Fa-undervisning i Washington DC 2018

Li Hongzhi
21 juni 2018 i Förenta Staterna

(De nära tiotusen Dafa-lärjungarna ställer sig upp och applåderar länge. Mästaren går upp på scenen, gör heshi och tecknar till publiken i alla sektioner att sätta sig ned.)

God eftermiddag alla! (Alla lärjungarna svarar enstämmigt: ”God eftermiddag Mästaren!” och applåderar entusiastiskt. Mästaren gör tecken att de ska sluta applådera.) Ni har arbetat hårt. (Alla lärjungarna: ”Mästaren har arbetat hårt!” Mästaren gör tecken att de ska sluta prata.) Den här förföljelsen är, med de gamla krafternas ord, just ett eld- och blodstest, ett dop och utvinning av äkta guld, riktat mot Dafa-lärjungarna. Hursomhelst är det ansvar som ni, som kultiverare, har tagit på er verkligen kolossalt. Ni räddar alla varelser. Ni har själva inte mycket karma, inte så mycket karma. Icke desto mindre vet ni alla att i det mänskliga samhället är massorna av varelser inte enkla, inte ens djur är enkla. Många varelser kom från höga nivåer. Vi behöver rädda dem. De varelser som de representerar är alla dem som skulle elimineras i det gamla universumet, och vi behöver rädda dem. När vi räddar dem kommer följaktligen de varelser som de representerar också att bli räddade. Det verkar som att räddandet av många liv är en mycket bra sak; hur är det då med den där karman? Den där enorma mängden karma. Dessutom, i det vanliga mänskliga samhället, i de våldsamma strömmarna – tänk på det alla – är karman enorm. Och detta orsakar svårigheter i räddandet av dem, problem i räddandet av dem, prövningar i räddandet av dem, såväl som den här förföljelsen.

Den här förföljelsen handlar i huvudsak om att de dåliga sakerna på de låga nivåerna hindrar oss från att rädda människor; varelser på höga nivåer tycker att den här förföljelsen bara är ett test och kultivering för Dafa-lärjungar, det är så dessa saker hänger samman. Faktum är att alla de ortodoxa religionerna i historien – till exempel de Gudar vi känner till som kom ner för att rädda människor, det vill säga de som skapade de kulturer som gör att man kan förstå Gudar – vad de gick igenom var också sådant. I det perspektivet är det samma sak, men de saker Dafa-lärjungar gör är av flera skäl inte enkla. Om människor alla är varelser från höga nivåer, varelser som kom ner och reinkarnerade i den här världen och representerar många gigantiska grupper av varelser – tänk på det alla, hur dessa människor i världen lever sina liv i det mänskliga samhället, är en stor fråga. Uttryckt på så sätt är det mänskliga samhället inte enkelt. Men, fastän människor i världen i dag inte är enkla, uppför de sig mycket dåligt, och en del ännu värre, när de kommer in i den illusoriska världen och i de våldsamma vågorna av världslig påverkan. Deras liv är dock till sin natur helt enastående. Det verkar dock som om människor i världen i dag är styrda av moderna trender och modernt tänkande som har avvikit från gudaskänkt kultur, och de är indoktrinerade av den ondskefulla partikulturen i det ondskefulla kommunistpartisamhället och uppför sig mycket dåligt, men vi måste ändå rädda dem. Dafa-lärjungar är deras enda hopp om räddning och ingen annan är kapabel att göra detta.

Som jag har sagt er är religion endast en kultur som i historien lägger grunden för att människor ska kunna förstå Gudar. Hurdana olika Gudar är, hurdana olika former av Gudstro är, vad de ska göra när de längtar efter Gudars världar och hurdan kultivering är – de har bara skapat en sådan kultur. Men om de verkligen har en önskan om att rädda alla varelser, kan de klara att ta på sig det ansvaret i det sista kritiska ögonblicket? Ingen religion är kapabel att göra det eller ta på sig det ansvaret, det kan bara Dafa-lärjungar göra. Så för att säga det så här, det är inte enkelt. Kanske har du ett ursprung (Mästaren ler) med bra medfödd grund och kanske representerar du väldigt mycket, och kanske är dina medfödda förmågor mycket mäktiga, men i det vanliga mänskliga samhället, med detta samhälles olika frestelser, eller till och med störningarna från olika mänskliga fasthållanden, är det ändå mycket svårt att undgå att falla i fällan och bli förorenad av dessa saker. Det som är bra är att alla Dafa-lärjungar genom historien kontinuerligt har renats av mig och kontinuerligt har eliminerat karma, och när de har tagit sig till dagens stadium är de annorlunda än vanliga människor. I Gudars ögon, i dessa våldsamma strömmar, är den som inte driver med strömmen och den som kan stå där opåverkad, redan anmärkningsvärd! Den som förblir opåverkad är verkligen enastående! För Dafa-lärjungars del är de inte bara opåverkade, utan går också mot strömmen. (Alla lärjungarna applåderar entusiastiskt. Mästaren gör heshi.)

I mänsklighetens våldsamma strömmar går ni mot strömmen. Men tänker man över detta så är det mer än så! Hela universum håller just på att bli eliminerat och det degenereras, medan ni klarar att gå mot dessa strömmar! Om någon i dagens samhälle kan ha lite upprätta tankar så är den personen redan anmärkningsvärd! Är det inte så? För ett liv, om han kan ha upprätta tankar oavsett vilken sorts samhälle och vilken samhällsgrund det är, så gör det stor skillnad. Förr i tiden, var människor i samhället sådana att deras sinnen var mycket upprätta, deras moral var mycket hög. Därför räknades lite bra saker som ingenting, eftersom alla var sådana. I dagens samhälle har emellertid gott och ont blandats ihop, eller kan till och med vara tvärtom, så om du kan behandla allt detta med upprätta tankar och om du kan ha upprätta tankar, då är du verkligen enastående.

Med det sagt vill jag tala om ett annat ämne. Jag har aldrig talat om det med er tidigare. Vi vet att alla talar om kultivering, kultivering. Vad är kultivering? Faktum är att inte många människor förstår dess verkliga innebörd. Kultivering handlar om att fullända liv. Det är inte så att det är inom en religion som man kultiverar, och inte heller är någon grupps kultiverare de enda som kultiverar. Om den Trefaldiga världen skapades vid en tid då universum inte längre var bra, och särskilt i dagens mänskliga samhälle, om de som är samlade här alla är varelser som representerar gigantiska liv och grupper från höga nivåer – tänk alla på det, vilket slags samhälle det då skulle vara och hur det skulle behandlas, är ingen enkel sak. När någon kan komma till det mänskliga samhället är han faktiskt redan i en kultiveringsmiljö. Jag har hela tiden sagt att detta samhälle som helhet i själva verket är en kultiveringsmiljö som skapats för våra Dafa-lärjungar. Ni är inte inom någon religion, utan ni kultiverar i samhället, så alla livsbanor har blivit era kultiveringsmiljöer, eller hur? Faktiskt räcker det inte med det: befinner sig inte alla människor också i denna kultiveringsmiljö? Har det funnits något samhälle som detta i historien?

Varje samhällsskikt, varje samhällsmiljö och alla olika samhällsformer testar alla människors hjärtan. Allt som sker i livet är till för att se hur människors hjärtan placerar sig och allt detta registreras. Hur kan en Shen Yun-show rädda människor? Har de den grunden och den miljön? Jag har sagt att beträffande Shen Yun så är de i publiken inte enkla och de kommer inte av en slump; de har redan den grunden, har valts ut i samhället och kan få den förutbestämda chansen så att de kan komma in i den teatern. Med andra ord, i det mänskliga samhället, i denna stora miljö, kultiverar de redan. Som jag minns det var det en show, kanske i en stad i North Carolina. Jag reste dit. Det var utsålt, men dagen för showen var det snöstorm. Snön var så tung och djup att det blev omöjligt att köra. Detta ledde till att bara trettio procent av dem som hade biljetter kom till teatern. Endast trettio procent av dem kom och såg showen, men de erfarenheter som de här människorna delgav var mycket imponerande. En åskådare berättade följande: ”Med en gång efter att jag hade lämnat hemmet var det som om jag kultiverade på vägen hit. Varje steg jag tog var en svårighet och jag funderade för varje steg längs vägen, hela vägen tills jag kom in i teatern. Det var precis som en kultiveringsprocess och efter att ha sett showen var det som om jag blivit fullbordad.” (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt) Underskatta således inte dagens mänskliga samhälle, Dafa-lärjungar är inte de enda som kultiverar, människor deltar också alla i det. De blir också härdade. I deras liv, i deras arbeten och i olika miljöer, handlar de problem de möter, de tankar de har och hela vägen till deras handlingar, allt om att de positionerar sig, positionerar sig mitt i kampen mellan gott och ont.

Så i denna stora miljö, eftersom alla kultiverar, okej då, då är alla kultiverare, eller hur? Nej. Ni vet alla att i den där stålsmältugnen är inte allt som kastas in i den järnmalm; där är också träkol, eller hur? Utan träkol, hur kan man tillverka stål? Detsamma gäller det mänskliga samhället. Fastän många varelser från höga nivåer kom hit så kom också många demoner och spöken som reinkarnerade som människor och rörde till samhället och ständigt ledde människor in på så kallat nya tanketrender. De för in människor på modernt tänkande och får dem att avvika från den traditionella vägen som arrangerats av Gudar och får människor att själva förstöra sina vägar tillbaka – den traditionella vägen arrangerades av Gudar. Jag sade nyss att eftersom någon kultiverar så måste han vandra på vägen mot gudomlighet. Dock har också de där demonerna och spökena obemärkt reinkarnerat som människor, ett stort antal av dem har reinkarnerat som människor. Utan ett sådant stort antal skulle stålet inte kunna framställas, elden skulle inte bli tillräckligt omfattande, ugnen skulle inte bli tillräckligt het, och det skulle inte fungera om temperaturen inte nådde den önskade nivån. Sålunda har de spelat den rollen i det mänskliga samhället och använt modernt tänkande, olika sätt att förstöra mänskligheten och olika sätt att skada mänskligheten och vilseleda mänskligheten. Många människor har verkligen dragits in i det, särskilt unga människor. Den grupp som de fokuserar mest på är studerande, särskilt universitetsstuderande.

Hur som helst vill jag inte lägga alltför mycket vikt vid det, ni kan tänka över det. Det mänskliga samhället är i grund och botten i den här situationen. Jag upptäckte också en sak rörande den moderna tanketrenden. I början observerade jag detta för att se hur många människor som skulle kunna ta sig igenom sådana enorma prövningar. Men jag fann att på platser runtom i världen, Kina undantaget, förblev de ledande samhällsklasserna opåverkade. Hur hårt man än försöker påverka dem så går det helt enkelt inte. De avvisar helt enkelt moderna saker och avvisar dem häftigt. Därför skyddar dessa människor, och endast dessa människor, fortfarande ihärdigt traditionen, och sålunda kan den av Gudar arrangerade vägen bibehållas. Detta fungerar inte i det kinesiska samhället. Efter att ha indoktrinerats med det ondskefulla Kommunistpartiets idéer kan människor inte skilja på gott och ont, utan accepterar helt och hållet allt som leddes av demoner som reinkarnerade i Västvärlden. Hela samhället gör det, i grund och botten är situationen sådan. Varför är Kina sådant? Som ni alla vet nämnde jag en gång kungarna i den här världen. Vi har demokratiska samhällen nu. Vart tog alla de där kungarna vägen? De reinkarnerade alla i Kina. De är kungar från alla perioder, inte från en viss etnisk grupp, en viss nation eller från en enda period. Kungar från alla perioder, de som kom från de högsta nivåerna i himlen, som representerade ännu större kosmiska kroppar, de med den bästa medfödda grunden – alla har de reinkarnerat i Kina och format den primära kultiveringsmiljön där. Det är orsaken till att det är som mest kaotiskt där, och allt som är dåligt har förts in dit. Samhället där verkar vara blomstrande med alla möjliga saker, men de är alla till för att fresta människors hjärtan och förstöra mänskligheten – människor kan bara inte motstå frestelserna. Tänk alla på det: så svårt det skulle vara att ta sig ur det! Så ibland tänkte jag att även om våra Dafa-lärjungar verkligen har blivit tilltrasslade av dessa saker i detta depraverade samhälle i Kina så lämnar de ändå inte Dafa och de vill alla göra saker för Dafa. På den punkten är jag mycket glad och tycker att det är anmärkningsvärt. (Lärjungarnas applåder stegras, de applåderar entusiastiskt, och Mästaren gör en paus.) Dessa moderna saker kan speglas i människors handlingar, idéer och så vidare, i alla aspekter av livet, och tecken på föroreningen kan ses överallt. I vilket fall som helst kan Dafa-lärjungar göra bra ifrån sig med de saker de ska göra, så Dafa-lärjungar kan alltså infria de löften som ni har gett och kan göra saker som Dafa-lärjungar ska göra, det är det viktigaste och mest anmärkningsvärda. Att inte lämna Fa, att kultivera er själva väl, trots störningar, att fortfarande vara en Dafa-lärjunge och fortfarande göra det som en Dafa-lärjunge ska göra – det är enastående, eftersom det där samhället bara är alltför komplicerat.

Faktiskt är det västerländska samhället inte heller enkelt. De metoder som de där demonerna och spökena som skadar mänskligheten använde, började med kulturen och de påverkar från ett annat håll. Den utökade föreställningen om frihet, den ökade egocentriciteten och den så kallade… jag vill inte fortsätta, och de bara alltför många sakerna som marknadsförs nuförtiden. Det vill säga, de skadar traditionell kultur från en annan vinkel, vilket hänger samman med kraften i modernt tänkande. Det vi står inför är därför ett mycket kaotiskt mänskligt samhälle. Mästaren talar om dessa saker eftersom det nu är dags. När saker når en ytterlighet måste de vända tillbaka. Rättfärdighet är på uppåtgående, alla ser gradvis ett hopp och den här eran rör sig gradvis mot sitt slut. Därför vill jag låta alla förstå dessa saker efterhand.

Det ondskefulla Kommunistpartiet har redan ett fruktansvärt rykte, som vi alla vet. Inte ens de som sitter vid makten i den ondskefulla kommunistnationen är stolta över det och de använder det bara för att upprätthålla sin makt. De kan inte hitta någon utväg för sitt samhälle och de vill inte släppa ifrån sig sin makt, det är så det förhåller sig, och ingen tror verkligen på det. Fastän detta kommunistpartis ondskefulla spöke styr världen håller det, i likhet med människovärlden, redan på att långsamt förstöras. Hur det än uppför sig och hurdant det här samhället än är, så spelar Dafa-lärjungar huvudrollerna i detta samhälle och ni är aktörerna i detta skådespel. Hur som helst kan det där träkolet inte jämföras med stål, men det härdar er, inte det omvända. Med andra ord existerar till och med det där ondskefulla Kommunistpartiet, de där demonerna och spökena, också för er, de lever för er skull. Samtidigt vet ni alla att detta universum har varit fördärvat länge och inte längre är bra. Också det existerar, och kan existera fram till idag, för Dafas skull. Om vi inte lyckas med detta åtagande idag kommer allting att sönderdelas och upphöra att existera. Om vi kan fortsätta att göra våra saker väl, om Dafa-lärjungar under rådande omständigheter och till trots för alla kaotiska och komplicerade situationer, fortfarande gör allt detta, då innebär det att vi lyckas. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt)

Det finns en annan sak. Ni vet alla att i samhället nuförtiden, särskilt i Fastlandskina, pågår fortfarande förtrycket och förföljelsen. Vi ser tydligt att förtrycket och förföljelsen fortfarande utförs av det där gamla maskineriet. Vi ser detta mycket tydligt. Beträffande alla dessa saker så tror jag att ni har förstått dem. De verkar vara oordnade men efterhand kommer ni att se att de faktiskt alla är ordnade. Själva den mest kaotiska oordningen är arrangerad och kommer gradvis och alltmer att vändas till ordning. Vänta bara och se. Hur som helst, vad beträffar Dafa-lärjungar så ska ni se den väg vi har färdats och den väg vi nu kommer att färdas vidare på, ni ska förstå allt detta klart.

Jag har sagt att beträffande kultivering så är den svåraste delen (Mästaren skrattar) faktiskt de långa åren, de långa åren under härdningen. Ni kan inte se slutet, kan inte se den sista dagen; (Mästaren skrattar) detta är faktiskt det svåraste. Men det finns ett talesätt som lyder: ”När något når ytterligheten måste det vända”, eller hur? Allting är på det viset och det är en lag. Det kommer att ändra sig när tiden är inne, oavsett om ni människor vill det eller inte. Ni vet alla att det forna Sovjetunionen till allas förvåning föll samman. Det var så mäktigt, hur kunde det falla samman? Det var tvunget att göra det. Det spelar ingen roll vad människor tänker, det gäller även den som tycker att hans sinne är det ståndaktigaste, för när Gudar säger till en att röra sig på ett visst sätt så måste man röra sig på det sättet. (Mästaren ler) Låt er inte själva bli slöa under de långa åren. Många slappnar gradvis av i sin kultivering, men detta är någonting mycket betydelsefullt. Jag har sagt att lärjungar i Fastlandskina befinner sig i den sortens miljö med svårigheter och under stor press, de frestas i den sortens komplicerade miljö, men ändå klarar de att framhärda med att göra vad Dafa-lärjungar ska göra, de kultiverar fortfarande och studerar Fa. Är inte detta anmärkningsvärt? De är verkligen anmärkningsvärda. Vad för sorts miljö är inte det, och ändå kan de fortfarande göra de sakerna. Så slappna inte av! Så fort ni slappnar av kommer de gamla krafterna att hitta kryphål att utnyttja och de kan till och med ta ert liv. Det finns bara alltför många sådana exempel och smärtsamma läxor! Naturligtvis är det inte alltid på det viset. En del personer kultiverade mycket bra, men för att hjälpa andra att kultivera, tog de gamla krafterna deras liv. Det fattas inte sådana fall, heller.

Men jag säger bara att man som kultiverare inte ska slappna av. Ni har färdats den svåraste vägen, ni har kommit igenom den svåraste tiden. Vandra er egen väg väl – det är väldigt lätt att säga och väldigt svårt att göra. Hur svårt det än är så har du dock kommit för detta åtagande. Hur svårt det än är så skapades ditt liv för detta åtagande. Ingen av Dafa-lärjungarna styrs av den Trefaldiga världen. Samma dag som ni avgav ert löfte att kultivera togs era namn bort från listan i helvetet. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt) Om Dafa-lärjungar dör kommer de inte att reinkarnera, eftersom de inte styrs av den Trefaldiga världen och de kan inte reinkarnera i den Trefaldiga världen. De styrs inte av helvetet heller, så helvetet kan inte straffa er. Ni styrs enbart av Dafa. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt) När det gäller dem som avled tidigt så spelar det ingen roll om de hade gjort bra ifrån sig eller ej, eller av vilken anledning, så befinner sig de Dafa-lärjungarna alla i en särskild dimension och betraktar er lugnt där borta och väntar på avslutningen. (Alla i publiken applåderar entusiastiskt)

Faktum är att den grundläggande innebörden i vad jag har sagt är att ni ska veta att era liv har kommit hit för detta! (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt) Det finns inget alternativ, verkligen inget alternativ! Så är det för Dafa-lärjungar. När det gäller vanliga människor kan de genomgå Samsara och reinkarnera i olika riken; det kan inte ni längre, ni är här bara för Dafa och dess åtagande. Därför, om du inte gör det väl kommer du inte att ha någonting förutom ånger. Veteranutövarna i synnerhet, slappna inte av. Ni har vandrat fram till idag genom år av oerhörda svårigheter, det är inte alls lätt! Förstår ni inte att värdesätta det? Till och med jag värdesätter er! Till och med Gudar värdesätter er! (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt) Så ni ska värdesätta er själva ännu mer.

Låt mig sluta här. Jag vill förklara och besvara en del av era typiska frågor. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt) Ni kan lämna fram era frågelappar. Tack. (Alla i publiken applåderar omigen entusiastiskt)


Lärjunge: Hälsningar till Mästaren! Analysen av den skada som kommunismen har orsakat runtom i världen, och våra mediers stöd för återgången till traditionen och normen, har psykologiskt påverkat en del av de elever som på senare år har varit djupt influerade av det snedvridna tänkandet i Väst. Några tycker att de för tillfället inte kan acceptera det. Hur kan vi hjälpa dem att snabbt ändra sina föreställningar?

Mästaren: Detta är ingen enkel fråga, men jag kan tala om grunderna för dig. Den traditionella vägen arrangerades av Gudar – en väg som direkt kan göra det möjligt för människor att återvända. Anledningen är att människor inte är simpla och de kan på den här vägen ha förbindelse med Gudar. Jag sade nyss att denna miljö som helhet är en kultiveringsmiljö och därför kan människor bli räddade omedelbart när de möter Dafa. Den förvrängda väg som avviker från traditionen kan dock inte ha förbindelse med Gudar. Den föreställningen avfärdar Gudar, och människor kan inte ens förstå och inte tro på Gudar. Hur ska de räddas? Det är här problemet ligger. Som Dafa-lärjungar är ert ansvar att rädda alla varelser. Är inte detta ett grundläggande problem? Hur kan man underlåta att tänka på detta.

Vi är inte involverade i vanliga människors politik, men vi kan absolut inte ljuga. Våra medier kan inte ljuga och följa med i spridandet av rykten, så som andra medier gör. Vi främjar ingen och inte heller hittar vi på bra historier om någon – vi rapporterar bara nyheter korrekt. Dafa-lärjungar säger till människor att vandra på den rätta vägen; stämmer inte det? Vår avsikt är att rädda människor och därför tycker jag att om någon sticker ut i det här samhället och kan stoppa trenden med sjunkande moral, så är den personen helt enkelt anmärkningsvärd! Han hjälper oss faktiskt! (Alla lärjungarna applåderar entusiastiskt) Hjälper han oss inte att effektivt rädda människor? Tänk alla på detta: om människor halkar ännu längre ner, hur kan vi rädda dem? Är det inte så?

Lärjunge: Efter att ha läst ”How the Specter of Communism Is Ruling Our World”, skriven av Nio kommentarers redaktionsgrupp, en artikelserie som avslöjar Kommunistpartiets onda spöke, började jag känna någons sorts oro och kände mig hjälplös, då det onda spöket har infiltrerat alla aspekter av mänskligheten. (Mästaren: Så är det). Jag frågar respektfullt Mästaren: Hur kan vi upprätthålla upprätta tanker och eliminera våra egna föreställningar?

Mästaren: Om ni tydligt kan se det när ni själva studerar Fa så gör ni detta redan. Om vanliga människor kan se det tydligt så kommer också de att förkasta det. Så länge ni kan se det tydligt kommer ni att veta vad ni ska göra. Vi förklarar sanningen även av den anledningen. Beträffande vem som ska eliminera det så är det ingenting som våra Dafa-lärjungar gör. Det vi gör är bara att rädda människor och berättar för människor vad de ska göra.

Om någon avgav löftet: ”Jag ska ägna mitt liv åt kommunismen” på så och så sätt, tänk på det alla: himmelska principer ska inte tas så lättvindigt. Vad betyder det att avge ett löfte? Vartenda ord som människor säger registreras av Gudar. Ni lovade att ägna ert liv åt det ondskefulla Kommunistpartiet, tänk på det alla: ert liv styrs då av det ondskefulla Kommunistpartiet, så det kommer att manipulera er efter behag. Ibland när ni klargör sanningen för någon lyssnar han inte alls. Det är inte så att han inte lyssnar; det beror på att kommunismens onda spöke besitter hans kropp och tar hans plats och inte låter honom lyssna. Detta beror på att kommunismens onda spöke har makten, eftersom detta liv tillhör det. Med det sagt, våra Dafa-lärjungar har stor visdom och med tiden kom de fram till en klar förståelse. Det ber människor först att lämna Partiet – de förklarar först hur ondskefullt det ondskefulla Kommunistpartiet är, de onda saker det ondskefulla Kommunistpartiet har gjort och förklarar dess onda natur. Sedan ber ni honom att lämna Partiet. Så fort han går med på att lämna Partiet, bra, nu förklarar ni sanningen och han avvisar den inte längre. Hur kommer det sig? Anledningen är att han inte längre är under det onda spökets kontroll. Om det vill behålla kontrollen kommer Gudar att eliminera det. (Mästaren skrattar) Hur kommer det sig att efter att någon har lämnat Partiet så är det lätt att klargöra sanningen för honom? Detta är anledningen. (Alla lärjungarna applåderar entusiastiskt)

Vi säger att det ondskefulla spöket regerar världen; faktiskt har upprätta Gudar också kontroll. Det mänskliga samhället har både det som är positivt och det som är negativt på en och samma gång. Men när mänskligheten blir alltmer negativ, och allteftersom det negativa blir allt större, så tippar det över, som om det ondskefulla spöket styrde världen. Det är orsaken. När människor har upprätta tankar och när människor ser ondskan tydligt, då kommer det att svänga tillbaka.

Lärjunge: Nu är några unga lärjungar involverade i marknadsföringen av Shen Yun och i media. Förutom dessa deltar mycket få unga lärjungar regelbundet och aktivt i andra projekt för att sprida Fa eller klargöra sanningen. Hur kan vi skapa fler tillfällen till att härda unga lärjungar?

Mästaren: I fråga om detta, hur ska jag säga det? Detta är faktiskt inget problem, eftersom det överallt är brist på arbetskraft och alla projekt behöver folk och alla använder unga Dafa-lärjungar. Så länge de själva är villiga kommer alla projekt att ta emot dem. Shen Yun använder dem (Mästaren skrattar) – alla Dafa-lärjungarna i Shen Yun är unga.

Lärjunge: En del elever har sinsemellan diskuterat att Fa handlar om att räta upp människovärlden och att Fa-upprätandet håller på att komma in i ett nytt stadium. Detta stadium är annorlunda än det tidigare. Tidigare behövde Dafa-lärjungar med kraft avslöja förföljelsen och klargöra sanningen om Dafa. Nu är det som Fa-upprätandeperiodens lärjungar ska göra, att leda samhället …

Mästaren: Även om ni spelar en huvudroll kan ni ännu inte leda samhället. För närvarande kan ni inte leda samhället. Vi kan klart se verkligheten och vi kan rädda människor. Beträffande att leda samhället så vill vi som kultiverare faktiskt inte ens i framtiden bekymra oss om saker och ting i samhället. Det kommer naturligt att finnas andra som tar hand om samhället. Ni ska bara bekymra er om att rädda människor, och jag bryr mig bara om människors hjärtan.

Lärjunge: När försäljningen av Shen Yun-biljetter i fjol inte gick så bra, kritiserade Shen Yun-koordinatorn i vårt område alla koordinatorerna för andra projekt som bekräftar Dafa, och sade att de inte ansträngde sig fullt ut med marknadsföring av Shen Yun. I år, efter Shen Yun-showen, refererade han till vad Mästaren har sagt: ”Av alla projekten för räddande av människor har Shen Yun störst kraft när det gäller att rädda människor.” (Mästaren: Jag sade faktiskt detta.) Utan minsta tvivel tror jag bestämt på Shen Yuns stora kraft när det gäller att rädda människor. Min fråga är: ska alla släppa det projekt de är involverade i och gå och marknadsföra Shen Yun?

Mästaren: Inte ens vid den tiden då jag först började etablera Shen Yun sade jag detta. Till och med under det tidiga skedet av marknadsföringen av Shen Yun, när situationen var väldigt tuff, sade jag hela tiden att de Dafa-lärjungar som inte är upptagna, eller de som inte är upptagna i olika Dafa-projekt, kunde hjälpa till med att marknadsföra Shen Yun. Som koordinator blev han orolig när han såg att biljettförsäljningen inte var bra – situationen var kanske sådan. Detta är inte någon stor principfråga. Men jag vill säga er alla att eftersom Shen Yun är så kraftfull i räddandet av människor – efter varje föreställning räddas mellan ettusen och tvåtusen personer – ska de elever som inte är upptagna, noga tänka över detta. Vad är ni här för? Men det blir allt färre sådana chanser.

När jag var i Europa sade jag också till utövarna att jag i början hade velat ha alla involverade, så att de skulle kunna etablera mäktig dygd i processen och lägga en bra grund för sin egen kultivering, så att de kunde förbättra sig. Men många av våra elever tog det inte på allvar. När de vaknade till och ville delta och hade insett allvaret, hade biljetterna blivit mycket lättsålda. Biljetter såldes med hjälp av annonser och internetmedier, och därför hade ni inte längre chansen när ni väl ville involvera er. Sådan är kultiveringen, den väntar inte på någon.

Lärjunge: En del barn till Dafa-lärjungar följde också med och studerade Fa och gjorde övningarna när de var unga, men vid den tiden hade inte deras föräldrar tillräcklig förståelse gällande hur man uppfostrar unga lärjungar och de var dessutom upptagna med att sköta Dafa-bekräftande projekt. Således vägledde de inte sina barn på ett bra sätt så att de verkligen skulle förstå kultivering. Nu har dessa barn vuxit upp och kommit in i samhället och de har i stor utsträckning lämnat kultiveringen. De har en ödesförbindelse med Dafa så de reinkarnerade i Dafa-lärjungars familjer. Nu närmar sig Fa-upprätandet slutet. Har vi nu som föräldrar någon möjlighet att gottgöra de tidigare misstagen i barnuppfostran?

Mästaren: Ah, på tal om detta – det är rätt svårt. Du behöver klargöra sanningen för honom så som du gör för andra människor. Behandla det inte som att du bestämmer och han är ditt barn. Han kommer inte att lyssna. Du måste använda en annan infallsvinkel för att klargöra sanningen för honom. Det är så det ska göras.

Jag har också sett detta själv. Under Shen Yun-projektets tidiga skede hade människor inte en tillräcklig förståelse beträffande Shen Yun. De kunde undra: Efter att barnet är klart med dansandet, vad ska han göra? De visste inte att Mästaren inte bara skulle be folk göra någonting och det var alltihop – jag måste tänka på barnets framtid. Jag har startat skolor på högstadienivå, på högskolenivå och magisterprogram. I början ville föräldrarna inte skicka dit sina barn – de stod inte ut med att skiljas från dem. De kunde inte låta dem åka, men det är just i tolv- eller trettonårsåldern som det är dags att utveckla tekniker och de är mycket böjliga. Men de stod inte ut med att låta dem åka. När barnen var fjorton eller femton år gamla såg de att de inte längre kunde styras, eftersom de skulle käfta emot och bråka med dem. När de såg att det inte skulle fungera skyndade de sig att skicka iväg sina barn till Berget. (Alla skrattar) Men barnens kroppar hade redan blivit stela så de skulle få en tuff tid på Berget. Så jag har sett mycket av detta.

Lärjunge: I Fastlandskina gör en del vanliga människor Falun-emblem, och medutövare i en del områden beställde en stor kvantitet på internet för att dela ut till elever. Det finns dispyter bland utövare om detta.

Mästaren: Att göra Falun-emblem är i sig inget problem. Om detta handlar om att göra affärer och tjäna pengar så ska Dafa-lärjungar försäkra sig om att inte göra det – det är för farligt. Om ni vill göra detta bara för att förse alla med ett Dafa-emblem och säljer det till självkostnadspris, då är det inget problem. Men om ni är i Fastlandskina måste ni tänka på säkerheten, eftersom elever för närvarande inte kan bära detta Falun-emblem. Om ni bär det talar ni om för den ondskefulla polisen att ni är Falun Gong-elever. Vad kan då göras? Det är inte riktigt dags än att göra detta. Det finns inget annat problem, bara en fråga om säkerhet.

Lärjunge: I miljön i Fastlandskina, där förföljelsen fortfarande pågår, hör jag ofta interna nyheter om att Allmänna säkerhetsbyrån och Inhemska säkerhetsbyrån ska göra någon aktion. Om jag inte berättar det för alla oroar jag mig för att de inte ska bry sig om att sända upprätta tanker för att förneka dem, men om jag meddelar alla oroar jag mig också för att den negativa nyheten ska medföra att människor inte gör väl det som de ska göra. Ibland när jag meddelade alla var jag tvungen att lägga till några ord om att jag hoppades att alla skulle beakta säkerheten medan de samtidigt upprätthöll upprätta tankar och upprätta handlingar, förnekade förföljelsen och gjorde väl det som de skulle göra. Jag vet inte om det jag gör är okej?

Mästaren: Det borde vara okej. Dafa-lärjungar får faktiskt veta en del saker inifrån Allmänna säkerhetsbyrån och ibland blir det till ett dilemma. Om de säger det till alla är de rädda att folk går till ytterligheter, och om de inte säger det till alla är de oroliga för att folk inte ska bry sig om säkerheten. Det finns ett sådant problem. Om alla är klartänkta och förnuftiga när de på ett bra sätt gör det de ska göra och inte gör sådant de inte ska göra, det skulle vara det bästa. Men en del saker är oundvikliga, eftersom det här samhället har gjorts så här komplicerat.

Lärjunge: En del utövare har sparat videor med 2016, 2017 och 2018 års Shen Yun-shower på ett USB-minne och låter det gå runt bland en del medutövare. Andra utövare påpekade att Minghuis redaktionsstyrelse har skickat ut ett meddelande och förbjudit detta. Men de gör fortfarande som de vill.

Mästaren: Alla vill se Shen Yun och man kan inte klandra dem. Men säkerheten är ett bekymmer.

Det finns en annan fråga. Alla vet att vi har åstadkommit många saker: Fei Tian College, Shen Yun och många saker i världsklass – vi lägger inte upp dem på nätet, ingen av dem finns publicerad på nätet. Det beror på att nätet är som en demon och allting finns där. Det är det mest ruttna ställe – en produkt som fötts av en mänsklighet under nedbrytning. Varför skulle vi sätta saker där så att de blev hopblandade med det? Varför skulle vi sätta våra saker, som är så bra, där? En del elever vill alltid sätta Shen Yuns saker och våra saker på nätet. Naturligtvis har Shen Yuns och Fei Tians webbsidor en del saker från Shen Yun och Fei Tian, men det har ett syfte och måste vara där, likt vanliga människors företags webbsidor. Naturligtvis smutskastar ondskan oss på nätet och jag skulle säga att ni, så gott ni kan, bara inte ska bekymra er över det. Ignorera det och det kommer naturligt att försvinna; ju mer ni bryr er om det, desto mer kommer det att dyka upp.

Så när det gäller saker från Shen Yun och liknande, om ni inte ser upp, om ni sprider dem, kommer andra människor att få tillgång till dem på internet. Tänka alla på det: dessa saker, bland annat Shen Yun och Shen Yuns musik och många saker från Shen Yun – de kommer alla från himlen. Om någon kunde få tillgång till dem på nätet och använda dem för att sabotera Dafa, eller använda dem för de mest degenererade sakerna i samhället, vad skulle ni tänka då? Men det skulle ha varit ni som hade gjort det! Är det inte så? Därför vill jag inte lägga upp dessa bra saker där, de är till för att skapa den framtida mänskligheten!

Lärjunge: På detta stadium, hur hanterar vi frågan om koordinering över stora områden i Fastlandskina? Är det lämpligt att ha en ”huvudkoordinator” för en stad på prefekturnivå som har ansvar för alla häraden under den? En del personer anser att utan den sortens ledarskap har vi inte format en kropp.

Mästaren: Ni ska inte göra det, vad syftet än må vara. Jag säger er: Ni kan inte göra detta! Jag vet klart att människokroppen, människans köttsliga kropp, har sin gräns för vad den kan utstå under förföljelse! När ditt sinne når gränsen för vad det kan utstå, och till och med när ditt sinne har blivit omtöcknat och du fortfarande blir torterad och utsätts för lidande, kanske du talar om saker som du inte borde tala om och du kanske ger upp. Men i kultiveringen är det inte nödvändigtvis slutmålet för dig. Vi vet att du inte gjorde bra ifrån dig på grund av att du nådde gränsen för vad du kunde uthärda – samma sak när du inte klarade dig igenom. Eftersom kultiveringen inte har slutat än kan du fortfarande få chanser. Men om du väl gör ett sådant misstag är det ingen enkel sak. Om en del Dafa-lärjungar miste livet av den anledningen så skulle det bli ännu mer komplicerat. Så jag säger er alla att inte göra dessa saker.

Webbsidan Minghui är en plattform där Dafa-lärjungar delar erfarenheter och förståelser och det är ett fönster mot omvärlden. Om det finns ett problem kan ni delge era synsätt genom webbsidan Minghui. Storskalig koordinering kan inte användas nu, och när ni tänker igenom saker, se till att tänka på säkerheten.

Lärjunge: På senare år har rätt många medutövare i vårt område gått bort, däribland en del koordinatorer som spelade viktiga roller i området. En del utövare som gick bort på grund av sjukdomskarma ville verkligen inte gå bort. Vi tror alla att en av orsakerna har att göra med någon sorts oundviklig faktor.

Mästaren: Jag sade att en del människor miste livet för att visa andra – det är för att få andra att kultivera. Detta är de gamla krafternas arrangemang, inte att dessa människor inte gjorde det bra. Men det fanns verkligen de som hade blivit slappa i kultiveringen. Dessa utgör alla lärdomar. Inför förföljelsen kände de sig ibland hjälplösa och de kunde inte upptäcka var deras problem låg – det fanns också sådana fall.

När det gäller er Dafa-lärjungar vill var och en av er bli en genuin Dafa-lärjunge och vill bli en välkultiverad Dafa-lärjunge som beslutsamt vandrar på den gudomliga vägen. Men för en del elever är detta bara en önskan och de kan inte nå det andliga riket eller den nivån. Men det finns en sak. De tror att de bara ska avvisa de gamla krafternas förföljelse, men de har själva inte nått det riket eller den nivån, och de kan inte hålla kvar sina upprätta tankar. Ibland testar de gamla krafterna er för att se om ni kommer att vackla på slutet. De observerar era tankar och orsakar er problem. Till sist vacklar ni och de har lyckats. Under sådana omständigheter tänker jag därför ibland, att när det gäller nya elever eller dem som länge har dröjt sig kvar i kultiveringen utan att ha förbättrat sig, om ni råkar ut för sjukdomskarma så är det inget problem om ni åker till sjukhuset. Det är inget problem om ni söker sjukhusbehandling, eftersom det är någonting i er kultiveringsprocess. De bland Dafa-lärjungarna som är välkultiverade har mycket starka upprätta tankar och vet själva vad de ska göra. För dem som är välkultiverade blir det inga problem.

De gamla krafterna utnyttjar situationen. Jag har sagt detta idag och ni kanske blir chockade. Jag upptäckte nämligen att de gamla krafterna utnyttjar situationen för att förfölja elever. De gamla krafterna utnyttjar situationen ... Jag sade just att ondskan på de låga nivåerna, inklusive de gamla krafterna på de låga nivåerna, är verkligt ondskefulla. De vill inte att ni ska lyckas med kultiveringen och de vill döda er. När det gäller dem på de högre nivåerna så tycker de att de kan utnyttja förföljelsen till att få er att kultivera – det är så det hänger samman. Så de på de låga nivåerna som kan förfölja Dafa-lärjungars kroppar är på den lägsta nivån och de ställer till problem. Naturligtvis finns alla möjliga kopplingar, och det är inte så som ni tror, att Gudar och Mästaren kan ta hand om allt åt er. En del kopplingar är så komplicerade att de är svåra att förklara. De nya eleverna, eller de som hela tiden har vetat att de inte har kunnat förbättra sig i kultiveringen eller som inte har kultiverat på allvar – om ni får problem kan ni åka till sjukhuset.

När jag talade om att Dafa-lärjungar inte borde åka till sjukhuset sade jag något. Jag sade att Gudar, se på dessa Gudar, däribland odödliga i bergen som har kultiverat i flera hundra eller flera tusen år, de åker inte till sjukhuset. Är det inte så? (Alla lärjungarna applåderar entusiastiskt) Läkarna på sjukhusen letar efter dem för att få behandling när de är sjuka. (Alla skrattar, applåderar entusiastiskt) Det är så det förhåller sig. Så alla måste hålla huvudet klart.

Lärjunge: En del medutövare har en massa pengar, men de använder dem inte till räddande av människor. Är de bara inte flitiga, eller gör de ett stort misstag?

Mästaren: Titta inte enbart på dessa saker. Bland dem som har pengar (Mästaren skrattar) måste det finnas Dafa-lärjungar. Det finns Dafa-lärjungar inom alla samhällsklasser. Men det är inte så att de kommer att göra misstag för att de har pengar eller att de inte kommer att göra misstag för att de inte har pengar. Att ha eller att inte ha pengar är inget problem i kultiveringen. Någon är ämnad att ha pengar, men han är inte flitig i kultiveringen; eller någon är inte ämnad att ha pengar och han är flitig i kultiveringen. Detta är en kultiveringsfråga och distinktionen görs inte på basis av pengar. (Alla skrattar) Det är inte så att de måste ge pengar till någon som kan använda dem och att detta gör det rätt. Om ett projekt inte drar in pengar, utan alltid litar till elever, det duger inte heller. En del är bara bra på att spendera pengar och de spenderar dem till och med frikostigt, men de bryr sig inte om ifall det finns pengar eller ej och inte heller bryr de sig om vems pengar de spenderar.

Många av Dafa-lärjungars projekt saknar verkligen medel. De gamla krafterna tittar bara på om ni fortfarande kan lyckas med att göra saker när ni inte har några pengar och era omständigheter är mycket ansträngda. De anser att detta är kultivering, att detta är mäktig dygd och att detta är anmärkningsvärt, så de erkänner er. Om ni har allt ni behöver – ni får tag på folk när ni behöver arbetskraft och får pengar när ni behöver medel – wow, då vore det alltför lätt att vara Dafa-lärjunge. Att rädda människor på det sättet är så lätt. Bryt internetblockaden – ni bygger bara en satellit, (alla skrattar) och ni kan göra allting. Skulle ni tro att de gamla krafterna skulle erkänna er? Därför är vår väg mycket svår. Med de begränsningar vi har gällande ekonomi, material och arbetskraft, står vi inför sju miljarder människor i hela världen. De gamla krafterna tycker att endast på det sättet är saker och ting i balans, annars skulle Dafa-lärjungarna vara alltför mäktiga. Hur som helst, mellan de gamla krafterna och mig kommer vi att göra upp räkningen i framtiden. Men för tillfället måste vi bara göra saker på det här sättet, och göra dem väl.

Lärjunge: Jag är ibland förvirrad. Kommer all den sjukdomskarma och alla de prövningar vi nu möter från de gamla krafternas störningar, eller är de kopplade till min egen karmaeliminering. Genom att titta inåt insåg jag många av mina brister. Jag frågar respektfullt Mästaren, om prövningen fortsätter, i vilket hänseende kan jag fortfarande göra genombrott?

Mästaren: Där finns en sak som jag har sagt tidigare: jag har sagt att med Dafa här har ni inget att frukta. En del tolkar detta som att de har Dafa-böcker och då har de inget att frukta. Under de första åren var det till och med någon som bar på Dafa-boken medan han gick längs gatan mot mötande trafik i den snabba filen och sade: ”Jag är en Dafa-lärjunge och ingen kommer att köra på mig.” Var ligger skillnader här? Att ha Dafa här betyder att man verkligen har använt sitt hjärta när man lärt sig Dafa. Först då har du verkligen Dafa. Du har verkligen lagt ner ditt hjärta i kultiveringen och har verkligen blivit en seriöst kultiverande lärjunge – först då har du Dafa och har inget att frukta. Detta är en aspekt.

Dessutom, som jag nyss sade utnyttjar de gamla krafterna Dafa-lärjungars kryphål. Detta är ytterligare en aspekt. En del människor kan inte hitta sina egna fasthållanden. Naturligtvis är det inte så alldeles enkelt, eftersom det finns tiotusentals orsaker, alla mycket komplicerade. För en del personer uppkommer den här situationen om och om-igen och det beror på att de har allvarlig karma. Jag har sagt att Dafa-lärjungar kommer i tre olika typer. Med en stor mängd karma kommer du dock igenom om dina upprätta tankar är starka. Men karma måste elimineras, så du kommer att få återfall. Du kan bara behandla det som ett test, som kultivering, och hålla dina upprätta tankar starka och komma igenom det. Kultivering följer inte någon mall och vars och ens situation är olika. Men det finns en sak. Jag säger er alla att ni har Dafa, ni har erhållit Fa och detta ditt liv tillhör redan Dafa. Så gå bara framåt utan några tvivel, med upprätta tankar och upprätta handlingar och uppför dig i enlighet med vad Mästaren har sagt. Om du tycker att du inte kultiverar väl för tillfället, att du inte kan göra det och inte kan stå ut, (Mästaren skrattar) åk då till sjukhuset. Efter att du har höjt dig i kultiveringen kan du sedan göra bättre ifrån dig. Även om jag har sagt detta ska du inte slappna av. (Alla lärjungar applåderar)

Lärjunge: I syfte att öka webbtrafiken skriver medierna rubriker med allt dunklare språk.

Mästaren: Detta stämmer verkligen. (Alla lärjungarna skrattar) Ibland läser jag era tidningar och detsamma gäller nätet. Era rubriker är verkligen oklara och vem vet vad som pågår. Ibland, om det är en positiv sak är er rubrik skriven som om det var någonting negativt. Så vi ska vara seriösa och vi ska följa autentisk, traditionell kinesiska och skriva på standardmandarin. Vi ska inte använda den utländska kinesiska grammatiken från Sydostasien. (Alla lärjungar skrattar) Det är för dem inte deras lokala förstaspråk, så det är förståeligt. Som kinesiska medier riktar ni er till läsare i det kinesiska samhället och ni kan därför inte skriva rubriker på ett dunkelt sätt som människor inte kan förstå.

Lärjunge: … och för att få läsare att stanna kvar längre på webbsidan placeras det viktigaste i nyheten i den nedre delen av ett stycke, och avviker allt längre bort från den traditionella standarden för journalistisk text. Kommer detta att påverka mediernas yrkesmässiga rykte och trovärdighet? Kommer detta att påverka räddandet av alla varelser? Bryter detta faktiskt mot Fa-principerna?

Mästaren: Lite grand. (Mästaren skrattar) Naturligtvis, jag sade ”lite grand”, eftersom en del av oss har begränsad förmåga och en del är influerade av modernt tänkande och kultur, så de gör så här medvetet. Som i Fastlandskina, där folk borde tala standardmandarin, men i utsändningar talar med kantonesisk brytning, eller också … hursomhelst gör de det medvetet. ”Å, detta är trendigt.” Särskilt unga människor försöker att vara trendiga. Det är traditionell kultur som vi vägleder människor till att återvända till – glöm inte det. (Alla lärjungar applåderar)

Lärjunge: Jag har tankekarma som är respektlös mot Mästaren, och jag försöker att ta bort den, men det fungerar inte. Jag är mycket plågad och känner mig ledsen inför Mästaren.

Mästaren: Du håller redan på att ta bort den och du har gjort det rätt bra. Den här sortens onda saker är troligtvis ett främmande medvetande, eller kanske Dafa rör vid dina föreställningar som formats efter födelsen. Allting lever och därför reagerade de. Du förkastar den. Du gör på rätt sätt om du kan avvisa den hela tiden. Den här processen där du avvisar den är just att du kultiverar och du stålsätter dig. Känn dig inte plågad. Närhelst du möter en sådan situation, antag bara att det inte är du själv. Du ska bara göra det som en Dafa-lärjunge ska göra, och när du ska studera Fa ska du bara studera Fa. Gör vad du än ska göra, och tyng inte ditt hjärta med det. Mästaren vet. (Alla lärjungar applåderar)

Lärjunge: En utövare i Kina lider av en degenerativ skelettsjukdom i låret. Det har inte läkt och personen haltar omkring och går ut varje dag för att klargöra sanningen.

Mästaren: För Dafa-lärjungar gäller två olika fall. I det första fallet tänker man: ”Jag gjorde inte bra ifrån mig och jag måste ta vara på tiden och göra det. En degenerativ skelettsjukdom – hur kan en Dafa-lärjunge vara sådan? Jag gjorde inte bra ifrån mig, men nu tar jag vara på tiden och gör det.” Alltså går han ut. Hur ska jag uttrycka det? Hitta något annat att göra, och när du väl har tillfrisknat kan du klargöra sanningen ansikte mot ansikte. Annars kommer folk att ifrågasätta dig och undra vad som har hänt med dig. (Alla lärjungar skrattar) Du skulle bli svarslös, eller hur? När det gäller det andra fallet så hörde jag att det också finns de som går till det kinesiska konsulatet när de är mitt uppe i sjukdomskarma. Om konsulatet tar foton på dig och använder dem i sin negativa propaganda, skulle det inte medföra mer förlust än vinst? De kan använda foton på er i sin negativa propaganda i Kina och de skulle skratta åt dig. Om du gör bra ifrån dig med något annat så är det samma sak.

Lärjunge: Hälsningar till Mästaren. På grund av störningar som har pågått länge är min kultiveringsväg full av svårigheter och smärta. Satans bild visas ofta för mig. Jag tror att källan till störningarna har att göra med Satan. Jag skulle vilja fråga Mästaren, vad är förhållandet mellan de gamla krafterna och Satan?

Mästaren: Detta universum är gammalt. Det är som ni vet fördärvat. Fastän det är fördärvat har alla varelser blivit vana vid sakernas tillstånd i det gamla universumet och detta omfattar deras levnadssätt, vanor och alla Gudarnas kulturer. Och i Fa-upprätandet ska ni förnya allt detta, och till och med ta bort bristerna och göra om dem till bra saker. Således kan de inte släppa, så de kommer att störa dig i Fa-upprätandet och försöka ändra Fa-upprätandet till hur de ville ha det. En tänker si och en annan tänker så; hur blir det om fler tänker så? Det är inte så enkelt. Många stora frågor och saker kommer att möta denna typ av störning och detta är vad som gör dem till ”gamla krafter”. Men de har etablerat ett system inom vissa nivåer och de förenar sig för att bli systematiska och kraftfulla, och utnyttjar förändringar under Dafas upprätande! De låtsas hjälpa till med att rädda det och hjälpa mig att räta upp Fa, så de startade en ny uppsättning saker och etablerade en uppsättning saker. Detta är de gamla krafterna.

De har inget direkt släktskap med Satan. Det må vara Satan eller den ondskefulla röda kommunistdemonen, dessa onda saker, inklusive de ruttna demonerna i alla dimensioner – de blir alla utnyttjade [av de gamla krafterna] i syfte att härda Dafa-lärjungar. Dessa ruttna demoner tycker att de har fått utlopp för sitt hat när de skadar Dafa-lärjungar, och de förföljer Dafa-lärjungar obevekligt och vill att de ska misslyckas med kultiveringen. Det är så de ruttna demonerna själva tänker. De skulle göra det, men de vet också att om de går för långt så blir de eliminerade. Därför vågar de inte överskrida vissa gränser, och dessutom måste de hitta något som rättfärdigar det de gör. Men deras avsikt är dålig och de gör dåliga saker. Beträffande de gamla krafterna så är deras avsikt att uppnå sina mål i Fa-upprätandet. Sådan är situationen, så de arrangerade denna uppsättning saker, vilket ledde till dagens förföljelse.

Faktiskt är detta mycket enkelt. Som ni alla vet, om ett hus inte har rengjorts på länge har det blivit smutsigt och behöver rengöras. Men hur du än rengör det kommer det att damma medan du rengör det och det damm som virvlar upp kommer att kväva folk. Åtminstone kommer du att bli trött av att rengöra och tycka att det är besvärligt. Om huset har blivit skadat behöver du reparera det och det är mycket tröttande; kanske skadar du dig själv under reparationen. Du river sönder något här, slår sönder något där, slår till något här, eller krossar något där – och det är mycket tröttande. Om allt detta var nytt skulle du inte behöva göra något av detta. Att göra saker är i sig din prövning och dina problem. Om du inte gör det får du inga problem, och om du gör det får du problem. Det är så det är. Därför säger en del Gudar som sympatiserar med mig: (Mästaren skrattar) ”Vem skulle ta hand om dessa saker – bara du.” (Mästaren skrattar) (Alla lärjungarna applåderar)

Lärjunge: Det finns många nya elever som kom in i utövandet för att de vill leva utomlands och de har olika mentaliteter. En del har verkligen kommit in i utövandet, medan andra inte har lämnat Partiet efter ett eller två års Fa-studier, och inte heller känner de till sanningen. En del individer smutskastar till och med Dafa-elever bakom ryggen på dem och säger dåliga saker. Assistenter vill stödja dem i att delta i en del saker och tänker att de skulle gagnas i den utsträckning de studerar Fa. Ibland hjälper de dem också genom att förse dem med intyg och vittnesmål till immigrationsbyrån. Jag vet att det inte är lätt för dem att försörja sig i Kina under det ondskefulla Partiets kontroll. Hur ska vi handskas med detta? Hur ska vi hjälpa dem?

Mästaren: Hur hjälper ni dem? Först måste ni ta reda på om de är elever. Om de inte är det och om de inte riktigt har kommit in i utövandet, utan bara vill ha tillstånd, då kan vi inte blanda oss i. Det skulle bryta mot USA:s immigrantlagar, eller hur? Det är det första. Det andra är att ni säger att ni vill hjälpa personen för att rädda honom, men om han inte kultiverar kommer han inte att uppskatta er hjälp. Vet ni vad de där människorna i Fastlandskina har gjort? Vet ni vad människorna i Fastlandskina är kapabla till? De lurar till och med sina föräldrar, sina systrar och bröder och de tar till och med till knivar och skjutvapen. Folk har blivit så till den grad fördärvade – tro inte att folk nuförtiden är så heliga. Om de inte kultiverar är de bara vanliga människor; om de verkligen kultiverar och ni ser att de verkligen har kommit in i utövandet, först då kan ni behandla dem som elever.

Lärjunge: Jag är en europeisk utövare. Jag upptäckte att jag styrs av ett fasthållande varje dag och ständigt tittar på min mobiltelefon och min dator och har slösat bort en massa tid. Jag försökte frigöra mig från detta tillstånd, men utan framgång. Jag vill be barmhärtige Mästaren att säga mig hur jag ska stärka min vilja och bli av med det.

Mästaren: Köp en mobiltelefon som inte har tillgång till internet. (Alla lärjungar skrattar högt, applåderar) (Mästaren ler) Om du vill komma över det så finns det garanterat ett sätt. Vet du att många unga lärjungar på Berget bara har en telefon och går inte ut på internet och undviker på så sätt störningar.

Lärjunge: En del personer återvände efter att ha bott i Kina ett år eller så, och började delta i alla sorters aktiviteter igen, inklusive Fa-konferenser. De var inte på något sätt förföljda medan de var i Kina. Hur ska vi hantera en sådan situation?

Mästaren: Detta behöver man tänka över. Ni känner till telefonavlyssning. Den telefon vi bär på oss, jag säger er att varenda en är en avlyssningsapparat. KKP sitter där och lyssnar på er när ni småpratar om vardagliga saker. Det kan höra er mycket tydligt. Alla Dafa-lärjungars mobiltelefoner är avlyssnade. Och ni säger att ni inte är upptäckta? Dessutom är mobiltelefoner snabbt spårade. Så snart ni slår ett nummer spåras det och det börjar avlyssna. De som inte har upptäckts är alltför få eller finns inte alls. Så länge ni deltar i offentliga aktiviteter är ni exponerade. Därför, om någon reser tillbaka till Kina och ingenting händer honom, som om han vandrar på slät plan mark, så tror jag att det måste finnas ett problem.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga: Har marknadsföringen av Shen Yun kommit in i en ny fas och endast kräver att ett litet antal personer deltar? Om ett visst land är värd för Shen Yun för första gången …

Mästaren: Naturligtvis, om det är första gången måste ni ta det på allvar. Men, när det gäller Shen Yuns inflytande sade jag en gång att om Shen Yun öppnade upp New York så skulle USA öppnas upp; om USA öppnades upp så skulle världen öppnas upp. Sådan är situationen nu och den har inflytande världen runt. På varje plats som Shen Yun besökte i Europa hade folk redan hört talas om Shen Yun. De känner alla till den och den har ett mycket gott rykte; de vet alla att den är mycket bra. Sådan är situationen för närvarande. Enligt min åsikt bör de regioner i Europa som inte har bemödat sig om marknadsföring av Shen Yun, göra det nu. Ni har agerat rätt passivt när det gäller att klargöra sanningen och rädda människor. Shen Yun är mycket kraftfull när det handlar om att rädda människor och det hjälper er region att göra det, och ändå är ni inte aktiva. Vad anledningen än må vara, om ni kunde bli lika ihärdiga som amerikanska utövare så skulle marknaden i Europa idag bli ännu större än i USA. Dess publik skulle bli större.

KKP stör teatrarna: spionerna använder skrämsel och mutor för att påverka och störa teatrarna, och en del teaterchefer har blivit bjudna till Kina – de gjorde allt de kunde. Dafa-lärjungar har emellertid varit beslutsamma och lyckats tackla det: ”Om du verkligen blev köpt av det ondskefulla KKP så ska jag gå till din överordnade.” Ni vet att styrelsen och de erfarna inom ledningen oftast är människor med högre status i samhället och tillhör målgruppen för vår föreställning. Dessa personer har sett föreställningen. Efter att de fick kännedom om situationen ville de hjälpa Shen Yun: ”Om du inte låter Shen Yun framträda, vad ska du göra istället?” En del hade inget annat val än att ge oss teatern; en del gjorde fortsatt motstånd. Teaterdirektören i Los Angeles var ett år en som fortsatte att göra motstånd: ”Jag kommer bara inte att ge den till er.” Anledningen var att han hade blivit bjuden av det Kinesiska konsulatet på en resa till Kina. Efter att han återvände skulle han inte ge oss teatern. Då, efter att vi gått till en av hans höga överordnade, avskedades han i tysthet av de höga överordnade utan att de sade något till oss. (Alla lärjungarna applåderar) Efter att han avskedats ringde teatern upp oss. Vi gick inte för att ansöka om ett datum den gången, de ringde oss och frågade: ”Vill Shen Yun komma och framträda?” (Alla lärjungarna skrattar, applåderar) Om inte styrelsen hade sagt något – ”Ni måste bjuda in Shen Yun igen” – skulle de inte ha gjort det. Även om killen blev avskedad så var folk där hans personal, så när vi kom dit gjorde de allt vi bad dem om, men de gjorde det utan en min. (Mästaren ler) Naturligtvis kom de över det till slut. Jag ger er bara ett exempel.

Om någon blir skrämd av det ondskefulla KKP:s konsulat ska ni gå och förklara sanningen för honom. Ni ska berätta för honom hur ondskefullt Kommunistpartiet är och hur andra teatrar har hanterat det och vad de har gjort. Jag säger er att om ni går och pratar med honom kommer saker och ting att lösa sig. Det vill säga, ni måste verkligen anstränga er. En del av våra elever backade efter att ha stött på hinder. Det duger inte. Utan ihärdighet, hur kan ni tackla det? Ni räddar människor och vi måste göra vårt yttersta för att rädda dem. Och ni måste bryta igenom de många begränsningarna i detta samhälle. Utan att bryta mot några lagar tacklar ni det på ett lämpligt och hövligt sätt. Det skulle inte kallas räddande av människor om det inte fanns några svårigheter. Antag att ni går dit och människor skulle säga okej till er med en gång och säga: ”Var snälla och kom och framträd här.” Skulle de gamla krafterna gå med på det? Detta är den process som vi har upplevt i USA. Teatrarna har också årliga konferenser. De pratar och sprider hur KKP förföljer och stör oss. De talar alla om det och vet vad som pågår. Europa har samma situa-tion.

Naturligtvis, håll bara inte på med det på egen hand. Ni ska vara väl koordinerade i allting. Gå och tala med koordinatorn: om han går med på det och alla räknar ut hur det ska göras, gå då och gör det. Var snälla och var inte vårdslösa. En del personer är över huvud taget inte så förnuftiga. De går dit och blir berörda och pladdrar på om allting och vad som helst: ”Ni kommer att bli straffade.” ”Shen Yun är Gud.” De vågar säga vad som helst. Hur kan människor acceptera sådana saker på mänsklig nivå? Det skulle istället ge dåligt resultat.

Lärjunge: På grund av störningar som har pågått länge är min kultiveringsväg full av svårigheter och smärta. Satans bild visas ofta för mig …

Mästaren: Jag har läst detta. Satans bild. I en situation som denna ska du stöta bort den rakt av. När du känner dig verkligt svag ska du ropa på Mästaren. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt) Om den bara dyker upp som en bild ska du skratta åt den och sända upprätta tankar för att eliminera den. Den blir hjälplös och kommer inte att kunna göra någonting. Dafa-lärjungar är kapabla och dina förmågor överträffar överlägset dess förmågor. Satan är, som du vet, en demon inom den Trefaldiga världen och en demon i människovärlden. Den är på en mycket låg nivå. Människor, vanliga människor, människor i allmänhet, tror att den är rätt stor. I Gudars ögon är den många gånger mindre än damm eller puder. Om du verkligen sänder upprätta tanker och dina tankar verkligen är mycket starka, skräms den bort. En del demoner kan trakassera Dafa-lärjungar just för att ni inte kan se dem och känner er hjälplösa på egen hand. De bara utnyttjar detta kryphål.

Lärjunge: Kommer någons syn på den amerikanska politiska miljön och ett stöd till ett visst politiskt parti att påverka den personens framtid? När vi klargör sanningen, ska vi då tala om påverkan från det ondskefulla KKP i Amerika och hur ett visst amerikanskt politiskt parti har stött kommunistideologin?

Mästaren: Vi blandar oss inte i politik. Vi måste rädda människor i alla politiska partier. Vi har ingen politisk åsikt. Stämmer inte det? Vi riktar in oss på principer, inte människor. Vi riktar in oss på KKP:s onda spöke och inte på människor. Ni är här för att rädda människor. Blanda er absolut inte i affärerna mellan politiska partier. Detta omfattar våra medier; de har faktiskt inte heller blandat sig i. De har bara korrekt rapporterat de positiva sakerna, det är alltihop. De har inte öppet sagt: Vi stöder någon eller står på någons sida, så jag ska skriva artiklar för att promota honom. Så är det inte. De har bara på ett positivt sätt rapporterat saker och på ett positivt sätt rapporterat fakta. Hur kan Dafa-lärjungars medier ljuga. Ni ska inte utveckla några föreställningar bara för att våra medier är annorlunda än de lögnaktiga medierna, eller hur? Kom ihåg att du är en kultiverare; hur kan du styras av qing1, fasthållanden och till och med negativa faktorer och bli så irrationell?

Lärjunge: När vi går igenom prövningar tror en del Dafa-lärjungar att vi inte ska söka inom oss själva först; istället ska vi sända upprätta tankar först. Om vi sökte inom oss själva skulle vi ha följt de gamla krafternas väg.

Mästaren: (Suckar) … (Mästaren ler) Jag brukar säga: När vi stöter på problem ska vi först se på oss själva (Mästaren ler) för att se efter om vi själva har problem. Om vi har problem ska vi omedelbart korrigera dem. Beträffande att sända upprätta tankar så görs det när ni säkert vet att demoner verkligen siktar in sig på någon viss sak eller att de verkligen stör. Ni måste veta att det verkligen är de, sedan kan ni sända upprätta tankar. Dessutom, sänd inte upprätta tankar för allt möjligt. Om du själv faktiskt gjorde något fel och du sände upprätta tankar, om dina upprätta tankar verkligen har effekt så kommer de till slut att straffa dig. (Mästaren ler)

Lärjunge: Utövare utomlands kan inte återvända till Fastlandskina. Deras familjer i Fastlandskina kan inte komma till utlandet. Vad ska vi göra?

Mästaren: (Mästaren ler) Det är svårt att släppa kärleken till familjemedlemmarna, vilket gör att du mår dåligt. Vad ska vi göra i kultiveringen? (Suckar) … När man kultiverar, om du vill fråga Mästaren så säger Mästaren till dig att kultivera helhjärtat. Eller hur? Ni kommer till sist att träffa dem ni ska träffa. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt. Mästaren gör heshi med ena handen) Dafa-lärjungar kommer en dag att återvända till Kina upprätt och rakryggat, som hjältar som har räddat världen. Det är hedersamt. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt. Mästaren gör heshi med ena handen) Om du smyger tillbaka och de upptäcker det och låser in dig i ett pyttelitet rum, så kommer du att berätta allt för dem efter att de har klått upp dig. (Lärjungarna skrattar) Så ointressant det skulle bli.

Lärjunge: Videobandspelarna har alla kasserats i Kina. Men utövare har behållit de gamla videobanden med Mästarens Fa-föreläsningar på hemma. Jag vill fråga Mästaren om vi borde behålla dem eller kan vi bränna dem?

Mästaren: Om ni inte kan förvara dem säkert, då kan ni bränna dem. Det är okej om du, som en Dafa-lärjunge, (Mästaren pekar på hjärtat) vet vad du gör. Det är inget problem om det inte är för att sabotera Dafa. Jag har sagt till andra utövare att detta kan göras.

Lärjunge: Jag har alltid känt mig harmsen under min kultiveringsprocess. Det är ett fasthållande som jag har svårt att göra mig av med.

Mästaren: Harm. Den kommer från din vana att gilla att höra när det sägs trevliga saker och gilla när det händer dig bra saker; annars blir du harmsen. Tänk på det alla, detta är inte acceptabelt. Kultivering ska inte utövas på så sätt. Jag har alltid sagt att en kultiverare ska se på saker omvänt. När du råkar ut för dåliga saker ska du tänka att det är en bra sak, eftersom det har till syfte att förbättra dig. ”Jag ska hantera det väl. Detta handlar om att klara ännu ett test. Här kultiveras det nu.” När du råkar på bra saker tänker du: ”Å, jag ska inte bli alltför glad över det. Glada saker låter en inte förbättra sig, men de kan lätt få en att falla.” I kultiveringen måste man se på problem från motsatt håll. Antag att du råkar ut för svårigheter eller att det händer otrevliga saker och du bara blint motsätter dig dem och stoppar dem; du vägrar klara testet, då vägrar du att höja dig, eller hur? Detta handlar om någonting annat än förföljelsen.

Lärjunge: Ska utövare utomlands öka sina ansträngningar med att få den engelska Epoch Times att växa.?

Mästaren: Jag är inte emot det. Jag har sagt till den ansvarige för The Epoch Times att om man på den tiden hade lagt vikt vid den engelska Epoch Times, då skulle ni idag ha gått om alla New York-medier. Er läsekrets är redan nu enorm. Om ni skyndar på räcker tiden ännu till. Även om jag sade detta har ingen gjort något fel. Med situationen med begränsat kapital och begränsade resurser finns där ingen när ni behöver folk och det finns inga pengar när ni behöver kapital, därför är det mycket svårt.

Lärjunge: Kommunismen styr redan världen. Stadiet när Fa rätar upp människovärlden är i antågande. Kommer de som inte har rensat ut den onda kommunistideologin ur sina sinnen, folk från såväl Öst som Väst, att vara i fara även om de inte har deltagit i någon ond kommunistisk organisation?

Mästaren: Låt mig säga er att människor i det västerländska samhället vanligen inte har något bra intryck av det ondskefulla Kommunistpartiet. Det finns förvisso en grupp människor som inte är klara över den så kallade socialismen, lika välfärd och sådant som de eftersträvar. Faktiskt är det mänskliga samhället inte sådant. Det mänskliga samhället har ödesförhållanden. De goda gärningar man gjorde i sitt förra liv kommer att omvandlas till välsignelser i detta liv. Välsignelsen kan bli till ett statligt ämbete, eller också kan den bli till pengar och göra en rik. Det spelar ingen roll hur erfaren och duktig en affärsman än påstår sig vara; det är för att han har den där välsignelsen som han har det han har. Det finns också många människor som tycker att de är mycket talangfulla och mycket duktiga, men inte kan tjäna några pengar och känner sig indignerade. En sådan person har inte den välsignelsen. Det sägs att det mänskliga samhället tas om hand av Gudar; det är vad det betyder. Allting är rättvist. Du dödade och skadade människor och gjorde många dåliga saker i ditt förra liv, och ändå vill du göra dig en förmögenhet i det här livet? Det är alltså inte på det viset. Det tas om hand av Gudar och är inte så som mänskligheten föreställer sig det. … Människor längtar alla efter ett bra liv; det är inte fel. Människan använder mänskligt tänkande för att förstå saker; det är inte fel. Om någon är fattig och människor försöker hjälpa varandra så är det inte heller fel. Allt detta är goda gärningar som ska uppmuntras. Är det inte så? De kommer från vänlighet, sympati, medkänsla, godhet och de är alla goda gärningar. Det kommer också att beröra de fattigas hjärtan, så de kommer att göra saker bättre. Dessa saker är alla till gagn för samhället. Det mänskliga samhället är som en kultiveringsmiljö. Sade jag inte att om det mänskliga samhället kan upprätthålla upprätta tankar och upprätthålla traditioner så skulle det vara på en gudomlig väg?

En del människor vet alltså inte vad det ondskefulla Kommunistpartiet är; de vet inte vad socialism är. Det ondskefulla Kommunistpartiet har förklarat socialismen mycket klart. Det säger dig att socialism är kommunismens begynnelsestadium. Detta är mycket klart. Det är klart skrivet i det ondskefulla Kommunistpartiets konstitution. Det kinesiska samhället är socialistiskt; det är för närvarande inte kommunistiskt, det sade det självt. Dessutom är det i begynnelsestadiet av socialismen; vad det strävar efter är den ondskefullare kommunismen. De människor som strävar efter socialism borde verkligen bege sig till Kina och leva där och uppleva den själva, sedan får vi se vad de säger. (Mästaren ler)

Naturligtvis, vi klargör sanningen; ibland är saker och ting inte slumpmässiga. Personen du träffade på är västerlänning och han har aldrig gått med i det ondskefulla Kommunistpartiet, men efter att du berättat allt detta för honom var det kanske vad han skulle få höra. (Mästaren ler)

Lärjunge: Även om nya utövare som just har erhållit Fa också gör de tre sakerna, tycker jag alltid att det är ett avstånd mellan erfarna utövare och mig. Finns det någon skillnad gällande våra ursprung, nivåer och varelser?

Mästaren: Det kan inte förstås så här. De som kom hit under det senare stadiet och kan ansluta sig till Dafa-lärjungar, är arrangerade så. Ni skulle komma in vid den här tiden. Det har inget att göra med din nivå i framtiden. Skynda därför på med att studera Fa och kom ikapp och gör bra ifrån dig med det du ska göra, det borde räcka med det. (Alla lärjungarna applåderar)

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga om det är lämpligt att använda tecknen för Zhen-Shan-Ren och inte Falun-emblemet i produktdesign.

Mästaren: Det är inte lämpligt. Zhen-Shan-Ren är universums Fa. Det är inte lämpligt att du säljer det i produkter. Inte lämpligt. Dafa-lärjungar vill alla att människor ska gagnas av detta, men det är inte så det ska göras. Fa måste respekteras.

Lärjunge: Kan Mästaren tala om frågan om positiva läxor och negativa läxor.

Mästaren: Det finns för många av dem, av alla de sorter. Det finns helt enkelt alltför många, mer än hundratals miljoner. Om du möter underbara saker så tänker du inte på dem som en kultiverare, och om du är lycklig som en vanlig människa blir det till en prövning, eftersom du är en kultiverare. När det gäller de negativa så är de alltför många. Saker som inte har gjorts väl är negativa läxor.

Lärjunge: Att använda mänskliga metoder för att lösa kultiveringsproblem mellan Dafa-lärjungar leder inte bara till att problemen inte löses, det kommer också att intensifiera konflikterna.

Mästaren: Dafa-lärjungarna är alla kultiverare. Om ni inte tänker över saker ur kultiveringsperspektivet, om ni inte löser problemet i enlighet med Fa, om ni använder vanliga människors tänkande för att lösa problem, så kommer de gamla krafterna att lägga sig i. Två personer kommer att börja bråka så snart de börjar prata, eftersom de inte är rotade i Fa.

Lärjunge: Jag är mycket tacksam mot Mästaren. Det verkar som om jag förstår och har hittat roten till qing. Men jag kan inte förstå sambandet mellan min själviskhet och qing.

Mästaren: På tal om själviskhet; i detta universum, och särskilt i det mänskliga samhället, kan man inte säga att det är något stort problem. Varför? Det är för att allting utgår från självet. Var snälla och tänk på det: i detta samhälle är din familj din, ditt jobb är ditt, de pengar du tjänar, de saker du gör, allting, eller hur? Till och med den kraft som driver samhället framåt har sitt ursprung i själviskhet. ”Jag vill uppfinna något”, ”Jag vill göra något”, ”Jag vill ha det ena eller andra”. Är det inte så? De som är presidenter: ”Jag vill omdana samhället till någonting bra på så och så sätt.” Till och med de bra sakerna har sitt ursprung i självet. Detta borde inte vara något problem för vanliga människor. Som kultiverare kultiverar ni för att bli osjälviska varelser som lever för andra – varelser med upprätt Fa och upprätt upplysning. Detta gäller kultiverare.

Vad beträffar qing så kan man inte se denna i det mänskliga samhället. (Mästaren ler) I vår atmosfär och inom denna atmosfär är dess täthet tiotals miljoner gånger så stor som den hos vattenmolekyler. Den genomtränger skelettet hos alla varelser, varelsernas celler och varelsernas partiklar. Så länge något är inom den Trefaldiga världen kan den sippra in i det, vad det än är. Med andra ord är du indränkt i qing. Håll dig oberörd av qing – om någon säger att han inte är berörd av qing så är han verkligen enastående. De som inte är berörda av qing kan inte vara några andra än kultiverare. Även i fråga om en kultiverare är det bara så att när han förstår en viss princip i kultiveringen så kommer den del av honom som har höjt sig att stiga upp till bortom den Trefaldiga världen. Därför störs inte den delen av qing. Så länge du inte har höjt dig i kultiveringen och så länge du är kvar på vanliga människors nivå, är du indränkt i qing och kommer att bli berörd av den. Dafa-lärjungar tar hand om qing med förnuft. Det är omöjligt att inte bli påverkad av den. Du är bara förnuftig i fråga om den. Endast den del av dig som har fullgjort kultiveringen kan bli frikopplad från qing.

För Dafa-lärjungar beror det på hur starkt ert förnuft är om ni kan hantera det förnuftigt. Detta är de upprätta tankar som vi talar om. Frågan är om grunden för er kultivering är solid eller inte. Det är vad vi talar om och det är vad det handlar om. Om ni kan hantera allting förnuftigt så är det verkligen enastående. Jag vet hur det känns utan någon som helst qing. (Mästaren pekar på hjärtat, ler) Det är medkännande med alla varelser och det är en helt annan sak än qing. Det är något i vid bemärkelse, och qing känns som att den har någonting onödigt och motbjudande över sig. Precis som när ni hör något otrevligt och när ni ser saker som inte borde finnas där, så avvisar ni dem. Därför kan ni för tillfället bara hantera det förnuftigt.

Lärjunge: Minghui behöver professionell personal som kan ägna sig åt den på heltid. Men utan ett kontor, utan en konkret struktur, lön, eller stipendier, arbetar vår personal mycket undanskymt under långa perioder och de kan inte berätta för andra vad de håller på med. Detta har medfört att många av medarbetarna dras iväg av andra projekt. En del har fortsatt att arbeta deltid och försöker inte förbättra sin yrkesskicklighet. De som har yrkesskicklighet behöver en lön och titlar och en ställning i samhället och kan därför inte riktigt ansluta sig till oss, eller se det som deras ansvar. Vår webbsidas innehåll, marknadsföring, design och tekniska förbättring har alltihop blivit eftersatt …

Mästaren: Alla medier räddar människor och är fantastiska. De har alla spelat en viktig roll i Fa-upprätandet och samlat obegränsat med mäktig dygd. Emellertid är endast Minghui ett fönster utåt för Dafa och är en plattform där Dafa-lärjungar kan dela sina kultiveringserfarenheter. Det är plattformen för delgivande för Dafa-lärjungar i alla världens hörn, däribland i Fastlandskina. Detta är något som inga andra medier har kunnat göra eller ersätta. Den mäktiga dygden är ännu mer obegränsad. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt. Mästaren gör heshi med ena handen)

De sade just att de är tysta, att man inte känner till dem och att ingen vet vad de gör. En del tror till och med att de inte deltar aktivt i Dafa-lärjungars aktiviteter. En del arbetar mycket hårt både fysiskt och mentalt till långt in på natten och har bara ett fåtal till hjälp. De arbetar under svåra förhållanden. Vad är mest anmärkningsvärt och mest fantastiskt i kultiveringen? Särskilt när Dafa-lärjungar är i de svåraste situationerna och behöver höra en röst, (Mästaren är märkbart rörd) då finns där en Minghui-webbsida – var snälla och tänk på det alla: vilken fantastisk sak! Ni måste värdesätta den! Hur svårt det än är så är det mäktig dygd. (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt)

Dessutom kan bara mycket pålitliga utövare arbeta för Minghui, eftersom de direkt kontaktar Fastlandskinas utövare. De måste vara mycket pålitliga utövare och även mycket fokuserade och verkligen kunna hänge sig åt det. Unga utövare är de som behövs mest, men det är minst troligt att dessa är fokuserade. Det är därför mycket svårt. I kultiveringen skulle du kämpa för att komma in om du verkligen kunde förstå det. Ingen ser emellertid deras mäktiga dygd. Ingen ser dem; det görs i tysthet utan erkännande. (Mästaren ler)

Folk vill alla göra iögonfallande saker för att låta andra se deras bedrifter. Även om Mästaren inte ser det vill ni att andra ska se det, annars känner ni olust i hjärtat. Faktum är att de ögon i universum som är fokuserade på er är så många att ni inte kan föreställa er hur många de är. En partikel är fullproppad med ögon. Till och med minsta partikel är fullproppad med ögon. Alla varelser i universum observerar allting som Dafa-lärjungar gör. Alla Gudar ser på. Varje tanke du har, varje idé, allting du gör registreras och är till och med verkligare och mer tredimensionellt än videor. (Mästaren ler) Så det visas för Gudar men inte för människor. (Alla lärjungar applåderar. Mästaren håller handen upprätt för att återgälda uppskattningen) Det beror på att de måste iaktta er. Huruvida Dafa-lärjungar lyckas eller ej hänger samman med huruvida Fa-upprätandet i universum kommer att lyckas eller ej, huruvida universum kommer att existera eller ej. Huruvida Dafa-lärjungar kan göra bra ifrån sig eller ej påverkar deras överlevnad. Hur kan de underlåta att iaktta er noga? De ser alla på.

Lärjunge: Vi fick feedback om att Minghui kallade de olagliga arresteringarna av Dafa-lärjungar i Fastlandskina för ”kidnappning”. Vanliga människor förstår inte detta eftersom de tycker att ”kidnappning” syftar på banditer som kräver en lösensumma genom att ta människor som gisslan. De tycker att vårt sätt att skriva är mycket konstigt och inte lättbegripligt för vanliga människor.

Mästaren: Kulturen i Fastlandskina är av ett annat slag. Utövare utomlands har länge varit borta från Kina och vad de ser och förstår är hur saker görs i resten av världen, så där kanske finns en skillnad. Det ondskefulla KKP består av banditer och huliganer; när de arresterar människor, är det inte detsamma som när kidnappare kidnappar folk? ”Att arrestera” är en term som används för dåliga människor. Men ni kan förklara detta för dem. Om det är nödvändigt kan dessa saker förbättras och i första hand rikta sig till Fastlandskina. Om ni tänker efter noga så har det här ordet faktiskt använts helt rätt.

Lärjunge: Är boken How the Specter of Communism Is Ruling Our World främst avsedd för läsare utomlands i olika länder? Ska vi marknadsföra den brett i Kina?

Mästaren: Den behöver inte marknadsföras brett i Fastlandskina. Den är främst avsedd för det internationella samfundet. I Kina vet människor redan att det röda spöket styr över dem och att demoner har styrt över människor.

Lärjunge: En del utövare vill använda synopsis eller citat från boken The Ultimate Goal of Communism i sina sanningsklargörande brev eller kommentarer. Men de kan vanligtvis inte förklara saker lika bra som vad boken gör.

Mästaren: Böcker gör vanligen ett påstående och använder sedan olika argument för att stödja det innan de kan förklara saker tydligt. När ni klargör sanningen kan ni inte tala om så mycket på en gång och om ni inte kan få med alltihop så kommer resultatet inte att bli det bästa. Som jag ser det bör ni ta det som någonting som ger er mer information som ni kan använda i sanningsklargörandet. När ni klargör sanningen ska ni använda era egna metoder beroende på vilka människor och vilka situationer ni står inför.

Det är allt jag kommer att säga. Eftersom det idag är en Fa-konferens och många av er kommer långväga ifrån, vill jag inte ta upp er tid. Att delge erfarenheter under Fa-konferensen är faktiskt mycket viktigt. Man kan lära sig av Dafa-lärjungars tillstånd beträffande räddandet av alla varelser och av kultiveringstillstånd i olika regioner och detta kan delges under Fa-konferensen. Detta gagnar er eftersom det kan hjälpa er att göra saker väl i framtiden. Men ni vill också lyssna till Mästaren, så jag gjorde mitt bästa att besvara några frågor åt er – det är så det förhåller sig.

Saker och ting måste göras av er. Under de svåraste, hårdaste situationer, gör ni det mot ondskan. Mästaren är faktiskt också närvarande. Det ondskefulla KKP sade att jag gömmer mig i USA. I själva verket är jag i Kina varje dag! (Alla lärjungar applåderar entusiastiskt och länge)


Övers. anm.: Uppdaterad översättning 180719 framför allt från den ”blå” engelska versionen från 180707. Några få saker kontrollerade mot kinesiska. Några få saker korrigerade 180805.

1 Qing: Känslor, känslosamhet, sentimentalitet etc. ”… människor lever enbart för de här känslorna, såsom känslor för släktingar, känslor mellan man och kvinna, känslor för föräldrar, passion, vänskap, och att göra saker på grund av känslor, allt är relaterat till dessa känslor, vill göra eller vill inte göra, glad eller inte glad, älskar eller hatar, allting i hela det mänskliga samhället kommer från dessa känslor. …” (Föreläsning 4 i Zhuan Falun)Ladda ner PDF här.