Fa-föreläsning vid 2009 års internationella
Fa-konferens i Washington DC

Li Hongzhi
18 juli 2009

Ni har arbetat hårt!

Vi avslutade just Fa-konferensen i New York, och jag träffade er där. Jag vill inte prata för mycket den här gången, så jag kom lite sent. (Skratt) (Publiken applåderar) Sakernas tillstånd här i den här världen har förändrats enormt på grund av Fa-upprät­andets snabba framåtskridande som helhet, såväl som det arbete Dafa-lärjungar har utfört tillsammans för att rädda kännande varelser och bekräfta Fa. Ni har sett detta, och det har också världens människor gjort. Tidigt under förföljelsen som startade 20 juli 1999 påstod många människor att Falun Gong inte skulle klara sig mer än några dagar. Vissa människor som hade velat stödja Falun Gong tog som resultat av den föreställningen inte ställning. KKP:s förtryck av studenterna under massakern på Himmelska fridens torg gjorde att många människor hade ringa förhoppningar för Kina, och det fanns en del människor som till och med sade offentligt att det inte fanns någon anledning att bry sig när det gällde Falun Gong, eftersom det inte heller skulle kunna stå emot förtrycket i mer än några dagar. Vilken mentalitet det än var som fick dem att säga detta så slutade Falun Gong hursomhelst inte som de förutspådde. Falun Gong klarade sig igenom (entusiastiska applåder), och gjorde det utan något stöd utifrån. (Entusiastiska applåder) Detta har verkligen fått världens människor att se på oss i ett nytt ljus, och det visar precis hur utomordentliga Dafa-lärjungar, kultiverarna av Falun Gong, är. Vissa människor har faktiskt gått från att vara likgiltiga till att observera med full uppmärksamhet, från att roat ha tittat på vad som hände till att istället känna beundran.

Men det har inte slutat där: Fa-upprätandet forcerar fortfarande framåt; Dafa-lärjungar bekräftar fortfarande Fa och räddar kännande varelser oupphörligt; och situationen förändras fortfarande – och dessutom snabbt. Allteftersom de onda faktorerna i andra dimensioner fortsätter att förintas i stora mängder blir världens människor alltmer klartänkta. Och genom att de där dåliga faktorerna som kontrollerar människors tankar har reducerats kan världens människor nu tänka sansat angående den här förföljelsen och Dafa-lärjungarna. I verkligheten är det emellertid inte avgörande eller ens viktigt hur världens människor betraktar oss. Det viktigaste är att vi gör våra egna saker bra. Vi har inte brytt oss om vilken attityd människor har när vi utsätts för förföljelse, och vi har inte satt vårt hopp till att vanliga människor ska göra något för Dafa; inte heller har vi gett upp när det gäller att rädda världens människor eller kännande varelser. Att rädda människor är något som bara Dafa-lärjungar kan göra – det är ett monumentalt ansvar. Inte ens när förföljelsen var som allvarligast drog ni er undan det ansvar ni har som Dafa-lärjungar. Och när förföljelsen var som allvarligast kom ni alltid ihåg, från början till slut, att betrakta personlig kultivering som det grundläggande, och sålunda att bekräfta Fa och rädda kännande varelser på ett förnuftigt sätt.

När förföljelsen precis började kom verkligen människor till korta i många saker som de gjorde. Det var dock något oundvikligt, eftersom många människor till en början inte visste vad de skulle göra. De ställdes helt plötsligt inför den här förföljelsen som bara dök upp från ingenstans och med det förtal som täckte Jorden. Och den felaktiga informationen hade spridit sig över hela världen, eftersom Falun Gong inte hade några egna medier eller forum att tala genom. Hela världens medier upprepade den propaganda som sändes ut av KKP:s medier, och det innebar förföljelse av Falun Gong och av Dafa-lärjungar å KKP:s vägnar i en överväldigande omfattning – den spred sig till i stort sett varje litet hörn av världen. Inte ens då blev vi rädda. Kultiverare uppskattar trots allt inte vanliga saker. Kultivering är en fråga om personlig frigörelse, och det man kultiverar är sig själv, utan att någon vikt läggs vid vad andra må säga. Det är bara det att Dafa-lärjungar har en plikt att rädda kännande varelser, så de är angelägna om kännande varelser. Det är annorlunda jämfört med hur saker och ting var i tidigare kultiveringsformer. Och dessutom är den typ av ansvar som detta innebär monumentalt. De kännande varelserna ni har framför er, människorna här i världen idag, är annorlunda jämfört med liven i vilken annan era som helst i historien. Även om de förefaller vara människor så kom många från högre nivåer och är i själva verket reinkarnerade gudar. Detta gör det ansvar som hör ihop med att rädda dem och det ni gör ännu mer betydelsefullt och utomordentligt, såväl som absolut nödvändigt. Om så inte var fallet skulle förföljelsen inte ha varat så länge, eller fortsatt att existera. Trots allt, om det bara var en grupp människor som gjorde personlig kultivering så skulle det inte innebära något hot mot de gamla krafterna. Snarare var det kosmos behov av Fa-upprätande som satte igång de gamla krafterna och dåliga faktorerna. Förföljelsen som ses i det mänskliga samhället är bara manifestationen på det här planet. På ytan är Dafa-lärjungars kultiveringsform i det vanliga mänskliga samhället olik den i det förgångna, och med en sådan stor grupp människor har dess positiva inverkan rubbat balansen mellan upprätthet och ondska, bra och dåligt, i världen, och därför uppkom dåliga faktorer, men inte ens det skulle ha varit tillräckligt för att utlösa förföljelse i en så stor skala som detta. Det beror på arrangemang gjorda av det gamla kosmos faktorer i kombination med att de dåliga liven i andra dimensioner konstant har ackumulerats och fallit nedåt under Fa-upprätan­det, och det är därför dimensionsfältet i den här världen blev exceptionellt dåligt. Detta har fått samhällsmoralen att rasa och människors hjärtan att förändras dramatiskt, vilket har gjort den här världen ännu mer kaotisk än tidigare; har gjort det ännu svårare att rädda kännande varelser; och har gjort den demoniska manifestationen här ännu värre. Bara det faktum att Dafa-lärjungarna kunde ta sig igenom sådana omständigheter är utomordentligt, för att inte tala om det faktum att de räddar kännande varelser som är i ett sådant bedrövligt tillstånd.

I början var det verkligen så att ni inte visste vad ni skulle göra, och en del människor var inte tillräckligt lugna eller samlade. Under den pressen varierade Dafa-lärjung­arnas kultiveringstillstånd kraftigt, och det gjorde det svårt för oss att koordinera de saker vi gjorde. Det är helt enkelt ett faktum i kultiveringen att det alltid finns de som är flitiga och de som inte är det, och en massa olika mänskliga fasthållanden är inblandade, vilka alla gör saker och ting komplexa. Jag har sagt förut att ingen skulle kunna förfölja denna Fa, och att en negativ påverkan bara kan uppstå genom att Dafa-lärjungar inte gör bra ifrån sig. Ni har sett hur mycket förföljelsen har lyckats göra mot Falun Gong, eller hur? Ingenting – den är maktlös. Den här förföljelsen kan bara tjäna till att höja kultiverares mäktiga dygd, och utöver det är den ingenting, och har ingen effekt förutom att säkerställa [ondskans] död när det är slut på förföljelsen. Under den här kampen mellan gott och ont har Dafa-lärjungar gått från att först inte samarbeta väl till att gradvis kunna arbeta tillsammans, och har gradvis blivit förnuftigare. Fastän det vid den här tidpunkten fortfarande finns tecken på dålig koordinering och dåligt samarbete på många fronter och på många platser, har Dafa-lärjungar som en kropp, när man ser på saker som helhet, härdats av kultiveringen och bekräftandet av Fa under dessa år, på så sätt att de blir allt mognare och förnuftigare. Ni har gått från att inte veta vad ni skulle göra och att vara oförnuftiga, till att bit för bit veta vad ni ska göra och bli förnuftiga.

Kultivering var förr bara en fråga om ens egen Fulländning, och hur bra eller dåligt man gjorde det hade betydelse bara för just den individen. Nu ska ni rädda kännande varelser, och det betyder att koordinering med varandra och samarbete blir en faktor. Mänskliga fasthållanden kommer till ytan när ni arbetar tillsammans. Det som är glädjande är att oavsett omständigheterna har huvuddelen av våra lärjungar alltid varit bra och era motiv har varit korrekta. Även om det har funnits mänskliga fasthållanden inblandade eller faktorer arrangerade av de gamla krafterna, så har er utgångspunkt varit att bekräfta Fa, och det är någonting som ingen kan ändra på. Och av den anledningen har era bemödanden med att bekräfta Fa och rädda kännande varelser aldrig stannat av. När koordineringen var dålig gjorde ni aktivt saker på egen hand; när koordineringen var dålig i större skala gjorde ni saker i mindre skala; och när koordineringen gick bra gjorde ni saker och ting tillsammans. Så hurdan situationen än var tog ni er igenom. Jag hoppas att ni framöver kommer att göra ett bra jobb med vad ni än ska göra, och göra det ännu förnuftigare.

Det är helt enkelt anmärkningsvärt att ert bekräftande av Fa liksom er personliga kultivering har blivit vad det är idag. Ni har härdats till mognad, och processen som ledde dit innebar att avlägsna fasthållanden. För att gå lite längre vill jag säga att allt ni gör är sammanflätat med er personliga kultivering, och ingenting ni gör är inskränkt till enbart ett visst ändamål, eller till för att göra enbart en viss sak. Allting är knutet till Fa-upprätandet, allting är knutet till Dafa-lärjungars ansvar, och allting är knutet till er personliga kultivering. Allt detta är oskiljaktigt. Således kommer era handlingar att vara en återspegling av era kultiveringstillstånd. När ni arbetar tillsammans och ni känner er förorättade eller blir arga så är det svårt att i den stunden reflektera över er roll i frågan eller titta inåt och inse hurdant ert tillstånd är eller vilka fasthållanden det var som utlöste den händelsen. Oftast handlar det om att era förslag inte har antagits eller att ni ser ner på någon annan. Manifestationen av de här två fasthållandena tenderar att vara mest intensiva. Jag kan se att till och med nu existerar de här sakerna fortfarande. Men hur det än är så är det trots allt kultivering, och jag hoppas att ni kan disciplinera er själva så att ni kan bli ännu mognare och förnuftigare, och agera mer och mer likt en kultiverare.

Det stämmer att jag tidigare har sagt att den tid som återstår för Fa-upprätandet inte var så lång, ganska kort faktiskt. Jag hoppas verkligen att ni snabbt ska mogna och bli förnuftiga, och på så sätt låta den här affären bli avslutad på kort tid. Om inte alla Dafa-lärjungar kan vara förnuftiga och mogna, utan istället ofta agerar med mänskliga fasthållanden – och därtill ett sådant som manifesteras så starkt – hur skulle den här affären kunna avslutas? Hur kan man säga att Dafa-lärjungar har fullbordat sin kultivering?

En annan sak är att vissa människor har svårt att inse hur brådskande det är att rädda kännande varelser. Och just nu är det bara de här Dafa-lärjungarna som gör de här sakerna. En del människor har inte trätt fram och tar inte den här uppgiften på allvar, och de tycker inte att det är så viktigt att rädda kännande varelser. I verkligheten ligger ert ansvar som Dafa-lärjungar helt och hållet just där. Om ni inte agerar och räddar kännande varelser så kommer ni inte att ha fullgjort er plikt som Dafa-lärjungar och er kultivering kommer inte att räknas som någonting, ty det att ni blev Dafa-lärjungar var inte för er egen Fulländnings skull. Detta betyder att ni axlar ett monumentalt uppdrag.

Jag hoppas att ni med tiden kommer att agera mer och mer likt Dafa-lärjungar och samarbeta ännu bättre. Ta hänsyn till andra när ni gör saker och ting, och titta på er själva när ni blir oeniga. Alla kan säga dessa ord och ni vet vad de här orden betyder, men i kritiska ögonblick sätter ni dem inte i verket. Jag upprepar de här orden vid varje Fa-konferens och instruerar er angående detta. Om ni alla kunde uppnå det jag beskrivit, då skulle det inte finnas några dispyter bland er. Om ni alla kunde uppnå detta skulle allting lösas och ni skulle lyckas samarbeta väl med varandra.

De som har kommit från Fastlandskina och inte känner till världen utanför kommer, tror jag, att förstå de här sakerna och snabbt assimilera sig till det här samhället. Så det är inte den största frågan. Den största är att man har alltför mycket av mänskliga fasthållanden. Naturligtvis, eftersom vi är inne på ämnet mänskliga fasthållanden skulle jag säga att ni måste ha starka upprätta tankar när ni bekräftar Fa, räddar kännande varelser och kultiverar, men det sätt på vilket ni agerar i det dagliga livet och som en del av samhället kan inte vara avvikande. Om ni tror att vi ska leva våra liv som gudomliga varelser, och när ni går på gatan är ni också annorlunda och ni uppför er annorlunda i vardagen, då är det att gå till en annan ytterlighet. Ni ska kultivera medan ni anpassar er till det vanliga samhällets form så mycket som möjligt, och det är något jag har sagt till er att göra. Så ni behöver kultivera med förnuft och på ett respektabelt sätt. Jag tycker inte att de här sakerna borde vara svåra för er att balansera. Vid det här laget har ni förstått hur saker och ting fungerar, trots allt. Det finns inte så många människor kvar som är irrationella.

Jag är verkligen orolig över framtiden för alla dem bland Dafa-lärjungarna som beter sig avvikande, vilken form det än tar sig. Detta innefattar dem som inte tänker rationellt; dem som pratar nonsens; dem som spelar en negativ roll genom att specifikt söka upp och vilja vara med dem som inte är flitiga; dem som har många mänskliga fasthållanden, eller som inte agerar som kultiverare; dem som har kontakt med säkerhetsagenter; eller dem som är irrationella och avsiktligt orsakar problem bland våra elever. Men med det sagt tänker jag också på de människor som, när det uppstår problem, inte tänker över sitt eget kultiveringstillstånd utan enbart fokuserar på hur dålig den eller den personen är och vem han eller hon kan tänkas vara. Men i de fallen, har ni tänkt på detta: varför existerar någon som denna bland Dafa-lärjungar, och varför skulle en sådan sak inträffa? Riktar inte den personens närvaro in sig på vissa människor, eller vissa mänskliga fasthållanden? Utan tvekan. Inget händer i kultivering utan orsak. När icke korrekta tillstånd och dåligt mänskligt uppförande dyker upp bland oss riktar sig de sakerna till mänskliga fasthållanden. Vi erkänner inte de gamla krafternas arrangemang, men när vi misslyckas med att göra bra ifrån oss kommer de att utnyttja våra luckor. Så kanske behövdes det att det här området kom i fokus på det sättet, därav det inträffade. När något sådant här inträffar blir alla oroliga och tänker: ”Varför hände detta och fick Dafa-lärjungar att framstå som dåliga, och varför finns det sådana människor här?” Men har ni frågat er själva: ”Gjorde vi möjligen något fel?” Sanningen är att när er förståelse av det är riktig och ni hanterar saker korrekt så kommer de där människorna och händelserna att försvinna, för saker och ting kan inte hända bland Dafa-lärjungar utan orsak – det är inte tillåtet, och ingen vågar bryta mot detta. Hur illvillig ondskan än är skulle den inte våga göra det. De gamla krafternas faktorer är djärva nog att spela den roll de gör bland Dafa-lärjungar, just på grund av att ni har det mänskliga tänkande som jag beskrev, och behövde få sådana människor att komma fram. Ni måste vara klara över detta.

Det finns många saker som jag inte ville, eller kunde, diskutera förut. Så fort jag pratade om en sådan sak, vilken som helst, skulle den prövningen ha växt sig större och blivit svårare att klara av. Det beror på att de där gamla krafterna tycker att så fort jag sprider ljus över någonting så kan ni inte bli av med de där fasthållandena. De skulle till och med ha fått de där människorna att gå till den motsatta sidan på grund av detta, vilket skulle leda till ännu större problem. Så ni måste ta er igenom på egen hand, för Fa har lärts ut till er och ni kultiverar. Allting kan lösas genom kultivering. Det är bara en fråga om huruvida ni kultiverar flitigt. Om ni verkligen kultiverar flitigt kan vad som helst lösas.

Det jag just sade var avsett att berätta för er att oavsett vilka problem som kan uppstå bland Dafa-lärjungar så är de garanterat riktade mot vissa människor eller de mänskliga fasthållandena hos en viss grupp människor. Så är det definitivt. De gamla faktorerna vågar inte skada Fa-upprätandet, för om det här åtagandet skulle skadas så skulle kosmos upphöra att existera. Dafa-lärjungar hjälper Mästaren att räta upp Fa, och att de gör det spelar en avgörande roll. Och ingen skulle verkligen våga sabotera den satsningen. Det är bara det att de gamla krafterna vill att den här affären ska fortskrida enligt deras önskemål. I er kultivering, hur gör ni er av med era mänskliga fasthållanden? Mästaren har sina sätt, medan de har sina. Men hur det än är, låt dem inte utnyttja era luckor, och försäkra er om att undersöka er själva ofta medan ni kultiverar. Det spelar ingen roll vilken typ av problem som uppstår, reflektera först över er själva och den grupp ni arbetar ihop med, och det är troligt att ni kommer att hitta roten till problemet.

Att titta inåt är för en kultiverare ett magiskt verktyg. Munkar och vissa kultiverare sade tidigare: ”Buddha finns i ens sinne.” Jag har berättat om behovet av att kultivera sitt sinne – det är den verkliga betydelsen som uttrycktes. Och det är verkligen så det fungerar. Det mänskliga samhället är beläget praktiskt taget i centrum av detta kosmos, mellan de större och de mindre formerna av materia. Blickar man utåt så tycks det inte finnas någon yttersta gräns, utan saker och ting är så stora att de blir nästan oändliga. Jag har talat med er om hur ofantligt kosmos är. När jag gjorde det talade jag i detalj, för att sedan sluta eftersom jag inte hade något sätt att fortsätta på. Det hade tagit slut på ord i det mänskliga språket för att beskriva det, och den mänskliga tanken kunde inte längre rymma konceptet. Det kan bara förstås med en gudomlig tankeförmåga. Blickar man sedan inåt finner man att kosmos är ofantligt i samma utsträckning. Jag minns att det en gång fanns en film som visade en fallande vattendroppe, som sedan förstorades om och om igen, tills den var enorm och visade sig vara många vattenmolekyler. Sedan förstorades en vattenmolekyl ytterligare, och det visade sig att denna vattenmolekyl själv var formad av många, många partiklar, och att dessa partiklar var formerade precis som himlakropparna i kosmos. En sådan himlakropp förstorades sedan ytterligare, och partiklarna som formade en vattenmolekyl i den kroppen studerades. Inuti den fanns en hel värld, med städer, berg och hav. Sedan förstorades en vattendroppe från regn som föll i den världen, och återigen avslöjades ett enormt universum. Det är så det skulle fortsätta i oändlighet, utan slut. Naturligtvis baserade filmförfattaren förmodligen detta på någon vetenskaplig teori, men dehär tankarna kunde definitivt inte ha haft sitt ursprung enbart hos en människa. Och i realiteten är det sanna tillståndet för de sakerna ännu mer komplext och ofantligt än vad filmförfattaren föreställde sig att det var. Det är nästan ofattbart hur oändligt liten en partikel kan vara. Bara inuti ett sandkorn finns ändlösa, gränslösa och enormt expansiva dimensioner liksom ett ändlöst, gränslöst antal kännande varelser. Dao-läran lär ut att kosmos är det större universumet och att människokroppen är det mindre universumet, men hur skulle det kunna vara begränsat till bara det? När man jämför människokroppen med det som är utanför den så tycks det finnas en skillnad mellan det mindre och det större. Men faktum är att det inte är ett sådant begrepp. Vare sig det är utåt eller inåt man vänder sig så är omfattningen i båda fallen både ändlös och gränslös. Graden av materians litenhet, de faktorer som utgör ursprunget till människans tänkande, orsakssammanhanget bakom all materia, och den mest ursprungliga källan till alla fenomen – en dag kommer ni att se allt detta själva. Det här är alltför komplicerat för att lätt kunna förklaras. (Mästaren skrattar)

Jag talade just om hur kultivering kräver att man kultiverar inåt. För att ytterligare tala om detta täcker Dafa-lärjungar en väldig massa platser och regioner runt om i världen. Med andra ord, när ni är här i den här världen kan det framstå som om ni bara är en kultiverande människa, men ert fält kan påverka er omgivning – för att uttrycka det med ytliga och enkla termer. I verkligheten har hela världen delats upp med en del tilldelad varje Dafa-lärjunge. Detta speglas av hur saker och ting är på Jorden, och människorna i den här världen har sin motsvarighet i kosmos. Om en person kom hit för att erhålla Fa, då är han representanten för ett systems kännande varelser, och bakom honom ligger ett enormt system. Och det systemet är format som partiklar är, och det slutar absolut inte där; de här systemen innehåller ännu mindre, och ofantliga, system på en ännu mer mikrokosmisk nivå. Och hur många partiklar kan det krävas för att forma en gud? Alla de där partiklarna skulle också vara gigantiska, enorma system. På en högre nivå är det samma scenario som upprepar sig självt om och om och om igen. Här på Jorden är det emellertid bara en enda person i den här världen. Men det finns mer för en Dafa-lärjunge. Var och en täcker ett mycket stort område, som inrymmer många människor. Om en Dafa-lärjunges hjärta är instabilt kommer det att orsaka förändringar i hans eller hennes omgivning. När ni till exempel är rädda kommer ni att upptäcka att det är något som inte stämmer med de kännande varelserna. När ni förändras på så sätt att er närvaro är uppfriskande och lyfter upp människor, och era sinnen blir vida och fulla av optimism, kommer ni att upptäcka att saker och ting omkring er på motsvarande sätt blir annorlunda. När ni klargör sanningen, när ni bekräftar Fa och när ni stöter på utmaningar när ni gör saker, justera er själva och se på saker och ting med upprätta tankar. Det kan visa sig vara effektivt.

Medan Fa-upprätandet kontinuerligt pressar på framåt kommer det fenomenet att blir mer uppenbart, för er styrka kommer att öka medan ondskans minskar. När era mänskliga fasthållanden är allvarliga och det finns störningar från ondskan och från dåliga faktorer, då kommer det emellertid istället att vara så att när ni blir starka blir den svag, och när ni blir svaga blir den stark. När Fa-upprätandet rusar framåt och dåliga faktorer ytterligare krossas och försvagas, till den grad att de inte är någon match för er, då kommer er styrka att visa sig bli starkare och starkare. I framtiden kommer ni vid en viss tidpunkt alltmer att se Dafa-lärjungar manifestera sin kraft, men när den punkten nås innebär det att slutet har nåtts – slutet på slutet. Så när Dafa-lärjungar bekräftar Fa och räddar kännande varelser är deras inställning, sinnestillstånd, och sätt att göra saker på, samtliga avgörande, ty sådana saker kan avgöra vilka förändringar som äger rum i den här världen. En enda person kan avgöra utgången för saker och ting inom ett visst område, och när vi pratar om ännu fler Dafa-lärjungar – eftersom det finns så många Dafa-lärjungar, till och med tiotals miljoner – när de väl bestämmer sig för någonting så är det något att räkna med.

Då, på den tiden, bringade Dafa-lärjungar stora förändringar till det kinesiska samhället – med fler och fler som kultiverade dök det upp goda människor och goda gärningar, en efter en. Tidningar överallt rapporterade om hur Dafa-lärjungar agerade och hur goda de var, och radiostationer, nyhetskanaler och TV-stationer gjorde sådana reportage. Det positiva inflytandet från allt detta började dock röra upp negativa faktorer. I den Trefaldiga världen finns det ömsesidigt stödjande och hindrande, för det mänskliga samhället är inte ett gudomligt samhälle, utan snarare ett där gott och ont samexisterar. Till och med en persons egen kropp är på samma gång uppbyggd av båda faktorerna, gott och ont. Detta gäller för alla materiella element i världen, inklusive den basföda ni äter. De faktorer som formar er är själva materia från den här dimensionen. När ni är rationella och era handlingar vänliga, då uppvisar ni Buddhanaturen, vilken är Shan. När en person är irrationell, agerar impulsivt, får ett utbrott, eller till och med förlorar all tillstymmelse till förnuft, då är det demonnaturen. Det är bara det att var och en uttrycks i olika grad. När ni räddar kännande varelser och bekräftar Fa i den här världsliga miljön, kommer de kännande varelserna således också att uppvisa de tillstånden som jag beskrev. När ni klargör sanningen kommer de som ni kommer i kontakt med att vara människor som i varierande grad har gott och ont inom sig. Men trots att gott och ont samexisterar i den här världen så ska det mänskliga samhället skyddas och säkerställas med Shan. Mänskligheten kanske saknar upprätta principer, men den har ett universellt existenstillstånd som alla håller med om ska upprätthållas med Shan. Så när ni klargör sanningen ska ni göra det med medvetenhet och förnuft. Om ni, som Dafa-lärjungar, vill åstadkomma förändringar hos en person när ni klargör sanningen och vill rädda honom, då får ni inte väcka upp de negativa elementen i den personen. Ni måste hålla er till att vara Shan, och bara då kan ni lösa problem som kan uppstå och rädda den personen.

Jag har pratat med er om vad Shan är. Somliga skulle säga att Shan är när man ler mot någon och uppfattas som vänlig och trevlig. Men det innebär bara att en människa visar upp vänlighet. Verklig Shan är vad en kultiverare uppnår i kultiveringsprocessen och genom kultivering av godhet, och detta är genuin Shan, vilken uppnås genom kultivering. När ni interagerar med kännande varelser så är det inte möjligt för er att visa upp er färdigkultiverade gudomliga sida helt och hållet, eftersom ni fortfarande har en mänsklig sida som fortfarande måste fullborda kultiveringen. När så krävs måste ni vara rationella och klartänkta så som en kultiverare är, låta era förpliktelser och upprätta tankar styra er, och endast då kommer er verkliga Shan att visas upp. Det är det som är skillnaden mellan en kultiverare och en gudomlig varelse. Och det är vad barmhärtighet innebär – inte någon avsiktlig uppvisning, att man visar mänsklig förkärlek för det ena eller andra, eller ett exempel på: ”Om du är god mot mig så kommer jag att vara Shan mot dig.” Det erbjuds utan villkor och utan tanke på kompensation – det är helt och hållet för kännande varelsers skull. När denna barmhärtiga godhet framträder är dess styrka utan like, och den kommer att lösa upp alla dåliga faktorer. Ju större barmhärtighet, desto större kraft. Det mänskliga samhället har aldrig tidigare haft sanna principer som vägledning, så människan har inte löst sina problem med Shan. Istället har människan alltid löst saker och ting genom kamp och erövring, och det har således blivit människans norm. Om människan vill bli gudomlig och gå bortom det mänskliga tillståndet, då måste hon överge den sortens fasthållanden och använda barmhärtighet för att lösa saker och ting.

Barmhärtighet är en enorm energi, upprätta gudars energi. Ju mer barmhärtighet det finns, desto större blir den här energin, och den kan lösa upp allting som är dåligt. Detta är något som aldrig har lärts ut, vare sig av Sakyamuni eller av kultiverare i det förflutna. Den största manifestationen av Shan är barmhärtighet, och det är en manifestation av oerhörd energi. Det kan lösa upp allting som inte är rätt. Och naturligtvis kommer kraften i er barmhärtighet att växa i proportion till er nivå, det vill säga, den avgörs av er kultiveringsnivå. Styrkan avgörs av höjden på ens guowei, garanterat.

Det jag just lärde ut var avsett att säga till er att göra ännu bättre ifrån er med att klargöra sanningen och rädda kännande varelser vid den här tiden, och jag diskuterade hur ni ska göra bättre ifrån er. Mitt tal kretsade kring de här sakerna. Jag ville inte tala alltför mycket den här gången eftersom jag besvarade frågor åt er vid den förra Fa-konferensen. Vad jag än skulle säga ytterligare skulle innebära att förklara Zhuan Falun, och med fler ord från mig så blir det mindre för er själva att tänka över. Så jag ville inte säga alltför mycket. Det är av samma anledning som jag inte har lagt så mycket tid på att lära ut Fa under de senaste åren. Det finns saker som måste överlåtas till er egen kultivering, så att ni kan mogna på egen hand. Om Mästaren lärde ut allting, förklarade allt i detalj, så skulle ingenting ni gjorde längre räknas som er kultivering. Jag kommer att säga till om och när det uppstår problem. Om det emellertid inte finns något som stör Dafa-lärjungars ansträngningar med att bekräfta Fa och rädda kännande varelser, då kommer jag inte att komma ut och föreläsa. När det inte finns några påfallande, vitt spridda problem som hänför sig till hela kroppen, kommer jag inte att säga någonting. Det jag vill är att ni ska lysa upp era egna vägar.

Jag tror att det är allt jag ska säga. Ni ska återuppta er Fa-konferens. Jag kom den här gången för att träffa er. Jag vet att en del har kommit från andra länder, och har rest långt. En anledning till att anordna Fa-konferenser är att ni, som är närvarande, ska lära er av andra och varandras starka sidor, kompensera för era egna svagheter. Avsikten är att hjälpa er att vandra era vägar bättre och göra bättre ifrån er i kultiveringen och i bekräftandet av Fa. Och naturligtvis är den andra orsaken till att jag är här att så många människor ville träffa Mästaren. Jag visste det. (Entusiastiska applåder) Jag ville träffa er också, så jag kom. (Entusiastiska applåder) Okej, jag ska sluta här. Jag tackar er alla! (Entusiastiska applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska, en del saker kontrollerade mot kinesiska. 090827Ladda ner PDF här.