Fa-undervisning vid Epoch Times-mötet

Li Hongzhi
17 oktober 2009

(Applåder)

Ni har alla arbetat hårt, verkligen hårt. Ni har färdats på en oerhört skumpig väg sedan ni startade tidningen Epoch Times, och den process ni har gått igenom – från att inte veta hur det ska göras till att till sist veta hur – har verkligen kantats av den ena svårigheten efter den andra. Det har inte varit lätt att steg för steg arbeta sig igenom alla den personliga kultiveringens xinxing-tester såväl som alla störningarna utifrån. Den framgång som Epoch Times nu åtnjuter tror jag är resultatet av de gemensamma ansträngningarna från var och en av er som sitter här liksom från dem som har varit involverade i Epoch Times men inte kunde ta sig hit den här gången. Epoch Times har verkligen haft en stor inverkan när det gäller Fa-upprätandet. Ni har alla sett det. Det tänkande som människor har är faktiskt rätt enkelt. Många människor tror på allt som medierna säger, och i de flesta fall är det medierna som vanligen fungerar som folks informationskälla. Som sådan är den här informationsmekanismen till stor nytta för er i era insatser för att rädda den här världens människor och bekräfta Fa. Och i själva verket har det verkligen haft en anmärkningsvärt positiv effekt när det gällt att klargöra sanningen. För detta vill jag tacka er för världens folks räkning. (Applåder)

Allteftersom Epoch Times har tagit sig fram från starten fram till där den är idag, har den blivit mycket inflytelserik. Detta säger oss då att fastän människors kultiveringstillstånd ofta kan ha varit rätt otillräckligt medan de har drivit tidningen, så har huvudströmmen varit bra och stått för outplånliga bedrifter. Det är utmärkt. Och när det gäller framtidsutsikterna borde saker och ting bara bli bättre och bättre när ni fortsätter, och vanliga människor kommer att fästa allt större avseende vid tidningen. Många kinesiskspråkiga medier har svårt att överleva i den rådande lågkonjunkturen och några har redan slagit igen. Om ni kan klara att göra saker och ting en aning bättre kommer er tidning att växa ännu snabbare. Ingenting är slumpmässigt. Om ni medan ni räddar kännande varelser gör ett bra jobb kan det hända att andra kommer att ytterligare bredda vägen och lämna den åt er och marknaden kan bli ännu större. Och med sådana förändringar kommer förhållandena att bli mer gynnsamma för er tidnings framgång. Men ni ska veta hur ni ska dra fördel av den här möjligheten och tänka ut saker som kan göra er tidning mer stabil, likt vanliga medieföretag. När er tidning först startade såg ni den alla som ett verktyg för klargörande av sanningen och tänkte inte längre än så. Och en del betraktade den till och med som en flyer. Saker och ting är naturligtvis annorlunda nu och ni har gradvis kommit att inse att ni inte längre ska nära den tanken att det här bara är något tillfälligt, och insett att ni måste driva tidningen väl och sköta den som ett riktigt företag.

Jag tycker att det ändå skulle vara bra om ni kunde utnyttja vanliga företags erfarenheter, vare sig det gäller management eller försäljning och drift. Men ofta visar det sig svårt att göra. Och vad beror det på? Det handlar i grunden om samarbete. (Skrattar) Dafa-lärjungar är alla utomordentliga och i historien tjänade ni alla som kungar (skrattar), men det finns ett ordspråk i Kina: ”Ett berg är inte stort nog för två tigrar.” (Alla skrattar) Med bara en kung går saker lätt – vad han än säger går bra. Men oj, här har ni så många kungar tillsammans, de är fulla av idéer och tillvägagångssätt och var och en har en stark tendens att vilja bestämma och få andra att följa det. Det här är den största utmaningen som Dafa-lärjungar möter när de samarbetar och det är ett hinder som kommer från er själva. Alla här är kapabla, och en del är oerhört kapabla, och en av er kan ensam vara lika stark som många vanliga människor. Men å andra sidan medför det här problem när det handlar om att samarbeta. Det här problemet har bestått länge nu. Om ni kan hitta ett sätt att samarbeta väl, komma överens och tillsammans sätta in hela er styrka i en och samma riktning, då kommer ni med de förmågor ni har verkligen att bli en okuvlig kraft. Så det jag undrar är om vi måste vänta tills ni har kultiverat bättre innan ni närmar er detta och ökar er [kollektiva] styrka? (Skrattar) Endast om ni kan klara att göra detta medan saker och ting är som svårast kommer situationen att snabbt förändras, och kommer ni att göra ett gott arbete med det ni ska göra.

Men tiden väntar inte på någon, och det gör inte heller omständigheterna. Hursomhelst måste Dafa-lärjungar nu samarbeta väl. Den situation ni står inför kräver att ni samarbetar väl, för endast genom att samarbeta väl kan ni infria era löften väl och göra den här tidningen mäktigare. De stora medierna därute i det vanliga samhället är verkligen värda att lära sig av, det må gälla managementmetoder eller hur de sköter försäljning och drift. Enbart med hjälp av en tidning kan de försörja tusentals människor. Hur gör de då det? Och dessutom har alla de anställda på vanliga medieföretag – det må vara en redaktör, en reporter eller till och med en tryckare – löner som är jämförbara med vad som är normalt i samhället, så lönerna är inte låga. Så det jag tycker är att fastän ni alla har gett så mycket av er själva och genomgått processen med att lära er hur man gör det ni gör, så borde ni längs vägen ändå tänka på hur ni ska driva saker och ting bättre och bli mer fast förankrade i samhället, så att ni inte längre blir plågade av sådant som tryckkostnader eller samarbete. Med normala managementmetoder skulle varje Dafa-lärjunge ha sig tilldelad en roll. Att ha en anvisad roll har emellertid inget samband med hur väl ni har kultiverat. Det är inte så att vem som än är redaktör eller reporter, eller vem som än får rutinuppgifterna, har kultiverat bra eller dåligt. Det finns inget sådant samband. Ni vet, i kultiveringsvärlden var det ofta så att vem som än hade det svårast, eller vem som än var minst betydelsefull, var den som kunde kultivera bäst. Att ha olika tilldelade roller handlar bara om att utföra olika typer av arbete, och det har inget samband med kultivering, det är inte samma sak. Kultivering handlar om att kultivera hjärta och sinne, och i vilken som helst miljö i vilket som helst samhällsskikt kan en person fortfarande kultivera. Men därmed inte sagt att människor i en viss samhällsklass kan kultivera till höga nivåer medan människor i någon annan inte kan det. Något sådant existerar inte. Kultivering handlar om en persons xinxing-rike såväl som hur ansvarstagande han är när det gäller att rädda kännande varelser och vilken attityd han har beträffande det.

Samma sak stämmer in på att arbeta på Epoch Times. Det spelar ingen roll vilket arbete du tar på dig där, inget av det representerar höjden på din kultivering. Det enda som har betydelse är om du är flitig eller inte. Beträffande kultivering så vet ni att det som Gudar och Buddhor ser på bara är en persons hjärta; de ser bara på huruvida du är flitig med din egen kultivering. I det vanliga samhället, vilket arbete du än utför eller vilken miljö du än har hamnat i, så är de sakerna bara avsedda att förse dig med en miljö för kultivering och olika sätt att möjliggöra kultivering. Ni ska verkligen bli klara över det här, hantera er själva väl och gör er av med den där mänskliga känslan av orättvisa. När det finns en arbetsfördelning kommer det att finnas de som leder andra och de som blir ledda. Ändå blir ni upprörda när någon försöker leda er eller instruera er. (Skrattar) Sanningen att säga, om ni alla från djupet av era hjärtan vill se den här tidningen lyckas, då spelar det ingen stor roll vilken ton någon använder mot er, vem som instruerar er eller vem ni måste vara underordnade.

När Dafa-lärjungar är tillsammans är ofta det du minst kan stå ut med att någon säger till dig att göra något. Men om ni arbetar i det vanliga samhället i något företag så gör ni vad chefen än säger till er; hur den vanliga människan än dirigerar dig så fogar du dig. Hur kommer det sig då att det inte fungerar så med era egna saker? (Skrattar) När jag säger det i klartext är det troligt att ni inser problemet. Men när ni verkligen står inför ett sådant scenario, och särskilt när det finns konflikter, är det verkligen svårt för er att klara av det. Naturligtvis, jag inser att det finns en annan faktor som gör oss annorlunda jämfört med ett vanligt företag. Vanliga företag ger ekonomisk kompensation ändå från det att du börjar, och en persons uppehälle är beroende av det. Så man måste lyssna till andra och dra in lön, och man har ingen möjlighet att inte lyssna på andra. Antag för tillfället att vi bortser ifrån det historiska uppdraget som Dafa-lärjungar har med att bekräfta Fa och hur ovärderlig kultivering är. En del nyare elever eller elever som inte är så flitiga har verkligen problem på det här området och det är en objektiv realitet. Eftersom det trots allt är människor som kultiverar kan de inte bortse från de saker de har att ta itu med som del av livet i det vanliga samhället. Så det ni ska göra är att sköta er tidning väl och öka dess lönsamhet, så att alla blir formellt anställda med normal lön.

Ni har faktiskt en utmärkt grund nu. Det är en sådan inflytelserik tidning, alla Dafa-lärjungar är så kapabla, och ni har vigt er helhjärtat åt den här satsningen. De där frågorna kommer att lösa sig om er marknadsandel växer sig nog stor. Gör det här av hela ert hjärta och ta verkligen hand om det och driv tidningen bra. Ni behöver alla tänka så här och också göra så här. Om bara en liten andel av människorna tänker så kommer det inte att fungera. Ni ska alla samarbeta. Om ni verkligen kan omvandla det till ett riktigt företag så blir det, när ni verkligen åstadkommer det, inga mer problem med folk som inte vill bli ledda eller försöker få det att gå ihop i det dagliga livet. Om ni kan driva tidningen bra kommer ni att ha starkare effekt när ni räddar människor och bekräftar Fa.

För närvarande har en del regioner fått det att gå jämnt upp ekonomiskt, och en del har gjort en liten vinst. Det är mycket uppmuntrande att se. Men ni kan inte stanna vid det. Många koordinatorer tycker att det duger om de bara får det att gå jämnt upp ekonomiskt och de tar det som standarden. Det är dock otillräckligt. Föreställ er bara om alla de som är involverade inte behöver gå och arbeta på vanliga företag för att få det att gå ihop, eftersom er egen tidning skulle försörja dem, och de kunde lägga all sin energi här. Om den här tidningen kan klara att bli en normal arbetsplats i det vanliga samhället, med människor som får normal lön, skulle du då inte göra både det som Dafa-lärjungar ska göra och garantera ekonomisk trygghet i livet? Vore det inte förträffligt?

I själva verket har jag tänkt på det här från den dag ni satte igång. Om ni verkligen kan uppnå det skulle det göra mig allra lyckligast. Jag har inga betänkligheter när det gäller att Dafa-lärjungar tjänar stora pengar. Jag blir glad när era företag växer sig ännu större och ni blir allt förmögnare. Det enda jag oroar mig för är ifall ni inte uppnår det här. Om ni alla hade stora ekonomiska tillgångar, skulle ni inte ha mer kraft att använda för de här sakerna som Dafa-lärjungar gör för att bekräfta Fa? Vore det inte enastående? Jag har aldrig sagt till er att bli som de där kultiverarna som håller till i bergen, som hellre skulle gå utan ett öre. Det beror på att ni inte kan vara sådana när er kultivering utförs i det vanliga mänskliga samhället. Jag sade aldrig till er att bli sådana. Jag har snarare alltid sagt att Dafas kultivering görs på ett sätt som maximalt anpassar sig till hur det går till i det vanliga mänskliga samhället. Men med det sagt får ni nu inte gå till den andra ytterligheten. Jag säger inte till er att bli besatta av att tjäna pengar från och med idag. (Alla skrattar) Det skulle bli problem om ni slutade göra de saker som Dafa-lärjungar gör. Ni måste göra de sakerna. Nyckeln är att ni nu har de rätta förutsättningarna och ni ska verkligen ta vara på tiden och driva tidningen väl.

Det har alltid funnits människor som har funderat: ”Vilken typ av affärer kan jag göra för att hjälpa till och stödja Epoch Times?” eller: ”Vilken typ av investeringar kan jag göra för att hjälpa Epoch Times med att minska sin ekonomiska börda?” Funderingarna bakom det är inte fel. Men det jag talar om är detta: varför inte fundera lite över att få saker att gå bättre för Epoch Times självt? Om ni verkligen kunde få den att nå en viss nivå, skulle ni inte få alltihop? Ni kan faktiskt uppnå det. Sett mot bakgrund av Epoch Times framtidsutsikter och den nuvarande ekonomiska situationen, så skapas verkligen de förutsättningar ni behöver åt er. Om ni kan samarbeta väl när det gäller management, verkligen satsar mer på att öka marknaden, och klarar att förbättra lönsamheten, då kan ni garantera lön åt en del av er personal. Och sedan, när saker och ting hanteras allt bättre, kommer ni att bli till ett företag som har fullständigt normal drift, ni kommer att kunna stödja tidningen själva och ni kommer att kunna försörja dem som är involverade. Det här är fullt möjligt att åstadkomma. Under de gångna åren kallade jag detta ”ett mål”. Nu skulle jag vilja påstå att det är något genomförbart.

För närvarande har en del regioner hamnat lite grand på efterkälken. Jag tror att problemet är hur mycket vikt ni har lagt vid det. På en del platser har elever när de har gjort lite bättre ifrån sig haft en benägenhet att bli självgoda. Det räcker dock inte för Epoch Times att bara gå jämnt upp, och ni har inte tänkt på hur ni ska göra det bättre eller hur det ska bli ett regelrätt företag som kan låta er få ännu större effekt när det gäller att rädda kännande varelser och klargöra sanningen. Det är vad jag har tänkt. Och samma sak gäller NTDTV. För en kort tid sedan sade jag till dem att de borde upprätthålla en stabil försäljnings- och marknadsföringspersonal och utbetala lön till de personerna, och att det är okej om betalningen är en aning låg; ni ska se till att de elevernas liv är stabila så att de kan göra det här arbetet helt fokuserat. Det är det som de gör nu och jag har hört att det går mycket bra. Om ni verkligen vill se er tidning lyckas ännu bättre och ha ännu större effekt, då kan ni också prova den metoden om omständigheterna så tillåter och se hur det går.

Det är så många saker ni måste göra. Ni måste utföra ert vanliga arbete och göra det bra, ni måste ta hand om era familjeangelägenheter, och som Dafa-lärjungar ska ni avsätta tid för Fa-studier och övningar; ni ska också klargöra sanningen, såväl som delta i Dafa-projekt, såsom Epoch Times. Så om klargörandet av sanningen och uppgiften att driva Dafa-lärjungars medier kunde sammanföras till ett, skulle det inte hjälpa till och lösa tidsbegränsningarna som ni står inför? Och det skulle också lösa problemet med att tjäna ens uppehälle och ha ett jobb i det vanliga samhället. Vad finns det som man inte kan gilla med det? Jag tycker att det här nu är nödvändigt. (Skrattar) Och det är inte så att ni måste göra något för första gången, för NTDTV har redan gjort det här. Ett liknande fall är det med lärarna vid Fei Tian Academy of the Arts, som undervisade på heltid rätt länge, så att det också berörde deras försörjning. De betalas nu för sitt arbete, även om det är rätt lite. Allteftersom omständigheterna gradvis förbättras i takt med den ökande effekten av Shen Yuns framträdanden och allteftersom våra inkomster ökar, kommer deras månadslöner gradvis att öka.

Med detta sagt ska jag prata om någonting annat. Våra elever överallt har verkligen arbetat hårt med att sälja biljetter, så mot bakgrund av vad jag just sade har jag funderat över huruvida vi har missgynnat de elever som har arbetat hårt med att sälja biljetter. Men det som är bra är att ni alla är på det klara med att det görs för att rädda människor, och att försäljningen av en biljett är detsamma som räddandet av en person. Så ni kan alla balansera de här sakerna väldigt bra. Och ni kommer inte att bli ombedda att göra detta i evighet. När Shen Yun Performing Arts inflytande verkligen sprids vida omkring över världen blir allt ni behöver göra att sätta in en annons som talar om att Shen Yun kommer och folk kommer att flockas för att få se dem. Vid den tidpunkten kommer vi att kunna dra tillbaka alla våra Dafa-lärjungar från den rollen och inte behöva bekymra oss om biljettförsäljningen längre. Vi arbetar hårt mot det målet. Vad jag än väljer att göra så gör jag det garanterat väl. Samma sak bör gälla tidningen Epoch Times. Ni ska definitivt arbeta mot det målet.

Ni känner alla till det ofog som det ondskefulla KKP:s säkerhetsagenter gör utanför Kina. När ni arbetar med att sälja annonser ringer de och försöker sabotera affären. När de där ligisterna gör det en gång blir det en dos av karmisk återgäldning; och om synden är stor blir återbetalningen bitter. Människorna i den här världen kom hit för Fa. Om ni verkligen kan göra detta arbete på fullaste allvar, då kommer de där agenterna inte att uppnå någonting med det de ställer till med. Det viktiga är att ni anstränger er, och inte bara gör det rutinmässigt. Och det gäller särskilt när ni stöter på utmaningar: ni måste då klargöra sanningen och hjälpa människor att se KKP-gängets sanna ansikte. Så länge den där skurkregimen fortfarande skapar problem måste ni göra ett ännu mer gediget arbete med att avslöja den. De där KKP-agenterna är egentligen ingenting. Det som finns bakom dem är besittande ruttna demoner som arrangerades av de gamla krafterna, med målet att testa huruvida världens människor kan räddas. Så fort en persons sinne verkligen intar rätt hållning, då är han, med den enda meningen eller den enda tanken, inte längre styrd av nuet, ty han räknas till framtidens människor. De där ligistagenterna kommer inte längre att ha någon makt att kunna påverka honom efter det.

Bara ni kommer i kontakt med människor så gör ni något för att rädda dem – inklusive när ni säljer annonser. Vilken sida en person står på, och huruvida han kommer att klara det – allt detta är saker som är placerade längs vägen när Dafa-lärjungar kommer i kontakt med vanliga människor med olika ställningar, och ni ska inte lägga alltför mycket vikt vid de där aktiviteterna i sig. Ju större ni uppfattar att utmaningarna är, desto svårare kommer det att bli att genomföra saker och ting, eftersom ”intrycket härrör från sinnet”. Så uppgiften kommer att bli alltmer betungande. När jag säger att ”intrycket härrör från sinnet” menar jag med det också att svårigheten kommer från att ni förstorar själva saken och förminskar er själva. Gör inte för stor affär av sådana saker, för med något så viktigt som räddandet av kännande varelser ska ni bara göra det ni ska göra, utföra det på ett samlat vis. När ni stöter på saker som inte låter så bra eller inte är vad ni hoppades på, ta inte för hårt på det utan gör bara det ni ska göra på ett upprätt sätt. Om du inte låter ondskans störning manipulera dig så kommer dåliga faktorer inte från dig själv, ondskan kommer att bli obetydlig, du kommer att bli reslig och väldig, och dina upprätta tankar blir starka. Så är det verkligen.

Det finns mycket dold innebörd inrymd i [Kinas] halvgudomliga kultur, och det gäller också uttrycket ”intrycket härrör från sinnet”. Eftersom varje människa täcker ett visst eget område i världen runt omkring honom, kommer hans känslomässiga tillstånd att ha inflytande på hans angelägenheter. Det gäller än mer för Dafa-lärjungar, ty de axlar uppdraget att rädda kännande varelser, och deras område är ännu större. Världens Dafa-lärjungar omfattar tillsammans hela Jorden, och varje person har en viss utsträckning. Allt det ni stöter på och möter är avhängigt av faktorer som finns inom ert område. Om ni kan ha tillräckligt upprätta tankar kan ni sedan vara resliga och väldiga inom ert område och trycka ner alla dåliga saker som kan finnas där. Om varje Dafa-lärjunge kunde uppnå detta skulle hela världen förändras, eftersom var och en av er tar ansvar för ett stort område i den här världen och representerar ett visst segment av de kännande varelserna. Jag säger ofta till er att kultivera inåt och leta inuti er själva när det uppstår problem. När ni renar er själva när det är dags att sända upprätta tankar är det avsett att rena och räta upp ert tänkande liksom att rensa upp det som är er egen del, det område ni är ansvariga för. Om varje Dafa-lärjunge kunde lyckas sköta sändandet av upprätta tankar korrekt, och rutinmässigt ha starka upprätta tankar, då kunde alla onda andar över hela världen snabbt lösas upp. Om alla Dafa-lärjungar kunde fatta detta, och om alla verkligen uppnår ett tillstånd där deras upprätta tankar är på den starkaste punkten, då skulle en dag vara tillräcklig för att lösa saker och ting. När alla personer löser upp de dåliga faktorerna inom den egna räckvidden som de är ansvariga för, skulle då inte hela världen förändras? Världens människor har faktiskt själva ett visst eget område, det är bara det att det är ett väldigt litet fält och det innefattar inte andra människor. Så även för dem kan deras känslomässiga tillstånd avgöra resultatet för vissa saker. Vanliga människor vet inte att allt detta omfattas av uttrycket ”intrycket härrör från sinnet”. Så med andra ord kan ens egna faktorer faktiskt förändra ens omgivning. ”Kultivera sig själv” och ”söka inuti” är ord jag har sagt på ett väldigt rättframt och tydligt sätt. (Skrattar) Men, det finns inte så många människor som lägger tillbörlig vikt vid de här orden. Det jag beskrev gäller för Dafa-lärjungar när de gör saker och ting.

Vare sig det är arbetet med annonser för Epoch Times, drift och management, eller att söka ekonomiskt stöd, så finns i varje avseende frågan om huruvida ni kan hantera saker och ting med upprätta tankar. Samtidigt involverar förstås den övergripande situationen de gamla krafternas faktorer som styr saker och ting. Men handlar det inte om att de utnyttjar era luckor? Om ni alla kan hantera saker och ting korrekt kommer det inte att bli något utnyttjande av luckor. Ibland kanske ni känner att ondskan inte är helt utplånad, och ni undrar hur det kommer sig att den dyker upp igen. Ja, om ni kunde uppnå Fulländning efter att ha kultiverat bara en dag, och bli en Buddha på fläcken, då skulle det inte vara kultivering. Det är verkligen svårt att rensa bort de där föreställningarna och dåliga sakerna som ni har format under ert dagliga liv, och ni behöver ändra de vanemässiga sakerna ni har format. Ni har redan format ett sådant sätt att tänka, så ni måste titta på ert sätt att tänka och korrigera saker där om ni vill undvika mer problem. Ni kanske undrar: ”Men har jag inte redan rensat bort de där sakerna?” Faktum är att när ni sänder upprätta tankar blir fältet ljust och klart. Men i samma stund som du går upp är det som finns i ditt huvud i själva verket mänskligt tänkande, och när du tänker på någonting eller gör någonting så sjunker du och går tillbaka dit där du började, och den saken finns där igen. Och dessutom, om ditt sinne och dina tankar inte är stabila ens när du sänder upprätta tankar kommer du att rensa bort och utplåna dåliga saker här medan du samtidigt producerar dem där borta. Kultivering handlar om att förändra sig själv, och saker och ting är verkligen sådana som jag har beskrivit.

En annan sak är att jag ofta får höra från er som är koordinatorer att Epoch Times högkvarter har många utmaningar, och att de många lokala avdelningarna inte bryr sig om högkvarterets situation. Utmaningarna härrör från att så många av tidningens redaktörer kommer från huvudkontoret, vilket kräver mycket arbetskraft och betyder att det förbrukas en massa energi. Det som varje lokalavdelning gör är bara att tillföra lokala rapporter, så de har ett relativt enkelt jobb och behöver bara oroa sig över att inte gå med förlust i det egna området, utan att bekymra sig om hur saker och ting är på högkvarteret. Eftersom ni är en kropp, och Epoch Times är ett gemensamt företag, måste ni ge akt på huvudkontorets svårigheter. De här svårigheterna innebär att det finns ett behov av samordning, och att ni ska hålla er till de företagsgemensamma ledningsbesluten som tagits av huvudkontoret. Jag tror att det bara är det sättet som det kommer att fungera på. Och någonting som är speciellt är att människor i många avseenden är ganska beroende av huvudkontoret, och när så är fallet ökar pressen på dem. Jag tycker att ni ska använda det här mötet till att verkligen utforska och diskutera hur ni ska göra saker och ting bra och verkligen se till att tidningen får fotfäste i det vanliga samhället och blir vinstgivande. Det jag vill se är att ni gör den här saken till en riktigt, solitt företag; kommer på hur ni ska driva saker väl; låter Dafa-lärjungarna som medverkar försörja sig, och på så sätt kan lägga ner hela sin själ i detta; och göra den mer kraftfull i bekräftandet av Fa och räddandet av kännande varelser. Att hitta ett sätt att betala löner till de inblandade [på tidningen] är nästa sak ni måste uppnå. Ni kan inte vara nöjda med att bara få det att gå jämnt upp. Och naturligtvis, de [lokala utgåvorna] som fortfarande lider ekonomiska förluster tycker jag verkligen måste satsa på fullt allvar och arbeta hårt. Ni kan inte alltid vara på efterkälken. Mina Dafa-lärjungar… ni säger alla att ni vill göra det som Dafa-lärjungar bör göra, att verkligen ha effekt i Fa-upprätandet, och att hjälpa Mästaren räta upp Fa. Men för att uppnå det måste ni göra det av hela ert hjärta, för att inte istället bli en belastning. Om ni inte kan uppnå det kommer ni att orsaka störningar och ni kommer att misslyckas med att infria era löften som Dafa-lärjungar. Bara när ni verkligen lägger tillbörlig vikt vid detta kommer saker och ting att fungera.

Jag ska säga några ord i förbigående om den engelska och andra icke-kinesiska utgåvor av Epoch Times. Jag vet att det för närvarande finns rätt många utmaningar, och den primära är bristen på arbetskraft. Det är det största problemet. Det jag tänker är, om den kinesiska utgåvan av Epoch Times kan lyckas göra ett bra arbete så kommer det samtidigt att hjälpa den engelska utgåvan att utöka sin marknad och sitt inflytande. Den kinesiska utgåvan av Epoch Times har haft en sådan stor inverkan i samhället att så gott som alla känner till den. Och om vissa människor inte kan läsa den, ja då finns det den engelska, franska, tyska eller andra utgåvor för dem. Så att göra bra ifrån sig skapar gynnsamma förutsättningar. Just nu är saker och ting verkligen svåra, eftersom det den engelska tidningen nu upplever är detsamma som den kinesiska gjorde i början, och den största frågan är bristen på arbetskraft. Om ni kan klara att vara uthålliga när det gäller att göra ett bra jobb med det ni ska göra, kommer saker och ting gradvis att lösas på alla fronter. Det beror på att nya elever i vilket fall som helst ständigt kommer in, och de mognar undan för undan. Och så fort de har mognat kan de involveras. Er resa är sådan att om ni kan ta de korrekta, rätta stegen så kommer de dörrar framför er som tidigare var stängda att öppna sig och vägen kommer att bli bred. Resan är densamma, vilket projekt det än må vara. När saker och ting inte går bra härrör det från dålig samordning eller att inte prioritera den tillräckligt. Det är mänskliga fasthållanden som blockerar er väg och således har hela resan varit skumpig och fylld med ständiga problem. Eftersom det är för många mänskliga fasthållanden inblandade försöker människor försvara sig när det uppstår problem, snarare än att försvara Fa. Jag vet att ni har gjort enorma ansträngningar och inte slappnat av, men i vilket fall som helst måste ni alla förr eller senare göra bra ifrån er.

Utgåvorna av Epoch Times på andra språk är också avgörande, ty Dafa-lärjungar är det enda hoppet om räddning för världens människor, i vilket hörn av världen de än lever. Det skulle inte fungera om jag, Li Hongzhi, som fungerar som Mästare för Dafas lärjungar, tog på mig också detta arbete. Det är någonting som ni måste göra. Min inblandning kommer senare, efter att Fa rätar upp människovärlden. Innan tiden för Fas upprätande av människovärlden måste ni rädda fler människor, och låta fler av världens människor bli kvar. I processen att klargöra sanningen, bekräfta Fa och rädda kännande varelser gör ni det möjligt för människor att överleva den stora katastrofen, och bara den här delen av människosläktet kommer, under skedet då Fa rätar upp människovärlden, att vara värdig att se sanningen om kosmos och sanningen om allt som har inträffat sedan världen skapades. Först därefter kommer jag att påbörja Fas upprätande av människovärlden. Många saker behöver göras om detta existensplan ska bevaras, för mänskliga angelägenheter är verkligen inte så enkla. Att rädda kännande varelser är något som måste göras av er, och under den här perioden ges ni den här vägen så att ni kan etablera mäktig dygd och, med era upprätta tankar och handlingar, gå i riktning mot Fulländning. Om jag blev mer involverad skulle jag störa er. Vissa elever vill leta upp mig för att lösa saker, oavsett hur små de är. Det räknas inte som att avancera mot Fulländning. Det beror på att ni är Dafa-lärjungar under Fa-upprätandeperioden, och den här frågan har slagits fast, med saker och ting hanterade i två separata skeden – Fas upprätande av människovärlden och kultivering under Fa-upprätandeperioden. När det gäller kultivering under Fa-upprätandeperioden har den redan kommit till den sista fasen; de ondaste varelserna är borta, och den tid då omständigheterna var som mest fruktansvärda är förbi. Den här gruppen Dafa-lärjungar har uppgifter och ansvar som är unika för den här gruppen, det vill säga att rädda världens människor och därigenom fullända sig själva. Och detta har också utförts till det skede som vi har nu. Så är det. Om vi ska rädda fler människor runt om i världen måste det vara Dafa-lärjungar som gör det. Det måste vara ni.

Naturligtvis finns det ytterligare en faktor inblandad. Trots att människor i Fastlandskina har blivit rätt hemska efter att de fått sitt tänkande förstört av det ondskefulla KKP, och att deras moralvärderingar har blivit väldigt låga, och trots det faktum att det samhället är helt i spillror, finns det på den platsen verkligen många reinkarnerade kungar från varenda etnisk grupp och era. Detta innefattar [kungar från] alla etniciteter, och bland dem finns till och med många himmelska kungar som har reinkarnerat där. Orsaken till att den platsen gjordes till en sådan röra var att de gamla krafterna i kosmos ville se vilka som kunde komma ut från en så kaotisk plats. De skulle bara godkänna dem som lyckades erhålla Fa medan de befann sig i sådan fara och under sådan press, för de visste att så fort en människa erhåller räddning så leder det till att de oräkneliga kännande varelserna bakom honom i sin tur erhåller räddning, och dessutom skulle det innebära räddning för alla de kännande varelser och jordiska folk tillhörande de etniska grupper för vilka han en gång tjänade som kung. Att en kines erhöll räddning skulle således resultera i att de kännande varelserna från många etniciteter i den här världen erhöll räddning. Det som Dafa-lärjungar utanför Kina gör genljuder i fastlandet. Dafa-lärjungarna inuti Kina har gjort ett fantastiskt arbete, med sanningen som nu täcker landskapet där. Det som Dafa-lärjungar runt om i världen och Dafa-lärjungar i fastlandet gör är samma sak, så när ni klargör sanningen för människor i fastlandet måste styrkan i det ni gör vara betydande. Och samma sak gäller utgåvorna av Epoch Times på andra språk runt om i världen som klargör sanningen där: de har också en påverkan på det kinesiska folket och det kinesiska samhället, och även de hjälper saker och ting där. Lägg ingen vikt vid vilket skede det är nu eller vid vilken tidpunkt förföljelsen kommer att upphöra. Fokusera bara på den aktuella uppgiften. Om det verkligen tog slut nu skulle ni alla känna ånger. Så länge saker och ting inte har avslutats, så länge Fa-upprätandet av människovärlden inte har nått hit ska ni alla bara fokusera på den aktuella uppgiften. Och när ni räddar människor, gör vadhelst ni ska göra, och gör ert yttersta för att se till att det ni gör går bättre och bättre. Genom att göra detta kommer de som detta fulländar inte att vara några andra än er – Dafas lärjungar.

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska, 091214Ladda ner PDF här.