Om Dafa

(Lunyu)

Dafa är Skaparens visdom. Den är grundvalen för skapandet av himlen och jorden, och bildandet av universum, och omfattar allting från det mest makrokosmiska till det mest mikrokosmiska, med olika manifestationer på olika nivåer i olika kosmiska kroppar. Från det mest mikrokosmiska i den kosmiska kroppen, och uppkomsten av de mest mikro­kosmiska partiklarna som är oräkneliga och finns i lager på lager, från små till stora, vidare till ytnivån, som människan känner till, exempelvis atomer, molekyler, himlakroppar, stjärnsystem och de som är ännu större, har partiklar av olika storlek format olika liv av olika storlek och världar av olika storlek som finns spridda över hela universum. Liven på de olika partikelnivåerna uppfattar partiklarna på nästa större nivå som planeter i sina himlar, och så är det på varje nivå. För varelserna på olika nivåer i universum är det gräns­löst och oändligt. Dafa har också skapat tid, rum och mångfalden av livsformer och alla tingen, omfattande allt, utelämnande inget. Detta är de konkreta manifestationerna av Dafas egenskap – Zhen, Shan, Ren, på olika nivåer.

Hur avancerade människors metoder för att utforska universum och undersöka livet än må vara, så är de begränsade till vissa dimensioner på en låg nivå i det universum där männi­skorna existerar. Även under många förhistoriska civilisationer har människan utforskat andra planeter, men oavsett hur högt eller långt de flög så kom de aldrig bortom den här dimensionen där människorna existerar. Människorna kommer aldrig att förstå universums sanna manifestationer. Om människorna ska kunna förstå universums, rumtidernas och människokroppens mysterier, så måste de kultivera en upprätt Fa och uppnå sann upplys­ning, och höja livets nivå. Genom kultivering kommer även ens moral och karaktär att höjas. Endast när man kan skilja på verkligt gott och ont, bra och dåligt, och går bortom den mänskliga nivån, kan man se och ha kontakt med det verkliga universumet, samt liven på olika nivåer i olika dimensioner.

Syftet med mänsklighetens forskning är teknisk tävlan, med förevändningen att förbättra livskvaliteten, men i de flesta fallen har utgångspunkten varit att förneka det gudomliga och överge moralen, vilken har till syfte att få människor att utöva självbehärskning. Detta är orsaken till att civilisationer har ödelagts många gånger i det förflutna. Människornas utforskande är endast begränsat till den här materiella världen, och tillvägagångssättet är sådant att först när något har blivit erkänt så studerar man det. Men sådant som man inte kan ta på eller se i den mänskliga dimensionen, men som objektivt existerar och konkret uppenbarar sig i den här mänskliga verkligheten – såsom andlighet, tro, gudars ord och gudars underverk – vågar man aldrig beröra, till följd av förnekandet av det gudomliga.

Om mänskligheten kan förbättra sin karaktär, sitt uppförande och sina föreställningar med moralen som grund, så kommer den mänskliga civilisationen att kunna bestå, och gudars underverk kan återigen uppenbara sig i människovärlden. Det har många gånger förut upp­stått halvt gudomliga, halvt mänskliga kulturer i människovärlden, vilka har hjälpt männi­skor att uppnå en sann förståelse beträffande livet och universum. När människor visar tillbörlig fromhet och respekt gentemot Dafa och dess manifestationer i den här världen, så kommer den att ge dem, deras etnicitet eller nation lycka och ära. Den kosmiska kroppen, universum, livet och alla tingen har skapats av universums Dafa. De liv som vänder Dafa ryggen är verkligt fördärvade. De som kan vara i samklang med den är verkligt goda män­niskor som kommer att välsignas med lycka och ett långt liv. Som kultiverare, om du assi­milerar dig till Dafa blir du en som erhåller Dao – en gudomlig varelse.

 

Li Hongzhi
24 maj 2015
Översättning 18 oktober 2015
Tryckbara PDF:er och instruktioner