Fa-föreläsning på Manhattan

Li Hongzhi
26 mars 2006
i New York

Det är alltid stort deltagande på Fa-konferensen i New York eftersom ni alla vet att Mästaren tillbringar mycket tid i New York-området. Varje Dafa-lärjunge gör sitt yttersta för att göra det som han ska göra på sin väg att bekräfta Fa, och eftersom det ni gör för närvarande är tätt kopplat till er kultivering, kultiverar ni i själva verket på det här sättet. Den form som er kultivering tar sig får en att kultivera i det vanliga mänskliga samhället, och människor i olika samhällsklasser eller olika yrken kan alla kultivera; och eftersom ni befinner er i olika kretsar och använder de olika yrken ni har för att bekräfta Fa och rädda kännande varelser i alla världens hörn, så använder ni den här nuvarande samhällsformen för att kultivera.

Men med den här kultiveringsformen är det i själva verket inte frågan om att kultivera på ett avslappnat, lätt sätt i det vanliga mänskliga samhället. Mästaren har berättat för er att ”en Stor Väg har ingen form”, och den aspekten ensam gör vår [form] olik de typer av kultivering som utfördes förr i tiden. Ni är alla redan medvetna om det här, inser jag. Den här Jorden blev till brännpunkten i kosmos Fa-upprätande. Om det är så, då kan de liv som finns här – inklusive till och med den enorma samlingen föremål och saker som finns i den här världen – inte på något vis vara så enkla eller okomplicerade. Då är vikten av det ni gör, det må vara att ni räddar kännande varelser eller bekräftar Fa, där er personliga kultivering ingår, helt enkelt ofantlig. När nu liven här garanterat inte längre är desamma enkla som ursprungligen levde på den här Jorden, och majoriteten nu kommer från höga nivåer, är många saker i det vanliga mänskliga samhället, inklusive de former i vilka många saker visar sig, därmed i själva verket inte heller enkla. Om det stämmer, tänk då på det: det här att ni finns i alla yrken och affärsverksamheter där ute, att ni återfinns i varje sektor av samhället och att ni utgör en del av vart och ett av alla klasser i samhället när ni kultiverar, måste ha en större betydelse inbakat i sig. I så fall fungerar för en Dafa-lärjunge personlig kultivering då bara som en nödvändig grund, medan det att hjälpa Mästaren, rädda kännande varelser och bekräfta Fa utgör det verkliga syftet med att vara en Dafa-lärjunge, och endast genom dessa kan du uppfylla de löften som du avlade innan historiens gryning. Jag talade om den här sortens saker när jag föreläste om Fa i Los Angeles nyligen. Ni kan gå ut på internet och läsa det om ni vill.

Hursomhelst, eftersom ni som kultiverare vet att allt ni gör i samhället just nu, inklusive i ert eget privatliv, faller inom kultiveringsriket, då ska ni ännu mer ta allvarligt på allting som händer runt er och ta mer allvarligt på den här formlösa formen av kultivering som ni gör. Jag påpekade tidigare att ni ska göra de tre sakerna väl, det vill säga, sända upprätta tankar, studera Fa och klargöra fakta för att rädda kännande varelser. Att klargöra fakta är något som ni har varit aktiva med och arbetat hårt med. Men naturligtvis är det också en del av våra elever som har visat sig vara rätt slappa och inte så flitiga med det, där de tycker att det bara är någon uppgift som ska fullgöras. Det är dock inte så. Det är bara det att kultiveringsformen är annorlunda här. Det här är den väg som vår kultivering har tagit och en med vilken en människa efter att världen skapades kan kultivera tillbaka till himlen. Förr i tiden var det som varje kultiveringsväg kultiverade den sekundära uranden, och efter att ens liv nådde slutet skulle huvuduranden fortsätta i människovärlden, och reinkarnera. Vidare handlade varje kultiveringsform och varje trossystem faktiskt helt enkelt om att gudar berikade människans kultur så att han kunde förstå gudomarna och den andliga kultiveringen. Det här är första gången människan har getts en sådan möjlighet och det är hela syftet med skapandet av världen. Och sedan när du betänker att du, av alla de helt enkelt oräkneliga, ofattbart många kännande varelser som existerar, blev till en lärjunge av Dafa, hur kan du underlåta att göra bra ifrån dig med det här? Följ Dafas fordringar och uppfyll de löften som du gav innan historiens gryning. Att bekräfta Fa och rädda kännande varelser ser precis ut som saker som händer i det vanliga samhället. Men det ni gör i det här fallet är sann kultivering. Målet bakom detta är annorlunda jämfört med det som ligger bakom vanliga människors handlingar; det vanliga människor vill vinna är helt och hållet olikt det ni vill ha. Det som kultiverare söker är att höja sina riken, uppfylla sina löften och slutligen nå Fulländning. Målet är helt och hållet annorlunda.

Jag har också sagt att vilken form som helst i samhället skulle kunna användas för kultivering. Hade jag inte tagit fram den här kultiveringsformen till hela det bredare samhället och till vart och ett av dess många yrken, såväl som till olika samhällen; hade jag bara utnyttjat en form eller använt de tidigare formerna av religiös kultivering, då hade det inneburit att det bara fanns en väg, det vill säga, att ta på sig kasayan. Vår kultivering skulle då också ha en form. Men det skulle inte ha kunnat möta de enorma kraven från kosmos Dafa eller från kosmos Fa-upprätande. Om vi hade gjort det så, hur skulle då de kännande varelserna som befinner sig i varje avlägset hörn av världen ha blivit räddade? Dafa skulle inte ha kunnat spridas över världen så snabbt, det finns tidsbegränsningar för Fa-upprätandet. Sedan blir det en fråga för Dafa-lärjungarna att räkna ut hur den här formen som vi har bäst ska användas, och det är det som är att vandra den här kultiveringsvägen väl. En Stor Väg har ingen form, varje miljö förser Dafa-lärjung­arna med ett ställe för kultivering. På vartenda ett kan en person kultivera. Den kultivering som ni gör idag är inte den småväg som lämnades av Upplysta till människan som en del av kulturen, så som skedde i det förgångna. Snarare breder vår [metod] ut hela det mänskliga samhället framför er och får er att välja att kultivera med den form som passar er bäst. Även om det är behändigt betyder det samtidigt att det är verkligt svårt för människor att se på andra som referens, förutom när det är fråga om flit. Det här är något som Dafa initierade enbart för er och det är något aldrig tidigare skådat. Så det här är en väg som ni måste lysa upp och vandra på egen hand. Det ansvar som ni tar på er är helt enkelt enormt, även om den form som saker tar sig verkar alldeles vanlig. För kultiverarna i det förgångna fanns det alltid bara ett tillvägagångssätt, nämligen att gå upp i bergen och utöva askes och lämna familjen. Man kanske rakar huvudet, blir buddhistmunk; eller blir munk eller nunna i ett kristet eller katolskt sammanhang, eller möjligen präst. Och för en religion som utövades av en hel nation skulle det finnas strikta föreskrifter. Inget av det skulle dock kunna fungera som kultiveringsmetoden för Dafa-lär­jungar. Det sätt som Dafa-lärjungars kultivering använder är formlöst, där faktiskt hela det vanliga samhället fungerar som formen för er kultivering. Alla era vägar är olika. Era jobb är olika, de miljöer ni lever i är olika, era familjer är olika och det gäller också era respektive samhällsklasser, liksom de saker ni upplever. Och det finns faktiskt mer än så. Om den vidare betydelsen av det som finns bakom detta verkligen är oerhörd, då är det ansvar som axlas på samma sätt oerhört. Varje Dafa-lärjunge axlar i själva verket ansvaret för ett enormt kosmiskt system, och om ni ska rädda de oräkneliga varelserna i ett sådant väldigt system, då är inte bara ansvaret väldigt, utan det blir också mycket kritiskt huruvida ni vandrar er väg korrekt. De varelser som kan räddas kommer att bli välvilligt försonade, renade och upprätade av Fa-upprätandet; och alla de olika materiella tingen där som kan behållas kommer att få sina orenheter avlägsnade när de renas, så att det som återstår är rent. För det är det som hela kosmos Fa-upprätande kräver. Och i verkligheten är det här något som ni aktivt åstadkommer när ni kultiverar. Vad innebär det för Dafa-lärjungar att ha den här utomordentliga kultiveringsformen och det ansvar det för med sig, och att ha en Fa så gigantisk och att det är Fa-upprätande i kosmisk skala? Det betyder att ansvaret är häpnadsväckande stort, ty det här är också det heliga ödet som ni formade innan historiens början och det skapar den heliga dygd som en dag väntar en stor varelse. Så skulle det fungera om ni inte kunde klara att göra bra ifrån er? Och ni kan bara föreställa er vilken grad av himmelsk rang som väntar er efter att ni har kultiverat till Fulländning. Det är därför som kraven på er i kultiveringsprocessen är höga. Och med de höga kraven finns det inga yttre saker med någon som helst form som håller er i schack; den övervakning som finns sker löst i det vanliga samhället. Det enda vi har är Fa.

Att ha ett löst tillvägagångssätt där ni kultiverar i det vanliga samhället kan förefalla avslappnat, men tänk på det: den standard som det krävs att ni uppfyller – att ha upprätta tankar och upprätta handlingar när ni verkligen kultiverar – är i själva verket mycket strikt, ty det hänger helt på er vilja när det gäller Fa att verkligen, uppriktigt kultivera. Här, mitt uppe i den världsliga världen, är det helt upp till er att vandra vägen riktigt och att gå bortom vanliga människor, omsluten av den här komplicerade miljön. Allt det som vanliga människor söker; allt som vanliga människor vill vinna; allt som vanliga människor agerar på, säger och gör – allt detta är för er vad som måste kultiveras bort. Men eftersom ni fortfarande måste vara kvar bland vanliga människor tills er kultivering når Fulländning, måste ni uppnå ett tillstånd i vilket ni har sådana saker men inte har dem i hjärtat, i vilket ni kan göra sådana saker men utan fasthållande. Eller, sett ur ett annat perspektiv tjänar alla de här sakerna som vanliga människor gör, till att förse er med en kultiveringsmiljö. Sådan är den väg ni färdas. På en sådan väg är det problem som har störst benägenhet att uppkomma att ni slöar till och förfaller till vanliga sätt. Och så är det särskilt i perioden med bekräftande av Fa, där ni alla är mer benägna att bli modfällda när ni står inför så mycket press och prövningar av alla de slag. Naturligtvis, ni är emellertid Dafa-lärjungar som avlade löften i förväg trots allt, och era liv samexisterar med Dafa. Med en så enorm Fa här kommer Fa att vara med er när era tankar är upprätta, och det är den största garantin. Men å andra sidan, när era upprätta tankar är otillräckliga och inte i linje med Fa, kommer ni att bli avskurna från Fas kraft och det kommer att verka som om ni är ensamma och inte får någon hjälp. Även om de saker ni gör är Dafa-saker, måste ni fortfarande anpassa er till Fa, för annars kommer Fas kraft inte att finnas där. För närvarande gör ni det på det hela taget fantastiskt bra. Men kultivering är naturligtvis också en gallringsprocess, så de som inte klarar examen kommer definitivt att siktas bort längs vägen. Det är normalt. Överlag sköter sig Dafa-lärjungar utmärkt, alla håller på att gå framåt och majoriteten har tagit sig igenom. Naturligtvis finns det de som har kommit efter och det finns de som startar på nytt och kommer ifatt igen. Och det är också normalt. Det är vad som visar sig i den här kultiveringsprocessen. Så länge saker och ting inte har avslutats är detta, för kultiverare såväl som för kännande varelser, en fantastisk möjlighet.

Det är därför jag säger att fastän det med det här avslappnade sättet att ta sig an kultivering inte verkar finnas några föreskrifter, inga bud, inga regelsystem och ingen som rättar in er i ledet, så är kraven faktiskt extremt höga, för ni måste själva kontrollera er och ni måste uppnå standarden på egen hand. Men just för att ansvaret är stort och den plats ni kultiverar till är hög, kan det omöjligen finnas en djävul som är monstruös nog i det mänskliga samhället till att direkt skapa problem för er. Och det var därför de gamla krafterna skapade det ondskefulla KKP – för att se huruvida ni fortfarande kunde kultivera medan ni blev förföljda. Om ni kunde klara er igenom skulle de erkänna er; om ni inte kunde det skulle det betyda att ni inte dög. Jag erkänner naturligtvis inte sådana saker. Men de har fortsatt på det viset och de har verkligen fått en del människor att förlora alla upprätta tankar och gå i fällan.

En annan sak är att de utmaningar som dyker upp i ert verkliga dagliga liv är kultiveringschanser som skapats för er och skänkts till er medan era mänskliga fasthållanden frestas och påverkas av personlig vinning i det här världsliga samhället. Det här är faktiskt det svåraste. Det var just därför ingen i det förgångna skulle ha vågat kultivera på det här sättet. Någon som önskade kultivera skulle lämna familj och hem och försöka undvika den världsliga världen, och på så sätt – fri från störningar från den världsliga världen – skulle han få lugn och ro. Man skulle inte råka ut för besvärligheter och inte heller skulle man träffa på de saker som finns i det världsliga samhället som har att göra med ens personliga vinningar eller som rör upp mänskliga känslor. När det då gällde en kultiverare, vilken skola han än kultiverade inom, skulle hans nivå generellt sett vara begränsad och den nivå han kultiverade till inte så hög. Det berodde på att han hade vissa bestämda betingelser; han undvek svåra miljöer och skydde konflikter. Ni, å andra sidan, möter konflikterna direkt och samhällets realiteter som skulle kunna få er att svikta konfronteras med huvudet före, precis som alla olika utmaningar från personlig vinning och mänskliga fasthållanden. Så det kan sägas att inget är svårare än kultivering i människovärlden. Ingen kultiveringsmetod är hårdare.

Jag vill att ni lyssnar noga nu. Folk talade om att den ena eller andra sortens kultivering var svår, talade om att kultivera i decennier, i ett helt liv eller till och med i flera liv. Men det drogs faktiskt ut på tiden på det viset för att de inte stötte på några direkta frestelser och deras prövningar var inte så väldigt stora. Med den kultivering som ni nu gör finns det inga synliga krav eller tyglar när det gäller kultiveringsformen. Men när ni kultiverar i det här världsliga samhället möter ni frestelser på många fronter och i varje ögonblick, och i varje händelse finns frågan huruvida ni klarar mönstringen. Därför säger jag att bara när någon går igenom allt detta är han verkligen utomordentlig. Ingen klarade att kultivera så här i historien och ingen så mycket som försökte göra det; inte heller dirigerade några gudar människor till att försöka sig på det här sättet. Och dessutom är världen omkring er en fruktansvärd röra, och sedan är det förföljelse från ondskan och trycket från skrämmande förhållanden.

Så varför säger jag att kraven för en Dafa-lärjunges Fulländning är höga? Eller att det ansvar han axlar är stort? Det här är faktiskt orsaken. Och samtidigt med det här, när man kultiverar i en miljö som denna kommer det att finnas ett stort antal elever vilkas betingelser är sådana att de kultiverar i ett tillstånd av okunnighet [om sanningen om saker och ting]. Det finns samtidigt en del elever som i viss utsträckning, eller när de är i olika tillstånd, eller visuellt, kan komma i någon sorts kontakt med saker i andra dimensioner. Alla elevers vägar är olika och likadant är det med varje elevs situation. Och faktiskt är vadhelst du måtte veta fortfarande ytterst begränsat, ty de magnifika scenerna i kosmos Fa-upprätande, liksom de underbara synerna, där Dafa-lärjungarnas kroppar transformeras genom Fa-upprätandekultivering, är mycket svåra för er att se. Den här illusionen utgör i sig själv en stor utmaning för våra elever. Om ni kultiverade inom en religion och om ni hade tillämpat någon av de kultiveringsformer som får en att undvika den världsliga världen, så skulle det inte alls likna den kultiveringsväg som dagens Dafa-lärjungar har. I de tidigare [vägarna] kunde utövarna få sina övernaturliga krafter upplåsta i varierande grad, och att erhålla dessa magiska krafter var ett sätt att sporra utövarna till flit. Men många Dafa-lärjungar kan inte märka sin egen transformering, och inte heller märka hur allt det de har gjort har lyckats, beroende på ondskefull störning från de gamla krafterna, vilket resulterar i att våra elever är underkastade ett ytterst krävande kultiveringstillstånd. Under den här sortens förhållanden måste man fortfarande vara strikt med sig själv och vandra vägen väl. När ni kan träda fram och bekräfta Fa medan ni är förföljda av det ondskefulla KKP; när ni fortfarande kan vara flitiga till och med när ni utsätts för press och det är fara för livet, när ni ställs inför de många människor i den här världen som inte förstår sanningen och blev förvillade och när ni blir pressade av att höra alla sorters kommentarer från människor i den här världen – är ni inte helt enkelt utomordentliga? Då är ni verkligen fantastiska. Vem som än klarar att kultivera under sådana förhållanden bör uppnå Fulländning, och bör erhålla en hög himmelsk rang, för i historien fanns det aldrig något så kollosalt utmanande och ingen var djärv nog att försöka sig på den här sortens väg. (Applåder)

Inget viktigt som händer i det mänskliga samhället är slumpartat. Som det verkar gör en person något när han vill det. Men faktum är att det inte är han som gör det. Vore det inte för gudarnas faktorer bakom kulisserna skulle människor egentligen inte kunna göra någonting. Och det gäller allting i dagens samhälle. Till exempel, när ett stort företag i den här världen växer och blir sådant; eller när människan kan skapa någonting genom vetenskaplig forskning; eller det sätt på vilket samhället fungerar; det tillstånd i vilket människor existerar – inget av det här är så enkelt. Särskilt när någon händelse kan påverka samhällets utformning kan man vara säker på att gudars faktorer är verksamma bakom kulisserna. Naturligtvis, jag har sagt till er tidigare att mycket av det som utspelar sig i det mänskliga samhället har en direkt koppling till Fa-upprätandet. Tänk över det lugnt och ni kommer att se att varje etnicitet som blivit till; att varje händelse i hela världen; att till och med maktbalansen mellan politiska krafter idag; och till och med hur sammanflätade många saker är– allt detta har en direkt koppling till dagens Fa-upprätande och Dafa-lärjungarnas bekräftande av Fa. Ändå, när Dafa-lärjungar håller på med att klargöra fakta och avslöja det ondskefulla KKP:s onda förföljelse, finns det människor som är ovilliga att lyssna och som till och med kommer med förevändningar och använder saker som det ondskefulla KKP ingöt i dem. Men inget av detta är av en tillfällighet. Tänk på det, uppkommer inte de där onda sakerna för att kosmos gamla krafter kontrollerar dem? Vill inte de gamla krafterna använda sina egna föreställningar och uppfattningar för att hålla kursen för Fa-upprätandet och Dafa-lärjungarnas kultivering? Eftersom Fa-upprätandet påverkar varje varelse i kosmos, inklusive de gamla krafterna, skulle de som inte är rena, eller tillräckligt rena, förstå det här? De tankar som en varelse på höga nivåer har kommer att få effekt i rikena nedanför. När en vanlig människa formar en del idéer i sitt huvud har det ingen påverkan på andra, även om det kommer att påverka personen själv i större eller mindre grad. Men för en varelse på hög nivå kommer en enda tanke att påverka alla de kännande varelserna inom hans universums utbredning. Och för en varelse på en ännu högre nivå kommer en tanke att genljuda genom ett oerhört vidsträckt universum. Sådana varelser skulle naturligtvis inte direkt göra skadliga saker mot kännande varelser i rikena under dem, men den enda tanken från dem stämmer verkligen exakt överens med önskningarna från ruttna demoner i rikena nedanför, och det är bara när ruttna demoner har sådan här uppbackning som de vågar förfölja Dafa-lärjungar så brutalt. Så i Fa-upprätandet vill de upprätthålla förföljelsen, för att göra världens människor domnade, eller för att få människor att inte bry sig om förföljelsen av Falun Gong, det är lätt för dem. De vill hindra människor från att få reda på sanningen om förföljelsen av Falun Gong. Deras motiv för att hålla igång förföljelsen är att förment ”testa” Dafa-lärjungar, och för att göra det måste de fortsätta upprätthålla terrorklimatet. De gör det för att det fortfarande finns en del av våra Dafa-lärjungar som inte har lyckats motsvara förväntningarna och som inte har kultiverat tillräckligt bra; det finns en del andra som har trätt fram en efter en; och det finns en del kännande varelser som återstår att rädda. Dessa tillkortakommanden bland våra elever har gett dem något att klamra sig fast vid och det är det som har gjort dem djärva nog att agera så överilat. Med deras ord skulle de inte tveka att offra sina liv för Fa-upprätandet skull. Men egentligen tvekar de inte att göra vad som helst för att nå sina egna mål och det här har orsakat Fa-upprätandet enorma svårigheter och till och med påverkat dess kurs.

Vad det här betyder är att ingenting som ni stöter på när ni räddar kännande varelser och bekräftar Fa är av slumpen. Ingenting är så enkelt, det må vara någonting som verkar obetydligt, vilka tankar någon har, eller det stora uppbådet av människor och saker som ni träffar på när ni klargör sanningen. Men det är bara godtagbart när ni gör saker med barmhärtighet i hjärtat. Låt er inte störas av människor som har en viss attityd eller missuppfattningar. När ni agerar enbart för att rädda personen, rädda kännande varelser, då tror jag att effekten av det kan förändra allting. Om ert sinne emellertid är påverkat av vanliga människors fasthållanden när ni klargör fakta, då kan ni inte åstadkomma någonting. När ni i ert sanningsklargörande träffar på vanliga människor som har lyssnat till, och trott på, lögnerna och propagandan som spreds på ett tidigt stadium av det ondskefulla KKP via dess medier, så kan de misstolka Dafa-lärjungar, vara argsinta gentemot er, eller inte vilja lyssna på er. Vid de tillfällena, om era känslor rörs upp av dem och ni känner er felaktigt behandlade, blir upprörda och kanske till och med inte är så värst förnuftiga, då kan ni inte klargöra sanningen eller rädda de människorna. Och faktum är att ondskan ständigt utnyttjar missuppfattningarna om Dafa-lärjungar som vanliga människor har som ett sätt att få personen att känna sig alltmer oense med er. Men om era upprätta tankar är starka kommer ondskan att lösas upp. Kraften i sann barmhärtighet kan lösa upp alla avvikande faktorer och när ni talar med en person kommer ni att avge energi utåt som löser upp onda ting, och ondskan i andra dimensioner kommer inte att våga närma sig eller kontrollera den personen längre. När ni sedan resonerar med den personen kommer han att lyssna och ni kommer att kunna rensa bort de lögner som har ingjutits i honom av det onda KKP och på så sätt ta bort blockeringarna i hans sinne.

Jag ska inte säga mer idag eftersom jag nyss föreläste om Fa i Los Angeles och det just publicerades på internet idag. Men det är en sak som jag skulle vilja dela med er. Många gudar viskar i mitt öra: ”Dina Dafa-lärjungar tål inte att någon är kritisk mot dem. Bara ett ord och de exploderar. Skulle det kunna fungera om andra inte får lov att kritisera dem? Hur ska de kultivera om de inte kan tåla kritik? Vilken sorts kultiverare är det?” och liknande saker av det slaget. Jag visste tidigare att det fanns många former av störningar och att ni fortfarande inte var mogna när det gällde de saker som ni skulle göra när ni stod inför förföljelsen. Så för att få er att göra ett bra jobb med de saker som hade att göra med bekräftandet av Fa och räddandet av kännande varelser, talade jag på hela tiden aldrig om den här aspekten av Fa och jag betonade aldrig den här frågan när jag talade med er. Men det är nu något mycket framträdande och det är något ni måste uppmärksamma. Eftersom ni är kultiverare känner ni alla till principen att ”inte slå tillbaka när du blir slagen, inte svära tillbaka när någon svär åt dig”, och att när en kultiverare verkligen lider någon sorts förlust så skrattar han bara bort det. Det är det tillstånd ni borde vara i och det är vad ni måste uppnå, för ni är inte vanliga människor och ni söker gå bortom det tillstånd de är i. Ni måste hålla er till höga standarder, inte till dem som vanliga människor har. Så ni måste uppnå det jag beskrev.

Under de här åren har ni gjort många fantastiska saker och meriterna är helt enkelt obegränsade. Men med det sagt finns det verkligen också ett antal elever som har utvecklat en viss vana, nämligen att fastän de läser Fa varje dag har de verkligen inte förbättrat sig så mycket i linje med vad jag just diskuterade. Och jag har till och med upptäckt att den saken i många fall fortfarande ökar. I några få enskilda exempel har personen blivit så stingslig att ingen kan gå nära honom. I samma stund som han hör något minsta otrevligt kan han inte tåla det. Han exploderar så fort hans fasthållande rörs upp. Den saken har nu blivit svår att driva bort, och stor. Andra kan inte säga ett enda kritiskt ord om honom, han kan inte tåla någon kritik och även om han gör något fel kommer han inte att höra ett ord av det. Men hur skulle det kunna fungera? Kan det vara en kultiverare? Även om du gör Dafa-saker eller saker för att rädda människor måste du fortfarande vara en kultiverare under processen. Ni kan inte ta itu med dem som vanliga människor. Och beträffande en del människor har det till och med kommit till den punkten att om de gör något fel och andra vänligt påpekar det, så urskuldar de sig. Så snart felet kommer upp försöker de bortförklara det och kommer med skamlösa lögner och försöker hitta någon yttre orsak till det. Är den här sortens uppförande, som till och med är på en lägre nivå än hos vanliga människor, passande för en Dafa-lärjunge? Kultiverare måste kunna acceptera andras kritik, vilket har klargjorts i boken. Sedan finns det en del elever som skyller ifrån sig, och försöker tillskriva alla problem som uppkommer en eller annan orsak. Och om det verkligen inte finns någon orsak hittar de på en (alla skrattar), och säger sådant som: ”Du förstår inte hurdan situationen var då.” Och sedan fortsätter de med diverse nonsens. (Alla skrattar) Och det är ändå ett lindrigare problem. I de allvarligare fallen kan man inte peta på personen över huvud taget. Vet ni hur gudar ser på er vid de tillfällena? De gamla krafterna kommer att minnas er för det så snart det sker, och ert uppförande vid den tiden blir till ett handtag för dem att sätta sig fast vid. Det som sedan väntar er är problem. När ert xinxing inte håller måttet i det här avseendet är det detsamma som stora problem för er. Se upp.

När jag senast föreläste om Fa sade jag att eftersom Mästaren hade talat om den här saken skulle alla möta den när ni gick härifrån. Och sannerligen råkade en del personer ut för det i samma stund som de lämnade konferensanläggningen. När en konflikt kom­mer ges ni ingen tid att förbereda er. Den kommer alltid när ni inte har haft en chans att förbereda er mentalt. Ingen kommer att säga till er: ”Jag är här för att testa dig. Jag kritiserar dig så att du kan höja ditt xinxing.” Faktiskt kommer den andra parten i konflikten inte heller att inse det, eftersom båda parterna genomgår ett xinxing-test tillsammans. Vi får se om ni kan hantera det riktigt efter att Mästaren slutar föreläsa om Fa idag. Det kommer inte att finnas något sådant som att bli mentalt förberedd, inga repetitioner och inga förvarningar – konflikterna kommer att bryta ut plötsligt och vara precis som vanliga människors konflikter. Självklart, när jag nu har tagit upp den här frågan hoppas jag att ni nu när jag har talat om det kommer att lägga lite möda på att kultivera i det här avseendet när ni åker hem. Alla sorters vanor som ni formar är faktiskt materiella produkter. Den materien finns där i andra dimensioner och manifesterar sig bara på så sätt här i den här dimensionen. Den där saken är som en landmina som detonerar i samma ögonblick som du rör vid den. Så det fungerar inte om man misslyckas med att avlägsna den där landminan. Vilken region du än bor i och vem du än må vara, så länge du kultiverar Dafa kommer jag sålunda att med en gång börja ta bort den där materiella substansen åt dig. (Applåder)

Jag kommer att avlägsna den där materiella substansen, men de vidhängande vanorna och karaktärsdragen som ni har format måste elimineras av er. Och beträffande de vanor som ni har format under tidens gång så härrör de från era olika fasthållanden. De som har fasthållandet att rädda ansiktet kommer att höra saker som är generande och attackerar det fasthållande som gör att ni inte kan stå ut med att höra andras kritiska kommentarer. Det finns också en del människor som tycker att eftersom de är projektkoordinatorer borde de vara immuna mot kritik. Och sedan kommer en del människor som har särskilda talanger i något avseende inte att tåla kritik från folk. En annan grupp kommer inte att lyssna färdigt till någon för att de har en negativ uppfattning om den andra personen. Det kommer i alla former och storlekar. Att vara ovillig att lyssna till andras kommentarer härrör från en rad fasthållanden. Hursomhelst är ni alla Dafa-lär­jungar och det spelar ingen roll vilket ansvar ni tar på er: ni är alla kultiverare och Mästaren tar på sig ansvaret för er kultivering. Ni är likadana som alla andra som kultiverar, som kultiverar er själva och önskar att slutligen nå Fulländning, så ni måste också ta ansvar för er kultivering. När du lämnar byggnaden idag kommer kanske någon att säga något som förolämpar dig. Låt oss se vem som exploderar om det händer. (Mästaren skrattar) (Alla skrattar)

Det är så det kommer att bli för er från och med nu. Huruvida ni har rätt eller inte är för en kultiverare över huvud taget inte viktigt. Gräla inte till höger och vänster och lägg inte tonvikten vid vem som har rätt och vem som har fel. En del människor understryker alltid att de har rätt, men även om ni har rätt, även om ni inte har fel, än sen? Har ni förbättrat er utifrån Fa? Själva handlingen att använda mänskligt tänkande för att poängtera vem som har rätt och vem som har fel är i sig fel. Anledningen är att du då använder vanliga människors logik för att bedöma dig själv och använder den logiken för att ställa krav på andra. Så som gudar ser det är detta att som kultiverare ha rätt eller fel i människovärlden inte det minsta viktigt, medan detta att eliminera fasthållanden som kommer från mänskligt tänkande är viktigt, och det är just hur man klarar att eliminera de fasthållanden som är rotade i det mänskliga tänkandet när ni kultiverar som räknas som viktigt. (Applåder) Om ni lyckas hantera saker och ting lugnt, hur felaktigt behandlad du än må känna dig, om du kan förbli opåverkad och inte försöker komma på någon sorts ursäkt för dig själv, då, när det gäller många saker behöver du inte ens argumentera. Det beror på att det på din kultiveringsväg inte finns något som sker av en slump. Så när ni hamnar i ett hetsigt utbyte och det rör upp saker inom dig, eller ni hamnar i konflikt över något som rör era mycket viktiga intressen, så kanske faktorerna bakom det hade placerats där av Mästaren. Kanske du bara blir upprörd när det handlar om att någon säger något som verkligen provocerar dig eller träffar en öm punkt. Och kanske personen verkligen behandlade dig felaktigt. Men de orden sades inte nödvändigtvis av den personen. Kanske sades de av mig. (Alla skrattar) Jag vill se hur ni då hanterar saker. När ni stångas med den personen är det faktiskt detsamma som att stångas med mig. (Mästaren skrattar) (Alla skrattar, applåder) Det är allt för idag. Jag kan helt och hållet ta bort den materiella substansen åt er, men vanorna som formades är något som ni definitivt måste ta bort – definitivt, absolut. (Applåder)

Jag upptäckte det här problemet på ett tidigt stadium men nämnde det aldrig. Och varför då? För att när Dafa-lärjungar bekräftar Fa är det som de ställs inför alla de former av störningar från det ondskefulla KKP såväl som dess användande av en hel nations propagandaapparat. Och sedan finns de tusentals tidningar och hundratals radio- och TV-stationer som det ondskefulla KKP kontrollerar, som samtidigt sätter in en allomfattande press på Falun Gong, tillsammans med dess användande av säkerhetsagenter för att sprida missämja, dess genomförande av alla sorters komplotter samt det faktum att allt som det rapporterar är förtal och lögner. Dessutom är det ett faktum att all världens människor har blivit förgiftade och att Dafa-lärjungar behöver klargöra sanningen för runt sju miljarder människor. Så om de inte har en oförfärad vilja sprungen ur upprätta tankar kan de inte rädda kännande varelser eller bekräfta Fa. Jag bortsåg sålunda från vad de där gudarna sade till mig under de här åren och lärde inte ut den här delen av Fa. Om Dafa-lärjungar alla skulle vara särdeles vänliga och inte säga ett ord när människor kom med kommentarer om dem, till och med när ondskan förtalade dem, så skulle det ha varit till skada för vårt klargörande av sanningen och räddande av människor, och än mer så för vårt avslöjande av ondskan. Det var därför jag inte lärde ut den här delen av Fa. Det var av det skälet som jag avhöll mig från att tala om det på hela den här tiden. Anledningen till att jag talar om det nu är att när jag gör det kommer det inte att äventyra de saker som ni gör vid den här tiden. Dafa-lärjungar är nu mogna när de konfronterar ondskan och deras klargörande av sanningen kommer inte att påverkas. Ni är nu förnuftiga och sansade, och efter att ha gått igenom det ni har under de här åren vet ni nu hur saker ska göras. Att jag talar om det vid den här tidpunkten kommer inte att bli till skada för ert klargörande av sanningen. Så från och med nu måste ni sätta den här punkten i fokus i er kultivering.

Jag sade på liknande sätt till er förra gången när jag talade på LA-konferensen att ni skulle råka ut för det här efteråt. Jag såg personligen rätt många exempel på det. (Alla skrattar) Saker försiggick mycket intensivt. Fastän saker verkade mycket intensiva var de kommentarer som satte igång dem verkligen ingenting. Ändå kunde en del elever inte stå ut med det och exploderade. De kastade sig genast in i ett gräl med personen och deras uppförande var på intet sätt en kultiverares tillstånd. Naturligtvis är det inte att påstå att ni inte har kultiverat väl. Som jag just antydde är det inte ert fel, för Mästaren tog inte itu med den saken, vilket var för att låta er klargöra sanningen. Hade jag tagit itu med det tidigare, och ni på grund av det framträdde utan kraft när ni klargjorde sanningen, så skulle er påverkan ha varit liten. Men som det ser ut är den vana ni har format nu verkligen svår att bryta. Fastän den materiella substansen inte längre finns där kommer ni fortfarande till korta när ni stöter på de här sakerna. Jag har råkat på rätt många sådana och sade till dem: ”Var ni på Fa-konferensen i LA?” Utan att behöva säga något mer fattade de – ”Åh, jag hanterade det felaktigt. Mästare, jag hade fel.” (Alla skrattar) Det beror på att han trots allt är en kultiverare och efter att han förstår frågan kommer han att förändras. Alla vill göra bra ifrån sig. Det är bara det att när en konflikt bryter ut sker det oväntat. Ni kan inte förvänta er att bli förvarnade eller ges chansen att förbereda er. Det finns inget sådant – det kommer att ta dig med överraskning. Självklart, ett enmeters isblock bildas inte över natten, så fastän den materiella saken har blivit borttagen kommer de vanor som du har format och vissa andra saker att få [argumenterande] att hoppa rätt ut ur munnen. De här har blivit till vanor, så om du vill eliminera dem är det inte så lätt. Men du måste eliminera dem.

Jag vet att det med den här processen är möjligt att ni i samma stund som ni går ut genom dörren inte kommer att göra bra ifrån er, men tappa inte modet. Mästaren vet att när ni kultiverar kommer ni till slut att lyckas bra med det. Det här är bara saker som sker i kultiveringsprocessen. Men du får inte låta dig själv slöa till. Det fungerar inte om du säger till dig själv: ”Jag ska ge det lite tid!” Som kultiverare ska du vara flitig. Det bästa vore om du kunde göra rätt vid första försöket. [Att misslyckas med det] är acceptabelt endast om du klarar det allt bättre. Från och med idag är det av största vikt att du verkligen uppmärksammar det här – särskilt när det gäller att Dafa-lärjungar samarbetar om saker och ting. Jag avlägsnade från er allt som inte skulle ha funnits kvar i er när ni kultiverade, förutom den här lilla saken, vilken jag lämnade där tidigare för att inte äventyra ert klargörande av sanningen. Jag talade om sådant som [att ta kritik] om och om igen i början, innan 20 juli 1999. Anledningen var att jag vid den tiden tänkte att om de gamla krafterna skulle göra något, om de verkligen skulle dra samma gamla historia på våra Dafa-lärjungar, så kanske många lärjungar, om de inte hade byggt en bra grund, inte skulle ta sig igenom det och ge upp sin kultivering, och sålunda inte klara det, utan falla. Så jag poängterade rätt många saker på den tiden och föreläste förhållandevis mer, och sade en hel del om xinxing-kultivering. När det kom till 20 juli 1999 slutade jag ta upp sådana saker – särskilt det här problemet som vi diskuterar idag – av den anledningen jag berättade för er. Så från och med idag måste ni alla göra bra ifrån er när det gäller det här. Jag har sett att en del människor verkligen har gjort ett förträffligt jobb med det här, medan andra, även om det verkar som om de har släppt det, egentligen inte har gjort det djupt inom sig och de kämpar fortfarande med det i sina sinnen. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar) De säger inte ett ord och de verkar helt lugna, men inom sig är de verkligen upprörda och håller det bara inom sig. (Mästaren skrattar) Åtminstone betyder det att de kan hålla sig lugna. Och det är första steget. Eftersom Dafa-lärjungar är på olika nivåer gäller olika kultiveringskrav för dem. Det betyder att någon som gör bra ifrån sig kan ges krav som är en aning högre och han kan sålunda förbättra sig mycket snabbare. Det är exakt så som kultivering är. Om prövningen som arrangerats för dig är för liten, då kan du bara ta ett litet steg med den. Om prövningen som arrangerats är stor, då blir det ett språng framåt som du tar.

En annan sak att ta upp är att ni som Dafa-lärjungar måste bry er om saker i ert dagliga liv. Som ni vet är opassande relationer mellan människor som inte är man och hustru en synd för människor; det skadar familjeinstitutionen såväl som etiska relationer. Tidigare, på ett tidigt stadium, hade jag redan upptäckt det här problemet. Nämligen att när man kultiverar i det vanliga mänskliga samhället är de största utmaningarna de sexuella frestelserna orsakade av det vanliga samhället när världen är i olag. Kraven för sådana saker var ytterst strikta för kultiverare. Vilken utövning det än var så togs detta på mycket stort allvar. Förr i tiden, om någon som hade tagit på sig kasayan bröt mot förordningarna för sådana saker så skulle det vara liktydigt med slutet för hans kultivering. Och om någon odödlig ledde en lärjunges kultivering i bergen och lärjungen gjorde det här misstaget så skulle det betyda att han var förstörd för alltid. Det är något så allvarligt. Ni är Dafa-lärjungar som kultiverar i Dafa, vilket gör det ni gör ännu heligare, och ändå har en del elever tagit så lite notis om det. Det borde inte spela någon roll vilka de förhärskande värderingarna är i människovärlden av idag eller hur människor ser på sådana saker: en kultiverare måste ha höga standarder och se på sådana saker med högre principer och hålla sig till gudarnas krav. Till och med här hos människorna är otillbörliga sexuella förbindelser kriminella. En gudom skulle aldrig göra något så smutsigt. Och vandrar inte kultiverare på vägen mot gudomlighet? Vandrar inte kultiverare på en gudomlig väg? Varför kan ni då inte bete er som gudomar? Varför kan ni inte bete er i linje med kraven för en gudom? Hur kan det komma sig att en del människor fortsätter att upprepa samma misstag? Kan det någonsin vara acceptabelt?

Som ni vet är vi medvetna om att slutet som det talades om i profetior från förr var avsedda för dagens människor att få höra. Många profetior anspelade på hur de som skulle bli kvar på slutet skulle vara rena och deras kroppar skulle vara rena. De betraktade upprätthållandet av renhet som det viktigaste, och ingenting var lika allvarligt. Så de som skulle bli kvar skulle definitivt vara sådana människor, och garanterat skulle någon som lyckades med kultiveringen vara sådan; och de som skulle bli kvar på den här Jorden skulle definitivt vara av den sorten. Tänk då på detta: hur kommer kosmos gudar att behandla dig när de ser en Dafa-lärjunge göra sådana saker? Inser du hur fruktansvärt det är i samma stund som du gör sådana saker, betraktat i ljuset av de krav som de har för dem som en dag skulle bli gudar? I samma stund som någon går fel i det här avseendet tror alla gudarna i himlen att du definitivt måste slås ner, för du kan absolut inte godkännas eller erkännas. Därför, av de prövningar som ni därefter råkar ut för kommer de inblandade faktorerna i många fall från de där gudarna som är grundmurat beslutna att ta ner dig. Hur mycket svårigheter skulle det inte lägga till i din kultivering? Och sedan kommer de att få dig att begå samma synd om och omigen utan att ändra på dig. Till sist kommer xinxing-konflikter att driva dig till en avvikande tolkning av saker och ting. [Det beror på att] du går och hittar på ursäkter, om och omigen, vilket leder till din skeva förståelse; sedan kommer du till sist inte ens att identifiera dig med Dafas undervisning och slutligen gå i motsatt riktning. Tror ni att alla de där människorna som kom till en avvikande förståelse verkligen menade att göra det? I många fall berodde det på att personen inte gjorde bra ifrån sig i något avseende och ondskan utnyttjade sålunda den öppningen. Vad det betyder är att de onda varelserna griper tag i just de här svagheterna hos er och sätter sig obevekligt fast vid de sakerna hos er. Så fort de tror att du är hopplöst misslyckad, att du enligt deras standard inte kan kultivera över huvud taget, kommer de definitivt att leta efter sätt att ta ner dig, förstöra dig. Men naturligtvis vet de att Li Hongzhi inte kommer att överge sina lärjungar, utan kommer att fortsätta att rädda dem. Men inser ni att de kommer att driva över den personen till andra sidan och få honom att göra saker som sviker Dafa och Dafa-lärjungar och göra honom till ondskans verktyg. Och när någon har begått en oförlåtlig synd mot Dafa, hur kan han bli räddad? De vill driva människor som begår den sortens misstag som vi diskuterar till den här punkten. Och när någon verkligen når den punkten kan han verkligen inte bli räddad, för han kommer inte att ha något sätt att gottgöra det på. Hur skulle han då kunna bli räddad? Fa-upprätandet har standarder och samma sak gäller för Dafa-lärjungars kultivering. Varför kan ni då inte vara noga med den här frågan? Ni har skämt ut Mästaren och ni har skämt ut Dafa-lärjungar. Så allvarlig blir effekten.

Det finns en annan fråga. Kom ihåg att ni utför er kultivering i det vanliga mänskliga samhället. På hela tiden har ni inte gjort bra ifrån er när ni har hanterat frågan om att ni har familjemedlemmar som inte kultiverar. Det uttryck som jag använde tidigare stämmer in här också – ett enmeters isblock bildas inte över en natt. Efter att ni misslyckas med att hantera saker bra till en början börjar harmen läggas på hög tills den blir allvarlig, och den blir med tiden till en klyfta som verkar fullständigt omöjlig att överbrygga. Sådana här situationer kommer att dra med sig svårigheter till Dafa-lärjungar när de försöker bekräfta Fa. I varje exempel ligger emellertid problemet hos vår Dafa-lärjunge. Det var för att du inte hanterade situationen bra i början som det har blivit som det är. Beträffande många saker visar det sig att om du kan balansera saker och ting väl och arrangera dina angelägenheter riktigt, kommer det inte att medföra några förseningar för de Dafa-saker som du gör. [Problemen] härrör just från att du inte hanterade saker väl och förbisåg det jag just beskrev.

Ni vet alla att Fa-upprätandet och kultivering är heligt, och att vem som än kultiverar uppnår sin zhengguo. Era familjemedlemmar och släktingar kommer att bli välsignade med goda vinningar om ni lyckas med kultiveringen. Men det är definitivt inte så att släktingar, vänner, föräldrar eller barn som inte kultiverar kan följa med er vid Fulländningen. Eftersom den personen som är en oberoende varelse inte kultiverar så är vad som än väntar honom det som väntar honom. Du kan inte vara hans stand-in eller ta på dig hans saker. Om personen inte försöker skada Fa kommer han, fastän han inte kultiverar, att skörda lycka om du skulle Fulländas, med en del människor som möjligen till och med kommer till ditt paradis för att vara kännande varelser där. Det är också möjligt att de en dag kommer att åtnjuta lycka i människovärlden. Vi får lov att se vart hans ödesförbindelse kommer att ta honom. Som resultat av att du har lyckats med kultiveringen här i den här miljön kommer din familj och dina släktingar – liksom dina förfäder – att gagnas. Omvänt kommer förfäderna till dem som förföljer Dafa-lärjungar och stör Fa-upprätandet att beskyllas för en synd och skickas till helvetet. Om du kan hjälpa dina familjemedlemmar med att börja kultivera är det naturligtvis det bästa. Men om de inte kan kultivera, då måste du se till att de är varelser som kan bli räddade, och åtminstone vara goda människor så att de kan åtnjuta goda belöningar en dag. En del av våra elever skötte inte saker och ting bra från början och negligerade det jag har diskuterat. Den främsta anledningen har varit föreställningen att personen är släkt med dig, din förälder eller ditt barn, och det att kultivera Dafa är det största, så eftersom du är den som bestämmer ska du bara få dem att kultivera. Som resultat uppfattas dina ord som tvingande eller som att folk måste lyssna på dig. Vid det avgörande ögonblicket för en varelses liv kan ingen vara ersättare; det du säger räknas inte. Du kan vara stand-in för dem när det gäller världsliga mänskliga angelägenheter och kanske kan du till och med bestämma saker åt dem. Men när de avgörande sakerna rörande en persons liv är involverade är hans beslutsfattande inte så enkelt som när det gäller de där andra frågorna. En människa föds inte bara en gång. Kanske är den personen i det här livet din familjemedlem, men nästa gång kommer han att vara i någon annans familj, och vem vet var han kan reinkarnera gången därpå. [Och din koppling som familj nu] är bara en livstids ödesförbindelse. Hur skulle du då för den varelsens räkning kunna ta beslut som avgör det eviga ödet för hans liv? Endast när du verkligen i hjärtat bär en önskan att rädda personen och du betraktar honom som en kännande varelse att rädda, kommer du att se att saker förändras. Detta säger oss då att det finns olikheter i hur människor hanterar många saker. Sålunda blir resultaten olika.

Naturligtvis finns det också en del unga Dafa-lärjungar som har gift sig med icke-utövare, där personen i en del fall verkligen har blivit vilseförd av känslor och blivit mer vanlig än till och med en vanlig människa. I en del fall är den störning som har drabbat personen varit ganska stor. Personen känner då att han vill men inte kan [göra de saker han borde]: han är rädd att parets förhållande kommer att påverkas men han är också rädd att han inte gör bra ifrån sig med Dafa-saker och vet att allt detta påverkar hans kultivering. Det gör till slut personen mentalt och fysiskt utmattad, såväl som oklar över vad han ska göra. I själva verket, om du klarar att ta dig samman och tänka över det kommer du att se att alltihop går att lösa. Eftersom den här Fa har spridits som sådan i människovärlden och eftersom en kultiveringsmetod som den här – som sänker ner dig i det vanliga samhället – fastställdes så kan garanterat allting som du träffar på i det vanliga mänskliga samhället lösas. Det hänger bara på hur du i det här fallet betraktar dina familjemedlemmar. Kan du hantera saker och ting med upprätta tankar? Kan du hjälpa dem att nå klarhet genom att tala med den upprätta övertygelsen hos en kultiverare? Om du kan hantera det väl kommer saker och ting att gå bra. Om du inte kan hantera dem väl kommer det att bli tvärtom.

Allt det här gäller i själva verket också för ert klargörande av sanningen. Om ni alla kan hålla kvar barmhärtigheten i era hjärtan när ni har att göra med personen, oavsett vilken attityd han har, då kommer han i djupet av sin själ, eller på den medvetna sidan av honom, att förstå. Om du gör saker på ett slentrianmässigt sätt, eller än värre, låter vanliga människors attityder påverka dig, då kommer resultatet garanterat inte att bli bra. Hur kan du ta så lättvindigt på något så heligt, någonting som bestämmer en varelses framtid? Eller hantera det så slarvigt? Hur kan du låta vanliga människors attityder påverka dig? Fastän vi kallar det vi gör för att ”klargöra sanningen”, räddar du inte i själva verket människor? Skänker du dem inte befrielse? Men ändå räddar du dem inte utan dras faktiskt ner av dem. Anledningen till att han kan få grepp om dina tankar är att du har fasthållanden. Om du inte hade dem skulle du inte bli påverkad av honom. Om du kan vara verkligt rationell och ha upprätta tankar när du klargör sanningen kommer resultatet att bli ett annat.

Många av våra Dafa-lärjungar tänkte inte alls på den långa sträckan de måste färdas för att vara med på den här Fa-konferensen och det var inte lätt för dem, eftersom de alla har jobb och måste använda det som skulle ha varit deras lediga tid under veckoslutet för att flyga hit och tillbaka. Det är troligt att de har en massa saker som de skulle vilja tala med Mästaren om nu när de är här, och de kanske har en del frågor som de önskar ta upp. Eftersom vi precis avslutade Fa-konferensen i Los Angeles och den just blir granskad för tryckning, ska jag inte säga mer idag, så att det inte blir för mycket för er att smälta. Eftersom fler Fa-konferenser hålls under sommaren kommer jag att tala igen en annan gång. (Applåder)

Jag ska säga en sak till i förbigående. Intensiteten på ert klargörande av sanningen ska växa sig allt starkare, så ni får inte sänka takten – det får ni absolut inte. Om mänskligheten verkligen fick erfara någonting som det som profetiorna har beskrivit skulle det vara för sent att ångra sig. Ni får inte svika kännande varelser eller underlåta att hedra det löfte som ni avlade innan historiens gryning. Och eftersom den här onda förföljelsen ännu inte har tagit slut har vi absolut ingen anledning att slöa till. Som Dafa-lärjungar gör ni faktiskt inte det ni gör för andra, och inte heller är det för Dafa; och än mindre är det för mig, er Mästare. Allting hos dig är din kultivering, för det här är den form som vår kultivering antar – en sorts formlös form. Allt som ni stöter på i samhället är inom ramen för er kultivering, och det är ämnat just att se hur ni hanterar saker och ting. Då hamnar detta att konfrontera förföljelsen naturligtvis också inom ramen för er kultivering. Sålunda, att klara att vandra sin väg väl framöver är detsamma som att klara att kultivera sig väl. Beträffande en del enstaka frågor som har uppkommit säger jag helst inget mer, ty ni har blivit sansade och vet att ingenting sker av en slump, att det finns en orsak. Mitt hopp är att era upprätta tankar ska bli lite starkare, att ni kan bli lite mer flitiga i er kultivering och inte låta ondskan utnyttja era kryphål. På så sätt kommer Dafa-lärjungar att erfara mindre förluster. Att klargöra fakta vid den här tidpunkten kräver väldigt mycket arbetskraft och om kännande varelser ska bli räddade krävs deltagande från fler människor. Mer folk behöver bli involverade i de olika projekten som syftar till att kväva ondskans förföljelse. I det ljuset går då en hel del av styrkan förlorad när det blir en person mindre och en hel del styrka är vunnen när det blir ett par händer till. Så jag vill inte lämna kvar en enda person, och inte heller vill jag förlora dem eller låta dem ge sig av för snart. Det är inte längre frågan om ifall Dafa-lärjungar ska uppnå Fulländning. Men om du skulle ge dig av tidigt så skulle det skada det som Dafa-lärjungar försöker åstadkomma, och det skulle vara detsamma som att låta de gamla krafterna utnyttja era kryphål. Det här är den tid då det verkligen behövs arbetskraft. Tillåt inte att det sker den sortens förluster. Jag skulle vilja se att alla gör det så bra de kan, har ännu mer upprätta tankar och undviker alla förluster.

Det är allt jag ska säga. Tack alla. (Dundrande applåder från alla närvarande)

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska; 091115.