Fa-undervisning i San Francisco 2005

Li Hongzhi
5 november 2005

(Rungande applåder. Lärjungarna hälsar Mästaren)

Hej på er alla! (Applåder. Eleverna: ”Mästare, var snäll och sitt ner.”) Om jag står upp kan ni se mig bättre. Ni har arbetat hårt. (Applåder) Jag har inte varit västerut på ett bra tag, och hela tiden har jag velat få träffa er. Nu är det den tid när Dafa-lärjungarna bekräftar Fa och räddar varelser och ni har arbetat hårt. Men oavsett hur situationen är så har Dafa-lärjungar nu mognat mer och mer. Och allteftersom den övergripande Fa-upprätandeprocessen oavbrutet har pushats framåt så har situationen i stort förändrats en hel del.

Ni har sett, att döma av den attityd som människor har gentemot Dafa och Dafa-lärjungar, och av människors förmåga att genomskåda de skamlösa handlingarna begångna av KKP:s förtalsmedier, att allting har förändrats. När det är på det sättet innebär det för Dafa-lärjungarna att bli testade igen under nya omständigheter och villkor. Och det är så att när förhållandena lugnar ner sig är man benägen att bli slapp; när trycket lättar får det människor att känna sig avslappnade och att inte ta vara på varje minut. Men det går inte. Faktum är att som kultiverare måste ni, under alla omständigheter, vara flitiga. Ju mer avslappnat och bekvämt, desto allvarligare är faktiskt det test ni möter. Hur situationen än må ändra sig så kommer villkoren för kultiveringen och kravet på kultiveringsnivån aldrig att ändras, så därför kan ni alla inte bli slappa. Dessutom, som ni har sett så har det onda spöket, fastän situationen ändrar sig, fortfarande inte rensats bort fullständigt. Så vid den här tiden har det fortfarande en mycket negativ påverkan.

Ta San Francisco som exempel. Jag har upptäckt att miljön i centrum och i hela Bay Area fortfarande inte duger, de onda faktorerna är fortfarande talrika här. Faktum är att ni bör fokusera på de här platserna. Ni ska gå dit där det är många kineser och förklara sanningen, och rädda de där svårt förgiftade kinesiska grupperna. Ni har alla sett att det är på platser där turistgrupper från Kina slussas in och ut som de är koncentrerade. Det finns en massa kineser också i andra delar av Bay Area, men de är utspridda. Målet med ert sanningsförklarande är att rädda ännu fler varelser, och de som har blivit mest förgiftade är inga andra än kineserna. Ytligt sett är det som Dafa-lärjungar gör att motverka förföljelsen, men egentligen är er största plikt att rädda varelser, och det är också den verkliga manifestationen av att bekräfta Fa. Den förföljelse som har begåtts mot Dafa-lärjungar och mot Kinas folk sattes igång av det ondskefulla partiet i Kina, och det betyder att ni ska fokusera på Kina, alltså fokusera på Kinas folk. Chinatown är just den sortens ställe som fastlandskineser frekventerar mest, så ni kan inte släppa efter där och ni kan inte förlora det här stället, där Dafa-lärjungar kan ha en större inverkan. Av den här anledningen bör ni alla tänka lite och lägga större vikt vid detta: Kände ni tidigare att de ställena var för onda och var ni lite rädda? Vem är rädd för vem?

Under den grymmaste förföljelse har Dafa-lärjungar i Kina inte skrämts utan har tagit sig igenom det; tvärtom har de kultiverat till mognad. Egentligen, när ni ser tillbaka verkar den här förföljelsen inte följa någon ordning, men förändringarna i situationen och de olika omständigheterna som har dykt upp, har inte alla ett syfte? Vare sig [någonting beror på] Mästarens önskemål eller de gamla krafternas kontroll, är inte det bakomliggande målet att Dafa-lärjungar ska kultivera klart och att ondskan ska lösas upp? Kan allt detta vara oordnat? Det är bara det att de dåliga människorna inte tillåts se ordningen. Närhelst den ondskefulla KKP-regimen har beslutat att slå ner någon, vem har kunnat hålla sig uppe ens i tre dagar? Ni har klarat er igenom sex eller sju år, och det är något som det illvilliga partiet helt enkelt aldrig trodde var möjligt. Är det något som vanliga människor skulle kunna klara av? Skulle de kunna uthärda det? Är då detta vanliga människors saker? Är det saker som vanliga människor skulle kunna åstadkomma? Bara människor som kultiverar, bara de som skyddas av Gudar, kan klara sig igenom. Är det inte så? Så det finns inget för Dafa-lärjungar att vara rädda för. Och det gäller särskilt utanför Kina – är inte miljön mer avslappnad? Vad finns då att frukta? Och dessutom räddar ni människor öppet och med värdighet – räddar honom verkligen till livet – och han kommer att kunna känna det. Därutöver, när ni förklarar sanningen bryter den Shan ni sänder ut och de upprätta tankar ni sänder ut ner ondskan och väcker upp de liv som ni räddar och får dem att hitta tillbaka till sig själva, det kan få en människa till att verkligen förnuftigt se de här sakerna själv. Och naturligtvis, så fort en person vaknar till så är saker och ting genast annorlunda.

Det finns också en del elever som inte har en klar förståelse när det gäller de förändringar i situationen som Fa-bekräftandet medför, och det här fenomenet finns i en handfull fall i alla områden. Alltså, varje gång Dafas framåtskridande kommer in i en ny fas finns det en del elever som utvärderar Dafa-kultivering med ett mänskligt hjärta. Dafa-lärjungars kultiveringsväg är en sådan kultivering att man inte bryter med den världsliga världen, det är den sortens väg. Så när ni kultiverar i vanliga människors samhälle blir ni antingen förorenade av det vanliga samhället eller också blir vanliga människor förändrade av er. Och det är säkert så. Alltigenom Fa-upprätandeprocessen håller sålunda Dafa på att omvandla allt med blixtens hastighet, medan Dafa-lärjungar har bekräftat Fa, räddat varelser och rensat bort den ondska som förföljer Dafa-lärjungar. Förändringarna i situationen i stort kommer oupphörligen att fortsätta frambringa olika tillstånd under olika perioder i människovärlden. Det är det som elever syftar på när de talar om Fa-upprätandets framåtskridande. Men så fort det sker uppenbara förändringar i tillståndet kan en handfull elever inte hänga med. Och när de inte kan hänga med kommer de med den främsta ursäkten: Håller vi inte på att bli politiska? Hur kan vi kultivera så här? Egentligen ser de som säger det här kultiveringen i grunden med en vanlig människas hjärta och ser sig själva med en vanlig människas hjärta. I grunden är det rädsla som påverkar.

Som jag har sagt tidigare så är det här den form som Dafa-lärjungars kultivering har idag – att kultivera bland vanliga människor, en kultivering som inte bryter er loss från den världsliga världen. Jag diskuterade det här förut i Fa-föreläsningar, det är just för att Dafa-lärjungar kultiverar så här som de kan åstadkomma någonting som aldrig tidigare skådats i historien – en människa som kan kultivera till gudomlighet. (Applåder) Eftersom det görs i det här samhällets realiteter, så är det verkligen den här kultiveraren själv som har ställt sig upprätt i världsliga vinningars lockelser, som under intensiva världsliga frestelser kan släppa mänskliga fasthållanden och släppa alla sorters förvecklingar som härrör från känslor. Den här kultiveringsformen siktar direkt på det mänskliga hjärtat, vilket betyder att det siktar direkt på kultiverarens ytligaste sinnesförnimmelser, och på hans tankar som reaktion på dem, såväl som på hans direkta handlingar. Så den här personen, om han i kultiveringen kan släppa allt det här, kultiverar han inte då? Positionerar han inte sig själv i de reella vinningarna i samhället? Kan vanliga människor göra det? Det kan de inte. Och kunde kultiverarna förr i tiden göra det? Det kunde inte de heller. Så forna tiders kultiveringsmetoder, alla de olika kultiveringsvägarna som lämnats till det mänskliga samhället genom historien, är att kultivera utanför det vanliga samhället. De vågade inte kultivera i den världsliga världen och ansåg att det var omöjligt att kultivera där. Det berodde på att de inte hade Dafa – de hade inte Dafa till att vägleda kultiverarna. Idag finns Dafa till att vägleda människor, så ni kan göra detta och i verkligheten har ni också gjort detta. Med andra ord har den här kultiveringsvägen inte bara trampats upp, utan era verkliga erfarenheter har också i rikt mått bevisat riktigheten hos den här vägen och Dafa-lärjungarnas mognad under kultiveringsprocessen. Ni är nu i det sista skedet på vägen mot Fulländning, och ända fram till idag har ni gått på ett stadigt och solitt sätt. Även om olika brister har visat sig är det faktiskt så att det sker för alla kultiveringsformer, det finns på varje väg de som misslyckas halvvägs – allt det är normalt. När det mänskliga hjärtat blir testat, som en kultiverare, när det mänskliga och gudomliga, de två sinnenas förståelser kolliderar, så kan det uppkomma ett sådant tillstånd. När mänskligt tänkande får övertaget så är den personen på väg mot det mänskliga; när gudomligt tänkande och en persons upprätta tankar får övertaget går han mot gudomlighet.

Låt oss tänka på det, i själva verket: Vad är ”politik”? När det gäller en del människor, när de inte förstår vårt agerande mot förföljelsen så börjar de säga att vi ”håller på att bli politiska”. Så som jag ser det har just de personerna bland Dafa-lärjungarna [som det här gäller] rädsla inom sig. I grunden är det rädsla som orsakar skada och leder till mänsklig oro. Beträffande hur vanliga människor ser på [det vi gör] så behöver inte Dafa-lärjungar bekymra sig över det. Så länge du, en Dafa-lärjunge, gör saker upprätt kommer du att omvandla miljön omkring dig och du kommer att förändra människor. Du behöver inte säga så mycket. Min Dafa lärs ut till dagens Dafa-lärjungar, inte till vanliga människor, och ni ska inte bli överdrivet ängsliga över vad människor tycker. Så länge du går din egen kultiveringsväg rakt här i människovärlden, kommer alla att se dig i ett positivt ljus.

Vad är ”politik”? Det finns olika idéer om det till och med bland vanliga människor. Jag ska säga er att begreppet ”politik” som kineser har, omfattar att ta alla aktiviteter som människor utför som reaktioner på det politiska systemets form eller som har att göra med statens policys, och de kallar det att ”bli politisk”. I det västerländska samhället är det annorlunda. När de tänker på det räknas de saker som människor gör i offentligheten, när de inte involverar pengar eller religion, som politiska. Men oavsett hur termen definieras eller hur den förstås så är det jag vill ha sagt att den form som kultiveringen antar inte är bunden av strikta begränsningar. Den kultivering ni känner till från historien innefattar buddhism, ursprunglig buddhism, daoism och ursprunglig daoism och deras kultiveringsformer, liksom katolicism, kristendom etcetera, och deras religiösa utövningar, och sedan har det funnits forntida religioner och olika former av tro på det gudomliga. Religiös tro är i sig en form av kultiveringsaktivitet och i trosprocessen kan en person höja sin tankevärld – det är den sortens utövning. Vare sig de har begreppet ”kultivering” eller ej i västerländsk kultur så räknas det fortfarande som kultivering likafullt och kräver på liknande sätt att personen bättrar sig. Är inte den process där ett liv rör sig i riktning mot gudomlighet kultivering. Men vilken form en person än tillämpar, vilken det än må vara bland dem som lämnades till oss från det förgångna, så säger jag er att de inte är de enda kultiveringsformerna, och än mindre måste alla liven i kosmos – särskilt människosläktet – hålla fast vid detta fåtal former. Så de är inte de enda vägarna till gudomlighet. De är bara ett fåtal former av kultiveringskultur som getts till människan av de omätliga, oräkneliga Gudarna, och ingenting därutöver. Dessutom kan de inte verkligen göra det möjligt för personen själv eller för huvuduranden, att kultivera till en Gud. Förr i tiden var det alltid den sekundära uranden som kultiverade. Den riktiga personen, oavsett hur han kultiverade – den sekundära uranden ger sig av – han själv blir kvar i reinkarnationscykeln. Buddha Sakyamuni angav att det fanns 84 000 kultiveringsskolor, men det var en förståelse han delgav med utgångspunkt från hans rike och inom en viss ram. Daoisterna anser att det finns 3 600 kultiveringsskolor och det är likaså en förståelse baserad på deras särskilda rike. Sanningen är att de Fa-princi­per som de lärde ut var begränsade. Hur många vägar finns det då i kosmos som kan göra det möjligt för en person att höja sig, att återvända till ett högre rike? Det finns oräkneliga vägar. Så många varelser som det finns, så många vägar finns det. Så många finns det. Med så många kultiveringsformer, då kan de naturligtvis inte alla tas hit till det mänskliga samhället. Kosmos har ett omätligt, oräkneligt antal Buddhor, oräkneliga Gudar, och dessutom, för var och en av de många Gudarna tycks kosmos utifrån deras position redan vara i zenit, utan några liv som existerar ovanför dem och ingenting som existerar ovanför där de är. Men faktum är att i större riken finns det ännu mer ojämförligt väldiga och höga riken och ännu fler Buddhor och Gudar som är oräkneliga, och när de ser på Gudar under sig ser de dem som vanliga människor. Hur många vägar finns det då? De är också oräkneliga. Ni vet att Buddha Sakyamuni bekräftade och upplystes till sin kultiveringsskola, vilken sammanfattas av orden ”Bud, Meditation, Visdom”; det är den väg Sakyamuni bekräftade och upplystes till. Det finns så många Buddhor i den kosmiska kroppen, de är helt enkelt omätliga, oräkneliga, men ändå finns det i kosmos inte någon mer Buddha vars bekräftande och upplysning bestod av ”Bud, Meditation, Visdom”. Med andra ord har varje Gud sin väg, och varje Guds system har för sina varelser sitt eget rikes unika standarder och sina egna Fa-principers krav för ett livs höjning eller sänkning. Kan man då inte säga att det finns många sätt att kultivera? Antalet är enormt.

Med allt detta sagt ska jag berätta för er: eftersom det finns så många kultiveringsformer i kosmos så kan någon som ser det från ett mänskligt perspektiv [undra] om det i Fa-upprätandet finns någon kultiveringsform som jag inte skulle kunna låta Dafa-lärjungar anta och använda för att kultivera? För att vara tydlig, om jag, er Mästare, inte lät er ta den här vägen som ni går i dag utan istället använde en annan form, då skulle ni fortfarande kunna kultivera till Fulländning. Ni vet att kosmos genomgår Fa-upprätande och allting skapas på nytt, och det här är detsamma som att omskapa det himmelska valvet, omskapa kosmos. Beträffande vilken form det framtida kosmos liv kommer att anta, och på vilket sätt de kommer att existera, eller vilken sorts Fa och vilka metoder för att rädda människor som kommer att lämnas till framtiden – det här är inte något som liven från det förgångna kan avgöra, och det är inte något som bara vilket liv som helst kan avgöra, oavsett hur hög nivå det livet än har, för det handlar om vad framtiden behöver. Eftersom framtidens behov är den avgörande faktorn, tänk på det, om Mästaren skulle låta er kultivera inom ramen för samhällets politik, skulle det fungera? (Applåder) Ja! Det skulle det bestämt, det skulle det definitivt. Så länge det hade Fas standarder och krav, så länge liv kunde höja sig, och så länge liv kunde nå höga riken, då skulle det definitivt fungera, för det skulle vara framtidens val, det framtida kosmos val, Dafa-lärjungars kultiveringsforms val. (Applåder) Det är bara det att Mästaren inte valde att låta er ta den vägen, att gå kultiveringsvägen på det sättet. Jag har skänkt er en bredare, helt idealisk kultiveringsform, ty ”den Stora Vägen har ingen form”! (Applåder) Var och en av er är en del av samhället, tillhör olika samhällsskikt, var och en med ert eget arbete eller yrke i samhället, och med era egna skickligheter som ni har skaffat er. I varje omgivning, under Dafas vägledning och utan form, kan alla kultivera; det finns inga regler eller föreskrifter, inga religiösa formaliteter och inga budord. Det här är något som inte en enda gudom i det förgångna vågade göra, men idag har Dafa-lärjungarna och jag gjort det. (Applåder) Varför är det så? För att denna Fa är ofantlig, och kosmos Dafa räddar direkt Dafa-lärjungar. Endast på det här sättet kunde det uppnås.

Jag ska faktiskt gå ytterligare ett steg. Vad innebär det att ”blanda sig i politik” och vad innebär ”kultiveringsform”? Det är här många människor misstar sig. Anta att jag, Li Hongzhi, i detta liv hade valt att bli en kejsare och att leda en grupp undersåtar till att kultivera. Skulle det fungera? (Applåder) Ja! Det skulle det definitivt göra! Så länge Fa var upprätt och verkligen kunde säkerställa att liven höjde sig, och så länge vägen vandrades upprätt, då skulle det definitivt fungera! Om det verkligen var som jag beskrev det, då skulle det också räknas som framtidens val och också det skulle vara det framtida kosmos krav. Mästaren fick er bara inte att ta den vägen. Vad som än väljs och vilken väg som än tas, så har det att göra med vad framtiden behöver, och det är det som Mästaren ger till Dafa-lärjungarna. Jag valde den bästa kultiveringsformen till er alla. (Applåder) Det jag just pratade om, principer på höga nivåer, skulle vara svårt för en vanlig människa att förstå. Han kan helt enkelt inte förstå sådana saker. Jag lär ut Fa till Dafa-lärjungar, och ni är rätt klara över vad Dafa-lärjungar gör. På den tiden då Mästaren spred Fa talade jag om någonting, och det är någonting som många elever har hört talas om förut. Nämligen hur de buddhistiska och daoistiska systemen stred om vilket utseende – buddhistiskt eller daoistiskt – jag skulle välja. De argumenterade häftigt om vilken typ av Guds yttre form jag skulle anta för att sprida Fa, eftersom vilken typ av Guds utseende som än valdes så skulle det skänka ära och heder åt den gruppen Gudar eller åt de liven. Tänk på det allihop, på den tiden ville daoisterna att jag skulle välja en daoistisk form för att sprida Fa, och det var av den anledningen som den daoistiska religionen på senare tid framträdde i Kina. Tidigare fanns det ingen daoistisk religion. Den vidarebefordrades från en mästare till en enda lärjunge och gjordes så enskilt, så den kunde inte rädda varelser i stor skala, rädda alla varelser, ha så många lärjungar eller få så många människor att uppnå Fulländning. Det var på grund av detta som de etablerade den daoistiska religionen. Allt detta tillhör dock det förgångna, och detta är saker som jag har talat om tidigare, så jag ska inte vidare upprepa saker och ting. Allt det här var med syfte att berätta att kultiveringsteorin, metoden att genomföra det med och den yttre form som antogs för Dafa-lärjungars kultivering, var väldigt viktigt, och särskilt viktigt var vilken metod Mästaren skulle anta. Det berodde på att de i historien långt i förväg visste att Dafa skulle spridas här i det mänskliga samhället, så de gamla krafterna började för länge, länge sedan göra arrangemang för saker och ting. Och faktiskt är det inte bara de gamla krafterna som gjorde arrangemang av det här slaget. Med ett så ofantligt kosmos spelar det ingen roll hur jag förklarar saker och ting för er, jag gör det i en utsträckning som ni kan begripa. Oavsett hur materien höjer sig och vilken nivå den når, så är det bara ett gigantiskt system och rent allmänt är det om detta system som jag förklarar saker och ting för er. I själva verket, ett kosmiskt system av detta slag, ett så enormt system, förefaller för varelserna inuti det att vara gränslöst, och till och med för en gigantisk Gud är det så det verkar vara. Men i jämförelse med en ännu mer avlägsen, ännu mer ofantlig kosmisk kropp är det faktiskt bara ett dammkorn. Och på ännu mer avlägsna platser finns det fortfarande andra oräkneliga kosmiska kroppar som den; och på platser som är alltför avlägsna för att kunna nå – platser som inte ens Gudar kan nå – finns det fortfarande ännu mer ofantliga kosmiska kroppar. Hurdana är liven där? Hur avgör de [livens] nivå och hur förbättrar sig de liven? Gudarna i andra system har ingen möjlighet att veta detta, och skulle faktiskt inte förstå det. De här sakerna som jag diskuterar är outgrundliga för Gudarna i andra kosmos.

Det jag berättar för er alla är att många saker i det mänskliga samhället inte heller är enkla. Ni vet att det i dagens samhälle verkligen finns många olika yrkesvarianter. Det verkar som om detta moderna samhälle är rätt blomstrande och har allt. Varför är det så? Varför var det inte så här i forntida samhällen? Det är, som jag sade tidigare, på grund av att många liv från avlägsna kosmiska kroppar tog med sig sina saker hit till människovärlden. Varför gjorde de det? Jag pratade just om hur Mästaren var tvungen att välja mellan buddhistiskt och daoistiskt [utseende], hur till och med utseendet var väldigt betydelsefullt. Hur kunde det vara begränsat till endast de sakerna? Kultiveringsvägarna, de olika sorternas kultiveringssätt som skapades i historien för mänskligheten, och till och med många etniciteters existensformer och olika kulturers kännemärken var alla ett resultat av att dessa Gudar från avlägsna kosmiska kroppar lade till sina bitar och till Dafa överlämnade allt som skulle involveras på deras vägar. Poängen var att få hit allting som Li Hongzhi skulle ha att välja bland, så att det skulle vara rättvist mot alla. Låt mig ge er några enkla exempel. Ni vet alla att det tillsammans med målning finns musik och bildhuggeri. De sakerna och även modern vetenskap och teknologi är alla olika skickligheter för olika aspekter av mänskligt liv. Det verkar som om människor skapade dessa saker själva och gjorde det för att berika det mänskliga samhället, men så är faktiskt inte alls fallet. Vad är då den verkliga orsaken? Jag ska berätta för er att det är kultivering och unika egenskaper hos livens nivåer i avlägsna system. Höjning i den typen av riken innefattar att kombinera förståelsen av de skickligheterna med Fa. Det kräver att man höjer sin förståelse, en obegränsad klättring uppåt. Partiklar som bygger upp dimensioner på höga nivåer är mindre, och ljudfältet där består också av mikrokosmiska materiella partiklar, så musiken är behagligare att höra och färgerna är vackrare. All sådan materia består av mikrokosmiska partiklar på höga nivåer, som inte kan hittas av liv i dimensioner på låga nivåer. Arbetena och teknikerna där är längre utvecklade och mer magiska, och ett livs höjning innebär en dubbel höjning i rike och färdighet, och förbättringen av det livets förståelse i olika riken. Med andra ord, om jag använder koncepten bland människor på Jorden för att beskriva det, när du kan skapa bra saker är det på grund av att du är en bra person eller för att du har gjort något bra. Omvänt kommer Gudar endast när de ser att du är en bra person att ge dig visdom och tillåta dig att skapa saker och ting. (Applåder) Kontrolleras inte det mänskliga samhället av Gudar? Alla dessa saker har faktiskt Fa-element i sig. Om jag lät er anta de metoderna, skulle ni då fortfarande kunna kultivera? Ja, ni skulle kunna kultivera ändå. Det är bara det att jag inte lät er ta sådana vägar. Detta är metoder som antas av olika kosmiska kroppar och olika liv.

Under Fa-upprätandeprocessen upptäckte jag en särskild situation. Vilken situation frågar ni? I en enorm kosmisk kropp som är rätt långt bort är livens höjning mycket annorlunda jämfört med vad som förstås av liven i det kosmiska system som ni befinner er i. De hålls uppe av sina tekniker och den kontinuerliga förbättringen av de teknikerna. Gudarna på en högre nivå har då sammankopplat huruvida liven på de lägre nivåerna kan uppfinna saker och ting, och huruvida de kan producera saker och ting, med höjningen av deras riken. Om en persons rike höjs öppnas hans visdom, och han kommer att tillåtas producera saker, skapa saker och höjas. Efter att han höjts kommer han att inse om och om igen att han kan uppnå de sakerna endast på grund av höjningen av sin moral, och inse att han kan höja sig endast på grund av att hans egen nivå har höjts. Hela det ojämförligt gigantiska systemet är på det här sättet, att höja sig under strävan efter någon typ av färdighet. Det är fullständigt annorlunda jämfört med vad varelser i detta kosmiska system, särskilt i moderna tider, uppfattar som kultivering. Så det gigantiska väldiga himlavalvet är faktiskt extremt ofantligt, komplicerat och välordnat. Beträffande vad som visas för mänskligheten – vad mänskligheten tillåts känna till, och till och med färdigheterna och de olika typerna av kulturer och mänsklighetens olika existenssätt – så tänker människor att dessa saker är till för att det mänskliga samhället ska blomstra. Människor ser kunskap och olika färdigheter bara som saker som, genom förvärvande via erfarenheter i levande livet, har berikat deras egna liv och skapat deras egna kulturer. Inget av det är sant. Människor har inte skapat någonting och är oförmögna att skapa någonting. Om någonting inte existerar i kosmos har människor ingen som helst möjlighet att skapa det. Till och med de mest värdelösa, degenererade sakerna i samhället fördes hit av olika Gudar. Det gjordes för att det mänskliga samhället är ömsesidigt skapande och ömsesidigt hämmande, så tillsammans med det goda ges det dåliga. Men målet med att ta fram det dåliga är inte heller att låta det vara dåligt. Orsaken är att de sakerna är så annorlunda jämfört med mänsklighetens tankar och olikheterna i livens former är så stora, och vissa är raka motsatsen mot de upprätta formerna. Naturligtvis har en del saker blivit ännu mer ruttna sedan de fördes hit bland människorna, därför att det i det mänskliga samhället finns känslor, och under påverkan av känslor har de här sakerna blivit mer usla och till och med mycket smutsiga. De har blivit mycket värre än vad de ursprungligen var, och detta orsakades av mänskligheten själv.

Nyss pratade vi om frågan om politik och vad det innebär att blanda sig i politik, och detta ledde Mästaren till att prata om de där sakerna. Det var för att hjälpa till att frigöra era tankar så att ni kan ta en titt på detta kosmos och veta hur ni ska se på olika saker hos mänskligheten. De är inte som mänskligheten föreställer sig att de är, de är inte så enkla. Det finns många olika kultiveringsmetoder. Denna Dafa som jag har skänkt er är så enorm, ändå finns det väldigt få människor som verkligen kan förstå precis hur väldig, hur utomordentlig och hur storartad den egentligen är. Bara kultiverare på olika nivåer kan uppleva och förstå hur heligt det är på de nivåerna, och endast det lilla. När kultiverare rör sig mot Fulländning, och särskilt efter att de har nått Fulländning, är de saker som visas för kultiverare så strålande, magnifika och underbara att de helt enkelt är obeskrivliga. Också Gudar som kan ta sig igenom Fa-upprätandet kommer att förundras med makalös respekt efter att ha sett det. Det nya kosmos är ojämförligt strålande, magnifikt och heligt.

Som kultiverare kan ni förstå och begripa det jag just sade. Det finns ingen anledning att berätta de här sakerna för vanliga människor. Prata inte om de här sakerna när ni klargör sanningen. Om ni pratar om de här sakerna kommer ni att skrämma bort människor och göra så att deras tankar blir förvirrade. Det kommer att vara mycket svårt för dem att förstå det. Om ni när ni klargör sanningen pratar om saker och ting som är på aningen för hög nivå, då ska jag säga er att ni inte längre räddar människor utan istället knuffar ner dem. Ni kan inte prata om saker och ting på en alltför hög nivå. Att prata om saker och ting på en hög eller låg nivå är inte en enkel fråga om huruvida ni utövar gott omdöme. Det är en fråga om huruvida ni räddar varelser eller förstör dem. När ni klargör sanningen får ni därför absolut inte prata på för hög nivå. Just nu när ni klargör sanningen behöver ni bara prata om förföljelsen av Dafa-lärjungar, hur det onda partiet har brutit mot de mänskliga rättigheterna och trosfriheten för det kinesiska folket, hur det onda partiet historiskt har förföljt det kinesiska folket och människor i de länder som tillhör det onda kommunistblocket, och hur det idag förföljer Dafa-lärjungar på samma sätt. Och det är tillräckligt. När det gäller kultivering på hög nivå och Gudar så ska ni inte prata om de sakerna. Det är mycket svårt för vanliga människor att förstå dem. Ni kan förstå de här sakerna, men kom ihåg att också ni började som vanliga människor och har kommit att förstå och acceptera Fa-principer på höga nivåer efter att ha kultiverat steg för steg fram tills idag. När Mästaren lärt ut Fa har han på samma sätt börjat från det enkla och gått framåt mot det djupa. Om jag hade berättat de här sakerna för er från allra första början, om jag hade lärt er de här sakerna direkt för sex eller sju, eller sju eller åtta år sedan, då skulle ni inte ha kunnat acceptera dem. Och även om ni hade kunnat acceptera dem så skulle ni inte ha förstått tydligt vad jag talade om. När det är så måste ni inte bara klargöra sanningen, ni måste också vara kloka när ni gör det. Ni ska göra det med visdom och inte prata om saker och ting på en alltför hög nivå.

Det var länge sedan förra gången jag kom hit så ni vill förmodligen att jag ska prata lite mer.(Applåder)(Många utövare säger: ”Mästare, var snäll och sitt ner.”) Låt oss göra så här. Precis som vi har gjort förut kan ni skriva ner frågor på papperslappar och skicka fram dem så kommer jag att besvara dem. Skriv orden stort. Gör ert bästa att inte ställa frågor som inte har någonting att göra med kultivering, och gör ert bästa att inte ställa frågor om de många saker som ni kan lösa på egen hand under kultiveringen, för ni måste gå er egen väg. Detsamma gäller för alla elever. Om [ni skulle lyckas] på grund av att jag förde er dit så skulle ni absolut inte kunna betraktas som någon som kultiverade och ni skulle inte ha kultiverat. Det är utomordentligt bara om alla testerna övervinns av er själva. Bekräftade inte och upplystes inte Buddha Sakyamuni till sitt eget ”Bud, Meditation, Visdom”? Han tog sig igenom på egen hand. Det är samma sak med er: ni måste gå era egna vägar. Okej, nu kan ni skicka fram era frågelappar. (Applåder)

Det spelar ingen roll om ni började tidigt eller sent med kultiveringen. Alla som sitter här idag, oavsett om ni är nya eller erfarna utövare, när det gäller kultivering behandlas ni alla likadant. Mästaren kommer inte att behandla er annorlunda bara för att ni är nyare elever, inte heller kommer jag att behandla andra annorlunda för att de är erfarna elever. Men som Dafa-lärjungar är ni kultiverare. [Och eftersom ni är] kultiverare måste ni kultivera som sådana. Naturligtvis, för nya elever finns det alltid en process att förstå saker och ting, och det är inget problem. Så länge ni verkligen kan kultivera med Fa som grund och studera Fa regelbundet, så kommer ni att hinna ifatt snabbt.

Ni kan sätta igång och skicka fram frågelapparna.

Oavsett hur mycket kraft Mästaren har i Fa-upprätandet, orsakar de gamla krafterna fortfarande en avskiljning på ytan, och det har separerat Mästarens enorma krafter från ytan. Under normala omständigheter skulle det inte kunna skapa den här avskiljningen, men de använder metoden att rada upp stora mängder i ett konstant flöde, och använder som avskiljning en gigantisk massa och den långa, utdragna tid-rymden som inryms i den massan. När man ser på det från bortom de kosmiska kropparna kan man se att det mycket snart kommer att brytas igenom, men det känns som ett antal år när det mäts med tiden i den mänskliga dimensionen. Men så fort det bryts igenom, då kommer hela detta kosmos Fa-upprätande att bli fullständigt. Så när [jag går igenom] processen att bryta igenom det gör de en del saker mot Mästaren, och har en viss effekt på Mästarens ytliga kropp. Sedan 20 juli 1999 har ondskan gjort en massa dåliga saker, men jag ska inte tala så mycket om de sakerna. Det finns en enorm mängd ondska för Mästaren att rensa bort, och Mästaren måste bära karman för många elever, så vissa skador har gjorts mot [Mästarens] ytliga kropp.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från staden Chengdu sänder sina hälsningar till vår respekterade Mästare!

Mästaren: Tack! Mästaren känner till alla de saker som händer i Chengdu.

Lärjunge: När vi förklarar de tre utträdena[i] för vanliga människor, är det att tala på för hög nivå om vi pratar om profetior och epidemier?

Mästaren: Att tala om profetior och epidemier kan bara användas som ett supplement till att klargöra sanningen, och gå inte längre än att bara nämna dem. Ta dem inte som en nödvändig del eller en huvudsaklig del av sanningsklargörandet. Om du gör det kommer [era ansträngningar] att avvika från det ni vill göra och från era mål, och [ni kommer] att bli alltför beroende av de där profetiorna. De kan bara vara till hjälp för er. Säg inte för mycket om dem – ni kan beröra dem och sedan lämna det därvid. Bara genom att klargöra sanningen med visdom kan ni rädda människor.

Ni vet alla vem jag syftar på när jag säger ”ärkefienden”. Den har dödat så många Dafa-lärjungar genom förföljelsen, och det är inte så att gudar och Buddhor inte vill straffa den. Faktum är att gudar och Buddhor utan undantag fullkomligt avskyr den. När jag säger ”fullkomligt avskyr den” använder jag naturligtvis mänskligt språk för att uttrycka det, vilket betyder att den är avskydd av alla. Varför har man då inte gjort sig av med den? Trots att de gamla krafternas system har rensats bort så har, som ni vet, den här världens yta inte brutits igenom. I denna värld som inte har brutits igenom bestämde de gamla krafterna många saker för mycket länge sedan – för tiotals miljoner år sedan. En sak som de bestämde snurrar som en skiva. När den når en annan position uppträder ett himmelskt fenomen i världen, och det är kopplat till människokroppen. Om den sak som de gamla krafterna upprättade tidigt inte förstörs kommer den att fortsätta att röra sig och fungera. Det är orsaken till att den inte har tagit sitt sista andetag och stigit ner till helvetet.

Men varför är det så här? Som ni vet är de gamla krafternas mål att testa Dafa-lär­jungar genom att låta dessa clowner iscensätta den här förföljelsen, eller hur? De anser att Dafa-lärjungarnas test inte är över ännu och att det fortfarande hela tiden finns utövare som inte har trätt fram som ska träda fram, och de som inte har gjort bra ifrån ska göra bra ifrån sig. Om vi ska prata om att hindra Fa-upprätandets fortskridande i den här världen, ja, de här eleverna saktar verkligen ner det. Om [jag] inte ser efter de här människorna så kommer de att bli förstörda och fullständigt slut, men de avgav löften i det förflutna, och en varelse kan inte dömas utifrån endast en livstid, utan bör istället dömas allsidigt utifrån historien. Hur skulle man då kunna låta bli att se efter dem?

Lärjunge: Dafa-lärjungar från staden Qingdao i Kina sänder sina hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack. Den otyglade ondskan där har inte mycket tid kvar.

Lärjunge: Kommer musiken i framtiden att utvecklas med musiken från Tangdynastin som grund?

Mästaren: Det mänskliga samhället har kommit dit där det är idag, och det kommer inte att fungera att helt och hållet försöka använda någon form från historien. Mänskligheten har trots allt nått den punkt där den är nu. Om mänskligheten skulle återvända till ett mänskligt levnadssätt eller levnadssättet i forntiden, nåväl, det skulle nu bli en väldigt svår anpassning. Till och med under den period då Fa rätar upp människovärlden kommer det att vara bara den fullständiga, sanna bilden av samhället som visas upp. I framtiden kommer det först när nästa cykel av mänskligheten inträder att bli möjligt att starta på nytt och återvända till en mänsklig väg.

Lärjunge: Alla Dafa-lärjungar från staden Chengde i Hebeiprovinsen sänder sina hälsningar till Mästaren! (Mästaren: Tack.) Alla Dafa-lärjungarna saknar vår respekterade Mästare, kommer ståndaktigt att gå den sista vägen i bekräftandet av Fa väl, och leva upp till Mästarens barmhärtiga räddning.

Mästaren: Jag vet att Dafa-lärjungarna i Kina kommer att göra bra ifrån sig, och alla har sett detta omsättas i praktiken – [de] har blivit allt mognare och har gjort bättre och bättre ifrån sig. Kultivering är, som jag sagt förut, som stora vågor som siktar sanden – det som är kvar kommer att vara guld, och guld är verkligen guld.

Lärjunge: När det gäller den karmaeliminering som vi gör när vi sänder upprätta tankar, syftar det huvudsakligen på tankekarma eller innefattar det all karma i kroppen?

Mästaren: Att sända upprätta tankar under den del då ni fokuserar på er själva, riktar inte in sig på att eliminera karma; det är att eliminera de element som stör de upprätta tankarna i era sinnen. Faktum är att sändandet av upprätta tankar strängt taget inte lägger så stor vikt vid karma i sig själv, och det är till och med onödigt för kultiverare att sända upprätta tankar direkt mot karma. Kultiverare har väldigt lite karma, och en del karma är placerad på olika kritiska knutpunkter och används för att får er att bryta igenom tester och förbättra er själva. Att sända upprätta tankar är huvudsakligen till för att eliminera störningarna i era sinnen, att göra det möjligt för er att sikta på den ondskefulla förföljelsen med klart sinne och starkare upprätta tankar, och för att eliminera de där onda spökena i andra dimensioner. För att ge er en känsla [av vad ni har att göra med], efter att det ondskefulla partiets onda spöken och onda drakar förstörs och bryts sönder, blir de till fragmenterade, deformerade onda varelser. Sedan, efter att stora mängder av de där varelserna eliminerats, är det som sker att de få som återstår, tillsammans med de ruttna demonerna som inte har förintats fullständigt och som pressas ner [hit] från olika dimensioner, det vill säga, de dåliga sakerna som de där ondskefulla faktorerna förde hit – vilka jag kallar ”ruttna demoner” och vilka är verkligt deformerade, mycket låga, och även väldigt smutsiga varelser – deltar i att förfölja Dafa-lärjungar och störa Fa-upprät­andet. När jag talar om dåliga varelser i allmänhet så innefattar det förstås de gudar som trotsar Fa och som har smugit sig in i den Trefaldiga världen, gudar som stör Fa-upprät­andet och som har blivit dåliga, de gamla krafterna, och en del störande faktorer som de gamla krafterna arrangerade. Inom denna materiella dimension fanns det ursprungligen också en del onda spöken som störde Fa-upprätandet och Dafa-lärjungarna, och trots att det bara finns några få av dem kvar så orsakar de alla fortfarande störningar. Oavsett hur deras gärningar manifesterar sig, huruvida varelser stör Fa-upprätandet genom att upprätthålla principerna i det gamla kosmos eller helt enkelt bara är onda, så länge de spelar en negativ roll i Fa-upprätandet och mot Dafa-lärjungar, så är de alla vad jag kallar ”ondskan”. Eftersom kosmos förändras och oräkneliga levande varelser ska räddas i den process där en sådan enorm kosmisk kropp förändras, så begår alla varelser som kommer för att störa, en avskyvärd och oförlåtlig synd.

Lärjunge: Var snäll och prata om vissa elevers lathet och deras begär efter det goda livet.

Mästaren: Vanliga människor vill ha ett liv i den här världen som är fyllt av välstånd och makt och som skänker heder åt deras förfäder, så att de kan utmärka sig och stolt svassa omkring. Det är vad människor är ute efter. När de dör måste de stiga ner i helvetet för att betala för den karma de ådragit sig, och detta är den cykel som människor går igenom, där de ackumulerar karma och betalar för den. Som kultiverare är ni inte ute efter de här sakerna. Att inte vara ute efter de här sakerna är dock inte en enkel fråga om att säga så och låta det vara samma sak som att kultivera. Ni måste kunna omsätta det i praktiken under kultiveringen. Även om ni inte kan nå den punkten helt och hållet nu, så behöver ni göra en flitig ansträngning i den riktningen och göra ert bästa för att förbättra er. En del elever glömmer att de är kultiverare och blir olyckliga så fort de råkar ut för något besvärligt. En del elever blir olyckliga när de stöter på konflikter eller känslokaos. I så fall, kultiverar du fortfarande? Kultiverare ser på saker och ting på rakt motsatt sätt. De ser svårigheter och lidande som bra möjligheter till förbättring. [För kultiverare] är allt detta bra saker, och ju mer det finns och ju snabbare de kommer, desto snabbare förbättring. En del kultiverare vill knuffa bort dem och tänker: ”Kom inte.” När [konflikter och förvirring] uppstår tänker de att andra har problem med dem och de står inte ut med att andra säger något negativt om dem. Ni vill bara leva ett mer behagligt liv, men är det kultivering? Kan ni verkligen kultivera på det sättet? Om ni än idag fortfarande inte kan komma runt detta koncept, då vet jag, som er Mästare, inte hur ni någonsin ska kunna gå mot Fulländning. Eftersom ni söker efter att leva bekvämt, ja, då kan ni genast fortsätta med det. Mästaren kommer inte att säga någonting när en vanlig människa strävar efter ett liv i komfort. Det beror på att ingen kan säga att det är fel för en vanlig människa att söka efter att leva bekvämt; en människa ägnar sitt liv åt sådan strävan. Det är så det mänskliga samhället är för närvarande. Mästaren vill inte säga något om vanliga människors saker just nu. Men som kultiverare kan ni inte se saker på det sättet.

Lärjunge: Det har gått ett år sedan Nio kommentarer publicerades, ändå har bara 5,3 miljoner gått ur kommunistpartiet. Hur kan vi hjälpa fler av världens människor att gå ur partiet?

Mästaren: Tänk på det, allihop, vad kommer att hända om ett enormt antal människor går ur partiet? Om helt plötsligt tiotals miljoner människor gick ur partiet så skulle det ondskefulla partiet upphöra att existera precis så snabbt. Men de onda elementen arrangerade av de gamla krafterna stör, och de vill upprätthålla de så kallade förutsättningarna för att testa Falun Dafa-lärjungar. De kommer inte att samtycka till att så många människor går ur partiet på en gång. Ondskan vågar inte störa i denna väldigt betydelsefulla fråga där människor gör ett val som avgör deras överlevnad eller förintelse, men de onda elementen stör överförandet av meddelandena och mottagningsförmågan. Det betyder att varje dag, vare sig mediet är telefonsamtal, e-post eller att information vidarebefordras av människor som har rest ut ur Kina, så kan endast så många önskemål om utträde tas emot via de olika informationskanalerna. Och kommunikationskanaler är inte det enda problemet. Det finns många människor i Kina som vill gå ur partiet men som inte kan hitta något sätt att göra det på, och inte kan finna människor som kan hjälpa dem att lämna partiet. Det är därför antalet människor som ber att få gå ur de tre kommunistorganisationerna varje dag hålls på den här nivån. Annars skulle antalet vara väldigt stort, och så fort det blir många människor som [går ur] kommer det att utgöra ett mycket allvarligt hot mot ondskan.

Som ni vet är vågen av människor som gått ur partiet sedan Nio kommentarer publicerades en fråga om att människor väljer sin framtid, så alla måste ta ställning. Vad kommer att hända om fler människor går ur, undrar ni? Eftersom Nio kommentarer sprids mer och mer vitt i samhället så växer dess påverkan. Så snart som det ondskefulla partiet började störa Fa-upprätandet och förfölja Dafa-lärjungar bestämde himlen att rensa bort det ondskefulla partiet. Det fanns en enhällig överenskommelse bland både gudar som spelar en positiv roll och gamla krafter som spelar en negativ roll. Det var bara det att en del dåliga element insisterade på att det skulle användas för att testa Dafa-lärjungar, och de ville inte att det skulle rensas bort omedelbart; emellertid kommer det med säkerhet att rensas bort. I bästa fall var det avsett att spela sin så kallade roll i att testa Dafa-lärjungar under den process där det rensas bort, och tanken var att de elever som inte hade gjort bra ifrån sig skulle ges ytterligare en chans att härda och förbättra sig själva, och ta sig igenom när det gäller förståelse. Om de ondskefulla spökena alla försvann ögonblickligen så skulle det ondskefulla partiet omedelbart falla sönder, och vem skulle då våga förfölja Falun Gong? Vem annars har ett sådant mod? (Mästaren ler) Skulle då inte de Dafa-lärjungar som inte har gjort bra ifrån sig bli utan chanser? Det är sant att Mästaren inte erkänner förföljelsen, men saker och ting har kommit dit där de är idag och förföljelsen har trots allt inträffat. Dessutom finns det så många Dafa-lärjungar som har gjort väldigt bra ifrån sig och kommit igenom. Men när det gäller dem som har gått över till den motsatta sidan och skrivit någonting för ondskan, vad kan vi göra åt den fläcken? Vad kan vi göra med dem som tidigare gagnats av Dafa och sedan inte bekräftade Fa under förföljelsen? De måste ges en chans, eller hur?

Det fortsatt växande antalet människor som går ur partiet är den process där det ondskefulla partiet faller sönder. Inom kort kommer ett fenomen att framträda i det kinesiska samhället: när en grupp människor sitter på sitt kontor, eller när de är i sin fabrik eller i en affär, eller om de sitter runt ett middagsbord, eller till och med när de underhåller vänner i hemmet, kommer deras konversation att lyda ungefär så här: ”Har du gått ur?” (Publiken skrattar) ”Ja, jag gick ur för länge sedan.” ”Åh, varför sade du inte till mig när du gick ur partiet?” (Publiken skrattar och applåderar) Tänk på det allihop, när det kinesiska samhället kommer till detta stadium, kommer det ondskefulla partiet fortfarande att existera? De dåliga människorna tänker att de kommer att klara sig eftersom de har de förmodat mäktiga verktygen som följer med diktaturen. Ondskan kommer att fortsätta att lösas upp omärkligt, och det ondskefulla partiet kommer att bli hjälplöst inför folkets val. Faktiskt sade jag innan 20 juli 1999 till dem i mitt öppna brev att förföljelsen skulle medföra att de tappade allmänhetens förtroende. Faktum är att när antalet människor som lämnat partiet nådde 5 miljoner så rycktes partiets grundval upp med rötterna. Så när antalet människor som går ur partiet nådde 5 miljoner hade medlemmarna i KKP, från toppen till botten, inte längre något förtroende för det ondskefulla partiet. (Publiken applåderar) Det var för att de vet att ingenting skulle kunna återuppliva detta ondskefulla parti när det ligger på sin dödsbädd. Ingen har något sätt att göra det på. (Publiken applåderar)

Lärjunge: Vanliga människor säger att de olympiska spelen kommer att ge Kina en chans att glänsa på världsarenan, och därefter kommer det ondskefulla partiet att kollapsa. Hur ska vi förstå det?

Mästaren: Vanliga människor kan säga vad de vill. Nå, de olympiska spelen är några år bort, så det är tveksamt huruvida det ondskefulla partiet kommer att klara sig så länge. Och huruvida det kommer att ges en chans att glänsa eller inte är inte upp till människorna. Det mänskliga samhället skapades inte för det. Vad finns det att glänsa med, egentligen? Ni vet, tidigare fanns det människor som oroade sig för vad som skulle hända med Kina om det ondskefulla partiet föll – en skrattretande tanke som ingjutits av det ondskefulla partiets kultur. När det ondskefulla KKP faller samman, kommer inte Kina då fortfarande att vara Kina? Naturligtvis, det finns mycket få människor som fortfarande bekymrar sig över det nu. Människor tänker nu aktivt på saker och ting och vet att det ondskefulla partiet är dödsdömt. Det kinesiska folket pratar nu om hur man ska stabilisera det kinesiska samhället när det ondskefulla partiet faller. Detta är vad människor säger nu. Människors attityd och tänkesätt förändras. Tänk på det, allihop. Kina är Kina, och det har haft 5 000 år av civilisation. När en dynasti är borta, är det då nödvändigt att oroa sig över att en ny inte ska inta dess plats? När gudar vill att någonting ska hamna i kaos kommer det säkerligen att göra det, vare sig [människorna i] det vill det eller inte; när gudar inte vill att det ska hamna i kaos, kommer det säkerligen inte att bli kaotiskt, även om [människorna i] det vill att det ska bli så. (Applåder)

Det ondskefulla partiet sätter fast sig självt vid den kinesiska nationens ideologiska system, vid människokroppar och vid den kinesiska kulturen. Samtidigt underminerar det kinesisk kultur och förföljer det kinesiska folket. Om det ondskefulla partiet faller sönder och alla dess onda spöken förstörs – som om det plötsligt dunstade bort i människovärlden – kommer inte Kina fortfarande att vara Kina? (Applåder) Dessutom, om det kinesiska folket och de vid makten verkligen kan inse det onda i det ondskefulla partiet och överväga vad som är för nationens bästa, då kommer det samhället säkert att åstadkomma en stabil övergång. Men självklart är detta bara ord, och när det gäller hur det kommer att gå så kommer det inte att drivas och styras av mänsklig vilja – gudar har sina arrangemang. (Applåder)

Lärjunge: Vår respekterade Mästare har talat om konst och musik, så har konstutställningen Sanning-Godhet-Tålamod och nyårsgalan långtgående betydelse?

Mästaren: Dafa-lärjungar, oavsett vilka specialiteter man har, oavsett vilken kulturform som visar sig i mänskligheten så är det människors talanger, det är så man ska förstå det just nu. Det är så det ska förstås, åtminstone för tillfället. Dafa-lärjungar använder sina unika starka sidor när de bekräftar Fa. Detta är saker som Dafa-lärjungar ska göra, och man kan säga att de gör mesta möjliga av sina talanger för att göra vad Dafa-lärjungar ska göra, så det är en storartad sak. Gäller inte detta i själva verket för alla? De av er som är bra på datorer bryter igenom Internetblockaden och klargör sanningen på nätet, och naturligtvis finns det de som har andra talanger. Det är samma sak med allt. De som verkligen inte har speciella talanger delar ut flygblad på gatorna, och den mäktiga dygden är densamma. Ingen kommer att misslyckas med att nå ett högt rike i kultiveringen på grund av att samhället inte betraktar det som han eller hon gör som vetenskapligt eller teknologiskt avancerat. Det är omöjligt. (Applåder)

Lärjunge: Våra medier har framhävt gamla profetior som säger att KKP skulle dö under tuppens år och liknande saker. Men allting ändras under Fa-upprätandet. Om det som händer inte passar in i profetiorna, kommer det att skada ryktet för våra medier?

Mästaren: Beträffande att våra mediers rykte skulle skadas, ja det finns inte mycket att säga om det. Men [jag vill säga att] media bara är media, de här sakerna är inte något slags yttersta sanning, och Dafa-lärjungar ska inte vara alltför fästa vid dem. En del människor håller alltid fast vid vad profetior har sagt och varför det inte hände på det sättet. De har börjat ta dessa saker som Fa. Glöm inte att sedan Fa-upprätandet startade har det varit nödvändigt att bestämma allting utifrån vad framtiden behöver, inklusive vilken process Fa-upprätandet självt går igenom. Profetior kan användas bara när de bidrar till att varelser räddas. Det finns också människor som säger: ”Någonting som Mästaren sade tycks betyda så och så, men varför inträffade det inte när tiden kom?” Alla [människor som känner på det sättet] spekulerar faktiskt bara. Är inte ett fasthållande till tid ett fasthållande? Bara när man kultiverar utan några kvarlämnade luckor har man kultiverat som bäst. Dafa-lärjungar ska göra vad Dafa-lärjungar ska göra, öppet och rakryggat. När ni [kan göra det] och inte ha några tankar om att vara beroende av andra människor eller saker, då kommer ondskan inte att våga utnyttja era luckor, och dåliga saker kommer att fly vid blotta åsynen av dig, eftersom du inte har några kvarlämnade luckor som de kan utnyttja. När ondskan kan förfölja elever, beror det då inte på att den lyckas utnyttja elevernas fasthållandeluckor, är det inte därför den kan förfölja elever? Detta innefattar att vissa elever känner fysiskt obehag, till och med till den grad att de har till synes allvarliga tillstånd eller i vissa fall till och med dör i förtid. Det finns faktorer som arrangerats av de gamla krafterna som verkar här, men det finns också ett inslag av att eleverna själva inte agerar så upprätt. Om [ni] agerar på ett verkligt upprätt sätt kommer ingenting att våga lyfta ett finger mot er. (Applåder) Det är lätt sagt, men för kultiverare är det väldigt tufft att göra det när ni kultiverar, och Mästaren ser det. Men det finns en sak: vad som än händer, ha upprätta tankar och agera upprätt, så kommer det inte att finnas något test som du inte kan klara. Även om saker och ting blir väldigt allvarliga och ni inte vet var era egna problem ligger, så kan ni inte vara utan upprätta tankar. Oavsett hur omständigheterna är kan er grundläggande tro på Dafa inte vackla, för när [er tro förblir stark], även om ni inte till fullo kan förstå någonting eller det är något ni inte har gjort bra och inte klarade ett stort test, eller till och med om ni förlorade er mänskliga kropp och lämnade den här världen, så kommer ni ändå att uppnå Fulländning. (Applåder) Det är för att Mästaren inte erkänner den här förföljelsen, och den där saken gjordes mot er av förföljelsen. Så ni måste försäkra er om att beakta detta. I det ögonblicket, om ni plötsligt byter sida och blir dåliga i den stunden, då kanske allt som tillhör er kommer att vara slut. Era upprätta tankar måste vara starka nog, och inte ens när ni inte har klarat ett test väl får ni vackla i den mest grundläggande frågan. Dafa-lärjungar, låt mig berätta om en princip för er. Om en vanlig människa kan göra Dafa-lärjungars saker under den här tiden då Dafa-lärjungar blir förföljda, då kom­mer den här personen garanterat att bli en gudomlig varelse, även om han är en vanlig människa som inte har kultiverat. (Applåder) Ni har gjort så mycket, och om det handlar om ett eller två test eller en stor prövning som arrangerats av de gamla krafterna som man inte kan ta sig igenom – om det är allt – då är det bara en fråga om nivån för er Fulländning, inte en fråga om huruvida ni alls kan nå Fulländning. (Applåder)

Lärjunge: Är Lei Feng[ii] en produkt av det ondskefulla partiets kultur? Kan han finnas kvar i Zhuan Falun.

Mästaren: Det ondskefulla partiet har satt fast sig självt vid den kinesiska nationen och det kinesiska folkets kroppar och kultur. Det använder det kinesiska folket och den kinesiska kulturen för att skada det kinesiska folket och dess kultur. Lei Feng har i själva verket en sekundär urande som är pratyekabuddha (en självupplyst). Naturligtvis, det här är situationen för gudomliga varelser i det gamla kosmos. Beträffande hur han kom­mer att positioneras i framtiden så är det någonting som tillhör framtiden. Hur långt tillbaka hans relation går och vilken typ av direkt koppling han har med det ondskefulla partiet kommer att visa sig i framtiden.

Lärjunge: Kan vi läsa Zhuan Falun högt och sända det via radiostationen? Femton minuter i veckan?

Mästaren: Det är inte det att ni inte kan sända det i radio, men det verkar som om det inte är rätt tid ännu. Programsättningen måste vara baserad på vad dagens åhörare tycker om att titta eller lyssna på, och [det du föreslog] kan göras först när människor i stor utsträckning har förstått Dafa. För närvarande, bara när era program passar åhörarnas smak kommer ni att få fler lyssnare. Och först efter att det händer kommer ni att kunna uppnå effekten att klargöra sanningen och rädda levande varelser. Om innehåll som är relaterat till Dafa tar upp för mycket tid kommer vanliga människor, som inte kultiverar, inte att tycka att det är intressant. Den inre meningen i Dafa kan inte sättas ut där för vanliga människor så där lättvindigt, så att sända det på det sättet kommer inte att vara effektivt. Ska inte räddandet av människor göras med visdom? När människor har en viss nivå av förståelse när det gäller Dafa kan det bli acceptabelt att göra det. På det här stadiet tycks inte timingen vara särskilt lämplig.

Lärjunge: Började Fa-upprätandet för mycket länge sedan?

Mästaren: Det började två år innan jag började lära ut Fa. Men vissa elever har sett att det började för länge sedan, tiotusentals år sedan, tiotals miljoner år sedan, eller till och med bortom det. Kan det vara så? Ja. Det beror på att tiden här är annorlunda jämfört med tiden där. Om jag här startade någonting för en sekund sedan så har det redan gått en väldigt lång tid där, kanske tiotusen år. Hittills har vi sett 16 år passera. I vissa dimensioner har miljontals år passerat. I princip är det så. Det finns denna tidsskillnad.

Lärjunge: Många elever är just nu intensivt medvetna om färger. Mästaren, var snäll och tala lite om färgerna rött och svart.

Mästaren: I kosmos antyder mörker normalt negativa varelser och dimensioner; särskilt i dimensioner på lägre nivåer tyder ett mörkt utseende vanligen på en negativ varelse. Naturligtvis är inte alla fall sådana. Till exempel bär en del Dao svart beklädnad. I själva verket gillar dock negativa varelser verkligen mörker, och de gillar också oregelbundenhet. Emellertid, när det gäller de där negativa varelserna, oavsett vilken dimension de kommer ifrån, eller till och med om de är demoner, eller vilken typ av varelse de än må vara, om de inte blir involverade i att skada Dafa och inte påverkar frågan om Fa-upprätandet, så är de inte varelser som ska rensas bort under Fa-upprätandet.

Det är nödvändigt att negativa varelser existerar i kosmos. Om allting i kosmos vore positivt och varje rike vore positivt, då skulle det positiva upphöra att existera. Där Buddhor befinner sig finns det naturligtvis inga varelser som är så smutsiga och dåliga som de på Jorden. I deras riken visar både positivt och negativt upp sig, men de där negativa varelsernas riken är också på samma nivåer. På lägre nivåer ser de inte så goda varelserna ännu värre ut, medan de goda varelserna inte är så goda som de på högre nivåer. Detta orsakas av nivåskillnaderna. Om det inte fanns några negativa varelser i kosmos, tänk på det allihop, om hela kosmos var positivt, vad skulle det då innebära att vara positiv? Ingen skulle förstå vad det innebär att vara positiv, eftersom det inte skulle finnas något att jämföra med. Om allting var gott, var skulle man då hitta det dåliga? Eftersom de har dåliga saker att jämföra med [de goda] så kan människor förstå vad som är gott och vad som är ont. På grund av demonernas ondska har människor kommit att förstå vad en Buddhas barmhärtighet är. Precis som jag har sagt förut så kommer svårigheterna att ta fram detta sinnestillstånd hos varelser: först efter att ha gjort stora ansträngningar kommer människor att förstå den möda som krävs för att uppnå någonting, och följaktligen känna sig glada över att ha det. Och under processen kommer vitaliteten och briljansen hos levande varelser och universum att manifesteras. Det är så saker och ting verkligen är.

Dessutom har, som ni alla vet, det ondskefulla partiet manifesterat sig självt här i människovärlden som dyrkare av den röda färgen och har gjort det till symbolen för det ondskefulla partiet. I himlen är dess ursprungliga utseende en röd, ond drake. Det är därför det här på Jorden direkt från starten började etablera röda regimer, röda revolutioner, Röda armén, de röda revolutionärerna under kulturrevolutionen, Rödgardisterna, röda armbindlar, röda kragmärken, röda flaggor, de fem röda stjärnorna, stora röda lanternor, enorma röda pelare, röda murar – i vilket fall som helst, allt är rött. Det ondskefulla partiet kallar det en ”ny värld fylld med rött”. Det är dock verkligen skrämmande för människor – en värld fylld med rött. Och nu idag när det ondskefulla partiet håller på att fullständigt kollapsa, titta på vad det ondskefulla partiet placerar på scen inför föreställningar: röda ridåer, röd belysning, röda kostymer, röd dekor – du milde, hela scenen är fylld med rött. Om det inte är enorma röda lanternor så är det röda flaggor som fyller upp scenen. Jag brukar kalla det för ”ondskefullt partirött”. Estetiskt sett eller med tanke på vad det vanligen symboliserar i samhället, så ska klarrött bara användas för att komplettera och framhäva, inte användas som en basfärg. Man kan inte använda stora röda stycken som bakgrund, för om man gör det kan inga av de andra färgerna sticka av. Det är därför den röda färgen bara ska användas för att komplettera och framhäva. Varför dyrkar då det ondskefulla partiet rött så mycket? Det är i själva verket en reflektion av dess blodsdyrkan och dess behov av att tillfredsställa en blodtörstighet. Den ondskefulla partikulturen erkänner öppet att den röda flaggan färgades av blod. Det ondskefulla partiet önskar att gatorna svämmade över av människors blod. Många människor blir faktiskt äcklade av det sätt på vilket rött används. En del elever som sitter här i publiken har rött på sig, men naturligtvis finns det inget element av det ondskefulla partiet där, eftersom ni är Dafa-lärjungar. Det finns ett syfte bakom att ”ondskefullt partirött” används ännu mer otyglat nu. Just nu har det sätt som det används på i filmer och på scen nått en galen, snurrig nivå. Om ni inte har märkt det kan ni ta en närmare titt på dess program. De gör det på grund av att få onda andar och varelser finns kvar och ondskan håller på att falla, så det försöker fylla på i leden och samla mod.

Lärjunge: Jag märker att en del av mina grundläggande fasthållanden är väldigt envisa, och de har påverkat min förbättring och mitt räddande av levande varelser. Jag ber Mästaren i mitt hjärta att ta bort de där envisa delarna av min varelse och omskapa dem.

Mästaren: Mästaren tar faktiskt hand om allting. Om du inte står emot det eller inte hanterar saker och ting med upprätta tankar, utan istället ofta låter fasthållanden styra ditt beteende, då är det inte kultivering. Hur kan det vara rätt att be Mästaren göra allting! Om jag skull omskapa dig, så skulle du verkligen bli omskapad, och det skulle inte helt och hållet vara du. Det är därför ni måste kultivera er själva. Fa-principerna finns alla framlagda där. Hur kommer det sig att andra kan uppnå det men inte du? Studera Fa mer och ta en titt på en del av artiklarna på Clearwisdom som eleverna publicerar för att dela med sig av till varandra. De är verkligen underbara, och sannerligen väldigt mogna. En del av artiklarna är mycket välskrivna. Jämför er själva med dem och se var ni kommer till korta. Ni måste vandra era egna vägar. När ni stiger upp till himlen skulle annars andra ifrågasätta er och säga: ”Hur kom du hit upp? Vilken del är ett resultat av din egen upplysning? Du kunde inte ens ta dig över ett sådant huvudproblem, och först efter att din mästare tog bort det tog du dig igenom. Du kan inte säga att du kultiverade. Du kultiverade inte hit upp. Är det inte så?” Ni skulle inte känna er väl till mods med att stanna där utan skulle stiga ner. (Mästaren skrattar) Och tror ni att ni skulle kunna kultivera igen när ni väl hade återvänt ner? Missa inte denna förutbestämda chans. Vad är det som är så svårt med det? Tänk på det [så kommer ni att se att] detta handlar om att inte tillräckligt värdesätta er förutbestämda möjlighet att kultivera, om att inte värdesätta Fa tillräckligt, och inte värdesätta era egna liv tillräckligt. När ni verkligen förstår de här sakerna kommer ni att göra bra ifrån er.

Lärjunge: Lärjungar utanför Kina erhöll Fa utomlands på grund av att de har sina egna speciella uppdrag. Nu när alla Dafa-lärjungarna är involverade i mediaarbete, är det sant att fler lärjungar borde komma fram och delta i mediaarbetet? Enligt min förståelse borde alla lärjungar utomlands arbeta med media.

Mästaren: Vem sade det till dig? (Publiken skrattar) Det jag just pratade om var hur Dafa-lärjungar alla bekräftar Fa i enlighet med sina egna starka sidor. När det gäller arbete med media, om ni kan skriva, känner till hur media fungerar, eller kan sälja annonser, eller om ni kan göra annat kompletterande arbete för någon mediakanal, då innebär det att ni har den rätta kunnigheten för att arbeta med media och ni kan börja direkt. Använder inte alla sina egna förmågor och hittar den rätta platsen för att bekräfta Fa? Alla gör inte samma sak. Jag pratade just om det här, eller hur? [Sade jag inte] att den Stora vägen inte har någon form, och alla bekräftar aktivt Fa inom sitt eget samhällsskikt och yrke och använder sina egna unika starka sidor?

Lärjunge: När vi studerar Fa med små utövare, är det okej att hoppa över de tecken de inte känner igen?

Mästaren: De kan fråga om de tecken de inte känner till och informera varandra. Om inget av barnen känner igen ordet så är det inget problem att hoppa över det – de kan fråga de vuxna om det senare, och det finns en process där. När de stöter på ett ord de inte känner igen, om de då stoppar studerandet för dagen och väntar [med att studera igen] tills de frågar och får reda på vad ordet är, då går det inte an.

Lärjunge: Existerade det ondskefulla partiets onda spöke på den förra jorden?

Mästaren: Nej, det är bara en sentida produkt på den här Jorden. De gamla krafterna tycker att det är en ganska stor bedrift att ha hållit det ondskefulla partiet uppe i de dryga hundra åren sedan det skapades. Det beror på att det är emot kosmos, och varelser överallt i hela kosmos är fiender till det och vill eliminera det. En del människor tror att USA och det västerländska samhället vill besegra det ondskefulla partiet. Det är inte människor som vill besegra partiet: det är kosmiska krafter som manifesterar sig i denna mänskliga dimension. Människor själva är dock också emot saker såsom våldsam revolution och klasskamp som det ondskefulla partiet förespråkar.

Lärjunge: Hur ser de andra dimensionerna med icke-kultiverande vanliga människor ut.

Mästaren: Varför bryr du dig om en icke-kultiverande vanlig människas tillstånd? Det är svårt att säga om de ens har andra dimensioner. Många människor förstörde dem när de gjorde dåliga saker. Vissa har dem, andra har dem inte längre.

Lärjunge: Jag är en taiwanesisk Dafa-lärjunge som bor i Nordamerika. Taiwanesiska Dafa-lärjungar sänder sina hälsningar till ärade Mästaren.

Mästaren: Tack, allihop. (Applåder)

Lärjunge: Kan eleverna som vädjar framför konsulatet i San Francisco dela ut Nio kommentarer till människor, kineser och icke-kineser, som besöker konsulatet?

Mästaren: Det kan de visst göra. När vi pratar om Nio kommentarer vill jag tala med er om detta lite mer. När Nio kommentarer kom ut sade en del människor att ni blev politiska, och en del elever som hade rädsla som spökar delade samma syn. Men vad finns det att vara rädd för? Om Nio kommentarer inte var något som Mästaren bad om att få gjort, skulle Dafa-lärjungar ha kunnat göra det?

Ni känner till syftet med att distribuera Nio kommentarer, eller hur? Sedan den dag förföljelsen startade har Dafa-lärjungar över hela världen, inklusive dem i Kina, fortsatt skriva till det ondskefulla partiets centralregering. Var och en av de sju medlemmarna av politbyråns stående kommitté, däribland den där ärkefienden, har bränt ett enormt antal brev varje dag. Ärkefienden har bränt en soptunna med brev varje dag. Vi klargjorde sanningen för den och bad den stoppa förföljelsen, ändå insisterade den på att fortsätta förföljelsen. Till slut satte den ändå igång den här förföljelsen 20 juli 1999. Trots det gav jag den fortfarande chanser. Vi klargjorde sanningen för den igen, och medan vi förföljdes gav vi den ytterligare ett år. Breven tog upp den inverkan som förföljelsen skulle få på [ärkefienden] själv, på nationen och till och med på det ondskefulla partiet. Saker och ting förklarades väldigt tydligt, men den fortsatte ändå med förföljelsen. Med andra ord upphörde inte förföljelsen ens efter ett års övertalning. Den upprätthöll fortfarande förföljelsen. Då berättade Dafa-lärjungar för världen att det var den stora demonen som envist och självsvåldigt använde det ondskefulla partiets makt för att förfölja Falun Gong-elever. Den där clownen trodde verkligen att den var en kejsare. Dess avundsjuka, förvrängda sinne och irrationella raseri ledde till den här förföljelsen. Vi avslöjade den då inför hela världens människor och lät hela världen få känna till den där clownen som hade blivit galen. När förföljelsen fortfarande fortsatte startade vi rättsprocesser mot den runt om i världen. Fastän den är så elak är den faktiskt mycket feg. När den såg katastrofer torna upp sig mitt framför sig blev den vettskrämd. Men det ondskefulla partiets onda spöke och dåliga, kaotiska spöken och varelser kontrollerade denne pajas, som befann sig i en situation där det var omöjligt att backa tillbaka snyggt. För att fortsätta förfölja Falun Gong-elever drog de nytta av dess usla tankar. Och förföljelsen upphörde fortfarande inte. Dafa-lärjungar blottade den då ytterligare och stämde den i större skala över hela världen. Efter det kunde den inte längre visa ansiktet. Inget annat lands ledare någonstans i världen har blivit så utskämd. I Kinas historia har det aldrig funnits någon kejsare vars onda gärningar avslöjades av folket så grundligt under hans styre. De handlingar som uppstått från detta förvrängda sinne har verkligen väckt avsky hos världens människor. Oavsett hur dålig den förste Qinkejsaren må ha varit så pratade människor om och dömde honom först efter hans död. Ingen kejsare har blivit så här fullständigt blottad medan han fortfarande suttit vid makten – blottad, det vill säga till den grad att den blivit rutten och oberörbar. Ledare i många länder pratar om den och tror att den är mentalsjuk och irrationell, en mentalt efterbliven dåre.

Kultiverare är på en resa mot gudomlighet. De ser inte någon människa som sin fiende, och de gör sitt bästa för att rädda alla levande varelser. Även om en person har blivit så dålig att han inte längre kan räddas kommer vi ändå inte att låta honom fortsätta genomföra förföljelse. Som ni alla vet togs den bort från makten under det periodiska bytet av regeringstjänstemän. Sanningen är att den hade blivit alltför galen och oregerlig, och de gamla krafterna fick den att stiga ner. De gamla krafterna vet att den var rädd för att hållas ansvarig för de dåliga saker den gjorde, och därför placerade den sitt eget folk på höga nivåer i det ondskefulla partiet. De gamla krafterna trodde att de på detta sätt kunde balansera makten precis rätt. Dessutom skulle ett sådant arrangemang låta det ondskefulla partiets faktorer komma till ytan. De här [två sakerna] har trots allt utnyttjat varandra hela tiden. Mot bakgrund av detta ska Dafa-lärjungar avslöja det ondskefulla partiet, hjälpa alla att ta en titt på varför det ondskefulla partiet har velat förfölja Falun Gong, vad det ondskefulla partiet handlar om, och vad Falun Gong är för något. Dafa-lärjungar har hela tiden förklarat vad Falun Gong är, och nu kommer ni också att berätta vad det ondskefulla partiet är för något.

Anledningen till att Dafa-lärjungar gör detta är inte att störta det ondskefulla partiet, och än mindre är det att konspirera för att ta makten. Dafa-lärjungar avslöjar det för att hjälpa människor att se dess sanna natur tydligt och sluta samarbeta med det i förföljelsen av Falun Gong. (Applåder) Det är vårt mål. Buddha-Fa är emellertid en allvarlig sak; när väl ett beslut tagits, när väl ett arbete har påbörjats, måste det fullföljas.Så jag visste att när Nio kommentarer kom ut, när väl den sanna bilden visades för världens människor och för det kinesiska folket, då skulle det ondskefulla KKP säkerligen sönderfalla. Trots allt är Buddha-Fas kraft verksam. Naturligtvis, jag har sagt det förut, och jag skämtade inte: om Nio kommentarer inte fungerar så har vi andra sätt. (Applåder) Vi kommer inte att tillgripa våld, och vi kommer att använda alla fredliga metoder som finns för att få slut på förföljelsen. Som talesättet lyder: ”Buddha-Fa är gränslös.” Om ni inte tror det, vänta bara och se. (Applåder)

Naturligtvis kommer Nio kommentarer att vara mer än tillräckligt. (Mästaren småskrattar) Eftersom gudarna beslutade att förinta det ondskefulla partiet i samma ögonblick som det började förfölja Falun Gong, har varje kines tro, eller avsaknad därav, på det ondskefulla partiet blivit någonting som avgör huruvida han kommer att rensas bort i framtiden. Detta är den roll som Nio kommentarer spelar i klargörandet av sanningen. Gudarna har sett det, och det är därför alla de högre varelserna, samma sak för både positiva och negativa gudar, oberoende av deras ursprung och syfte, samtliga använder vanliga människor för att sprida Nio kommentarer i Kina. De som transporterar Nio kommentarer in i Fastlandskina är inte begränsade till Dafa-lärjungar; vanliga människor har också fört in Nio kommentarer i stora mängder, vissa till och med i lastcontainrar. Dessutom sätter många människor ihop och trycker Nio kommentarer i tryckerier. Alla gudarna gör dessa saker. Detta betyder att Dafa-lärjungar inte är de enda som spelar den här rollen i att rädda människor. Också vanliga människor gör det, många vanliga människor. Det ondskefulla partiet har förföljt kineser under så många år. Under de år som det har funnits i det kinesiska samhället så har det, sedan det grundades, skadat mer än två tredjedelar av det kinesiska folket i dess många politiska rörelser, och många hatar det ondskefulla partiet. För en del i Kina är det ett verkligt brinnande hat. De här människorna gör det. Gudarna använder varje möjlighet att lansera Nio kommentarer. Ni kommer att se att det snart är över för det ondskefulla partiet. (Applåder) De här sakerna händer för att frågan huruvida människor blir kvar eller försvinner hänger samman med huruvida varelser på högre nivåer kan bli kvar, och de utgör enorma grupper av varelser. Dessutom har det en koppling till nästan alla himmelska varelser, direkt eller indirekt.

En del människor har frågat: ”Behöver människor från andra länder tillkännage sitt utträde ur partiet?” Det är inte någon stor sak för människor från andra länder. Det ondskefulla partiet i Östeuropa föll sönder på grund av att folket var emot det. Folket där har redan gjort vad de skulle göra. Det kinesiska folket har inte det. Det kinesiska folket måste göra det uttalandet. På vilket sätt det än må vara så måste man offentligt tillkännage att man går ur det ondskefulla partiet. Anledningen är att kineser, med början som ung pionjär i lågstadiet, hela vägen fram till att bli medlem av ungdomsförbundet och sedan medlem av partiet, har avgetts löften inför blodsflaggan. Löftena ni har avgett är ingen enkel sak. Gudar betraktar dem som blodseder. Det är därför kineser tydligt måste tillkännage sina utträden; annars räknas det inte. Ni kanske säger att ni redan för länge sedan gick ur i era sinnen och inte längre betalar partiavgiften. Nej, det räknas inte. När ni svor den här blodseden till himlen inför blodsflaggan, en handling som direkt bevittnades av oräkneliga gudar i himlen, så sade ni att ni skulle tillägna det ondskefulla partiet hela ert liv och er varelse. Efter att ha yttrat de orden och svurit en så allvarlig blodsed, vill ni nu ta hand om det så lättvindigt och slentrianmässigt? Det är inte acceptabelt. Så om de vill klara sig till nästa fas måste kineserna offentligt tillkännage sina utträden ur partiet. De måste göra tillkännagivandet med en aktiv handling, och det är inte acceptabelt att ta ställning utan någon handling.

Lärjunge: Vi vietnamesiska elever är i processen att översätta Zhuan Falun. Vi känner hela tiden att vår översättning inte är korrekt, och detta har pågått i över två år. Mästare, var snäll och ge oss lite vägledning.

Mästaren: När det gäller översättning av Zhuan Falun, prata med elever som gjorde detta med andra språk så kanske ni kommer att förstå att det är omöjligt att översätta den fullkomligt korrekt. Naturligtvis, om ni använde ursprunglig, klassisk vietnamesiska så skulle ni nästan inte behöva översätta den eftersom de kinesiska tecknen en gång användes i nästan alla delar av Asien. Men senare, när fransmännen skapade de där tecknen för vietnameserna, skar det av nutida vietnamesiskt tänkande från dess forntida kultur. Det moderna vietnamesiska folket har verkligen påverkats när det gäller sitt sätt att tänka. Det finns nästan ingen inre betydelse i det moderna vietnamesiska språket, och det är därför som det är så svårt att översätta det rätt. Så ni ska bara använda samma sätt att översätta som använts i engelskan och andra språk. Gör ert bästa för att uttrycka betydelsen på ytan tydligt, så kommer det att duga. Man behöver inte översätta Fa-prin­ciperna på hög nivå. Fa kommer att visa upp den inre betydelsen på högre nivåer, och det är manifestationen av Fas inre betydelser på olika nivåer.

Lärjunge: Hur ska vi hantera frågan om investeringar kontra spekulation? Jag stöter på det här problemet på jobbet.

Mästaren: Om du syftar på att göra detta som ett yrke i det mänskliga samhället så är det inget du kan kalla en del av kultiveringen. Fastän du är en Dafa-lärjunge är ditt arbete i samhället inte kultivering, men din kultivering kommer att avspegla sig i ditt arbete i samhället. Det är så det hänger samman. Vilket ditt yrke än är i det vanliga samhället så måste du göra det enligt det mänskliga samhällets regler och former. Det är så det fungerar. Beträffande distinktionen mellan spekulation och investering så är det en fråga om samhällstillståndet. Våra elever ska göra sitt bästa för att sköta sig själva väl. Om du tycker att det finns affärsutsikter, en möjlighet, sätt då igång och gör det. En investeringsmöjlighet är inte nödvändigtvis detsamma som spekulation; det faller inte nödvändigtvis inom kategorin spekulation. Det beror på att medan affärsvärlden har utvecklats i samhället så tycks alla sektorer ha blivit mättade, särskilt på senare tid. Så eftersläntrare tycker att det är svårt att få fotfäste, och när någon finner en möjlighet är det en affärsutsikt. Saker och ting kommer således att ordna sig om ni har en klar förståelse i frågor som denna. Arbete är i sig självt inte kultivering.

Lärjunge: Jag kan inte hålla jämna steg med Fa-upprätandets fortskridande och av de tre sakerna har jag inte gjort bra ifrån mig i klargörandet av sanningen. Jag är verkligen orolig över detta. Jag arbetar emellertid hårt med att studera Fa och memorera Fa. Kommer jag att kunna få ett snabbt genombrott? Å Dafa-lärjungars vägnar i distriktet Fengtai i Peking sänder jag våra hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack allihop! Om du inte har gjort bra ifrån dig, försök att förbättra dig gradvis. Det är bra att du vet att du måste fokusera på det. Det är ingen nytta med att vara orolig, och det är ett fasthållande. Var inte orolig och gör bara vad Dafa-lärjungar ska göra. Titta på hur andra gör det och följ deras exempel. Gradvis kommer du att lysa upp din egen väg, och gradvis kommer du att kunna göra det på ditt eget sätt.

Lärjunge: Peruanska och spansktalande elever sänder sina hälsningar till respekterade Mästaren!

Mästaren: Tack! (Applåder) Nu ökar antalet elever i Sydamerika gradvis och de mer erfarna börjar mogna. Detta är en bra utveckling. Dafa-lärjungar har blivit nästan det enda hoppet för mänskligheten i en del regioner. Även om samhället fortfarande fungerar på ytan och Dafa-lärjungar tycks vara så gott som obemärkta från de olika industri- och yrkessektorernas sida, så är det inte så i verkligheten. De gudomliga varelserna och alla levande varelser i kosmos tittar på. De positioner Dafa-lärjungar befinner sig i och de roller de spelar är båda knutna till mänsklighetens överlevnad.

Lärjunge: Hur kan våra medier i avslöjandet av KKP:s ondska hantera saker och ting bra så att vanliga människor kan fortsätta acceptera och stödja oss?

Mästaren: Ni ska komma ihåg att era upprätta tankar kan förändra vanliga människor och att ni inte ska styras av dem. Om vanliga människor säger någonting eller stör er, ta det inte så allvarligt utan gör bara det ni ska göra. Källorna till mänskliga tankar är väldigt komplicerade, och i många fall är det människors föreställningar som talar, inte deras sanna tankar eller deras sanna varelser. Så de saker de säger är ofta vilseledande och inte vad de menar. De glömmer de saker som de precis sade, direkt efter att de sagt dem. De tar inte ens sina egna anmärkningar på allvar, så varför skulle ni göra det? Oroa er inte över det de säger, [men] varje ord ni säger är som en åskskräll för dem.

Lärjunge: Ett väldigt litet antal erfarna elever har under ganska lång tid gjort Dafa-arbete utan att studera Fa eller göra övningarna. Om det fortsätter på det sättet i längden, kultiverar de då?

Mästaren: Det här problemet existerar verkligen. Många Dafa-lärjungar tar på sig ansvar i flera Dafa-projekt, och saker som bekräftar Fa måste verkligen göras, så de har inte tid att studera Fa eller de har mindre tid för att studera Fa och göra övningarna. De kan verkligen inte fortsätta göra detta i längden. Det är för att vi alla vet, särskilt när det gäller eleverna i Kina, att huruvida en elev kan vandra vägen upprätt och väl under de omständigheterna är helt och hållet betingat av att studera Fa väl. Om ni inte studerar Fa kommer era upprätta tankar inte att vara starka; om ni inte studerar Fa kommer förändringarna på ytan att vara långsamma för er och er roll i att tygla ondskan i samhället kommer att vara svag.

Lärjunge: Hur är situationen för de gamla krafterna för närvarande? Är deras existens bara till för lärjungarnas kultivering och för att de levande varelserna ska positionera sig själva riktigt?

Mästaren: För att uttrycka det enkelt så existerar de för sin egen existens skull. Allt de gör är för deras egen existens skull. Om de skulle lyckas manipulera Dafa-lärjungar så skulle detta universum sluta som om ingenting hade förändrats och förbli som förut. Sådan är situationen. Men så ska det inte bli. Framtiden erkänner ingenting hos de gamla krafterna, och förändringen är oundviklig. De gamla krafternas övergripande system har redan förintats, eftersom Fa-upprätandet har förintat det på den högsta platsen. Det är bara det att de saker som de gamla krafterna lämnade i den här världen tidigare fortfarande har en ytlig effekt; de saker som inte har förintats fungerar fortfarande. Beträffande vad som kommer att hända med levande varelser, i synnerhet människor, så struntar de gamla krafterna i detta helt och hållet.

Lärjunge: De varelser och människor som inte har vaknat ännu kommer att rensas bort. Kommer de att få chanser i framtiden att bli räddade?

Mästaren: De varelser som ännu inte har vaknat har fortfarande tid att göra det just nu, eller hur? När det gäller framtiden har vi inte bestämt någonting slutgiltigt. Dafa-lär­jungar ska bara fortsätta att göra Dafa-lärjungars saker. Om de varelser som verkligen inte kan räddas rensas bort, ja det är ingenting att skapa ett fasthållande kring och det är vad Fa-upprätandet kräver. När Fa-upprätandets enorma kraft kommer så kommer det inte att bli så mycket väsen om det ena eller andra. Det kommer att vara som om saker utplånas, och det kommer att vara över på ett ögonblick.

Lärjunge: Det har gått nästan ett år sedan Nio kommentarer började spridas, och antalet människor som lämnar Partiet har stabiliserats runt 20 000 per dag. Ifall det onda kommunistpartiet kollapsar, innebär det att tiden för Fas upprätande av människovärlden har kommit?

Mästaren: Din fråga är egentligen två frågor. [Du säger att] det antal människor som dagligen lämnar partiet alltid är 20 000, [och du undrar om] det skulle kunna nå så många som 100 000 eller 10 miljoner per dag. Jag tog upp den här frågan tidigare.

Om det ondskefulla partiet faller, är tiden inne för Fa att räta upp människovärlden, undrar du? Det är fortfarande inte känt just nu. Ifall det ondskefulla partiet faller innan Fas upprätande av människovärlden börjar, så kommer det verkligen att leda till en period med modernt samhälle där inget ont parti existerar. Särskilt i Kina kommer detta att framkalla vissa frågor rörande ett mänskligt samhälle som är fritt från det onda partiet. När Fa-upprätandet av människovärlden verkligen kommer, så kommer vi att se levnadssättet för mänsklighetens nästa skede. Du ska inte fundera på något av detta just nu, och inte heller är det något för folk att bekymra sig över. Det kommer att bli ett helt annorlunda samhälle. Låt mig beskriva detta ur en annan synvinkel: Dafa-lärjungars räddande av alla varelser är barmhärtighet, och ni försöker rädda så många varelser som möjligt. Om du kan rädda hälften av människorna så kommer Mästaren att vara riktigt glad för er!

Lärjunge: Jag har en fråga, Mästare. Det finns en del vanliga människor i Bay Area som aktivt underminerar Dafa och är fientliga mot Dafa, vilket rätt mycket har påverkat andra vanliga människor negativt. Detta beror på att våra lokala Dafa-lärjungar inte har gjort bra ifrån sig. Hur kan vi göra det bättre?

Mästaren: När Dafa-lärjungarnas upprätta tankar är lite starkare kommer allt att förändras av Dafa-lärjungarna och ondskan kommer att elimineras. Vad räknas då de onda människorna som? Gör inte dessa få dåliga människor de här sakerna under kontroll av ondskan? När ondskan elimineras och du står framför den där personen, kommer han då att våga säga ett enda negativt ord [om Dafa] till dig? Inför en gud så vågar han inte. (Applåder)

Lärjunge: Mästare, var snäll och förklara sammanhanget mellan nivåer och dimensioner.

Mästaren: De nivågenombrott som jag talar om är genombrott i dimensioner. Varje nivå är en dimension, det är konceptet.

Lärjunge: Vår grupp har alltid haft ändlösa dispyter om hur vi ska gå tillväga. En medutövare anser att det nuvarande sättet inte har någon framtid och är fullt med brister, medan hans sätt är bättre, har långsiktiga fördelar och kommer spara mänskliga och materiella resurser. Kan vi få be att Mästaren upplyser oss om detta med Fa-principer?

Mästaren: Om Mästarens instruktioner krävs för sådana specifika saker som Dafa-lärjungarna gör, är inte det detsamma som att jag gör dem själv? Ni skulle då inte vara något annat än en av mina händer, eller hur? Jag vill att ni ska ha ert eget sinne och er egen kropp, och vara en fullständig gudomlig varelse. Ni måste göra vad ni måste göra, och när det gäller dessa saker måste ni hantera dem, göra bedömningar och koordinera dem själva. Jag är övertygad om att ni kommer att göra dem bra.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från följande områden sänder sina hälsningar till Mästaren: Fengtai-distriktet i Peking, Jiangmen i Guangdongprovinsen, Chongqing, Dalian, Shen­yang, Zhengzhou i Henanprovinsen, Shanxiprovinsen, Yunnanprovinsen, Guizhouprovinsen, Peking, Jiangxiprovinsen, Xi’an, Nanning i Guangxiprovinsen, Shenzhen, Hunanprovinsen, Lanzhous universitet, Guangzhou, Shanghai, Shiyan i Hubeiprovinsen, Tangshan, Arizona, Vancouver, Vietnam, San Diego, Harbin i Heilongjiangprovinsen, Qiqihar, Daqing, Mudanjiang, Xinjiangprovinsen, Tainjin, Shijiazhuang, Qingdao i Shandongprovinsen och Anshan i Liaoningprovinsen

Mästaren: Tack. (Applåder) Nyligen har Dafa-lärjungar från Kina kommit utomlands och Mästaren känner till det. Jag hoppas att ni fortsätter att göra ett bra jobb med det Dafa-lärjungar ska göra i er nya omgivning. Oavsett var ni befinner er så är ni alltid Dafa-lärjungar. (Applåder)

Lärjunge: Jag har sett fasthållanden såsom arrogans och avundsjuka inom mig, så varför har jag inte kunnat bli av med dem ens efter lång tid?

Mästaren: Om du verkligen tar så allvarligt på dessa saker så kommer du att kunna hålla dem tillbaka. Därefter kommer du att kunna försvaga dem och gradvis helt bli av med dem. Om det är så att du är medveten om det och oroar dig över det, men du i praktiken inte håller tillbaka och undertrycker dem, så har du egentligen bara stannat vid den här mentala aktiviteten av att se och känna något, men har inte agerat för att undertrycka den här saken. Med andra ord har du bara funderat på det men har egentligen inte kultiverat och satt det i verket. En annan situation är att du kanske säger: ”Jag har kultiverat helhjärtat och genomfört det med konkreta handlingar, men ändå uppkommer detta [problem] fortfarande.” Det [uppkommer] därför att saker och ting har utvecklats över en lång tidsperiod och har delats upp på lager av faktorer som pressats ner hit av varelser från det gamla kosmos. Så varje gång ett lager bryts igenom elimineras det lagret; sedan bryts ytterligare ett lager igenom och elimineras; och ytterligare ett bryts igenom och elimineras. På det sättet blir de allt svagare och det kommer att bli allt färre av dem. Alla försvinner inte på en gång, och det är detta som leder till att du upplever [den känsla du har]. Samma sak gäller för många andra mänskliga fasthållanden, detsamma sker med dem.

Lärjunge: Kan Mästaren vara snäll och lära mig skillnaden mellan att sinnet är oberört och att vara i ett tillstånd av likgiltighet, vilka jag båda har upplevt från tid till annan?

Mästaren: I kultivering kommer olika tillstånd att uppstå, och ibland är det verkligen ganska svårt för er att skilja på dem. Men vanligen är tillståndet hos ett mycket lugnt sinne sådant att det fortfarande är fridfullt när man ställs inför en massa störningar, och det är opåverkat av vanliga människors känslor, såsom att bli upphetsad, känna sig felaktigt behandlad etc. Det är mycket lugnt, och det påverkar inte negativt utförandet av de saker som Dafa-lärjungar ska göra. Det är definitivt en skillnad mellan det och det mänskliga tillstånd där man känner sig hjälplös, att inte vilja göra någonting och att bli avtrubbad, när det gäller något efter att ha sett det för ofta.

Lärjunge: En del elever i vårt område har nyligen investerat i fastigheter och gör detta med goda avsikter. Men jag har ständigt känt mig något obekväm med detta, och varit bekymrad över att det att köpa fastigheter nu och vänta på att priset ska gå upp innan man säljer liknar att spela.

Mästaren: Det är inte så allvarligt. Att göra affärer är bara att göra affärer, och det går bra för Dafa-lärjungar att göra det väl. När vi är inne på ämnet spel så vill jag tala med er om ämnet att spekulera i aktier. Det finns olika sorters aktier. Låt oss säga att jag köper ett visst antal andelar eller investerar en viss summa i ett företag. Att skaffa dessa andelar i ett företag är bara en normal form av investering. Varje månad kanske jag får ett visst vinstbelopp därifrån och jag har inte spekulerat baserat på dess prisfluktuationer. Det är inte den sortens aktiespekulationer jag har talat om förut. Vad jag har talat om är att ”spekulera” i aktier – kom ihåg detta allihop – att ”spekulera” i aktier i betydelsen att du bevakar prisfluktuationerna varje dag och att ditt hjärta praktiskt taget följer med upp och ner tillsammans med priset. (Publiken skrattar) Hur kan du då kultivera? Det kan du inte. Hur kan du kultivera när ditt sinne är helt fokuserat på dina aktier? Ditt fasthållande skulle bli så starkt att du till och med skulle bli mer vanlig än vanliga människor. Hur skulle du då kunna kallas för en kultiverare? Du skulle definitivt inte kunna kultivera då, och det var det jag syftade på. Om var och en av er hade en andel i något företag och ni inte behövde göra något annat än att få pengar från det varje månad, och ni sedan tillbringade mycket tid med att göra saker som Dafa-lärjungar gör för att bekräfta Fa, så skulle jag bli överlycklig! (Applåder) Det var inte det jag syftade på när jag diskuterade aktiespekulation. Det jag nyss nämnde gäller även investeringar i fastigheter. Om du har en möjlighet så ta den, och det är inget problem. Naturligtvis ska du vänta tills priset gått upp innan du säljer. Emellertid kanske du ibland inte kan pricka in det så precist. Om du misslyckas, vad händer då? Allt det här är vanliga människors saker. Det handlar om hur du kan hantera det hela på lämpligt sätt. Detta är arbetsrelaterade saker i det mänskliga samhället och arbete är inte kultivering, men din kultivering återspeglas i ditt arbete.

Lärjunge: Mästare, var vänlig och berätta hur de olika naturkatastroferna som sker i världen idag hänger samman med Fa-upprätandets utveckling.

Mästaren: Att diskutera sådana saker är ett känsligt ämne för det mänskliga samhället, så det är bäst att jag inte diskuterar dem; det finns inga fördelar med att göra så. Ta er dock en titt, allihop. Dagens samhälle är så komplicerat, människors hjärtan och sinnen har blivit så dåliga, och mänsklighetens moral och uppförande är så dåligt – hur skulle det inte kunna finnas katastrofer? Det kommer definitivt att bli katastrofer. Men de riktar inte helt in sig på synder som begåtts i förföljelsen av Dafa-lärjungar, eftersom mänsklighetens karma i sig själv helt enkelt växer sig allt större. Naturligtvis, det finns också element i aktion här som har att göra med människors attityder gentemot Dafa. Dessutom är de områden som har drabbats av katastrofer platser där det inte finns några Dafa-lärjungar, och i Kina har det skett i områden där förföljelsen av Dafa-lärjungar är svår.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga hur media som drivs av oss elever i västra USA ska bekräfta Fa och spela en större roll?

Mästaren: Denna fråga är för allmän. Dafa-lärjungar: gör väl det som ni ska göra. Varje elev som är involverad har förmågan att aktivt göra väl det som han eller hon ska göra; samtidigt måste det koordineras bra, så att man bidrar till större effekt och bättre resultat. De [Medier] som ni driver har lyckats när de verkligen kan spela en central roll i att rädda varelser.

Lärjunge: Lärjungar från Taiwan skickar hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack till er alla. (Applåder)

Lärjunge: Lärjungar i södra Taiwan förbereder för New Tang Dynastys Nyårsgala 2006, vilken har skapat stort intresse för NTDTV från den taiwanesiska publiken. Får jag fråga Mästaren om etablerandet av NTDTV i Taiwan är ett arrangemang av gudomliga varelser? Jag skulle även vilja be Mästaren diskutera de högre principerna som var involverade när KKP förlorade i Eutelsat-händelsen.

Mästaren: Allt detta är New Tang Dynasty TV:s angelägenheter och har ingen vidare tillämpning. Dessa saker är utmärkta. När Fa-upprätandet har nått detta skede, låt mig säga er att det vid Mästarens sida och vid Dafa-lärjungars sida finns många upprätta gudar, och en stadig ström av gudar blir upprätta, vilket innebär att de har ändrat sig och nu kommer att ha en positiv attityd gentemot Fa-upprätandet och Dafa-lärjungarna. De vill vända helt om och hjälpa till att spela en positiv roll, och detta kommer ständigt att föra med sig positiva resultat.

Eutelsat-händelsen har varit över så länge, så jag kommer inte att tala om den. En sak är säker när det gäller det ondskefulla KKP: oavsett vad det ondskefulla KKP gör i förföljelsen av Falun Gong, så snart det gör något så blir detta till en skandal och ett misslyckande. Detta är ristat i sten av gudar. (Applåder) Det beror på att historien inte utvecklar sig för dess skull, de gamla krafterna låter det spela en roll bara för att testa eleverna, och särskilt dagens historia skapades specifikt för Fa-upprätandet och utvecklar sig för Dafa-lärjungarnas skull.

Lärjunge: Går det bra att sälja annonser för Epoch Times som yrke?

Mästaren: Om du kan förtjäna ditt levebröd genom att sälja annonser, så varsågod och gör det. Det är ett yrke, och det är inget problem med att göra det. [Jag säger det] därför att de medier som drivs av elever vid Epoch Times inte är kultivering i sig; det är något som står för sig självt i samhället och är ett normalt jobb. Detsamma gäller de företag som ni driver. Eller låt säga att ni driver någon annans företag, är inte det att gå till arbetet i någon annans företag detsamma som att gå till arbetet i ditt eget företag? Det är principen. Emellertid återspeglas din kultivering i arbetet. Dessutom etablerades de medier som ni driver av Dafa-lärjungar för att bekräfta Fa, så naturligtvis är detta en särskilt bra sak. Om du skaffar annonser åt den så att den kan fortsätta att finnas, gör du då inte din del för Dafa-lärjungars bekräftande av Fa? En del människor säger: ”Jag kan rädda människor direkt genom att klargöra sanningen för dem. Idag övertygade jag någon om den verkliga situationen genom att klargöra fakta. Jag är så glad att den personen blev räddad.” När det gäller media kommer ni även där att ha en del i den roll de har i att rädda varelser. Låt oss säga att 100 människor är inblandade i detta mediaarbete, om då denna media räddar 100 människor per dag så är en av dessa definitivt räddad av dig. Tidningar distribueras varje dag, så det är definitivt fler än 100 människor [som räddas], eller hur? Har du då inte räddat någon varje dag? Detta är definitivt den princip som finns här, för ni har arbetat tillsammans med att hålla igång tidningen, vilket innebär att ni tillsammans klargör sanningen.

Lärjunge: Några demokratiaktivister utomlands bad mig specifikt att vidarebefordra deras hälsningar till ärade Mästaren.

Mästaren: Då tackar jag dem. (Applåder)

Lärjunge: De uttryckte sin beundran för Dafa och Dafa-lärjungar.

Mästaren: Ja, levande varelser, oavsett vad ni gör idag, kom ni inte alla för Fa?

Lärjunge: Jag känner att de gamla krafterna har arrangerat en massa mycket dåliga element vid ett visst universitet, och ibland känns det som om saker och ting är riktigt svåra. Beror det på att jag inte har kultiverat mig själv bra eller är det kanske bara en känsla?

Mästaren: Det är inte säkert att det alltid är så. Låt oss lägga de gamla krafterna åt sidan ett slag. Det mänskliga samhälle som ni har att göra med har nått dagens stadium efter att ha gått igenom en komplicerad process genom historiens lopp. Tänkesätten är komplicerade, samhällstillståndet är komplicerat, och många saker – inklusive det rättfärdiga och det onda, det goda och det dåliga – är totalt hopblandat. Stående inför detta samhälle och dessa människor måste Dafa-lärjungar kultivera sig själva och rädda alla varelser, för det som ni möter och det som läggs framför er är bara de svåra sakerna. Det är dem ni ser idag.

Lärjunge: Hålls industri- och affärssektorerna i USA fortfarande tillbaka av de gamla krafterna?

Mästaren: Jag vet vad du syftar på, du pratar om hur de beger sig till Kina och fortsätter investera i och understödjer det onda KKP. Jag skulle vilja säga till er alla att Mästaren inte är emot att den kinesiska nationen blir rik och mäktig. Jag hoppas att människorna där ska bli välmående och mer civiliserad [i hur den hanterar saker och ting]. Det jag är emot är att de gamla krafterna skickar dit stora penningsummor under förföljelsen av Falun Gong och att ondskan använder de pengarna till att förfölja Dafa-lärjungar. Det jag är emot är att de skapar en möjlighet för detta att ske. Vid den tiden då jag började sprida Fa beslutade jag att Kina skulle bli blomstrande. Under åren då jag spred Fa stod de gamla krafterna i vägen och tillät inte det att ske. När förföljelsen av Dafa startade började de sända pengar dit, och i stora mängder dessutom. När jag inte godkände vad de gjorde sade de: ”Ville du inte att det skulle bli framgångsrikt?” De utnyttjade kryphålen i Fa-upprätandet och gjorde i själva verket vad de ville. Trots det har Dafa-lärjung­arna klarat sig igenom det. De positiva faktorerna spelar en avgörande roll och ondskans uppsättning med tricks fungerar inte längre. Tänk på det allihop. Det onda partiet står inför sitt fall, och om Kinas ekonomi kraschar tillsammans med det, vore inte [det att de gamla krafterna] gjorde något dåligt igen? De skulle återigen utnyttja kryphål, eller hur? Det här är vad de gör. Men oroa er inte för det här nu. När det ondskefulla partiet försvinner kommer det kinesiska folket att fortsätta att överleva.

Lärjunge: Hur kan de kinesiska och engelska medierna samarbeta väl med varandra?

Mästaren: De kinesiska medierna har varit igång så länge nu, så medierna på engelska och andra språk kan dra nytta av deras erfarenheter. Faktum är att de engelska medierna gör sin verkan nu. Tills nu är tidningens situation rätt bra. Det finns förvisso svårigheter, men saker och ting kommer gradvis att bli bättre och bättre. Det är mycket viktigt med bra samarbete. De elever som distribuerar tidningar kan [till exempel] leverera båda tidningarna samtidigt. Ett annat exempel är att låta alla Dafa-lärjungars nyhetsresurser delas. Båda dessa är exempel på mycket bra samarbetsformer. Ni bör fortsätta att förbättra samarbetet och koordineringen på andra sätt också.

Lärjunge: Det finns de bland vanliga människor som har insett att det vida spridandet av Nio kommentarer kan lösa upp KKP men för tillfället är det dagliga antalet utträden ur partiet fortfarande bara omkring 20 000. Vad ska Dafa-lärjungar göra för att höja sig? Hur kan vi få en snöbollseffekt när det gäller antalet utträden ur partiet?

Mästaren: Jag tror inte att det alltid kommer att vara på det viset. Förändringar kommer i takt med att våra egna problem blir lösta och när effekten av Nio kommentarer ökar. I själva verket har ondskan och de dåliga människorna redan förlorat självförtroendet. KKP är som någonting ruttet som snart kommer att sparkas ut ur Kina – det är redan uppe i luften efter sparken, det har ryckts upp med rötterna och är på väg ut. Alla dessa saker ändrar sig alltefter situationen.

Lärjunge: Hur kan vi få alla elever att förstå vikten av Sound of Hopes sändningar in i Kina?

Mästaren: Det onda KKP anser att Sound of Hope, New Tang Dynasty TV och Epoch Times är dess största bekymmer. Det är därför som de säger att Falun Gong har tre huvudsakliga mediegrupper. De syftar på Sound of Hope, NTDTV och The Epoch Times. Ni märker att ondskan är livrädd för Falun Gong. Verkligen, den är inte rädd för USA och ännu mindre för Europa. Den fruktar Falun Gong eftersom Falun Gong vet vad det handlar om, klarare känner igen dess intriger och vet hur man får det att smulas sönder. (Applåder) Så länge det inte slutar med förföljelsen kommer vi att arbeta på tills det faller sönder. I själva verket vet alla kineser hur det onda KKP är och hur de där ledarna inom partiet som manipuleras av ondskan tänker. Men människor i västvärlden med ett normalt sinne vet inte om den här punkten. De har ingen aning om vad den onda partikulturen handlar om. Det är därför jag säger att om det ondskefulla partiet en dag plötsligt försvinner från Kina, eller faller, så kommer andra regeringar inte att ha en aning om hur det hände. För att få reda på vad det onda KKP handlar om måste man först lära sig hur det ser på saker, hur det tänker och hur det ljuger. Om man inte har en förståelse beträffande ens dessa mest grundläggande saker så kommer alla underrättelser man samlar in att vara felaktiga.

Lärjunge: Mästare, var snäll och säg något till de elever som arbetar med engelska Epoch Times och tala om för oss hur vi kan göra bättre ifrån oss i framtiden.

Mästaren: Vad ni än gör så kommer ni alltid inledningsvis att uppleva tryck och brister inom de tre områdena personalresurser, materiella resurser och ekonomiska resurser. Trots det är ni, när allt kommer omkring, Dafa-lärjungar och ni har åstadkommit något som vanliga människor inte skulle kunna. Eftersom ni har startat [det här projektet] tror jag att ni definitivt kommer att göra det bra, helt säkert. När det gäller hur ni ska göra bättre ifrån er så behöver ni slå era kloka huvuden ihop och trampa upp en väg på egen hand. Jag ser fram emot att höra goda nyheter. (Applåder)

Lärjunge: Efter att The Epoch Times blev plattformen och befrämjaren av Nio kommentarer så har jag ännu djupare känt den stora betydelsen av att sköta mediekanalerna väl. Bara med en starkare operativ bas kommer The Epoch Times att få en starkare röst. Idag när jag hörde Mästaren tala om hur det finns olika former av kultivering, kände jag att förbättrandet av våra yrkeskunskaper hänger samman med framsteg i kultivering. Det gäller att skriva nyheter, att göra layout, att hantera bokföringsfrågor, etc. Får jag be Mästaren ge oss mer vägledning om hur vi ska sköta media och göra det bättre?

Mästaren: Precis som jag sade tidigare, om ni vill göra bättre ifrån er måste ni samarbeta och samordna väl, genomföra varje uppgift ansvarsfullt och uppmärksamt, och genom era samlade ansträngningar få den mediekanalen att utmärka sig. Om ni alla gör bra ifrån er så kommer mediekanalen bestämt att göra bra ifrån sig, och den kommer att ha en större effekt när det gäller att rädda varelser. Hur många människor den än räddar så har du en del i det eftersom den är er kollektiva mun, språkröret för alla dem som är involverade i att driva tidningen.

Lärjunge: Hälsningar till Mästaren från Dafa-lärjungar i Yunnanprovinsen i Kina.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Lärjunge: Jag är involverad i ett medieprojekt, och jag ser ofta att vi saknar resurser, såsom brister i våra normala driftsrutiner eller att vi har ont om pengar, och en oförmåga att skapa förbindelser med fler elever så att fler personer kan ansluta sig. Vi är kvar på verkstadsnivån. Hur bryter vi igenom detta?

Mästaren: Det är verkligen den situation ni står inför nu. Om ni har starka upprätta tankar, samarbetar och samordnar väl, och går er väg upprätt, kommer allting att bli bättre. Elever i Kina har det i själva verket mycket svårare. Deras ställen för materialframställning är praktiskt taget på hushållsnivå, och de dyker upp överallt. Med andra ord vandrar människor sina egna vägar. Var och en, eller några som samordnar med varandra i liten skala, vandrar sin egen väg. Sade jag inte tidigare att såvitt det handlar om vår kultiveringsform så har den Stora Vägen ingen form? Det här gäller de saker som ni gör för att klargöra fakta. Det är inte som en situation där människor går och gör någonting under ledning och på uppmaning av någon huvudassistent, inte alls. Förutom under speciella omständigheter då ni måste arbeta med varandra med något och huvudassistenten tillhandahåller centraliserad samordning, borde varje person ta initiativ och vandra sin egen väg. Om allt var centraliserat och gjordes av alla tillsammans, om allt bestämdes av huvudassistenten och alla följde honom och gjorde samma sak, då skulle det bli så att vad än huvudassistenten kultiverade till så skulle du inte bli något mer än en varelse i hans värld. Det är inte vad jag önskar för er del. Jag vill att varje Dafa-lärjunge ska bli en konung. Varje person ska trampa upp sin egen väg, och varje person ska bekräfta och nå sin egen Fruktstatus[iii]. (Applåder)

Med det sagt så vill jag påminna er alla om att det här inte betyder att ni inte ska lyssna på någon längre nu när Mästaren har sagt att ni alla bör vandra era egna vägar. När övergripande samordning behövs måste ni samarbeta väl. Så personer som är ansvariga för olika regioner måste spela sina roller klartänkt och rationellt. När det behövs måste ni alla arbeta väl med koordinatorerna.

Lärjunge: Jag arbetar på en restaurang och tillbringar vanligtvis lite tid med att klargöra sanningen. Jag går och övar och hjälper till med The Epoch Times bara på helgerna. Anses jag vara en genuin, kultiverande lärjunge?

Mästaren: Om du i vanliga fall också kan dra nytta av de förutsättningar som ges av ditt arbete, eller om du vid kontakt med världens människor ändå kommer ihåg att klargöra sanningen och rädda människor, och göra vad en Dafa-lärjunge bör göra – om du ändå studerar Fa och gör alla de tre sakerna, då är du en Dafa-lärjunge. (Applåder)

Lärjunge: Nyligen har flera äldre elever i Bay Area gått bort den ene efter den andre, och de klarade sig inte till slutet. Vilken position kommer de att återvända till?

Mästaren: Jag talade faktiskt mycket tidigt om detta, i Zhuan Falun. En del elever är inte flitiga, men den tid de lade ner på att lära sig Dafa kommer inte att vara förgäves, och inte heller den tid de lade ner på att göra Dafa-saker. Så mycket som de gjorde, lika mycket kommer de att få. Undantaget är de som lämnar Dafa, särskilt de som lämnar Dafa när Dafa förföljs; om de går bort gäller [det jag sade] inte dem. Det finns inget hopp där.

Lärjunge: Jag upplever att det är mycket svårare att tala om fakta som har att göra med Nio kommentarer och utträdena ur KKP än tidigare då vi förklarade sanningen om Dafa. Jag är ofta rädd för att tala om de här två sakerna samtidigt. Jag vet inte var jag har fastnat.

Mästaren: Du har fastnat på grund av din egen förståelse. Du har inte själv fattat varför vi gör Nio kommentarer, eller åtminstone har du inte förstått det klart. (Mästaren småskrattar) Varför distribuerar Dafa-lärjungar Nio kommentarer? Du tycker att det känns som att blanda sig i politik när du talar om Nio kommentarer och att bara det att tala om andra fakta angående förföljelsen av Dafa är att verkligen tala om saker som har med Dafa att göra. I själva verket, tidigare, när du [bara] motsatte dig förföljelsen och talade om sanningen om Dafa, fanns det inte många människor som sade att du blev politisk? Syftet med att du distribuerar Nio kommentarer är att avslöja och göra slut på det onda partiets förföljelse, snarare än att störta det där ondskefulla partiet. Så länge förföljelsen pågår kommer Dafa-lärjungar att distribuera Nio kommentarer tills det onda KKP slutligen faller samman och förföljelsen upphör. Ger inte det dig en berättigad anledning och full tillförsikt [att göra detta]?

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Shanghai sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack allihop. (Applåder) När lärjungarna i Shanghai sänder sina hälsningar till Mästaren blir den där ärkefienden, som sitter på huk i sitt näste i Shanghai, skräckslagen.

Lärjunge: Dafa-lärjungar har en väldigt svag känsla för hur företag spenderar sina pengar på annonser. Ger det ondskan en orsak till att blockera våra inkomster?

Mästaren: Nej det gör det inte. Jag ska berätta för er att The Epoch Times redan är en inflytelserik mediekanal i USA. Alla, vem det än är, och särskilt kineser, vill lära känna The Epoch Times och få reda på de nyheter The Epoch Times har. Naturligtvis, längs vägen kommer det att finnas människor som motsätter sig den, men när vi klargör sanningen mer och gör det mer på djupet, förändras många människor. Mediekanalen The Epoch Times har blivit den enda multinationella tidningen som spänner över hela jordklotet. Så är det redan.

Lärjunge: Jag känner mer och mer att tiden inte räcker till. Respekterade Mästare, hur ska vi handskas med detta med användande av upprätta tankar? Kan vi sända upprätta tankar för att förlänga tiden? (Publiken skrattar)

Mästaren: Det är svårt att göra, och ni är inte kapabla till det ännu. Det beror på att medan Fa-upprätandet fortskrider snabbare så går också tiden snabbare. Med andra ord, medan Fa-upprätandet pressar framåt fortare så snurrar och rör sig himlakropparna snabbare i motsvarande grad, liksom hela kosmos gör. Det är därför som detta händer i en sådan gigantisk skala. Men bortsett från det, på grund av att Fa-upprätandet redan har tagit med det i beräkningen så är allt Dafa-lärjungar kan göra att göra sitt bästa. Det är sant att ni kommer att tycka att tiden är mycket kort. Ibland går ni upp på morgonen, blir upptagna med att springa runt och göra några saker, och så är det mörkt innan ni vet ordet av. [Ni undrar], hur kommer det sig att det finns så lite tid? Det är verkligen sant. Människor har inte förmågan att hålla jämna steg eftersom Fa-upprätandet sker med väldigt hög hastighet. Många av er kommer ihåg att vi förr alltid kände att dagen var väldigt lång. När jag var liten hörde jag ofta andra säga, hur kommer det sig att det inte är mörkt ännu? Människor var trötta efter att ha arbetat hela dagen, och kände att dagen var så lång och de arbetade hela tiden. Nu är det annorlunda. Nuförtiden säger människor att det är mörkt innan de har chansen att göra någonting. Den skillnaden är den största som människor kan märka.

Lärjunge: Jag erhöll Fa 1998 och detta är första gången jag frågar Mästaren en fråga på en erfarenhetsutbyteskonferens. Mästare, jag har gjort en hel del saker de senaste åren, men ändå känner jag det som om jag inte har mycket att säga när alla utbyter erfarenheter. Beror det på att jag inte har studerat Fa väl eller på att mina upprätta tankar inte är tillräckligt starka?

Mästaren: Kanske är det en personlighetsfråga. Om du inte har något att säga, tillbringa då bara mer tid med att lyssna. Se om det finns några luckor mellan dig och de andra och gör lite jämförelser. Att dela med sig till varandra erbjuder en miljö där Dafa-lär­jungar rör sig framåt och förbättrar sig tillsammans. Den lilla tiden är den enda tiden [som är reserverad för det ändamålet] medan ni kultiverar i människovärlden, och det är den miljö där Dafa-lärjungar träffas – en kultiveringsmiljö. Ni tillbringar mer tid i vanliga människors samhälle och kultiverar i människovärlden, och ni separerar er inte från den sekulära världen. Det är därför den lilla tiden är väldigt värdefull och mycket begränsad för Dafa-lärjungar.

Lärjunge: Skickandet av artiklar via Internet blockeras av ondskan, och de kontrollerar webbsidors [tillgänglighet]. Kan vi lägga upp ytterligare en webbsida i USA? Mästare, var snäll och ge oss lite vägledning angående detta, och särskilt angående idén att använda dem för artiklar från Nio kommentarer som har översatts till andra språk.

Mästaren: Ja, det kan ni absolut göra. Ni ska tänka ut sätt att lösa det här problemet. Det finns många webbsidor därute idag, och Dafa-lärjungar driver rätt många. De har samtliga en effekt.

Lärjunge: Efter att Nio kommentarer publicerades gjorde jag mitt bästa för att distribuera dem. Vid den tiden gav min fru mig många prövningar. Jag sjönk ner [i nivå] och hade en del rätt allvarlig sjukdomskarma. Nu får jag då och då allvarliga återfall [av sjukdomskarma], och jag tycker det är mycket svårt att stå ut med de svårigheter som min fru ger mig. Jag vill komma över den här prövningen så snabbt som möjligt.

Mästaren: Hantera allting du ställs inför som en kultiverare, så kan du komma över vad som helst. (Applåder) Du ska fråga dig själv: om en gudomlig varelse ställdes inför det här problemet, hur skulle han hantera det? När du inte kan klara det så är det detta du ska tänka. Försök bara klara det och hantera det på det sättet och se vad som händer.

Lärjunge: Behöver västerländska elever som bor i USA gå ur partiet?

Mästaren: Det är ingen viktig fråga. Naturligtvis går många elever ur, såsom de från tidigare östeuropeiska länder. Eftersom de är Dafa-lärjungar nu är det inte någon viktig fråga i sig självt om de går ur eller ej, men den psykologiska påverkan av deras utträden på det ondskefulla KKP är ganska betydelsefull.

Lärjunge: Du nämnde precis att man inte ska prata på för hög nivå när man klargör sanningen. Betyder det att vi i våra rapporter i media ska undvika fraser som ”det ondskefulla kommunistspöket” och ”Gudar vill eliminera KKP”?

Mästaren: Det är inget problem, de sakerna är inte på för hög nivå. Omnämnande av ”det ondskefulla kommunistspöket” är inte på för hög nivå. Jag har fört fram det i ljuset och gradvis gett en grundlig förklaring av saken. Nio kommentarer har också nämnt det. Talet om att ”Gudar vill eliminera KKP” är också sant och baserat på fakta. När ni pratar om det kommer människor att kunna känna det, eftersom de har en sida som vet. När jag nämnde att människor inte kan acceptera det om ni pratar på för hög nivå syftade jag på saker i kultiveringen, eftersom kultiveringsprinciper är tvärtemot människors. Människor tycker att det är bra att leva bekvämt medan kultiverare tycker att det obekväma är en bra sak för deras höjning. Är inte det ett exempel på en upprätt princip som existerar vid sidan av en omvänd?

Lärjunge: Hur kan vi få reda på våra stora historiska löften? När jag läser Zhuan Falun och studerar Fa kan jag komma ihåg [vad jag studerar], men så fort jag vänder mig om och blir en vanlig människa så glömmer jag.

Mästaren: När du blir en vanlig människa så får man naturligtvis inte känna till Fa. Du ska istället säga att så fort du får kontakt med det vanliga samhället så glömmer du att du är en kultiverare. Detta beror förmodligen på brist på upprätta tankar. Det är inte nödvändigt för dig att veta så tydligt vilka stora löften du kan ha gett i det förflutna och inte heller ska du bekymra dig om det. Idag är du någon som har erhållit Fa och som kultiverare ska du bara göra vad som krävs av kultiverare. Du sade att du inte kan kom­ma ihåg den Fa du studerade – det är okej. Låt säga att du inte kommer ihåg efter första läsningen och du fortfarande inte kommer ihåg efter den andra läsningen, lägg då ner din själ i studierna så kommer du definitivt att göra ett genombrott. Om du verkligen gör ditt bästa och fortfarande inte kan minnas det, då är det ett test som har placerats framför dig. Om så inte är fallet och orsaken till att du inte kommer ihåg är att du inte är tillräckligt uppmärksam, då är det en fråga om att du ska bli mer flitig.

Lärjunge: Dafa-lärjungar i Shenyang sänder sina hälsningar till Mästaren. (Mästaren: Tack allihop.) Mästaren säger i Zhuan Falun att han skyddar varje lärjunge tills lärjungen har förmågan att skydda sig själv. Emellertid fullgjorde många utövare trots det inte den resa som Mästaren arrangerade, och de dödades genom ondskans förföljelse. Kultiverade inte de som har avlidit förgäves?

Mästaren: Om alla Dafa-lärjungar kan tänka och agera upprätt när han hanterar saker och kan se på saker och ting med upprätta tankar under alla omständigheter, så kommer ingen av er att bli rädd när ni ställs inför förföljelse. Om ni är sådana, vem skulle våga förfölja er! Om en person är helt och hållet i Fa kan ingen röra honom. Är inte det att ha förmågan att skydda sig själv? Faktum är att beträffande erfarna elever [som började] innan förföljelsen så höjde jag er alla till era positioner. Så länge ni kan hantera saker och ting med upprätta tankar och upprätta handlingar kan ni skydda er själva alldeles utmärkt, och det gäller även nya elever som anslöt sig senare. Det är bara det att en del elever helt enkelt inte har upprätta tankar. De har alla saker på plats, och ändå ser de i förföljelsen fortfarande på saker och ting med mänskliga tankar och har fortfarande en stor hög av fasthållanden. Vad ska Mästaren göra? Ska jag fullständigt ta över allting som ni förväntas göra i att bekräfta Fa? Skulle det då vara ni som kultiverade eller vore det Mästaren som gjorde det? Jag upprepar: det är Dafa-lärjungar, inte vanliga människor, som Mästaren skyddar under förföljelsen.

Jag har förklarat de här sakerna mycket tydligt i flera Fa-föreläsningar. Om du är en elev som precis kom från Kina, leta fram den Fa som jag har lärt ut de senaste åren och läs det, eftersom det skulle ta lång tid att förklara allt i detalj. Många saker är rätt komplicerade. Element från varje individs förflutna, liksom element som arrangerades av de gamla krafterna, spelar in här.

Jag har skämtat om det här med er förut och sagt att alla de berömda och framstående människorna i det förgångna var Dafa-lärjungar. Dafa-lärjungarna blev så glada när de hörde det och tänkte: ”Vi var alla de där berömda människorna i historien!” Många av de där historiska personligheterna tog dock många liv. En del Dafa-lärjungar var banditer och rövare i historien, och en del begick till och med fruktansvärda brott. Naturligtvis, Dafa-lärjungar, eftersom ni nu kultiverar kan Mästaren harmonisera och välvilligt lösa de sakerna, och ta hand om dem alla. Men kultivering är seriöst. Mästaren kommer att välvilligt lösa de sakerna och har faktiskt betalat många av era skulder åt er; emellertid, med en så stor, stor fråga, i ett test på liv och död, kan kraven för kultiverarna vara låga? De elever som inte är flitiga kommer att få svårt att ta sig igenom. Med så stora skulder, kan ni i ögonblick när det gäller liv och död tillåtas klara er utan upprätta tankar? När en del av er elever från Kina förföljdes allvarligt nådde ni en punkt då ni inte längre tog er själva för Dafa-lärjungar. Ditt huvud var fullt av vanliga mänskliga tankar. När du förföljdes höll du fast vid en vanlig människas liv i bekvämlighet. Hur skulle du då kunna behandlas som en gudomlig varelse? Hur skulle de där skulderna från det förflutna kunna göras upp? Skulle du kunna ta dig igenom testen så lätt? Så det finns många orsaker och olika faktorer som ni inte kan betrakta på ett mänskligt sätt, och tänka saker som: ”De kultiverade så länge, och har de nu inte kultiverat förgäves? Dödades de av förföljelsen bara så där? Ska inte Mästaren skydda Dafa-lärjungar? Var fanns skyddet?” Jo, jag skyddar Dafa-lärjungar. Men inte ens på dödens rand betraktade de sig själva som Dafa-lärjungar och inte heller kom de ihåg att de fortfarande hade mig, sin Mästare. Det som fanns i deras sinnen var: ”Om jag dör precis här, vad har det varit för nytta med mitt liv? Vem ska ta hand om mina barn? Kommer min fru att gifta om sig?” När de förföljdes allvarligt ropade de inte på Mästaren, istället ropade de på sin mamma, eller skrek till och med på himmel och jord. När jag försökte stoppa förföljelsen sade alla de gamla krafterna och Gudarna i kosmos: ”Du måste ha principer när du rätar upp Fa. Vilken Fa rätar du upp? Ska du ta icke upprätta saker och betrakta dem som den upprätta Fa? Är det din lärjunge där borta? Titta på honom, betraktar han dig som sin Mästare?” Ju allvarligare personen förföljdes, desto mer växte hans mänskliga fasthållanden, istället för att han blev mer beslutsam när förföljelsen fortsatte och hade starkare och starkare upprätta tankar för att motsätta sig förföljelsen. Säg mig, vad kunde göras? Hela vägen tills han dödades av förföljelsen betraktade han sig aldrig som en Dafa-lärjunge.

Lyckligtvis erkänner Mästaren allt som Dafa-lärjungar har gjort. Efter att han dödats av förföljelsen erkänner jag det faktum att det var för att han kultiverade i Dafa som han dödades av förföljelsen. Trots det faktum att han inte gjorde bra ifrån sig när det gällde att komma över just den svårigheten så kommer jag inte att låta hans kultivering vara förgäves. (Applåder) Det är för jag har sagt att det som väntar Dafa-lärjungar, vad som än sker, alltid är den ljusaste och bästa framtiden. (Applåder) Det ni uthärdade under förföljelsen kan inte på något sätt jämföras med det som kommer att ges till er i framtiden. Och det är sant att de gamla krafterna utnyttjade luckorna hos en del riktigt bra elever och dödade dem genom förföljelse. Det har hänt i Bay Area också, och det gör mycket ont i hjärtat på Mästaren.

Naturligtvis finns det många olika faktorer på det här temat. Så länge någon kan agera som en gudomlig varelse kommer ingen att våga döda honom genom förföljelse.

Lärjunge: Hur ska vi se på att ge gåvor till fängelsets vaktchef för att lätta på lidandet för släktingar som är fängslade för att de utövar Falun Gong?

Mästaren: Det kan inte sägas vara något slags stort misstag. Det är bara det att ni ska göra ert bästa för att agera lite mer upprätt och göra lite bättre ifrån er. Om ni kunde klargöra sanningen för den där vaktchefen på fängelset med mycket upprätta tankar och nå honom med budskapet, så skulle det vara mycket bättre än att ge honom gåvor. Men detta är bara prat, och när ni gör det på det här sättet i den typen av omgivning … frågan är, kommer ni att ha mycket starka upprätta tankar? Kan ni ha verkligt kraftfulla upprätta tankar när ni sätts under press av ondskan? Det är den stora frågan. Det är väldigt svårt, men när man vänder på det och tänker på det, skapades inte människans historia för idag? Handlar inte allting som Dafa-lärjungar behöver skapa just om att ta sig igenom allt detta? Så för att gå från att vara mänsklig till att vara gudomlig, behöver ni inte ta er igenom det på det här sättet? (Applåder)

Lärjunge: Jag skulle vilja sända hälsningar till Mästaren för Dafa-lärjungars räkning från 8:e divisionen i Liaoningprovinsens kvinnofängelse.

Mästaren: Tack! Formuleringen får det att låta som om Dafa-lärjungar är den ”8:e divisionen” i det fängelset, eller hur? Du borde säga: ”Dafa-lärjungar som förföljs av fängelsets 8:e division.” Det är inte vår ”8:e division”. Dafa-lärjungar erkänner ingenting som arrangerats av de gamla krafterna, och än mindre erkänner de det ondskefulla partiets förföljelse.

Lärjunge: Den 5 juni i år läste jag upp ett grupputtalande från dussintals lärjungar i det fängelset som förklarade att de kommer att kultivera beslutsamt i Dafa och följa Mästaren till slutet. Mästare, du kan stilla ditt sinne.

Mästaren: Om de orden hade sagts för tre eller fyra år sedan skulle jag verkligen inte ha kunnat stilla mitt sinne, men nu kan jag det. (Applåder) På den tiden var det oklart huruvida Dafa-lärjungar skulle kunna ta sig igenom under den här förföljelsen, och oklart hur många som skulle kunna klara sig. Trots att Gudar skyddade dem och att Mästaren vakade över dem och skyddade dem, kunde Dafa-lärjungarna medan de förföljdes verkligen ha upprätta tankar och upprätta handlingar likt Gudar? Att kunna ta sig igenom beror på ens egna upprätta tankar och fasta tro på Dafa. Mästaren kan ta på sig lidandet för er, och jag kan till och med utstå smärtan i ert ställe, men kan du positionera ditt sinne på ett upprätt sätt när du står under sådant grymt och hårt tryck? Behandlar ni er själva som en Gud eller som en människa? Har ni rikligt med upprätta tankar? Allt detta beror på er, på er själva.

Lärjunge: Mästare, det finns en trend där skillnaderna mellan elevernas nivåer växer och en del elever störs gång på gång av sjukdomskarma och har inte lyckats bryta igenom det under en lång tidsperiod. Hur kan vi på ett bättre sätt förbättra oss som helhet?

Mästare: Jag har talat om detta många gånger förut, och många elever har faktiskt förstått det redan. När elever uppvisar allvarlig sjukdomskarma har det utan tvekan två mål. Ett är att låta den personen uppvisa ett sådant tillstånd och sedan se hur människor omkring honom eller henne ser på det. Det är för att se hur och om era sinnen berörs av det. Är det inte så? Om alla blir berörda och tänker: ”Oj, han har kultiverat så bra, hur kunde han bli sådan här?” då väcks fasthållanden och mänskliga tankar dyker upp. En del människor tänker: ”Om till och med han har blivit på det här sättet, kommer då jag att kunna klara det?” Således dyker alla slags mänskliga fasthållanden åter upp. Då säger de gamla krafterna: ”Jag hade rätt när jag gjorde det här, eller hur? Orsaken till att jag fick den personens sjukdomskarma att bli så allvarlig var att testa om de hade upprätta tankar eller mänskligt tänkande. Vi gjorde rätt, eller hur? Titta, kom inte de där mänskliga tankarna hos din lärjunge tillbaka? Det finns så många mänskliga tankar, så vi behöver rikta in oss på dessa mänskliga hjärtan. Vi kommer därför att öka den elevens sjukdomskarma och se om ni alla fortfarande kultiverar.”

Vad som än händer ska ingen bli påverkad inombords. Varje elev ska bara tänka på att hjälpa till som en Dafa-lärjunge på det sätt han kan, och det finns ingenting att bli uppjagad över. Även om ni inte kan hjälpa den personen ska ni ändå konfrontera den här frågan med upprätta tankar. Fortsätt göra vad det än är ni ska göra. Håll inte fast vid det genom att se på det på ett mänskligt sätt, gör inte de här problemen värre i era sinnen, titta mycket upprätt på hur det hänger ihop med allting annat och tänk inte på det som om det vore mycket viktigt, och var väldigt lugna. De gamla krafterna kommer då att tappa intresset och tänka: ”De här människorna blir inte berörda. Om ingen av dem blir berörd, vad är vitsen?” De kommer då att släppa frågan, och den personens sjukdomskarma kommer att försvinna omedelbart. Det är ett scenario.

Det andra målet gäller den personen själv: hur bra har den personen som uppvisar sjukdomskarman kultiverat? Kommer han att klara sig igenom med starka upprätta tankar när han är i ett sådant tillstånd? Behandlar han sig själv verkligen som en Gud och inte fäster någon vikt vid något av det överhuvudtaget? Jag läste idag en rapport på hemsidan Minghui. En elev misshandlades så illa att hennes ben krossades och slogs i bitar, och de satte inte hennes ben rätt innan de lade på ett gipsförband. Det föll eleven aldrig ens in att hon skulle bli handikappad på grund av detta. Hon brydde sig inte alls om det. Hon studerade bara Fa varje dag, och hennes upprätta tankar var mycket starka. När hon kunde sitta upp lite började hon göra övningarna. Läkarna sade till henne att benen hade krossats och fått frakturer på flera ställen, och att gipset hade lagts på innan benen fixerades. Allt gjordes av de där människorna på fängelsesjukhuset. Hon brydde sig inte om det utan sade bara till sig själv: ”Jag vill korsa mina ben och göra övningarna.” Hon pressade sig själv och gjorde det trots att det var extremt smärtsamt att göra det. Med tiden kände hon inte längre någon smärta när hon korsade benen. Slutresultatet är att hon har blivit frisk. Hon kan nu hoppa upp och ner utan några problem, och hon är precis som en fullständigt normal person. (Applåder) Om någon av er kan uppföra sig själv på det sättet kommer de gamla krafterna absolut inte att våga röra er. Vem som än kan vara på det sättet kommer att kunna ta sig igenom när det dyker upp tester. Vad handlar ”upprätta tankar” om? Det är vad upprätta tankar handlar om.

Lärjunge: En del medutövare säger att Nio kommentarer bär Fas kraft. Är det sant?

Mästaren: Det är sant. När det gäller Nio kommentarer, ja alla känner till att klargöra sanningen, rädda levande varelser och lösa upp det ondskefulla partiets onda spöke – är inte det här saker som Dafa-lärjungar behöver göra när de bekräftar Fa, och saker som behöver göras av Dafa under Fa-upprätandet? Naturligtvis bär det Fas kraft. Men ni ska inte studera det som om det vore Fa. (Publiken skrattar) Det ska behandlas som material som hjälper en att förstå det ondskefulla partiet. Men de elever som är förvirrade på den här fronten ska läsa det mer, eftersom det kommer att vara välgörande. Sådan är situationen med det.

Lärjunge: En del människor som har kommit från Kina är väldigt sympatiskt inställda och stödjer Falun Gong, men de är inte angelägna om att gå ur partiet. Förutom att ge dem Nio kommentarer, vad kan vi göra för att hjälpa dem mer effektivt?

Mästaren: En del människor är bortom all hjälp. Jag sade just någonting: om ni kunde rädda hälften av människorna skulle det vara en stor framgång. Med andra ord finns det många människor som ni inte kan rädda, många kan inte längre räddas. Det är verkligheten. Men ni ska inte sluta göra saker för att rädda människor bara på grund av dem som inte längre kan räddas. Ni ska fortsätta göra de där sakerna. Dessutom har den här angelägenheten inte nått ända till slutet ännu, och ingen slutsats kan dras. Det är fortfarande oklart huruvida ett visst liv kommer att få ytterligare möjligheter eller inte. När den övergripande situationen förändras kanske han förändras tillsammans med den. Just nu är de här sakerna bara manifestationer av det som händer i den här processen.

Lärjunge: På grund av mina fasthållanden utnyttjades jag av de gamla krafterna och det ondskefulla partiets onda spöke, och jag föll ur ledet under så lång tid som ett till två år. De gamla krafterna har gjort så att det inte blev någon effekt när jag tränade, och hela den här tiden har jag uthärdat. Jag tror att jag genom att studera Falun Gong, göra de tre sakerna väl som Mästaren har tilldelat oss att göra, och hänga med i Mästarens Fa-upprätande, definitivt kommer att ta mig igenom.

Mästaren: Ja, det är rätt. Upprätta tankar ska inte bara vara tomma ord. Istället är upprätta tankar, upprätta handlingar och att vara flitig så som det ska vara. Att falla ur leden under ett eller två år är ingen kort tid. Men hursomhelst, eftersom förföljelsen inte har tagit slut vimlar det av chanser just nu för dem som inte har stigit fram eller inte har hunnit ifatt Fa-upprätandets fortskridande. Gör så bra ifrån dig som du någonsin kan. Det är det du ska göra. Du måste ta vara på tiden.

Lärjunge: Är det viktigt för små Dafa-lärjungar att läsa Nio kommentarer?

Mästaren: För små Dafa-lärjungar i USA är det fortfarande viktigare att studera Fa eftersom de inte har förgiftats och skadats av det ondskefulla partiet. Det är annorlunda för dem i Kina – det är annorlunda för dem i Fastlandskina. För dem i USA går det bra att bara studera Fa mer.

Lärjunge: En del Dafa-lärjungar håller väldigt fast vid vanliga skickligheter. Mästare, var snäll och berätta för oss hur vi ska släppa fasthållanden till de där skickligheterna.

Mästaren: Om det har att göra med att någon vill göra sitt arbete väl, då ska det inte anses vara något problem. Men om det påverkar Dafa-lärjungars bekräftande av Fa så överträffar förlusterna fördelarna. Det är bara frågan om att hålla saker och ting i rätt perspektiv så att ni gör bra ifrån er på jobbet och ändå inte låter det inverka negativt på de saker som Dafa-lärjungar gör.

Lärjunge: En av övningsverserna lyder ”Den gyllene apan delar på kroppen”. Har det en djupare inre betydelse? Är det en vink om att Dafa-lärjungar ska ha förmågan att identifiera dold ondska? Dafa-lärjungar i staden Guangzhou bad mig sända hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack! (Applåder) Ingenting i Dafa är enkelt. Allting har sin inre betydelse och allting kan användas som en vink och ett sätt att hjälpa Dafa-lärjungar att förstå Fa mer på djupet.

Lärjunge: Många elever har nyligen startat upp affärsrörelser. Mästare, skulle du kunna säga oss om det verkligen finns ett starkt behov av det? Hur ska vi balansera den här typen av saker [gentemot det vi ska göra som Dafa-lärjungar]?

Mästaren: Om det finns problem i det dagliga livet och alla tog itu med att lösta problemet, så borde det inte vara något problem. Men hursomhelst kan en person inte glömma att han är en Dafa-lärjunge eller glömma att göra de saker som Dafa-lärjungar ska göra. Den här frågan är faktiskt mycket enkel.

Lärjunge: Jag skulle vilja spela in dina nya skrifter som du ger ut och lyssna på dem själv, är det okej? Kan jag göra en CD av det och låta andra elever lyssna till det?

Mästaren: Nej det kan du inte. Inte ens att spela in det och lyssna till det själv är tillåtet. Jag har talat om den här frågan många gånger. Ingen kan göra sin egen inspelning godtyckligt, än mindre distribuera den. Det är därför jag varje gång när jag föreläser redigerar [den utskrift som gjorts] efteråt och sedan gör det till en bok, och det är av det skälet. Jag gör detta eftersom det jag säger vid ett visst tillfälle är avsett för eleverna i den omgivningen, och det har ingen direkt effekt för andra regioner. Efter att det redigerats och gjorts till en bok är det emellertid en annan sak, eftersom det då har bred tillämpning. Jag måste därför göra redigeringar i manuskriptet. När det en gång är publicerat som en bok kommer alla skillnader som existerar mellan redigerade ställen och den ursprungliga audio/videoinspelningen att sabotera Fa. Och för dem som saboterar Fa: Gudar iakttar alla era handlingar. Om en liten stund måste ni lämna in alla de sakerna till konferenspersonalen, inklusive videoband. Ni ska inte göra sådana saker och ska vara uppmärksamma på det! Vanliga människor kan inte sabotera Fa. Jag har sagt att bara när Dafa-lärjungar själva inte gör bra ifrån sig kan det uppkomma skador. En del människor säger: ”Jag har ljudinspelningen från Mästarens Fa-föreläsning på ett visst ställe som ingen annan har – bara jag har ett exemplar.” Han är rätt nöjd med sig själv, och det är ett väldigt dåligt sinnestillstånd. Det är att använda endast mänskligt tänkande för att se på kultiveringsfrågor, och i realiteten saboterar det Fa. Det är en tidig indikation på att en person håller på att sabotera Fa. När väl den saken släpps ut kommer den att sabotera Fa, trots att det är ett tal som hållits av Mästaren. Ni vet hur man genom att använda dagens teknik kan förfalska allting, stycken kan bytas ut, och saker som inspelningar av tal kan sammanfogas och sättas ihop igen. Har inte det ondskefulla partiet gjort sådana saker för att förfölja Falun Gong? Tror du att det du har är i säkerhet? Endast tal som officiellt har publicerats på hemsidan Clearwisdom eller blivit formellt tryckta som böcker kan bestyrkas; ingen kan sabotera dem. De gamla krafterna har inte jagat efter dig än, men när du närmar dig Fulländning och når det slutliga stadiet kommer de definitivt att stoppa dig på grund av detta. Vid den tiden är det för sent att ångra sig.

Lärjunge: Det ondskefulla KKP manifesterar sig som en röd drake i den nedersta dimensionen. Har det utseendet hos en asiatisk drake eller en västerländsk drake?

Mästaren: Den har utseendet hos en asiatisk drake, men ibland används utseendet hos en drake i Väst och kan förstås av västerlänningar. Det är en kulturfråga och påverkar inte någonting grundläggande.

Lärjunge: En del elever hänger sig själva fullständigt åt att göra saker för Dafa. Vissa har stött på livshotande faror. Det kan bero på att de nonchalerade sin egen kultivering och inte klarade vissa test bra. Men just på grund av att de fortfarande var kultiverare kunde de omöjligen klara varje enskilt test väl. Varför kunde inte Dafa skydda dem?

Mästaren: Det verkar som om du kräver att få veta varför Dafa inte skyddade dem. Varje persons situation är väldigt komplex, och det är inte så att en person kan klara varje test med bara samma, lilla mängd upprätta tankar. En del kräver rätt stor mängd upprätta tankar för att ta sig igenom; en del kan klaras först efter att fasthållandet till ens liv har släppts. Vad är kultivering? Det är att marschera mot gudomlighet! [Skulle det fungera om] Mästaren bar allting åt er, Dafa skyddade er oavsett vilken fara ni mötte, och ni hade ett paraply av trygghet ovanför huvudet? Om det inte fanns några prövningar alls, så avslappnad den kultiveringsstilen skulle vara – vem skulle inte kultivera? Saker och ting är faktiskt mycket komplicerade. En del elever hade överenskommelser med de gamla krafterna som daterar sig långt tillbaka till förhistorisk tid, och vad kan i så fall göras om han måste ge sig av vid en viss tidpunkt? En del elever eliminerade aldrig sina grundläggande fasthållanden, och det är en fråga om huruvida de verkligen är Dafa-lärjungar på en grundläggande nivå eller inte. Vanliga människor kan också göra saker som Dafa-lärjungar gör, men de kan inte ses efter som Dafa-lärjungar. En del elevers luckor utnyttjades av de gamla krafterna och de var ovilliga att släppa sina fasthållanden, men det test de ställdes inför kan mycket väl ha varit det stora testet som handlar om liv och död. Och vad kunde göras i så fall? En del elever hade nått slutet på sina liv men var inte flitiga, och i några extremt ovanliga fall var [eleverna] tvungna att ge sig av lite för tidigt, för att nämna några exempel. Ni får absolut inte se på kultivering med ett mänskligt hjärta!

Jag sade just att kultiverares och vanliga människors principer är motsatta. Människor tror att ett bekvämt liv är en bra sak, medan Dafa-lärjungar tror att det att allting är lätt när det gäller deras förbättring är en dålig sak och att obehag leder till förbättring. (Applåder) Har ni lyckats vända på alla era grundläggande begrepp? När ni stöter på någonting så kan ni inte klara det. Och när det till slut ackumuleras till en väldigt stor mängd blir det till ett stort test, och det testet är något som du inte kan klara utan att släppa [fasthållandet till] livet. Vad kan då göras? Svårigheten kan till och med bli så stor att du inte kan göra upp saker och ting även om du släpper [fasthållandet till] ditt liv. De gamla krafterna skulle inte låta dig klara det, och dina upprätta tankar skulle inte vara starka nog. Säg mig vad som skulle kunna göras. Vad skulle du låta Mästaren göra? Mästaren har skyddat dig villkorslöst, ändå är du inte flitig, ända tills du till och med blir som en vanlig människa! Du säger: ”Jag är en Dafa-lärjunge”, men dina tankar och ditt uppförande är en vanlig människas. Det är Dafa-lärjungar som jag skänker räddning idag, och jag kan inte utan orsak skydda en vanlig människa. Vanliga människors ”födelse, åldrande, sjukdom och död” är himmelska principer, och ingen kan röra dem utan orsak. Vet du vad Mästaren gör idag? Jag rätar upp kosmos Fa. Hur rätar jag upp den? Vad använder jag för att räta upp den? Kan jag räta upp kosmos Fa på ett oriktigt sätt? Att villkorslöst skydda en okvalificerad kultiverare – är det att vara ansvarig mot er? Är det att räta upp kosmos Fa? Varför måste Dafa-lärjungar kultivera, klara tester, ha starka upprätta tankar, och gå igenom lidande? Bara de sakerna kan betraktas som kultivering. I själva verket handlar kultivering om att komma hit och lida, inte komma hit för att skyddas i människovärlden. När någon studerar Dafa kommer han att skyddas, men att kultivera Dafa kräver också att man utstår lidande. En del elever säger: ”När vi stöter på faror kommer Mästaren att skydda oss.” Och ja, det är sant! Det kommer definitivt att finnas beskydd när en person har upprätta tankar och handlingar.

Lärjunge: Minuten innan jag såg vördade Mästaren idag dök plötsligt en tanke upp i mitt huvud: ”Mästaren har kommit, och han är på scen.” Sedan såg jag dig och jag blev så upphetsad. Min gamla mor som är 95 år gammal och analfabet sjunger varje dag: ”Falun Dafa är bra”, ”Zhen Shan Ren är bra” och ”Mästaren är god”. Hon saknar Mästaren mycket.

Mästaren: De attityder som varelser har gentemot Dafa måste inte vara lika seriösa som hos kultiverare. Det jag just sade var å andra sidan mycket seriöst. Eftersom ni är kultiverare, så när ni fortfarande inte förstår de här mest grundläggande frågorna klart, så måste jag uttrycka saker och ting för er i seriösa termer. För vanliga människor är det inte nödvändigt. De är bara ynkliga levande varelser och ska räddas. Ni ska rädda andra, och det skulle inte fungera om ni misslyckades med att göra bra ifrån er själva. Om det vore fallet skulle ni inte kunna rädda andra och skulle till och med misslyckas med att rädda er själva.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från västra regionen är djupt tacksamma mot vördade Mästaren för att ha kommit till Fa-konferensen och föreläst om Fa.

Mästaren: Tack allihop! (Applåder)

Lärjunge: De elever som har varit i New York känner att takten för de aktiviteter som lärjungarna i Kalifornien håller för att bekräfta Fa inte är tillräckligt snabb, trots att lärjungarna i Kalifornien är mycket kapabla och är välbärgade. Hur kan Dafa-lär­jungar i Väst göra det bästa av sina starka sidor och bli mer effektiva i att bekräfta Fa?

Mästaren: Elever talade precis om att människor stjäl våra tidningar, om hur de onda krafterna är mycket starka, och om hur en del människor har skadat Fa. Men jag har lagt märke till att Chinatown är en vit fläck beträffande era ansträngningar att klargöra sanningen och bekräfta Fa. Och ändå är det den allra allra viktigaste platsen i er region i Västern. Till största delen har ni inte uppmärksammat den särskilt mycket. Jag gick omkring i området och hittade inte ett enda exemplar av The Epoch Times. När det gäller saker som denna ska ni alla vara klara över vad Dafa-lärjungar ska göra!

Lärjunge: Är det ett bra tillfälla för oss att klargöra sanningen varje gång en högt rankad kinesisk tjänsteman besöker ett annat land?

Mästaren: Ja, Dafa-lärjungar har gjort saker och ting efter vad omständigheterna har tillåtit, och ni ska agera i enlighet med den rådande situationen.

Lärjunge: När kinesiska tjänstemän besöker USA, hur långt ska vi gå med att stämma dem?

Mästaren: När det gäller de personer som har förföljt Falun Gong allvarligt och inte visar några samvetskval, så fort ni har bevis kan ni sätta igång och stämma dem. I själva verket är poängen emellertid inte att stämma dessa personer. Att stämma dem görs för att få dem att förstå att den förföljelse de har bedrivit inte är en dålig gärning som är utagerad så fort den är gjord: det blir räkenskaper, och den ondskefulla förföljelsen måste upphöra. Det är för att få dem att förstå att de inte ska delta i förföljelsen. Ni måste vara klara över detta.

Lärjunge: Mästare, var snäll och prata lite om frågan om att rädda föräldralösa barn.

Mästaren: Att rädda föräldralösa barn är inte något som ska göras av våra elever, för den här frågan behöver den amerikanska regeringens inblandning. Inte heller ska det ta upp ytterligare energi eller resurser. Att rädda de föräldralösa barnen är bara en de många saker som Dafa-lärjungar gör för att klargöra sanningen, stoppa förföljelsen och rädda varelser, och det är inte den största saken. Just nu finns det elever som arbetar med det tillsammans med den amerikanska regeringen.

Lärjunge: På sistone har en del människor spridit artiklar av Kinas Buddhistiska samfund som kritiserar och förtalar Dafa. Hur skulle vi kunna hantera detta på ett bättre sätt?

Mästaren: Ni ska använda olika slags tillvägagångssätt för att hantera de här människorna. Börja med att sända upprätta tankar för att rensa bort ondska bakom dem, för de inom den buddhistiska religionen som är emot Dafa är, likt andra, kontrollerade av onda faktorer som får dem att göra saker och ting. Bland dem inom den buddhistiska religionen finns det verkligen demoner som reinkarnerade här för att spela en roll i förföljelsen, och de har haft en mycket dålig effekt. De kommer att elimineras i framtiden. Använd positiva metoder för att motverka [det de gör] – prata först med dem allvarligt, och fortsätt sedan med att förklara och pröva saker och ting.

Lärjunge: Hur ska jag som läkare hantera det när jag ombeds utföra aborter? Är det någonting jag kan göra för vanliga människor?

Mästaren: Jag har redan gjort detta fullständigt klart i Zhuan Falun: det är att döda.

Lärjunge: Hur kan vi hjälpa medutövare att bli mer aktiva och att ta mer initiativ? Sedan en tid tillbaka har ett stort antal elever främst varit beroende av att assistentcenter och assistenter har organiserat dem och fått dem att delta i bekräftande av Fa. De har en ganska stark tendens att vara alltför beroende.

Mästaren: Det stämmer. Bara genom att jag läser upp den här frågelappen bör våra elever inse: Dafa-lärjungar måste alla gå sina egna vägar. Var och en måste aktivt spela sin egen roll, hitta saker att göra, och söka upp och rädda de människor han ska rädda; ni kan inte lita till att assistenterna ska berätta för er vad ni ska göra. För det mesta organiserar assistenter för närvarande inte saker och ting såvida det inte är storskaliga aktiviteter, så kommer ni att låta bli att bekräfta Fa förutom vid de tillfällena? Så för det mesta är det Dafa-lärjungar som gör saker på egen hand.

Lärjunge: Jag skulle vilja fråga, efter att det ondskefulla partiet kollapsar, kommer det kinesiska folket fortfarande att ha en chans att deklarera att de går ur partiet?

Mästaren: Hur meningsfullt skulle det vara att gå ur efter att det redan har kollapsat? Det är i själva verket nu som varelserna positionerar sig själva, så hur skulle det fortfarande kunna finnas tillfällen till att göra det efter att det ondskefulla partiet har kollapsat?

Lärjunge: Det verkar som om The Epoch Times nästan har slutat att föra fram Nio kommentarer. Ska de kinesisk- och engelskspråkiga utgåvorna av The Epoch Times lägga vikt vid och fortsätta med att köra Nio kommentarer? Dafa-lärjungar i Los Angeles sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: The Epoch Times ska ta den här frågan allvarligt. Det är inte annorlunda än med New Tang Dynasty Television, som har sänt dem utan uppehåll och fortsatt med det. Nio kommentarer räddar människor. Se bara till att göra detta; människor kommer inte att tröttna på det.

Lärjunge: Trots att Nio kommentarer har varit publicerade så här länge så finns det fortfarande en handfull erfarna elever som inte har lyckats ömsa det ondskefulla partiets skinn, och de tror till och med att det ondskefulla partiet innan det tog den politiska makten var bra, och att det blev dåligt senare.

Mästaren: Det vara dåligt till och med vid den tiden då det tog makten. Nio kommentarer har blottat dess ondskefulla historia. När det tidigare av egenintresse agerade lite bättre gentemot dem som inte förstod den sanna bilden så var det bara att sätta upp en fasad för att få fler människor att ansluta sig till dess led. När det reste sig och tog makten under tiden för Pariskommunen var det huliganer som revolterade. På den tiden förstörde Pariskommunens revolt den strålande kultur som Gudar hade önskat lämna till människorna i den här civilisationen. Ni har i Paris sett de skulpturer som finns längs gatorna och de målningar som bevarats, eller hur? Jag ska berätta för er att dessa inte utgör mer än tio procent av det som Paris hade en gång, för en stor del av historiska platser och de finaste konstverken förstördes av Pariskommunen. Den var fruktansvärt destruktiv. På den tiden var Paris fyllt till brädden av konstverk, och Gudar suckade beundrande. En sådan vacker stad blev sålunda förstörd.

Lärjunge: Vår kultivering just nu är kultivering för andras skull, kultivering för att rädda levande varelser. Är det rätt sätt att uttrycka det på?

Mästaren: Nej, det är det inte. Det är för er själva som ni kultiverar. De varelser ni räddar omfattas av den kultivering ni utför, där målet [med kultiveringen] fortfarande är att fullända er egen värld. Jag har sagt förut att många redan har nått nivån för Fulländning. Jag säger det inte bara lättvindigt. Då när jag sade det hade 90 procent av våra elever höjts till sina positioner, och Dafa-lärjungars positioner är ingen vanlig sak, det är inte en vanlig fruktstatus. Den fruktstatusen är onåbar genom enbart personlig kultivering, den skulle inte kunna nås genom vanliga kultiveringsmetoder på åtta, tio eller till och med hundra livstider! (Applåder) Det beror på att 1) ni är liv som räddas av Dafa; 2) ni är Dafa-lärjungar under perioden för kosmos Fa-upprätande; och 3) ni har det gigantiska uppdraget att rädda varelser. Och de liv ni räddar är inte vanliga heller: många varelser har liksom ni kommit från höga nivåer. Dafa-lärjungar har ett sådant stort uppdrag, och det är därför ni kan kultivera till sådana höjder, bekräfta en så storartad fruktstatus, och göra sådana strålande bedrifter. (Applåder)

Lärjunge: Min man är en västerlänning som inte kultiverar Dafa. Under dessa år av Fa-upprätande har han utstått mycket. Han förstår inte de saker jag gör, och nu ber han om skilsmässa. Din lärjunge har ansträngt sig mycket för att övertala honom, men utan effekt. Orsakades detta av att din lärjunge har kultiverat för dåligt i vissa avseenden?

Mästaren: När det gäller den här sortens saker kan Mästaren bara använda sig av exempel. Men ofta när jag tar upp ett exempel tar ni det som att det syftar på er. Så är det inte. Låt oss ta frågan om familjen, eller tillgivenheten mellan man och hustru, eller vilken som helst av flera andra saker. Har du sett på de här sakerna utifrån Fa? Har du verkligen behandlat honom som om du var barmhärtig mot en levande varelse? Om du verkligen hade det så kanske saker och ting inte skulle ha varit som de är idag. Om ditt beteende på hemmafronten ser ut precis som för en vanlig människa, då är det möjligt att du stöter på den här typen av saker. Ingenting är enkelt. Om du verkligen kan släppa dina fasthållanden, och om fasthållanden inte har något inflytande över dig, så kan konflikter försvinna likt en rökstrimma.

Lärjunge: Det finns en person som är väldigt entusiastisk när det gäller Dafa-aktivi­teter, till den grad att han åker runt från plats till plats för att berätta att Dafa är bra. Dock har många vanliga människor ett negativt intryck av Dafa på grund av samröre med honom. I åratal har elever gjort sitt bästa för att hjälpa honom, men det har inte haft någon effekt överhuvudtaget. Den här personen har fasthållande till att skryta, till kamp, girighet och att visa upp övernaturliga förmågor, och när han gör övningarna eller sänder upprätta tankar ser saker och ting ganska konstiga ut. Det har kommit till en punkt där icke-utövare har frågat oss: ”Varför låter ni honom vara en av er?”

Mästaren: Det finns verkligen sådana bland våra elever. De borde bli mer förnuftiga när tiden närmar sig slutet alltmer. Ändå når de fortfarande inte upp till standarden, och de är absorberade av de här små förmågorna och skickligheterna de har och håller fast vid dessa små saker de har och kan inte förbättra sig. För en stund sedan talade jag om höjden på våra Dafa-lärjungars fruktstatus, och många av våra elever kunde fatta det, medan de här personerna envist klänger sig fast vid dessa små saker de kan se och misslyckas med att göra framsteg, och de är till och med ganska nöjda med sig själva. Den här typen av sinnestillstånd är ett sådant enormt fasthållande – ett av de största. De görs oförnuftiga av alla slags faktorer, och ändå tror de att de är rätt förnuftiga.

Lärjunge: Du har sagt tidigare att när Dafa-lärjungar arbetar tillsammans och går i samma riktning så är den Fa-kraft som manifesterar sig enorm. Men när vissa elever märker att de har en annan uppfattning än andra skäller de högljutt ut den andre offentligt, vilket får vanliga människor att samlas runt omkring och titta på. En del elever säger att den effekt detta har är dålig.

Mästaren: Jag skulle vilja se på det här problemet ur två synvinklar. Våra elever är rädda för att människor ska samlas runt omkring och titta. Om det finns ett fasthållande till att man bekymrar sig om att rädda ansiktet så är det möjligt att den andre personens mun kommer att användas vid den tidpunkten för att ställa till en incident och dra till sig åskådare, så att du kan se ditt fasthållande. Det är trots allt kultivering, så alla typer av metoder kommer att användas för att blotta era fasthållanden. Naturligtvis, när ni inte kan se vad som pågår kommer ni att säga: ”Effekten är dålig.” Men egentligen kanske de här vanliga människorna inte såg eller hörde någonting, och kanske kommer de till och med att vara konfunderade över vad som pågår. Så det är en aspekt av det. En annan är att vissa elever inte alls bryr sig om den effekt det kan ha för Dafa. Vad anledningen än må vara så tar de inte med Dafas image i beräkningen, de insisterar envist på sina egna saker och betraktar sina egna åsikter som de främsta. Är då inte det ett väldigt fasthållande? Vem som än insisterar på att fortsätta in i den återvändsgränden och misslyckas med att se sina egna fasthållanden, den personens luckor utnyttjas av demoner och av ondskan; hans fasthållanden förstoras, förstärks och expanderas; och ju mer han i sitt eget sinne tror på att han har rätt i den frågan, desto mer känner han sig motiverad i det han gör. Vilket fasthållande som helst [som han har] förstoras av demoner. Han lyckas verkligen inte sansa sig vid den tiden. Men jag vill säga till er, och detta är för att undvika att den här typen av saker händer: var för all del uppmärksamma på bilden man får av Dafa-lärjungar. Om ni är som den [där personen], hur skulle ni kunna rädda människor? Era upprätta tankar måste vara starka. Låt inte ondskan fortsätta utnyttja era luckor på det sättet.

Lärjunge: Skulle Mästaren kunna förklara för sina lärjungar vad raderna ”Med delade syften kom ni till Jorden. Och när ni fick Fa tog ni täten” betyder?

Mästaren: Visst. En del elever har kultiverat bra och de erhöll verkligen Fa först, och således har de haft upprätta tankar och handlingar och alltid stannat kvar i Fa. En del elever började med Dafa tidigare än andra, medan andra inte började lära sig Dafa förrän senare – det syftar på att vara före när det gäller att anta dess form.

Lärjunge: En del elever går regelbundet i kyrkan och betraktar det som en plats där man är social. Är det rätt?

Mästaren: De har inte lärt sig Fa grundligt. Vi har verkligen människor som har en fot i vår metod och en fot utanför. Om ni vill vara en vanlig människa, varsågod – jag har inte sagt att vanliga människor inte kan besöka vissa ställen. Om ni vill kultivera i Dafa, då är ni välkomna att göra det, och om ni inte vill kultivera, gör då inte det. Men när det gäller dem som verkligen kultiverar måste de hålla fast vid ”ingen annan disciplin”. En del människor går [i kyrkan] på grund av att de vill klargöra sanningen där, men när ni sprider Fa ska ni inte specifikt rikta in er på religiösa grupper. Inte ens jag, er Mästare, har gjort det, eftersom det är någonting för nästa skede. Den tid som vi har nu riktar vi in oss på alla människor i världen – och speciellt kineserna – när vi klargör sanningen.

Lärjunge: Det finns en erfaren elev vars son har gjort många saker som har medfört skada för Dafa. Jag skulle vilja fråga, kan hon upprätta en klar skiljelinje mellan sig och sin son? Hur ska vi se på den här frågan?

Mästaren: Alla är själva ansvariga för vad man än gör, och ingen kan ta någon annans plats. Det finns inget behov för dig att dra en linje mellan dig själv och honom, eftersom det där hursomhelst är saker som han har gjort, inte du. Om du och andra när ni klargjort sanningen inte lyckats stoppa, eller inte lyckats få honom att bli klar över vad som står på spel och vilka konsekvenserna är, då betyder det fortfarande att det är problem hos honom. Om du verkligen sade mycket till honom och han fortfarande går omkring och gör de där sakerna, då är det hans problem och du kan låta honom gå. Ingen kan förstöra Dafa. Du behöver inte oroa dig, himlen kommer inte att falla ner eller så. Det han förstör är sig själv.

Lärjunge: Det finns elever i vårt område som har studerat Fa och kultiverat i många år men ändå ofta beter sig extremt. Dessutom har de dåligt temperament. Detta har påverkat många människor. Vissa medutövare tycker att människor som dessa egentligen inte är elever, och borde skickas iväg.

Mästaren: De gamla krafterna arrangerade så att en del människor bland våra elever skulle orsaka störningar. Deras syfte är att se till att den miljö som Dafa-lärjungar har inte är alltför fridfull, och därigenom orsaka att elevernas mänskliga fasthållanden kom­mer till ytan. Så de försöker röra till och förvirra saker och ting, och de gamla krafterna utnyttjar kaoset som följer. Så när det gäller de här människorna har ni redan kommit in [till Dafa], och som Mästaren betraktar jag er som mina lärjungar; huruvida ni vill betrakta er själva som mina lärjungar är något ni verkligen ska tänka igenom noggrant. Efter att ni har bestämt er, gör då saker och ting i linje med kraven för Dafa-lärjungar, i linje med mina, Li Hongzhis, krav, och bli inte dimmiga i huvudet och gör irrationella saker som de gamla krafterna planerade för er och till sist själva blir nedkastade.

Lärjunge: Det finns många kineser i San Franciscos Chinatown. En del av de människorna vill inte ta emot vårt sanningsklargörande material och de lyssnar inte när vi pratar med dem. Hur ska vi hantera dessa människor?

Mästaren: Saker och ting är annorlunda jämfört med tidigare år, och det här året är annorlunda jämfört med förra året. Och det som är nu är annorlunda till och med jämfört med första halvan av det här året. Gör ett försök och se, är det fortfarande som förut? Även om det är det måste ni skapa er ett utrymme via styrkan i era upprätta tankar, eller hur? (Applåder)

Lärjunge: I Kina finns det situationer där folk så fort man nämner ”Falun Gong” eller ”Nio kommentarer” inte vågar lyssna.

Mästaren: Det finns alla typer av människor därute, och det finns många människor som har blivit skrämda från vettet av det ondskefulla partiet. Det ondskefulla partiet har gjort onda saker under så många år. Det väsentliga för Dafa-lärjungar är att använda upprätta tankar för att rensa bort de onda spöken som kontrollerar människor, och sedan klargöra sanningen för dem igen. Gå fram med visdom. Ni räddar trots allt människor.

Lärjunge: Jag känner ofta någon formlös sak som pressar ner på mitt huvud, särskilt när jag lugnar ner mig. Jag vet inte om detta är något bra eller om det är ett ondskefullt spöke som stör mig.

Mästaren: Om Dafa-lärjungar kan göra saker och ting upprätt, och förutsatt att de inte har starka fasthållanden eller saker de håller fast vid på en grundläggande nivå, så kom­mer det inte att bli några problem. Vissa säger att de när de studerar Fa stöter på det ena eller andra. Detta är något jag ofta säger: när man väl har börjat med Dafa, vad det än är man träffar på – bra eller dåligt – så är det en bra sak (applåder), för det inträffade bara för att man kultiverar i Dafa. En del elever upplever alla slags svårigheter efter att de börjat med Dafa. Om ni inte kultiverade skulle de här svårigheterna leda till er förintelse. Men just på grund av att ni kultiverar i Dafa, trots att det tryck ni möter är stort när svårigheterna kommer mot er tidigare än de skulle ha gjort, och xinxing-testerna är svåra att klara – och ibland kan testerna vara enorma – när allt är sagt och gjort är de här svårigheterna alla saker ni måste ta er över, de är skulder ni måste reglera, notor ni måste betala. (Publiken skrattar) Är de inte bra saker då? Så huruvida det är bra saker eller dåliga saker ni stöter på, så länge ni kultiverar i Dafa är de alla positiva, helt säkert. (Applåder)

Det är allt jag ville säga idag. (Applåder) Fa-konferensen ska återupptas. Mästaren har uttryckt en del saker i ganska hårda termer, en del uttrycktes lite indirekt, och andra, när jag tog upp vissa allvarliga problem, uttrycktes ganska varsamt. Men i vilket fall som helst ska ni som Dafa-lärjungar göra det Dafa-lärjungar ska göra, baserat på Fa. En del människor säger till mig: ”Lärare, varför förbättrar jag mig så långsamt nuförtiden?” På vilket jag brukar svara: det är inte tillräckligt om ni bara läser böckerna, för Dafa-lärjungar behöver göra de tre sakerna bra, och ni har bara gjort en av dem, så ni märker ingen förbättring. Om ni kan göra alla tre sakerna och göra dem mycket bra så kommer ni att känna att ni förbättrar er; det är helt annorlunda mot förut, i stadiet för personlig kultivering och Fa-studier. Det är det som är verksamt. Sakernas tillstånd efter 20 juli 1999 har blivit fullständigt annorlunda jämfört med före 20 juli 1999. Det är därför det är kultivering att göra de tre sakerna väl, medan att bara göra en av de tre inte är det – det är så det är, och ni kommer inte att kunna förbättra er på det sättet. Så Dafa-lär­jungar måste göra dem väl. Naturligtvis, en del av er som är här idag är nya elever, och de här kraven gäller inte för er. Just nu, så länge ni kan studera Fa väl och kultivera med Fa som grund, så är det bra i nuvarande skede. Men för våra erfarna elever, ni har haft lång tid på er, så ni har inget annat val än att göra saker och ting med Fa som grund. Det beror på att det finns en process där man kommer att förstå saker och ting som nya elever går igenom, och trots att ni kanske talar om begreppet att ”bli en Buddha direkt” så är det bara en beskrivning [som inte ska tas bokstavligt]. Skulle en människa kunna bli en Buddha bara så där, utan att eliminera sin karma, förbättra sin förståelse, eller höja sin nivå? Vilken slags Buddha skulle det bli? Det är bara en beskrivning. Eftersom ni är Dafa-lärjungar kommer ni genom att närvara vid den här Fa-konferensen eller lyssna till Mästarens tal att kunna få ut något av det, och ni ska göra ännu bättre ifrån er.

Tiden är verkligen mycket knapp. Ni har alla sett att förändringarna i den här världen, liksom situationen för Dafa-lärjungars bekräftande av Fa, sker mycket fort. Så medan tiden fortsätter att förändras kommer ni fortfarande att ha tid att göra det Dafa-lärjungar ska göra? Varför skulle ni då inte använda er tid på bästa sätt? Dafa-lärjungar ser svårigheter som bra saker och möjligheter till förbättring, och medan omgivningen förbättras mer och mer kommer svårigheterna att bli än färre. När ni inte längre behöver klargöra sanningen och människor tar initiativ till att komma och höra sanningen från er eller söker upp er för att lära sig metoden, kommer ni då inte att ha förlorat möjligheten att skapa er mäktiga dygd? Kanske tänker ni: ”Det är jättebra, de kan alla komma för att lära sig och det kommer att bespara mig en del besvär.” Men ni kommer inte att ha förutsättningar för att förbättra er själva då, eller hur? Så vad jag tänker är att ni hursomhelst måste värdesätta den här tidsperioden, för den kommer att vara borta på ett ögonblick.

Människor som befinner sig i denna tid har inte mycket medvetenhet om själva tiden. På endast en sekund kanske en person går igenom en hel livstid. Men på den sekunden är det som den personen märker kanske att det har gått ett år, och det känns ungefär likadant för den personen som att det skulle ta ett år att gå igenom det året. På liknande sätt finns det ingen känsla av något ovanligt, för ett liv kan under inflytande av tiden inte känna hastigheten med vilken tiden går. Kosmos består av olika tider som dessa, och det är människor som känner att det fortfarande finns lite tid kvar. Från perspektivet på den högsta punken i kosmos är det bara ett ögonblick, det är bara det att beträffande tiden så har ni begränsats till människornas tillstånd. Oavsett hur väldigt lång kosmos historia har varit, oavsett hur väldigt långt arrangemanget i historien för Fa-upprätandet har varit, och oavsett hur lång tid den Trefaldiga världen har medfört, så kommer allt detta att passera med tidens gång, och allt som är nytt kommer snabbt att uppenbara sig. Många elever väntar ivrigt på det, men när det verkligen dyker upp kommer er kultivering att vara till ända. Vad din nivå än är i det ögonblicket så kommer det att bli din nivå, och om du är en människa så blir det naturligtvis en människa. Allting kommer att ha fullbordats då.

Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni kommer att göra ännu bättre ifrån er, bli ännu flitigare, och göra så att förändringen är ännu större när jag träffar er igen. Tack allihop. (Applåder)[i] Detta avser utträde ur de tre kinesiska kommunistorganisationerna: partiet, ungdomsförbundet och de unga pionjärerna.

[ii] En soldat och moralisk förebild som upphöjdes allmänt av KKP på 1960-talet.

[iii] Fruktstatus: Även fruktposition. på kinesiska guowei, en utövares uppnådda nivå bortom Världsliga Fas kultivering

Övers. anm.: Översatt från engelska. Några saker i föreläsningsdelen kontrollerade mot kinesiska 060319. Frågor och svar mycket preliminärt översatta.