Ännu flitigare

Li Hongzhi
24 juli 2010
Washington DC

(Publiken står upp, långa, rungande applåder)

Ni har alla arbetat hårt! (Lärjungarna applåderar entusiastiskt, och svarar: ”Mästaren har arbetat hårt!”) Till de Dafa-lärjungar som har fullgjort sina uppdrag i olika projekt, och uppfyllt sina löften i sina respektive miljöer och sociala grupper, jag säger till er: ni har alla arbetat så hårt!(Lärjungarna applåderar entusiastiskt)

För närvarande tycks det som om det ni hade sagt, eller lovat, om att hjälpa Mästaren med att räta upp Fa och rädda kännande varelser, verkligen har förverkligats och ni har spelat er roll när ni har klargjort sanningen. Jag har sett hur det har lyckats, liksom allt ni har gjort för att fullgöra era uppdrag. Det är helt enkelt utomordentligt. [Det ni har gjort] skedde inte bara i stundens ingivelse, och inte heller var det bara tomt prat. Ni är nu i den slutliga processen med att avsluta och fullborda det ni lovade göra för länge sedan, och det är mot den bakgrunden jag säger att Dafa-lärjungar är utomordentliga. Hur man än ser på det så har ni tagit er igenom den mest ondskefulla av förföljelser. Ni har alla sett att hur länge ondskan än må vara kvar och vilka trick den än använder, så kommer dessa inte att fungera. Det finns en sak ni alla är väldigt klara över: att historien har kunnat komma ända fram till i dag, här i den här världen, beror just på att den har reserverats för att Dafa-lärjungar ska rädda kännande varelser, och det här kapitlet i historien existerar särskilt för att Dafa-lärjungar ska lyckas och så att ni ska kunna uppfylla era löften. Naturligtvis handlar det inte uteslutande om era utfästelser och om att uppfylla era löften. Det är också knutet till Fa-upprätandet och ödet för oräkneliga liv i detta kosmos – någonting så ofantligt. Om ni kan göra ett bra jobb med det ni ska göra kommer allting i den Trefaldiga världen att gå bra och den störning som Mästaren möter i Fa-upprätandeprocessen kommer att bli mindre.

När ni har genomfört saker och ting, oavsett vilka prövningar ni har ställts inför, vad ni har törnat emot, eller vilka störningar som uppstått ur mänskliga fasthållanden när ni har arbetat tillsammans, så har ni trots allt tagit er igenom. Jag hoppas att Dafa-lärjungarna nu, i slutet av den här processen, kommer att göra ert yttersta för att rädda fler människor och göra ännu bättre ifrån er, så att er mäktiga dygd blir ännu större. Ni får inte slappna av, och ni måste göra ännu bättre ifrån er med detta. Den här perioden i historien har lämnats helt och hållet till Dafa-lärjungarna så att de kan bekräfta Fa. Med andra ord har detta mänsklighetens skede getts till Dafa-lärjungar. Låt er inte luras av det faktum att all verksamhet tycks pågå som vanligt här i världen, eller att alla nationer och folk fortsätter och interagerar precis som vanligt, för allt det här existerar i själva verket för Dafa. Oavsett hur många profetior om mänsklighetens sista dagar som har ärvts från forna tider; oavsett hur mycket människor, sedan Dafas skapande av den Trefaldiga världen, har kunnat känna till slutet för mänskligheten, vare sig öppet eller i hemlighet, i större eller mindre utsträckning; och oavsett hur många människor som har format vissa världsåskådningar mitt uppe i [samhällets] realiteter, så har i själva verket alla liv inväntat de slutliga skeendena involverande mänskligheten som nu uppenbaras. Jag kan se att allting är på väg mot det slutliga stadiet. Det är bara det att många människor är rädda för att erkänna den här verkligheten och hur den uppenbarar sig alltmer; att antalet liv som ska räddas innan det slutliga ögonblicket kommer, inte har nått den mängd det skulle; och att det fortfarande finns en andel Dafa-lärjungar som inte har hängt med. Det är den huvudsakliga anledningen till att slutet för det här åtagandet ännu inte har verkställts.

Så med andra ord får ni inte slappna av med att rädda kännande varelser, och ni måste göra bättre ifrån er, och rädda fler människor, eftersom det helt enkelt är avgörande att göra detta och faktiskt fruktansvärt viktigt. Mänskligheten tror för närvarande inte på något av det jag har diskuterat, men inom kort kommer mänskligheten att sakta fatta och allting kommer gradvis att bli tydligt. Inom en nära framtid kommer människor i den här världen att förstå att Dafa-lärjungar räddar människor. Det är något som ni definitivt måste göra bättre ifrån er med, och göra med mer kraft. Så det här kräver att ni samarbetar väl. Om ni inte lyckas samarbeta väl kommer ondskan verkligen att utnyttja era svagheter och ni kommer att lida stora förluster. Det vill säga förluster när det gäller såväl individuell kultivering som våra grupprojekt, avsedda att rädda människor.

Som ni vet, om ni misslyckas med att göra bra ifrån er kommer de initiativ som ni arbetade så hårt med att starta upp, att bli förstörda av ondskan, och omintetgöra alla era ansträngningar. Om ni inte samarbetar väl kommer ni inte att på ett effektivt sätt kunna utföra det som Dafa-lärjungarna ska göra. Så här går det ofta till. När vissa uppslag kräver att alla agerar tillsammans är det första människor gör att argumentera oavbrutet, och var och en håller fast vid sin egen åsikt, och slutresultatet blir att saker och ting blir olösta, och som resultat kan inte Dafa-lärjungar uppnå många saker eller till och med gör jobbet dåligt. Det finns flera orsaker till detta. Jag har sagt att Dafa-lärjungar är utomordentliga, och att de är kungar som kommer från olika världar, så naturligtvis har ni era egna synsätt och många förmågor. Det fungerar dock inte om var och en gör sin egen sak när det behövs samarbete. När ni behöver agera tillsammans i samförstånd för att fullfölja någonting så måste alla arbeta med det. Exakt hur ska då saker och ting hanteras? Sanningen är att ingen persons synpunkt är perfekt, och inte heller är någon enskild persons idé felfri eller briljant. När det gäller viktiga saker, när någon tar upp en fråga eller försöker lösa ett problem, eller ger förslag till förbättring, så länge vi tycker att hans utgångspunkt är förnuftig, och att de saker som ska göras i stort sett är korrekta, då ska vi aktivt stödja det.

Sedan finns det de som säger att de tar upp de där avvikande åsikterna för att skapa bättre samarbete, och om deras åsikter inte accepteras tycker de att det är svårt att gå framåt med saker och ting. Men så ska det inte vara. En Dafa-lärjunges upprätta tankar härrör från Fa, och din kultivering är inte en fråga om hur bra din idé är ur en mänsklig synvinkel, eller hur briljant ditt tillvägagångssätt är. Snarare handlar din kultivering om huruvida du lyckas ha upprätta tankar när du ställs inför utmaningar. Om den idé som någon lägger fram, eller hans tillvägagångssätt, har brister, då kan ni ta en rationell diskussion, organiserad av koordinatorn, med era projektmedlemmar. Men när det ni tar upp inte blir överenskommet eller accepterat, och ni ändå tycker att det är uppenbart att ert tillvägagångssätt är nödvändigt för att saker och ting ska kunna göras mer idealiskt, då börjar ni bli negativa och passiva. Faktum är dock att som Dafa-lärjunge, om dina tankar i de här fallen är upprätta, och det du tänker på är kultivering, att vara ansvarsfull, och om att det är något som ska göras väl, då ska du tyst ta vad det än är du tycker fattas och göra det väl. Det är faktiskt så en Dafa-lärjunge ska hantera det. Om alla Dafa-lärjungar lyckades hantera saker på det sättet så skulle allting därute gå extremt bra, helt säkert.

En del människor tänker därför: ”Men när det är så, kommer då inte den andra personen att få hela äran? Kommer inte all den mäktiga dygden att bli hans?” Nej, det är inte så. Ni vet, det vi gör görs inte för att ses av människor, och inte heller är det till för att ses av någon projektkoordinator, eller någon Dafa-föreningskoordinator, eller hur? Om det är Mästaren du hoppas ska se det så är hans huvudkropp inte precis framför dig, så vem är det du hoppas ska se? Du gör det inför alla de många gudarna. Mästarens Fashen tittar också på, och de oräkneliga kännande varelserna i kosmos har med spänd uppmärksamhet fixerat sin blick på varenda tanke och mental aktivitet hos er. Så vad hoppas ni visa upp? Alla de många fantastiska saker som ni gör under bekräftandet av Fa dokumenteras i detta kapitel av kosmos historia, och ingenting som rör en enda lärjunge, utelämnas. Om ni emellertid fokuserar på de ytliga, vanliga mänskliga sakerna, så har ni fasthållanden och använder mänskligt tänkande. Lägg ingen vikt vid sådana saker. Om ni kan lyckas med att tyst fullborda det ni märker saknas, tyst göra bra ifrån er med det ni ska göra, och tyst göra någonting bra när ni upptäcker att det inte har gjorts på det helt idealiska sättet, då kommer de många gudarna att beundra er enormt och utropa att den här personen helt enkelt är utomordentlig. Bara när saker görs på det sättet räknas det som det en Dafa-lärjunge ska göra. Så detta är en aspekt. Närhelst det behövs samarbete och dispyterna ändå fortsätter, eller när människor argumenterar utan att komma till ett beslut, då ska ni som Dafa-lärjungar hantera saker och ting på det sätt som jag har diskuterat. Och på det sättet kommer ondskan inte att ha något sätt att störa.

Jag vill också betona en koordineringsfråga som angår Dafa-lärjungar utanför Kina. Det här är något som jag inte klargjorde tidigare, eftersom jag ville att ni skulle bli härdade och hitta er egen väg att följa; eftersom Dafa-lärjungar är kungar från högre världar måste var och en, genom att utforska och verifiera, upplysas till det som var och en ska göra utifrån Fa. Så beträffande hur det nu står till med saker och ting så har den tid som getts varit tillräckligt lång. Ni har redan gått igenom en period på tio år, så jag tycker att vi bör sätta punkt och avsluta det här stycket. Så jag vill säga till er att från och med denna dag är huvudkoordinatorn för varje projekt – den ende huvudsaklige koordinatorn – det projektets representant. Detta gäller även för huvudkoordinatorn för varje regions Dafa-förening. Han eller hon är dess representant. Vad det än är som koordinatorn gör, kräver av er, eller bestämmer – utför det ovillkorligt. (Entusiastiska applåder) Från och med idag.

Utför det ovillkorligt. Förstår ni vad jag sade? I många fall, när folk diskuterar saker och ting länge och väl, är allt som skulle behövas att koordinatorn klargör sin inställning i saken, och sedan är det det ni ska göra. Dessutom, när det gäller många saker ska han bara kunna delegera direkt, utan att behöva konsultera er, och kunna tilldela er uppgifter att utföra. Och varför är det så? Tidigare, vid många tillfällen när ni argumenterade fram och tillbaka så uttryckte jag inte min syn på detta, för jag ville medvetet låta er slipa ert eget tänkande och lyckas med att skapa er egen väg. Men nu har det getts tillräckligt med tid, och det ni ska ha, det har ni nu. Så det är dags att få bort det tillståndet. En övergripande koordinator är ansvarig gentemot Mästaren och gentemot den globala Dafa-föreningen, och om något kommer upp så pratar Mästaren eller Dafa-föreningen med honom eller henne. Han eller hon behöver bara lyda dem som är en grad högre. Våra elever måste justera sina kultiveringstillstånd och från och med idag inte längre kultivera med ena ögat på koordinatorn. Från och med nu ska ni inte säga ett ord till om hur bra koordinatorn kultiverar eller leder människor, och ni ska inte längre kasta blickar på honom eller henne. Ni måste gå tillbaka till att kultivera er själva, och kultivera i enlighet med det jag just sade. Ni måste alla göra detta nu. Börja kultivera er själva.

Så vad än huvudkoordinatorn i ett projekt – oavsett vilket projekt han leder – eller koordinatorerna i Dafa-föreningen i olika regioner gör, så är allt ni behöver göra att följa dem och göra samma sak. Kommer de att göra något misstag som går emot våra principer? Det kommer de inte, det kommer de definitivt inte att göra. Jag är helt säker på det. Jag kan se detta väldigt tydligt, eftersom Dafa-lärjungar har gått igenom så många år av härdande. Det kommer inte att bli problem av det slaget. Om det verkligen skulle uppstå sådana problem så skulle Dafa-föreningen inte ha några samvetskval över att byta ut vem det än var. Men tänk inte att människor ska bytas ut, eftersom det är mycket möjligt att det inte är genomförbart att byta ut människor. (Lärjungarna skrattar) Att härda de olika koordinatorerna bland Dafa-lärjungar är ingen enkel bedrift. Genom de här åren har Dafa-lärjungar fått sina egna unika arbetsmetoder och sätt att göra saker på. Ni är kultiverare, och i det avseendet är ni inte helt likadana som vanliga människor. Under de här tio åren har koordinatorerna härdats och är nu, skulle jag säga, ganska mogna. Nu när jag har rättat till det här problemet som ni har, kommer koordinatorerna att göra bra ifrån sig. Det beror på att angreppen från yttre störningar nu är små, och koordinatorerna kommer att tänka på Dafa-saker på ett övergripande sätt, och måste inte längre satsa det mesta av sin energi på att fundera ut hur de bäst ska göra relationerna med er och mellan er mildare. Istället kommer de att lägga sin energi på att föra Dafa-projekt fram till förverkligande och se till att de saker som Dafa-lärjungar ska göra görs bra. Deras börda kommer att lättas och de kommer att ha mer tid till att sköta sina egentliga uppgifter. När det gäller er, som är Dafa-lärjungar, ska ni inte fokusera på koordinatorerna, utan istället helt fokusera på er själva och på hur ni ska samarbeta väl, göra saker bra, och slutföra det ni ska göra. Så här ska sakernas tillstånd vara från och med idag. Jag har formellt förklarat detta för er idag på den här konferensen, och det var specifikt för att prata om den här frågan som jag kom hit idag.

Så från och med idag måste ni förändra ert sätt och göra som jag har beskrivit. Och vad kan vi förvänta oss av att göra så? I många fall kommer man att snabbt komma fram till beslut, det kommer att bli mycket kraftfullt när ni utför saker och ting, och den aktuella uppgiften kommer snabbt att kunna slutföras. Detta tillvägagångssätt kommer att vara till nytta för allt det vi gör för att rädda kännande varelser, och man kommer att se stora förändringar i de många saker som vi gör för att bekräfta Fa. Detsamma gäller kvaliteten på operationerna och framstegen inom vart och ett av våra projekt för räddande av människor. Så från och med nu är det så vi ska hantera de saker jag just talade om.

Eftersom det är så många Dafa-lärjungar här idag skulle två timmar förmodligen inte vara tillräckligt om vi skulle lämna fram frågelappar som vi vanligen gör på Fa-konferenser. Så jag tycker att om ni har enskilda projektmöten efteråt så kan jag komma och prata i det sammanhanget, och på så sätt kan vi rikta in oss på specifika frågor som ni har och ta upp dem. Om ni har invändningar mot det jag just diskuterade så kan ni uttrycka era åsikter via olika kanaler. Men det jag tycker är att om ni alla är här för att ”hjälpa Mästaren att räta upp Fa” – för att använda era egna ord för det – då skulle jag vilja fråga, vill ni verkligen hjälpa Mästaren att räta upp Fa? Ni säger: ”Vad Mästaren än säger, så är det det vi kommer att göra”, och ”Vad Mästaren än vill, så är det det vi kommer att göra.” Då ska jag säga till er: detta är vad jag vill! (Entusiastiska applåder)

Med detta sagt ska jag säga några ord i förbigående. Det vill säga, jag ska prata om, ”Vad Mästaren än vill, så är det det vi kommer att göra.” Sanningen att säga, ibland säger era läppar att det Mästaren vill, det kommer ni att göra, men så fort ni ställs inför omständigheterna i verkliga livet så blir [det ni sade] förtunnat utan att ni inser det. Ni har alltid era egna åsikter om saker, och tycker att era åsikter matchar er verklighet och era omständigheter. Men det är inte sant. Ni får inte glömma: den här perioden i historien bevarades för Fa-upprätandet, och ges till Dafa-lärjungarna så att de ska rädda kännande varelser och fullända sig själva. Det är inte på långa vägar så enkelt som människor föreställer sig det, med mänskligt tänkande. En annan sak är att en del människor alltid tänker: ”Det Mästaren vill, det ska vi göra, men låt oss göra det lite bättre”, och återigen är det att förändra det som Mästaren vill. Det finns alltid mänskliga fasthållanden verksamma när det är så, och det fungerar som en störning.

Där finns också frågan om biljettförsäljningen för Shen Yun. Jag har sagt att vi nu ska fokusera på det övre samhällsskiktet, och bara genom att göra oss själva till en del av den kulturella huvudströmmen kan vi låsa upp samhället i stort, få större inverkan, få fler människor att komma, och få fler kännande varelser att komma och bli räddade. Men sedan finns det människor som kommer med alla slags invändningar, och en del människor säger att biljettpriset är för högt. Men så är det inte alls. Till exempel är en av Shen Yuns grupper för närvarande på den amerikanska västkusten och framträder, och biljettpriserna sattes i stort sett utifrån normalpriserna för förstklassiga biljetter. När man först började sälja biljetterna var det inte många människor som köpte dem. Det fanns flera orsaker till det, och en är att i juli och augusti har många människor semester, studenterna har lov, och många välbärgade familjer är vid kusten, vissa kan vara ute och åka båt, medan andra är borta någonstans på träffar eller besöker vänner. Hursomhelst är de upptagna med saker och ting och således finns det inte många människor kvar. Och detta betyder att färre människor kommer för att se föreställningen. Det är kärnan i problemet. Om ni nu går och sänker priset på vår föreställning så kommer det fortfarande inte att vara många människor som kommer. Det är kärnan i det.

Det finns något ni måste vara klara över. När jag vill ha något gjort så är det absolut inte er sak att diskutera om det är genomförbart. Om jag säger att ni ska göra det på ett visst sätt, då ska ni bara ägna er åt att göra det. Det beror på att när jag bestämmer något så är det inte bara en enkel fråga om att yttra några ord, och inte heller är det tillvägagångssätt jag väljer på något vis enkelt. Jag måste justera många saker, och till och med gudomliga varelser följer min ledning. I Fa-upprätandet förändras många saker, men om ni sedan ändrar dem för att ni inte kan acceptera saker och ting, och ni alltid vill förändra saker, så blir situationen omedelbart en enda röra. Till och med en liten förändring kommer att röra till det. Säger ni inte att ni ska göra saker på vilket sätt Mästaren än vill ha dem gjorda? (Lärjungarna skrattar) Hur kan ni då ha invändningar mot det Mästaren vill ha gjort? Om [Mästarens idé] verkligen inte var genomförbar, då skulle Mästaren bära ansvaret! Vare sig det tycks er vara genomförbart eller inte, gör bara ett försök och se. Fastän många av er kanske lever här i västvärlden så förstår ni egentligen inte den här platsen riktigt. Vad det i grunden handlar om är att ni måste förändra det tänkande som partikulturen ingöt i er, och bättre förstå hur livet fungerar i den normala världen utanför Kina. Låt inte mänskligt tänkande alltid blockera saker och ting. När ni verkligen försöker hantera saker enligt Mästarens önskan, men inte gör det på rätt sätt, så kommer saker och ting fortfarande inte att fungera. Mästaren sade till er att fokusera era bemödanden på det övre samhällsskiktet, men ändå fortsätter ni att gå till ställen som inte tillhör det övre skiktet. Naturligtvis kommer då saker och ting inte att fungera. Och det betyder förstås att ni inte samarbetar på riktigt. Om Mästaren ber er bearbeta det övre samhällsskiktet, gör det bara med upprätta tankar så kommer ni definitivt att lyckas.

Jag illustrerade förstås bara med ett exempel för att klargöra min poäng. Det finns många saker som ni inte är så klara över. Processen från det att man inte kan tills dess att man kan, får inte vara för lång. Att ”göra saker hur än Mästaren gör dem” är inte så enkelt som att bara prata. Beträffande andra av era projekt så är det era egna angelägenheter hur ni vill sköta dem, ni må argumentera eller komma med olika åsikter. Men när det gäller saker som Mästaren vill få gjorda så kan ni faktiskt inte diskutera om huruvida det är genomförbart eller inte. Det finns bara utrymme för att diskutera hur det bäst ska genomföras. Ni måste verkligen vara klara över detta.

Det var ett tag sedan en Fa-konferens hölls, och det har inte ägt rum några storskaliga. Det här betyder att våra elever från olika regioner inte har haft så många möjligheter att träffas. Jag hör att kvaliteten på de artiklar som presenteras idag är mycket bra, och alla tycker att Fa-konferensen går bra. Det ligger mer i det än så. Allt detta beror på att Dafa-lärjungar har blivit mer och mer mogna som ett resultat av härdning, och många saker blir mer och mer tydliga när det gäller Fas principer. Så era kultiveringstillstånd kommer garanterat att reflektera detta på olika sätt. Dafa-lärjungars kultiveringstillstånd kommer att bli allt bättre i framtiden, liksom tillståndet [för lärjungar] på det hela taget. Det här är säkert. Om ni alla kan komma ifatt och motsvara de förväntningar jag precis beskrev, då kommer kultiveringstillståndet för Dafa-lärjungar i olika regioner att på samma sätt förändras. Så från och med idag ska ni inte ha onödiga diskussioner om, eller ifrågasätta, de saker som huvudkoordinatorn i era respektive regioner, eller ett projekts huvudkoordinatorer, vill göra. Ni ska bara göra det, för Mästarens Fashen och de många gudarna ser efter saker och ting.

När ni ifrågasätter huvudkoordinatorn så ifrågasätter ni faktiskt själva projektet. Varför? Låt oss använda NTDTV som exempel. Ni vet vem huvudkoordinatorn för NTDTV är. Anta att folk säger att NTDTV:s huvudkoordinator har problem, att ni hyser tvivel beträffande honom, eller att ni säger hur otillräcklig han är, och sedan byter ut honom. Jag ska säga er att om det inträffade skulle allting som NTDTV har gjort, ända från starten fram till idag, tillintetgöras, och allting som har gjorts av de människor som är involverade i det projektet för att bekräfta Fa och rädda kännande varelser skulle vara förgäves. Det skulle vara borta. Projektet skulle inte existera, och inget av den mäktiga dygden som ni skapat eller de saker ni gjorde skulle räknas. Så allvarligt är det. Man kan då fråga hur det kom sig att huvudkoordinatorn kom att leda något så stort. Är det för att han kultiverade speciellt bra? Inte nödvändigtvis. Det beror på att han startade upp projektet och leder det, och projektet vilar på honom. Alla andra bekräftar bara Fa och gör sin del, gör sitt bästa på sitt håll, i det projektet som redan har startats. Det liknar den kultivering ni gör på ett företag i det vanliga samhället: er chef kommer inte att erhålla mäktig dygd tack vare er, men ni kommer att skapa er egen mäktiga dygd i den miljön.

Det är avgörande att huvudkoordinatorn för ett projekt kultiverar bra. Om han inte klarar att kultivera bra kommer det att påverka hela projektet, få det att stagnera och orsaka många svårigheter. Så detta är avgörande. Men med det sagt, Dafa-föreningen har ansvaret för honom, och om Mästaren ser något problem kommer han att prata med honom. Så ni behöver inte oroa er över detta. För huvudkoordinatorn i vilket projekt som helst är det emellertid så här mycket som står på spel. Ni övriga får inte fullständigt omintetgöra all er kultivering i det projektet under de senaste tio åren, exempelvis genom att byta ut den personen, och börja om från början igen, för vi har inte längre all den tid vi en gång hade eller samma möjligheter. Ni får inte utplåna er mäktiga dygd – mäktig dygd som ni har skapat – eller era bedrifter i bekräftandet av Fa, eller allt det ni banat väg för när ni räddat kännande varelser. Så ni ska inte längre ha några tankar på sådant som att byta ut någon eller vad ni ska göra om koordinatorn inte håller måttet. Om ni verkligen satte de tankarna i verket skulle de saker som påverkades bli helt enorma, och allting ni gjort, från början till slut, skulle helt och hållet ha varit förgäves. Men om personen som är huvudkoordinator verkligen har gjort ett dåligt jobb, och verkligen inte fungerar, då har Mästaren alternativa sätt att hantera det på. Om jag verkligen bytte ut någon så skulle jag få de många gudarna att stödja det, och saker och ting skulle omarrangeras, utan att ni förlorade er mäktiga dygd. Men de här förändringarna kan inte göras lättvindigt. Huvudkoordinatorn får absolut inte bytas godtyckligt. Så länge han inte har gjort ett enormt misstag eller gått över till andra sidan, kan han absolut inte bytas ut.

Idag har jag tagit upp den här frågan öppet. Jag använde exemplet NTDTV, men det var bara en illustration. Det jag sade gäller för alla de andra projekten därute. Uppehåll er inte alltid vid att få koordinatorn att kultivera. Från och med denna dag få ni inte alltid leta efter fel hos koordinatorn. Om ni alltid rynkade pannan åt er chef på ett vanligt jobb skulle ni få sparken på nolltid. Varför har jag inte bytt koordinatorer efter alla dessa år? För det första har jag härdat dem. Och för det andra är han eller hon ytterst avgörande för det projektet. Byt ut den personen och projektet finns inte längre. Vad ni än byggde upp igen skulle bli något nytt, från början, och allt som Dafa-lärjungar gjorde i det projektet tidigare skulle raderas, och inte finnas mer. Så kritiskt är det. Du borde värdesätta allt det du har gjort, för detta innebär att värdesätta dig själv! Kom ihåg Mästarens ord! (Applåder)

Det är allt jag kommer att säga. Tack allihop! (Varma applåder) För våra Dafa-lärjungar, för dem av er i olika projekt som inte är koordinatorer men måste arbeta tillsammans, ni måste verkligen, från och med idag, arbeta väl tillsammans och uppfylla kraven från Fa-upprätandets fortskridande. Jag hoppas att ni alla gör bättre ifrån er. Ni är alla utomordentliga. Ni har tagit er igenom de hårdaste och mest ondskefulla omständigheterna, och dessutom har ni hela tiden bekräftat Fa, klargjort sanningen, och räddat kännande varelser – ända fram till nu. Ni kanske inte inser hur omfattande er mäktiga dygd är, men redan vet de kännande varelserna i detta kosmos att de ska titta på er med den respekt ni förtjänar.

Tack allihop! (Publiken står upp, och ger långa, långa applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska, några få saker kontrollerade mot kinesiska, 100812Ladda ner PDF här.