra ord, för att göra dessa saker väl behöver ni dels kultivera er själva väl, dels klart förstå allt detta. Det må vara idéer, kultur eller nyheter, vad det än må vara, så måste vi använda de universella värdena för att avgöra om det är bra eller dåligt, rätt eller fel. Naturligtvis har ni tagit er igenom så många år av prövningar och svårigheter och ert motiv för etablerandet av dessa medier var att rädda kännande varelser och exponera ondskan. Detta var er ursprungliga intention, och detta var också ert syfte – detta kan inte ändras. Eftersom det är på det viset måste ni alla gå i den riktningen. Naturligtvis, jag sade nyss att det inte är endast i Kina som det ondskefulla KKP begår dessa gärningar, den där ondskan ligger också bakom de modernistiska sakerna. Jag sade att under de senaste århundradena har det ondskefulla kommunistspöket redan blivit till djävulen för mänskligheten, så det som tidigare involverade den positiva-negativa balansen, eller yin-yang-balansen, inte längre är detsamma. Så det har en påverkan över hela världen – inte bara i Kina och inte bara i samhällena i hela det ondskefulla kommunistblocket – det påverkar hela världen. Det beror på att det redan har antagit den negativa parten över hela mänskligheten, det vill säga, den negativa rollen för hela mänskligheten. Sade inte Nostradamus: ”Marx kommer att styra världen?” Och verkligen, den negativa sidan styrs av den. Den positiva sidan styrs dock naturligtvis av Gudar som en del i balanseringen av yin och yang. Men nu halkar mänsklighetens moraliska baslinje nedåt och de onda gärningar som spöket har fått mänskligheten att begå har redan tippat den balansen; det vill säga, yin och yang är inte längre i balans. Ondskan väger tyngre än godheten; det har kommit till en sådan situation.

Naturligtvis, i denna situation skulle Gudar under normala omständigheter justera det när de såg det, eftersom det inte kan tillåtas. Men eftersom hela mänskligheten är på nedåtgående är det mänskligheten själv som har bett om det. Men återigen, människor är inte helt klartänkta; det är de saker som får dem till detta och som indoktrinerar dem, som har orsakat det här. Så den modernistiska mentaliteten och andra modernistiska former som nu har kommit fram i samhället är faktiskt, enkelt uttryckt, allt orsakat av det ondskefulla kommun­istspökets gärningar i den fria världen, och detta är återigen spöket som försöker förstöra mänskligheten.

Inget av detta sker av en tillfällighet. Det kan verka som om det västerländska samhället inte har något att göra med det ondskefulla kommunistspöket, men i själva verket ligger det bakom allt detta. I det kinesiska samhället manifesterar sig det ondskefulla kommunistspöket genom att döda de välutbildade, de kulturella och de förmögna människorna och det förstör traditionell kultur. I det västerländska samhället manifesterar det sig som hög beskattning och som angrepp på traditionen från så kallat modernt tänkande och modernt agerande. Kultiverare vet alla att om man är rik eller ej bestäms av karmisk återgäldning från tidigare liv, och att ta pengar med våld går emot himmelska principer. Men det är bara sådant samhället har blivit idag, ett kaotiskt samhälle, en kaotisk värld, med snabbt sjunkande moralvärderingar. Lägg dessutom till det faktum att universum har nått den sista fasen i cykeln med bildande, stabilitet, degenerering och förintelse, vilket har gjort att världen har blivit sådan som den är – degenererad och på väg att förintas. Så detta manifesterar sig inte bara i det mänskliga samhället; till och med samhällen i högre riken i universum uppför sig onormalt. Situationen är bara så här. Därför tänker jag ibland att som ett medieföretag drivet av Dafa-lärjungar räddar ni verkligen mänskligheten – Dafa-lärjungar är verkligen det enda hoppet för mänskligheten.

Så på ytan verkar det som om vi utkämpar ett slag helt och hållet på egen hand, och därför måste göra ett bra arbete med vår personliga förbättring. När det gäller vår egen kultivering och de normer som vägleder oss i vårt uppförande måste vi kultivera oss bättre, annars blir det väldigt svårt att åstadkomma saker. Naturligtvis finns också talesättet att när någonting når ytterligheten kommer det ovillkorligen att vända, eller hur? Ni har alla sett att de positiva elementen nu är på uppåtgående med kraft. Traditioner återställs och över hela världen läggs större vikt vid traditionell kultur och mänskligheten blir mer och mer klartänkt. Så det finns än mer anledning för oss att göra bra ifrån oss och ha en påverkan. Det kosmiska klimatet hjälper också till – det blir ovillkorligen så eftersom saker och ting måste utspela sig så här.

Naturligtvis, när det gäller förföljelsen av Falun Gong har jag redan sagt att det ondskefulla KKP förföljer Falun Gong för att det var något som hade förberetts just för Falun Gong. Oavsett hur många år det ondskefulla KKP har funnits så var det just för Falun Gong som det förbereddes. Om ni tänker över det kommer ni alla att bli klara över den saken. Just nu kontrolleras förföljelsen av Falun Gong av det ondskefulla partiet, och hela statsapparaten arbetar för detta. Så när det har nått detta stadium idag är Dafa-lärjungarnas prövningar, liksom deras kultivering, i stort sett nästan avslutade, och när det gäller de människor som vi ska rädda så har det också nått det slutliga stadiet – allting håller i stort sett på att avslutas och gradvis håller allt på att komma till upplösningen. Det finns därför just ingen anledning för det ondskefulla kommunistspöket att existera längre, och tiden är nu inne för det att elimineras. Ni är unga och ni kan inte veta detta, men på den tiden i Kina när jag var ung, skulle man inte våga yttra en enda negativ mening mot det ondskefulla KKP, ens om man var ensam utan någon annan i närheten. Det fanns onda andar överallt som höll ett öga på dig. Nu är dessa saker eliminerade och närhelst människor träffas över en drink och nämner det ondskefulla KKP, vågar de alla förbanna det, och om någon inte vågar förbanna det så tror alla att det är något fel på den personen. Så alla förbannar det ondskefulla KKP. Och varför vågar de vara sådana? Det beror på att det onda spöket och de onda elementen har blivit eliminerade till den grad att mycket lite återstår. Det är därför människor vågar agera på det sättet; de känner att saker och ting har lättats upp. Men så länge det ondskefulla kommunistspöket fortfarande existerar förblir det ondskefullt. Det är som gift: så länge den saken fortfarande finns där kommer den definitivt att förgifta människor. Även om man försökte förändra det skulle det inte kunna förändras. Det är dess ursprungliga natur; det var just så dess liv skapades. Det måste elimineras. Så när det har nått detta stadium kommer det ondskefulla KKP självt att bli mer och mer kaotiskt. Gudar förintar det också, och den mäktiga Fa-upprätandevågen rensar ständigt bort det. Saker och ting har nått den här punkten, och därför, vem som än stödjer det kommer att förgås tillsammans med det.

Hursomhelst, när man ser på framtidsutsikterna bör våra medier bli mer och mer optimistiska, för när jag tänker tillbaka hade våra medier stora svårigheter i verksamheten och saknade både finansiering och arbetskraft. Nu ser jag åtminstone många ungdomar: Wow! Jag är mycket glad att ni alla är involverade i detta. En annan sak är att svårighetsgraden och omvärldsmiljön i stort, är helt annorlunda nu. På den tiden spred de medier som kontrollerades av det ondskefulla KKP – den ensidiga rösten – lögner till hela världen, och man kunde inte hitta en enda positiv rapportering. Hela världen upprepade vad det ondskefulla KKP rapporterade och det var liktydigt med att förfölja Falun Gong över hela världen. Dafa-lärjungar utanför Kina utstod också en oerhörd press, och alla människor såg på Dafa-lärjungar med den sortens attityd som de indoktrinerats med av KKP. Det var under dessa omständigheter som Dafa-lärjungar etablerade egna medier, och alltsedan dess har det bara gått bättre och bättre. Genom Dafa-lärjungarnas ansträngningar med att förklara fakta i olika samhällsskikt fick människor gradvis reda på sanningen, och de blir mer och mer klara över förföljelsen. Så det vi har gjort är att på ett subtilt sätt förklara sanningen, och under den processen minska pressen, och det är därför saker och ting har lättat. På den tiden var det verkligen så. Nu ser jag att den positiva kraftens momentum är mycket stark och mäktig, och att KKP alltmer närmar sig sitt slut. Vem som än försvarar det kommer att förgås tillsammans med det. De som kan se klart är kloka människor, och de som inte kan se klart är de största dårarna.

Det jag ville förmedla idag var att för att driva medierna väl måste ni göra två saker väl: en är att kultivera er själva väl och en är att våra medier ska ha traditionell kultur som utgångspunkt och universella värden som grund – endast då kan allt detta göras väl. Ni har gjort ett rätt bra jobb och arbetat så hårt genom åren. Längs vägen har ni fortsatt att utöka er arbetskraft och era resurser och har växt er allt starkare. Dessutom är Epoch Media Group, vilken omfattar New Tang Dynasty, redan det största kinesiskspråkiga medieföretaget i världen. Samtidigt blir ni alltmer erkända av det västerländska samhället, och de har allt högre tankar om er – detta är någonting verkligt glädjande! Ta vara på denna fantastiska möjlighet och gör våra medier ännu bättre, och gör det verkligen mycket kraftfullt och med rätt tajming, så att en artikel när den publiceras, kan ha stor påverkan; vi kommer definitivt att åstadkomma det en dag. Det är allt jag ska säga. Tack alla!


Övers. anm.: Översatt från engelskans blå (30/10) och gula (2/11) versioner. 181119.