Fa-undervisning vid Fa-konferensen
som markerade 10-årsjubiliet för
grundandet av webbsidan Minghui

Li Hongzhi
2009
USA

(Dafa-lärjungar reser sig alla och applåderar varmt. Mästaren ler och ger tecken till alla att sätta sig.)

Det är ett sällsynt tillfälle för Minghuis medarbetare att samlas för ett möte; det finns inte så många chanser för er att dela med er och utbyta idéer personligen. Så jag tänkte att jag skulle komma och vara med er idag. Särskilt en del Dafa-lärjungar har lagt ner all sin möda på Minghui-sidan och arbetar oerhört hårt. Jag är medveten om det.

Man kan säga att bland de webbsidor som Dafa-lärjungar driver så är den här avgörande. Från och med den dag då den sattes upp har den varit en stadigt etablerad förmedlare för Dafa-lärjungars kultivering och deras utbyte av erfarenheter, och den är menad att snabbt rapportera om förföljelsen av Dafa-lärjungar. Så den roll som Minghui-sidan har tagit på sig har varit särskilt avgörande, och blivit till ett horn i sidan på ondskan. Detta har inneburit att webbsidan, mer än andra sidor, har varit tvungen att lägga vikt vid säkerhet och att inte låta ondskan utnyttja några kryphål, eftersom webbsidan direkt och snabbt kan rapportera om den förföljelse som Dafa-lärjungar utstår; [Minghuis rapporter] är inte baserade på tredjehandsinformation, utan snarare på förstahandsmaterial som inhämtas direkt. Minghui har sina egna sätt att få kontakt med Dafa-lärjungar i Fastlandskina och har lyckats vara mycket stabil i sin verksamhet under åren. Detta är direkt relaterat till kultiveringstillståndet hos dem som är involverade i Minghui, särskilt de Dafa-lärjungar som arbetar på frontlinjen och deras ansvarskänsla. Detta har hindrat ondskan. Minghuis unika karaktär har inneburit att en del av de involverade Dafa-lärjungarna är relativt isolerade och de har haft färre tillfällen till utbyte med andra elever. Detta gör saker och ting mycket svårare för dem.

Hursomhelst så är det helt enkelt enastående att Minghui har klarat sig igenom fram tills idag. Beträffande den roll som den har spelat så har den på ett kraftfullt sätt exponerat ondskans förföljelse, särskilt under de senaste åren. Alltsedan förföljelsen började har den dessutom snabbt tillhandahållit en sann bild av Dafa-lärjungars kultiveringstillstånd och tjänat som en länk mellan elever. Elever överallt – vare sig det är på fastlandet, utanför Kina eller varhelst det kan tänkas vara – kan utbyta erfarenheter via Minghui-sidan. Genom att ge Dafa-lärjungar en kanal som denna i deras kultivering, kan var och en omedelbart få reda på den övergripande situationen för Dafa-lärjungars kultivering; och sidan fungerar även indirekt som ett kommunikationsmedel. Detta är utmärkt.

Med undantag för Minghui och ett fåtal andra webbsidor som talar utifrån en annorlunda vinkel, rapporterar alla webbsidor [ni har satt upp] om Dafa-lärjungars situation och förföljelsen som vanliga mediekanaler i samhället. Men Minghui är emellertid mer direkt genom att den ser på saker ur Dafa-lärjungars synvinkel och skildrar hur Dafa-lärjungar kultiverar, såväl som förföljelsen. Särskilt anmärkningsvärt är det faktum att den kan inhämta förstahandsinformation. Det är ingenting som andra webbsidor kan göra och detta antyder ytterligare vilken avgörande roll Minghui spelar. Så hur det än må vara behöver ni göra ett ännu bättre jobb när det gäller att driva sidan, och lägga särskild vikt vid säkerhet – för att hålla saker och ting hemliga för ondskan.

Som kultiveringsform har Falun Gong ingenting att dölja. Men, med det ondske­fulla KKP som förföljer oss på det viset som det gör, måste vi vara på vår vakt. Det bedrar ständigt det kinesiska folket såväl som resten av världen och det hindrar världens människor från att få reda på dess tidigare brott och de verkliga förhållandena i förföljelsen av Dafa-lärjungar; det döljer sitt elaka ansiktes rätta utseende medan det använder onda metoder i förföljelsen. Så vi vill vara på vår vakt mot det och avslöja dess ondskefulla brott. Ni behöver bygga upp denna förmedlare [Minghui] ytterligare och göra det ännu bättre. Samtidigt får ni inte slappna av i er personliga kultivering, för Minghui kommer att göra bättre ifrån sig och bli mer anmärkningsvärd endast om ni kan lyckas göra bättre ifrån er som individer och i kultiveringen.

Genom att exponera ondskan, rädda kännande varelser och hjälpa Mästaren med att räta upp Fa, har Minghui etablerat sin mäktiga dygd och den är sannerligen anmärkningsvärd. Kanske i framtiden, när kännande varelser talar om den, kommer de också att referera till den som någonting anmärkningsvärt. Detta beror på att Minghui rapporterar från en annorlunda synvinkeloch är annorlunda än andra medier [som drivs av Dafa-lärjungar], vilka fungerar som vanliga medier i samhället. En annan sak är att webbsidan, trots svåra omständigheter, har lyckats med att genomgående upprätthålla kontakten med Dafa-lärjungarna på fastlandet och sålunda har kunnat erhålla förstahandsinformation. Det är något som andra medier inte har lyckats göra, däribland de stora internationella mediebyråerna. Lägg ingen vikt vid vilket inflytande webbsidan har just nu: i framtiden kommer folk att känna till dess betydelse. Och faktiskt, till och med nu, besöks Minghui-sidan av många stora medier, av underrättelsebyråer från nästan alla länder och av de organisationer och individer från alla länder som bryr sig om mänskliga rättigheter i Kina, och de följer den intresserat. De vet att [vad den rapporterar] är sant. Det är bara det att de på grund av ekonomiska intressen, nationella intressen eller särskilda internationella omständigheter låtsas vara okunniga och tänker inte, vågar inte eller önskar inte provocera det onda KKP. I en nära framtid blir dock alla människor tvungna att ställas inför hela den här saken. Mer och mer kommer sanningen fram, så vem som helst som inte böjer sig för detta, som inte kan klara att finna sig i den här verkligheten, kommer inte att ha någon framtid.

Låt er inte luras av hur samhället bara fortsätter som vanligt just nu, mer hektiskt än någonsin och där allt tycks fungera normalt. Det är så här mänskliga angelägenheter fungerar, naturligtvis, men det är inte det som människan är här för. Den historiska perioden under vilken processen med att skapa civilisationen åt mänskligheten, ligger bakom oss nu, liksom processen med att helt och hållet etablera en lagerlokal med kultur som skulle låta människan förstå Dafa i den slutliga timmen. Så nutiden är menad för människor att nu använda allt det de lärt sig under historiens gång för att rationellt möta det här sista avsnittet. Hur en person väljer, och vad han väljer – allt det börjar nu. Men människan har ständigt begått synder under historiens gång, så medan människor gör sina val finns det gudar som använder ondska för att störa och detta har blivit en svår prövning för människor och kännande varelser. En utväg erbjöds emellertid för att låta dem som fortfarande har goda tankar bli räddade: Dafa-lärjungar började klargöra sanningen. Dafa-lärjungar är nu hoppet om räddning för människor i alla regioner. När den här tidpunkten nu är nådd idag har mänsklighetens historia gått in i det kulminerande skedet.

I det slutliga händelseförloppet finns det också faktorer inblandade som är till för att testa Dafa-lärjungar, för varje Dafa-lärjunge aspirerar på att kultivera till Fulländning. Samtidigt har Dafa-lärjungar ett enormt ansvar: större än bara sin egen Fulländning, alla måste axla uppdraget att rädda världens människor, de kännande varelserna. Aldrig i historien har detta varit fallet. I det förgångna, när någon spred Fa eller talade om att rädda kännande varelser, handlade det endast om att stärka och fylla ut kulturen som utgör mänsklighetens historia. Kristendomen och buddhismen må ha spridits inom sina respektive sfärer under historiens gång, men det var egentligen för att etablera den kulturella komponent med vilken människan skulle kunna förstå det gudomliga. Dafas spridande över världen är emellertid annorlunda. I det fallet är det hela mänskligheten som står inför frågan om huruvida var och en slutligen kommer att erhålla räddning. Denna enorma scen som vi har framför oss idag – mänsklighetens scen – har iordningställts för Dafa och dess lärjungar. Vilket projekt eller satsning det än må vara som ni är involverade i, eller vad det än är som ni gör för att rädda kännande varelser, så ska ni ståndaktigt göra det och slutföra det väl. Detta gäller särskilt Minghui-sidan, vilken under sina korta års verksamhet redan har etablerat mäktig dygd. Dafa-lärjungar inser detta och Mästaren är väldigt medveten; till och med världens människor beundrar den och till och med de onda gör det. I denna slutliga fas ska ni göra ännu bättre ifrån er med den, och göra den kraftfullare. Ni kan inte slappna av. Ju mer omständigheterna lättnar, desto mindre kan ni slappna av. Ju bekvämare saker och ting blir, desto lättare blir det för er att lätta på ert tänkande och slappna av. Det duger inte. Det är absolut nödvändigt att ni gör bra ifrån er med den. Och faktum är att det är syftet med det möte ni har här idag – att utbyta tillsammans utifrån Fa, och förbättra er med Fa som grund. Det är som varje gång vi har hållit Fa-konferenser, då ni alla kunde upptäcka var ni kom till korta och ta språng framåt i er kultivering och därefter bättre fullgöra er roll i projekten eller teamen ni befinner er i. Samma sak gäller dagens möte. Genom att utbyta idag kan ni, när ni går framåt, göra ett bättre jobb med det ni ska göra.

Mästaren säger inte bara dessa saker för att de är trevliga att lyssna till. Minghui har verkligen spelat en enorm roll. Kultiverare gör och överväger naturligtvis ibland saker med mänskligt tänkande. Det händer ibland. Om alla skulle se på saker med upprätta tankar så skulle jag säga att de inte behöver kultivera. (Skrattar)Och när det finns mänskligt tänkande blir det problem och brister; det finns problem med samarbete; och det blir störningar på grund av rädsla. Alla dessa saker inträffar. Men hursomhelst, på det stora hela går saker framåt på ett sunt sätt och huvudkroppen gör extremt bra ifrån sig.

Ni talade om många saker under morgonsessionen så kanske har ni en del frågor som ni vill ställa till mig. Det var inte lätt för oss att komma samman. Vi kan tillsammans utforska alla de frågor ni kan tänkas vilja ta upp med mig och jag ska svara på dem jag kan. (Kort paus, entusiastisk applåd)

Lärjunge: Behövs det som Minghui publicerar endast under Fa-upprätandeperioden eller är det någonting som kommer att föras vidare till senare generationer?

Mästaren: Jag tycker att Minghuis innehåll är ett värdefullt material som samlats in under Dafa-lärjungars kultivering. Det kommer inte att vara någon förföljelse i framtiden så Minghui kommer inte att behöva bekymra sig om att hålla saker och ting hemliga eller att exponera ondskans förföljelse (skrattar), eftersom situationen då kommer att ha förändrats. Minghui är emellertid media, och fastän den rapporterar öppet om hur Dafa-lärjungars kultivering går så tror jag att den, eftersom den är media, förmodligen kommer att föras vidare till framtida generationer. Även om ni inte för den vidare till dem kommer eftervärlden att högt värdesätta begreppet ”Webbsidan Minghui”. Men det skulle även kunna bli en stor medieutgåva med verksamhet i det vanliga samhället. Jag tror att det mycket väl kan bli så. (Mästaren skrattar) (Alla applåderar)

Lärjunge: Under sina tio första år har Minghui lagt fokus på att se till att kultiveringsrelaterat innehåll har hållit en viss standard och på att exponera förföljelsen i fastlandet. Om man tittar framåt, ska den öka sina ansträngningar med att förklara sanningen för välutbildade människor och den stora massan i det västerländska samhället?

Mästaren: Fram tills idag har Minghui tillhandahållit en direkt ögonblicksbild över Dafa-lärjungars kultivering. Beträffande att säkerställa standarder så ska en medieutgåva definitivt göra ett bra jobb med det och det gäller särskilt Minghui. Ni är alla kultiverare och vet vad som ska och inte ska rapporteras om. Om oriktiga synsätt eller bristande förståelse publicerades på nätet – särskilt på Minghui – så skulle det påverka nyare elever.

Ni kan diskutera sinsemellan och bestämma huruvida ni ska öka era ansträngningar med att förklara sanningen för vissa grupper framöver. Men som webbsida har Minghuis väg redan stakats ut. Det är er väg, det är ert sätt och det är er webbsidas inriktning. Sättet ni nu hanterar saker på är en spegling av ert eget omdöme, så ni ska fortsätta som förut. Såvida inte förföljelsen slutar och det inte finns något behov av att exponera ondskan, och alla känner till sanningen – och vid den tiden har saker och ting förändrats – så ska [ert tillvägagångssätt] inte ändras mycket.

Lärjunge: De fulländade uppträdandena av Shen Yun kan verkligen ha effekten att rädda kännande varelser och kan ha en stor påverkan på människor. Samtidigt är det arbete som Dafa-lärjungar gör ofta ganska grovt, de försöker inte hålla en hög klass och de bryr sig knappt om det faktiska resultatet av det de gör.

Mästaren: (Skrattar) Pratar du om några av de tillvägagångssätt och metoder som folk använder för marknadsföring och biljettförsäljning? Shen Yuns framträdanden håller naturligtvis en hög standard. Detta har fastställts. Vi kan åtminstone säga att ingen annan produktion för närvarande kan mäta sig med Shen Yuns. Det sätt på vilket vi först introducerade Shen Yun till allmänheten var dock en aning oraffinerat. Allting innefattar alltid en process där man går från att inte kunna göra någonting till att kunna göra det; och allteftersom man gradvis erhåller erfarenhet och skickligheter, lär man sig att göra saker väl. Det finns definitivt en process.

För närvarande övervakar Mästaren personligen Shen Yuns saker och det beror på att ribban är hög beträffande att såväl tekniskt fullända som att koordinera alla de olika ingående elementen, vilka alla tar specifik expertis i anspråk. Många Dafa-lärjungar ville göra detta men resultaten var inte helt idealiska på den tiden när de försökte. Jag ville vägleda till mognad de Dafa-lärjungar som önskade bekräfta Fa och rädda kännande varelser med den här konstformen, och naturligtvis, så snart jag blev involverad blev det någonting helt annorlunda. Om jag gör någonting kommer jag att göra det till det bästa, det bästa i världen. (Mästaren skrattar)(Applåd) Ansvaret för att marknadsföra föreställningen och sälja biljetter ligger emellertid på Dafa-lärjungarna i varje område. Och eftersom det finns skillnader i kultiveringstillstånden hos eleverna på varje ställe, finns det stora skillnader i hur väl de samarbetar och det har till och med funnits olikheter i hur elever reagerar på själva idén om att sälja biljetter och presentera showen. Så det är oundvikligt att det finns olikheter i tillvägagångssätt och kvalitet. Dessutom hade ni aldrig gjort dessa saker förut och eleverna i en del områden visste ingenting om sådant här. Så ni måste gå igenom den där processen som vi pratade om, hur man lär sig att utföra någonting från början. Ni kommer gradvis att lära er hur ni ska göra dessa saker och erhålla den kunskapen, och kvaliteten kommer gradvis att förbättras.

Lärjunge: Jag har en fråga gällande heltidspersonalen på Minghui. De har arbetat heltid med webbsidan under de gångna dryga tio åren, utan någon inkomst eller ett vanligt jobb, så de har börjat leta efter vanliga jobb. Under de nuvarande omständigheterna, skulle det vara okej att ansöka om vanliga källor för finansiering?

Mästaren: Att ha heltidsarbetande personal kan säkerställa att Minghui drivs på ett smidigt sätt och att dess rapportering inte får några avbrott, vilket är viktigt. Jag tror att ni alla fördjupar er förståelse genom dagens möte. Men det måste vara ni själva som tänker ut hur ni ska lösa sådana utmaningar och det måste vara ni som gör jobbet. Uppgiften att driva Minghui väl är ett arbete av enorm betydelse och något som räddar människor. Försök lösa utmaningarna som har dykt upp genom att arbeta och diskutera tillsammans.

Om ni vill ansöka om vanliga människors finansiering så kan ni göra det. Situationen var annorlunda för några år sedan. Ondskan var verkligen kopiös vid den tiden och påverkade hela mänskligheten och kontrollerade alla grupper av människor. Saker är annorlunda nu. Människor vaknar nu upp och det mesta av ondskan har rensats ut, så ondskan har förlorat sin förmåga att kontrollera allmänheten. När det nu är så kan ni göra ett försök och se hur det går.

Lärjunge: I arbetet med Minghui är det nödvändigt att garantera säkerheten och hålla en låg profil. Detta resulterar i att de av oss som är utanför Kina ofta känner press från vår omgivning och en del av oss finner det svårt att på bästa sätt utnyttja våra förmågor eller koordinera våra insatser med andra. När andra projekt har försökt övertala elever som arbetar med Minghui att ansluta sig till dem, har en del till och med sagt rakt ut: ”Arbetar ni fortfarande med Minghui vid den här tidpunkten?”

Mästaren: Vilken tidpunkt det än må vara så måste ni fortfarande arbeta med Minghui. Det finns uppenbart ett problem med den typen av kommentarer. Även om Minghui inte synbarligen påverkar samhället så mycket som andra medier kanske gör, och även om den inte har lika mycket innehåll som är av intresse för vanliga människor, så skildrar den dock Dafa-lärjungars kultiveringstillstånd utan att filtrera, och rapporterar om den förföljelse som de utsätts för. Så det är centralt och viktigt. I viss bemärkelse har de andra medierna inte förmågan att göra det just nu. Om någon av de andra medierna slutade existera skulle det finnas andra som gjorde dess jobb. Men om Minghui inte fanns skulle inga andra medier kunna ersätta den. Det är därför jag säger att Minghui inte bara måste fortsätta utan den måste även skötas bra.

Lärjunge: Vi vill att den engelska versionen av Minghui och dess utgåvor på andra språk ska fungera som effektiva verktyg för att informera det västerländska samhället om Falun Gong och att de ska vara effektiva resurser för Dafa-lärjungar som träffar regeringar. Webbsidor borde vara ett kostnadseffektivt och effektivt medel för detta. Vi är dock inte säkra på huruvida tryckt material också är nödvändigt.

Mästaren: De icke-kinesiska utgåvorna av Minghui är verkligen mycket viktiga för de många nationaliteterna där ute, och regeringar och människorättsorganisationer läser dem. När ni förut erbjöd den faktiska bilden av Dafa-lärjungars situation var det inte många människor som ville läsa. Det berodde delvis på det faktum att onda element kontrollerade människor; en annan faktor var att människor såg till sina egna intressen i valet mellan en mäktig stat kontrollerad av det onda KKP och en sårbar grupp som Falun Gong, och de valde att inte ta tag i frågan. Saker och ting är annorlunda nu. De onda elementen som kontrollerade människor har eliminerats, och människor vaknar upp. På den tiden när de onda elementen bakom KKP kontrollerade människor saknade världens stora tidningar och tv-stationer nästan undantagslöst modet att rapportera om ämnet. Men nu gör de det och talar verkligen om det. De har börjat uppmärksamma KKP:s förföljelse av Falun Gongs elever. En del saker förändras på ett subtilt sätt så beträffande särskilda tillvägagångssätt kan ni göra ett försök om det verkar genomförbart.

Lärjunge: Vi tycker att Minghuis rapportering om evenemang runt om i världen behöver berikas och vi hoppas kunna få tillbaka medkultiverare som en gång arbetade med Minghui. Kan vi tala om för dem att Minghuis rapportering av evenemang utanför Kina fortfarande är viktig? Om de inte är fast övertygade om Minghuis betydelse är det ganska svårt att uppmuntra dem att arbeta hårt med den internationella rapporteringen.

Mästaren: Jag sade det för en stund sedan: Minghui är väldigt viktig. Förstahandsinformationen som den erhåller från Kina är definitivt pålitlig och ingen annan webbsida griper sig an saker från samma vinkel – det innebär att det är ett fönster in i Dafa-lärjungars kultivering. Så som Dafa-lärjungar måste ni se positivt på Minghui, oavsett vad vanliga människor må tycka. Det finns en del som inte ser positivt på Minghui och jag skulle säga att de har problem. Så mycket är i alla fall säkert. Eftersom Minghui direkt rapporterar om kultiveringstillståndet hos huvudkroppen av Dafa-lärjungar spelar den en central roll i att underlätta utbytet av erfarenheter mellan Dafa-lärjungar runt om i världen, och det är någonting som inga andra medier kan göra. Inte heller kan de rapportera från Minghuis vinkel. Så det är det som särskiljer Minghui. Naturligtvis är det oundvikligt att det finns brister. Men medan ni kultiverar och mognar kommer ni att förbättras när det gäller dessa saker, och bli starkare under processens gång.

Lärjunge: I åratal har det varit allvarlig brist på DVD-skivor som Dafa-lärjungar i fastlandet kan dela ut. Kan vi låta kultiverare från Minghui som förut brukade arbeta med FGMTV återigen börja producera program för fastlandet som klargör fakta om Falun Gong?

Mästaren: Jag kan inte involvera mig i detaljerna i dessa saker. Om de eleverna har förutsättningarna och tiden som krävs så kan ni sätta igång och arbeta tillsammans med dem. Jag har inget att invända. Om de redan arbetar med andra projekt eller satsningar, så måste ni dock se till att koordinera saker och ting. Diskutera med dem. De där DVD-skivorna gjorde mycket nytta. Ni kan göra det ni beskrev ifall omständigheterna tillåter.

Lärjunge: Vi är trötta varje dag och vi har arbetat mycket. Men fortfarande kan vi inte se något märkbart bättre resultat när det gäller att rädda människor. Någonting verkar hindra oss.

Mästaren: Det kommer garanterat att finnas utmaningar och ni kommer verkligen att vara trötta. De av er som befinner er på frontlinjen har lite tid för vila, det vet jag. Ni sade att resultaten beträffande att rädda kännande varelser, rädda människor, inte är märkbara. Jag tror inte att det stämmer. Minghuis arbete citeras och bevakas av olika medier och de får lära sig om [Dafas] situation från de saker som sidan rapporterar. Dessutom börjar allt fler vanliga människor värdesätta Minghui och en del kommer att läsa Minghui efter att de lärt känna Dafa.

Lärjunge: Jag har insett att för att kunna rädda människor snabbare behöver vi först och främst hjälpa de elever i Kina som inte har trätt fram, att göra det så fort som möjligt. Små Fa-studiegrupper har satts upp i en del delar av Kina och människor hjälper varandra med dessa, vilket har stor effekt. Kan vi använda Minghui för att uppmuntra elever i Kina att bilda små Fa-studiegrupper så att de bättre kan dela med sig av erfarenheter till varandra och hjälpa varandra, samtidigt som de fortfarande tänker på säkerheten?

Mästaren: Fa-studiegrupper, övningsplatser och erfarenhetsutbyteskonferenser – alla dessa är vad jag har gett till er, och jag har alltid stött användandet av dessa. Men en del elevers kultiveringstillstånd är sådant att de inte riktigt bryr sig om säkerheten och i stundens ingivelse, när de är upphetsade, så glömmer de allting; eller som i andra fall då problemet är att folk går till ytterligheter; och sedan finns det några som håller fast vid att skryta. Vilken som helst av dessa frågor kommer att orsaka oss förluster eller utsätta andra elever för fara. Det är okej att göra det ni talade om, men sådana saker kan inte göras oförsiktigt.

Lärjunge: En del elever i Kina är väldigt erfarna när det gäller att förklara sanningen och de kan få förbipasserande att göra de ”tre utträdena” efter tre till fem minuter. En del elever har sagt till folk att de kommer att bli räddade om de säger ”Falun Dafa hao”. Vissa medkultiverare tror dock att om man på så kort tid inte klarar av att förklara fakta om Dafa och förföljelsen så bra, då, även om personen går med på de ”tre utträdena” så är han inte garanterad räddning. Andra elever tror emellertid att eftersom personen format en sådan bra tanke kommer han att räddas.

Mästaren: Så snart någon tillkännager sitt utträde ur det onda KKP är han inte längre under kontroll av det onda KKP:s onda element eller de gudar i universum som Fa-upprätandet ännu inte har tagit itu med, och han blir en varelse som har tagit ställning. Sådana människor tillhör framtiden och de kommer att ses efter av gudar som spelar positiva roller. Återstoden av hans liv och hans varelses framtida möjligheter kommer att omarbetas. I samma stund som en persons sanna tankar kommer fram börjar allting förändras.

När någon träder ut ur det onda KKP är han inte längre under dess kontroll. Och så snart han inte kontrolleras av det kommer han omedelbart att genomgå en förändring. Och vilken sorts förändring är det? Hans kropp renas från det onda KKP:s giftiga element och faktorer och han ser annorlunda på saker som har att göra med Falun Gong och den förföljelse Falun Gong har utsatts för. Detta inträffar som ett resultat [av hans egen handling att bryta sig ur partiet], så han kommer att gå in i framtiden. Men om han säger: ”Jag motsätter mig det onda KKP, men jag gillar inte Falun Gong heller”, så räknas det som att han ännu inte har tagit ställning, eftersom det inte finns något tredje alternativ.

Lärjunge: Minghui har i princip angett standarden och innehållet för flyers och broschyrer som klargör sanningen. Men när det gäller TV-program så har våra medkultiverare utanför Kina inte producerat några kompletta DVD-skivor sedan ”Courageous Journey Between Heaven and Earth” (Den modiga resan mellan himmel och jord), som gjordes för fem år sedan. Elever i Kina har nu samlat olika korta program på en och samma DVD, vilka väcker medvetenhet om Dafa, samt kortfilmer som exponerar KKP, såsom den om massakern på Himmelska fridens torg och den om jordbävningarna. Men kvaliteten brister. Jag vet att det är ett stort projekt att göra en bra DVD för klargörande av sanningen, men eftersom de kan vara så kraftfulla skulle jag vilja föreslå att våra medkultiverare utanför Kina, de som har de rätta förutsättningarna, prioriterar det en gång till och löser detta dilemma. Jag vet inte om det är lämpligt att föreslå en sådan sak när dessa Dafa-lärjungar är så upptagna.

Mästaren: Om ni har resurserna för att göra sådana saker så kan ni arbeta med dem tillsammans. Om inte, så ska ni inte forcera det. Om ni inte har några andra projekt på gång, om ni inte arbetar med någonting väldigt akut, eller om några elever inte har varit involverade i något projekt men har de nödvändiga färdigheterna, så kan ni försöka er på det.

Lärjunge: Kan Minghui organisera temadiskussioner om en del vanliga problem, såsom rädsla, att ha fasthållande till tid, eller att förlita sig på vanliga människor, och så vidare.?

Mästaren: Sinsemellan kan ni diskutera vad som helst som är relaterat till kultivering. Ni kan skriva artiklar eller ha en kolumn under en kortare tid. Men ja, ni ska koordinera ert arbete med sådana saker väl.

Lärjunge: Jag vill fråga vördade Mästaren hur man ska se på att elever i Kina anlitar rättfärdiga advokater som ett sätt att ta till rättsliga åtgärder. I många fall talar advokaterna upprätt och beslutsamt i domstolen, men de inblandade eleverna slipper inte ifrån att bli dömda. Det finns även elever som tror att om vi inte anlitar ombud för att plädera ”icke skyldig”, så betyder det att vi erkänner ondskans förföljelse.

Mästaren: Så här ser jag på saken. Om ni har resurserna eller om förutsättningarna är de rätta så tycker jag att ni ska anlita juridiska ombud. Och varför säger jag det? Ska inte Dafa-lärjungar kultivera medan de anpassar sig maximalt till vanliga människors metoder? Tänk då på att det onda KKP säger sig vara ”storartat, fantastiskt och korrekt” och talar om för världen att det respekterar rättsstaten. Nå, då skulle jag anlita en advokat och se efter. Varje ord som en del av de juridiska ombuden som har försvarat Falun Gong och Dafa-lärjungar har sagt i deras bevisföring har varit logiska och det har haft stor inverkan. Trots att slutresultaten har varierat har sättet på vilket de där kommentarerna har exponerat den onda förföljelsen varit samma sak som att klargöra sanningen och rädda kännande varelser. Minghui och andra webbsidor har rapporterat om förföljelsen av dessa advokater, och det har ytterligare bekräftat att det onda partiets rättssystem är en bluff; det har ytterligare blottat det onda KKP:s sanna natur. Det är därför som juridiska ombud fortfarande bör anlitas.

Att anlita ett juridiskt ombud och göra ett försvar i domstolen kan sålunda i sig självt tjäna till att rädda människor. Vem som än närvarar vid domstolsutfrågningen, vare sig det är någon som skickats dit av det onda KKP eller en vanlig medborgare, så kommer personen att få höra fakta klargöras när advokaten lägger fram sitt rättfärdiga resonemang. Tar inte detta fram dessa människors godhet? En del domare har blivit tysta medan de lyssnat med hängande huvud. Och en del poliser har till och med känt beundran efteråt och sagt saker som: ”Bra sagt!” när de lämnat tingshuset. Det betyder att de här människornas godhet hade väckts. Vad är det som ondskan är rädd för? Är det inte just detta som den är rädd för? Det är därför jag tycker att det är nödvändigt att anlita advokater. När världens människor har modet att träda fram och tala öppet, och när de ser att det är ondskefullt att förfölja Falun Gong, är det inte då som det onda partiet kommer att falla samman? Människor kommer att veta att vedergällning väntar förbrytarna och inser att det onda partiet kommer att hållas ansvarigt när det faller. Och de som varit involverade i förföljelsen kommer att inse att även de kommer att ställas inför rätta i framtiden. Kommer inte människor att tänka på dessa saker? Kommer inte det att chockera och skrämma ondskan? Och skulle inte det här hjälpa till att tygla förföljelsen? Ondskan är rädd för de där ombudens försvar och därför tillåter den inte sådant försvar. Så är inte det ytterligare skäl till att detta bör göras? Men med det sagt, ni ska inte forcera saker om förutsättningarna inte tillåter det, och gå inte till några ytterligheter. Insistera inte på att göra det om förutsättningarna inte är de rätta bara för att Mästaren har sagt det han sagt. Se till att ni håller er förnuftiga när ni hjälper Mästaren i Fa-upprätandet.

Lärjunge: Elever i Kina tillverkar själva Dafa-böcker på grund av de nuvarande omständigheterna. En del elever tycker att det är att visa Mästaren och Fa respekt om man gör Dafa-böckerna fina och eleganta, medan andra tycker att våra begränsade resurser istället borde användas till sanningsförklarande material för att rädda människor.

Mästaren: Det stämmer. Att göra böckerna så eleganta och vackra är faktiskt inte nödvändigt just nu i fastlandet. Med tanke på de nuvarande omständigheterna, oavsett hur eleganta ni gör dem där, kommer de inte att kunna mäta sig med kvaliteten på de tryck som gjorts utanför Kina. Så varför bry sig om all den mödan? Så länge som ni har böcker att studera Fa med och som kan tjäna till att rädda människor så är det tillräckligt. Pocketböcker duger precis lika bra. Detta är inte den rätta tidpunkten att vara elegant. Ni borde istället lägga all er möda på att rädda människor. Om ni behöver göra böckerna lite mer eleganta för att kunna rädda människor, då är det okej. Men om det inte är så ska ni fokusera era ansträngningar på de ”tre sakerna”.

Lärjunge: Hur kan Minghui spela en större roll när det gäller att rädda människor utanför Kina?

Mästaren: Den väg som Minghui har tagit är sådan som den ska vara. Att rikta in Minghuis arbete på människor utanför Kina är inte en av webbsidans specifika uppgifter. Men med tiden och allteftersom världen börjar förstå Falun Gong bättre kommer allt fler människor att strömma till och läsa Minghui. Det beror på att de kommer att ha insett att Dafa-lärjungar är deras hopp om räddning. Saker kommer att förändras vid den tiden, men just nu fokuserar Minghui trots allt på huvudkroppen av förföljda Dafa-lärjungar, och till skillnad från andra medier är den mer ett fönster in till Dafa-lärjungars kultivering.

Lärjunge: När Dafa-lärjungar delar ut material vid turistplatser eller flygplatser utanför Kina använder de på många ställen huvudsakligen tidningar och flyers från tredje part som talar om att hoppa av KKP. Material som introducerar Dafa mer direkt används inte så mycket.

Mästaren: Falun Gongs djupgående undervisning är omöjlig för vanliga människor att förstå och den kan inte berättas på höga nivåer. Om ni vill introducera Dafa på ett direkt sätt ska ert informationsmaterial förklara de enklaste och mest lättbegripliga punkterna såsom vad Falun Gong är. Tala om Falun Gong på en enkel och grundläggande nivå, såsom hur man bör uppföra sig och hur effektiva övningarna är. Oavsett hur många år ni använder för att klargöra fakta så är det det mest grundläggande innehållet som ni alltid måste förklara. Många människor förstår inte vad Falun Gong handlar om på grund av att de saknar grundläggande kunskaper, och därför kommer detta alltid att vara någonting som ni måste förklara. Inga av de högre och mer djupgående delarna av Falun Gong-kultivering ska förklaras för vanliga människor, ty sådana saker skulle bara ha en negativ effekt på folk, eftersom vanliga människor inte kan fatta dem. Ni kanske tycker att ni har kunnat greppa dem fullständigt, men det beror på att ni har kultiverat under lång tid och kommit att förstå saker lite i taget. Om ni vill att en vanlig människa ska förstå Dafa på en sådan hög nivå på en gång så kan han inte det, och att ni gör så skulle vara samma sak som att skjuta bort honom. Så ni ska inte förklara saker på höga nivåer för vanliga människor.

Lärjunge: När en del vanliga människor i Fastlandskina såg Dafa-lärjungar dela ut tidningar från tredje part kommenterade de, utan att ens noggrant ha läst tidningarna, att Falun Gong ”håller på att bli politiskt”, eller så trodde de att vi slog oss ihop med demokratiaktivister.

Mästaren: Ni behöver vara uppmärksamma på den här frågan. Ni måste vara klartänkta och rädda människor på ett förnuftigt sätt. Idag vet människor emellertid att det onda KKP är dåligt, så om de säger att ni hänger ihop med demokratiaktivister eller att ni är en del av något demokratiskt parti så behöver ni inte oroa er för det just nu. Ni kan tänka [på det ni gör] som att: ”Jag vill bara att du ska få se det onda KKP för vad det är och efter att du har gjort det kommer jag att berätta för dig vad Falun Gong handlar om.” Det går bra att göra saker ett steg i taget. Och faktum är att många människor inte vill något högre än att Falun Gong nu ska ge sig in i politiken och störta det onda KKP (publiken skrattar). Majoriteten av det kinesiska folket har den tanken. Även om Falun Gong inte vill ha dess makt och vi inte håller på att bli politiskt, så måste ni skilja på om det som vanliga människor säger är menat som ogillande eller bara är en reflektion av deras ytliga förståelse. Därigenom kommer ni att kunna hantera saker på ett sätt som passar situationen och bli mer effektiva i att avhjälpa problemet.

Lärjunge: När vi klargör fakta delar många fastlandselever bara ut de Nio kommentarerna och fokuserar enbart på sociala frågor och att hoppa av KKP. De verkar tro att det är ute att tala positivt om Falun Gong.

Mästaren: Ni kan skriva några artiklar för Minghui om er förståelse och dela detta perspektiv med eleverna i fastlandet. Ni kan tala med dem och berätta för dem. Vi måste informera människor om Falun Gong. De mest grundläggande sakerna, såsom vad Falun Gong är, ska aldrig utelämnas. Vi måste tala om det. Människor som inte har hört sanningen och inte vet vad Falun Gong är, eller människor som har fördomar mot Falun Gong vet inte, eller förstår inte saker på den mest grundläggande nivån, och deras fördomar orsakades av det onda KKP:s indoktrinering. Så ni behöver fortfarande informera dem om Falun Gong, och faktum är att ni ska sätta det i fokus.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från fastlandet som arbetar inom vetenskap och teknologi sänder hälsningar till sin vördade Mästare! Nästan varje skolelev i fastlandet, från grundskolan till gymnasiet, har blivit förgiftad av det onda partiet; de har blivit indoktrinerade med dåliga saker om Dafa. Skulle det vara okej om vi fokuserade på dessa elever och deras lärare i vårt nuvarande jobb med att klargöra sanningen, och hjälper dem att hoppa av KKP och dess underorganisationer? Detta är lite lättare att åstadkomma och vi kan stödja det arbetet genom att tillhandahålla informationsmaterial.

Mästaren: Självklart kan ni göra sådana saker. Beträffande sådana specifika frågor kan jag bara säga att när ni ser ett problem då ni klargör sanningen, ska ni ta itu med det.

Lärjunge: Vi har upptäckt att ett av huvudskälen till att vissa områden lider under allvarlig förföljelse är att det inte finns tillräckligt med material där som exponerar ondskan lokalt. Dessutom brukar det material de har inte gå in på detaljer om gärningsmännens familjemedlemmar, särskilt inte deras barn. Som resultat känner gärningsmännen inte att det allmänna opinionstrycket slår ned på dem och vissa har agerat än mer skamlöst. Vi har fått lära oss sådana läxor många gånger. Jag är inte säker på om det här är det rätta sättet att se på det?

Mästaren: Det stämmer att det där är några av de bidragande faktorerna. Ni kan rapportera [den typen av detaljer som du beskrev] på Minghui, låta elever samla in mer exakt information om ondskan och rapportera den, samt låta lokala elever blotta de där dåliga människorna med kraft. Det här är saker som Minghui bör hjälpa till med och ni ska berätta det jag har sagt för eleverna i de områden som inte har gjort detta eller inte har gjort tillräckligt mycket av det.

Lärjunge: En del familjemedlemmar till elever som dött på grund av förföljelsen känner som resultat hat mot Dafa. Bör vi behandla dessa familjemedlemmar, vilka själva är offer för förföljelsen och vilka har svårigheter med att förstå sanningen, på samma sätt som vi behandlar vanliga kännande varelser?

Mästaren: Givetvis kan ni det. Ni måste klargöra fakta för dem. Få dem att inse vem som dödade deras familjemedlem i förföljelsen – det ondskefulla KKP.

Lärjunge: Är det tillåtet för elever att köpa material för klargörande av sanningen från lokala produktionsställen? Till exempel, att betala en yuan för en CD och ännu mindre för ett flygblad, etcetera.

Mästaren: Vanligtvis brukar sådant material tillhandahållas kostnadsfritt. Om ett produktionsställe har problem med finansieringen och börjar ta betalt av elever, vad ska då de elever som inte har någon inkomst eller en låg inkomst göra? Om man ser på det utifrån perspektivet att rädda människor så är det ibland till och med när saker är gratis svårt att ge dem till folk och om ni börjar ta betalt är det ännu mindre troligt att vanliga människor vill ha dem. Så skulle det inte göra det svårare att rädda människor? I en del områden har våra Dafa-lärjungar det gott ställt och de kan alla bidra till och stödja ett produktionsställe tillsammans. Men det skulle inte fungera i områden där elever inte har det så gott ställt ekonomiskt.

Lärjunge: Kan produktionsställen ta betalt för Dafa-böcker som de producerar?

Mästaren: Jag har för länge sedan sagt att det är tillåtet att täcka era kostnader när ni producerar Dafa-böcker för försäljning.

Lärjunge: Eftersom ord har korrigerats [i böckerna], ska människor i fastlandet massproducera de nya versionerna vid denna tidpunkt och ge dem till elever gratis?

Mästaren: Det beror på vad folk klarar av att göra. Om ni har resurser till att göra det, sätt då igång och producera dem. Annars kan ni vänta med det ett tag. Beträffande att ge dem till elever gratis, ni kan göra det om ni verkligen har den möjligheten. Detta är emellertid ganska specifika saker och ni kommer att veta vad ni ska göra efter att ha tänkt över det lite grand.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Changchun sänder sina hälsningar till Mästaren. Dina lärjungar saknar Dig. Innan förföljelsen spelade de som fungerade som assistenter vid assistentcentren stora roller och nu under förföljelsen har de lidit mycket. Många av dem gör för närvarande inte bra ifrån sig och vi tycker att det är så synd. När nu Fa-upprätandet går mot sitt slut, vad kommer det att bli av dessa människor? Hur ska vi göra för att hjälpa dem?

Mästaren: När vi klargör sanningen behandlar vi alla likadant. Ondskans förföljelse har orsakat assistenterna mycket lidande. Men jag erkänner inte den här förföljelsen av våra elever och [onda element] blir fullständigt förintade under Fa-upprätandet. Ondskan förföljer emellertid fortfarande Dafa-lärjungar som galningar i denna stund innan Fa-upprätandet anländer och det är därför jag säger att de som kan klara sig igenom är de mest anmärkningsvärda. Assistenter från före detta assistentcentra och andra sorters koordinatorer var en gång kultiverare precis som andra elever. Det var inte så att de blev assistenter för att de var överlägsna i kultivering; kanske kultiverade de inte ens lika stabilt som en genomsnittlig elev. De blev faktiskt koordinatorer eller assistenter för att de hade viljan och förmågan att göra saker. När ni klargör sanningen för dem behöver ni ta reda på var de har fastnat.

Lärjunge: Efter att förföljelsen började trädde våg efter våg av kultiverare fram för att ta på sig koordineringsroller men våg efter våg blev de utsatta för förföljelsen. Alla arbetar hårt, men vår koordinering har inte lyckats nå den nivå vi hade innan förföljelsen.

Mästaren: Ondskans förföljelse kan helt enkelt inte röra elever som verkligen har starka upprätta tankar. När ondskans förföljelse var som värst gav sådana elever inte ondskan några luckor att utnyttja. De som verkligen hade starka upprätta tankar kunde stå emot [förföljelsen]. De som inte hade starka upprätta tankar fann det emellertid svårt att stå emot. Ni är kanske mycket glada när en erfaren elev som inte hade trätt fram förut nu träder fram, eftersom ni nu har ytterligare ett par hjälpande händer. Men glöm inte att det var mänskliga fasthållanden som hindrade honom från att träda fram och de där mänskliga fasthållandena kommer att föra med sig problem. Det var rädsla eller problem i kultiveringen som ledde ondskan till att arrestera en sådan person. Men med det sagt, om hans upprätta tankar verkligen är starka och om han har kommit att förstå saker på en hög nivå, då, även om han kommer tillbaka till vägen och börjar om på nytt kan han fortfarande avvärja förföljelsen. Bara i så fall kommer han att vara relativt stabil och inte få några problem.

Lärjunge: För närvarande gör koordinatorer i Fastlandskina inte saker på samma sätt som de i Dafa-föreningarna runt om i världen. Ibland är det uppenbart att det som medkultiverare gör är fel och i en del fall direkt påverkar vår säkerhet, men koordinatorn vägrar ändå att ändra sitt tillvägagångssätt, även efter mycket diskussion. Vi kan inget annat göra än att försöka se till att våra medkultiverare är säkra genom att endast använda upprätta tankar. Vad ska vi göra i sådana fall?

Mästaren: Ja, det finns verkligen några som är oförsiktiga på det viset. Ondskan kommer att utnyttja deras luckor och det är det som orsakar de problem som du beskrev. De är inte flitiga och lägger ingen vikt vid andras säkerhet. Om alla kunde se på saker på ett rationellt sätt och göra saker med upprätta tankar så skulle situationen bli fullständigt annorlunda.

Lärjunge: Nuförtiden finns det många människor som lämnar Dafa för en eller annan religion, och omständigheterna varierar. En del räknar sig själva fortfarande som Mästarens lärjungar men håller fast vid avvikande föreställningar. Vi har lagt ner en hel del energi på att försöka hjälpa dem. En del har återvänt till oss medan andra fortfarande envist håller sig fast vid de där triviala religiösa sakerna. Vi vet att Mästaren har vakat över dem hela tiden men vi är inte säkra på vad mer vi ska göra.

Mästaren: Gör bra ifrån er med att förklara saker för dem och träffa de rätta punkterna, och de kommer åter att bli klartänkta om ni kan hjälpa personen att se var hans förståelse har avvikit. För de flesta av de här människorna handlar det om rädsla. Just nu är de religionerna inte öppet förföljda, men om och när de blir det, låt oss se vart de här människorna tar vägen. Det är rädsla som är verksam.

Lärjunge: Det finns många människor i Changchun som har ödesförbindelse med Mästaren och de medger att Mästaren är en storartad person. Men vi råkar på stora utmaningar när vi går djupare när vi klargör sanningen för dem. Vilka andra metoder kan vi använda för att rädda dem?

Mästaren: Om ni klargör sanningen på en djupare nivå betyder det inte nödvändigtvis att ni har funnit problemet och tillämpat rätt lösning. Varhelst de misstar sig, så är det den riktningen er diskussion ska ta. Det finns även en del faktorer som ondskan har lämnat efter sig och som spelar in, såväl som lögner som fabricerats under förföljelsen. Så snart ni hittar den grundläggande blockeringen som de har kommer ni att kunna lösa den.

Lärjunge: Är det lämpligt för Dafa-lärjungar i fastlandet att delta i rörelsen ”Kinas övergångsregering”? (Mästaren: Nej, det är inte lämpligt.) Just nu är nästan alla de människor som gått med i ”övergångsregeringsgruppen” på internet Dafa-lärjungar i fastlandet och gruppen försöker övertala fastlandselever att gå med.

Mästaren: Jag vill inte att Dafa-lärjungar deltar i vanliga människors angelägenheter. ”Övergångsregeringen”, demokratirörelsen och olika demokratigrupper identifierar sig med Dafa-lärjungar och är vänliga mot oss, men ni kan för den skull inte blanda in vanliga människors angelägenheter i kultiveringen och i det historiska ansvar som Dafa-lärjungar har. Dafa-lärjungar ska inte delta i vanliga angelägenheter. Uttryckt annorlunda så är Dafa-lärjungar en grupp kultiverare och enda anledningen till att de kan släppa allt och motverka ondskan är för att de har Fa i sina hjärtan. Det är problem om Dafa-elever utför vanliga människors affärer. Och om gruppen faktiskt skulle falla sönder så skulle alla de som satt sitt hopp till Falun Gong också förlora sitt hopp.

Lärjunge: Det var en Dafa-lärjunge från en fattig region som efter att ha blivit arresterad ville anlita en upprätt advokat och lämna in en stämningsansökan, men kostnaderna skulle uppgå till hundra tusen yuan. Ekonomiskt var det för mycket för den här Dafa-lärjungens familj och det fanns i princip inga medkultiverare i närheten med ekonomiska tillgångar. Så han måste förlita sig på hjälp från hela sin grupp av medkultiverare. Ska detta betraktas som att samla in medel?

Mästaren: Om avgifterna var för höga så var det i sig ett problem. Ni behöver hitta en advokat med känsla för rättvisa genom att klargöra sanningen. Att vidta rättsliga åtgärder kan verkligen tjäna till att avslöja ondskan, rädda kännande varelser och skydda Dafa-lärjungar. Om de lokala Dafa-lärjungarna kan komma fram till en klar förståelse i frågan, och om ni alla kan arbeta väl tillsammans med att utföra det, då tror jag att er insats skulle vara en bra sak. Men, om enda motivet är att undvika fångenskap och förföljelse från ondskan, då finns det inte så mycket mäktig dygd inblandad. Det bör inte vara något fel med att människor hjälper varandra och donerar lite pengar för att anlita en advokat. Men om det är en koordinator som säger till alla att donera pengar till en advokat, om kostnaden är stor, och om inte alla går med på det, då skulle jag vilja se på personens motiv.

Lärjunge: Finns det en säkerhetsrisk med att ha en Dafa-lärjunge som är efterlyst av ondskan i rollen som koordinator?

Mästaren: För att skydda Dafa-lärjungar tycker jag att ni behöver beakta säkerheten.

Lärjunge: Den kinesiska webbsidans litterära kvalitet har fortfarande inte förbättrats efter lång tid, vilket orsakat problem med läsligheten för vanliga människor – särskilt för den intellektuella typen. Är detta en faktor som har påverkat antalet människor vi räddat?

Mästaren: Det är nu ingenting som jag har hört särskilt mycket om. Det huvudsakliga målet för Minghuis rapportering är att avslöja ondskan och visa upp det sanna tillståndet för Dafa-lärjungars kultivering, så det går bra så länge som ni bara kan upprätthålla en normal prosakvalitet. Det finns inget behov av att försöka bli en litterär eller konstnärlig publikation. Naturligtvis vore det bättre om ert skrivande var väldigt bra. Men om ni säger att Minghuis skrivande är så dåligt att det inte kan rädda människor, nå, det skulle jag inte hålla med om.

Lärjunge: Minghui Weekly (Utländsk version) publiceras för närvarande på ställen såsom Hongkong, Taiwan, New York, Philadelphia, Washington DC, San Francisco och Dallas. Medkultiverare anser att den har en bra effekt när det gäller att klargöra sanningen. Kan vi välja ut en annan av Minghuis publikationer som klargör sanningen och publicera den utanför Kina?

Mästaren: Ni kan försöka distribuera Minghuis arbete i samhället, men det är trots allt ofiltrerad rapportering om hur Dafa-lärjungar lider i förföljelsen och hur det går med deras kultivering, så ni måste beakta hur pass lätt vanliga människor kan ta emot det.

Lärjunge: När vi klargör sanningen för politiker i Väst har vi upptäckt att en del lagstiftare som är socialliberaler har visat stöd för Falun Gong-elevers arbete med att stoppa förföljelsen. Är det något vi ska vara vaksamma på här? Eller kan vi till exempel uppmuntra dem att visa sitt stöd för Falun Gong som en grupp?

Mästaren: Ja, det kan ni göra. När vi klargör sanningen riktar vi in oss på människor och gör det för att rädda människor, oavsett vilka de är. Om de är villiga att rösta igenom en resolution mot förföljelsen så skulle det vara betydelsefullt och samtidigt, skulle inte KKP bara älska det!

Lärjunge: Just nu visar Minghui en del videoklipp som producerats av NTDTV med publikkommentarer om Shen Yuns föreställningar. Kan vi massproducera dessa och använda dem som en del av vårt material som är tänkt att popularisera Shen Yun?

Mästaren: Det är något som NTDTV och de andra medierna kan göra på en bredare front, men Minghui ska inte göra samma sak. Minghui ska inte avvika från sin kurs.

Lärjunge: Är kraften med vilken folk för närvarande distribuerar DVD-skivor från Shen Yun i fastlandet lämplig? Är det okej att berätta för människor om Dafa medan vi arbetar med att marknadsföra Shen Yun på bred front? En del medkultiverare har sagt att det är bäst att inte skapa några hinder för människor innan de ser Shen Yun, eftersom de då skulle tänka att det är någonting relaterat till Dafa.

Mästaren: Det är riktigt. Om ni inte kan förmedla sanningen till dem i det ögonblicket, då är det bättre att inte säga någonting till en början. Mottagaren kommer att förändras efter att han har tittat på DVD:n. När ni sedan kontaktar honom och klargör sanningen kommer han att vara mottaglig för det ni säger. Om ni försöker klargöra sanningen för honom innan han tittar och ni inte lyckas kommer han att titta på den med förutfattade meningar. Om han så bara har den enda tanken i sitt huvud kommer effekten när han tittar inte att bli bra, eftersom den tanken kommer att fungera som ett hinder för honom.

Lärjunge: När en del medkultiverare i fastlandet lämnar in en artikel ber de oss att bara lämna den till den kinesiska versionen av Epoch Times ifall Minghui inte publicerar den. Innebär det en säkerhetsrisk att göra så? Antagligen borde de försöka hålla endast en kontaktväg och låta det räcka med Minghui.

Mästaren: Ja, ni kan göra det ifall ni inte har några säkerhetsbekymmer. Men om ni har det, då behöver ni hantera frågan förnuftigt.

Lärjunge: Mästaren nämnde förut att minst drygt femtio procent av de kännande varelserna i fastlandet skulle komma att räddas. Hur ser situationen ut just nu? Om vi kan fortsätta att vara flitiga och ha upprätta tankar, finns det då hopp om att överskrida det målet? Kan vi nå sextio till sjuttio procent?

Mästaren: När gudarna på varje nivå såg sakernas tillstånd i den här världen gjorde de vissa arrangemang, med resultatet att det på varje nivå arrangerades att bara en av tio människor på Jorden skulle bli kvar. Baserat på hur mycket ni har gjort hittills är antalet inte tillräckligt. Det är inte det att jag vill behålla någon särskild mängd. Snarare ska vi rädda så många som möjligt och minst hälften bör kunna bli kvar; eller idealet skulle vara sjuttio eller åttio procent. Så det är därför jag har bett er att göra ert yttersta för att rädda dem. Jag vet att majoriteten av människorna i den här världen kom ovanifrån, vilket är ett scenario som är olikt det som gudarna såg när de gjorde de där arrangemangen i början. Hade de insett vilken typ av människor som skulle vara här idag, att de skulle komma från högre plan, skulle de vid den tiden inte ha vågat sätta siffran en av tio människor. Men så som det ser ut har ondskan arrangerat saker i en sådan utsträckning, och de är saker som ingen kan ta tillbaka. Så inför denna typ av hinder skapat av illvilja kan vi inte dra ner på våra ansträngningar med att klargöra sanningen.

Lärjunge: Eftersom de franska versionerna av webbsidorna Clearharmony och Minghui har ett begränsat antal översättare delar de för närvarande sina översatta artiklar med varandra, vilket har inneburit att innehållet på de två sidorna är väldigt likt. Vissa medkultiverare har undrat om det är nödvändigt att behålla två webbsidor med i princip samma innehåll.

Mästaren: Om de franska eleverna kunde klara av att ha tillräckligt med arbetskraft, då borde de två sidorna försöka att inte vara så lika. Men om arbetskraften inte är tillräcklig så är det svårt att säga. Men vad Clearharmony kan göra är att rapportera om en del andra saker. Minghui kan emellertid inte förändra sin speciella karaktär. De är olika.

Lärjunge: Den tyska versionen av Clearharmony skulle vilja gå ihop med Minghui och dela på resurserna, eftersom den har ont om arbetskraft.

Mästaren: Man kan bara säga att Minghuis rapportdel [på webbsidan Clearharmony] kan vara gemensam, och på så sätt sparar man arbetskraft. Men det andra innehållet behöver fortfarande produceras av Clearharmony självt.

Lärjunge: Dafa har spridits i många länder. Hur ska vi bättre fånga detta stora spridande av Dafa på webbsidan Minghui?

Mästaren: Det är inte det som Minghui först och främst ska göra. Rapportera bara om det som vanligt så räcker det. Vad Minghui huvudsakligen fokuserar på är hur kultiveringen hos Dafa-lärjungarnas huvudkropp utvecklas, och särskild vikt läggs vid att avslöja den förföljelse som pågår i fastlandet; den viktigaste delen i rapporteringen handlar om Dafa-lärjungars kultiveringssituationer i fastlandet. Ni kan göra andra saker som ett komplement. Men ni kan inte avvika från den vägen som ni nu tar, den vägen som ni har lyst upp.

Lärjunge: Utgivningen av den franska utgåvan av Falun Gong har avstannat, trots att den fortfarande cirkulerar bland våra elever. Skulle det vara okej att ge den elektroniska versionen av den gratis till nybörjare?

Mästaren: Ja, det kan ni göra. Den har alltid funnits tillgänglig online på Dafa-webbsidor och Falun Gong-material har alltid gjorts tillgängligt för gratis nedladdning där. Ni kan göra så.

Lärjunge: Förut när vi kvalitetskontrollerade vårt material med nyheter utanför Kina undvek vi inte uttrycket ”Upplös KKP, stoppa förföljelsen”. Men vi gav inte denna fras någon särskilt framträdande position i vår rapportering, eftersom vi var oroliga för att det skulle ge Dafa-lärjungar den felaktiga uppfattningen att detta var något slags ”direktiv” man skulle följa. Dessutom hade vi noterat att en del elever verkligen gjorde det här till en stor sak. Hanterade vi det på rätt sätt? Eller oroade vi oss för mycket?

Mästaren: Processen med att lösa upp det är en process som innebär att reducera och eliminera det. Dels minskar det förföljelsen av Dafa-lärjungar och dels ökar det antalet människor som kan räddas. Och faktum är att avslöjandet av lögnerna från det onda partiet, genom att vi klargör sanningen, har effekten att lösa upp det och det är det som händer, för den där onda regimen upprätthålls av bedrägeri. Så när det gäller webbsidan Minghui är det okej om ni håller er till den attityd ni har haft hittills. Aldrig tidigare i historien har någon kultiveringsväg haft någon form av koppling till politisk makt. Men det finns något som ni alla vet, nämligen att vare sig det var kristendomen eller buddismen etcetera, så försökte de alla besegra ondska. Vare sig det handlar om Satan, Kung Māra, eller vem det än var – inklusive de onda demoner som skadade människor – så brukade munkar och Dharma-mästare alla hantera dem med religiösa ritualer. Förr i tiden i kristendomen och katolicismen fanns det mästare eller specialister som särskilt hanterade sådana saker. Hursomhelst var det aldrig så att de siktade på onda varelser som hade tagit den politiska makten.

Så fort en del människor hör talas om att ”lösa upp KKP” så får de svårt att förstå. Men sanningen är att det vi gör är att rädda kännande varelser som har hållits som gisslan av Satan, av Den Onde – vi ger dem befrielse. Många människor frågar: ”Vad har det här att göra med vår kultivering?” Verkligen, den kultivering som görs idag är annorlunda än den som gjorts förr i tiden, för Dafa-lärjungar är på ett uppdrag. Av dessa många, rikligt förekommande, oräkneliga levande väsen, hur kommer det sig att du blev en Dafa-lärjunge? Varför är ni Dafa-lärjungar just när detta väldiga kosmos går igenom en process av förnyelse och återskapande? Det är så stort Dafa-lärjungars ansvar är, och det ansvaret medför räddandet av kännande varelser när de inte längre är bra nog, och när världens människor har hållits som gisslan av den där eländiga demonen, det onda KKP, och inte har något hopp. Dessutom kom de kännande varelserna idag från himlen där var och en dessutom representerar ett system av kosmiska kroppar. Att rädda en person innebär därför att rädda oräkneliga, omätbara liv, och den mäktiga dygden som finns bakom den handlingen är helt enkelt enorm. Skulle ni säga att det är något som en vanlig människa kan åstadkomma? Skulle han kunna vara värdig? Det skulle han inte. Endast de som är värdiga att vara Dafa-lärjungar kan åstadkomma det och endast de kan lösa upp den där eländiga demonen.

Någonting så stort som detta kommer definitivt att vara direkt kopplat till Fa-upprätandet, och det är därför som jag kallar er för ”Dafa-lärjungar i Fa-upprätande­perioden”. Vad är det då för skillnad i kultiveringen för Dafa-lärjungar i Fa-upprätande­perioden och för Dafa-lärjungar i framtiden? Kultiveringen i framtiden kommer inte att vara kopplad till ett så stort uppdrag eller ansvar; det som då kommer att vara viktigast är ens egen personliga fulländning. Så idag när Dafa-lärjungar ställs inför en sådan stor ondska i världen, en ondska som inte bara har hållit världens människor som gisslan, utan som dessutom förföljer Dafa-lärjungar som kan rädda dem – en ondska som har förstört så många kännande varelser i sitt förflutna – och det är just i denna stund som så många kännande varelser förstörs, då, om våra lärjungar inte agerar för att rädda dem, vem ska då göra det? Fastän jag inte erkänner den här förföljelsen så har den trots allt inträffat och människor har blivit förföljda. Så vi måste agera för att rädda dem. Det betyder att vi måste låta människor få veta att det onda KKP är den jordiska formen av djävulen och vi måste komma ihåg att syftet med att lösa upp det är att rädda människor. Vårt mål är inte att lösa upp det, utan att rädda människor. Vi löser inte upp det för att gripa dess politiska makt, utan för att befria det kinesiska folket som det har hållit som gisslan. Så vi vill använda all vår kraft till att berätta fakta för människor, till att rädda kännande varelser.

Så snart alla har fått reda på sanningen kommer förföljelsen inte att ha någon möjlighet att fortsätta och det onda KKP kommer att förlora makten. Men det vi gör har inte till syfte att störta det utan det är för att rädda kännande varelser. Förövaren kommer att ha fått sig själv på fall, och de kännande varelserna kommer att ha löst upp den. Det onda KKP är Satan, så när vi löser upp det siktar vi på de onda faktorerna bakom det, på det onda partiets form i den här världen, och inte på verkliga människor. Och det är därför som vi ber människor att hoppa av partiet, att bryta med det onda partiet och komma undan ondskans grepp. Med undantag för en handfull onda anstiftare som är inkarnerade onda varelser, ser vi inte någon som en demon; det är snarare så att människor har blivit snärjda av den. Det är så vi ser på saker och ting. Så beträffande Minghui, hantera bara det här väl, och det är okej om ni inte talar direkt om, eller talar lite mindre om, att lösa upp det onda partiet, eller om ni väljer att rapportera mindre om det.

Lärjunge: När vi vill introducera Shen Yun för vanliga människor, kan vi då skicka Shen Yuns webbadress till vanliga organisationer eller individer via email?

Mästaren: Det borde inte vara några problem med att presentera Shen Yuns webbsida för dem. Men om ni gör det på så sätt att det verkar vara något slags hemskt skräpmail så kommer det att ha en dålig effekt. Så ni måste göra det förnuftigt och på ett klokt sätt. Irritera inte människor.

Lärjunge: Hela det japanska Minghui-teamet sänder sina hälsningar till Mästaren. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt och göra ett bättre jobb med att spegla den kinesiska versionen av Minghui.

Mästaren: Ja, det tror jag på. Jag kan säga det eftersom ni har arbetat med sidan hela tiden och vad ni har gjort var verkligen inte lätt.

Lärjunge: I många områden där xinxing-nivån generellt sett är otillräcklig eller där samarbetet inte är bra, tvekar man att bjuda in Shen Yun för att uppträda, eller också är de rädda för att dra på sig ekonomiska förluster genom att sätta upp showen. Det är svårt att föra saker och ting framåt. Jag skulle vilja be Mästaren att ge oss lite vägledning kring detta. Jag är rädd att det kommer att bli för sent om vi fortsätter att inte sätta upp showen.

Mästaren: Det är faktiskt ingenting som är så svårt med att sätta upp en Shen Yun-föreställning. Det är bara för att människor inte förstår vad som ingår som de tror att det är svårt. Ni måste bara hitta ett hotell, hjälpa dem att komma i ordning och tillhandahålla boende. Sedan ordnar ni lite mat till dem varje dag; att köpa lunchlådor eller snabbmat går också bra. Och vem som helst kan göra jobbet med att hålla kontakten med teatern. Men förvissa er om att vem som än har kontakt med teatern har gjort upp om det tillsammans med den lokala Dafa-föreningen och tar på sig uppgiften å den lokala föreningens vägnar. Därefter, när ni kontaktar teatern kan ni för dem spela upp den video som gjordes av NTDTV och som presenterar Shen Yun, samt videon med publikreaktioner, och efter det kommer de att veta vad det handlar om efter att ha sett det. Ni behöver inte säga någonting, utan de kommer själva att fråga er om ni hoppas att de ska boka showen eller om ni själva vill hyra teatern. För det mesta arbetar våra elever med biljettförsäljningen själva. Så det är faktiskt ganska enkelt. Ni behöver försäkra er om att kostnaderna är tydligt angivna när ni skriver under kontraktet. Beträffande biljetter kan en viss mängd tilldelas er och då är ni ansvariga för att sälja dem och så kan biljettkontoret ha en viss mängd som det är ansvarigt för; och efter att ni har sålt så många som ni klarar av kan ni lämna tillbaka resten till biljettkontoret. Ni vill lämna tillbaka resten till dem eftersom varje biljett representerar lika mycket pengar som vad biljetten kostar och slutligen kan ni göra upp räkenskaperna med dem. Eller, om ni endast hyr teatern, då behöver ni bara göra upp en sak, vilket är den totala kostnaden för stället. Det allra viktigaste är allt det tröttande och krävande arbetet med att sälja biljetter som våra elever utför. Stegen som krävs är dock ganska enkla. Det är inte komplicerat.

Men det finns en sak, och det är att i det västerländska samhället finns det olika klass och samma sak gäller teatrar. Det är något som är avgörande att notera. Om er teater är av hög klass kommer den stora massan att komma; om den inte är det så kommer inte den stora massan att komma. Ni måste vara klara över detta. Ni ska inte vara så ivriga att hitta ett kap. Om den stora massan inte kommer blir er publik liten.

Lärjunge: Kan Minghuis reportrar återge berättelser om det stöd som ges till Falun Gong av elevers familjemedlemmar?

Mästaren: Självklart, om de är positiva. Allt sådant går bra. Om omständigheterna tillåter kan ni göra sådana saker. Sådana saker kan ha effekten att rädda människor eftersom de skildrar Dafa-lärjungar i en positiv dager såväl som människors positiva attityder gentemot Dafa-lärjungar.

Lärjunge: Kan Clearharmony-sidan publicera Mästarens skrifter? Eller ska det fortsätta att bara vara Minghui som gör det?

Mästaren: Jag publicerar dem endast på Minghui eftersom det hjälper till att upprätthålla trovärdigheten. Andra sidor som drivs av Dafa-lärjungar och som är avsedda för vår egen krets kan återpublicera dem, och det kommer att hjälpa till att ge skydd mot de där falska sidorna som orsakar problem.

Lärjunge: I Genève och generellt i Schweiz har våra förberedelser för att presentera Shen Yun, samt vår kultiveringsmiljö inte varit likadan som i andra länder. Vad är det som är unikt med Genève, eller Schweiz?

Mästaren: Det är inte det att det är någonting unikt som pågår. Att ta Shen Yun till Genève och Schweiz är likadant som var som helst annars, eller åtminstone är det samma sak att arrangera showen under perioden när Shen Yun är på turné. Enda skillnaden skulle vara om det är vanliga människor som bokar showen, då våra elever inte behöver involvera sig i biljettförsäljningen. I det scenariot behöver eleverna inte delta, eftersom det är vanliga människor som säljer biljetterna och det var de som bokade teatern. Det är så det är. Men om gruppen kommer till Schweiz som en del av sin turné så behöver eleverna bli involverade. När det är dags för turné och showen inte bokats av andra har vem som än säger att elever inte behöver involvera sig fel.

Lärjunge: Mästaren har sagt att bortom den Trefaldiga världen har Fa redan blivit fullständigt upprätad, och att majoriteten av människorna kommer från högre nivåer. Kan man förstå detta som att oavsett om dessa människor räddas eller ej så har deras ursprungliga kosmiska kroppar redan blivit räddade och gått in i framtiden?

Mästaren: Många Dafa-lärjungar kom från höga nivåer och en del är från väldigt höga nivåer; och Fa-upprätandet har verkligen fullbordats på de platserna. Man kan förutse hur saker kommer att bli när en Dafa-lärjunge fullbordar sin kultivering, eftersom Mästaren har hjälpt honom att harmonisera och fullända saker under Fa-upprätandeproces­sen. Men om Dafa-lärjungen någonstans på vägen misslyckats med att kultivera så högt, då kommer den [motsvarande] världen att sönderfalla och en [ny] kommer att utvecklas och harmoniseras åt honom på nytt på den nivån som han har klarat att kultivera till. Om personen till sist inte kan fullborda sin kultivering, då kommer det inte att finnas någonting och det kommer inte att finnas någon kosmisk kropp för honom i framtiden, och inte heller kommer det att finnas någon plats för honom; allt som han hade representerat kommer att upphöra att existera och han blir precis som en vanlig människa.

Lärjunge: Det finns inte många elever i mitt område. Om Minghui publicerar rapporter om exklusiva intervjuer med dessa elever, kommer det att avslöja dem för ondskan?

Mästaren: Detta är ett problem. Ibland när det inte finns så många elever inom ett särskilt område, och ni berättar varifrån ni kommer när ni publicerar den exklusiva intervjun, då är det mycket troligt att ondskan kan gissa sig till den elevens uppehållsort. Så Minghui bör definitivt tillämpa diskretion när det gäller sådana saker och inte avslöja dem. Tänk på deras säkerhet.

Lärjunge: TV-programmet ”Minghui fokus” spelade en gång en väldigt bra roll när det gällde att klargöra sanningen, men på grund av problem med arbetskraft stoppades det. Vi skulle vilja återuppta detta program och har försökt under en period. Men av olika skäl har vi ännu inte lyckats starta om det. Efter att ha hört Mästarens Fa-undervisning idag undrar jag om detta program egentligen inte behövs?

Mästaren: Sade jag det? Med allt ni gör är det upp till er att göra ett bra jobb med att arbeta tillsammans och diskutera med varandra. Denna fråga är alltför specifik. Jag motsätter mig inte något som ni gör; så länge det innefattar att klargöra sanningen kommer jag att stödja det. Den största utmaningen för er är att klara av att samarbeta väl. Det är upp till er att tänka ut hur ni ska omsätta en idé i konkret arbete och bestämma huruvida ni har förmågan att göra det. Förutsatt att det ni gör är för att rädda människor så är jag helt och hållet för det. Allt som Dafa-lärjungar gör bör vara för att rädda människor och klargöra sanningen.

Lärjunge: Det finns några stora städer i fastlandet som fortfarande inte har lokalt sanningsförklarande material, såsom en lokal version av Minghui Weekly eller små flygblad för att klargöra sanningen. Är detta en situation där vi bör träda in för att hjälpa våra medkultiverare i fastlandet med att skapa lokalt sanningsklargörande material, eller ska vi vänta på att de gör det?

Mästaren: Det har visat sig att arbetskraften är väldigt begränsad här utanför Kina. Om ni tar er an alla de hundratals städer i fastlandet och försöker skapa sanningsförklarande material till dem kommer ni verkligen inte att kunna göra det. Den här sortens saker kräver också bra koordinering.

Lärjunge: Vi stötte på svårigheter när vi försökte boka en teater. Var det ett resultat av att vi inte har stämt det kinesiska konsulatet för dess förföljelsebeteende?

Mästaren: Ibland när ni anhåller om att få hyra en teater är de största utmaningarna ni stöter på inte bara saker som har med presenterandet av Shen Yun att göra, utan de beror snarare på att det onda KKP har orsakat problem bakom kulisserna. Men oavsett hur de blandar sig i så tänker jag att Dafa-lärjungar går sin egen väg, och så länge ni kan gå vidare med saker med upprätta tankar, kommer ni på ett naturligt sätt att lyckas. Ni kommer inte att kunna göra ett bra jobb med det ni ska göra om ni låter dem störaer. Ja, ni kan stämma dem. Att avslöja dem inför hela världen skulle faktiskt hjälpa er biljettförsäljning. Men om er arbetskraft inte är tillräcklig så ska ni tänka över det lite och sedan fortsätta. Först ska ni hantera huvuduppgiften och därefter kan ni dra dem inför rätta. Men att stämma dem är inte själva poängen. Poängen är att avslöja dem. Det onda KKP inser inte hur illa det ser ut inför omvärlden. Till exempel, vart Shen Yun än åker för att uppträda ringer det onda KKP:s konsulat eller ambassad upp de utländska diplomater som är stationerade i den staden och säger till dem att inte gå och se Shen Yun uppträda. Men resultaten blir att de går och köper biljetter och ser showen. Många av dem kände inte ens till showen innan de fick dessa telefonsamtal. Att de gör detta är samma sak som att ge Shen Yun en omgång med gratisreklam. Och när dessa människor går och köper biljetter frågar de [varför det onda KKP:s konsulat eller ambassad] gör detta, vilket ger oss en perfekt chans att klargöra sanningen för dem. Jag har sedan länge sagt att om det onda KKP helt enkelt lät bli att göra någonting skulle det förmodligen vara bättre för dem, för så snart det gör någonting så förvandlas det till en skandal och de klantar till det.

Det är allt jag har att säga. Vilket enormt ansvar det är som Dafa-lärjungar axlar. Vartenda ett av projekten och initiativen som ni tar för att rädda människor har varit aktivt organiserade och drivna framåt av Dafa-lärjungar och dessa saker har haft en enorm påverkan när ni har genomfört dem. Resultatet av ert klargörande av sanningen och räddandet av människor har varit verkligt uppenbart. Detta gör mig sannerligen glad. Först i början var jag ganska orolig över saker och ting på detaljnivån, och oroade mig för att ni inte skulle hantera dem väl och att ni skulle få svårt att hantera de utmaningar ni ställdes inför. Så på den tiden var jag väldigt orolig. Nu är jag inte det. Alla era satsningar går bra och det är inte alltför ofta som jag ringer till de olika projektkoordinatorerna. Ni har mognat och saker och ting går bättre och bättre. Vägen som var och en av era medier har tagit har lysts upp av er. Ni har själva bestämt riktningen för era medier, och har klarat av att väl bedöma vad ni kan och inte kan göra. Det gäller särskilt webbsidan Minghui, då den har gjort utmärkt bra ifrån sig i detta avseende. Den har hanterat saker och ting bergfast hela tiden och inga stora problem har dykt upp; dess utveckling har generellt sett varit sund. Och under processen med allt det här har ni, enbart genom att vara problemfria, gett ondskan den största smällen.

Minghuis stabilitet, dess sätt att vara, vilket är ogenomsläppligt för störningar, och dess snabba rapportering – dessa saker gjorde först att det onda KKP hatade den hämndlystet. Och nu är det helt och hållet förstenat av skräck för den. Beträffande världens människor så har inte alla följt ondskan. Bland de människor som bedrogs brukade en del motsätta sig Falun Gong men nu har de kommit att beundra det. Detta säger oss vilken enorm påverkan ert klargörande av sanningen verkligen har haft. Åtminstone har ni alla kunnat se tillståndet hos elever i Kina och utomlands samt det utbyte av information som sker, och genom den informationen känner ni till den övergripande situationen för saker och ting, hurdant Dafa-lärjungars övergripande kultiveringsstillstånd är, och detaljerna i ondskans förföljelse av Dafa-lärjungar; ni har även fått veta hur Dafa-lärjungar har stått emot förföljelsen. Verkligen, hurdant tillståndet för Dafa-lärjungars kultivering än är så kommer det att vara några som har färdats på vägen väl och en del som har gjort det dåligt. Men hursomhelst har Minghui verkligen åstadkommit en fullständigt enastående effekt med sin snabba rapportering. Detta gör Minghui till någonting enastående och de involverade eleverna är utomordentliga.

Tack alla! Det är allt jag ska säga. (Entusiastisk applåd)

Övers. anm.: Föreläsningsdelen översatt från engelska, några få saker kontrollerade mot kinesiska, 091019; frågor och svar översatta enbart från engelska, 091220Ladda ner PDF här.