Fa-undervisning vid 2009 års internationella Fa-
konferens i Stor-New York

Li Hongzhi
7 juni 2009

God eftermiddag! (Lärjungar: God eftermiddag, Mästare!)

Ni har arbetat hårt! (Lärjungar: Mästaren har arbetat hårt!)

Jag är glad att få träffa er alla, eftersom vi inte har träffats på över ett år. (Entusiastiska applåder) Jag har avsiktligt undvikit att föreläsa alltför mycket, för jag är medveten om att ju mer ingående jag pratar om någonting, desto större svårigheter medför det i er kultivering och desto mer problem skapar de gamla krafternas element. Fa har lärts ut, och Mästaren har sagt till er att så länge ni är beslutsamma i kultiveringen enligt denna Fa så kommer allting att bli ert. Så är det definitivt, och så länge ni studerar den seriöst är det samma sak som att jag undervisar er direkt. Så efter att ha funderat över den här saken bestämde jag att det var bättre att tala mindre ofta och ge er fler möjligheter att förbättra er, att komma till era egna insikter och vandra era egna vägar. När jag undervisar Fa sällan är det som oroar mig mest dock inte svårigheterna eller prövningarna ni ställs inför, vilka ni vet är väldigt hårda. Det är inte det svåraste; hur påfrestande svårigheterna än är så är det trots allt över efter att ni har kommit igenom det, och vid den tidpunkten är ni klara över saker och ting. Snarare är det svåraste av allt att kultivera i tysthet i dyster ensamhet och utan att kunna se något hopp. Att kultivera i vilken form som helst innebär att genomgå en sådan här prövning och vandra på en sådan här väg. Bara om man kan härda ut och ständigt kämpa vidare räknas det som verklig flit. Det är enkelt att prata om det men att sätta det i verket är oerhört svårt. Det är därför det sägs att om man alltid kultiverar som om man just hade börjat så resulterar det garanterat i att man uppnår sin Zhengguo.

Ni har alla sett att det finns ett överflöd av negativa saker i dagens samhälle, och de eggar människors fasthållanden och påverkar deras sinnen och själar och drar ständigt ner världens människor. Det är skrämmande. Dafa-lärjungar är kultiverande människor, inte kultiverande gudar, och som människor som kultiverar kommer de att i viss utsträckning bli störda. Om de inte kan sköta sig själva väl är de väldigt lika vanliga människor; och när de blir störda blir deras uppförande mycket likt vanliga människors. En del elever har inte stött på så mycket när det gäller prövningar och har gradvis blivit slappa. Detta betyder att de har format fasthållanden till de olika lockelserna i det vanliga samhället, och dragits ner av dess lockbeten. Naturligtvis har olika människor olika mänskliga tankar när de kultiverar och deras medfödda grund är olika, precis som deras attityd gentemot kultivering förstås är olika. Det mest värdefulla är att klara att fortsätta gå framåt när man är i denna hårda miljö, pressad och utan att kunna se något hopp. Detta är den mest värdefulla, och mest storartade, sak.

Jag har upptäckt att många elever, under den här tidsperioden när de inte har kunnat träffa mig, har blivit relativt slappa och inte så strikta med sig själva. Kultivering är verkligen mycket seriöst. Det har varit två jordar sedan världen skapades, och denna eoner gamla historia har helt och hållet varit för att invänta den slutgiltiga stunden som är idag. Den här tiden är i realiteten bara ett ögonblick eller en handvinkning, så som gudar ser det. Men i den mänskliga dimensionen krävs det en process som tar tid. Hur lång tid något än tar i den mänskliga dimensionens tid så är det fortfarande bara ett ögonblick för gudarna. Många år behöver passera på denna mänskliga plats, och när det drar ut på tiden har en del elever lätt för att bli mindre flitiga och slappna av lite grand. Ni måste vara vaksamma på det här problemet. Jag tror att det kommer att gå bra för er så länge ni fäster uppmärksamhet vid det från och med nu. Sett i ett annat ljus är den väg som ni har färdats och allt ni har ställts inför och gått igenom, såsom med Dafas omfattande spridning, och våra kultiverares gärningar – inget av det kan på något vis vara slumpmässigt. Vanliga människor skulle aldrig få chansen att uppleva allt det som ni har gått igenom. Uppenbarelsen av en så storslagen händelse som denna i människovärlden kan på inget sätt vara en tillfällighet. Tänk över det lite så kommer ni att se att det verkligen inte är någon tillfällighet. När ni nu har klarat er igenom så många år, varför kan ni inte göra bra ifrån er på den sista etappen av resan? Att misslyckas med att vara flitig i kultiveringen är faktiskt ingen obetydlig sak. I det ögonblick ni slappnar av kommer ni att ledas bort av mänskligt tänkande och ta en omväg, och ni kommer att samarbeta dåligt med varandra när ni bekräftar Fa och klargör fakta.

Vart och ett av våra Dafa-lärjungars projekt som klargör fakta och räddar människor är egenhändigt och frivilligt organiserade med syftet att bekräfta Fa, och ni har sett vad ni har åstadkommit. De olika medierna och nätverken som Dafa-lärjungar har åstadkommit och allt som ni har uppnått, ingjuter rädsla i de onda elementen. Det ondskefulla KKP har mobiliserat hela Kinas statsapparat – inte bara dess propagandaorgan – och som ett resultat har alla dess affärssatsningar utomlands stagnerat. Det existerar enbart för att förfölja Falun Gong. När Dafa-lärjungar klargör fakta gör de det verkligen med en man mot hundra, eller till och med en mot tusen, och har effektivt avslöjat denna prövning som ondskan skapade och riktade mot Dafa-lärjungar. Under de senaste decennierna har det ondskefulla KKP alltid satt upp en fasad och simulerat fred och välstånd för att få världen att erkänna det ondskefulla partistyrets legitimitet. Just nu har ondskan i andra dimensioner i hög grad decimerats, och dess förmåga att kontrollera människor har försvagats. Så för Dafa-lärjungar har saker och ting överlag blivit alltmer avslappnade och bekväma. Men när saker och ting blir mer bekväma minskar trycket; och när trycket minskar leder det lätt till en önskan om att ha det bekvämt, att vilja ha det lite lättare, att slappna av lite, och att söka efter lite lättnad. Men verkligheten är att varje Dafa-lärjunges liv likt länkarna i en kedja har kopplats hårt till hans kultivering. Så när ni slappnar av innebär det att slappna av i er kultivering.

En del Dafa-lärjungar arbetar i projekt avsedda att rädda människor, och de är upptagna och arbetar hårt. Jag är medveten om allt detta. Och jag vet att vissa Dafa-lärjungar har mycket lite tid att vila och att de möter många utmaningar. Men hur det än är, är inte den här tiden idag det vi har väntat på? Vare sig ni avlade löften i historien eller kom specifikt för den här saken så är det som vi har framför oss i denna stund, idag, det som Dafa-lärjungar ska göra och länge har väntat på. Fastän det ni gör är att rädda människor kultiverar ni icke desto mindre er själva också, och därför kommer det som manifesteras i denna mänskliga miljö inte att vara helt gudalikt. Om världens människor ser att ni för er gudalikt och ser det mirakulösa i det ni gör så skulle det bryta illusionen som gör detta till en vanlig, mänsklig plats. I så fall skulle det inte finnas något sådant som att Dafa-lärjungar kultiverar eller räddar människor, och svårigheterna skulle försvinna. Och utan de sakerna skulle er kultivering bli mindre helig. Så det är av den anledningen som ni verkar vara vanliga människor. Och det är mer än bara detta. Som jag just sade är den här sortens kultiveringsmiljö, där man inte kan se vad som ligger framför en och där man är nedsjunken i långvarig ensamhet, den svåraste att uthärda, och där en person är mest benägen att slöa till. Det här är det största testet i kultiveringen.

Naturligtvis är de onda faktorerna i Kina fortfarande ganska vilda på vissa platser. Trots att majoriteten av de dåliga faktorerna har rensats bort kan de på vissa platser och i vissa scenarier fortfarande lyckas kontrollera dåliga människor och agera på illvilliga sätt. Så en del av våra elever kommer verkligen att känna en hel del press när de försöker göra saker. Samma sak gäller utanför Kina; det vill säga, de som verkligen befinner sig i fronten av saker och ting kommer att känna denna press. Men i vilket fall som helst, och oavsett i vilken typ av omgivning de befinner sig, så måste alla Dafa-lär­jungar göra bra ifrån sig.

Igår diskuterade jag med våra Dafa-lärjungar från NTDTV några av de aktuella situationerna. En annan sak just nu som ni alla är medvetna om är att elever som inte har varit flitiga – människor som inte har trätt fram under lång tid och som har hamnat långt efter – har börjat träda fram i en strid ström när klimatet har ändrats. I Kina har rätt många Dafa-lärjungar från de mest allvarligt förföljda och hårt pressade områdena trätt fram efter att under lång tid inte ha klarat det. Det finns också en del människor som har kommit hit från Kina, och det har uppstått konflikter när de har försökt arbeta tillsammans med Dafa-lärjungar utomlands. Detta har gjort att Dafa-lärjungar runt om i världen känner att saker och ting har blivit mer komplicerade. Huvudorsaken till detta är emellertid något annat än deras kultiveringstillstånd.

De föreställningar som människor från Kina har, formades under påverkan från det ondskefulla KKP:s kultur. Deras tankar, koncept, levnadssätt och dagliga uppförande formades alla under sådana omständigheter. Människor i det västerländska samhället eller i samhällen som inte styrs av det ondskefulla kommunistpartiet, lever på ett mänskligt sätt som är naturligt, där skillnaderna mellan folken bara är kulturella. I ett sådant naturligt samhälle delar människor ett liknande levnadssätt som värdesätter att hålla sig lugn, vara vänlig och öppenhjärtig, och att inte vara på sin vakt mot människor. Det är normalt, och innan det ondskefulla partiet kom fram var också det kinesiska folket på det sättet. Men i dagens kinesiska samhälle använder det ondskefulla KKP ständigt lögner, hat och ”kamp” för att utbilda människor från födsel till vuxen åder. Det använder hela tiden falska principer för att utbilda människor, och gör det alltid baserat på dess egna behov, vilket resulterar i att människors beteende blir mer och mer i linje med vad det vill när deras dagliga uppförande sjunker än djupare. Vissa människor i Kina pratar dock fortfarande om gamla traditioner, och ett fåtal har fortfarande traditionella värderingar. Att det fanns sådana människor var det som ledde till kulturrevolutionen, och det är därför det har varit alla slags politiska rörelser där, för att ständigt attackera och förstöra det kinesiska folkets traditioner. Dagens ungdom har växt upp i ingenting annat än partikultur och lögner, och de koncept de har format bland dessa lögner står, liksom deras beteende och de sätt de använder när de tar itu med saker och ting, i skarp kontrast till dem hos människor från andra länder. I andra samhällen, när två människor träffas personligen kan de tala öppet om vad som helst, och till och med om de inte känner varandra sedan tidigare kan de tala uppriktigt och öppenhjärtigt. Det är helt enkelt omöjligt för människor i Kina. Så de elever som har kommit från Kina gör saker och interagerar med andra annorlunda jämfört med hur människor gör utanför Kina. Elever utanför Kina förstår inte eleverna därifrån, och kan inte förstå vad de säger och gör, utan undrar: ”Hur kan de göra saker på det här sättet? Varför är den här personen så underlig?” Verkligheten är att kineser som man fick att ”kämpa” mot varandra och ta avstånd från varandra i det ondskefulla partiets många politiska kampanjer, efter att de upplevt sådan förföljelse, och genom vanans makt, har avskärmat sig; och så har det varit särskilt under förföljelsen av Dafa-lärjungar. Dafa-lärjungar bör dock vara förstående mot varandra. Och omvänt kan inte fastlandskineser, vilka format den typen av mentalitet i Kina, förstå människor utomlands, utan undrar: ”Hur kan dessa utlänningar vara så dumma?” Inte heller kan de förstå kineser som varit utanför Kina under lång tid, utan frågar sig själva: ”Hur kommer det sig att de gör saker och ting på det här sättet?” Som människor bör alla verkligen bara agera normalt. Det här är ett område där ni behöver vara förstående mot varandra och samarbeta väl.

På grund av de olika koncepten mellan elever från Fastlandskina och elever utomlands, det misslyckade samarbetet, deras avvikande sätt att se på saker och ting, att de alltid är oense med människor, och att de avskärmar sig, har vissa Dafa-lärjungar utanför Kina undrat om eleverna från Fastlandet är spioner. På många platser har detta rört upp saker och ting och där finns ingen lugn och ro. Jag tror att ni vet vad jag har sagt tidigare, nämligen att jag kommer att rädda även spioner. Han kanske är en spion i det här livet, men i hans tidigare liv var han kanske utomordentlig. Och de kom alla för denna Fa. Varför skulle vi då döma honom enbart utifrån den här livstiden? Skulle vi i så fall inte längre rädda honom? Han har bara ett annorlunda yrke, det är allt. Naturligtvis kan det han gör i sitt yrke verkligen orsaka skada och betyda att han har begått synder mot Dafa. Men jag tänker så här, Fa är ofantlig och att detta trots allt är kosmos Dafa, så den kan lösa vad som helst. Så länge ni kan öppna era hjärtan och vara toleranta, tror jag att allting kan förändras. På den tiden när jag spred Fa i Kina fanns det så många elever som var medlemmar i det ondskefulla partiet och var veterankadrer från Röda armén, det fanns många partisekreterare, många elever från statliga och allmänna säkerhetsbyråer, och många elever från militären – till och med medlemmar från tredje eller andra underrättelsedirektionen i militärens generalstab. Det är inte så att de verkligen gick över till den andra sidan under förföljelsen, utan snarare att de var rädda och blev förvirrade när de blev pressade. Personen är trots allt en människa, och är i stånd att göra vad som helst under press. När han väl blir klartänkt kommer han säkerligen tillbaka. Det är bara en tidsfråga.

Att rädda människor är just det, att rädda människor, och att vraka och välja skulle inte vara barmhärtigt. Detta är särskilt sant nu, när det mänskliga samhället har nått den här punkten och allting faller sönder. Det enda kriteriet nu är vad en person själv vill ha. Jag diskuterade detta senast igår. Jag sade att historien aldrig har sett en era där människor har blivit så dåliga som de är idag. Och detta gäller särskilt människor i Kina, vilkas fullkomliga moraliska kollaps har nått en rekordlåg nivå. Om man går nerför gatan och observerar människors tankar har väldigt få av dem goda saker i sinnet, många tänker i varje stund på dåliga saker, och det mesta av det de gör är dåligt. Samhället som helhet driver på de här sakerna, och det ondskefulla partiet drar ner människor. Så när det gäller Dafa-lärjungar kommer den här förföljelsen i vilket fall som helst – oavsett hur mycket fysiskt lidande eller psykisk pina det orsakar dem, och oavsett hur allvarlig förföljelsen är – att låta dem eliminera sin karma och gå mot Fulländning. Det som väntar Dafa-lärjungar är allt det bästa. Är inte det här målet med er kultivering? Men, i de gamla krafternas illvilliga arrangemang och deras förmenta hjälp till Dafa-lärjungarna för att de ska uppnå Fulländning, så har förföljelsen som det här, av de gamla krafterna skapade ondskefulla partiet, bedrivit mot världens människor, särskilt det kinesiska folket, varit oöverträffad i sin hårdhet. Genom att göra folket korrupt och få dem att begå synder mot Dafa, knuffar man inte det kinesiska folket mot förintelse? Fastän det var de gamla krafterna som arrangerade denna avskyvärda förföljelse så är det ändå på grund av Dafa-lärjungar som det kinesiska folket har utstått en sådan förnedring och ett sådant lidande. Så ur det perspektivet, borde ni inte gå och rädda dem? Ska inte Dafa-lärjungar öppna sina hjärtan stort? Är inte till och med de som utför förföljelsen, med undantag för ondskans ledare, själva utsatta för förföljelsen?

Jag ville sålunda påpeka att just nu, när många av era olika projekt är underbemannade, har en del av de Dafa-lärjungar som har kommit ut från Kina fortfarande ingen plats i något projekt. Jag skulle säga att ni inte borde oroa er över huruvida de har ”transformerats” eller inte. Så länge personen har lämnat den onda miljön kommer han att åter bli klar och känna ånger. Även om det var en skam måste personen ges en chans att komma tillbaka. Kultiverare måste trots allt ha mänskliga tankar för att kultivera. En sådan persons ömma punkter kommer att vara känsliga när de berörs, och ibland kommer personen till och med att försvara sig med vissa argument av fruktan för förakt. Så oavsett hur han kom ut därifrån ska han fortfarande kunna komma in i Dafa-lärjungarnas miljö. Ni kan inte skjuta bort de här människorna. Istället ska ni komma nära dem och visa dem värme. Oavsett vad de tänker eller gör, och oavsett hur olika deras koncept än må vara jämfört med era, så kommer de gradvis att lära känna och uppskatta hur människor i andra länder lever sina liv. Vidga era hjärtan och sinnen lite, för de är era medutövare, Mästarens Dafa-lärjungar. Ni måste visa dem tolerans. Om ni verkligen känner er obekväma med att sätta en sådan person i ett visst projekt eller be honom göra vissa saker, då kan ni höra er för med Dafa-lärjungar i Kina från hans plats om hans specifika omständigheter. Så länge han ursprungligen var en Dafa-lärjunge tror jag inte att det blir några problem med att involvera honom. Dafa kan stärka till och med diamant, så kan det vara så att vi inte kan hjälpa en sådan person att förbättra sig? Ingen miljö kan jämföras med Dafa-lärjungarnas. Så länge som era upprätta tankar, som Dafa-lärjungar, blir lite starkare och ni samarbetar lite bättre med färre konflikter, kommer kraften i era bemödanden med att rädda människor att bli större.

Just nu kräver en del av era projekt en massa hårt arbete. Det är särskilt märkbart när det gäller medieprojekten, vilka fordrar ett relativt stort antal människor. För att ett medieföretag verkligen ska ha effekten att rädda kännande varelser och verkligen öka genomslagskraften hos en medieutgåva, så måste ni ha ett stabilt fotfäste i det vanliga samhället. För att ha ett stabilt fotfäste i det vanliga samhället så räcker det inte med bara tomma ord. Det är istället något som ni verkligen måste ha som utgångspunkt i ert handlande. Om ni vill ha ett stabilt fotfäste i det vanliga samhället så måste ni driva det företaget väl. Det slutliga målet och utgångspunkten för alla företag i det vanliga samhället är att göra affärer och tjäna pengar. Fastän er utgångspunkt är att rädda människor behöver ni fortfarande bli väletablerade i samhället, komma in i en positiv ekonomisk cykel och hålla er till samhällets managementmetoder så mycket som möjligt. Om någonting inte vore helt rätt för det mänskliga samhället så skulle det säkert inte ha anammats vida omkring. Så när alla använder vissa managementmetoder betyder det att de passar människors behov och att gudar tillåter en sådan form i samhället. Under de senaste ett eller två århundradena har sättet som företag fungerar på visat sig vara gångbart och man kan säga att det är resultatet av vad vanliga människor har lärt sig genom erfarenhet. Varför kan vi då inte följa de där konventionerna när vi driver våra?

Alla Dafa-lärjungar har följande tanke i sinnet: ”Vi rusar fram till frontlinjen, hur svårt eller utmattande det än må vara eller om det innebär långa nätter utan sömn – vi kan, och kommer att göra, vad som än krävs.” Men när det kommer till management fungerar det inte. Sade ni inte att ni kunde göra vad som än krävdes? (Publiken skrattar) Gick ni inte alla från att inte veta hur ni skulle göra en sak till att veta det? Hur kommer det sig då att ni inte kan göra den här delen bra? Endast genom att driva ett medieföretag bra kan det växa sig starkare och få ut mer av den önskade effekten. Så mycket tid som just nu går åt till att räkna ut hur den ska kunna drivas vidare och tigga runt efter pengar för att upprätthålla den – vad tufft det har varit! Om ni verkligen lade ner lite tanke och möda på detta så tror jag att resultatet skulle bli utmärkt. Vare sig det är att leta efter sponsorer eller skaffa annonser, allt det där arbetet som görs bakom kulisserna för att skaffa pengar till medieföretagen är samma sak som för dem som agerar som företagets ansikte utåt – den mäktiga dygden är precis densamma. Det kan omöjligen vara så att någons mäktiga dygd är större bara för att han skriver artiklar, är redaktör, fungerar som översättare, ofta framträder i det här mediet, eller för att han har något exklusivt uppdrag. Alla ni som deltar i medieföretaget är, som Dafa-lärjungar, likadana, oavsett vilken uppgift ni utför.

Men när ni ska ta itu med den här frågan som länge har bekymrat er, när ni ser de utmaningar som ligger framför er och är helt medvetna om dem, så backar ni tillbaka istället för att gå framåt, och vill inte göra det. Jag skulle vilja säga till er här, som Mästaren, att jag stödjer att medierna leds på ett bra sätt. Jag har sagt till de personer som är ansvariga för medierna att de ska lägga ner en del möda på detta. Men det finns fler människor som inte är så klara över detta, och ni har detta kortsiktiga tänkande, nämligen: ”När Fa-upprätandet kräver någonting så gör vi det. När det är gjort är vi klara.” Men det är inte så saker och ting fungerar. När Dafa-lärjungar gör någonting är det aldrig bara för just den saken. I allting ni gör måste ni ta hänsyn till både nutid och framtid, och ni måste ta hänsyn till själva uppgiften liksom allting som har att göra med den. Just nu används den här kulturformen för att rädda människor och bekräfta Fa, men ska inte den här formen lämnas kvar till framtiden? Ska den inte ges till framtidens människor för efterföljd?

Sedan finns det en annan managementfråga relaterad till hur ni driver ett medieföretag. Ni har alla den här attityden: ”Om jag vill göra någonting så gör jag det. Men när någon säger till mig vad jag ska göra så är jag inte med på det.” Hur skulle det kunna fungera? Ni är Dafa-lärjungar. När ni arbetar på ett vanligt företag gör ni allt som er chef säger till er att göra. Så hur kommer det sig att när det gäller Dafa-projekt, när ni gör något för Dafa, så lyssnar ni inte när någon säger något, säger till er att göra någonting, eller tilldelar er något att göra? Tänk över detta: är det rätt? Om vi vill skaffa fotfäste i samhället och få det medieföretaget att mer effektivt spela sin roll, då måste ni driva det med vanliga metoder. Det är vad jag har sagt till TV-stationen, radiostationen, tidningen Epoch Times, och de andra medierna. Det var något jag sade till dem. Om ni vill använda de här formerna för att klargöra fakta och rädda människor så måste ni gå tillväga på det sättet. Vad vanliga människor än gör eller hur de än driver ett företag, så är det på det sättet ni måste göra det. Det är bara det att ert mål är att rädda människor. Det är där skillnaden ligger.

Erfarenheter från levande livet har visat att den mänskliga managementstilen är ganska effektiv, så varför använder ni inte den? Kanske ska den formen för att göra saker och ting lämnas till framtiden? Men om ni säger till mig att i er managementprocess så lyssnar ingen till någon, hur kan då den formen lämnas till framtiden? Nej, det skulle inte fungera. Om människor inte vill lyssna när ni ger ett uppdrag och de bara vill göra det som faller dem i smaken, och alla gör saker och ting på sitt eget sätt, skulle det någonsin kunna fungera? Det är precis som när den här knytnäven åker ut – den är stark när alla är hopknutna. (Mästaren formar en knytnäve.) Men om ni säger att den ene vill göra det och den andre vill göra det, och att nästa vill göra något annat (spretar med de fem fingrarna och pekar på vart och ett av dem), då är det svagt, och så fort den åker ut kommer den att slås tillbaka, eller hur? Ni måste ha en plan och organisera saker och ting, koordinera väl, och samarbeta med varandra.

En del människor kanske tänker: ”Varför ska jag lyssna till den och den? Jag tycker att jag har kultiverat bättre än honom.” Ni får inte säga så. Bara någon som har kultiverat väl kommer att vara nöjd med att följa allt han tilldelas, och [att tänka på det sättet] visar bara att ni inte har kultiverat väl. Jag har sagt att de medieföretag ni driver inte är en inneboende del av Dafa, och att de uppgifter som medföljer er tilldelade roll inte representerar er kultiveringsnivå. Ni är Dafa-lärjungar och har kommit samman av egen fri vilja med syftet att rädda kännande varelser och bekräfta Fa. Ni har byggt upp det här projektet för att rädda människor och bekräfta Fa. Det är så man ska se på de här sakerna. Eftersom företaget inte är en del av Dafa ska det skaffa sig en stabil grund i samhället, och då är det saker och ting bland vanliga människor. Varför ska något vanligt inte ledas med vanliga metoder? En vanlig människas arbete vittnar inte om hur hög hans nivå var i himlen, och inte heller representerar det hur hög en kultiverares nuvarande nivå är eller hur bra han har kultiverat. Eftersom ni förstår den här principen och vet att bara för att någon leder er så innebär det inte att han har kultiverat till en högre plats, borde det då fortfarande finnas någon fråga om missnöje eller avundsjuka involverad här? Det går bra att någon styr er, eftersom det är för Dafa. Ska inte Dafa-lärjungar kunna anpassa sig till olika omständigheter? När ni ställdes inför hård förföljelse medan ni var i fängelse, när onda människor misshandlade och svor åt er, och ni kommenderades runt, fanns det missnöje i era hjärtan vid den tiden? Hur kommer det sig då att ni i den här situationen, när ni är delaktiga i något så heligt, inte kan göra det?

Idag finns det många Dafa-lärjungar framför mig så jag ville förklara saker och ting i klartext. Ni har gjort väldigt bra ifrån er med medierna och har redan haft en enorm effekt när det gäller att rädda kännande varelser. Så detta är något som måste göras bra. Mästarens önskan är att ni ska få dem på solid grund i samhället och göra dem till solida affärsrörelser med en positiv cykel, och på så sätt låta dem få ännu större påverkan och göra ännu mer för att rädda kännande varelser. Det var vad jag ville säga. När det gäller management ska ni ha avdelningar, en styrelse, och människor som utför arbetet. Rollerna är olika, men de har alla gemensamt det enda målet att bekräfta Fa. De som leder saker och ting och de som utför uppgifterna erhåller samma mäktiga dygd. Ni stödjer det medieföretagets form och använder det för att rädda kännande varelser, så er påverkan är densamma.

Jag har mycket att säga, men vad jag än tar upp skulle lägga alltför mycket vikt vid det ämnet. Jag ska inte säga så mycket mer. Jag ville bara prata i allmänna termer om saker och ting för närvarande. Om ni har frågor som ni verkligen känner ett behov av att ställa eller som behöver lösas akut så kan ni lämna fram dem kort på papperslappar, så ska jag besvara dem åt er. (Applåder)

Tar man en titt på det väsentliga i den nuvarande situationen så kan vi se att onds­kans faktorer har tillintetgjorts och att det ondskefulla KKP:s onda spöke har förintats. Det är bara det att en del av dess information fortfarande existerar – till exempel i vissa av dess böcker eller bilder från förr – tillsammans med dess ondskefulla faktorer, fast det mesta av de där ondskefulla faktorerna har förintats. I Fa-upprätandet kommer det som försöker förstöra för Dafa-lärjungar från den röra av ytterst simpla låga andar och ruttna demoner som existerar på platser på låg nivå som berörts av Fa-upprätandet. De sakerna kontrolleras direkt av onda faktorer, och de gamla dåliga faktorerna på ännu högre nivåer är verksamma lager efter lager. Men i Kina har KKP:s ondskefulla spöke sedan länge varit tillintetgjort. Som ni vet finns det faktorer från det onda spöket bakom det ondskefulla partiet. Vem skulle tidigare ha vågat säga att det ondskefulla partiet var dåligt? Människor vågade inte säga någonting, inte ens bakom stängda dörrar i deras egna hem. Folk var rädda till och med för blotta tanken på det, och hade en känsla av att någonting övervakade dem. Men nu vågar alla – från det ondskefulla partiets centrala myndigheter ner till vanligt folk – svära över det offentligt. Närhelst de kommer samman svär de åt det ondskefulla KKP. Detta visar att de ondskefulla faktorerna som tidigare kontrollerade människor inte finns längre, att de är tillintetgjorda. Hur kommer det sig då att dess politiska makt fortfarande är intakt? Det är bara ett gäng banditer som vill förtrycka och utnyttja folket, och stanna kvar vid makten – det är ett extremt demoraliserat gäng som är verksamt och håller sig kvar vid makten. Det spelar det gamla kosmos ondskefulla faktorer i händerna, och de utnyttjar deras dåliga tankar och använder dem för att skapa det här förtrycket och upprätthålla det här illvilliga klimatet, för Dafa-lärjungar som fortfarande måste träda fram eller som inte har kultiverat väl. Det samhället är nu ruttet alltigenom.

Om jag avslutade den här saken just nu så skulle alltför många liv förintas. De människor som kom ner för att erhålla Fa, de människor som kom med syfte att erhålla Fa, skulle ha kommit förgäves. Det spelar ingen roll vad de liven gör nu, de var från början gudar. De såg hur fruktansvärt det var här, och ändå vågade de hoppa ner huvudstupa – de vågade komma. Hur kommer det sig? Det var för att de satte sitt hopp till Fa-upprätandet och Dafa, och de kom utifrån en stark övertygelse. Oavsett hur de uppför sig nu så måste vi titta på hur saker och ting var ursprungligen och titta på deras historia – på hur det livet en gång var – och göra vårt yttersta för att rädda dem. Detta är kosmos Dafa trots allt, och för de oräkneliga kännande varelserna är det en chans som är svår att få. Den är här bara denna gång, och om de kan bli kvar blir de kvar; om de inte kan det så kommer de att försvinna för alltid. Så jag tycker att vi måste fortsätta göra detta och fortsätta rädda dem. Om de människor som hade erhållit Fa idag inte var ni utan andra, och det var ni som var under de omständigheterna och räknades till de vanliga människorna, tänk på det: skulle ni inte förtjäna medlidande? Och när det gäller kineser, vilka utstår den svåraste förföljelse, så förföljs de i den utsträckningen endast på grund av att de gamla krafterna försöker störa er. Så det finns än större anledning för er att rädda dem. För närvarande gäller att ni behöver göra bra ifrån er med de tre sakerna och kultivera er själva väl. Ha starka upprätta tankar. När ni kultiverar er själva väl kommer era upprätta tankar förstås att vara starka. För er samtliga är därför räddandet av kännande varelser ert ansvar och ert historiska uppdrag, och det är någonting på samma gång både storslaget och hårt.

Ni vet att det inte är svårt för oss att rädda en människa; svårigheten ligger i störningen och trycket från ondskan. När en person lyckas förstå sanningen och bli räddad innebär det, i själva verket, att alla liven i det kosmiska systemet bakom honom som han representerar räddas. Det betyder att ett oräkneligt antal kännande varelser och ofantliga system – så många liv – räddas. Den här svårigheten beror på sådana stora faktorer, vilket gör det svårt för personen att få en chans att höra sanningen och förstå vad som finns framför honom. Det antar formen av olika ondskefulla faktorer som stör vårt klargörande av fakta, men i grund och botten beror det på att dessa stora faktorer finns närvarande bakom alltihop. Jag sade just att det ansvar som Dafa-lärjungar har är monumentalt och att detta historiska uppdrag inte är något som vem som helst skulle kunna åta sig – bara Dafa-lärjungar är värdiga. Det är magnifikt, verkligen magnifikt.

Jag vill nämna något i förbigående. Det är något som jag inte har pratat med er om förut. Jag pratade om något på mötet igår, och jag måste upprepa det idag. Annars kommer det att cirkulera oriktigt. I det förflutna, som en del av Fa-upprätandet, tog gudar på varje nivå upp frågan om att bestämma vad som skulle hända med mänskligheten efter Fa-upprätandet, och gudar på en viss nivå arrangerade att det skulle bli en stor slutlig dom. Detta kan hittas i den västerländska traditionen, där det berättas om att mänskligheten ställs inför en stor dom. Men det skulle inte begränsas till mänskligheten: alla varelser i hela den Trefaldiga världen skulle stå inför det. Till och med avlidna människor skulle bringas tillbaka till livet igen och möta domen. Den här domen skulle bli den slutgiltiga avslutningen på allt som hade skett sedan världen skapades, och omfatta början av spridandet av Dafa samt markera slutet på räddandet av kännande varelser, och speciellt skulle det omfatta allt som varelserna under den slutliga Fa-upprätandeperio­den hade gjort – allt detta skulle visas fram. När jag har pratat om ”kännande varelser” har jag använt termen i en bred, allomfattande bemärkelse som innefattar allting i kosmos. Det spelar ingen roll om människans vetenskap kallar något för organiskt eller oorganiskt, sanningen är att allting är levande. Liven i den stora mängden dimensioner, alla kännande varelser, kom för denna Dafa; och de levande miljöer som alla kännande varelser försågs med skapades själva för denna Dafa. Då skulle jag säga att de alla till slut skulle behöva möta domen. Jag nämnde inte detta förut när jag lärde ut Fa, för de arrangemang som gjordes på den specifika nivån räknas inte längre; till slut kommer det att vara jag som bestämmer vad som görs. Den slutliga domen som de arrangerade var inte begränsad till att döma dem som skulle spela antagonistiska eller negativa roller, eller de som skulle göra dåliga saker. Snarare skulle även de som hade spelat positiva roller bli tvungna att ställas inför domen. Vad skulle de ställas inför? Här är ett exempel. Kanske har du spelat en positiv roll under Fa-upprätandet, men en fråga skulle kvarstå: tog du ditt ansvar och fullgjorde din plikt i full utsträckning? Ett annat exempel är de som kom hit för att bli Dafa-lärjungar: vilket löfte var det ni avlade? Uppfyllde du ditt löfte? Vad krävde Skaparen? Gjorde du som Skaparen krävde? Om du inte uppfyllde ditt ursprungliga löfte eller gjorde som Skaparen krävde, då skulle du inte ha fullbordat det du skulle göra och skulle i själva verket ha bedragit Herren. Eftersom du således skulle ha orsakat förluster i situationen för ert närområde vid den tiden, för Fa-upprätandets framskridande, och för de kännande varelser som därmed inte räddades, och du således skulle ha orsakat skada eller ödeläggelse på olika nivåer i kosmos, så skulle du ha hållits ansvarig. Jag pratade om detta igår, och jag behövde upprepa det idag för att det inte skulle spridas oriktigt. Jag pratade inte om detta tidigare och har inte velat gå in på det, för jag vet att ni alla har gått igenom så mycket. Men slutligen, oavsett hur ni kommer att stå inför Fa-upprätandet och er själva, om ni har misslyckats med att göra bra ifrån er så kommer ni verkligen att betraktas som ansvariga.

Nu kan ni lämna fram era lappar så kommer jag att besvara era frågor. (Applåder)

Lärjunge: Jag skulle vilja be Mästaren prata om funktionen för och betydelsen av Shen Yuns föreställningar vid den här tidpunkten i Fa-upprätandets historia.

Mästaren: Vid det här laget har ni alla sett att vid varje föreställning med Shen Yun Performing Arts är det minst flera hundra i publiken, och vanligtvis är det mer än tusen, eller till och med två- eller tretusen, och antalet uppgår ibland till mer än femtusen, beroende på storleken på arenan. Hur många det än må vara så har mer än nittio procent av dem som är närvarande en annan inställning till Dafa efter att ha sett föreställningen, och de får klart för sig vad det ondskefulla partiet är; folk blir helt positiva. Att på det sättet åstadkomma en förändring hos så många människor på samma gång skulle vara mycket svårt att åstadkomma bara genom att klargöra sanningen. Tänk bara på hur många Dafa-lärjungar det skulle krävas, där samtliga synkroniserat klargör sanningen, för att uppnå det. Det betyder förstås inte att våra medier inte har haft en stor inverkan. Snarare är det så att just nu kan ingenting förutom en Shen Yun-föreställning ha en så stor och omedelbar påverkan som den jag har beskrivit.

Allas upplevelse när de tar till sig en Shen Yun-föreställning är olika. Kineser i publiken förstår den på förnuftsnivå. Den rena godheten och skönheten i det som utspelar sig på scenen är helt enkelt överväldigande både när det gäller den visuella effekten och de känslor den väcker, särskilt för att den helt och hållet bygger på [Kinas] gudomligt inspirerade kulturarv, inte har ett uns av partikultur, och är något verkligt mänskligt och del av det mänskliga arvet. Så när föreställningen visar upp Dafa-lärjungars hjärta med stor Shan och stor Ren, och efter att den blottat det ondskefulla KKP:s lögner, orsakar den verkligen uppståndelse bland kineserna i publiken. Västerlänningar och personer med andra etniciteter finner också upplevelsen verkligt kraftfull, och en del ser faktiskt, medan de trollbundna tittar, gudomliga varelser på scenen. Ingen annanstans än i en Shen Yun-föreställning har de någonsin sett artister av så hög kaliber eller med den typen av positivt resultat på scen. Efter att ha sett den säger många saker som: ”Den var himmelsk”, ”Gud var med dem”, ”Detta ger oss hopp för framtiden”, eller ”Shen Yun återuppväcker konsten”. Många som fäller sådana kommentarer är prominenta personer, och inte den typen som pratar i onödan. Och vissa av dem är så rörda att de torkar tårarna medan de talar. Allt detta tyder på att föreställningarna verkligen uppnår det jag har beskrivit. Så vi vet att Shen Yuns föreställningar verkligen kan ha effekten att rädda människor. Som Dafa-lärjungar, när vi beaktar att blott en Shen Yun-turné kan lyckas rädda hundratusentals människor, finns det då någonting man inte kan tycka om med det?

Okej, det är allt om den här frågan.

Lärjunge: Lärjungar från alla länder utomlands som har kommit till New Yorks Fa-konferens sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack, allihop! (Varma applåder.)

Lärjunge: Skulle Shen Yun kunna komma till Indien och framträda? Det finns också många människor i Indien, särskilt skolelever, som snabbt erhåller Fa och börjar med övningarna. Men på grund av brist på Dafa-material kan vi inte säkerställa att de är flitiga med övningarna eller förstår Fa efter att de lärt sig. Hur ska vi hjälpa dessa nya utövare? En annan sak, kan vi starta en engelsk utgåva av Epoch Times i Indien vid den här tidpunkten?

Mästaren: Det går bra för Shen Yun att framträda där. Ni kan starta en engelsk utgåva av Epoch Times om omständigheterna är de rätta. Det finns inga restriktionen för det här medieföretaget. Om omständigheterna är tillfredsställande kommer den en dag att dyka upp i Kina.

Nyare elever behöver studera Fa mer; det finns inget sätt att komma runt det. Om vi ser på Dafa-lärjungars kultiveringstillstånd som helhet så hittar vi bevis från den väg som vandrats så här långt som säger oss precis hur viktigt det är med Fa-studier. En människa är som en behållare. Om han är fylld med Fa kommer han – eftersom detta är kosmos Fa – naturligt att ha upprätta tankar och spela en positiv roll. Det är helt säkert. Så det finns bara ett sätt, och det är att studera Fa mer. Gör inte övningarna till en formalitet och stanna där. Istället ska ni vägleda alla att studera Fa mer. Det bästa är att organisera eleverna till att studera Fa tillsammans i olika miljöer, och detta skulle vara särskilt bra i Indien med tanke på det stora antalet skolelever.

Lärjunge: När vi marknadsför Shen Yun och det en eller två dagar innan en föreställning finns många biljetter kvar så har medutövarna ofta två skilda åsikter. En är att vi ska sänka biljettpriserna eftersom vi inte borde ha tomma platser. Den andra är att vi inte ska sänka priserna eftersom vi måste etablera varumärket Shen Yun.

Mästaren: Eftersom detta har kommit upp skulle jag vilja säga följande. Ni vet att det finns ett antal berömda varumärken därute som är kända internationellt, ja ofta drabbas inte dessa välkända varumärken så hårt under en lågkonjunktur. I stort sett påverkas de inte mycket när ekonomin är dålig. Det beror på att det vid dålig ekonomi typiskt är de lägre samhällsskikten som påverkas; de övre skikten har besparingar, så de drabbas inte särskilt hårt. När man ser på det från ett annat perspektiv är det definitivt så att de högre klasserna i det mänskliga samhället har större välsignelse och sådana människors medfödda grund är bättre. Även om detta inte är en sträng regel så gäller den för det stora flertalet människor, eftersom de, om de inte hade välsignelse, inte skulle kunna ha rätt till det de har – till skillnad från vad det ondskefulla KKP:s förvrängda logik säger. Vi försöker inte skilja på rika och fattiga, för vi försöker rädda alla kännande varelser inför oss, oavsett vilken klass de tillhör. Så det är inte acceptabelt om vi inte tar hand om det övre samhällsskiktet.

En annan fråga är biljetten. Med effekten av Shen Yuns föreställning räknas den nu som världens främsta föreställning – den bästa. (Applåder.) Och jag menar inte bara nuförtiden. Jag har undersökt kvalitén i olika föreställningar under olika perioder i historien, och vår är fortfarande den bästa. Jag syftar på den teatrala effekten i föreställningen, och detta innefattar den konstnärliga formen liksom den konstnärliga teknik som visas upp. Vanliga människors föreställningar kan inte mäta sig [med denna], ärligt talat. Det vi har här är en samling kultiverare, och deras utgångspunkt är en önskan att rädda kännande varelser; och vad fyller scenen om inte gudomliga varelser, som hjälper till. Skulle vanliga människors föreställningar på något sätt kunna uppnå det? Det kan de inte.

Så när det gäller värdet för biljetten vet vi att människor i Västvärlden har samhälls­klasser; faktum kvarstår, oavsett hur olyckliga vissa människor kan vara över det så existerar de där samhällsklasserna faktiskt. Människor från olika samhällsklasser går till olika affärer och etablissemang. Det är ingen tvekan om det. Detta är något som det kinesiska folket, som levt under det ondskefulla partiet, inte förstår. Om ni ber någon från överklassen att gå och delta i något från underklassen kommer han garanterat inte att göra det. Image är något alla bryr sig om, och med utgångspunkten att alla vill se bra ut så finns det många människor som vill ta sig in i samhällets övre skikt. Så om ni hittar en bra arena för våra föreställningar kommer människor från både överklassen och lägre klasser gärna att gå dit. Men om platsen å andra sidan ligger i ett fattigt område eller om det är en lokal som sätter upp billiga föreställningar, kommer varken över- eller medelklassen att ha något med det att göra. Vad man än tycker om detta är det en realitet i samhället. Om vi vill rädda människor, då måste vi när vi försöker rädda dem vara uppmärksamma på deras omständigheter. Ta inte det här för givet.

Här är min syn på försäljning av biljetter till Shen Yun. Ni pratar alla om vad ni ska göra när ni fortfarande har biljetter kvar innan premiären. Låt mig först tala om detta i kultiveringstermer. Hur försäljningen går på en viss plats är i verkligheten ett verkligt, påtagligt tecken på hur bra utövarna har kultiverat och samarbetat där. (Applåder.) Jag säger inte detta bara för att jag tycker att Shen Yun är så viktigt. Snarare är det verkligen en spegling av er kultivering. Assistenterna i en del områden är trångsynta. De arbetar bara tillsammans med de människor de ”tror på”, och om det finns andra människor de inte tål låter de inte dem delta och kör till och med iväg dem. I vissa områden finns det elever som interagerar med varandra med starka mänskliga fasthållanden och underlåter att göra samarbete till högsta prioritet. Striderna mellan människor där är ändlös, med resultatet att det påverkar vårt bekräftande av Fa samt vår biljettförsäljning. På vissa platser försöker människor grabba tag i utövare för att få dem att ansluta sig till deras sida, varje grupp går sin egen väg, och de arbetar inte tillsammans överhuvudtaget. I vissa områden har det verkligen funnits människor som hyser dåliga avsikter och som ställer till problem. Och i andra fall har människor varit helt upptagna av tanken att spioner skulle kunna få reda på deras planer, så de skyddar och döljer vad de gör till den grad att utövare inte har en aning om vad som pågår – hur ska de kunna samarbeta med varandra i så fall? (Applåder.) De tar itu med saker i hemlighet, som om de gjorde något förfärligt. Men är inte detta något ni ska göra med självförtroende och värdighet? Om och om igen har jag sagt: låt inte formen eller onda faktorer lura ögonen, för denna fas i historien har getts till Dafa-lärjungar för att de ska bekräfta Fa; om ni kan vandra den här vägen väl kommer ingenting att hindra er, för allt är en fråga om huruvida ni vandrar den upprätt. Om ni är så trångsynta, hur ska ni kunna uppnå det som krävs? Ni kommer inte att kunna göra det. Att arrangera en föreställning med Shen Yun är naturligtvis något som utövarna i varje område har gjort frivilligt. Det är något ni gör för att ni vill göra det. Om ni inte vill är det inte så att Mästaren skulle insistera på det. Det är något som görs av Dafa-lärjungar på deras eget initiativ, enbart för att bekräfta Fa. Det finns emellertid något väldigt uppenbart som jag observerat. Nämligen att den förändring som en Shen Yun-föreställning åstadkommer lokalt är enorm. Så många människor blir klara över Dafa i ett enda svep, och de förändras till det bättre. Det skulle vara hemskt svårt för er att åstadkomma under normala omständigheter. Och dessutom söker en del människor på platsen upp Dafa som ett resultat av Shen Yun-föreställningen och börjar kultivera. Det är något som vi till och med har sett ofta.

När det sedan gäller frågan om biljettens värde, betänk att detta är det bästa artisteriet som framförs på någon scen i världen, att gudomliga varelser framträder, och att en persons hälsoproblem löses när han tittar på föreställningen. Och tänk på att när någon tittar på föreställningen så minskar och försvinner fullständigt stressen i hans liv från den ekonomiska krisen nuförtiden, oavsett hur stor den är; personens problem kan verkligen försvinna efteråt, han kommer att känna sig som om han har sett ljuset i slutet av tunneln (skratt), och det kommer att verka som om han har förändrats som person, och kanske också hans ekonomi. (Applåder) Detta händer eftersom människor när de gjort det rätta valet vid föreställningen får sin karma upplöst, och den omvandlas till välsignelse. Och många människors hälsoproblem försvinner efter att de ser föreställningen. Vad skulle ni då säga: hur mycket är det värt? Många i publiken har sagt, bara på tal om kvalitén i föreställningen på den mest ytliga nivån, att en biljett är värd 500 dollar – det vill säga 500 USA-dollar. (Applåder) Vare sig det är i Europa, Amerika eller på andra platser har många i publiken sagt att det är värt 500 dollar.

Naturligtvis, när ni har biljetter kvar finns det också en annan orsak inblandad; det är inte bara på grund av dåligt samarbete från Dafa-lärjungar. Människor på många platser känner nämligen inte till Shen Yun. Hur bra Shen Yuns framträdande än är så uppgår de flera hundratusen människor som ser föreställningen bara till ett litet antal när det finns över sju miljarder människor på den här Jorden. Dessutom har föreställningarna och ballettensemblerna i Västvärlden en historia som går ett århundrade tillbaka, och föräldrar tar med sina barn för att se dem ända från unga år. De ser samma föreställning om och om igen ända tills de är gamla. Folk känner sålunda även till detaljerna för en ballettensemble, såsom vilken kvalité den har, vem som uppträder i en produktion, hur det går för en viss artist och så vidare. Så när en ballettensemble kommer till staden är det enda en annons behöver göra att tala om vilket sällskap det är och vilket datum de uppträder, och det är allt. De kan hålla det enkelt och saker och ting fungerar, folk kommer. Men i vårt fall, oavsett hur bra vi gör våra annonser så tycker ni fortfarande att det inte är tillräckligt bra, och ni tycker till och med att det fungerar bara om ni stuvar in allting om föreställningen i annonsen. Men det är inte möjligt. Och dessutom, även om annonsen görs fantastiskt bra så betyder det inte nödvändigtvis att människor kommer. Förrförra året hade mer än 10 miljoner människor i New York-området – nästan varenda människa – sett annonserna för Shen Yun fem gånger. Det hade alltså gjorts i den omfattningen, ändå kom de människorna inte. Och hur kom det sig? Det folk tänkte var: ”Jag vet att ni är i staden, men jag vet inte om jag skulle tycka om det ni framför och jag vet inte hur kvalitén är.” Att de inte är säkra tyder på att vi fortfarande saknar den grad av erkännande av varumärket som behövs. Det handlar således inte om våra annonser, och det är inte bara att vi inte har ansträngt oss tillräckligt. Snarare finns komponenten att folk inte känner till [Shen Yun].

Sedan finns det en annan orsak. Tänk på vilket slags saker folk i USA, eller vilket land det må vara, exponeras för när det kommer sång- och dansföreställningar från Kina. Det är ett enda hopkok. Till exempel innehåller deras dansrörelser tekniker från ballett, klassisk kinesisk dans, och ”modern”, eller samtida, dans, förutom alla slags slumpartade, inkorrekta saker som blandas in. Tror ni då att de kommer att acceptera detta i Västvärlden, där de är vana vid formella, klart definierade konstformer? Kineser från fastlandet förstår inte detta. Fyllda med den onda KKP-kulturen och fångade inom dess ramar har kineser – inklusive koreografer, regissörer och artister – inte en aning om de här sakerna eller om normala människors psykologi. Men det ondskefulla partiets onda spöke har allt detta klart för sig, och det har hela tiden försökt skada det kinesiska folket och förstöra deras kultur. Så det har styrt det kinesiska folket till att göra sådana saker. Det är därför de saker som de framför är en sådan röra och i sådan avsaknad av kreativitet. Därför ser man ingen utanför Kina som hyllar det, och detta har skapat ett klart hinder för Shen Yuns föreställningar. Så fort folk hör ”kinesisk show” får de ett dåligt intryck.

Men, jag har observerat att den kvalitet av absolut skönhet som genomsyrar Shen Yuns föreställning verkligen kan ha effekten att rädda kännande varelser och skaka om själen. Effekten av detta kommer bara att bli större och större när Shen Yun fortsätter att framträda framöver. Sanningen att säga, den grad till vilken Shen Yuns föreställningar har berört och påverkat samhället är redan något som ingen annan föreställning kan matcha. Den är verkligen ansenlig. Och dessutom uppnås detta genom den förenade effekten av Shen Yuns egen styrka och de lokala Dafa-lärjungarna som organiserar evenemanget. Efter att folk har sett föreställningen pratar de från hjärtat om den offentligt och sprider ryktet från person till person, från mun till mun. Snart kommer det att finnas en känsla av kokande upphetsning, och vi kommer snabbt att ses på radarn. Vid den tidpunkten kommer ni bara att behöva skriva några få ord så är ni klara – ”Shen Yun är tillbaka!” Ni kommer inte att behöva göra så mycket reklam. (Applåder.)

Vad ska ni då göra när ni har biljetter kvar? Ni gjorde inte bra ifrån er, så det finns biljetter kvar. Min inställning är att vi inte ska sänka priserna. (Entusiastiska applåder) En del människor kanske undrar: ”Men eftersom vi räddar människor, skulle det inte vara trevligt att ta in bara en person till? Är det inte bättre ju fler det är?” Det är inte så. Det är inte som ni föreställer er. En del kineser förstår fortfarande inte hur saker och ting fungerar utanför Kina. Om ni verkligen sänkte priserna, om ni verkligen gick så tillväga skulle den långsiktiga effekten bli ytterst dålig. För att förklara fanns det en gång en person som hade köpt en av de dyraste platserna. Han råkade höra personen bredvid honom säga att han köpt sin biljett med rabatt, och detta gjorde honom rasande – till den grad att han sökte upp teaterchefen för att skälla ut honom. Vid en annan händelse bjöd våra utövare publiken på tredje balkong att komma ner till orkesternivån. Föga insåg de att de som satt där, på de bästa platserna, inte tolererade det. Folk reste sig och letade upp chefen för att få pengarna tillbaka och sade: ”Hur tänker ni när ni tar folk som köpt billiga platser fram hit?” De var verkligen upprörda, och kände sig förödmjukade. Frågan är inte huruvida deras inställning var rätt eller inte; låt oss inte kritisera dem. Poängen är att om vi vill rädda människor kommer vi bara att vara effektiva om vi gör det på ett sätt som tar hänsyn till samhällets realiteter. En annan sak är att närhelst ett nytt varumärke etableras så måste det gå igenom en tidsperiod med utmaningar, och det är genom att säkerställa att priset återspeglar produktens kvalité som man bygger upp trovärdighet i Västvärlden. Däremot, när människor gör affärer i Kina nuförtiden vill de göra en snabb affär, och de vill avyttra godset så fort det ankommer. De tycker att en intjänad yuan ändå alltid är en yuan, och de fäster inget avseende vid prestige, trovärdighet eller att bygga upp varumärke. Och vad blir slutresultatet? De har ingenting till slut. Vi kan inte göra saker på det sättet. Vi måste se till vår kvalité och det rykte vi har i samhället, och att göra detta kommer att gynna oss längre fram när vi räddar fler kännande varelser. Så jag tror inte att det är frågan om huruvida vi ska sänka priserna eller inte. Istället är det en fråga om huruvida ni kan ägna er uppmärksamhet till att samarbeta väl. Därigenom kommer ni att sälja mycket fler biljetter.

Lärjunge: Nyligen har jag upptäckt att det som gör det svårt att ta bort fasthållanden i själva verket är att min beslutsamhet att kultivera är otillräcklig och att min viljestyrka inte är stark, och därför är problemet speciellt uppenbart när vi närmar oss slutet.

Mästaren: Om du inser det är det en bra start, för du har börjat förbättra dig. Om vi kan lägga märke till våra tillkortakommanden kan vi snabbt hinna ikapp. För närvarande är en del människor fortfarande inte medvetna om dem och är inte villiga att finna sig i sin kultiveringssituation eller se sina tillkortakommanden. Kan man då kalla detta för kultivering?

Lärjunge: Vissa koordinatorer i Japan är kraftfulla i sitt sätt att hantera saker och ting, och lyssnar inte på andra människors åsikter. Detta har lett till att en grupp lärjungar motsätter sig dem, och många lärjungar har som resultat blivit ganska nedslagna. Jag tycker inte att vi ska ge upp hoppet om föreningen eller fastna i argumentationer om vem som har rätt eller fel på ytan. Genom att tillsammans diskutera i termer av Fa-principer borde vi till slut kunna lösa alla problem. Vi borde försöka, utgående ifrån en ren och korrekt avsikt inom oss, vara toleranta inför andras tillkortakommanden.

Mästaren: I kultivering får man inte titta utåt. Om människor inte lyssnar på era idéer, utvecklar ni då en negativ attityd? Vem kultiverar ni för? Ni vet hur intensiva de onda faktorerna i Kina gör de ondskefulla poliserna som förföljer Dafa-lärjungar, eller hur? Men trots sådan förföljelse har ingen av dem blivit negativa eller sjunkit ned i förtvivlan. Men ni blir sänkta av en sådan liten sak? (Applåder) Ni ska aktivt klargöra sanningen och vandra era egna vägar. Slösa inte bort er energi med att låta koordinatorerna uppta era tankar.

Det är sant att en del nya elever som inte har studerat Fa på djupet har blivit påverkade, så jag måste ändra riktning och säga några ord till koordinatorerna. När ni gör saker, tänk på hur Mästaren hanterar dem, och lär er lite av det. Bara när ni lyckas ha ett enormt hjärta som det anstår en kultiverare kommer ni att kunna vägleda fler människor och rädda människor. När det gäller en del saker behöver alla lyssna till direktiven från Dafa-föreningen och agera enat. När det gäller andra saker behöver föreningen lossa på greppet och låta alla agera på egen hand. Men när människor inte kan nå samförstånd måste föreningen bestämma kursen och hur alla ska agera; när ett beslut väl tagits är det så det ska göras, och ni behöver samarbeta. (Applåder) Vi kan inte tillåta olika åsikter att påverka vad som behöver göras. Naturligtvis, om ni verkligen kan komma till en förståelse och förbättras tillsammans är det fantastiskt, och så som det ska vara. Men när tiden är knapp, som så ofta, och vi inte har råd att vänta tills alla är på samma sida innan vi agerar, då är det ibland nödvändigt för alla att helt enkelt följa ett verkställande beslut från föreningen. Förstår ni? (Entusiastiska applåder)

Lärjunge: Min far är en erfaren utövare och bor utanför Kina, men han har inte modet att träda fram. Jag vet inte vad jag ska göra.

Mästaren: Då klarar han inte kraven. (Skrattar) Det ena är att det vore bäst om han själv kunde förstå vad han ska göra, eftersom det här trots allt är kultivering. En annan sak du kan göra vore att fungera som en katalysator för honom och hjälpa honom på traven. Det är inte så att ondskan en dag kommer att säga: ”Vi ska inte förfölja dig längre.” Om en person vill kultivera så ska han bara sätta igång. Det som egentligen påverkar är rädsla. Alla talar om att ”lägga alla tankar på liv och död åt sidan” men när trycket ökar lite kan de inte klara sig igenom. Var inte en ”oädel människa som hör Dao”.

Lärjunge: Var snäll och tillåt dig själv att sitta ner.

Mästaren: Många av frågelapparna ber mig att sitta ner, men jag tror att jag står. (Alla skrattar, applåder). Det var länge sedan vi sågs och jag vill kunna se er bra, på samma sätt som ni vill kunna se mig bra. (Varma applåder)

Lärjunge: Jag har ett barn som såg Shen Yun uppträda i fjol och blev mycket rörd. Han grät till och med. Han såg Shen Yun igen i år, och från den första tonen, redan innan ridån gick upp, började han gråta. Han sade att samma scen visade sig inför hans ögon igen, och att det var så som Himlen såg ut. Barnet har en ödesförbindelse med Dafa och tror på Dafa, och på Mästaren, väldigt mycket. Men ibland har han tvivel. Är det störningar?

Mästaren: Jag har tagit upp detta i mina Fa-föreläsningar. Om du studerar Fa lite mer kommer du faktiskt att få allt detta klart för dig. Människor har naturligt både en bra och en dålig sida, och alla materiella ting och varelser i den Trefaldiga världen är konstruerade av såväl bra som dåliga faktorer, av vilka endera kan ha en effekt. När det är godhet som dominerar personens handlingar, då är han god; när det är ondska som dominerar personens handlingar, då är han inte god. Om det finns mycket godhet under en persons kultivering kommer han att vara i ett motsvarande tillstånd; om godhet saknas kommer hans dåraktiga oförstånd att visa sig. Det är bara en fråga om vilken kvalitet som verkar. Kultivering handlar helt och hållet om att kultivera bort de dåliga eller negativa sakerna, och det innebär att kultivera din positiva sida till Fulländning. Och det är då som de goda frukterna följer. Du ska inte tänka: ”Wow, det här barnet är verkligen storartat. Han borde alltid vara som en gud, alltid rättfärdig.” Det är inte så. Människor är människor. Om någon kan se gudar är han ändå en människa, det är bara det att hans mänskliga tillstånd är annorlunda.

Lärjunge: Min mor kultiverade i mer än tio år, men gick bort nyligen. När hon kultiverade hjälpte hon mig väldigt mycket i livet. Men jag misslyckades med att hjälpa henne bryta igenom testet liv och död.

Mästaren: Du borde inte ha för många tankar om detta. Om du tänker för mycket kommer det att bli ett fasthållande. Lägg ner ditt hjärta i att kultivera. Bara när du kultiverat väl kommer du att kunna hjälpa kännande varelser. De Dafa-lärjungar som gått bort har alla goda saker som väntar dem. Det finns ingen anledning till oro.

Lärjunge: Hur kommer det sig att artiklar på webbsidan Minghui som kommer från Fastlandskina alla verkar ha vissa element av partikultur i sig?

Mästaren: Många artiklar som kommer från fastlandet talar verkligen som de gör i partikulturen. Författarna vet inte om något annat, eftersom det är så de utbildades i den miljön. Men efter att ni redigerat artiklarna kan ni ändå använda de sanna saker som finns i dem. Låt det inte påverka något.

Lärjunge: Hur ska vi kunna förstå tänkandet och beteendet hos eleverna från Fastlandskina?

Mästaren: Försök tänka er in i deras situation och förstå dem lite grand. De är också kultiverare, och i grund och botten likadana som alla andra. De gör också de tre sakerna och de är också mina lärjungar. Det borde vara skäl nog att försöka arbeta med dem. De kommer gradvis att själva bli medvetna om saken. Ni måste vara klara över detta. Stöt inte bort dem bara på grund av det här.

Lärjunge: Borde vi styra våra små utövare till att lära sig dans, konstnärlig gymnastik och musik?

Mästaren: Jag vet att ni alla tycker mycket om barnen i Fei Tian Academy och anser dem vara mycket lyckosamma – så bra som de framträder på scenen. Ni vill att era barn ska delta i Fei Tian och senare bli en del av Shen Yun, eller hur? Det kommer inte att bli så många människor som kan vara med i Shen Yun. Dessutom är kraven som ställs för att komma in på Fei Tian höga, för Fei Tian förbereder elever för att delta i Shen Yun. Shen Yun är ett sällskap i världsklass och kraven blir bara högre. Barnets fysiska egenskaper måste motsvara standarden för professionell rekrytering, och danselever måste vara långa och smala, ha en slank kroppsbyggnad och långa ben, var mycket viga, och kunna hoppa högt. Även pojkarna måste motsvara dessa krav, så de som är knubbiga eller har en för kraftig kroppsbyggnad, eller inte är tillräckligt långa, är inte lämpliga. Musikelever måste ha ett bra musikaliskt kunnande och en god rytmkänsla, med den skillnaden att Shen Yun kräver att de är skickliga innan de kommer in. Dafa-lärjungar har många pågående projekt, och om ni arbetar med någonting annat är det också bra. Men de som verkligen har de nödvändiga egenskaperna kommer inte att missa sin chans, även om ni inte säger någonting. Men om ni inte har de nödvändiga egenskaperna, försök inte alltför hårt att tvinga fram det.

Lärjunge: Eftersom det finns väldigt få medutövare som klarar att dela bördan att skapa material och utföra marknadsföringsarbete, så är jag, varje gång vi har gruppaktiviteter, ofta ensam och måste slita för att få saker gjorda. Den här situationen har skapat en mängd problem för mitt vanliga arbete och min familj. (Mästaren: Verkligen.) Det är således svårt för mig att pressa in Fa-studier eller kultivering.

Mästaren: I själva verket möter alla våra Dafa-lärjungar den här typen av utmaning, eftersom var och en har familj som man måste ta hand om, och var och en ändå måste kultivera såväl som bekräfta Fa. Det är så för alla. Balansera saker och ting väl. Självklart finns det ofta vissa situationer då andra inte har de färdigheter som behövs, och det bara finns en person. Gör i så fall ditt bästa för att hitta andra som kan lära sig de färdigheterna.

Lärjunge: Jag vet inte vilket mitt löfte är. En del utövare ber mig göra det ena, och andra ber mig göra det andra, men jag kan inte göra allt. Hur kan jag veta säkert vilken min väg och vilket mitt löfte är?

Mästaren: Jag har aldrig sagt till någon att han ska göra det och hon ska göra det. Arbetskraft behövs på alla fronter. Om du tycker att du är särskilt skicklig i ett visst hänseende, eller det finns något som du särskilt gillar att göra, gå då och gediget och beslutsamt gör ett bra arbete med den saken. Så länge som den insatsen kan rädda kännande varelser, och du har en roll att spela i det, gå då och gör det, och det är alltihop. Det är inte så att du, när du skrev ditt löfte, skrev detaljerat att du specifikt skulle komma ner för att bli en reporter eller artist. (Alla skrattar)

Lärjunge: Får jag be Mästaren säga något om Fa-upprätandets miljö i denna tid?

Mästaren: Miljön i Fastlandskina och utanför fastlandet är olika. De problem som resten av världen står inför, och dess miljöer, är bara vad de är. Dafa-lärjungar bör kultivera i enlighet med de omständigheter de befinner sig i och, på likartat sätt, bekräfta Fa och rädda kännande varelser i enlighet med dem. Just nu är ondskan i vissa delar av Kina verkligen manisk, och under sådana förhållanden måste man göra sitt yttersta för att tänka på säkerheten. Klargörande av sanningen och personlig kultivering är integrerade. Om någons sinnestillstånd inte är korrekt, eller om hans upprätta tankar inte är tillräckligt starka, då resulterar det i problem, för din egen kultivering är det det som är grunden. Kom ihåg också att de ruttna demoner och onda väsen på låga nivåer som direkt förföljer Dafa-lärjungar inte vill att kännande varelser ska räddas.

Lärjunge: Det finns många projekt som behöver Dafa-lärjungarnas medverkan och det finns många lärjungar som ännu inte inser vilka framtida möjligheter Dafa-lärjungar­nas medier har.

Mästaren: Ja, jag vet. Det gäller särskilt engelska Epoch Times och andra, icke kinesiskspråkiga utgåvor av tidningen eller av de andra medierna. Vi är verkligen kort om folk, och det resulterar ofta i att många saker är svåra att göra. Så jag skulle fråga: har koordineringen av våra projekt som helhet verkligen uppnått vad den skulle? Finns det fortfarande brister? Om ni verkligen kan hantera det här bra så kommer de verkligen att börja uppnå den effekt de borde, och det kommer att förändra miljön runt omkring oss; det kan till och med bli så att mediets effekt kan bli sådant att fler människor i samhället vill läsa eller se dem, får veta sanningen, och till och med söka upp Dafa. Om ni verkligen kan uppnå det, då kommer ni att få tillräckligt med arbetskraft, eftersom det kontinuerligt kommer att komma nya människor, av vilka en del är mycket kapabla personer. Om ni inte har klarat att ta det klivet framåt, då ska ni undersöka saker och ting och fråga er om det beror på någon form av otillräcklighet och om det är därför ni har sådana svårigheter. Om ni verkligen klarar att göra bra ifrån er kommer situationen att förändras – förändras till det bättre. Det är verkligen så det är. Självklart är inte det jag beskrev den enda anledningen till er situation. Det finns när allt kommer omkring också onda faktorer som ställer till trubbel för er. De menar att bara när ni kultiverar i svårigheter, under prövningar, och under besvärliga förhållanden, kommer ni att erhålla mäktig dygd. Och alltså stör de. Det är sådan situationen är just nu.

Lärjunge: När vi studerar i grupp, bör vi då läsa högt de delar ur Mästarens Fa-under­visning såsom underskriften, datumet och parentetiska anmärkningar som ”applåder” eller ”Mästaren skrattar”?

Mästaren: (Skrattar) Nej, det behöver ni inte. Ni behöver inte läsa underskrifter, datum, kommatecken eller parenteser. (Skrattar)(Alla skrattar) Läs bara Fa – Fa-inne­hållet – så blir det bra. Det finns ett fenomen bland elever på fastlandet nämligen att när de studerar Fa så tror en del människor att de inte ska läsa Mästarens fullständiga namn högt när de råkar på det, utan att de istället bara ska säga ”Mästaren” eller ”respekterade Mästaren”. Att läsa Fa är att läsa Fa, så ni borde inte ändra på det.

Lärjunge: Kineser från Fastlandskina som bor i Korea sänder sina hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack.

Lärjunge: Hur ska ledningen för våra medier göra för att lyssna till personalens idéer och åsikter. Och särskilt i de fall då elevernas idéer och åsikter skiljer sig från deras egna. Koordinatorerna för Epoch Times Sydneyavdelning föredrar att leta i andra länder, i periferin, för att rekrytera nytt folk och verkar inte värdesätta de elever som har arbetat i företaget hela tiden.

Mästaren: Det är sant. Vi gör ofta så. Det vill säga, när folk inte samarbetar bra går de bara och letar efter annat folk, och fortsätter att göra så gång på gång medan saker och ting fortsätter att inte fungera, och till sist blir Epoch Times bara en enda stor övningsplats. (Alla skrattar)

Men när jag nu har berört detta vill jag säga några ord om hur vissa elever fäster sin uppmärksamhet vid ledningen. Om miljön vore er normala arbetsplats, skulle ni då våga fästa er uppmärksamhet vid era överordnade? Skulle ni kunna göra det? Det skulle ni inte. Hur kommer det sig då att ni, när ni bekräftar Fa och kultiverar er själva, fokuserar på yttre saker? Dessutom har Mästaren sagt till er att kultivering handlar om att kultivera sig själv; ni måste kultivera inåt, titta inom er själva. Om ni alla kan klara av att göra det finns det inget problem som inte kan lösas, och det är det bästa sättet att arbeta tillsammans och är ett magiskt redskap som getts av Fa. Så hur kommer det sig att ni inte gör det? De i ledningen har ansvar [för det här], och detsamma gäller dem som ska samarbeta – var och en är ansvarig. Men har ni tänkt på att vi alltid talar om hur andra ”inte samarbetar väl”, och hur vissa personer alltid talar om hur ledningen har det och det problemet? I varje fall är det att titta utåt, kultivera utåt, och uppehålla sig vid vad andra gör. Varför letar vi inte istället efter våra egna fel, och försöker verkligen göra bra ifrån oss? Om du verkligen kan göra saker på ett korrekt sätt, hur kommer andra att se på dig? När du då som koordinator är orolig över att få något gjort, varför funderar du inte ett ögonblick över vad du inte har gjort tillräckligt bra som gör att eleverna inte vill göra det du säger åt dem. Så ni måste komma ihåg, det är kultivering – just precis kultivering!

Lärjunge: Det finns en del erfarna utövare på fastlandet som tror att saker som ”Oförkortad Fa” och ”Föreläsning tio” är äkta.

Mästaren: Allt det är saker som har diktats ihop av de där avskyvärda hemliga agenterna. Det finns ingenting som den här påstådda ”Oförkortad Fa” och inte heller finns det någon ”Föreläsning tio” eller några andra ruttna, demoniska saker av det slaget. Vad kommer de att hitta på härnäst, en ”Fot-Fa”? (Skrattar) De där sakerna har bara diktats ihop av det onda spöket som använder hemliga agenters hjärnor, och det används för att förvilla dem av oss som de inte tycker är flitiga, som tycker om att lyssna på skvaller, som tycker om att höra något nytt bara för nyhetens behag, eller som tycker om att visa upp sig. Det är avsett att förvilla sådana människor. Men de kan inte förvilla ens en enda person som kultiverar grundligt.

Lärjunge: Är det så att en person i Kina som ser Shen Yun på dvd kan räddas på samma sätt som någon utanför Kina som ser föreställningen på en teater?

Mästaren: Så länge någon kan se ondskan för vad den är, bli klar över att Dafa är gott och att Dafa-lärjungar är goda människor, då räcker det. Men med det sagt, att titta på dvd:n kommer aldrig att ha samma effekt som att se föreställningen på en teater. En del har frågat om de kan spela upp en inspelning av föreställningen på en storbildsskärm för att låta fler människor se den, som om de såg Shen Yun live. Nej, det kan ni inte. Ni ska definitivt inte göra något sådant utanför Kina, för det kommer att förstöra människors chanser att bli räddade. Om ni gjorde det skulle det betyda att de som har den förutbestämda ödesförbindelsen att se Shen Yun live på scen inte skulle bli överväldigad av den på det sätt de annars skulle ha blivit, eller ännu värre, om det verkade som att föreställningen skulle vara densamma [som dvd:n], så skulle de inte ens komma. Så ni ska inte använda det tillvägagångssättet. När man tittar på liveuppträdandet finns det gudomliga varelser direkt på scenen, medan det inte finns något likt den kraften när man tittar på dvd:n, och dessutom kan den omgivning i vilken någon tittar på videon störa honom eller henne. Det är dock annorlunda med Fastlandskina, för människor kan inte se Shen Yun där. Om de kan lyckas se dvd:n kan det ha en viss effekt. Men utanför Kina vill vi inte använda det tillvägagångssättet.

Lärjunge: Kärnmedlemmarna i våra medier lämnar ofta projektet för att arbeta med andra projekt, vilket gör det omöjligt att garantera kvalitén på vårt arbete. Hur kan vi hantera det här bättre?

Mästaren: Just det, när någon som har gjort rätt bra ifrån sig plötsligt slutar för något annat projekt skapar det genast brist på personal. För en del elever är det så att så fort något inte passar dem så bortser de ifrån hur det påverkar andra [att de ger sig av], de tar ingen hänsyn till hur det kommer att påverka den uppgift som gjordes för att bekräfta Fa, och de gör bara vad de vill. Jag har noterat detta hos vissa elever, och gudarna är inte direkt imponerade heller. På samma gång stämmer det att andra projekt behöver folk. Om du har tid över för att hjälpa dem, nåväl, många Dafa-lärjungar axlar samtidigt flera uppgifter, så det borde i princip inte vara något problem. Men hur mycket vi än diskuterar den här frågan så handlar det i grund och botten om samordnings- och kultiveringsproblem.

Lärjunge: Vill Mästaren säga något om de Nio tävlingarna?

Mästaren: New Tang Dynasty Televison har hållit de nio tävlingarna under de senaste två åren. Det har gjort dem ganska imponerande och tilltalande och de har blivit en sensation. De nio tävlingarna är alla inom traditionell kultur – gudagiven kultur, mänsklighetens sanna kulturarv. Det är något som höll på att gå förlorat. På lång sikt kommer tävlingarna att ha funktionen att föra vidare sådana saker till framtiden och dess folk. Och när det gäller nutiden så hjälper den här formen till på det uppenbara sättet att det höjer NTDTV:s profil och ökar stationens tittarsiffror, medan det på ett mer grundläggande plan har den ännu viktigare effekten att klargöra sanningen och rädda kännande varelser. Men när tävlingarna är över, låt oss då stanna där och inte fortsätta haussa upp dem. Och om ni fortsätter att arrangera sådana evenemang, och gör det internationellt, då gör ni reklam för vanliga människors saker, eftersom det mesta som ingår trots allt är vanliga saker. Tävlingarna har som syfte att hjälpa till att göra reklam för tv-kanalen, berika dess programinnehåll, och göra dess namn känt. Och den andra idén bakom tävlingarna är att människor tävlar på basis av saker från den traditionella kulturen – något som gagnar framtidens människor och som hjälper människor att återerövra sina traditioner.

Lärjunge: Årets sångtävling innefattar enbart bel canto-stilen och inte kinesisk folksång. Beror det på att folksång inte bekräftas och bevaras?

Mästaren: Jag har tidigare nämnt att det finns många sångstilar i den här världen. Alla etniciteter korresponderar med kulturen i respektive kosmisk kropp. En viss sångstil är kanske ett särskiljande drag för en viss kultur i ett visst system av kosmiska kroppar. Så vi ogillar inte någon specifik sångstil, förutom saker som har en skadlig effekt på samhället, de dåliga sakerna, jag bekräftar inte de sakerna. Eftersom det finns så många valmöjligheter och vi inte har möjlighet att använda allt, måste vi ta en del saker i beaktande och använda saker med urskiljning. När det gäller frågan om vad som ska lämnas till det framtida mänskliga samhället är det en fråga för framtiden. Allt som är bra kommer att sparas. I år är kinesisk folksång inte inkluderat, bara bel canto. Den stilen kan användas av i stort sett varje etnicitet.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga om organisationer såsom Falun Dafa Information Center också ska drivas som ett vanligt företag.

Mästaren: Jag kan inte tala så specifikt om saker och ting. Om jag nu skulle säga hur ni ska driva informationscentret skulle ni vända er om och säga: ”Mästaren har sagt att informationscentret måste drivas på det här sättet”, och att ”Eftersom Mästaren sade det så ska ingen tänka tanken att göra på något annat sätt.” Så jag kan inte ta upp frågan specifikt. Det jag kan säga är att om ni kan göra det så och om förutsättningarna är de rätta, då kan ni göra det. Men om ni inte har förmågan att göra det och omständigheterna inte är mogna, då måste ni fortfarande ta det långsamt. Jag tycker dock att för medieföretag såsom Epoch Times och NTDTV är det absolut nödvändigt.

Lärjunge: En Dafa-lärjunge från Changchun bad mig ställa en fråga till Mästaren för hans räkning. Han sade att han märker att många medkultiverare visserligen är mycket aktiva i bekräftandet av Fa, men att de under långa tidsperioder varken kan studera Fa eller göra övningarna ordentligt. Han tycker att det här är ett allvarligt problem. Jag befann mig i samma situation under en tid. Effekten blir att saker inte är heliga när vi arbetar på våra projekt för att bekräfta Fa och det är svårt att uppnå det önskade resultatet. Och konflikter bland utövare är också en följd av att inte studera Fa väl, och det medför att de inte gör bra ifrån sig när det gäller att se inåt eller samarbeta med varandra.

Mästaren: Ja, verkligen. Jag tycker likadant. Jag hoppas att Dafa-lärjungar i alla regioner i Kina – inte bara de i Changchun – kommer att kunna göra alla tre saker väl samtidigt. Bara genom att göra så uppnår ni verkligen det ni borde och bara då höjer ni er flitigt såsom Dafa-lärjungar.

Lärjunge: Det är många störningar i Sydostasien. Beror det på att Dafa-lärjungars ansträngningar med att klargöra sanningen har varit otillräckliga?

Mästaren: Även om den här delen av historien är till för att Dafa-lärjungar ska bekräfta Fa, är miljön komplicerad och onda faktorer är verksamma; därför finns det utmaningar. Men så länge ni gör bra ifrån er, har tillräckligt med upprätta tankar och koordinerar saker väl, kommer situationen att förändras. Om ni inte kan göra det, är rädda, eller har för många mänskliga fasthållanden, är det troligt att det inte går bra. Och när ni inte gör bra ifrån er kommer ondskefulla faktorer att agera vildare, negativa faktorer tar överhanden och allt ni kommer att se är störningar och prövningar. Mina Dafa-lärjungar... ni finns utspridda över ett vidsträckt område (visar med en handrörelse) och ni är var och en nu ansvariga för ert respektive område i den här världen. Förändringar av ert tänkesätt kan leda till förändringar i er omgivande miljö. Hurdana människorna i er region är, är ett resultat av i vilken utsträckning ni har förklarat sanningen för dem. Miljön formas av era mänskliga fasthållanden. När miljön är dålig är det på grund av att ni har gjort den sådan. Naturligtvis, om ni nu säger: ”Då ska jag uppföra mig som en gud” och ni börjar bete er irrationellt, då blir det ytterligare ett exempel på självförvållade störningar. Ni måste vara rationella, hantera saker med självförtroende och värdighet och väl veta vad ni ska göra.

Lärjunge: Ryska utövare sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Lärjunge: Vi har ansträngt oss mycket för att klargöra sanningen men situationen har inte ändrats särskilt mycket. Vad kan vi göra för att få Shen Yun till Ryssland?

Mästaren: Ja, det finns politiska faktorer som har resulterat i stora utmaningar. Var inte oroliga. Om våra Dafa-lärjungar verkligen har gjort bra ifrån sig men saker och ting fortfarande inte är bra där, låt oss då ge det lite tid så får vi se. De gamla krafternas ondskefulla faktorer kan se att det snart är slut med det ondskefulla KKP och om det fanns ett land vid dess norra gräns som hanterade det på samma sätt som USA, då skulle ondskan inte ha lust att förfölja Dafa-utövare. Så det finns särskilda omständigheter där Dafa-lärjungar inte nödvändigtvis behöver ha gjort dåligt ifrån sig, utan snarare att den övergripande situationen medför något sådant. Så med de förutsättningarna, låt oss vänta och se. Dafa-lärjungar bör i vilket fall som helst fortfarande göra de saker som de ska göra beträffande att klargöra sanningen och rädda människor.

Lärjunge: Vi har råkat ut för situationer såsom denna när vi säljer annonsplatser: en del av våra kunder lyssnade på oss när vi klargjorde sanningen och berättade om Dafa och bestämde sig för att annonsera, men de slutade annonsera hos oss efter ett tag när de tyckte att effekten var minimal. Berodde det på att vi lärjungar inte gjorde bra ifrån oss eller var det för att kunden lämnade oss efter att han hade gjort det han skulle för Dafa?

Mästaren: Det är inte säkert att en person ändrar på sig efter att ni har klargjort sanningen för honom. När ni klargör sanningen måste ni rensa bort den personens felaktiga föreställningar och hjälpa honom att inse att KKP:s avsikter är onda. Om ert klargörande av sanningen är otillräckligt och effekterna av annonseringen är minimal, då vill kunden naturligtvis inte stanna kvar. Men om ni har skrivit ett avtal så måste det följas. Om det sker ett avtalsbrott som medför förluster, då måste den som har orsakat förlusterna hållas ansvarig. Om det inte får några ekonomiska konsekvenser och bara är en fråga om de vill fortsätta, hantera det då från fall till fall. Det finns ingenting sådant som att en kund ska göra det ena eller andra för Dafa. Ni räddar kännande varelser, punkt slut. Det är inte så att de kännande varelserna ska göra vissa saker för er. När det gäller frågan om ni har gjort bra ifrån er eller inte så behöver Mästaren faktiskt inte kommentera sådana saker. Ni kommer att veta svaret om ni försöker lista ut vad det är som inte är helt rätt.

Lärjunge: Hur kan vi göra bättre ifrån oss när vi ska klargöra sanningen för de tvåhundratusen kineserna i Brasilien?

Mästaren: Ni är Dafa-lärjungar så gör bara ert bästa. Att klargöra sanningen är ert ansvar. Om ni undrar hur det är möjligt för er att tala med alla dessa människor som ni vill rädda så säger jag att ni bara ska göra ert bästa – gör så mycket ni kan. När Dafa-lärjungar gör de saker som de ska göra på ett bra sätt så sker förändringar.

Lärjunge: Det finns många nya elever som vill delta i vissa projekt men som inte säger sin mening eftersom de är rädda för att de erfarna utövarna kanske ska kritisera dem. Och sedan finns det erfarna elever som tycks jämställa deltagande i aktiviteter med kultivering och de driver på nya elever att åka överallt för att delta.

Mästaren: Då är det något fel med de erfarna eleverna. Nya elever är trots allt nya elever, och är inte vårt fokus på att rädda kännande varelser? Nya elever har precis kommit och de behöver verkligen er hjälp. Det allra viktigaste är att ni vägleder dem till att studera Fa mycket.

En annan sak, låt oss sluta delta i allmänna evenemang som kräver ett stort antal personer och där ni inte direkt kan klargöra sanningen (till exempel paraderna och aktiviteterna i områden där det inte finns så många kinesiska invånare). De har inte så stor påverkan och är inte så effektiva.

Lärjunge: Om vanliga människor bokar Shen Yun och det inte är Dafa-lärjungar som tar initiativet och håller i biljettförsäljningen, kommer åskådarna ändå att bli räddade?

Mästaren: Ja det kommer de att bli. Vem som än ser showen kommer att bli räddad och det är samma sak oavsett vem som gör arbetet.

Lärjunge: En del elever åker tillbaka till Kina nästan varje år. Kan de ta på sig viktiga projekt?

Mästaren: Jag tror att det är bäst att de inte gör det. En dag kanske de förs bort av det onda partiets ondskefulla polis och så snart de grips av rädsla kan de säga vadsomhelst. (Skrattar, suckar)

Lärjunge: När kommer Shen Yun att kunna uppträda i Kina?

Mästaren: Det är precis vad jag tänker! (Applåder) Men låt mig försäkra er, de kommer att åka, helt säkert! (Entusiastisk applåd, hurrarop)

Lärjunge: Många lärjungar vet att arbete inte är kultivering men de sätter ändå stort värde på det våra medier har åstadkommit. Hur kan vi, när det gäller personlig kultivering, upprätthålla ett rent sinne och samtidigt vara effektiva i det som Dafa-lärjungar ska göra?

Mästaren: Håll era upprätta tankar starka och inse att ni gör det arbetet för att rädda människor. Utgångspunkten för det ni som kultiverare gör är helig. Om er inställning inte är riktig när ni gör saker kommer den att skapa störningar och kasta en skugga över det ni arbetar med såväl som över er kultivering.

Lärjunge: Är den nuvarande ekonomiska krisen orsakad av den markanta nedgången i mänsklighetens moral och särskilt hos dem vid makten?

Mästaren: Låt oss inte oroa oss över hur världsekonomin mår. Vem som sitter vid makten eller vad som sker någonstans en viss dag har ingenting att göra med vår kultivering. Vi fokuserar på att rädda människor, punkt slut. De normala arrangemangen för det mänskliga samhället är helt säkert baserade på människors förvärvade välsignelser och karmamängd.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Donggang, Liaoningprovinsen, Xinjiangprovinsen; Gaomi, Shandongprovinsen; Lanzhou, Gansuprovinsen; Qingdao; Yuyuantanparken, Peking; Shanxiprovinsen; Yangpudistriktet, Shanghai; Shanghai; Changpingdistriktet, Peking; Weifang, Shandongprovinsen; Chongqing; Shenzhen; Hulu-ön, Liaoningprovinsen; Shenyang; Chengde, Hebeiprovinsen; Kunming, Yunnanprovinsen; Shijiazhuang, Hebeiprovinsen; Yantai, Shandongprovinsen; Jinan; Heilongjiangprovinsen; Lianyungang, Jiangsuprovinsen; Zhejiangs universitet; Guan län, Shandongprovinsen; Hefei, Anhuiprovinsen; Jiangmen; Guiyang, Guizhouprovinsen; Xi'an; Hälsobyrån i Guang­zhou; Chaoyang, Liaoningprovinsen; Wuxue; Huanggang, Hubeiprovinsen; Xishui län; Macheng; Fushun; Datong, Shanxiprovinsen; Hebi, Henanprovinsen; Weihai, Shandongprovinsen; Qiqiha'er; Fuyang; Tianjin; Jinchang, Gansuprovinsen; Changchun; Handan, Hebeiprovinsen; Chaoshan; Xuzhou och Tai'an sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack allihop. (Varm applåd)

Lärjunge: Hälsningar till vår barmhärtige, storslagne och ärade Mästare från Dafa-lärjungar vid Minghui-skolorna. USA:s departement för inrikes säkerhet ger bidrag för kinesisk språkundervisning till organisationer utanför Kina som har blivit infiltrerade av KKP. Samtidigt får organisationer som vår, som ger normal kinesisk språkundervisning, inga sådana bidrag. En del elever tycker att vi ska utnyttja det här tillfället till att klargöra sanningen för regeringen och avslöja ondskan. Men andra tycker att vi inte bör blanda oss i eftersom detta inte är direkt förföljelse.

Mästaren: Under tiden som vi förföljs kan ni berätta för världen om de saker som det ondskefulla KKP har gjort utanför Kina, men lägg inte ner för mycket tid på det här. Att rädda kännande varelser kommer först och främst. Försök bara rädda fler och fler människor. Ni kan avslöja dessa ondskefulla element när tillfälle ges. Jag har i själva verket tänkt ibland: nu när det ondskefulla KKP nästan är borta, vem kommer de saker att tillfalla som de med alla medel skaffade sig genom svek och bedrägeri? Det har ännu inte beslutats vart de sakerna ska ta vägen.

Lärjunge: Mästare, kan du säga några ord till de Dafa-lärjungar som är fängslade i Kina? Hur bör de uppföra sig och stärka sina upprätta tankar när de är fängslade?

Mästaren: Det där är mörka nästen där ondskan har befäst sig under sina sista dagar. Varje Dafa-lärjunges situation är unik, men under inga omständigheter får ni förlora era upprätta tankar och ni får inte glömma bort för ens ett ögonblick att ni är Dafa-lärjungar. Om ni sätter Fa främst kommer ni att kunna ha upprätta tankar och stå emot ondskan; ni kommer att veta vad ni ska göra inför ondskan. Med det sagt, saker och ting är komplicerade och människors kultiveringstillstånd är olika. En del kanske verkligen förlorar sitt liv och andra blir allvarligt förföljda. Vars och ens situation är unik; vars och ens förflutna, tillsammans med det som de gamla krafterna kan ha arrangerat för en Dafa-lärjunge om han blir lurad, har gjort saker väldigt komplicerade. Men hur det än är, om ni lyckas hålla Dafa i era sinnen kommer ni att ta er igenom. Och även om en person förlorar sitt liv kommer han helt säkert att återvända till sin rättmätiga position. Även om en del människor blir tillfälligt förvirrade kommer de till slut att klara av det.

Lärjunge: Det finns en övningsplats i vårt område där de flesta deltagarna är afroamerikaner. Några av dem har kommit i över åtta år men de gör bara övningarna och har bara läst boken en eller två gånger. Samma sak gäller för nykomlingarna. Hur ska vi hjälpa dem?

Mästaren: Bara hjälp dem att studera Fa och gör ett bra jobb med att förklara för dem hur viktigt det är att studera Fa.

Lärjunge: Bör den Europeiska kören fortsätta med att öka medvetenheten och rädda världens människor genom att använda formen av en kör?

Mästaren: Ibland undrar jag om er sång verkligen kan ha en effekt som Shen Yun, kan den verkligen rädda människor? Det vore svårt att göra. Om kören inte kan uppnå en verklig effekt avseende att rädda kännande varelser, då är det inte så meningsfullt. Orsaken till att jag säger det är att när ni repeterar eller sjunger tillsammans så tar det mänskliga resurser i anspråk. Om ni däremot verkligen kan spela en stor roll när det gäller att rädda kännande varelser, då ska ni göra det så länge en del människor faktiskt räddas, även om ni inte kan garantera ett stort antal. Men skapa för all del inte fasthållanden till kören själv.

Lärjunge: Tianti Books filial i Toronto har haft öppet i närmare ett år nu och antalet människor som kommer till butiken för att få reda på sanningen och studera Fa har ökat successivt. Men driften av butiken är fortfarande inte riktigt idealisk. Bör butiken drivas som medieföretagen och arbeta med marknadsföring och annonsering?

Mästaren: Till och med den här frågan kommer ni till mig med? (Folk skrattar) Ta bara hand om driften av verksamheten; det är inget fel med det. Om ni inte sköter er bra kommer ondskan att störa och det blir svårigheter. Det är så saker och ting är just nu. Om ni vill göra någonting så gör det väl.

Lärjunge: I förra veckan försökte några illasinnade skurkar i Flushing stjäla videokameror ur våra elevers händer, mitt framför en federal utredare från USA:s justitiedepartement. Vi planerar att stämma skurkarna. Den amerikanska polisen anklagade dem bara för ”försök till rån”.

Mästaren: Nåväl, det var försök till rån eftersom de inte lyckades ta någonting. (Skrattar) Det är bara naturligt att polisen skulle säga så. De skulle inte kunna säga att de där sakerna var stulna om de inte var det. Om skurkarna verkligen hade tagit någonting, då kunde ni stämma dem.

Lärjunge: Vi skulle vilja berätta för de federala myndigheterna att dessa våldsmän har haft oss som måltavlor under en lång tid nu, att de försökt provocera oss och hotat oss för vår övertygelse.

Mästaren: Det är inte bara en fråga om övertygelse. Det är det ondskefulla KKP som ligger bakom dessa saker. Människor vet i själva verket redan, utan att ni behöver berätta det för dem – även polisen vet om det. Jag har emellertid tänkt på en sak. Våra elever som är i Flushing, de som befinner sig i frontlinjen, har en bra utgångspunkt – att stå upp mot ondskan. Det är verkligen bra och jag bekräftar det. Men kanske ni förhastar er lite? Tänk lugnt igenom saker och ting och vidga ert sinne lite. Om ni verkligen kan betrakta alla som kännande varelser som vi vill rädda och ni sedan försöker rädda dem, se om saker förändras. Det är definitivt ingen tillfällighet att ondskan framträdde i Flushing och att den får människor att göra dåliga saker. Den måste ha kommit för att rikta in sig på våra elevers brister. Gå inte och slåss blint mot deras mänskliga sidor. Ert mål är inte att besegra dem utan att rädda dem. Gör saker med barmhärtighet och ett lugnt sinne och se sedan hur det går.

Lärjunge: När reportrarna som är ansvariga för att rapportera om Shen Yun arbetar med knappa tidsmarginaler och med tunga arbetsbördor är det svårt att dela resurser mellan våra medier och reportrar. Det är svårt att åstadkomma. Som följd har det uppstått en serie problem där reportrar tävlar med varandra för att komma över de få tilldelade presskorten.

Mästaren: Verkligen. Problemet handlar inte så mycket om att människor tävlar om tilldelade presskort. Det har funnits gånger då det inte var så många människor i publiken men det fanns ändå journalister överallt och det var ganska avskräckande för människorna. Det är en föreställning de går till. Har ni inte någonsin tänkt på hur teaterbesökarna ser på er? Och en del utövare tycker om att visa sig på styva linan. De går runt med sin kamera, ”klick, klick, klick”, tar foton oavbrutet, till vänster och höger. Det har irriterat människor. Det handlar inte bara om er karaktär och hur ni uppför er; det är en fråga om kultivering. Ni satte inte räddandet av kännande varelser först och främst. Att rapportera om föreställningarna är bra; er avsikt är att hjälpa till med marknadsföringen av evenemanget. Men när det finns för många reportrar kan det verkligen ha motsatt effekt. Och teaterledningen orkar inte med det heller. Så det är faktiskt inget alternativ att inte ha någon gräns för antalet presskort.

Lärjunge: Alla Dafa-lärjungarna på Pekings rymdindustri, och alla Dafa-lärjungarna vid Ganjiakou, Zhanlanvägen, och Yttre Fucheng-porten i Peking; övningsplatsen Shuangxiu i Haidiandistriktet, Peking; Changsha, Hunanprovinsen; Guangzhou; East Lake Scenic Area, Wuhan; Hongshadistriktet; China Academy of Sciences; China Academy of Social Sciences; Zhuhai; Hongdu-parken, Nanchang; Leiyang, Hunanprovinsen; Chenzhou; Hengnan län; Xining; Liuzhou, Guangxiprovinsen; Harbin; Dongguang län, Hebeiprovinsen; Fucheng län; Chengdu; Benxi, Liaoningprovinsen; distrikt 204, Shen­yang; Changqingdistriktet; Ningbo, Zhejiangprovinsen; Dongfang, Hainanprovinsen; Xinyang, Henanprovinsen; Jiangmen, Guangdongprovinsen; Dongbei University of Finance and Economics i Dalian; och Jiangsuprovinsen sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack, allihop! (Applåder)

Lärjunge: När vi marknadsförde Shen Yun-biljetter (Mästaren: Oj – det här är inte en konferens om Shen Yun. Varför frågar alla om det?) insåg jag att syftet med Shen Yuns föreställningar är att rädda människor, och att det för Dafa-lärjungar som arbetar med detta finns faktorer kring vår kultivering inblandad. Att klargöra fakta borde alltså vara det vi huvudsakligen ska göra. Men en del medutövare tycker att annonsering i vanliga medier är det viktigaste.

Mästaren: Att sälja biljetter är precis det, att sälja biljetter, och ni behöver bara klargöra sanningen när det uppstår problem. Det är vid föreställningen som människor blir räddade. Det är inget fel med att annonsera i vanliga medier, stora eller små. Beträffande hur ni ska göra annonseringen, gör det med utgångspunkt från era lokala omständigheter. Somliga säger att det räcker med att dela ut broschyrer; somliga säger att det räcker att fokusera på vissa platser för att sälja biljetter; och somliga tror att annonsering är nödvändigt. Det går bra hur ni än gör det. I en del områden annonserade de inte mycket, men eleverna arbetade bra tillsammans och sålde alla biljetter i bara ett fåtal butiker. Det jag säger är att ni ska göra det baserat på era specifika omständigheter på er plats.

Lärjunge: De av oss som arbetar med media behöver studera Fa som grupp, men vi är spridda runt om i världen. Skulle det vara lämpligt för oss att studera Fa tillsammans över internet?

Mästaren: Ni kan göra ett försök. Men jag tänker, var Dafa-lärjungar än är – i vilket avlägset hörn av världen de må utföra mediearbete – ska de inte bli avskurna från den lokala Dafa-föreningen. Och det är bäst för er att inte avskärma er från den lokala gruppen heller. Ni ska alla studera Fa med Dafa-lärjungarna i ert eget område.

Lärjunge: När det onda partiets regim har kollapsat, kommer folket i Fastlandskina fortfarande ha en möjlighet, under de mer gynnsamma omständigheterna, att komma att förstå Dafa och bli räddade? Vad behöver vi göra för att uppnå det?

Mästaren: När ondskan verkligen kollapsar, och det är dags för Fa att räta upp människovärlden, kommer det att vara ett annat tillstånd för saker och ting specifikt för Fas upprätande av människovärlden, annorlunda jämfört med det nuvarande – helt annorlunda. Tänk inte på de angelägenheterna, för just nu behöver vi göra saker och ting enligt den nuvarande situationen och rädda människor i enlighet därmed.

Lärjunge: Hur ska vi skilja på vinkar från Mästaren och störningar från de gamla krafterna?

Mästaren: Mästaren och upprätta gudar kommer garanterat att ge er vinkar. Men ofta kommer de att vara avsedda att, för er skull, avlägsna era fasthållanden eller hjälpa er att undvika fara, och de kommer att vara till för er kultivering. Störningen från de onda faktorerna tar tvärtom ofta formen av falska vinkar som överensstämmer med era fasthållanden, att ni blir överlyckliga över någonting, era böjelser, eller något av era andra fasthållanden. Efteråt kommer ni att känna er extra glada och hålla fast ännu hårdare, och ta en felaktig väg, hela tiden med tanken att det var Mästaren som ledde er. Det är vanligen vad som händer. Hur ska ni då kunna skilja mellan de båda? En del människor säger att de kultiverar efter de meddelanden från andar som de mottar i drömmar. Jag skulle säga att det är nonsens. (Skratt) Att hålla fast vid vinkar i drömmar är inte kultivering, utan snarare att på ett farligt sätt hamna ur kurs. Dafas lärjungar kultiverar genom att följa Dafas bok, och de tar Fa som sin standard. Vare sig ni är i drömmarnas land eller i vilken miljö det än må vara, så måste ni använda Fa som er standard för att bedöma rätt och fel, och endast då faller ni inte offer för störningar. Jag har aldrig gett er någon sorts kultiveringsmetod där ni inte måste kultivera utan istället bara göra vadhelst mina Fashen säger till er. Jag erkänner inte det som kultivering. Det är inte möjligt för varenda elev att vara vid min sida, och jag har därför lärt er att ”ta Fa som Mästaren”. När ni har Fa-boken borde ni veta hur ni ska kultivera.

Lärjunge: Efter att Mästaren undervisade de australiska eleverna i Fa förbättrades deras situation i vissa avseenden. Det dröjde dock inte länge innan saker och ting förföll. Det har funnits kommunikationsproblem mellan kineser och västerländska elever, och när det uppstår problem säger många elever: ”Vi borde studera Fa mer”, eller ”Låt oss lägga våra fasthållanden åt sidan”, men folk tittar egentligen inte inåt.

Mästaren: Det kommer alltid att finnas mänskliga fasthållanden. Om det vore så enkelt att Mästaren undervisade dem i Fa en gång och alla fasthållanden sedan var borta, då skulle jag gladeligen föreläsa för dem varje dag. Men faktiskt finns Fa redan med oss – det är bara en fråga om att leva efter den. Kultivering är en process, och man måste låta tiden eliminera [fasthållanden]. Men med det sagt, ni ska alltid hålla ett öga på klockan. Ni måste ta vara på dagen – det måste ni verkligen. Ni säger att Dafa-föreningen faller tillbaka i gamla spår och blir tillsluten igen, men är det verkligen så? Jag ska ta en titt. Men hur situationen än är ska ni, som Dafa-lärjungar som kultiverar er själva, göra bra ifrån er själva oavsett om föreningen gör bra ifrån sig eller inte. Mästaren har aldrig lagt allt sitt hopp, eller hela Australiens hopp, på en viss persons axlar eller på föreningen. Jag har lagt det på varenda Dafa-lärjunge och er förmåga att kultivera väl. Ni är hoppet om räddning för varelserna i er region, ni är Dafa-lärjungar som bekräftar Fa, och ni hjälper Mästaren med Fa-upprätandet. Det är inte bara föreningen som hjälper Mästaren med Fa-upprätandet, och inte heller bara assistenterna. Om fasthållanden får er att fixera blicken på föreningen, då är det inte rätt. Om föreningen verkligen har problem kommer jag att rätta till dem, men jag skulle inte göra det som svar på ert fasthållande.

Lärjunge: Kommer vi att bevittna den slutliga domen?

Mästaren: Ni ska inte hålla fast vid vad det än är Mästaren talar om. (Publiken skrattar) Bry er inte om det. Gör ett bra jobb med det ni ska göra.

Lärjunge: En del elever är väldigt aktiva när det gäller arbete i Dafa-projekt, och de kultiverar sitt xinxing. Men de är inte så pigga på att göra övningarna, och de tar inte sändandet av upprätta tankar särskilt seriöst. Kan sådana elever nå Fulländning?

Mästaren: Om det är så har han kanske inte kultiverat helhjärtat, men om han bestämmer sig för att lägga lite mer vikt vid det kommer det att ordna sig. Men det finns också en del människor som inte studerar Fa utan bara gör arbetet. Ni måste göra alla tre sakerna. Om ni bara arbetar och inte studerar, då är det samma sak som att en vanlig människa gör Dafa-arbete. Och en vanlig människa som gör Dafa-arbete kan inte uppnå Fulländning; han kan bara bygga upp meriter. Att bygga upp meriter, eller välsignelser, innebär att personen kommer att få välsignelser när han återföds, men det är allt, och han kommer inte att uppnå Fulländning. Skulle ni då inte säga att alla era ansträngningar är förgäves? Är det acceptabelt att en kultiverare inte kultiverar? När ni går ut för att klargöra sanningen, endast när era sinnen har lagrat upp rikligt med Fa kommer ni att kunna rädda människor. Det är då era ord kommer att ha kraften att beröra dem.

Lärjunge: När jag klargjorde sanningen stötte jag på vanliga människor som sade att de kände till den eller den Dafa-lärjungen och att han inte ens är lika bra som en genomsnittlig ickeutövare, och fastän hans ord låter verkligt bra är hans uppförande riktigt dåligt.

Mästaren: Jag har också hört sådana saker. Om det ni gör inte anstår en Dafa-lärjunge, då spelar ni den roll som de gamla krafterna vill se, och det är farligt. Men jag hoppas trots allt att de av er som råkar höra människor säga sådana ord kommer att tänka över vad det kan ha med er att göra. Förstår ni vad jag just sade?

Lärjunge: Jag är en tolvårig liten lärjunge. Jag missade chansen att skriva in mig i Fei Tian Academy of the Arts eftersom min pappa var emot det. Kommer jag att få en ny chans?

Mästaren: Eftersom du inte är vuxen ännu säger lagen att dina föräldrar har vårdnaden om dig. Om dina föräldrar inte samtycker kommer det inte att fungera. Om du har den naturliga talangen och de fysiska egenskaper som krävs kommer det alltid att finnas en möjlighet. Om du inte har det, försök då att inte hålla fast vid det.

Lärjunge: När västerländska utövare lär sig kinesiska, ska de studera de förenklade eller de traditionella tecknen?

Mästaren: Det spelar inte så stor roll om det är förenklade eller traditionella tecken. Det går bra att studera de förenklade, precis som det går bra att studera de traditionella – ingetdera är något problem. Jag säger det här eftersom de som studerar de förenklade tecknen ändå kan läsa de traditionella, och vice versa. Mänskliga angelägenheter ska hanteras i framtiden. Det vi är intresserade av för närvarande är frågan om att rädda kännande varelser. Det bör dock noteras att många förenklade tecken skapades av det ondskefulla KKP, och deras bibetydelser är inte bra. Men när så många människor – över en miljard – använder de förenklade tecknen så måste detta vara något som uppmärksammas vid en senare tidpunkt.

Lärjunge: När det sägs att ”det är slut med ondskan”, innebär det att det ondskefulla partiet håller på att lösas upp?

Mästaren: Det ondskefulla partiets faktorer finns inte mer. Det är som jag sade, de människorna som stöttar upp det systemet försöker egentligen bara upprätthålla sin makt.

Lärjunge: Många hemliga agenter har kommit till mitt område. Hur ska vi handskas med dem?

Mästaren: Det finns personal från amerikansk säkerhets- eller underrättelsetjänst, eller hemlig polis, som följer varje hemlig agent och håller ett öga på honom eller henne. En hemlig agent som är en produkt av det ondskefulla KKP:s kultur är själv någon som duperats av det ondskefulla partiets kultur, och av den orsaken är han i fara. När vi räddar kännande varelser ger vi alla en chans. Men det finns vissa människor som alltid grälar och börjar bråka bland oss, och ni kanske tror att de är hemliga agenter trots att de egentligen inte är det; men deras gärningar är faktiskt värre än det som riktiga hemliga agenter gör. Men en sådan person tänker att han gör något bra, och har ingen tanke på vad det är med honom som gör att våra elever inte accepterar honom.

Lärjunge: Många kinesiska medborgare har lyckönskat Mästaren över heta linjen för utträde ur KKP. Deras uttryck av tacksamhet mot Mästaren är väldigt rörande. Jag skulle härmed vilja överlämna dem till Mästaren.

Mästaren: Var snäll och tacka dem från mig om ni har möjlighet. (Applåder)

Lärjunge: Västerländska regeringars inställning gentemot det ondskefulla partiet har blivit allt mjukare. Lärjungarna tycker att deras kraft till att rädda dem är otillräcklig, och att de inblandade eleverna är alltför få.

Mästaren: Bry er inte om sådana saker, eftersom det bara är de gamla krafterna som spelar ett balansspel. De tillåter inte den ena sidan att övermanna den andra just nu. De tror att ondskan inte längre är tillräcklig för att testa Dafa-lärjungar, så de försöker utjämna saker och ting. Hursomhelst förändras saker och ting på det hela taget, situationen som helhet förändras – förändras till det bättre.

Lärjunge: Under de senaste två dagarna vid UN Plaza såg jag några asylsökande, varav en hade en gul [Dafa-]tröja på sig. När jag frågade om det sade han att en av våra elever hade lånat ut den till honom.

Mästaren: Vilken elev lånade ut den till honom? De kläder ni bär representerar Dafa-lärjungar. Om ni lättvindigt lånar ut dem till en vanlig människa och den personen gör saker som inte är förenligt med Fa eller som inte borde göras, räddar ni då kännande varelser eller förstör ni dem? Vi har alltid en del människor som inte lever upp till förväntningarna. (Skrattar) Om alla lyckades göra bra ifrån sig så skulle de prövningar ni står inför idag inte vara som de är.

Lärjunge: Dafa-lärjungar har ändrat texterna till vissa sånger från det ondskefulla partiet och sjunger dem. Naturligtvis går texterna nu emot det illvilliga KKP, men melodierna är desamma och jag tycker de är oroande att höra.

Mästaren: Min åsikt är att Dafa-lärjungar inte ska sjunga de där sakerna. Det är okej för allmänheten att sjunga det.

Lärjunge: När vi klargör sanningen till fastlandet [stöter vi på] människor med två olika attityder: en typ håller med om idén med ”de tre utträdena” men identifierar sig inte med Dafa; den andra typen identifierar sig med Dafa men är inte villiga att göra de tre utträdena. När utrensningen äger rum, hur ser deras öde ut?

Mästaren: Det här betyder att de inte har förändrat sig i grunden jämfört med innan; det beror på att sanningen inte har förklarats tillräckligt för dem. Beträffande hur deras öde ser ut är linjen dragen precis här, igenom detta. Vilken sida av den han står på är den sida han tillhör, och det finns inget som är tvetydigt. Det är möjligt att personen kommer att säga att han håller med om det ena eller andra, när han i sitt hjärta egentligen inte har förändrats det minsta. Kanske säger han bara trevliga saker för att vara artig mot dig, men han har i själva verket inte förändrats utan är bara artig.

Lärjunge: I New York har många människor börjat ha kontakt med Dafa i syfte att skaffa politisk asyl. Många medkultiverare är väldigt irriterade över deras beteende och vill mota bort dem.

Mästaren: Det jag tänker är att trots att det inte var något bra motiv som fick de asylsökande att ha kontakt med Dafa-lärjungar så är det vi gör trots allt att rädda människor. Om ni kan behandla dem med barmhärtighet kommer de kanske för alltid att minnas era ord och gärningar. Detta kan påverka personen och kanske är det som att plantera frön till hans framtida ödesförbindelse till räddning. Om vi emellertid inte behandlar dem väl kommer kanske den ödesförbindelsen att förloras. Men hursomhelst ska vi veta att det vi gör är att rädda människor.

Lärjunge: När jag stöter på degenererad konst i mitt vanliga arbete, är det möjligt för mig att, om jag upprätthåller upprätta tankar, korrigera de där förvrängda faktorerna på liknande sätt som Shen Yun gör?

Mästaren: Om du försöker korrigera vanliga människors moderna konst, tror du att de kommer att lyssna på dig? Och dessutom har vi inte tid att ta itu med de där sakerna just nu. Det ni ska göra är att rädda människor, så just nu behöver ni inte bry er om de där sakerna. För närvarande kan ni bara ignorera alla dessa saker helt och hållet. När Fa rätar upp människovärlden kommer Fa naturligt att ha sina metoder för att räta upp saker och ting här.

Lärjunge: Det finns ett stort antal industri- och handelsbolag, och en stor invandrarkoloni, i området kring Pärlflodsdeltat i Guangdong, och en del av kuststäderna där är stora och tättbefolkade. Men utövarna har inte gjort tillräckligt där.

Mästaren: De specifika omständigheterna i Kina varierar från område till område, och ni har inget annat val än att göra saker och ting i enlighet med de lokala förutsättningarna. Samtidigt är det viktigt att vara uppmärksam på säkerheten. Vilken del av Kina det än må vara så förstår Dafa-lärjungarna där vad deras ansvar är, nämligen att kultivera sig själva och rädda kännande varelser. Och det är det som ska göras. Ju fler människor som kan räddas, desto bättre, för det är det ansvaret ni axlar.

Lärjunge: I det TV-arbete vi utför måste vissa färdigheter fortfarande nå en professionell nivå. Kan det vara okej att vi samarbetar med vanliga människor i så fall?

Mästaren: Om ni vill anlita vanliga människor i ett visst projekt borde det inte vara något problem. Det är dock bäst att ni inte startar ett bolag tillsammans eller samarbetar i det ena eller andra projektet. Om en person utsätts för störning innebär det problem. Det har varit alltför många exempel på detta. Du är en Dafa-lärjunge, och det du gör är heligt, medan det han gör är mänskligt; föga kan de två förenas. Om du driver ditt eget företag och du vill anlita personen och låta honom vara anställd hos dig så går det bra, eftersom han kommer att göra allt du säger. Men om du istället samarbetar med honom leder det ofta till problem. Det är lätt att personen blir störd.

Lärjunge: En del erfarna elever som erhöll Fa för många år sedan har lämnat Dafa efter att ha fastnat i några fasthållanden i deras sinnen. Vi har inga möjligheter att lösa upp dessa knutar och är ledsna och oroade över dem. Hur kan vi hjälpa dem?

Mästaren: Hantera det lite försiktigt. Försök se vad det egentligen handlar om för den personen. Om det verkligen är att personen håller fast vid det ondskefulla KKP, eller på en grundläggande nivå inte vill kultivera, utan bara deltog i det roliga på den tiden, låt det då vara. Men hur det än är ska ni som Dafa-lärjungar försöka rädda kännande varelser oavsett hur deras situation är, och det är det ni ska gå och göra. När ni ser någon ni kan rädda, gå och gör det. Och om ni inte lyckas är det inte ert fel.

Lärjunge: Det finns många projekt som jag skulle kunna engagera mig i. Med undantag för Shen Yun vet jag inte hur jag ska kunna urskilja vilka som är relaterade till mitt ursprungliga löfte.

Mästaren: Det är inget du kan avgöra, och om du tänker för mycket på det är det ett fasthållande. Gör bara det som Dafa-lärjungar ska göra så kommer det du gör att bli rätt.

Jag tror det är bäst att jag inte tar upp mer av er tid. Det var inte lätt för er att göra resan, och ni ska fortsätta med erfarenhetsutbyteskonferensen. Jag hoppas att ni genom den här konferensen kommer att förbättra er genom att se hur andra har gjort bra ifrån sig och vilka tillvägagångssätt de har använt, och ta med er de bra sakerna hem. Om ni verkligen kan få ut något av den här konferensen kommer det att gagna er kultivering och således har ni inte kommit förgäves. Utgifterna i samband med varje konferens är inte små. Totalt uppgår enligt vår uppskattning enbart kostnaden för flygresor den här gången till miljoner. Kostnaden var väldigt stor. Så låt inte detta bli en formalitet, och kom inte bara för att följa med strömmen. Inte heller ska ni komma på grund av nyfikenhet och en vilja att höra vad Mästaren har att säga. Mästaren har sagt till er att ni ska vandra den sista etappen på resan väl och fullgöra ert uppdrag. Och det är det jag alltid kommer att säga till er.

Till sist hoppas jag att ni inte kommer att tappa er beslutsamhet. Har ni inte redan fått en skymt av gryningsljuset? Det är slut med ondskan, och ju närmare slutet det kommer, desto mer entusiasmerade borde ni vara. Fullgör det ni ska göra som Dafa-lärjungar, och rädda fler kännande varelser. Däri ligger mäktig dygd. Bakom varje varelse ni räddar finns en enorm grupp med liv. Vilken magnifik sak detta är.

Många av er kanske har lämnat fram lappar som bars fram av konferenspersonalen, medan många fortfarande vill fråga fler saker. Men vare sig ni frågar eller inte kan ni hitta svaret i vår Fa-bok. Läs den mer. Ni kultiverar i ett illusoriskt tillstånd och kan inte se hurdan Fa-boken verkligen är. När ni verkligen lyckas se det kommer orden inte att räcka till för att beskriva det, helt omöjligt att beskriva. Jag har sagt till er tidigare att bakom varje ord finns Buddhor, Dao och Gudar, lager efter lager. Inte heller kan ni begripa vad det betydde när Mästaren sade att allting har pressats in i Fa-boken, för vid den här tidpunkten kan ni inte med era mänskliga tankar komma underfund med denna mening. Allting kan erhållas där; allt beror på hur mycket hjärta ni lägger ner i det och hur ert sinnestillstånd är. Allting kan erhållas genom denna Fa-bok. Men kultivering är en seriös fråga, och ni kan inte vara det minsta hafsiga med det. Om ni tar med er vilken som helst av olika orena tankar när ni studerar Fa, boken, kommer ni inte att se någonting och inte erhålla någonting. Många Dafa-lärjungar har påpekat att när en person förföljs under lång tid så är det som om han inte förbättrar sig alls genom att läsa Fa. Faktum är att problemet ligger i att er hjärna vid de tillfällena är upptagen av förföljelse, och ni kan inte stilla era sinnen. Kultivering är seriöst. Ni måste kunna säkerställa ett rent och uppriktigt tillstånd när ni studerar, och kultiverar, och endast då kommer ni att göra förbättringar och nå resultat.

Jag ska avsluta med en välbekant kommentar. Jag hoppas att ni kommer att hantera den sista etappen på resan väl och vara värdiga titeln ”Dafa-lärjunge”. Tack allihop. (Långvariga, entusiastiska applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska. Föreläsning 090726 och något uppdaterad 090823; frågor och svar 091019Ladda ner PDF här.