Fa-föreläsning vid 2013 års Fa-konferens
i Stor-New York

(Li Hongzhi ~ 19 maj, 2013)

(Alla står upp och applåderar entusiastiskt) Hej allihop! (Lärjungarna svarar ”Hej Mästaren!” Applåderna fortsätter) Oj, det här är nog den största Fa-konferensen vi har haft på länge. (Applåder) Många människor har kommit. Jag hörde att en del har kommit från Fastlandskina. Eftersom det här är en Fa-konferens för Dafa-lärjungar så är det den bästa miljön för Dafa-lärjungar att inspirera varandra medan de kultiverar. Genom det som utbyts under konferensen kan man se var man kommer till korta, liksom se andras starka sidor och bygga vidare på dem.

För kultiverare finns det inga verkliga förebilder att följa. Var och en kultiverar sig själv och måste gå sin egen väg; det finns inga referenser att falla tillbaka på eller exempel att följa. Det finns bara en sak: hur du följer Fa i dina handlingar. Var och en har sina egna insikter och känslor när det gäller saker och ting. Så det är inte troligt när man stöter på något att alla förstår det på samma sätt, tar sig an det på samma sätt eller hanterar det på samma sätt. Det är mycket osannolikt. Det beror på att folk har olika tänkesätt och ursprunget till ens tankar är komplext. Alla de olika föreställningar som var och en har format under tidens gång, liksom ens olika förståelser av saker och ting, ens uppfattningar och känslor – alla de många aspekterna av saker och ting som formar en persons förståelse eller insikt, eller karaktären på hans förståelser – alla dessa är mycket komplexa och det är därför det är svårt att hitta två människor med samma personlighet. Att bara imitera det någon annan gör är bara att kopiera på ytan och det är mycket osannolikt att essensen är densamma.

Dessutom förväntar jag mig att var och en uppnår Fulländning genom egen ansträngning. Alla som sitter här är kultiverare, eftersom det här är en Fa-konferens. Det finns många nyare elever här också. Mästaren kommer inte att tala om något som är för avlägset. På intet sätt kan en varelse bara komma ner och bli en Dafa-lärjunge. Varelserna i detta kosmos är helt enkelt oräkneliga. När något så stort som detta sker här är det fullt möjligt att alla som har kommit är Kungar. Därför, vad gäller att vandra sin egen väg och värdesätta sin egen mäktiga dygd genom sin upplysning, så måste de gå igenom sin egen process av att förstå saker och ting och ha sin egen kultiveringsprocess, med sina egna faktorer och karaktärsdrag. Så var och en måste vandra sin egen väg. Och det förklarar faktiskt delvis varför det med åren har uppkommit alla möjliga situationer bland Dafa-lärjungar, olika förståelser under kultiveringen och oenigheter när man arbetar tillsammans.

Självklart, när något i ett Dafa-projekt behöver göras så ska du sätta dina egna saker åt sidan så mycket du kan för att få gjort det som behöver göras i projektet. Det är första prioritet. Så du behöver samarbeta. Men när du utför uppgiften kommer du att tillföra dina egna sätt att hantera saker på, vilket är en reflektion av att du vandrar din egen kultiveringsväg. Mästaren godtar det här och det är inget fel med det. Det är oundvikligt att var och en gör saker på det sättet. Det kan omöjligt vara så att ni alla är likadana, som om alla vore stöpta i samma form. De prövningar och tester som du möter, de hinder som ni alla upplever längs kultiveringsvägen – hurdan vägen än må vara, mödosam, ojämn eller på vilket sätt som helst – är alltså alla till för att etablera och bekräfta din himmelska position och fastslå vägen till din slutliga Full­ändning och allt du ska uppnå.

Under er kultiveringsprocess har ni gått igenom många svårigheter och många tester och ni har tagit er igenom vad jag skulle kalla en förföljelse utan motstycke. Som ni vet förföljdes de kristna i trehundra år och buddhisterna gick igenom fem prövningar, och konflikten mellan Buddha Sakyamuni och den ursprungliga brahmanismen var rätt intensiv då det begav sig. Ändå var de sakerna inte så ondskefulla som det onda KKP. Det här styrs av gamla krafter på högre plan. I det mänskliga samhället är det upprätta och det onda menat att samexistera, och bra och dåligt, gott och ont, samexisterar. De formar en balans. Om det inte fanns godhet skulle människor inte veta vad ondska är; om det inte fanns ondska skulle människor inte veta vad godhet är. I kultivering förser godheten människor med en standard, medan det onda som existerar låter kultiverare förstå hur man uppnår standarden. Det här gör det möjligt för kultiverare att fullända sig själva i sin kultivering och det här är viktiga omständigheter och villkor som ges i den mänskliga världen till kultiverare, som gör det möjligt för dem att höja sin varelse. Det här var något som påbörjades när det mänskliga samhället skapades: om du vill kultivera så är det så här det ska gå till. Men de gamla krafterna har gripit tag i det här särdraget hos människovärlden och gjort det till något absolut.

Det här särdraget i den mänskliga världen är ett fenomen som inte kan hittas i någon annan dimension i kosmos. Det är bara i det här mänskliga samhällets miljö, där gott och ont samexisterar, som saker och ting utspelar sig så dramatiskt. Och bara så kan folk kultivera. Självklart handlar det om fler saker än bara dessa. Det finns också faktorer såsom illusion, lidande och känslor. De gamla krafterna har tagit tag i just det här fenomenet och skapade den här omfattande förföljelsen av Dafa-lärjungar, som ett ”test”. Som de beskriver det är det menat att möjliggöra för de Dafa-lärjungar som har förmågan att uppnå Fulländning att göra det. Självklart, som Mästaren så ofta har sagt till er så klargjorde jag att jag inte samtyckte och inte accepterade de sakerna som de gamla krafterna har arrangerat. Jag hade mitt eget sätt att rädda kännande varelser och jag tog med mig vad jag ville göra. Men de gamla krafterna gjorde på egen hand något helt annat i det fördolda. Så sådant som förföljelsen av de kristna, eller buddhisterna, som jag just nämnde – de tror att det här är en nödvändig erfarenhet att ha innan en person kan nå Fulländning, eller bli en upplyst varelse. De tror att det bara måste göras på det sättet och att om det gjordes på något annat sätt skulle det inte duga. När jag använde högre Fa-principer för att påpeka för dem att användningen av deras tillvägagångssätt mot Dafa-lärjungar skulle vara onda störningar så svarade de: ”Det är det enda sättet vi känner till att göra det på.”

Men är inte Buddha-Fa allsmäktig? Ingen förväntade sig att jag kunde använda scenkonst för att rädda människor. Det är något som inte heller de väntade sig. 

Buddha-Fa är allsmäktig. Att låta människor kultivera mitt i det vanliga samhället – det är också något som de inte förväntade sig.

Så vilket är det tillvägagångssätt jag ville använda?

Hela kosmos hade blivit dåligt och alla liv har enorma mängder karma nu. Jesus sade att människan har synd, och mycket riktigt, som buddhisterna säger, så fortsätter människor att skapa karma genom hela livet vilket resulterar i synd, eller med andra ord, under den långa, utdragna reinkarnationen har människor samlat på sig många karmaskulder, liv efter liv. En person kan ha varit soldat och dödat många människor i ett tidigare liv, eller kanske var han slaktare, eller utnyttjade människor, eller gjorde något hemskt. Sanningen är att alla redan har nått det här tillståndet, med karma över hela kroppen. I princip är hela samhället sådant nu. Liven på högre plan når inte heller längre upp till standarden, och till och med själva standarden har ändrats. När saker och ting har nått den punkt där det är idag, om man ska rädda dessa varelser, tänk på det, det skulle vara omöjligt att uppnå det genom att använda [de gamla krafternas] tillvägagångssätt. Verkligheten har bevisat att det över huvud taget inte skulle fungera. Och de vet det, så de har verkligen inte för avsikt att rädda så många människor. Ni har hört att det i gamla profetior sades att ”bara ettusen av tiotusen ska bli kvar” eller ”ett av tio hushåll”, eller hur? Många profetior har berättat om någonting sådant. Det här visar att de inte ville att människor verkligen skulle bli räddade, utan planerade att bara behålla dem som de ansåg vara tillräckligt bra.

Men i verkligheten är alla kännande varelser likvärdiga. Under de långa, långa åren kom varelserna att inte längre nå upp till standarden, blev fördärvade, och allting blev oacceptabelt. Det är på grund av att kosmos självt var begränsat i sin visdom när det gäller det som är känt som ”bildande, varande, degenerering, förintelse”. Så, om inte bildande, varande, degenerering, förintelse förändras kommer kännande varelser självfallet att degenerera under förloppet av bildande, varande, degenerering, förintelse. Vid tiden för kosmos skapande var kännande varelser till naturen identiska med Dao och kosmos Fa; varandefasen var en relativt bra period och moralnormer på varenda existensnivå stämde överens med kosmos standard; sedan, under tiden för degenerering började saker och ting att gå utför, med världens moral i nedgång dag för dag; och under tiden för förintelse duger saker och ting inte längre och när de en gång har nått slutet kan man inte låta dem ruttna mer, eller hur? Så vad gör man? Upplöser allting. Efter att saker och ting lösts upp finns ingenting kvar – liv och materia i kosmos upphör att existera. Så om man ville ha dem skulle man behöva återskapa dem. Nu har ni bilden klar för er. Så utan att ändra den här grundläggande saken skulle kännande varelser oundvikligen genomgå förändringar under förloppet bildande, varande, degenerering, förintelse.

Så vems är alla dessa synder egentligen? Om du frågar mig så kan de här synderna inte tillskrivas någon alls. Det är bara så varelser agerar, med tanke på kosmos egenskap bildande, varande, degenerering, förintelse. Det är för att kosmos visdom var otillräcklig. Så jag tänkte att det bästa tillvägagångssättet skulle vara att välvilligt lösa saker och ting åt alla liv! Det skulle inte spela någon roll vem som var skyldig vem och vad det var, alla skulle sluta driva in sina skulder eftersom alla har synder. Om alla skulle sluta att driva in sina skulder; om allting mellan människor löstes på ett positivt sätt under Fa-upprätandet; och om alla gick mot framtiden, så underbart det skulle vara! (Rungande applåder) Kännande varelser skulle säkert tycka om det här och alla skulle vara glada. Det var vad jag hade velat göra i början.

Men, de gamla krafterna ändrade allt det här och skapade en sådan enorm prövning – något så ondskefullt att det saknar motstycke. Tänk till exempel på organstölder från levande människor. I antikens Rom fanns det inte ens när förföljelsen av de kristna var som värst någonting så ondskefullt. Bland de ondaste sakerna de gjorde var att sända människor in i döden. Den värsta ondskan som har begåtts på den här planeten är den som Dafa-lärjungar har blivit utsatta för, eller har ställts inför, under förföljelsen. De gamla krafterna menar att eftersom ni kommer från så höga nivåer och ni ska uppnå så höga himmelska positioner och bli så stora kungar, om ni bara utsattes för små prövningar och om metoderna som användes på er inte var ondskefulla på motsvarande nivå, kunde ni kultivera upp till den höjden? Sådan är deras logik.

Som ni vet är den Fa som Mästaren lär ut, fastän den är enastående rik och med djupa innebörder, mycket enkel och direkt på ytan. När jag har sagt att det att tala i sådana enkla principer och med ett så enkelt språk har lurat kännande varelser, menade jag faktiskt varelser på höga nivåer. Historiskt sett har folk tänkt att när människor en dag ska räddas så skulle det kanske vara svårt att erhålla Fa, att det skulle vara svårt att få chansen. Och förr var det inte bara världens människor som talade om det på det viset, gudomliga varelser tänkte också att på slutet, när Fa skulle läras ut, när det på slutet var dags att rädda kännande varelser, skulle det säkerligen bli ytterst svårt att få chansen, det skulle säkerligen vara mycket svårt att inse det [när det väl kom], bara de som var extremt intelligenta skulle kunna inse det – och man skulle behöva gå igenom stora svårigheter för att hitta det. Tänk på det: om det vore så, skulle det vara rättvist? Nej, det skulle det inte vara. Många av de stora upplysta varelserna som har kommit till världen kan ha återfötts som handikappade människor, eller har på grund av ålder fått svårt att se eller höra. Skulle det ha varit rättvist mot dem? Nej, det skulle det inte. Så den Fa som Mästaren lär ut är så enkel och okomplicerad som möjligt. Men detta gjorde faktiskt att [de där varelserna på höga nivåer] misstrodde den. I det avseendet har de gjort värre ifrån sig än till och med människorna här i den här världen.

Principerna som förmedlas är enkla och okomplicerade, liksom orden. Det är nästan inget mystiskt över det. Jag har sagt att Fa den här gången skulle läras ut till kännande varelser på ett helt rättvist sätt. Jag har sagt att den stora porten har öppnats – så vitt att det inte längre finns någon port. Och det är faktiskt den bakomliggande tanken. Men de gamla krafterna har fortfarande insisterat på att göra det som de vill. Nu är de förstås klara över saker och ting. De vet att allt det de gör faktiskt förgör dem själva. Allt det de gör är samtidigt ett resultat av att de gamla krafterna på höga nivåer använder den här [situationen] för att eliminera liven på nivåer nedanför sig, vilkas synder är allvarliga, ty de liven begick den största synden – att ändra det jag ville göra. Men hur det än är så är allt det som förföljelsen har orsakat på väg att ta slut, och är oåterkalleligt. De kan omöjligen betala för det de har gjort. Det som de störde är Fas upprätande av kosmos och synden är helt enkelt enorm.

Majoriteten av människorna här idag är Dafa-lärjungar från utanför Kina. Men Dafa-lär­jungarna i Fastlandskina är faktiskt huvudkroppen. Det beror på att kungarna i varje etnisk grupp från varje period i historien har reinkarnerat i Kina, liksom även varelser från höga och ännu högre plan har gjort.

En persons yttre kan förändras av hans föreställningar. Det ondskefulla KKP har skadat traditionell kinesisk kultur och det var en halvgudomlig kultur – den kultur som var närmast det gudomliga. Ni kan känna det när ni tittar på Shen Yun, eller hur? Och samtidigt har det ondskefulla partiet ingjutit en extremt ondskefull doktrin om ”kamp” i människor, vilket får människor nuförtiden att bara kämpa och tävla med varandra. Kineser är nu själva medvetna om att närhelst man låter kineser komma samman, var det än är, så strider de med varandra. Många människor av andra nationaliteter undrar varför kineser inte har någon känsla för ”sammanhållning”. Det finns i själva verket djupgående orsaker till detta. De gamla krafterna ville avsiktligt trassla till saker och ting, trassla till dem i den här utsträckningen. Och efter att ha ställt till med en sådan röra tittar de sedan på hur ni kultiverar. Eftersom ert ursprung är så högt, eftersom ni representerar så många varelser och eftersom er himmelska rang vid Full­ändning är så storartad så beslöt de att göra Kina till den röra det är idag. [Deras tanke var:] ”Vi kommer bara att erkänna er om ni kan kultivera ut ur en situation som denna. Om ni inte kan lyckas med att kultivera på det här sättet så betyder det att ni inte har något bra uppförande. Vi erkänner bara dem som lyckas med kultiveringen i en sådan ondskefull miljö.” Och det är vad de har gjort. Jämförelsevis är saker och ting inte så avskyvärda utanför Kinas gränser. I Kina, där det inte finns några alternativa referensramar, kan människor inte uppfatta vad det har blivit av dem. Bland Dafa-lärjungar finns det på samma sätt många som inte har varit flitiga, eller till och med uppfört sig otillbörligt, och som har orsakat störningar inom gruppen på grund av partikulturens påverkan.

Men hursomhelst har allting nu nått slutet. Ondskan har inte längre kraften att uppbåda ännu en omgång förföljelse lika ondskefull som denna. Det beror på att de onda faktorer som är verksamma samlades ihop från många dimensioner av de gamla krafterna, och dessa onda faktorer sattes ihop specifikt för den här förföljelsen, däribland hemska saker av alla de slag. Nu har det mesta av det eliminerats, så omständigheterna tycks mildras mer och mer. Men så länge det inte har tagit slut kommer ondskan att vara ond i alla fall. Det är precis som att gift måste vara giftigt, och även om du bad det att inte vara giftigt så skulle det inte kunna det. Så ni får inte sänka garden. Gör vad ni kan för att inte låta de gamla krafterna utnyttja några som helst brister i er kultivering. När det gäller saker och ting på slutet kommer Mästaren att iaktta och avgöra hur de ska hanteras.

Som en kultiverare är du hursomhelst någon som är på väg mot gudomlighet, och som du vet är en person som är på väg mot gudomlighet förstås annorlunda jämfört med en vanlig varelse, eller en genomsnittsmänniska. Men du gör din kultivering bland vanliga människor, så beträffande ditt uppförande, eller till och med din klädsel, ditt sätt eller ditt språk, så kommer det inte att finnas någon skillnad att tala om jämfört med vanliga människor. Det finns bara en stor skillnad: när du upplever konflikter eller spänningar, eller vilken situation som helst, så har du förmågan att leta inuti dig själv efter orsaken [och tänka:] ”Händer detta för att jag har gjort något fel? Finns det ett problem hos mig som orsakade den här disharmonin?” Det här är den enda märkbara skillnaden mellan dig och en vanlig människa. Naturligtvis kommer skillnaden också att visa sig i ditt uppförande. Vanliga människor kommer att känna att ditt sinnelag är annorlunda jämfört med andras, eller tycka att Dafa-lärjungar är vänliga, och de kommer att tycka om att ha att göra med Dafa-lärjungar. Eftersom du trots allt är en kultiverare så är fältet runt omkring dig ett [fält] av ren godhet – något som vanliga människor inte har. Så du är annorlunda i det här avseendet, och människor kommer att känna det.

Så med andra ord, även om Dafa-lärjungar är kultiverare kommer de till utseendet att vara svåra att skilja från vanliga människor. Det gäller särskilt när man kultiverar bland vanliga människor, och än mer när man kultiverar i en så komplicerad miljö som denna. Så det är tufft för kultiverare. Jag minns den tiden när ni först erhöll Fa, hur ni så snart ni såg denna Fa – särskilt de i de två första av de tre kategorierna som jag har beskrivit förut – blev fullkomligt överlyckliga! [Ni tänkte:] ”Det här är underbart! Äntligen har jag funnit det!” Var inte alla dessa tusentals år av reinkarnationer och väntan just för detta? Drivna av den känslan från djupt inuti din varelse kunde du på den tiden ta avstånd från alla mänskliga fasthållanden och vara beslutsam när det gällde att kultivera dig själv väl. Den upphetsningen kunde driva er till att vara flitiga. Men med tiden förlorades den känslan gradvis. Mänsklig lathet, alla slags mänskliga föreställningar och alla möjliga kaotiska saker ni möter i samhället samverkade för att fresta er och störa er. Härav talesättet: ”Kultivera med det hjärta du en gång hade och Fulländningen är garanterad.” Människor säger ofta sådana här saker till mig: ”Förr när jag läste Fa så steg min nivå så snabbt. Och när jag läste boken avslöjades ständigt saker för mig som ökade min förståelse. Hur kommer det sig att jag inte upplever det längre?” Tänk då på detta: ”Kultiverar du med det hjärta du en gång hade?”

Jag sade tidigt något om den här effekten. Jag sade att Dafa-lärjungar, inklusive nya elever, vid den tiden snabbt skulle skjutas upp av mig till sina positioner, så länge de kultiverade. Och till vilken position var det? Vart du än kom ifrån, vilken höjd det än må vara, så skulle du skjutas till din position på kort tid. Människokroppen genomgår inga drastiska förändringar på ytan. För att ni ska kunna manifestera så stora krafter måste ni ha upprätta tankar med den styrkan, och endast då kan ni ha så stor inverkan; era upprätta tankar måste vara rena till den graden innan ni kan ha så stor inverkan.

Ni vet, för en gudomlig varelse är det ingenting att flytta ett berg; att flytta berg är enkelt. Den varelsen har emellertid inget mänskligt tänkande. Hans föreställningar är helt och hållet gudomliga, och hans tillstånd är sådant som anstår en gudomlig varelse. Skulle då [berg kunna flyttas] om någon har mänskligt tänkande? Absolut inte. En del kultiverare kan göra det medan en del inte kan det. Det är en fråga om huruvida era upprätta tankar är tillräckligt starka. Det kommer bara att vara möjligt när era upprätta tankar verkligen är så rena som det krävs.

En del människor säger att de tycker att de är rätt rena, när det i själva verket inte är så; de har alla slags meningslösa, förvirrade tankar och många saker som har formats efter födelsen. Också det ni anser vara en väldigt enkel tanke kan – från dess startpunkt till dess grundorsak, eller de saker som följer med den – vara oren. Om en kultiverare genomgående kan upprätthålla starka upprätta tankar under den långa transportsträckan i kultiveringen och kan behålla det sinnestillstånd som han hade när han först erhöll Fa, det rena sinnestillståndet, då är det verkligen anmärkningsvärt och gudomliga varelser kommer att kalla dig anmärkningsvärd när de ser de. Men det är inte enkelt. Jag visste tidigt när jag spred Fa att mänskligt tänkande skulle kunna störa er kultivering. Om det inte var så skulle jag inte ha skrivit alla de där styckena i böckerna Det essentiella för flitiga framsteg för att kontinuerligt korrigera saker i er kultivering, vaka över och knuffa er alla framåt och påpeka de problem ni stötte på i er kultivering. Jag visste att de problemen skulle uppstå. Det var samma sak med andra kultiverare i det förgångna som inte var Dafa-lärjungar. Samma frågor har alltid existerat. Vem som helst av er som kan ”kultivera med det hjärta du en gång hade” kommer definitivt att uppnå Fulländning.

Naturligtvis, eftersom ni är lärjungar som kultiverar Dafa i den vanliga mänskliga samhällsmiljön så finns det mycket störningar. Mästaren ser detta. Trots att er kultiveringsform är en form som aldrig tidigare har tillämpats så är den standard ni måste uppnå icke desto mindre strikt. Ni vet detta från Zhuan Falun. I kultiveringen måste ni verkligen vara som en kultiverare. Ni måste åtminstone regelbundet ha medvetna, upprätta tankar, och under alla slags komplicerade omständigheter och när ni hamnar i olika konflikter eller när det plötsligt uppstår problem, kunna hantera det precis som en kultiverare skulle göra. Bara det är acceptabelt.

Det är förstås svårt att uppnå, eller hur? Och det är därför Dafa-lärjungar har haft komplicerade tillstånd i sin kultivering. Det finns de som har kultiverat väl och de som inte har gjort det, där en del har agerat på det här sättet och andra på det andra sättet. Och som ni vet har det funnits Dafa-lärjungar som har gått bort. För människor är det förstås bara naturligt att det förekommer dödsfall, eller hur? I vilken stor stad som helst dör många människor vilken dag som helst. Födelse, åldrande, sjukdom och död är mänsklighetens normala cykel. Med en sådan stor samling människor, med tiotals miljoner Dafa-lärjungar, skulle det verkligen vara mirakulöst om ingen dog och alla var flitiga, sanna kultiverare som aldrig gav efter för lathet. Det skulle bryta illusionens förtrollning. Det är just på grund av att det finns människor som inte är flitiga som det har uppstått problem. Men eftersom det trots allt är en samling kultiverare så är dödstalet ganska lågt. En annan sak är att de gamla krafterna har försökt göra detta till en förvirrande miljö och förment ”testar” människor. De har velat se huruvida er förståelse av Fa är verklig och huruvida ni tror. Så de har avsiktligt blandat sant och falskt och gjort det svårt för människor att se saker och ting klart.

Och hur förvirrande blir det då här? Här är en illustration. En del Dafa-lärjungar är, tillsammans med sina familjer, väldigt flitiga. De ser bra ut i andras ögon och en del människor försöker till och med lära av dem. Hur de än går tillväga i kultiveringen så gör andra likadant. Men jag har sagt att för kultiverare finns det inga förebilder. Om man tar någon som förebild snarare än själv försöker förstå Fa så kommer det att medföra problem. De gamla krafterna kan tycka att du bara tittar på honom när han kultiverar istället för att själv försöka få en förståelse av Fa. Då är det troligt att de kommer att få den andra personen att gå bort. För en Dafa-lärjunge innebär det förstås Fulländning också om personen går bort, helt klart. Även för en vanlig människa, när ni lyckas rädda honom genom att klargöra sanningen så kan han kanske återvända till sin position. Hur mycket mer gäller då inte det för en kultiverare av Dafa. Och dessutom var hans bortgång en onormal händelse som orsakades av de gamla krafterna. Så naturligtvis förtjänar han att nå Fulländning.

Det här är vad de gamla krafterna har gjort i den här frågan. De använder detta ondskefulla tillvägagångssätt för att testa andra, för att testa människor genom den här saken som händer. ”Vad nu då? Här är någon som ni tror har kultiverat väl. Han dog. Har ni fortfarande kvar tron?” Det har funnits många sådana exempel. Många Dafa-lärjungar har upplevt detta och är nu medvetna om de gamla krafternas taktik. Men när det gäller Mästarens krav så är kultiveringen allvarlig; en människa kan inte bli en gudomlig varelse bara genom att sitta och smutta på te och läsa boken. Endast när någon verkligen kan klara att kultivera på vägen kommer det att fungera.

Under kultiveringsprocessen, just på grund av att en kultiverare inte alltid kan upprätthålla samma sinnestillstånd från start till mål – som någon som skjuter i höjden som en raket medan han förstärker olika nivåer han är på genom sin flit – kommer det emellertid att oundvikligen uppkomma olika situationer. Och de gamla krafterna kommer att försätta er miljö i oordning för att testa människors sinnen, och liknande saker. Och det är inte allt. Det finns många andra exempel. Naturligtvis är det som har hänt i Kina ännu allvarligare. Ondskans uppvisning under förföljelsen arrangerades av de gamla krafterna som en del av dessa planer. Deras mål är att de saker de planerade ska lyckas, och att göra det möjligt för de Dafa-lär­jungar som de tycker är godtagbara att kultivera till Fulländning. Men de tar ingen hänsyn till frågan om vem som kan uppnå Fulländning och vem som inte kan det. De bryr sig bara om att få dem som kan uppnå standarden under förföljelsen att nå Fulländning, samt att fullfölja det de har bestämt sig för att göra.

Medan förföljelsen har ägt rum har jag noga tittat på. Vissa utövare lär sig verkligen inte sina läxor. Strax efter att personen friges från ett arbetsläger poppar hans fasthållande att framhäva sig och hans mänskliga tänkande genast upp igen. Till och med när en vanlig människa går igenom någonting så lär han sig något av det och tänker igenom det. Än mer borde en kultiverare försöka komma underfund med varför de gamla krafterna utnyttjade hans brister. Ni måste komma underfund med vad problemet är. Jag ska inte prata mer om de här sakerna här på Fa-konferensen. Situationen i Kina är komplicerad. Där finns alla slags mänskliga mentaliteter och alla slags konflikter och de skiftar ständigt i den komplicerade miljön. Ni måste verkligen på allvar söka inom er själva och minimera riskerna för att de gamla krafterna ska utnyttja era brister.

Härnäst kommer jag att tala om några andra saker.

Som ni kanske känner till har NTDTV, som är ett projekt som startades av Dafa-lärjungar för att klargöra sanningen, genomgått en del förändringar. Det är fullt normalt anser jag. Många elever talar om det. När det finns bra tillvägagångssätt och idéer, som hjälper till att nå goda resultat beträffande de saker som Dafa-lärjungar behöver göra, också i sanningsklargörande projekt, låt oss följa dem. Det är helt normalt. Men en del utövare hade inte gjort så bra ifrån sig i sina dagliga roller, eller hade till och med negativa åsikter om den förre projektkoordinatorn, men de försökte ställa sig in hos honom [när förändringarna ägde rum]. Från början var den förre koordinatorn rätt lugn och nöjd [med förändringarna]; jag hade nämnt det för honom. Men sedan var det några som gick till honom och började muttra och säga saker som: ”Vi var väl inte så dåliga, eller hur? Hur kunde de bara byta ut dig så där?” (Mästaren småskrattar) En utövare hanterar naturligtvis saker annorlunda trots allt: så snart jag talade med den förre koordinatorn om detta så fattade han med en gång.

För kultiverare finns frågan om hur ni reagerar på de saker som Mästaren vill att ni ska göra. Om Mästaren ber om att något ska göras på ett visst sätt så finns det absolut en bra anledning. Är ni inte här för att hjälpa Mästaren räta upp Fa? Varför samarbetar ni då inte med det Mästaren vill ha gjort och harmoniserar med det, i stället för att gå och göra saker som ni inte borde göra? Och säger saker som inte borde sägas? Är du en kultiverare? Är du min lärjunge? Kallar du mig fortfarande för Mästare?

Har ni tänkt på följande? Ni talade precis om Shen Yun och dess framgångar. Jag har sagt tidigare att människans historia skulle ta slut år 1999. När människor firade stort när de tog sig till år 2000, lade jag märke till att det var människors vakna sidor som firade. Att ha klarat sig igenom den tiden, att ha hopp om överlevnad, var verkligen något som var värt att fira. Men kan tiden förlängas på det viset i all oändlighet? Om ett äpple hade ruttnat ända in till kärnan och man bara lämnar det där, fungerar det? När maskarna kryper överallt och det luktar ruttet, kan man fortfarande bara lämna det där? Hur mycket tid återstår egentligen? Människor har diskuterat den saken under vår nutidshistoria. Människor är med andra ord oroliga. Om ni frågar mig så sade jag för länge sedan till Dafa-lärjungar att just för att kosmos går igenom Fa-upprätande så har den här platsen blivit Fa-upprätandets centrum och oräkneliga Dafa-lärjungar bekräftar Fa här – och det är på grund av det som tiden har förlängts. Så det är med andra ord Dafa som har bevarat den. I vilket syfte? För att ge människor en chans till. Den har bevarats så att Dafa-lärjungar ska kunna rädda människor här. Se inte bara på hur vi fortsätter att utstå svårigheter här.

En del elever säger att de bara ska uthärda det, och uthärda det lite till. Det räcker med ”uthärdande” redan! Hur svår situationen än må vara så måste ni fortfarande göra de tre sakerna väl. Rädda kännande varelser – det är en Dafa-lärjunges ansvar! En Dafa-lärjunges Fulländning är absolut inte bara individuell Fulländning. Snarare måste det vara så att ni, när ni har räddat kännande varelser, kommer att ha lett oräkneliga varelser till Fulländning. Det gäller för var och en av er! (Applåder) Om det är så, tänk på det, borde vi då inte spela huvudrollen under den här historiska perioden?

Genom att leda er alla i arbetet med Shen Yun ger Mästaren er i själva verket en förebild. Jag har gjort Shen Yun till världens bästa föreställning. Åtminstone inom scenkonsten, inom konstens område, spelar den huvudrollen. Så hur är det då med våra andra projekt? När det ni gör får bara minsta lilla framgång så är ni så självbelåtna. Men spelar ni huvudrollen [inom ert område]? Ni har inte ens lyckats spela en biroll och en del spelar rollen som clown! Är det vad Dafa-lärjungar ska göra? Är det vad Mästaren har bett er att göra? En del av oss säger: ”Vi har inte tillräckligt med pengar, så vi kan inte få projektet att rulla.” Men det är för att ni inte har gjort ett bra jobb med det. Ni behandlade det inte som något som Dafa-lärjungar verkligen behöver göra, som att driva ett riktigt företag. Ett internationellt medieföretag betraktas inte som ett större bolag om det inte har några hundra miljoner dollar i arbetande kapital. När jag lägger fram saken så här så kommer några personer säkert att känna press på sig. Jag säger inte att det är oacceptabelt om ni inte kan åstadkomma det. Jag talar bara om det rent principiellt och att vi måste ta itu med saker och ting på det sättet.

Hur kommer det sig att en del personer är så trångsynta? Hur kan deras tänkande vara så begränsat? Om medieföretaget som ni driver verkligen kunde bli väletablerat i det vanliga samhället och faktiskt bli ett globalt medieföretag, tänk på saken, skulle det inte få en enorm inverkan när det gäller att avslöja ondskan och leda mänskligheten i positiv riktning? Och hur kraftfullt skulle det inte vara när det gäller att rädda kännande varelser? Ni har inte åstadkommit det, utan hoppas i stället ofta att vanliga medier ska göra något för oss! Vanliga människors medier kommer inte att göra det åt er, för de drivs inte av Dafa-lärjungar. Det är ni som bekräftar Fa, inte vanliga människor. Så det är vad det handlar om. Ibland vill ni att vanliga människors medier ska göra något för er och de gör tvärtom, eller hur?

Jag ska säga lite mer om Shen Yun. Många elever har tanken att det är Mästaren som leder satsningen. Faktum är att Mästaren ger er en förebild, medan många fler saker ska göras av er. Men jag har en plan för Shen Yuns utveckling för varje steg längs vägen.

I början är det ingen liten bedrift för ett scenkonstkompani att bli väletablerat och erkänt i samhället. Och det gällde särskilt för oss eftersom vi är kineser, en etnisk minoritet i USA. Till och med amerikanska scenkonstkompanier behöver årtionden för att få allmänhetens erkännande och komma igenom den utmanande fasen. Så hur skulle vi gå till väga? Mästaren bad många av Dafa-lärjungarna i varje område att engagera sig och arbeta aktivt med det tillsammans och göra Shen Yun till en stor framgång. Nå, det är ett skäl [till dess framgång].

Ett annat är att vi var tvungna att säkerställa programmets kvalitet. Det är därför jag noggrant har iakttagit den direkta effekten vi har på publiken. En koreograf brukar mer titta på effekten när det gäller dansen och det är svårt för honom att tänka på hur publiken ser på den. En dirigent brukar mer fokusera på att föra fram orkestern. Och de som sköter ljus och ljud brukar likaså ha mer sina egna perspektiv på saker och ting. Jag är annorlunda. Jag ser direkt på vilken effekt som det hela har på publiken och huruvida den styrka som används på olika ställen för varje komponent är väl avvägd, för att säkerställa att hela föreställningen uppnår önskad effekt för publiken.

Så med höjningen av programmets kvalitet och utövares gemensamma ansträngningar överallt, och för att det är kultiverare som gör dessa saker, är allting som visas ren godhet och skönhet och dessutom bär det i sig kultiverares starka positiva energi. Dafa-lärjungar kom trots allt hit för att rädda kännande varelser, så vad det än är som Dafa-lärjungar gör så får det inte göras förgäves och vi måste ta ansvar för räddandet av människor. Dessa saker är naturligtvis mycket framträdande i föreställningen. Många i publiken kan känna eller se att gudomliga varelser deltar på scenen. Faktum är att samma sak borde gälla för de andra projekten som Dafa-lärjungar arbetar med: ni borde ta arbetet på allvar och göra ett bra arbete. Se på hur Shen Yun har blivit en sensation på bara några få år.

Shen Yun kom faktiskt fram med dunder och brak under sitt allra första år och människor kallade det på den tiden för ett under. Jag planerade från början att ha två olika produktioner om året. Den ena var Holiday Wonders som skulle bli en julföreställning. Och sedan skulle det vara en för det kinesiska nyåret. Det skulle således finnas två olika produktioner varje år. Men eftersom tiden var alltför knapp och det inte kunde genomföras, så har vi nu bara en uppsättning. På bara några få år har det blivit en märkbar påverkan. Det är tack vare Dafa-lärjung­ars samarbete såväl som många andra faktorer.

Jag sade till TV-stationens huvudkoordinator att om ett medieföretag inte tar personalens kompetensutveckling på allvar så kommer det inte att förbättra produktkvaliteten, och nivån på yrkeskunnandet kommer inte att hålla måttet, vilket är oacceptabelt. Detta är något som måste betonas för alla storskaliga medieverksamheter.

När vi startade Shen Yun så tänkte jag att om vi skulle få Shen Yun att bli bäst, då var det första vi var tvungna att göra att utveckla artisterna. Så jag startade en skola och satte fullt fokus på artisterna. Vi var snabba och på bara kort tid hade vi utbildat våra dansare. Deras teknik var inte så avancerad på den tiden som den är idag; nu blir den mer och mer utsökt. Många av våra artister har blivit dansare i världsklass. (Applåder) Det är därför våra föreställningar kan få så storartad effekt. Vi blir alltmer professionella också i andra avseenden. Shen Yuns orkestrar förbättras naturligtvis också avsevärt. Jag kommer att göra så att orkestrarna också når världsklass. (Applåder) Och jag kommer att hålla vad jag lovar. (Mästaren småskrattar, publiken applåderar). Vi arbetar hårt med saken. Förra året gick våra tre orkestrar samman under ett symfoniorkesterframträdande som ägde rum i Carnegie Hall i New York. Konserten gick mycket bra och orkestermedlemmarna fick nytt självförtroende. Orkestrarna kommer definitivt också att bli framgångsrika.

Att jag involverat mig i Shen Yun syftar i själva verket till att visa alla projekt hur Mästaren gör det. Jag har också en annan idé i tankarna. Eftersom alltför många utövare i varje område är involverade i att marknadsföra Shen Yun så påverkar det andra projekt. Den situationen måste ändras. Saker har redan förändrats mycket. Under säsongen som sträckte sig från förra året till i år var inte så många personer inblandade. Många områden kan nu använda mycket få personer. Jag har sagt till New York-området att minimera det antal personer de använder. När man har tusentals personer som arbetar med biljettförsäljning så finns det till slut ingen mäktig dygd att få, eftersom det bara finns ett visst antal personer i publiken. I en del områden klarade endast tre eller fyra personer att sätta upp flera föreställningar, och alla var fullsatta. Tänk på hur stor den mäktiga dygden är! Så framöver kommer allt färre personer att användas. Dessutom gjordes en del beräkningar och på flera platser var det samma scenario: över 80 procent av publiken kom efter att ha sett en annons. Så vi behöver bara använda ett litet antal personer och göra bra ifrån oss när det gäller annonsering och sedan är det avklarat. Det är i den riktningen vi går.

Det jag just talade om var två specifika saker. Jag hörde att en del av dem som är närvarande här kommer från Fastlandskina. En del elever har hört när jag har lärt ut Fa tidigare, men de allra flesta av eleverna i fastlandet har aldrig hört mig lära ut Fa och jag vet att det är svårt för dem att få en möjlighet att träffa Mästaren. Så jag ska tala lite till. (Entusiastiska applåder)

Låt oss använda samma tillvägagångssätt, där Mästaren svarar på frågor. (Applåder) Ni kan börja skicka upp era frågelappar nu.

Om jag sitter så kommer inte alla att kunna se mig så bra, så jag tror att jag fortsätter att stå upp. (Applåder)

Okej, skicka upp frågelapparna.

Försök att bara ta upp frågor som är relaterade till kultivering. När det handlar om att ni inte känner er bra här och var... (publiken skrattar) Titta, alla skrattar. Det är prövningar som ni måste klara.

 

Lärjunge: Vad ska Dafa-lärjungar göra i sina dagliga liv beträffande maten i den moderna världen som har förorenats genom industriella processer? (Alla skrattar) (Mästaren småskrattar)

Mästaren: Det är verkligen ett problem nuförtiden. Mänsklighetens vetenskap är ganska ytlig. På ytan tycks det som om genmodifiering kan minska skadedjurs angrepp på grödor, och det kan även tyckas öka avkastningen på skörden. Men den här världen skapades i själva verket av gudomliga varelser, och människans föda skapades av dem. Avsikten är att det ska finnas ett normalt kretslopp för saker och för människokroppen i naturen, där var och en utnyttjar andra. Och under kretsloppet kan saker och ting stiga till högre nivåer. Hela universum är ett kretsloppssystem. Om saker och ting här blir förvanskade och orena så påverkar det inte bara det mänskliga samhället utan också samhällen på högre nivåer. Och dessutom kan förvanskade saker göra att människokroppen deformeras.

Jag sade till er tidigare att mänskligheten faktiskt har genomlevt två jordars tid. När män­skligheten nådde den sista perioden på den föregående jorden såg människorna groteska ut. En del hade stort huvud, en del korta ben, vissa hade en arm som var längre än den andra, och en del hade vanskapta anletsdrag. De blev fula på grund av förgiftning och blev deformerade. Detta orsakades av genmodifiering och industriföroreningar.

Dafa-lärjungar är kultiverare. Den nutida människans ytliga kropp är förorenad från födseln. Och dessutom finns det mycket karma på ytan. Under kultiveringsprocessen ska ni ta bort de här dåliga sakerna och rena era kroppar och sinnen. Allt som är bristfälligt eller skadat kan till och med repareras. När du återvänder till din position måste du motsvara standarden för en gudomlig kropp. Så det borde inte vara något problem. Så länge ni kultiverar är det här inget problem. Vuxnas kroppar kommer inte att bli deformerade med en gång, men [den här maten] kan orsaka håravfall. Påverkan är liten. Påverkan på framtida generationer är emellertid enorm. Men så länge någon är en kultiverare, vare sig det är ett barn eller en vuxen, så håller problemet faktiskt på att lösas; din kropp, vare sig den är förorenad eller inte, håller på att omvandlas.

Lärjunge: Vi är taiwanesiska lärjungar som fick Fa för ett antal år sedan. Tillsammans med min man som medutövare har jag trott på Mästaren och Fa och har försökt göra de tre sakerna väl. Jag vet att Dafa inte är till för att bota sjukdomar och vet att en kultiverares celler omvandlas av högenergimateria. Jag lider dock fortfarande av gikt. Det började innan jag fick Fa. Den senaste tiden har mina leder smärtat ganska mycket. (Människor skrattar)

Mästaren: (Småskrattar) Kultiverare vet att så länge man är flitig så sker förändringar i kroppen, och Mästaren kommer att justera saker och ting åt er. Det görs inte av Mästarens mänskliga kropp här. Det görs av Mästarens Fashen. Om problemet inte har botats sedan du började med kultiveringen så borde du verkligen försöka finna xinxing-problem hos dig, se om du har något slags fasthållande och komma underfund med på vilka sätt du behöver kultivera bättre. Det här är verkligen frågan om din personliga kultivering. (Applåder)

Lärjunge: Hälsningar från Dafa-lärjungar i området kring berget Pingding i Henanprovinsen.

Mästaren: (Småskrattar) Låt oss sluta skicka fram hälsningar. Mästaren vet hur ni känner det.

Lärjunge: Vi är Dafa-lärjungar som är äldre personer, och vi kom till USA för inte så länge sedan. Vi har önskat så mycket att få träffa dig och höra dig lära ut Fa, men av många olika anledningar har vi inte kunnat få vår önskan uppfylld. Så vi bad en utövare som är med på Fa-konferensen att sända våra hälsningar. Dafa-lärjungar från staden Changsha.

Mästaren: Ni behöver inte skicka fram dessa. Mästaren vet. (Mästaren ler)

Lärjunge: Mästare, varsågod och sitt när du undervisar Fa. Du har stått upp i en timma…

Mästaren: Det går bra.

Lärjunge: I Taipei har vi inte kunnat boka den mest prestigefulla arenan, Nationalteatern, för Shen Yuns föreställningar. Beror detta på att vi lärjungar inte har ansträngt oss tillräckligt?

Mästaren: Det finns en del bra teatrar i Taiwan som inte ligger i Taipei. Men det verkar som om ingen av teatrarna i Taipei är särskilt bra. Till och med Nationalteatern rymmer bara omkring niohundra personer, så det spelar egentligen ingen roll om vi hyr den eller inte. Så jag bad inte folk att insistera på att hyra den.

Lärjunge: Det sätt på vilket den taiwanesiska utgåvan av Epoch Times avslöjar det ondskefulla partiet tycks inte vara populärt. Just nu är det inte allmänt accepterat av människor i Taiwan. Skulle du kunna berätta för mig vad jag ska göra?

Mästaren: Du kan ge dem några förslag. Det är förmodligen allt du kan göra. (Mästaren småskrattar)

Lärjunge: Exakt hur många kännande varelser har vi räddat? Hur stor är andelen?

Mästaren: Hur många människor har trätt ur partiet? Nästan alla de människor för vilka ni har klargjort sanningen ingår i det antal som har trätt ur partiet. Men det finns ingen garanti för att var och en som har trätt ur partiet aldrig kommer att bli involverad i förföljelsen av Dafa-lärjungar. Vissa människor har emellertid verkligen trätt ur från hjärtat. Men hur det än är, när någon uttrycker sin avsikt [att träda ur] kommer gudomliga varelser att hjälpa till att ta hand om frågor som har att göra med detta. Etthundratrettio miljoner kineser har nu trätt ur partiet, men det ondskefulla KKP har inte så många medlemmar. Siffran inkluderar människor som har trätt ur partiet, [Kommunistiska ungdoms-] förbundet och de Unga pionjärerna, såväl som pensionärer.

Lärjunge: Tidigare, i Kina, gjorde jag inte bra ifrån mig med att klargöra sanningen eller i personlig kultivering. Nuförtiden när jag bor utanför Kina så tänker jag ofta på de människor som jag missade att klargöra sanningen för, men borde ha gjort det för. Jag hoppas att jag kan reparera det jag ångrar genom att åka tillbaka och klargöra sanningen för dem. Men i mitt sinne finns alltid ordet ”rädsla”.

Mästaren: Om man i kultiveringen kan vara stabil så får man mindre störningar. Tänk inte: ”Om Mästaren säger det så kommer jag att göra det.” Vad händer om du blir gripen efter att du åkt tillbaka? Ur kultiveringsperspektiv, om man verkligen inte har någon rädsla i sinnet, är stabil, gör det man ska göra, då är man rakryggad på vägen mot gudomlighet, då finns ingen rädsla. Även poliserna är varelser som väntar på räddning. ”Om de kommer så ska jag ge dem sanningen” – det finns verkligen en del Dafa-lärjungar som har agerat på det sättet. De har vunnit polisens beundran, som till och med sade till dem när de gav sig av: ”Håll dig i säkerhet!” Helt enkelt utomordentligt. (Applåder) Men nu när du är utanför Kina, gör bara det du ska göra bra så är det samma sak.

Lärjunge: Hej, Mästare. Jag förstår att Fa-principen ”villkorslöst samarbete” betyder att vi ska göra allt som koordinatorn säger. Min fråga är, om koordinatorn vid ett avgörande ögon­blick för ett projekt inte säger vad vi ska göra, hur ska vi då kunna samarbeta? (Publiken skrattar)

Mästaren: Ibland lyssnar koordinatorn först på andras tankar innan han bestämmer vilken av dem som är bra att använda. Det händer. Men det finns en del ansvariga personer som aldrig har några åsikter och inte heller några egna idéer, och inte anstränger sig, det är verkligen inte bra. Mästaren har anförtrott dig så många Dafa-lärjungar, och förväntar sig att du leder dem väl. Så det är något du måste göra, och det är ditt ansvar. Om du inte gör det bra så är det direkt relaterat till din kultivering.

Lärjunge: Innefattar Fa-principen om ”villkorslöst samarbete” också att koordinatorn vid ett avgörande ögonblick för ett projekt ska ha modet att avgöra riktningen för det projektet?

Mästaren: Naturligtvis är det så, hur skulle annars någon av era bra idéer kunna komma till användning?

När vi först började med Shen Yun så fanns det många Dafa-lärjungar som arbetade med konst. En sade till mig att vi borde göra si, en annan sade till mig att vi borde göra så. En berättade att det är så här det är, en annan berättade att det är så där det är. Allt lät rimligt, och de gav till och med många exempel. Nästan dagligen luftade människor sina idéer för mig. Det jag tänkte var: ”Jag är den som gör detta, så ingen och inga ord kan störa, och jag vet mycket väl hur jag ska göra det. Om det vore koordinatorn för ett vanligt projekt så skulle han faktiskt inte kunna hålla emot.” Oj, en del var verkligen eftertryckliga, och verkligen svåra att värja sig mot. Men om man som koordinator inte är bestämd beträffande sin riktning så kommer man inte att kunna få någonting gjort.

Lärjunge: För närvarande har en del länder fortfarande inte följt Shen Yuns krav på hanteringen av ekonomin. Skulle Mästaren kunna prata om det här igen?

Mästaren: Det kommer att hållas ett Shen Yun-möte, och det här är saker som ska hanteras väl. Dafa-lärjungar ska ta lätt på den här typen av [ekonomiska] saker eftersom kultiveringen har första prioritet. Men om den här typen av problem inträffar så är det svårt att kultivera. De gamla krafterna kommer definitivt att få er att betala för det, och det kommer att bli ett test som ni inte kan klara. Se till att inte göra det här misstaget.

Om omständigheterna inte är lämpliga, om vissa elever förivrar sig, eller om andra projekt stöter på svårigheter och ni tillskansar er medel [avsedda för Shen Yun], då är det ett fruktansvärt problem. Orsaken är att medan ni Dafa-lärjungar bekräftar Fa, eller arbetar på ett projekt, så är ni i processen att fullända er själva och gå på kultiveringsvägen, så ni måste själva lösa vilka utmaningar ni än ställs inför för att det ska räknas som att klara prövningarna, eller hur? När ni klarar dem så är det mäktig dygd. Om ni använder andra människors pengar, eller förskingrar andras pengar eller medel för Shen Yun, då är det annorlunda: oavsett vad ni gör för projektet så blir det ingen mäktig dygd. Och de gamla krafterna kommer att utnyttja era problem: ”Hjälper ni er mästare att räta upp Fa, eller är det så att er mästare hjälper er?” Dessutom, att förskingra pengar utan att andra människor känner till det, eller att behandla pengarna som sina egna, är verkligen ett stort tabu i kultivering, ett ytterst allvarligt problem. Så ibland tänker jag: se till att inte göra något av den här typen av misstag. Mästaren kommer inte att överbetona de här sakerna, och det är inte så viktigt för mig personligen. Men jag är riktigt bekymrad för att kultiveringen under dessa år kan vara förgäves för dem som gör sådana misstag. De gamla krafterna bryr sig inte om huruvida du är en erfaren elev, ny elev, eller koordinator – de kan mycket väl förstöra dig i alla fall.

Nu har ni alla förstås i själva verket gjort mycket bra ifrån er, och alla är förtjusta över att se framgångarna för Shen Yun, som är kraftfullt när det gäller att rädda människor. Era sinnen är helt inriktade på att stödja Shen Yun. Jag vet att ni alla tänker så.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Xi’an sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack allihop. Ni behöver inte skicka fram fler hälsningar.

Lärjunge: Jag är reporter från den taiwanesiska utgåvan av Epoch Times. I år stötte vi på många människor från alla samhällsgrupper från Fastlandskina som hade kommit till Taiwan särskilt för att se Shen Yun framträda. De var inte bara rörda, utan de ville också sända sina hälsningar till barmhärtige och storartade Lärare Li Hongzhi, och uttrycka sin största beundran. De hoppas verkligen att Mästaren ska kunna återvända till Kina, och att Shen Yun Performing Arts snart kan återvända till den av gudarna skänkta kulturens hem.

Mästaren: Jag tackar dem. Jag vill verkligen att Shen Yun ska uppträda i Fastlandskina. (Applåder) Vi får se om det finns tillräckligt med tid kvar. Om vi åkte till fastlandet skulle inte tre eller ens fyra kompanier vara tillräckligt. Någon i kompaniet räknade ut häromdagen att om vi hade tre kompanier som uppträdde i Kina så skulle det ta sextio år bara för Dafa-lärjungarna att se föreställningen (alla skrattar), för att de alla skulle få se den. (Applåder) Så den publiken skulle vara enorm. Eftersom vi vill rädda kännande varelser måste vi förstås få fler vanliga människor att gå och se den.

Lärjunge: Å Dafa-lärjungars vägnar i Beijing och Tianjin i Kina, sänder jag hälsningar till Mästaren och bugar inför honom.

Mästaren: Tack alla. Ni behöver inte fortsätta att skicka upp hälsningar.

Lärjunge: (Mästaren: Jag kommer inte att läsa hälsningarna till mig i början.) Jag är en Dafa-lärjunge från Changchun. Vi besväras inte av den bittra kölden eller den extrema hettan, och inte heller av vind eller regn. Vi framhärdar i att sända upprätta tankar. Så länge förföljelsen inte har slutat kommer våra upprätta tankar inte att upphöra och vi kommer att göra de tre sakerna väl. Mästare, räkna med oss.

Mästaren: Tack alla! (Applåder) Lärjungarna i min hemstad har gjort väldigt bra ifrån sig. (Applåder)

Lärjunge: (Mästaren: Hmmm, vad ska vi göra här? Ännu fler hälsningar. Borde jag läsa dem?) Dafa-lärjungar från Yongling-området, stadsdelen Xinbin i staden Fushung, Liaoningprovinsen sänder hälsningar till barmhärtige, storartade Mästaren.

Mästaren: Tack alla.

Lärjunge: Hur ska vi klargöra sanningen om förföljelsen bättre till västerländska medier och människorättsorganisationer?

Mästaren: Att klargöra sanningen, det är något ni kan göra varsomhelst och till vemsomhelst. Rikta inte in er specifikt på någon regering, organisation etc. Tänk inte så. Ofta blockeras era vägar just på grund av ett sådant tänkande. Som ni vet så räddar vi människor. Och vad är det vi räddar när vi räddar människor? Deras sinnen. Så rikta bara in det på sinnet, rikta in det på individen. Rikta inte in det på en organisation eller enhet. Om ni verkligen vill rikta in er på någon organisation och klargöra sanningen för dem så kan ni göra det. Men för att ni ska uppnå verkliga resultat när ni räddar människor så ska ni vara öppna för att klargöra sanningen för vem som helst. Ni kan klargöra sanningen för människor med vilken som helst status. Alla kännande varelser väntar.

Lärjunge: Jag är inte säker på hur jag ska avslöja och ändå barmhärtigt ta itu med de människor som länge har utgett sig för att vara utövare när de är med Dafa-lärjungar och avsiktligt ställer till problem bland oss.

Mästaren: Just det, vissa människor tycker att Dafa är bra och vill inte lämna den, men de kultiverar inte så de har i själva verket ställt till problem. De inser inte det. Och vissa elever som har ett starkt mänskligt tänkande tycker till och med om att lyssna på vad de säger. De drar till sig en hop människor och talar inför dem, och allt de säger är mänskliga förståelser och är inte utifrån Fa. Det är verkligen att ställa till problem. Till dessa människor som inte är flitiga, men känner att Dafa är bra och något de inte kan leva utan: jag hoppas att ni inte missar den här chansen som man har väntat på i många tusen år; jag hoppas att ni verkligen, stadigt kan kultivera lite och gagnas av det; och endast då kommer ni inte att ha slösat bort tiden ni tillbringade bland Dafa-lärjungar.

Lärjunge: Är det så att om en Dafa-lärjunge inte har kultiverat sig väl så kommer han, oavsett hur mycket han gör, inte att uppnå målet att rädda kännande varelser?

Mästaren: Nej, så är det inte. Det här påminner mig faktiskt om en princip. Vissa människor – och särskilt många människor i Fastlandskina – skulle säga: ”Eftersom du inte har gjort bra ifrån dig så är det inte upp till dig att hitta fel hos mig.” De orden kanske låter riktiga för dig. ”Just det, när du väl har gjort bra ifrån dig så kan du kritisera mig.” Det är faktiskt inte rätt. Ingen är perfekt. Kanske har personen brister i ett avseende, men i andra avseenden är han kanske lite bättre. Vem personen än må vara, så länge det han säger är korrekt så ska ni lyssna på honom. Det spelar ingen roll om ni tycker att han är en bra eller en dålig människa. Bara det här sättet är rätt. Så oavsett om ni känner att ni har kultiverat bra eller inte bra så ska ni klargöra sanningen. (Applåder)

Lärjunge: Alla Dafa-lärjungar i staden Tangshan i Hebeiprovinsen sänder hälsningar till Mästaren. Sedan 20 juli 1999 har det här varit ett av de mest allvarligt förföljda områdena i hela landet. Och förra året inträffade två händelser med storskalig förföljelse som medförde enorma förluster för kännande varelser. Kan Mästaren vara snäll och bringa klarhet i detta.

Mästaren: Om jag skulle tala om det så finns det helt enkelt för många av den här sortens saker. Saker och ting är faktiskt så här över hela Fastlandskina. Men som Mästaren just sade, om våra Dafa-lärjungar har starkare upprätta tankar, kan agera som en kultiverare skulle göra under förföljelsen och ha färre mänskliga fasthållanden, då kommer det att bli mindre förföljelse.

Ju fler mänskliga fasthållanden, desto mer problem. En del människor lär sig fortfarande inte sina läxor. Strax efter att de kommit ut från arbetslägret börjar alla sorters mänskliga tankar komma tillbaka, inklusive fasthållandet till att skryta. Då kommer det att medföra problem, eller hur? Inte bara kommer den personen att lida för det, utan det kommer också att påverka hela miljön. Jag säger er att det är därför förföljelsen inte skulle fortsätta om varje Dafa-lärjunge kunde klara att göra bra ifrån sig, och den skulle ha slutat för länge sedan. (Applåder)

Lärjunge: I vissa områden har ansvarspersonen för Dafa-föreningen ansvar för många saker samtidigt, såsom Epoch Times, NTDTV, Dafa-föreningen och projektgrupper för sanningsklargörande. Vi måste rådfråga honom om allt.

Mästaren: Ja, så är det faktiskt i vissa områden. Om det verkligen beror på brist på arbetskraft så finns det inget att kritisera. Men i en del områden är det verkligen problematiskt. Till och med jag tänker: om någon kunde ta min plats så skulle jag inte arbeta med Shen Yun. I bekräftandet av Fa måste ni låta varje Dafa-lärjunge gå sin egen väg och ge dem [chanser till] mäktig dygd. Om ni samlar på er själva för många saker så kanske ni faktiskt inte gör dem bra. Sett ur ett annat perspektiv, är det fasthållanden som fick dig att göra på det här sättet? Då är det faktiskt ett problem i kultiveringen som du inte har övervunnit. När det gäller mig så är jag villig att släppa saker. Jag kan släppa vad som helst. De här sakerna är hur som helst till för att slipa människor, så varför inte släppa saker? Ni är alla kultiverare, och med Fa här, vad finns det att vara rädd för? Jag är villig att lämna över vad som helst till andra, så varför kan inte ni det? Min avsikt är att slipa människor, så varför låter ni inte andra människor göra det? (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungarna från Heilongjiangprovinsen saknar Mästaren. Vi kommer att övervinna alla svårigheter och göra de tre sakerna väl. Under Mästarens personliga vägledning har Shen Yun blivit världens bästa föreställning. Vår förståelse är att vi just nu måste hantera det utifrån vår högsta standard.

Mästaren: Åh, du talar om Shen Yuns DVD-skivor. Dafa-lärjungar på fastlandet vill göra eleganta omslag till dem. Gör det utifrån era möjligheter och resurser. Eftersom många utövare fortfarande upplever mycket svårigheter så skulle det påverka era dagliga liv om alla gjorde på det viset. Vissa utövare skulle låta det gå före mat och dryck för att kunna hjälpa till ekonomiskt. Låt oss inte skapa svårigheter för våra utövare. Som ni kanske vet så har Shen Yun och Berget aldrig tagit emot donationer från vanliga utövare. Men det finns alltid en del som ändå donerar, och vi måste alltid lämna tillbaka det. Vi accepterar bara donationer från dem som är affärsfolk eller är mycket rika. Vi tar inte emot från andra som har vanliga jobb.

Lärjunge: Hur kan vi under omständigheterna i Kina se skillnad på att vara rationell och att ha rädsla?

Mästaren: Jag skulle säga att om ni verkligen kan vara utan all rädsla i miljön i Fastlandskina så är det sannerligen anmärkningsvärt. Den terroratmosfären kokades faktiskt ihop av de gamla krafterna och den skapades utifrån Dafa-lärjungars nuvarande förhållanden. Anta att du inte har någon rädsla, då kommer de att tycka att den [miljön] inte kan testa människor tillräckligt. Om du inte har någon rädsla så skulle de ha gjort allt förgäves, eller hur? De vill bara göra dig rädd, för att se om du i det här vidriga klimatet vågar arbeta med att rädda människor. Det är vad de har gjort.

Vissa elevers upprätta tankar är starkare, så de har mindre rädsla och de uppför sig på ett mer tillitsfullt, upprätt och värdigt sätt. Vissa människor är mer räddhågade, så de gör inte så bra ifrån sig. Det finns ett mycket litet antal människor som är helt orädda. Det finns fler sådana människor i områden där saker och ting inte är så intensiva. Men i områden där det är mycket ondska och tryck finns det väldigt få av dem. Det är inte så att om du har rädsla så är du inte alls bra. Det handlar om att besegra dina rädslor och att försöka göra de tre sakerna väl med starkare upprätta tankar, och det är enastående. (Applåder) Med perspektiv på saken, om du, hur rädd du än må vara känner att du bara måste agera för att rädda människor när du står inför ansvaret att rädda kännande varelser, då är det anmärkningsvärt.

Lärjunge: Det finns många människor just nu som ännu inte har blivit räddade. Kan jag besvära Mästaren med att tala mer om vikten av att ta vara på tiden för att klargöra sanningen och promota de ”tre utträdena”?

Mästaren: Jag tror inte att det behöver sägas så mycket om vikten av detta, eller hur? Det är ert ansvar att rädda människor, och något som varje Dafa-lärjunge måste göra. Du kanske säger: ”Jag har kultiverat rätt bra. Jag läser boken varje dag och jag gör övningarna länge.” Men jag skulle säga att det inte är kultiveringen för en Dafa-lärjunge i Fa-upprätandeperioden; du har inte kultiverat. Och hur kommer det sig? För att Dafa-lärjungar inte är munkarna från förr, vilka bara sökte personlig Fulländning. Dafa-lärjungar har ett uppdrag, och det är därför ni kallas ”Dafa-lärjungar”. Ert mål är inte er personliga Fulländning. Det är att leda en stor grupp liv till Fulländning. Så ni måste göra det. (Applåder)

Lärjunge: Sinnestillståndet hos de medkultiverare som har gått igenom den ondskefulla förföljelsen och de som har bott utanför Kina en tid är olika.

Mästaren: Ja verkligen. Jag har lagt märke till att människor som kommer från fastlandet till Amerika fortfarande verkar rädda när de går nerför gatan och ser de västerländska poliserna. Och när de säger orden ”Falun Gong” så är de oroliga för vad andra ska tycka. Det finns fortfarande mycket rädsla i dem. Eftersom de länge har befunnit sig under de förhållandena [i Kina] så har de interagerat med varandra på onormala sätt, och eftersom uppförandet och tänkandet hos människorna där kommer från det ondskefulla partiets kultur så beter sig de här människorna annorlunda.

De Dafa-lärjungar som lever utanför Kina och som bott här länge glömmer nu vad som är annorlunda med människor i Kina. Och särskilt nuförtiden är olikheterna ännu större. Så de undrar: ”Hur kommer det sig att människorna som kommer från fastlandet är så konstiga?” I synnerhet när du är rädd invändigt så känner eleverna utanför Kina att du går som katten kring het gröt när du talar. De får dem att undra om personen är en spion. De känner det verkligen så. Jag berättar ofta för dem hur människor på fastlandet efter en lång tid av förföljelse och en lång tid i partikulturens miljö, blir sådana, och de vågar inte dela sina tankar med någon. Det är inte normalt. Det beror på att i det där kinesiska samhället kommer det att gripas tag i människors brister eller misstag, man kommer att stämplas och attackeras. Utanför Kina är det inte alls så, och inte heller har det någonsin varit så i mänsklighetens historia. Bara i det ondskefulla KKP:s samhälle är det så. När två människor utanför Kina, som inte ens känner varandra, är tillsammans så berättar de allt möjligt om sina familjer för varandra, alltihop väldigt öppet och naturligt.

Ibland tycker fastlandsbor att människor utomlands är så naiva och till och med berättar allt om sina familjeförhållanden för människor. Men det är normalt mänskligt beteende, eller hur? Det beror på att Kinas folk har påverkats av det ondskefulla partiets kultur, av det samhället; och det är ett resultat av att de har gått igenom de politiska rörelserna där. De döljer hela tiden sina tankar och är rädda för allting. Det där illvilliga KKP är verkligen bara för ondskefullt! (Applåder)

Lärjunge: Lärjungar i Storbritannien har framhärdat i att protestera fredligt framför den kinesiska ambassaden i över ett decennium. Lärjungar har nu delade meningar om det.

Mästaren: Min åsikt är att oavsett vad det handlar om så bejakar Mästaren varenda sak som Dafa-lärjungar gör för att bekräfta Fa. Och det omfattar att sitta tysta utanför ambassaden, för att hjälpa världens människor att bli medvetna och förstå, och få förbipasserande att se att de här människorna är förföljda. Det är att avslöja ondskan. Jag tycker att det är en storartad sak ni har gjort, och det bör göras. (Applåder) Jag har bekräftat det här tillvägagångssättet hela tiden. Låt människor se att inget annat land har detta framför sin ambassad. Det händer bara det onda KKP:s skurkregim. Jag har alltid bekräftat det här tillvägagångssättet.

Lärjunge: På fastlandet, när en medutövares kropp är krasslig så beror det i de flesta fall på att de gamla krafterna förföljer personen, och vi skulle alla motverka det med upprätta tankar och titta inåt. Efter att ha kommit ut ur Kina så tillskriver man det eliminering av karma när en medutövares kropp är dålig. Jag har ingen bra förståelse om detta utifrån Fa-principerna.

Mästaren: I en ond miljö, särskilt i Kina, finns det mängder av ondska i andra dimensioner och den förföljer dig. Utanför Kina finns det inte så många onda faktorer och trycket är borta. För närvarande, oavsett om det är eliminering av karma eller störningar från onda faktorer, så är allt detta de gamla krafternas verk. Allt är samma sak – det har bara olika namn. Jag är emot allt som de gamla krafterna gör. Jag accepterar inte något av det. Och ännu mindre borde Dafa-lärjungar fås till att uthärda sådant lidande. (Applåder)

Lärjunge: Jag erhöll Fa år 2010. Idag är det första gången som jag deltar i en Fa-konferens, och nu har jag förmånen att träffa Mästaren personligen. Var vänlig och tillåt mig att representera min syster och hennes dotter och vidarebefordra deras hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack, tack. Mästaren vet.

Lärjunge: Mästare, jag skulle vilja fråga varför vissa Dafa-lärjungar från fastlandet, som hade förföljts svårt och som kom till USA, fick avslag på sina asylansökningar.

Mästaren: Det finns två orsaker. Den första är att det kanske fortfarande finns en del saker i Kina som du borde göra men inte har gjort än. Kanske det finns människor där som du ska rädda men inte har gjort det än? Jag talar bara utifrån Fas principer. Jag säger inte att detta nödvändigtvis är just din situation. En annan orsak är, som du vet, att amerikanska immigrationstjänstemän är mycket direkta när de ställer frågor. Men när vi kineser talar är vi inte så rättframma. På fastlandet, när väl den generella bilden har förmedlats så förstår folk – ”Å, det är det som det handlar om.” Men i det västerländska samhället tänker man inte på det sättet. Ofta går det därför inte så smidigt och ibland irriterar det immigrationstjänstemännen: Varför ger du mig inte ett rakt svar?” De tror att du ljuger för att du svarar osäkert. Men det gör du inte. Det kommer från ditt sätt att uttrycka saker och ting, eller ditt sätt att tänka, din förståelse, eller dina tankekoncept. Det finns verkligen olikheter. Försök ge raka svar. Naturligtvis finns det ytterligare en viktig orsak: personens kultiveringstillstånd.

Lärjunge: Om medieföretaget rekryterar vanliga människor för konkreta uppgifter, kan det vara så att vi till det vanliga samhället avslöjar de goda idéerna som vi arbetat fram genom att dela resurser med varandra.?

Mästaren: Om era egna kunskaper inom reklam är otillräckliga och ni anställer några vanliga människor till att arbeta med annonsering, eller marknadsföring, då är det kanske ingen stor sak. Men när det gäller andra saker, om den [icke utövande] personen vore på samma kontor, då skulle det kunna bli ett stort problem. Det är fullt möjligt att många personer skulle ta för givet att han är en Dafa-lärjunge, och inte skulle vara försiktiga med vad de säger. Det skulle förstås finnas en skillnad i hur saker och ting förstås. Och om det fanns tveksamheter rörande personens bakgrund, då skulle det skapa större problem. Det onda partiet anser att all information om Falun Gong är ”underrättelser”. Så de här sakerna är knepiga. Om ni anlitar folk från det vanliga samhället, låt dem inte vara tillsammans med er. Sätt dem på en separat plats. På så sätt kommer Dafa-lärjungarna att veta att de där är icke-utövare och de här är Dafa-lärjungar. Annars blir de ihopblandade.

Lärjunge: Jag är en Dafa-lärjunge från nordöstra Kina. Många Dafa-lärjungar förföljs fortfarande i Kinas fängelser och arbetsläger. Vad kan vi göra för att mer effektivt rädda våra medutövare?

Mästaren: Var och en har sin egen kultiveringsväg. Som Dafa-lärjungar är det bara tillrådligt att ni tänker på att hjälpa era medutövare att utstå mindre förföljelse. Men specifikt hur man gör det, i kultivering spelar personens kultiveringstillstånd in. Om hans kultiveringstillstånd är bra kommer det att bli lätt att hjälpa; om hans tillstånd inte är bra kommer det inte att bli lätt att hjälpa. Jag kan bara säja att ni ska göra ert bästa med de resurser ni har för att göra vad ni ska göra. I själva verket arbetar Dafa-lärjungar runtom i världen med detta. De exponerar ondskan och tyglar den.

Lärjunge: Hur ska Dafa-lärjungar använda sig av samhällets media på ett bra sätt?

Mästaren: Använda sig av vanliga människors media på ett bra sätt? Låt mig säga så här: Det är upp till oss att hantera Dafa-lärjungars angelägenheter – vi måste själva ta itu med dem. Om du räknar med att vanliga medier ska ta hand om dem så skulle det mediabolagets mäktiga dygd bli för stor. Som du vet har vissa dagstidningar ett enormt inflytande. Om någon tidning skulle exponera sanningen om förföljelsen av Falun Gong och täckte alltihop från A till Ö, mycket tydligt och klart, så skulle du tycka att det definitivt var en bra sak. En massa människor skulle tycka att det var helt fantastiskt. Men de gamla krafterna skulle absolut inte acceptera det, eftersom det skulle förstöra miljön som de har arrangerat. De tror att den så kallade miljön som testar Dafa-lärjungar skulle förstöras, detta motsätter de sig. Det är därför vanliga människors medier inte har rapporterat om detta på alla dessa år. Jag kände till det här för länge sedan, så jag bad er aldrig att arbeta med detta. Så länge ni gör det kommer artikeln att bli negativ.

Naturligtvis, en del reportrar har sett Shen Yun eller har fått reda på sanningen då de interagerat med Dafa-lärjungar, och i så fall är de annorlunda. Så ibland kommer det en enstaka rapport om vissa saker och det är förstås fantastiskt, utmärkt. Man kan bara säga att den personen är enastående och har valt en framtid åt sig själv. Det är enda sättet att uttrycka det på. Men om ni vill att sådana saker ska hända i större skala, eller att folk utförligt ska rapportera vår historia, så har det ännu inte hänt under dessa år. Det är inte det att ni inte kan få det att hända och inte är det för att Mästaren inte har låtit er göra det. Det beror på att de gamla krafterna håller tillbaka det vanliga samhället.

Lärjunge: Det har nyligen varit en del onda störningar i Hongkong. Utlöstes detta av mänskliga fasthållandena hos majoriteten av Hongkongs Dafa-lärjungar? Eller finns det andra orsaker?

Mästaren: När ni stöter på problem, peka inte finger åt varandra. Alla borde lugnt tänka över det. Hongkong är vid frontlinjen för det onda partiet, och det befinner sig nu alldeles utanför dess käftar. När man avslöjar ondskan där så är den så full av hat att dess tänder värker ända ner i rötterna [av gnisslandet]. Det skulle vara onormalt om [KKP] inte gjorde de här onda sakerna. Men Dafa-lärjungar är fantastiska. Under alla dessa år har ni gjort ett enastående jobb och har lyckats exponera ondskan med stor kraft under dessa förhållanden. Även om den är så fylld av hat att tänderna värker så finns det inget den kan göra. Och i sitt senaste vansinnesanfall har den inte ens brytt sig om sitt skenbara ”ett land, två system” eller sin image längre. Världens människor har sett att det onda partiet har tappat förståndet och återigen har blivit galet med sina smutsiga trick.

Vid den här tiden behöver ni agera lugnt och rationellt. Det här är en plats som arrangerades i förväg åt Dafa-lärjungar att förklara sanningen på. Så kan sådan galenskap vara länge? Nej. Och de gamla krafterna gör det för att rikta in sig på vissa mänskliga fasthållanden. Om en person har ett problem så är det en personlig kultiveringsfråga. Men om många människor har problem i kultiveringen så kommer det att uppstå problem i sakernas tillstånd i stort. Så när ni möter saker måste ni hålla er lugna. Mästaren har observerat den här frågan, och jag observerar Dafa-lärjungarnas sinnestillstånd och hur var och en hanterar sådana saker.

Lärjunge: En del människor sprider falska Fa-föreläsningar överallt. Hur bör vi hantera sådana saker när vi stöter på dem?

Mästaren: Som individ: lyssna inte på dem, se inte på dem, och det är allt. Varför styrs människor fortfarande av sådana saker när de vet att de är falska och vet att webbplatsen Minghui många gånger har meddelat detta och talat om problemet?

Låt oss fundera över det: vad är orsaken till att sådana saker händer bland våra elever? Beror det inte på att vissa människor tycker om att få information ryktesvägen? Det är ett fasthållande som kommer ur mänskligt tänkande. Så, de gamla krafterna tänker, när de siktar in sig på det mänskliga tänkandet: ”Om vi inte får honom att falla riktigt illa kommer han inte att förändras, och kommer inte att bli av med den mentaliteten. Vi måste få honom att falla för detta.” Så de får de här människorna att sprida rykten. Personerna som sprider rykten är själva intresserade av ryktesspridning, och det är därför de gör det.

Har inte vissa personer ramlat? De har inte rest sig på flera år. Till slut insåg de det, och plågades av ånger. Mästaren erkänner inte sådana saker, men det var för att ni tillät ondskan att gripa tag i en princip som de tordes göra det. Om ni hade släppt fasthållandet tidigare skulle det inte ha blivit sådana förluster. Detta är särskilt [viktigt] när ni kultiverar i en sådan stor grupp. När människor kultiverade förr i tiden användes olika tillvägagångssätt för att peka ut och ta bort olika mänskliga fasthållanden, så att personen skulle kunna lyckas med kultiveringen. Så när Dafa-lärjungar har luckor siktar ondskan på deras fasthållanden och ställer till problem. Ibland siktar ondskan på vadhelst du är rädd för och får det att inträffa, eller också framkallar den vadhelst ditt sinne uppehåller sig vid.

Lärjunge: Hur kan vi hjälpa lärjungar som inte har varit flitiga eller som har fallit, att komma på rätt spår igen?

Mästaren: Förklara sanningen för honom precis som du gör med någon som inte har lärt sig Fa. Anledningen är att när han en gång har fallit kommer han inte ens kunna recitera Lunyu längre, och han kommer inte att kunna dra sig till minnes några passager ur Dafa-böckerna. Om han verkligen vill komma tillbaka måste han börja studera på nytt. Han måste börja om från början.

Lärjunge: En del lärjungar fäster inte mycket avseende vid ändringarna av de kinesiska tecknen som gjorts i böckerna. Hur kan sådana böcker lämnas vidare till kommande generationer?

Mästaren: Mästaren kommer att ta hand om saker för kommande generationer. Men Dafa-lärjungar bör göra bra det som de förväntas göra.

Lärjunge: Det finns några elever från Kina som arbetar mycket hårt, men de har starka fasthållanden till sina egna förståelser.

Mästaren: Ja så är det. Så varför är förföljelsen så allvarlig i Fastlandskina? Ett skäl är att en del människors mänskliga tänkesätt är så starkt. Jag har sagt att när ni arbetar tillsammans som en grupp så kan ingens idé vara helt perfekt. Samhället förändras hela tiden och det gör också sakernas tillstånd. Och är det inte så att folk ser en sak som trendig idag, men imorgon är det något annat. Det är ett samhälle i förändring. Så var inte så envis med att dina egna idéer är så bra. Så länge som det är någonting för att slutföra uppgiften, sätt igång och arbeta hårt med det tillsammans. Om du tycker att något inte är idealt i något avseende och du gör ditt bästa för att göra det bättre, då är det anmärkningsvärt, det är vad gudomliga varelser vill se och det är vad en kultiverare ska göra. (Applåder) Det handlar inte om vilken idé eller vems idé som är perfekt eller fantastisk. Du kanske har vunnit diskussionen, men det är just det som gudomliga varelser motsätter sig och Mästaren vill inte heller se det. Och dessutom tänker de gamla krafterna att ju mindre fulländad [en idé] är, desto bättre. För när du handlar efter den och alla möjliga brister på så sätt blir tydliga, om du kan kompensera för de sakerna, då är det anmärkningsvärt. Situationen har gett alla en möjlighet att kultivera tillsammans. Det är så de ser på det.

Lärjunge: Vissa medutövare arbetar heltid för flera medier och har ingen inkomst för sin egen försörjning. Vissa medier ger lön för uppehället; pengarna doneras av utövare. En del kultiverare har förståelsen att det att ta emot bidrag inte stämmer överens med Fa som Mästaren har lärt ut om att betala löner, så de har lämnat företaget och hittat ett vanligt arbete. De har nu valt att arbeta med andra sanningsklargörande projekt. Jag står också inför den här frågan om att ta emot bidrag. Hur ska jag förstå det?

Mästaren: Några av medierna har gett bidrag med mitt godkännande. Om man vill göra ett mediaföretag framgångsrikt så fort som möjligt, men utan några löner, hur kan det fungera? Och om folk inte arbetar heltid, är det möjligt? Så det är okej att göra det i början. Till exempel, om NTDTV skulle börja om från början och göra bra ifrån sig så går det bra att göra det under den perioden, på grund av omständigheterna. Men det kommer inte att pågå länge. Den nya ansvariga personen kommer inte att låta det pågå så länge.

Lärjunge: Eftersom det har gått så lång tid har en del erfarna lärjungar i Kina inte varit flitiga och har till och med slutat kultivera. Vad ska vi göra?

Mästaren: Beträffande kultivering, vet du inte, de gamla krafterna vill sålla bort just dem som inte är flitiga eller inte håller måttet. Förr sades det, kultivering är precis som att vaska guld, eller hur? All sand vaskas bort och bara guldet blir kvar. Finns det inte ett uttryck som lyder: "Stora vågor vaskar sanden"? Det som vaskas bort av starka vindar och stora vågor är sand och det som finns kvar är guld.

Jag tycker faktiskt att alla kännande varelser under den här historiska perioden borde fatta ett avgörande beslut om sin existens. Om någon inte vill kultivera längre är det helt upp till den personen själv. I en upprätt kultiveringsmetod tvingas ingen att kultivera. Om den personen inte gör det med hjärtat så är hans närvaro bland kultiverare falsk. Så hela tiden har min inställning varit att om du kultiverar så kommer jag, som din Mästare, att se efter dig; och om du inte kultiverar står det dig fritt att gå. Om personen inte gör det med hjärtat kommer det inte att fungera.  

Lärjunge: Det onda partiet har börjat minska användandet av arbetsläger för Dafa-lärjungar, men ökar användandet av fängelsestraff och långa fängelsestraff. Har ondskan börjat ta fart igen?

Mästaren: Det är som gammal skåpmat i ny förpackning. Ondskan har inga fler knep. Den har visat människorna alla sina onda strategier och det har gjorts för att testa mänskliga fasthållanden.

Lärjunge: För några år sedan sade Mästaren i sina Fa-föreläsningar att Dafa-lärjungar utanför Kina inte borde åka tillbaka dit. Kan Dafa-lärjungar utomlands åka tillbaka till Kina nu?

Mästaren: Om du står på ondskans svarta lista och du åker tillbaka till Kina kommer de definitivt att leta upp dig. Om de tillåter dig att komma tillbaka är det med två syften: ett är att som de förmodar få "underrättelser" från dig; det andra är att göra dig till spion. Annars kommer de inte att låta dig åka tillbaka. Så, när många människor återvänder från en resa tillbaka till Kina så litar inte deras medutövare på dem. De tänker: "Det är svårt att säga vad du gjorde när du var tillbaka i Kina." Folk kommer att tänka så. Vill du verkligen dra på dig sådana problem?

Lärjunge: Ett extremt ondskefullt arbetsläger exponerades nyligen. En vanlig människa gav också ut en bok som exponerar arbetslägrets ondska. Och det finns vanliga människor och vanliga medier som vill intervjua elever på fastlandet som har varit förföljda i arbetsläger. En del kinesiska elever är villiga att träda fram och exponera ondskan. Jag skulle vilja fråga Mästaren, är det passande vid den här tidpunkten?

Mästaren: Självklart är det passande. Varför skulle vi inte exponera den? (Applåder) Elever utanför fastlandet kan lägga ner mycket arbete på det. Elever där inne ska tänka på sin säkerhet. Jag har alltid vägrat att acceptera den här förföljelsen och jag accepterar inte grejerna som de gamla krafterna har arrangerat. Och det kommer jag aldrig någonsin att göra. (Applåder)

Lärjunge: Minghui har oavbrutet publicerat artiklar där de ber folk att sluta störa Fa, men en del elever i Kina är fortfarande inte klara över det.

Mästaren: Just det. De kontrolleras av ondskan och de motsätter sig till och med Minghui. Vet ni varför jag publicerar information på Minghui? Det är för att berätta för er att den är trovärdig, att den är en plattform som Dafa-lärjungar kan kommunicera genom. Sett ur en annan synvinkel så håller Mästaren också ett öga på den och den kommer inte att få några större problem.

Lärjunge: En del medutövare i fastlandet övar öppet tillsammans. Det här har lett till gripanden. Och de klargör inte sanningen aktivt.

Mästaren: Att inte klargöra sanningen, och att inte lösa de problemen är inte rätt. När förutsättningarna är de rätta störs eleverna i vissa områden inte när de går ut och övar. Men en del andra områden ska inte blint ta efter dem. När situationen fortfarande är rätt ondskefull, gör det inte, eftersom det kommer att leda till förluster.

Lärjunge: Bara ungefär en halv miljon Dafa-lärjungar har publicerat högtidliga uttalanden på Minghui. Beror det på att det finns många som har gjort fel men fortfarande inte har trätt fram? Hur kan vi hjälpa dem bättre?

Mästaren: Gör bara väl det som Dafa-lärjungar ska göra. När väl en före detta medutövare verkligen har fallit, bemöt honom då bara som du skulle bemöta en vanlig människa när du klargör sanningen. Behandla honom inte som om han fortfarande var en kultiverare. Om du tror att hans förståelser är likadana som dina, då har du fel. Så fort som någon faller är han exakt likadan som en vanlig människa. Så du måste klargöra sanningen för honom precis som du skulle för en vanlig människa. Jag har sagt till er förut att om en person slutar att kultivera kommer hans minne att rensas från alla spår av Fa. Så han kommer inte att minnas någonting. Om han har för avsikt att kultivera, då måste han kultivera på nytt och börja om igen från början.

Lärjunge: Förutom de frågor som har tagits upp har konferenspersonalen fått lappar från elever från många regioner. Vi kommer att ge dem till Mästaren senare.

Mästaren: Konferenspersonalen skrev den här till mig. Det var en stor hög med hälsningar till Mästaren som de sammanställde. Jag ska läsa dem för er. Hela kroppen av Dafa-lärjungar från Taiyuan, Shanxi; Beijing; Zhuzhou, Hunan; Chengdu, Sichuan; Jinzhou; staden Jixi i Heilongjiang; Nanyang; distriktet Fushan; Baoding, Hubei; Shanxi; Yushan; Shenzhen; Liuzhou, Guangxi; Shijiazhuang; Panjin; Macau; Jinan; Tangshan, Hebei; Liaocheng, Shandong; Shenyang; Anhui; Shaanxi; Yunnan; Suzhou; Changchun; Heilongjiang; Lingyuan; Weifang; Mudanjiang; Chifeng, Inre Mongoliet; Shandong; Yunnan; Pingjiang, Hunan; Pingshan, Hebei; Chengde; Wuhan, Hubei; Shanghai; Jinzhong, Shanxi; Yuci; Guangzhou; Hunan; Rymd­ministeriet, Beijing; distriktet Hongshan, Wuhan; staden Huanggang i Hubei; staden Wuxue; staden Macheng; staden Huangshi; staden Xishui; Xinjiang; Langfang, Hebei; Zhejiang; staden Panzhihua; Leshan, Sichuan; universitet och högskolor i Beijing; Jiangsu; Liaoning; Fu­jian; Dalian; Tianjin; Henan; Datong; Deyang, Sichuan; Zhangjiakou, och Gansu skickar hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack alla. (Applåder) Det finns fler. Konferenspersonalen sammanställde hälsningarna. Här följer ytterligare några. Alla Dafa-lärjungar från Japan; Los Angeles, USA; Australien; Rumänien; Holland; Norge; Hawaii; Vancouver; Iran; Dubai; Nya Zeeland; Vietnam; Korea; Italien; Frankrike; England; Spanien; Malaysia; Sydney; Taiwan; San Francisco, Kalifornien, USA, och New York skickar hälsningar till Mästaren. (Applåder)

Det är allt jag kommer att säga nu. Det är över åttatusen närvarande idag. Om ni alla skickade fram en lapp skulle jag verkligen inte kunna läsa dem alla. Men hursomhelst var de frågor som jag just svarade på kanske representativa. Jag hoppas att alla fick ut något av det. Varje gång vi har en Fa-konferens gör Mästaren det på det här sättet om det finns tid och försöker svara på fler av era frågor. Men i vilket fall som helst, hur mycket jag än säger så måste det fortfarande vara ni som kultiverar. Mästaren kan bara ge vägledning. Självklart, i kultivering är det fortfarande så att "kultivering beror på dig själv, gong beror på Mästaren". Det är säkert. Men när du stöter på problem, när du stöter på alla möjliga olika scenarier där ute bland vanliga människor, så måste det vara du som hanterar dem. 

Det är allt för idag. Jag hoppas att ni vandrar den sista etappen av resan väl. Det finns verkligen inte mycket tid kvar. Det kan ta slut när som helst, och nästa fas kan börja när som helst. Tack alla. (Alla lärjungar står upp. Långa, entusiastiska applåder)

 

 

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska. Föreläsningsdelen från 130619; Frågor och svar från 130630, något uppdaterade 130709 och 130724.Ladda ner PDF här.