Fa-undervisning vid internationella Fa-konferensen
i västra USA

Li Hongzhi
26 februari 2005

(Långvariga applåder) God eftermiddag! Ni har arbetat hårt.

Vintern är över och våren är här. Historien är precis som cykeln vår, sommar, höst och vinter, förändringar har inträffat under den långa processen i mänsklighetens historia, och alla slags saker har kontinuerligt ägt rum och därmed etablerat och skapat en kultur för mänskligheten som skulle behövas i det sista skedet. Genom tidsåldrarna har det funnits många kultiverare och många kultiveringsvägar, men det finns skillnader mellan var och en av kultiveringsvägarna, särskilt under de senaste två tusen åren eller så har en del religioner med upprätt tro framträtt. Trots att det är gudar religionerna tror på så är kultiveringsmetoderna olika, och de till och med motsätter sig och godkänner inte varandra. Naturligtvis finns det en orsak till att de motsätter sig varandra: det är för att de ska hålla formerna inom sina religioner stabila och oförändrade. Med andra ord har människors upprätta tro på gudar antagit olika former. Innan Fa-upprätandet började i människovärlden var ingen enskild kultiveringsväg särskilt utsedd i kosmos som den fastställda metod som måste [utövas] enhetligt, där alla människor i världen som trodde på gudar var tvungna att följa den vägen. Det är något som aldrig har hänt förut. Som ni har märkt är den kultiveringsväg som Dafa-lärjungarna utövar idag inte heller lik andra religioner eller kultiveringsvägar i någon period genom historien. Den är inte bara annorlunda: faktum är att när ni ser på den är olikheterna enorma. Förr såg alla gudar en sak, nämligen att de inte trodde att människor skulle kunna kultivera framgångsrikt, såvida de inte valde att lämna det vanliga samhället och inte kultiverade i den världsliga världen. När människor ställs inför saker där deras egenintressen eller praktiska vinningar är inblandade, och när alla slags mänskliga tankar stör en kultiverare i den verkliga världen, då är det verkligen svårt för kultiverare att förbättra sig själva, och det får dem som försöker rädda dem att känna sig hårt pressade att uppfylla sina föresatser. Därför vågade ingen ta den här vägen förut. Särskilt när det gällde att rädda människor i stor skala och stå inför ett stort antal utövare, tyckte de att det inte skulle finnas något sätt att administrera eller rädda dem när de beblandades med det vanliga samhället. Det är orsaken till att ingen, när det gällde kultiveringsmetoderna och räddningsmetoderna förr i tiden, ens vågade tänka på att låta kultiverare genomföra detta i den världsliga världen, än mindre faktiskt låta dem göra det.

Den väg som Dafa-lärjungar tar idag har aldrig förut skådats. En fix idé har formats i många människors sinnen i världen: när någon är hängiven en religiös tro eller själv är en kultiverare, så fungerar det inte såvida han inte drar sig tillbaka från samhället och lämnar den världsliga världen. Dafa-lärjungars kultiveringsväg har därför inga föregångare och ingen förebild. Jag har alltid sagt att Dafa-lärjungar inte har några förebilder i kultiveringen. Och det är inte bara att ni i er personliga kultivering måste följa er egen väg – inte ens den kultiveringsform som jag har vidarebefordrat till er har några exempel att följa. Så ni måste helt enkelt lysa upp den här vägen själva. Varför? Ni kanske redan har insett det genom era erfarenheter i kultiveringen, och jag har också talat förut i olika omgivningar om Fa: orsaken är att det historiska ansvar som har tilldelats Dafa-lärjungar är kolossalt, antalet involverade varelser är enormt, och kraven på Dafa-lärjungar är extremt höga. Dessutom är i världen idag den medfödda grunden[i] hos de levande varelsernas egna urandar avsevärd. Som ni vet är ni Dafa-lärjungar och ni tillhör Dafa-lärjungarna i Fa-upprätandeperioden. ”Dafa-lärjungar i Fa-upprätandet” har ett enormt ansvar, innebörden i den titeln är ytterst omfattande. Hur Dafa-lärjungar ska kunna uppnå så mycket mäktig dygd, det är det som gör ert kultiveringssätt unikt. Om ni inte antog den här kultiveringsformen, eller om ni antog någon av kultiveringsmetoderna i det förgångna, då skulle ni, Dafa-lärjungarna under Fa-upprätandeperioden, inte kunna uppnå målen med er kultivering, ni skulle inte kunna uppfylla det enorma ansvaret i era uppdrag, och än mindre skulle ni kunna nå de nivåer som Dafa-lärjungar ska nå eller uppnå den guowei som ni ska uppnå.

Då skulle en sådan fråga uppkomma: det är ytterst svårt för en person att bryta sig ut ur den världsliga världen, att lyckas med att kultivera ut från människorna. Dessutom har inga exempel från historien efterlämnats att referera till, och kultivering genom att följa religionerna från det förgångna eller från modern tid fungerar inte. Människor har känt till hur buddhistmunkar kultiverar, hur daoister kultiverar, hur kristna och katolska klostermunkar kultiverar, och hur världens människor tror på gud(ar). Men att tro på gud(ar) är naturligtvis annorlunda än att vara någon som kultiverar sig själv, därför att när ni [bara] tror på gud(ar) är det bästa scenariot att gud(ar) kommer att vaka över er i viss utsträckning och ge er välsignelse, eller så kan de, när det gäller exceptionellt goda individer, stiga upp till en guds paradis och bli en vanlig varelse där. Men i inget av de scenarierna når någon guowei. Att tro är i vanlig mening inte likvärdigt med att kultivera, och genom kultivering kan man uppnå en guowei. Med andra ord kommer en person med guowei inte bara att bli en vanlig varelse i himlen – han kommer att ha en gudomlig position. Och när det gäller Dafa-lärjungar krävs det av er att ni uppnår utomordentlig guowei. Eftersom ansvaret är enormt knuffas kultiveraren till den nivån. Ni måste ta på er så mycket ansvar, så omfattningen av de svårigheter som inträffar är enorma. Här pratar jag inte om graden av utmaningar som tvingas på er av de gamla krafterna, utan snarare graden av svårigheter som orsakas av kultiveringsvägen i sig. I praktiken har ni känt de lidanden och de prövningar som måste uthärdas och svårigheten att bryta sig ut ur mänskligheten i den här kultiveringsvägen. Under er kultivering upplever ni alla slags mänskliga tankar, alla slags saker som rör era egenintressen, och alla slags föreställningar som kommer över er [för att härda er] i alla avseenden, och sammanflätat därmed är oförnuft som orsakats av känslor och illusioner samt den känsla ni har när ni är oklara i huvudet att det är svårt att bryta de mänskliga fasthållandena. Och i era dagliga liv har ni familj, samhälle, arbete och kultivering, plus den press på er som Dafa-lärjungar som orsakats av förföljelsen och svårigheter i varje hänseende på grund av förföljelsen. I själva verket är allt det bara den del som ni kan förnimma – det finns också den del som ni inte kan förnimma. Det ni gör tycks vara ordinärt och de saker ni gör tycks vara mycket lika dem som vanliga människor kan göra genom att uthärda svårigheter. Men det är annorlunda. En och samma sak är annorlunda när den görs av Dafa-lärjungar istället för av vanliga människor, eftersom det ni står ut med och uthärdar är annorlunda.

På ytan verkar det som om förhållandena är desamma, men i själva verket är de olika. Varför? Jag ska ge er ett exempel. Det finns kristna i olika delar av världen som, när årsdagen av Jesu lidande och död kommer, anordnar en tilldragelse där vissa människor faktiskt spikar fast sig på ett kors. Kanske gör de det för att visa deras gud att de också upplever det lidandet. Men det är absolut annorlunda jämfört med vad Jesus uthärdade. Varför är det då annorlunda? När Jesus korsfästes kunde människor inte se att han gottgjorde människornas synder, och att en enorm mängd synd och karma från ett stort antal människor pressades ner på honom – väldigt mycket, väldigt stort och väldigt kompakt. Det var det som orsakade honom ett sådant enormt lidande. Vid den tiden, även om han inte hade blivit torterad så skulle han ändå inte ha kunnat stå stadigt. Hans börda var så stor att det var svårt till och med att andas. Det slags lidande som kom från pressen av levande varelsers enorma mängd synd och karma, det fruktansvärda mentala traumat, och reaktionerna från den skada som tillfogats varje cell i hans kropp – detta är inte saker som en vanlig människa skulle kunna tåla. Det är inte något som vanliga människor skulle kunna tåla. Och föreställ er hur det utöver en sådan vånda var för honom att bli korsfäst. Vissa saker [som verkar vara] likadana är faktiskt bortom vad vanliga människor kan föreställa sig. [Vissa saker kan] tyckas vara väldigt lika vanliga människors saker, medan situationen bakom dem i själva verket är fullständigt annorlunda – de är som natt och dag.

Mästaren har reducerat en avsevärd mängd av den karma som Dafa-lärjungar ursprungligen hade, men beroende på det enorma ansvar som Dafa-lärjungar axlar så ska Dafa-lärjungar i kultiveringen, förutom svårigheter på grund av en viss mängd karma, uthärda lidande som i grund och botten är från den process där ni förbättrar ert xinxing. Den här förföljelsen är något som de gamla krafterna har påtvingat oss, och det är ingenting som Fa-upprätandet behövde. Trots det har ni tagit er igenom. Oavsett hur hård och mödosam resan har varit så har ni inte backat när ni ställts inför dessa svårigheter, och ni har fortsatt på vägen mot gudomlighet. Visst, en del av er fortsätter bara att snubbla över er själva, ramla åt höger och vänster när ni går framåt, snavar och faller gång efter annan. En del har gått framåt rätt bra och stadigt. Hursomhelst har dock situationen för Dafa-lärjungars kultivering överlag och Dafa-lärjungars bekräftande av Fa varit mycket stadig och solid. Som gudar betraktar det ser de att situationen och riktningen för Dafa-lärjungars kultivering inte kan hindras. Med andra ord spelar det ingen roll hur hård resan har varit, trots att en sådan här kultiveringsväg aldrig någonsin existerade tidigare har Dafa-lärjungarna framgångsrikt kämpat sig igenom utmaningarna. När ni bekräftar Fa ser många saker likadana ut som, eller tycks vara identiska med, formen för vanliga människors saker. Emellertid är faktorerna bakom de sakerna och Dafa-lärjungarnas utgångspunkt för att göra saker och ting, det ansvar som lärjungarna axlar och deras ändamål, fundamentalt olika dem bland vanliga människor.

På grund av den skiljevägg och störning som orsakats i det mänskliga samhället av de gamla krafternas faktorer och det gamla kosmos faktorer, kan gudar inte framträda öppet här, och de störande demonerna och hur de slås ner och förintas kan inte visas för levande varelser. De sätt på vilka kultiverare fullständigt skiljer sig från vanliga människor har alltid skymts på grund av skiljeväggen. Ondskan har gjort skadliga saker under den här tiden innan Fas upprätande av människovärlden kommer. Ändamålet med att göra Fa-upprätandet här i människovärlden är absolut inte att placera Dafa-lärjungarna eller Fa-upprätandet i illusionen. Den Trefaldig världens miljö skapades för Fa-upprät­andet och ändamålet var att göra detta till platsen för Fa-upprätandet och att inte störa de gudomliga världarna. Därför använder vi den här miljön och de här mänskliga tillvägagångssätten för att bekräfta Fa. Men det innebär inte att vi godkänner att de gamla krafterna stör Fa-upprätandet, det innebär inte att vi godkänner de saker de har arrangerat. Det mänskliga samhället befinner sig i illusionen och människor kan inte se hurdant kosmos verkligen är eller varelsernas verkliga situation. Det är så varelser är på den här nivån, men situationen under Fa-upprätandet styrs av Dafa och den förändras i enlighet med vad som krävs så att Dafa kan rädda alla varelser. Faktum är att Dafa-lärjungar vid den här tiden måste göra gudomliga saker, eftersom det för Dafa-lärjungar inte längre är deras personliga kultivering som kommer i första hand. Att rädda levande varelser och rekonstruera det kolossala himlavalvet under Fa-upprätandet är syftet. Ni måste göra Fa-upprätande saker och saker för att rädda alla varelser, så ni måste rensa bort de hinder som den här miljön presenterar och bekräfta Fa. I den här situationen där ni inte, så som gudar gör, fullständigt kan se de verkliga förändringarna i er själva under er kultivering, har ni istället– bland störningar och de prövningar i vilka ni smärtsamt skiljer er från era fasthållanden – litat på upprätta tankar som kommer från era ständiga Fa-studier, och marscherat framåt. Det är verkligen svårt att klara sig igenom, men Dafa-lärjungar har överlag kommit igenom. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på de senaste årens förföljelse av Dafa-lärjungar vilken arrangerats av de gamla krafterna. Dafa-lärjungar som helhet har verkligen klarat sig igenom. Det spelar ingen roll vad som har hänt med er under den här tidsperioden, och trots att vissa saker som verkligen inte borde ha hänt ägde rum och vissa icke tillfredsställande saker inträffade, har det på det hela taget varit verkligt bra, och generellt sett har ni fortsatt att gå framåt.

Resan är ännu inte avslutad, och förföljelsen har inte upphört, så ni måste fortsätta på er väg. När det gäller återstoden av resan tror jag att ni har viss tillförsikt nu. Fastän det är för sent är många varelser som förföljde Dafa-lärjungar och störde Fa-upprätandet djupt ångerfulla nu: ”Varför förföljde vi Falun Gong på den tiden? Om vi inte hade förföljt Falun Gong skulle vi aldrig ha varit i den här hemska belägenheten.” Det jag säger är att den framtid som ligger framför Dafa-lärjungar blir ljusare och ljusare, och ni kan också alla se det nu. Den övergripande situationen för Fa-upprätandet i kosmos har förändrats snabbt, för Fa-upprätandet har stormat fram med en hastighet som överskrider alla tider, det kommer allt närmare den här så kallade ”verkliga” dimensionen, och kommer allt närmare det område som är synligt för det mänskliga ögat. Det har närmat sig ytan från mikrokosmos, och utrymmet som är kvar är mycket litet nu. Naturligtvis, trots att det återstående utrymmet i den ytliga mänskliga dimensionen är mindre nu så är, som ni vet, de slutliga faktorerna på höga nivåer, och de avskiljda faktorernas volymer större nu. Det är därför som ondskans otillräcklighet efter att andarna på låga nivåer och de skamliga demonerna minskat, just nu kompenseras av de avskiljda faktorerna. Fastän framfarten accelererar finns det fortfarande hinder. Men hursomhelst är det just nu som om det goda och det onda står på två sidor av en våg, i vilken ondskan fullständigt har förlorat sin tyngd, medan Dafa-lärjungarnas sida väger ner nästan till botten. Med andra ord är framgången för Fa-upprätandet och Dafa-lärjungarnas kultivering oundvikliga realiteter nu. Vårt arbete är ännu inte helt färdigt dock, och när det gäller personlig kultivering kan varje steg vara kritiskt för att avgöra huruvida var och en av Dafa-lärjungarna kan nå Fulländning. Jag tror att oavsett hur långt saker och ting går till slut, hur svår störningen än blir, eller om Fa-upprätandet gör er fullständigt medvetna om allting, så måste ni fortfarande kultivera på ett ädelt och upprätt sätt och inte bli påverkade av några positiva eller negativa saker – se till att ni inte blir störda av några positiva vändningar som orsakas av situationen eller av vilken situation som helst som kan uppstå.

Genom att ha kommit igenom så mycket är ni faktiskt ganska välbalanserade nu, och ni kan se på många saker med upprätta tankar och lugnt tänkta över saker och ting. Med inverkan från era upprätta tankar har ni effektivt stabiliserat den övergripande situationen för Dafa-lärjungars bekräftande av Fa. Eftersom ni nu har mognat kan ni förstå många saker. Det förhindrar alla vågor av störningar från att röras upp, och lämnar inga luckor för de onda faktorerna att utnyttja. Närhelst mänskliga tankar dyker upp bland Dafa-lärjungar är det något som ondskan kommer att dra nytta av, och de onda varelserna kommer att använda det för att göra de dåliga saker de vill göra. När Dafa-lärjungars mänskliga tankar blir minsta möjliga, när era upprätta tankar blir starka, och när ni är välbalanserade och stabila, då har ondskan ingenting att utnyttja, vilket gör situationen för Dafa-lärjungars bekräftande av Fa mer stabil. Den senaste tiden har det varit ovanligt att ostadighet framträtt internt bland Dafa-lärjungar. Och jag pratar inte bara om [Dafa-lärjungarna] utanför Kina. Detsamma gäller Dafa-lärjungarna i Kina: de har också blivit allt stabilare.

Naturligtvis, i kultivering manifesteras vissa fasthållanden som kommer från mänskligt tänkande, eftersom det är mänskliga varelser som kultiverar, inte gudar. Så eftersom det är människor som kultiverar framträder mänskligt tänkande under kultiveringen, och det är därför vi kommer att se fall där människor inte är flitiga. En del elever är benägna att bli impulsiva och det finns en del elever vars upprätta tankar är rätt dåliga. De har utnyttjats av de gamla krafterna till att göra en del dåliga saker. Genom dessa läxor kommer ni att bli uppmärksamma på detta när ni bekräftar Fa, och ni kommer inte att utnyttjas av de onda faktorerna framöver. När det gäller de elever som inte studerar Fa, vars upprätta tankar är svaga, som har alltför många mänskliga tankar, och som fortsätter att göra dåliga saker, låt mig berätta för er: antalet chanser som ni har kvar minskar. Jag vet att du trots att du har gjort Dafa mycket otjänster så vill du egentligen inte lämna Dafa. När allt detta når slutet och när alla Dafa-lärjungar når Fulländning, vad kommer du att göra? Och innan det händer kommer en utgallring av människor att uppenbaras i stor skala. Vad kommer du att göra när den utgallringen kommer? Mästaren vet allting, men jag kommer inte att säga någonting. Fortsätt att visa vem du är, vare sig det är någonting positivt eller negativt. Du kan antingen vara en ädel och upprätt Dafa-lärjunge eller hålla fast vid din mänskliga sida. I den vanliga världen kan du leva ditt liv för vad det än är vanliga människor strävar efter, eller på grund av rädsla kan du släpa dig fram som en skamlig existens i skuggorna. Men eftersom du har kommit nära Dafa hoppas jag att det finns en chans att rädda dig, och det är därför jag fortsätter att ge dig chanser. Jag kommer alltid att ge dig chanser, men beträffande huruvida du kan bli en Dafa-lärjunge, huruvida du vill ha dessa chanser, och huruvida du kan nyktra till och leva på ett sätt som är ansvarigt mot dig själv… vid den här tidpunkten kan saker och ting inte fortsätta att dras ut på. Även om du börjar gottgöra allt det och försöker komma ifatt nu så finns det väldigt få chanser kvar. Jag tror att efter ett litet tag kommer till och med dessa få chanser att vara borta.

De saker som Dafa-lärjungar gör nu för att motsätta sig förföljelsen har slagit världens människor med häpnad. Folk har sett envisheten, den utomordentliga godhet och det tålamod och förnuft som Dafa-lärjungar har visat upp när de utsatts för vanvettiga attacker och undertryckande. Många människor säger: ”Falun Gong-elever är så utomordentliga. De är sådana starka människor, och de har stått emot en så enorm ondska.” Hela regeringen, som kontrolleras av det mest ondskefulla, illvilliga parti, har genomfört attacker och undertryckande med gasen i botten, och landets hela propagandaapparat har fabricerat lögner i en överväldigande omfattning för att bedra allmänheten, vilket har fått nästan hela befolkningen att delta i förföljelsen. Dafa-lärjungar har lyckats stå emot och klara sig igenom detta det mest illvilliga undertryckande och en sådan skoningslös Röd Terror. Det har verkligen förundrat världens människor. Och det är trots det faktum att världens människor bara kan se den sida som är påtaglig och verklig för dem. De kan inte begripa vad som finns inuti Dafa-lärjungar eller Dafas djupare mening, och de kan inte förstå Dafa-lärjungarnas tillstånd som kultiverare, ändå är den påtagliga manifestationen tillräcklig för att väcka de människor som slår följe med ondskan och inte tänker klart. Hur har Dafa-lärjungar lyckats agera så anmärkningsvärt? Hur har de kunnat hålla sina upprätta tankar så orubbliga mitt i denna förföljelse? Hur har de kunnat få ondskan att kollapsa av sig själv när den förföljer Dafa-lärjungar? Det är på grund av att de är varelser av Upprätt Fa och Upprätt Upplysning som är formade av Dafa, och de är Lärjungar i Dafa som har stor medfödd grund och som är på resa mot gudomlighet, tilldelade uppdrag. I själva verket har ni, under den här tiden innan Dafas mäktiga Fa-upprätande kraft anländer, åstadkommit förändringar i tillståndet i den här världen. Dessutom har allting som Dafa-lärjungar har visat genom sina upprätta tankar och upprätta handlingar nu skapat ett Dafa-fält i den här materiella dimensionen bland mänskliga varelser, och detta fält har haft en enorm, positiv inverkan. Ni är alla fortfarande i kultiveringsprocessen, [annars], om ett annat tillvägagångssätt skulle användas, då skulle manifestationen av det här fältet redan ha blivit dominerande. Om det inte vore för att er kultiveringsväg fortfarande är oavslutad så skulle detta upprätta Dafa-fält ha fått alla onda faktorer i den här världen och alla orättfärdiga faktorer i det förgångna att lösas upp, bli bortrensade och fått dem att lämna sina platser. Ni såg hur ursinnig och elak ondskan var tidigare i förföljelsen av Falun Gong. Varför agerar den så annorlunda nu? Det beror på att de onda sakerna, de olika faktorerna som upprätthöll de dåliga människorna, och fälten de formade tidigare har förintats, och Dafas enorma upprätta faktorerna tyglar och förintar dessa onda saker. De dåliga människorna har förlorat den drivande kraften bakom sig och de är nu rådvilla.

Med andra ord finns det fortfarande en del människor som är oklara i huvudet medan dessa gigantiska förändringar äger rum. Det är dags för dem att vakna upp och bli medvetna om vad de gör. De sanningar och principer som jag, Li Hongzhi, gjort kända, har aldrig avslöjats på tusentals, ja miljontals år, eller av någon av frälsarna tidigare, oavsett vilka de var, av någon av de Upplysta varelser som kom ner till den här världen, oavsett hur många det har funnits, eller av någon av de odödliga som upplystes till vissa sanningar, oavsett hur många det har funnits. (Applåder) Detta är ingenting som en vanlig människa skulle kunna göra. Och det som Dafa-lärjungar har uppvisat, uppvisat i sin kultivering, under sin kultiveringsprocess, och det de har kunnat upplysas till och bekräfta, är helt och hållet bortom vad vanliga människor kan begripa, och det kan heller inte jämföras med kultiveringstillstånden i det förgångna. Dessutom, beträffande att rädda människor i en sådan stor skala, och denna löst organiserade kultiveringsform – särskilt hur människor är när de kultiverar under detta lösa styre – dessa saker har heller aldrig förut skådats. Med andra ord, ur vilken synvinkel man än ser på det så borde det få dig att lugnt riktigt tänka över saker och ting för dig själv och klartänkt försöka begripa denna situation i vilket Dafa sprids i stor skala.

Situationen har ständigt förändrats sedan 20 juli 1999. Ni har alla sett att situationen för Dafas Fa-upprätande i kosmos har förändrats fortare och fortare, och det manifesteras mer och mer i det som är påtagligt för människor här. Men det har alltid funnits vissa elever – och naturligtvis innefattar det jag pratar om här elever i Kina – som säger med munnen: ”Vi vill hänga med i Fa-upprätandets faser. Vad Mästaren än säger kommer vi att göra det.” Men i själva verket, när något verkligen behöver göras så kanske jag inte uttryckligen berättar för er att det är den nya fasen. Ni vet alla att i bekräftandet av Fa råder det verkligen en föränderlig situation, och det är oundvikligt. Det finns definitivt en skillnad mellan den här tiden då Mästaren gör Fa-upprätande och tiden innan Mästaren gjorde Fa-upprätande. När det gäller vad som helst, innan och efter att det görs, och till och med under den process där det görs, förändras saker och ting gradvis. Och när något täcker ett stort område innefattar det förändringar i situationen.

Så alla pratar om att hänga med i Fa-upprätandets fortskridande, men när de Nio kommentarerna kom ut var det många elever som inte förstod. Då skrev jag två korta artiklar, däribland Rotera hjulet mot människovärlden. Vid den tidpunkten verkade alla plötsligt förstå: ”Åh, Mästaren har gjort det, så vi ska också göra det.” Men i själva verket, om Dafa-lärjungar hade tänkt över det lugnt, förnuftigt och utan att använda mänskligt tänkande, så skulle de ha förstått det omedelbart: skulle man någonsin kunna uppnå upplysning med någon som helst tro på det kinesiska kommunistpartiet (KKP) eller tanken om att KKP, som undertrycker Dafa, är bra? Det är absolut omöjligt, eller hur? Våra Dafa-lärjungar har läst de Nio kommentarerna och eftersom det partiet är någonting av en sådan natur, tänk på hur många människor i världen som har vilseletts av det och som således inte tror på gudar, och hur många människor som följer det och förföljer Dafa-lärjungar och syndar mot Dafa. Kan vi göra annat än att rädda de människorna? Skulle vi någonsin kunna godkänna det? Så jag kunde se att en del elever fortfarande höll sig själva tillbaka genom mänskligt tänkande, och en del saknade upprätta tankar och trodde det var att blanda sig i politik. Det var därför jag skrev de där två korta artiklarna. Trots det vet jag att det i Kina fortfarande finns en grupp elever vars mänskliga tänkande krånglar till det och de vill inte förstå. Är det inte egentligen rädsla och fasthållandet till egenintressen som får dem att inte släppa det? När vi erbjudit räddning kunde vi inte ha gjort saker och ting lättare – har det inte sagts att människor till och med kan göra sina deklarationer under alias? Det spelar ingen roll vilket namn som används eftersom det gudar ser på är människors hjärtan. Gudar kan se vad människor tänker och vad de gör. När det gäller dem som har skäl som ligger bortom deras kontroll kan de använda vilket namn som helst. Människors namn på Jorden används ändå inte i himlen. När människor på Jorden ger någon ett namn, tror ni då att gudar följer efter och kallar honom det? Det gör de inte. Dessutom finns det många människor som har samma namn. Människorna på Jorden är numrerade och de refererar till dem med nummer. (Publiken skrattar)

När jag tar upp de här sakerna menar jag inte att vissa elever inte kan hänga med i saker och ting eller att de är dumma. Vad det handlar om är att en del människors tänkande störs av det onda partiets faktorer – det onda partiets faktorer har en effekt. Mitt i den partikultur som skapades av ondskan har de människornas tankar, vilka skulle möjliggöra för dem att se det klart för vad det är, förvirrats. Denna förvrängda kultur formades genom att den avsiktligt gradvis ingöts i er sedan grundskolan, sedan gymnasiet och hela vägen upp till vuxen ålder, och det började till och med så långt tillbaka som när ni började lära er och komma ihåg saker. Med andra ord tänker nuförtiden alla i Kina på den onda partikulturens sätt. Naturligtvis, om det ondskefulla partiet inte hade förföljt Falun Gong i Fa-upprätandet, då skulle det inte ha varit någon fråga, eftersom många förvirrade kulturer och idéer naturligt kommer att bli korrigerade i Fa-upprätandet. Kultiverare skulle inte ha behövt göra någonting i det avseendet, och det partiets onda ande skulle likaså ha rätats upp och således räddats. Men så fort det började förfölja Falun Gong blev det den mest ondskefulla ande, för detta är en tid då Dafa-lärjungar bekräftar Fa och Dafa genomför Fa-upprätande. Så Dafa-lärjungar måste se det tydligt för vad det är, och människor som representeras av det måste tydligt klargöra sin inställning beträffande huruvida de kommer att följa den illvilliga demonen eller välja det ljusa och ett evigt liv. De måste förstå den här frågan sansat nu. Gudarna är fast beslutna att rensa bort det från mänskligheten. Och dessutom har det verkligen förföljt Dafa-lärjungar och stört Fa-upprätandet under dessa år på ett förskräckligt ondskefullt sätt. Så varför behöver då världens människor deklarera sin inställning? Därför att alla [från Kina] har sagt saker om att följa det. När människor avgav en ed när de invigdes i partiet, [ungdoms]förbundet eller [ungdoms]pionjärerna höjde de alla en knytnäve och svor att de under resten av livet skulle kämpa för den onda kommunismen och att de skulle ägna sina liv åt det illvilliga partiet. Det illvilliga partiets onda ande håller fast vid detta och förföljer de människorna till döds. Den onda anden påstår att de människorna avlade ett löfte på den tiden att de skulle ge sina liv för det, så det använder det för att förfölja människor. Dessutom existerar fortfarande det illvilliga partiets faktorer i sinnena och kropparna hos dem som inte ser det tydligt för vad det är. Hur skulle ni kunna undgå att se det tydligt för vad det är? Och efter att ni har sett det klart måste ni eliminera det.

Naturligtvis, jag var inte särskilt uttrycklig i frågan om det onda partiet tidigare, och det berodde på att jag på den tiden ville fortsätta att ge chanser till alla varelser, inklusive den onda anden, det illvilliga partiet. Ett annat skäl är att många, många yttre onda faktorer på den tiden deltog i att störa Dafa och förfölja Dafa-lärjungar, så med en så stor mängd gigantiska, mångfaldiga onda varelser som pressades in i den Trefaldiga världen framför oss var det bästa tillvägagångssättet att koncentrera sig på att eliminera dem. Efter att de eliminerats var vi tvungna att spåra upp den som fick hit dessa fruktansvärda demoner. Vem initierade förföljelsen av Falun Gong i världen och dessutom spelade en ledande roll hela tiden? Det var det onda partiet och den där löjliga skurken i människosläktet. Den löjlige ondskefulle gängledaren var ledare för partiet, eller hur? Ledd av avundsjuka tog den täten i att göra onda gärningar mot Dafa-lärjungar i den här världen. Den där saken, som var ett resultat av att en ande på låg nivå reinkarnerade som människa, är ingenting på egen hand. Dess avundsjuka passade perfekt till att utnyttjas av den onda anden i det illvilliga partiet. Så den dåliga personen och den onda anden blev kumpaner. Den onda personen tog täten, medan den onda anden i det illvilliga partiet har varit den verkliga brottslingen som har satt fast sig själv på människokroppar för att förfölja Dafa-lärjungar. Och alla de onda faktorerna som har kommit ner från bortom den Trefaldiga världen har utnyttjat den onda anden i det illvilliga partiet för att tillsammans förfölja Dafa-lärjungar, och all ondska har varit inblandad i förföljelsen. Ni känner till de här sakerna jag pratar om. De Nio kommentarerna har varit publicerade ganska länge nu och många elever är mycket klara över detta redan.

Situationen i Fa-upprätandet måste förändras ständigt. Någon frågade mig en gång: ”Mästare, vilken punkt skulle vi ha kommit till nu?” Och jag sade: ”Gör bara det ni ska göra för stunden.” Fa-upprätandet i kosmos kommer inte att förändras momentant medan vi pratar. (Publiken skrattar) När någon slags förändring måste inträffa i Fa-upprätandet kommer en situation definitivt att uppstå, men uppkomsten av den nya situationen rör upp vissa fasthållanden som kommer från mänskligt tänkande. Eftersom det är människor som kultiverar kommer de fasthållanden som fortfarande finns kvar att ha en effekt. Det är därför som en känsla som inte är rätt kommer att uppkomma inuti en del människor, och de kommer till och med att bli oklara i huvudet och förstå saker och ting på samma sätt som en vanlig människa. Efter att de Nio kommentarerna publicerades pratade vid en viss tidpunkt en del elever som inte förstod, om saker och ting som huruvida vi blev politiska. Faktiskt kan de dåliga människor som förföljer er stämpla vadhelst ni gör som att ”bli politiska”, och vadhelst ni gör kan förvrängas, eftersom de är fast beslutna att förfölja er, de är beslutna att göra skamliga saker mot er. Så de kommer att använda allting ni säger och vända på det för att förtala er, och oavsett hur bra någonting ni gör är så kommer de att säga att ni har gjort någonting dåligt. När ni avslöjar deras förföljelse kommer de att säga att ni ”blandar er i politik” och använder det för att göra människor irriterade och för att försöka rättfärdiga deras förföljelse. Låt inte det som de dåliga människorna säger påverka er. Vanliga människor kan inte påverka kultiverare. Kultiverare kan inte påverkas av vanliga människor. När ni har gått igenom allt detta har ni verkligen blivit mer förnuftiga. Jag tror att från och med nu kommer inga av de faktorer som vill störa Dafa och förrycka situationen där Dafa-lärjungar bekräftar Fa och räddar varelser, att kunna få Dafa-lärjungar att vackla. På senaste tiden har jag egentligen inte blandat mig i, och jag har sagt väldigt lite, om många av de saker som Dafa-lärjungar gör. Det är för att ni alla vet vad ni ska göra. Gör bara saker och ting i enlighet med hur Fa-upprätandet fortskrider.

Varje människa har sin egen resa för att bekräfta Fa. Många elever har samlats och grundat olika medier, och många elever har kommit på olika sätt att bekräfta Fa liksom olika sätt att klargöra sanningen och stoppa förföljelsen. Det går bra att bara fortsätta och göra de sakerna. Jag vet att ni verkligen har gjort bra ifrån er den sista tiden, och ni blir bättre och bättre. Mästaren är sannerligen nöjd. Ibland när jag tittar på nätet, bläddrar i tidningarna eller tittar på TV-programmen, när jag hör och ser de saker ni gör känner jag mig rätt överväldigad. Jag kände sällan så här förut. Nu förändras situationen mycket fort, och Dafa-lärjungar har mognat. Den upprätthet som de har visat upp är verkligen utomordentlig. De elever som klargör sanningen på Manhattan i synnerhet… i det kyliga vädret, under väldigt svåra omständigheter och när det är stor brist på resurser och pengar… de Dafa-lärjungarna har övervunnit alla slags svårigheter och har arbetat för att klargöra sanningen, rädda alla varelser och bekräfta Fa. Den fasta beslutsamhet de har visat upp har skakat himmel och jord. Alla gudarna har sett det. Det är utomordentligt, verkligen utomordentligt. Naturligtvis gäller detsamma i andra miljöer. De som har fortsatt att klargöra sanningen och bekräfta Dafa vid konsulaten och ambassaderna eller under olika förhållanden, oavsett var de är strålar Dafa-lärjungar med ett skinande ljus och spelar en roll i att bekräfta Fa.

Jag slutar här. Om ni vill fråga någonting, låt oss då under den tid som är kvar göra på det vanliga sättet (applåder) – ni kan skriva ner er fråga på en papperslapp och lämna fram den så ska jag besvara den åt er. Jag kommer att besvara frågorna, och utifrån den nuvarande situationen löser vi en del problem. Om ni har frågor kan ni lämna fram era papperslappar.

Lärjunge: Ärade Mästare, var vänlig och berätta vad betydelsen av ”Helige kungen som roterar hjulet” är. (Publiken skrattar, applåderar)

Mästaren: De av våra elever som har läst Sakyamunis skrifter vet förmodligen att han på den tiden då han lärde ut Fa talade om ”Helige Falun-kungen”, också känd som ”Helige kungen som roterar hjulet”. Namnet Helige kungen som roterar hjulet har använts oftare i människovärlden, medan Helige Falun-kungen är den titel som används i himlen.

Buddha Sakyamuni sade en gång att den Helige Falun-kungen är den mest allsmäktige och mäktige Tathagatan i universum. En Tathagata är en Fa-kung. Kungen i en Buddhas paradis är en Tathagata. Vi kallar det ”Tathagata” baserat på tankar i kultivering och upplysning. ”Tathagata”[ii] betyder att Buddhan har kommit med sanningen och makten att göra det han vill. Så världens människor kallar Fa-kungarna ”Tathagata”, vilket är ett annat korrekt sätt att förstå det på, eftersom de [Tathagatorna] begriper sanningarna på den nivån, och bland alla varelserna i deras respektive områden är de de högsta och förstår de högsta sanningarna på de nivåerna. Det är därför de är Fa-kungar, det vill säga kungar över varelserna på en viss nivå eller över den gruppen varelser. Det finns många Fa-kungar. Naturligtvis, för människor finns det oräkneliga varelser som är Tathagator, varav en är den Helige Falun-kungen. Varför nämnde Buddha Sakyamuni specifikt den Helige Falun-kungen vid namn? Det var för att den Helige Falun-kungen skulle stiga ner till människovärlden för att lära ut Fa och rädda människor. Självklart, ni kanske har hört att Buddha Sakyamuni också sade att Maitreya skulle stiga ner till människovärlden och rädda människor. Faktiskt är ”Maitreya” ett namn, och ”Helige kungen som roterar hjulet” är en titel – en kungatitel – vilket om det sägs med mänskliga termer är, ja, en yrkestitel. (Mästaren skrattar)(Applåder)

Som jag har förklarat förut måste gudarna på nivåerna nära den Trefaldiga världen ersättas efter en viss tidsperiod. Förfarandet med att ersätta medför ett problem, nämligen att varelserna i lägre riken ska/bör ha ett evigt koncept om gudar, och ändå, låt oss säga att en gud ger sig av och människorna inte visste vart han hade tagit vägen, om ingen visste, då skulle denna typ av ständiga ersättning göra så att de levande varelserna i den Trefaldiga världen hamnade i ett förvirrat tillstånd. Varelserna på låga nivåer har känslor (qing), så de skulle bli förbryllade. Varelserna skulle tänka: ”Vad hände med guden jag trodde på? Åh nej, han är borta. Vem ska då se efter mig i hans frånvaro?” Detta är det problem som skulle uppstå. Så guden som tar över fortsätter att se efter de människor som skulle räddas av den föregående guden. Och på grund av att han ersätter den föregående guden antar han således den föregående gudens titel och till och med hans utseende, allt på samma gång. Deras utseenden är inte identiska, men de är i stort sett likadana, de är ganska lika och likadana. I grund och botten är emellertid det som tas över gudens eller Buddhans titel. Alla känner till Bodhisattva Guanyin. Nå, vet ni hur många Bodhisattva Guanyin det har funnits? Om de alla satt tillsammans skulle det bli en ganska stor samling. Oj... det skulle förmodligen ta en del tid att räkna dem allihop! Och hur är det med Buddha Sakyamuni – hur många av honom har det funnits? Det är återigen en ansenlig mängd. Under de senaste 2 500 åren har det funnits så många som tusentals av honom. Och hur många Buddha Amitabha har det funnits? Hur många Jesus har det funnits? Hur många Heliga Maria har det funnits? Hur många av den Hedervärda ursprungliga gudomliga har det funnits? De skulle också till antalet uppgå till en stor mängd. Och jag pratar inte om saker som deras Fashen eller när de gör exakta kopior av sig själva. På grund av att de är så nära den Trefaldiga världen – och när man är nära den Trefaldiga världen ses det som varelserna i den Trefaldiga världen spelar upp, och de faktorer som kommer från de många föreställningar de världsliga människorna har, direkt och projiceras direkt dit man är – kommer dessa saker att störa de gudarna. De är gudar utanför den Trefaldiga världen och är annorlunda jämfört med varelserna inuti den Trefaldiga världen, men ändå räknas det när saker och ting fortsätter länge som störningar för dem.

Ni vet, jag har berättat en princip för er tidigare: allting som en person ser fyller hans hjärna. När han fylls upp med många bra saker kommer att han att bli en god människa. Och om han fylls upp med många dåliga saker kommer han att bli en dålig människa. När en Dafa-lärjunge kontinuerligt läser Dafa-böckerna är han en varelse i den upprätta Fa, och när han kultiverar till en gud kommer han att vara en Fa-kung. Gudar observerar från höga platser beteendet hos varelser i den Trefaldiga världen. Och trots att de är gudar kan de, med tiden, ändå påverkas. Varelserna i den Trefaldiga världen kan, trots att de är väldigt olika gudar, fortfarande påverka dem. Det är därför som gudar bortom den Trefaldiga världen vid en viss tidpunkt måste ersättas. De måste ge sig av, gå därifrån. När de ger sig av ropar de människor som de försökte rädda fortfarande på hjälp från Jesus, Sakyamuni, Bodhisattva Guanyin [eller vem det än är]. Vad händer då efter att den guden ger sig av? Vem kommer att se efter dem? När en gud ger sig av slutar han verkligen att hantera alla de saker han hanterade förut. Så innan han ger sig av kommer han att rädda någon och föra upp den personen för att ersätta honom, ge honom samma Fa-kraft, och få honom att kultivera fram ett identiskt utseende, vilket är en gudomlig kropp; de får till slut samma utseende. På grund av att den tidigare guden fick honom att kultivera fram den tidigare gudens utseende blir han väldigt lik den tidigare guden. Men hans egna faktorer är också införlivade, så det finns en skillnad i hur de ser ut, trots att likheterna är starka. Och deras mäktiga dygd, nåd och gudomliga krafter är ungefär desamma. Det är på grund av att den som tar över måste nå den nivån innan han kan göra så. Det kan inte vara så att ditt namn är, låt oss säga John Doe, medan hans är Jack Smith, och när du kommer upp dit och någon frågar vem du är så säger du att du är John Doe och inte Jack Smith. Det skulle inte fungera. Du måste vara Bodhisattva Guanyin, du måste vara Jesus, du måste vara Buddha Sakyamuni, du måste vara den Hedervärda ursprungliga gudomliga, och så vidare. Ditt jordiska namn kan inte längre användas. Så allt detta syftade till att säga att efter en viss tidsrymd ersätts gudar, även om den gudomliga positionen, den gudomliga titeln, och gudens mäktiga dygd inte förändras.

När det gäller Buddha Maitreya, ni vet, i människovärlden har det funnits många som har lyckats bli Buddha Maitreya genom kultivering. Det fanns en ”Tygpåsemunk”, till exempel, som kultiverade till Buddha Maitreya. När han var i människovärlden hade han alltid en tygpåse på sig. När han bad om allmosor lade han den mat han fick i väskan och bar den på ryggen. Tygpåsemunken var ofta i Hangzhou-området. På sommaren blir det ganska varmt i regionen söder om Yangtze-floden, så han lät ofta skjortan vara uppknäppt och visade sin mage, och han var lite knubbig. Så ända sedan dess har Buddha Maitreya avbildats på det sättet i den kinesiska Han-regionen. [De gjorde den associationen] eftersom när han nådde Parinirvana [och just skulle lämna Jorden] lämnade han kvar en dikt som vittnade om att han var Maitreya och löd: ”Maitreya, Maitreya, den sanne Maitreya.” Munkar och andra på den tiden förstod inte vad den handlade om. De tänkte att han var en reinkarnation av Maitreya. De tänkte: ”Åh, så Tygpåsemunken var i själva verket en reinkarnation av Maitreya.” Men han var faktiskt inte en reinkarnation av Maitreya. Han hade kultiverat till Maitreya. Och det är av samma orsak som munkar i den tibetanska buddhismen undervisas att kultivera mot en bestämd gud. De är inte klara över vad den grundläggande orsaken är. Men det är i själva verket syftet. När väl en person fullbordar sin kultivering blir han ersättaren för den tidigare guden. Men det har alltid varit den sekundära uranden som kultiverat och som stått för ersättningen.

Många personer genom historien har kultiverat till Buddha Maitreya. Var och en valdes faktiskt från ett himmelskt paradis och sändes ner för att kultivera. Maitreya är en Buddhas position, och Fa-namnet för en Buddha. På Buddha Sakyamunis tid skulle en av hans lärjungar kultivera till Maitreya, så Buddha Sakyamuni talade om hur Buddha Maitreya skulle stiga ner till människovärlden i slut-dharmatiden. Men han talade faktiskt inte om den tidens Maitreya. Han talade om en Buddhas titel och hur en Buddha Maitreya i framtiden skulle stiga ner till människovärlden. Med andra ord, eftersom det var titeln på en Buddha var det inte viktigt att avslöja för världens människor vem den efterträdande guden var, och hans ursprungliga namn var inte längre viktigt. Men efter att ha kommit till den här tidpunkten idag i historien har levande varelser fått veta att den Helige Falun-kungen och Buddha Maitreya skulle stiga ner till människovärlden och den exakta relationen mellan de två blir därför viktig. Precis vem som verkligen skulle bli den Buddha Maitreya som kommer den här gången blir något som levande varelser intresserar sig för. Tidigare hade inte människorna tillåtelse att få känna till successionen av Buddhans titlar, och än mindre kunde de veta vem som verkligen är den gud som innehar den positionen. Men att prata om det i kretsen kring himmelska varelser, bland Dafa-lärjungar, är okej.

Så med andra ord är den Maitreya som Buddha Sakyamuni talade om i själva verket den Buddha Maitreya som stiger ner till världen för att rädda människor under den slutliga tiden i världen, under människans sista dagar. Faktiskt visste en del människor i världen – och det är inte begränsat till människor i Öst, då en del människor i det västerländska samhället också visste – att den som verkligen skulle komma är Maitreya. Den gud som har den Buddha-titeln är den ende räddaren av kosmos varelser, är den högste Kungen bland Kungar i himlen, och räddar kosmos varelser under titeln Buddha Maitreya. Så förutsatt att han använder titeln Buddha Maitreya, vem var han innan han steg ner i människovärlden? Han kom från en ännu högre plats, reinkarnerade på många olika nivåer, och när han kom ner, nivå för nivå, var han olika gudar på olika nivåer och han antog Fa-titlarna på de nivåerna när han passerade förbi. Och när han steg ner i Fa-riket var han den Helige Falun-kungen, också känd som den Helige kungen som roterar hjulet. (Applåder)

Under normala omständigheter är det ovanligt att någon från en hög nivå kommer ner och direkt ersätter en viss gud. Och det är ovanligt att man låter en gud direkt ersätta [en annan gud] på samma nivå i himlen. Men det är normalt att skapa gudar på samma nivå som varandra. Det är inte så att alla gudar måste kultivera upp dit från nedan. Med andra ord skapas många [gudar] i högre riken under normala omständigheter, och ända sedan den tid då den Trefaldiga världen skapades har antalet av dem som har skickats ner och som sedan har kultiverats tillbaka upp inte varit litet. Det var därför som seden att ärva en Buddhas eller guds titel blev ganska vanlig. Den helige Falun-kungen är den Maitreya som skulle stiga ner under den här tidsperioden för att rädda människor. Och ”Maitreya” har blivit en Buddha-titel. Sakyamuni sade att den Maitreya som fanns bland hans lärjungar innehade en Bodhisatt-vas fruktstatus. Därför formades i människors sinnen, särskilt bland [de troende] inom religionen, tanken om att Maitreya innan han steg ner till världen skulle inneha titeln ”Bodhisattva”, och att han, när han steg ner till människovärlden och fullbordade sin uppgift att rädda människor, skulle bekräfta fruktstatusen Tathagata, det vill säga fruktstatusen för en ”Buddha”. Buddha Sakyamuni talade om en generell princip som gäller under normala omständigheter, istället för hela historien om Maitreya eller de specifika detaljerna om en särskild Maitreya. Dock talade i själva verket Buddha Sakyamuni om den Helige Falun-kungen mycket detaljerat, han sade mycket om honom. Som ni vet sammanställdes de buddhistiska skrifterna ungefär fem hundra år efter att Buddha Sakyamuni hade lämnat människovärlden. Så när senare generationer lämnade dem i arv förlorade de lite i sänder mycket av det som Buddhan en gång hade sagt. När de buddhistiska skrifterna sammanställdes var mycket av det som dokumenterades inte Buddha Sakyamunis ursprungliga ord. Och dessutom kunde skrifterna inte till fullo fånga omständigheterna, tidpunkterna eller platserna för Buddha Sakyamunis Fa-undervisning eller exakt vad han avsåg. Så det som sades om den Helige Falun-kungens nedstigande till människovärlden dokumenterades inte helt och hållet.

Jag säger inte att skrifterna i Sakyamunis Buddhism inte är bra. Förr kunde människor kultivera enligt hans skrifter, och det fanns Buddhor som såg efter saker och ting. Men eftersom människovärlden är en usel värld full av synder så bestämde de högre rikena att ingen Fa som skulle efterlämnas till världens människor kunde vara fullständigt sann. Det var därför mycket av Buddha Sakyamunis ursprungliga ord inte kunde dokumenteras under hans tid. Som människor skulle säga var det ”himlens önskan”. Som gudar ser det var det vad Fa-upprätandet dikterade. Hur kom det sig att Jesus ursprungliga ord på samma sätt sammanställdes från minnet av dem som kom senare? Varför lämnade Lao Zi efter sig endast fem tusen ord efter en livstids undervisning av Dao? Just på grund av att sanna och fullständiga skrifter inte kunde lämnas kvar i den usla världen; högre gudar hade förbjudit sanna och fullständiga skrifter från att lämnas till människan. I själva verket lämnas inte sanna skrifter till människan eftersom, för det första, det mänskliga samhället inte är ett samhälle för gudar, och den Trefaldiga världen ska vara en värld där principerna är omvända. Att lämna sanna skrifter här skulle vara en förolämpning mot gudarna. Bara Fa-riket och rikena ovanför det är Buddhors världar som har sann Fa och sanna skrifter. En annan orsak är att gudar aldrig skulle göra någonting endast med ett syfte, och därför är många, många faktorer involverade. De visste att den yttersta orsaken till skapandet och existensen för den Trefaldiga världen och den mänskliga rasen var att de, till sist, skulle användas i Fa-upprätandet. De ville inte att den Fa de hade lärt ut skulle lämnas kvar till människan och senare störa den grundläggande Dafa i kosmos som skulle läras ut under Fa-upprätandet på slutet. Det är den grundläggande orsaken. När människor senare mindes vissa saker och sammanställde skrifter var det en fråga om att människor försökte göra goda saker och sökte efter gud, och det är på det hela taget annorlunda. (Applåder)

Lärjunge: Gäller det krav du har offentliggjort i Zhuan Falun om att inte dricka alkohol alla drycker och all mat som innehåller alkohol? Till exempel att ta en öl som dryck till maten (publiken skrattar), äta en skål jäst risgröt till frukost eller att någon gång äta en chokladbit med alkoholfyllning i sitt dagliga liv (publiken skrattar). Går de här sakerna emot regeln om alkohol?

Mästaren: Om du verkligen förstår vad kultivering är till för kommer du att förstå alla de här sakerna. Men dagens samhälle har gjort allt till en enda röra. Till och med när man inte dricker alkohol finns det alkoholhaltiga saker blandat i den mat vi äter. Så även när du inte har druckit någon alkohol finns det ändå alkohol i din mage. Nu när samhället har blivit på det här sättet skulle man för att undvika det helt och hållet behöva sluta äta, eller hur? Dessutom är det i det västerländska samhället en fråga om kutym: de (särskilt fransmännen) tar en alkoholhaltig dryck till maten, det är en del av deras kost. Så när alla gör det och du inte gör det kan din familj tycka att du är lite konstig. Det var därför jag när jag i början spred Fa sade att om situationen är sådan så är det för nya elever ingen stor sak om de dricker ett litet glas. I kultivering är det ditt hjärta och sinne som räknas. Men om du som kultiverare vill vara flitig kommer du att ta kultiveringen mycket allvarligt. Om en person verkligen kan hålla sig till en hög standard kommer han att lyckas göra bättre ifrån sig med sådana saker. Men om han istället tycker att sådana saker inte spelar någon roll, då kommer han att vara mer slapp med sig själv och det är så skillnaderna uppstår.

När vi är inne på det här ämnet ska jag prata lite om mig själv. Ni vet, för några år sedan stannade Mästaren sällan på en plats länge. Det var på grund av att svärmar av onda varelser i andra dimensioner sökte överallt efter mig under förföljelsen. Det fanns så mycket onda faktorer på den tiden att de genomsyrade alla den Trefaldiga världens dimensioner. Och de fick dåliga människor att söka efter mig för att störa mitt fokus på att göra Fa-upprätande och att eliminera de dåliga sakerna. Det var därför jag flyttade omkring. På den tiden var jag i en bil så gott som dygnet runt och reste dagligen. En rad i en dikt jag skrev där det stod: ”Resa tusentals mil med bil,” beskriver faktiskt hur det var. Genom att jag flyttade runt konstant och genom gudars beskydd och kraftfull gong hölls saker och ting osynliga för ondskan, och ondskan kunde inte lokalisera mig. Knappt någon visste var jag var. Jag ville snabbt eliminera de onda faktorerna och skynda på Fa-upprätandets fortskridande och jag behövde skydda många saker i Fa-upprätandet från att bli avbrutna. Samtidigt med detta tittade jag på hur eleverna gjorde ifrån sig. Detta ledde till problem med ätandet. Det fanns inte kinesiska restauranger överallt dit jag åkte (alla skrattar), så många gånger åt jag amerikansk, japansk, koreansk eller europeisk mat. All slags mat går bra för mig. Men i många restauranger, när man går in där och bara äter utan att beställa någonting att dricka så blir ägarna lite upprörda (Mästaren skrattar), särskilt när väntar på sittpalts; många restauranger gör det mesta av sina vinster på dryckerna. Så jag kom på en lösning. Det finns en alkoholfri öl nuförtiden, så jag beställde alltid en alkoholfri öl för att komma runt det. Med det säger jag inte till er att följa mitt exempel.

På tal om detta kommer jag ihåg någonting. Under alla dessa år finns det en sida av Fa som jag inte har tagit upp med er. När förföljelsen var mycket intensiv år 2000 avslöjade elever i Kina den förtalande propagandan om Mästaren som ondskan hade hittat på, och någonting en elev sade har verkligen satt sig fast i mig. Och det är ett synsätt som måste korrigeras. Den onde gängledaren och KKP hittade på lögner och sade till våra elever att deras Mästare var så rik, att han hade den eller den lyxlägenheten i Peking och Changchun, och att han hade en så extravagant livsstil. När jag lärde ut Fa i Kina var min livsstil faktiskt ganska enkel. Nå, en elev i Kina sade: ”Vår Mästare är den bäste och han skulle inte vara på det viset. Om vår Mästare var så där skulle jag inte följa honom.” Det gjorde mig ledsen och mer än någonsin förstod jag de svårigheter och smärtor som känts av de tidigare gudomliga varelserna som hade stigit ned till världen för att rädda människor. Kultivering handlar om att kultivera sig själv – varför titta på andra?

Jag har undervisat er i kultivering, men det betyder inte att jag kultiverar precis som ni gör. Om så var fallet och om vi hade blivit dåliga, skulle ni då bara sluta kultivera? Är det så det skulle fungera? Ingenting i den Fa jag har lärt ut säger att Mästaren måste gå igenom ansträngande kultivering på samma sätt som kultiverare gör. Ondskan har angripit mig för att jag har lidit för varelsers räkning. Och när det är Dafa-kultivering – där människor inte lämnar den världsliga världen för att kultivera, och lärjungarna är från alla samhällsklasser – hur skulle Mästaren kunna vara likadan som sina lärjungar? Och varför skulle han behöva leva på samma sätt som de av hans elever som har mest karma och mest svårigheter? Om det inträffar att er Mästare gör någonting annorlunda jämfört med er och ni tycker det är stötande, kommer ni då att sluta kultivera? Är inte [er föreställning om att] den Mästare som räddar er måste vara likadan som sina lärjungar resultatet av att ni förgiftats av KKP:s partikultur? Vill människor verkligen att deras Mästare, som frälser människor, ska genomgå mänskligt lidande tillsammans med dem? Och bara då godkänner de honom? Det jag vill göra och de problem jag har för avsikt att lösa under Fa-upprätandet innefattar faktiskt att gudomliga varelser som kommer ner för att rädda människor inte längre blir förföljda av varelser i den Trefaldiga världen. Gudomliga varelser som räddar människor kommer ner för att rädda dem, så de kan inte vara likadana som människor. Förr gick de igenom samma prövningar som människor upplever, eller led ännu värre än människor, för det var svårt att rädda människor, och dessa gudomliga varelser bar människors karma. Det var också för att lämna kvar deras egna exempel och att hjälpa människor att lära av dem. De gick avsiktligt igenom det för människors skull och för att lära människor hur de skulle leva på ett korrekt sätt. Ska då gudomliga varelser, som inte har karma, behöva lida ens lite grand? Det var människors karma som tyngde ner dem.

Gudomliga varelser som räddar människor kan verkligen inte vara likadana som de varelser som räddas. Låt säga att någon har fallit ner i en gyttjegrop: skulle det vara vettigt av honom att vägra ta emot hjälp om jag erbjöd mig att dra upp honom, och han insisterade: ”Du måste hoppa ner hit och vara som jag innan jag låter dig rädda mig?” Det finns inte någonting sådant. Under den här ondskefulla förföljelsen, [tänk på] hur många elever som hade sådana tankar som föll efter att ha sett, läst eller hört den förtalande propagandan mot Mästaren. När jag tidigare lärde ut Fa diskuterade jag en princip. För att illustrera frågan, en sak de säger i KKP:s partikultur är: ”Innan du råder andra att göra bra ifrån sig måste du själv göra bra ifrån dig.” Så efter att en del människor har något dåligt och andra påpekar det för dem säger de: ”Du har inte gjort bra ifrån själv. Säg inte till mig vad jag ska göra. Om du vill säga till mig vad jag ska göra så måste du först göra bra ifrån dig själv.” Precis som med föreställningen jag nämnde ovan är deras resonemang avvikande här. Det finns inte någonting sådant som att en mästare som räddar människor inte sköter sig själv väl. Det är en sned tanke som fötts ur det illvilliga partiets förvrängda kultur. Med andra ord är tanken att en gudomlig varelse, oavsett vilket tillvägagångssätt han använder för att rädda människor, måste vara likadan som en människa absolut inte fallet. Gudomliga varelser kan emellertid välja att lära människor med ord eller genom sitt exempel, men det är en gärning av de gudomliga varelserna där de är barmhärtiga, och absolut inte för att de borde göra det. Ni måste vara klara över detta. (Applåder) När de vandrade på Jorden led Sakyamuni och Jesus mycket för människor. Men i själva verket var de inte alls tvungna att göra det. Det orsakades av den enorma karma de bar för människor och det faktum att det fanns saker som hängde samman med detta som inte kunde harmoniseras av kosmos tidigare Fa. Det medförde att de tiggde om allmosor bland människor och behandlades illa och skadades av dem, till och med till den utsträckningen att hela deras liv var svåra. Ni måste allihop vara klara över detta.

För att gå tillbaka till det jag sade tidigare, om det finns något alkoholhaltigt i er mat eller i en chokladbit så är det inte någon stor sak. Men om ni sätter en hög standard för er själva kommer ni att göra bättre ifrån er i de här situationerna. Nya elever och elever som inte har studerat Fa så mycket kommer inte att anses inte göra bra ifrån sig på grund av de här sakerna. Bedöm det själva. Fa när det gäller detta har lärts ut, och Mästaren har lärt er att anpassa er till det vanliga samhället så mycket som möjligt när ni kultiverar. Som alltid finns det dock människor som är beslutna att vara mer flitiga [än andra] och ha en högre standard för sig själva. Det är det som utgör skillnaden [mellan människor]. Om du, som en Dafa-kultiverare, säger att du bara måste dricka alkohol, då har du ett fasthållande.

Lärjunge: Fas upprätande av allting i kosmos har nått sitt sista skede och historien håller på att träda in i ett nytt skede, men vår hälsningsgest till Mästaren är fortfarande inte enhetlig. (Publiken skrattar)

Mästaren: Menar du hur ni ska hälsa Mästaren? Jag har faktiskt klargjort sedan jag började lära ut Fa att människor kan tilltala mig på vilket sätt som helst: ni kan tilltala mig med mitt namn, kalla mig Läraren, kalla mig Mästaren – vad som helst går bra. Mästaren är inte pedant när det gäller de här sakerna. Men om du är en sann Dafa-lärjungar kan du inte tilltala mig direkt med mitt namn. Det spelar ingen roll om vanliga människor tilltalar mig med mitt namn – de kan kalla mig vad de än vill. Men Dafa-lärjungar ska kalla mig ”Mästaren” eller ”Läraren”, etcetera. Det är upp till er, och ni kan tilltala mig hur ni vill. Men var noga med att inte tilltala mig med ”Buddha”. Det är för att Mästaren i vilket fall som helst lär ut Fa med en mänsklig kropp och räddar varelser genom att använda en mänsklig form, han manifesterar i den här världen en mänsklig kropp. En mänsklig kropp kan inte kallas en Buddha. Att kalla en mänsklig kropp Buddha hädar Buddhor. En del elever kanske då tänker: ”Jag vet i mitt hjärta vem du är.” Nå, då är det du som vet det i ditt hjärta (publiken skrattar, applåderar) och det går bra för dig att kalla mig vad du än vill i ditt hjärta. (Mästaren skrattar)

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Chengdu och Nanchong i Sichuanprovinsen sänder sina högsta hälsningar till Mästaren och önskar framföra lyckönskningar till Mästaren. Mästare, vad ska vi göra med människorna i de avlägsna bergsområdena som inte har någon tillgång till information?

Mästaren: Tack, Dafa-lärjungar från Nanchong. Det är inget problem. Vi ska inte glömma att när det gäller många saker, finns inte Mästarens Fashen där? Och sedan finns det många gudar som spelar positiva roller och också hjälper till. Dessutom finns det så många Dafa-lärjungar i Kina och de kommer att göra många saker. Även om de människorna verkligen inte kan få tillgång till informationen finns det fortfarande sätt att hantera saker och ting. Och om de verkligen blir utelämnade finns det sätt att ta hand om det. Men de kommer faktiskt inte att bli utelämnade. Visste ni att efter att de Nio kommentarerna kom ut så kände hela Kina till dem inom en månads tid? Eftersom de är till för alla människor – och särskilt kineser – kommer alla garanterat att få en möjlighet. (Applåder) En del avlägsna byar är rätt isolerade, men gudar hjälper till att sprida dem. Och medan de sprids kommer människor att lära sig dem snabbt, eftersom alla under denna mycket avgörande tid måste ange sin inställning.

Lärjunge: För många människor i Kina, särskilt de 60 miljonerna KKP-medlemmar, tar det en viss tid att komma till klarhet över det onda partiets ondskefulla natur och fullständigt bryta med det. När väl fördömandet och bortskaffandet av det illvilliga partiet börjar, vad kommer att hända med de människor som har blivit brännmärkta av odjurets märke.

Mästaren: När gudar tar itu med att göra någonting tar de definitivt hänsyn till allting, och alla kommer att ges en likvärdig chans. Som ni kommer att se i framtiden kommer det att ha varit omöjligt för någon att undgå att höra talas om denna [Dafa] under detta Fa-upprätande och under den här tiden då Dafa sprids allmänt. När världens människor försöker undvika att bli förföljda och säger att de aldrig har hört talas om Dafa så är det helt enkelt inte sant. Naturligtvis är det annorlunda den här gången när Dafa-lärjungar kultiverar medan de bekräftar Fa, och alla kan inte bli Dafa-lärjungar. Men detta är en stor sak som innefattar varelsers blotta existens; till och med den Trefaldiga världens existens är för Fa-upprätandets skull. Om räddningen av alla varelser – något så betydelsefullt – inte vidarebefordrades till varje enskild person på Jorden, om den inte vidarebefordrades till varelserna när allt var sagt och gjort, då skulle jag, den som administrerar Fa-upprätandet, definitivt inte släppa taget om de ansvariga. (Applåder) Alla människor kommer att få kännedom om det, inte en enda person kommer att utelämnas. Och sedan är valet i deras egna händer, och det är det avgörande. Hela den Trefaldiga världen, de långa utdragna åren i historien, och varelserna i den Trefaldiga världen skapades för detta, så hur skulle dagens människor kunna utelämnas? Det är omöjligt. Jag tror inte [det du beskrev] kommer att bli något problem.

Lärjunge: Mästare, nyligen har vissa elever känt substanser från andra dimensioner trycka ned dem. Har det med Fa-upprätandets tillstånd att göra?

Mästaren: En del elever hostade för en tid sedan och en del elever har haft vissa abnorma reaktioner, särskilt under perioden efter att De nio kommentarerna kom ut. Det var ett verk av faktorer tillhörande det illvilliga partiets onda spöke som bott i människors kroppar. Ni behöver eliminera dem när ni sänder upprätta tankar. De kan inte ha så mycket effekt på Dafa-utövare men de stör. I stort sett alla störningar som ägt rum nyligen, inklusive alla slags störningar, har varit dessa onda faktorers verk.

De onda faktorer som från bortom pressade ned mot den Trefaldiga världen vid tiden runt 20 juni 1999 har rensats upp till den grad att nu i stort sett ett fåtal återstår. Innan Fa-upprätandets mäktiga kraft når denna ytdimension kommer det fortfarande att finnas faktorer här som tidigare skapats av de gamla krafterna, tillsammans med det illvilliga partiets onda spökes faktorer, som gör onda saker. Men eftersom det i denna dimension finns gong som jag lämnade här tidigare, och det finns en del upprätta gudar, tillsammans med Dafa-lärjungar och deras upprätta tankar, har de nu rensat upp de onda faktorer som förföljer Dafa-lärjungar till den grad att inte ens en av 100 miljoner delar finns kvar – mycket av ondskan har rensats upp. Det som återstår i ytdimensionen nu är bara åtta eller nio procent av vad som fanns där tidigare. (Applåder) Och det illvilliga partiets onda spökes faktorer förstörs i stor skala; och på sistone har de rensats upp snabbt. De har eliminerats i de andra dimensionerna där Fa-upprätandet har fullbordats. [Det som återstår i] ytdimensionen nu når inte ens upp till en tiotusendel av den totala mängden från tidigare, och det utgör bara omkring sju procent av ytdimensionen. Det fält som Dafa etablerat i denna värld upptar fyrtiofem procent av vad som borde vara uppfyllt i denna dimension. Om ni tittar på proportionerna [ser ni att] de faktorer som de gamla krafterna lämnat i ytdimensionen, de ruttna demonerna och det illvilliga partiets onda spökes faktorer uppgår till femton procent medan det fält som etablerats av Dafa i denna dimension upptar fyrtiofem procent – och då är inte ens Dafa-lärjungarnas egen effekt medtagen i beräkningen. När jag lade ihop alla de onda faktorer som förföljer Dafa-lärjungar uppgick de bara till femton procent. Detta säger oss att under denna tid innan Fa-upprätandets mäktiga kraft når ytan, upptar Dafas faktorer fyrtiofem procent av dimensionsfältet vid ytan, där mänskliga varelser befinner sig, och det inbegriper inte ens Dafa-lärjungarna själva.

Lärjunge: Var snäll och tala om hur vi bör skilja vår kultivering från vårt arbete. Flera av våra projekt står nu inför utmaningar i deras handhavande.

Mästaren: Om det är något som involverar Dafa-lärjungarnas arbete med att bekräfta Dafa, då är denna [process] i sig själv kultivering. Men ni kan inte ersätta Fa-studier med att göra Dafa-arbete – det skulle inte gå för sig. Har jag inte sagt att ni måste göra alla de tre sakerna och göra dem väl?

Utanför Fastlandskina har en del elever inrättat mediekanaler och andra företagslika enheter som syftar till att bekräfta Fa, och de styr dem på det sätt vanliga företag styrs. Det finns inget fel med det, tänk inte att detta är fel. Om något inte kan styras på ett normalt sätt, då kanske det inte är bra för att bekräfta Fa. Att styra en mediekanal, starta ett företag etcetera – det är former i det mänskliga samhället. Människor tar sig an saker på ett metodiskt sätt när det gäller att styra saker och Dafa-lärjungar kan lära sig av det, vilket ni inte kan säga är fel. Men under en viss tid innan företaget fullt ut fungerar normalt, kommer en del utmaningar att förekomma. Gradvis bör ni dock nå en punkt där det verkligen styrs som ett företag och därigenom kan det på ett effektivare sätt spela sin roll att direkt eller indirekt bekräfta Fa. Så jag tycker att ni bör göra ert bästa för att samarbeta med andra och samordna saker väl. När något är bra för Dafa-lärjungarnas bekräftande av Fa bör ni göra ert bästa för att göra det bra.

Lärjunge: En del av mina familjemedlemmar som inte kultiverar förstår inte varför De nio kommentarerna publicerades. Detta återspeglar tillkortakommanden i min, din lärjunges, kultivering i det förgångna. Hur kan jag rensa bort denna slags störning?

Mästaren: Fastän dina familjemedlemmar förstod saker förut så var det på en ytlig nivå. Du hjälpte dem inte att verkligen förstå sanningen.

Sedan tiden då De nio kommentarerna kom ut är en av de saker som hänt att [en del elever] har gjort utträdesförklaringar å sina familjemedlemmars vägnar. När ett fåtal av familjemedlemmarna vägrade [sade eleverna:] ”Ni kan inte vägra! Jag ska representera er och träda ut ur partiet.” (Publiken skrattar) I själva verket räknas det inte om de vägrar. Ni får göra det å andras vägnar, men de måste gå med på det, och det räknas inte om de inte samtycker till det. Till och med gudar måste se till vad en person väljer. Det här visar att många elever inte har gjort bra ifrån sig, gjort tillräckligt eller varit framgångsrika i att klargöra sanningen för sina familjer. Vet ni vilken den främsta anledningen är till det? Det är att ni ser på dem som er familj snarare än en del av varelserna eller precis som alla de andra självständiga liven. Ni bör uppriktigt och noggrant klargöra sanningen för era familjemedlemmar precis som ni skulle göra med andra människor i världen. När ni ser på dem som familjemedlemmar och inte tar det på allvar kommer resultaten inte att bli så bra. Eller, om ni tänker: ”Han är min familjemedlem, så jag kan representera honom,” det fungerar inte. Till och med formandet av den Trefaldiga världen gjordes för dagens Fa-upprätande, så människor kan inte vara nonchalanta angående något så monumentalt som detta. Är något liv så enkelt? Vid den kritiska tidpunkten, finns det någon varelse som fullständigt kan representeras av någon annan. Finns det något liv som kan nekas möjligheten att välja sin egen framtid? Vid det kritiska ögonblicket måste alla liv bekräfta hur de är. Så om du i din familj har det scenario [som du beskrev], då måste du noga förklara sanningen. Du kan göra vilka vanliga saker som helst å dina familjemedlemmars vägnar, men när det gäller något som involverar en varelses framtid – något så viktigt – då kan ingen representera någon annan. Om du verkligen vill rädda dina familjemedlemmar så förklara sanningen för dem på samma sätt som du skulle göra för andra människor. Det är för att deras vetande sida inser: ”I det här livet är du min familjemedlem, men vem vet vilka vi är släkt med i nästa liv. Bara i denna livstid är vårt förhållande förutbestämt.” Det är som att ta in på ett värdshus: ni bor där kortvarigt, för en natt, och går sedan åt skilda håll nästa dag. Vem i all världen kan ta någon annans plats? Det är verkligen så det är.

Lärjunge: Hur kan vi hjälpa stämningsansökningarna i Afrika mot de onda personerna att bättre gå framåt? Just nu förekommer ständiga störningar. Vilken roll, i Fa-upprätandet, spelar stämningen av Jiang i Afrika?

Mästaren: Jag bekräftar alla saker ni har gjort, och ni har gjort ett utmärkt arbete. Jag skulle säga att ni har gjort flera briljanta saker i Afrika, vilka har chockat och skrämt ondskan och de onda människorna, hjälpt världen att se ondskans natur, och har haft en god inverkan beträffande att rädda människor och många andra saker. Det är saker som bör göras och ni har inte gjort dem förgäves. Vad beträffar att göra saker ännu bättre och hur man får saker att röra sig framåt, det är fortfarande upp till er. Och den grad till vilken ni åstadkommer saker beror också på er. I själva verket, beträffande alla kultiverare, så vandrar ni alla utmed den väg som ni måste ta på egen hand. Och ni har gjort dessa saker mycket bra. Ibland när jag tittar på de saker ni har gjort vill jag verkligen säga ”Bravo!”

Lärjunge: En släkting till mig är medlem i kommunistpartiet och bor i Kina. Han vill inte träda ut ur partiet. Jag har försökt övertyga honom många gånger men han vägrar lyssna. Kommer han att förlora sitt liv när utrensningarna börjar? (Publiken skrattar)

Mästaren: (Mästaren skrattar) Huruvida någon kommer att rensas ut eller inte, eller behållas eller inte, det är saker som hör till nästa stadium. Just nu bör vi bara tänka på att rädda människor. Att skapa fasthållanden till [vad som kommer att hända i] framtiden är inte till någon nytta, för när Fa-upprätandet kommer hit har det sina standarder [att döma efter]. Men en sak är säker, vad vi än gör så är en stor andel människor inte längre möjliga att rädda. Bland dem kan det finnas de som inte vill lyssna till sanningen, som vägrar lyssna när sanningen sägs dem, och som inte vill läsa De nio kommentarerna. Det är deras val. Ni har gjort vad ni bör göra. Medan de utsätts för den mest ondskefulla förföljelsen räddar Dafa-lärjungar ändå varelser och övervinner alla sorters utmaningar för att tala om sanningen för människor. Ändå vill en del människor inte lyssna. Och dessutom räddar Dafa-lärjungar människor medan de förföljs. Nåväl, människors ovilja att lyssna till eller läsa om sanningen är också ett sätt genom vilket människor gör sina val. Om de inte vill bli räddade har vi inget annat val än att låta dem gå med det illvilliga partiet.

Lärjunge: Jag arbetade inte innan jag började kultivera och jag har inte arbetat sedan dess. Sedan jag började med kultivering har jag haft gott om fritid till att göra saker för att sprida Fa. Är detta i överensstämmelse med vår kultiveringsväg som anpassar sig till det vanliga samhället? Måste jag ge mig ut för att söka arbete nu?

Mästaren: Om din familj inte har några ekonomiska svårigheter eller andra bördor, då är det upp till dig om du arbetar eller inte, och det har inget att göra med att inte vara i överensstämmelse med vår kultiveringsväg. Jag vet att en del elever har lånat mycket pengar och ändå ger de sig inte ut för att arbeta, säger att de är ”för upptagna med att bekräfta Dafa” för att arbeta. De kan inte betala tillbaka pengarna de lånat och ändå lånar de mer. Det är ett problem. Har ni tänkt på den Fa-princip som Mästaren har lärt ut om skyldigheten att betala tillbaka skulder? Om du, efter att ha börjat kultivera eller nått Fulländning, skulle ge dig iväg eller fulländas och bli en gud och ändå inte ha betalat tillbaka någon av dina skulder, vem skulle betala tillbaka? Även om skulden är till en Dafa-lärjunge så är det ändå oacceptabelt. Självklart, när några elever säger: ”Jag vill inte ha tillbaka dem. Det är en gåva till dig”, det är en annan sak. Det är en gåva, och det är ett annat koncept än att ådra sig en skuld. Ni kan inte gå till ytterligheter. Du kanske tänker: ”Eftersom bekräftandet av Fa ändå snart tar slut kommer jag inte att behöva betala tillbaka pengarna jag är skyldig dig. När tiden är inne kommer allt att vara över och allt kommer att vara avslutat.” (Publiken skrattar) Hur skulle det kunna fungera på det sättet? Är det tänkandet rätt? Det är att vara oansvarig. Har jag inte sagt att en Dafa-lärjunge måste vara en god människa under alla förhållanden? De flesta Dafa-lärjungar både arbetar och bekräftar Dafa. Självklart, om du inte behöver arbeta, inte har några ekonomiska utmaningar, och inte behöver oroa dig över att du påverkar din familj när du gör saker, då är det annorlunda. Alla har familj och sociala åtaganden, och var och en kultiverar sig i det vanliga samhällets miljö och bekräftar Fa i den världsliga världen. Varför måste du [som inte betalar dina skulder] göra något som avviker från Fas krav? Självklart, om de som du står i skuld till säger att de inte behöver pengarna, eller om din familj inte behöver att du arbetar, då är det en annan sak, och givetvis inte ett problem.

Lärjunge: Mästare, var snäll och förklara den djupare meningen med ”Roterar hjulet mot människovärlden”.

Mästaren: ”Roterar hjulet mot människovärlden” – så vilket hjul är det som roteras? Självklart är det Falun. (Applåder) Är inte att rotera hjulet mot människovärlden att göra Fa-upprätande mot människovärlden? Det är vad det betyder. (Applåder)

Lärjunge: Efter det att Mästarens skrift ”Roterar hjulet mot människovärlden” publicerades har en del lärjungar tyckt att skriften är till för lärjungarna att läsa medan andra tycker att den borde införas i tidningar så att vanliga människor kan läsa den. Jag är inte säker på hur detta ska hanteras.

Mästaren: Det är okej att låta vanliga människor läsa den också. Bland vanliga människor finns det de som är införstådda och kan förstå den. Men det finns definitivt många förvirrade människor som inte kommer att kunna förstå, så det kan ha en negativ effekt. Det är så det mänskliga samhället är nu. Så när det gäller specifika saker, diskutera dem er emellan. Det är precis som med att trycka Mästarens foton i tidningen: eftersom Mästaren sade att ni kunde göra det, så gjorde ni det, och det var inget problem. Men ni kan inte i flygblad trycka vad jag har skrivit eller vad jag har sagt och sedan distribuera dem. Ni måste göra dessa saker så förnuftigt som möjligt. Att vara ansvarsfull mot Fa och att rädda människor är att vara ansvarsfull mot dig själv.

Lärjunge: I det västerländska samhället finns en del vanliga människor, särskilt professorer och akademiker, som går in hårt för att studera ond kommunism och ond marxism. Men dessa vanliga människor är inte medlemmar av det illvilliga partiet i Kina. Mästare, var vänlig och tala om för oss hur vi ska hjälpa dessa vanliga människor.

Mästaren: Visa dem De nio kommentarerna och fråga dem: ”Hur står sig er studie jämfört med vår?” (Applåder) Eller hur? Vi har kommit från det samhället och detta är vår studie, som är kommen av egna erfarenheter. Låt oss se vem som har undersökt det noggrannast och skarpsinnigast, och låt oss diskutera detaljer! (Mästaren skrattar) (Applåder)

Lärjunge: Jag erhöll Fa i maj förra året. Tack Mästare, för din barmhärtiga räddning av mig. Efter att jag erhöll Fa engagerade jag mig snart i Dafa-arbete, och ibland är jag så upptagen att jag helt enkelt inte har tid att göra övningarna. Jag är mycket oroad av detta. Mästare, var vänlig och tala om för oss igen hur en ny elev väl kan vandra sin väg med självkultivering och bekräfta Dafa.

Mästaren: Det finns ingen genväg i kultivering för någon elev, och det gäller nya elever också. Kultivera bara stadigt och solitt, och gör väl de tre sakerna en Dafa-lärjunge ska göra. Dessa saker kanske ter sig vardagliga, men all er mäktiga dygd, och allt som Dafa-lärjungar kommer att fullända i framtiden, kommer från dem. Bli inte ängslig, och gör inget extremt. Gör bara saker normalt och rationellt. Det är så du bör kultivera. ”När det finns en vilja finns det en väg.”

Lärjunge: Hur bör västerländska elever se på utträde från partiet? Har västerländska elever som tidigare bott i Kina påverkats av KKP:s onda spöke?

Mästaren: En del har det, och en del har det inte. När västerlänningar åker till Kina blir många av dem inte en del av de kinesiska människornas kretsar, så de flesta påverkas inte. Men det finns ett mycket litet antal som har försökt ta sig in i det illvilliga partiet. Såvitt det gäller Dafa-lärjungar kan [spöket] inte påverka dem, var de än är.

Lärjunge: Hälsningar till Mästaren! Jag har redan gått ut ur partiet. Men partiavgifter dras automatiskt från min lön. Vad ska jag göra åt det? (Publiken skrattar)

Mästaren: Se det som rån av den onda sekten. (Publiken skrattar, applåder). Det är inte något problem.

Lärjunge: En del elever vill hjälpa avlidna släktingar eller familjemedlemmar att träda ut ur partiet. Är det nödvändigt?

Mästaren: Det går bra. Det finns inga problem med det, för de har gått bort och det är inte så att de kan komma hit och be Epoch Times att publicera deras uttalanden i tryck eller online, eller hur? (Publiken skrattar) (Applåder) Så ja, du kan göra det. Och gör det någon skillnad? Ja, det gör det! (Applåder)

Lärjunge: En del lärjungar från utlandet använder ett alias när de lämnar partiet. Är det detsamma som att använda sitt riktiga namn när de lämnar partiet, när det gäller deras upprätta tro, upprätta tankar, och upprätta handlingar?

Mästaren: Det är samma sak. Som jag sade tidigare, att använda ett alias går bra, för gudar ser på människors hjärtan. Men den formella handlingen [av offentlig avsägelse] kan inspirera människor i det mänskliga samhället och är nödvändig för att rädda människor.

Lärjunge: Hur ska jag använda min visdom och nyttja biograf- eller televisionsmedia så att vi kan göra bättre ifrån oss med att ta oss ut i det vanliga samhället?

Mästaren: Om du har den sortens färdigheter så gör det. Att använda dessa tillvägagångssätt för att bekräfta Fa, exponera förföljelsen, och rädda människor är såklart bättre. Ni kan komma fram i det vanliga samhället så länge ni löser en fråga, vilket är att i sanning klarar av att producera bra arbeten. Men även ekonomiska begränsningar måste tas i beaktande. Detsamma gäller mediaenheterna. Om de verkligen sköts väl kommer de definitivt att klara av att ta sig ut i det vanliga samhället och sälla sig till vanliga medier. Det vore naturligtvis storartat. Jag vet att ni i själva verket har arbetat hårt med många saker och att ni kommer att göra dem väl. Jag tror att med tiden så kommer den dagen, den kommer definitivt. (Applåder) Jag upprepar vad jag sagt tidigare: de kommer inte bara att vara välskötta, utan kommer i framtiden definitivt att vara de huvudsakliga, primära medierna. (Applåder) När den mänskliga rasen förstår allt det här tror jag inte att den kommer att ha så mycket intresse för någonting annat längre, och att kunna höra Dafa-information och välja en underbar framtid för dem själva kommer att vara det som kommer först och främst för dem. (Applåder)

Lärjunge: När produkter som tillverkas i Kina säljs i USA kommer pengarna att flyta in i Kina och användas för att förfölja Falun Gong-elever. Så jag kommer inte längre att köpa en produkt som är tillverkad i Kina. Är mitt tänkande riktigt?

Mästaren: Naturligtvis är det inget fel med det. Bojkottar inte många av våra elever dem också? (Mästaren skrattar) Men det verkar som om när endast våra elever bojkottar dem så blir inte verkan så stor. (Mästaren skrattar)Och gör det inte om det leder till ekonomiska svårigheter för er. Om ni köper dem för livets nödvändigheter så spelar det ingen roll. Men om alla människor i världen kunde förstå vad du har berört, så skulle det vara skrämmande för ondskan.

Lärjunge: Om en vanlig människa har en positiv attityd gentemot Dafa men inte har den rätta förståelsen av det onda partiet och dess onda spöke, vad kommer att hända med honom?

Mästaren: Då kommer det att bero på hans specifika förhållanden, eftersom en persons attityd gentemot Dafa är vad som kommer först och främst. Men om han är helt inställd på att stödja det onda partiet och erkänna det onda partiet då kommer han att vara i stor fara.

Lärjunge: Elever i Kina skulle vilja fråga Mästaren: många vanliga människor var tidigare medlemmar i [Kommunistiska] små rödgardister och det [Kommunistiska] ungdomsförbundet. Var vänlig tala om för oss om de fortfarande måste träda ut ur [dessa organisationer]?

Mästaren: Det är nödvändigt att ta bort märket som ondskan lämnat efter sig. Fastän det att deklarera sitt utträde är en formalitet så är det så att om personen kan kliva fram och göra det officiella uttalandet, det vill säga om han kan ta det steget, då förändras hans tänkande i den processen och hans kropp renas från de giftiga faktorerna. En del personer har sagt: ”Jag behöver inte skriva ner det. I mitt hjärta har jag trätt ur.” Det kanske inte åstadkommer ett renande av giftiga faktorer från kroppen. Och gudar tittar på om människor är beslutsamma. Eftersom de djupare motiven bakom en människas tankar är komplicerade, är hans handlingar den mest korrekta beskrivningen av honom själv.

Lärjunge: Många vanliga människor säger: ”Jag slutade betala avgifter till partiet eller ungdomsförbundet för länge sedan. Jag slutade vara medlem i partiet för länge sedan. Jag behöver inte gå igenom formaliteten att träda ut ur partiet.” Hur ska vi se på det?

Mästaren: Det är fortfarande samma fråga. Problemet är inte bara med formaliteten att gå med i partiet. [Partiet] har verkligen märkt människor med dess onda sekts märke och fått människor att gå med. Märket måste raderas ut. Märket manifesteras inte i människovärlden, och det som också är verksamt innefattar [partiets] faktorer som är i människors kroppar. Människor avlade högtidliga löften till dess blodröda flagga och lovade till och med att ge sina liv till det, så skulle du säga att bara att tänka på det i ditt hjärta, istället för att öppet förkasta det, skulle klara jobbet? Faktiskt, nu när vi är inne på det här ämnet [säger jag att] det illvilliga partiet verkligen är ondskefullt i allra högsta grad. Det ber människor att avge högtidliga löften till dess blodröda flagga, att tillägna det illvilliga partiet deras liv, och att ägna hela deras liv åt att lyda dess order. Från forna tider till nutid har inte ett enda politiskt parti eller mänsklig organisation varit så ondskefull eller brutal.

Lärjunge: En del västerländska elever tycker att tonen i De nio kommentarerna gör att de är svåra för det västerländska samhället att acceptera. Vad ska vi tänka på när vi introducerar De nio kommentarerna i det västerländska samhället?

Mästaren: Det är inte på det sättet. Att göra det som ni har gjort är utmärkt. Betona inte dessa saker. Det finns skillnader mellan det österländska och det västerländska sättet att tänka, visst. Men det finns gudomliga faktorer bakom De nio kommentarerna, och de kommer att ha en positiv verkan på människor, asiater såväl som västerlänningar. I en del personers fall hindrar faktorer kvarlämnade av de gamla krafterna den personen från att involveras i Dafa för stunden – det kan vara så att de håller honom tillbaka. Det beror på den specifika situationen. Många västerlänningar har inte skadats av det illvilliga partiets gift, och i de fallen kan personen verka en smula likgiltig. Det är inget problem. När det gäller De nio kommentarerna, i denna tid är de ett viktigt steg i att rädda mänskligheten. Kanske, i nästa skede, måste varje människa på denna Jord snart deklarera sin ståndpunkt i fråga om han vill ha kvar det onda partiet eller inte. Varje människa måste välja sin framtid. I länder som inte styrs av det illvilliga partiet praktiseras i verkligheten kommunistiska saker. Sade inte en profetia att **** skulle styra världen?

En del personer har sagt att De nio kommentarerna är för långa och har frågat om de kan göras mer koncisa. Svaret är nej. Under de senaste cirka hundra åren har den gangsterlika kommunistiska klicken konstant varit i krig med den fria världen, men ingen har kunnat förklara vad det här illvilliga partiet egentligen är. Kinesiska Republiken [Taiwan] har kämpat med KKP i årtionden, och artiklar har skrivits om partiet, den ena efter den andra. Men inte heller de har klarat av att verkligen förklara vad det där partiet är. Vi har klarat att fullständigt förklara det, vilket är första gången. Hur skulle den kunna göras mer koncis? Ska den göras om till en kort tandlös artikel lik det som gjorts tidigare? Kan ett sådant verk ta på sig det enorma ansvar [som det här måste] och uppfylla den plikt historien tilldelat det? Målet för oss att fullt ut förklara det där illvilliga partiet är att blotta dess illvilliga natur och hjälpa människor att se det för vad det är och sålunda rädda världens människor. Det görs också för att hjälpa världens människor att förstå varför det har förföljt Dafa-lärjungar så vilt. Det är inte så att vi ”leker politik”. Och det här är inte något som politik skulle kunna klara av. I mitt hjärta finns en stor önskan att rädda varelser. Vi behöver inte lova något till de varelser som har ohederliga tankar. Historien kommer att bevisa allt. Jag har gett det där illvilliga Partiet många chanser, och när dess ondska nådde sin topp varnade jag det gång på gång och sade: ”Jag, Li Hongzhi vet och kan förklara allt.” Men ondskan hade blivit så vildsint att den hade förlorat allt förnuft. Till och med idag fortsätter den att meningslöst förfölja Dafa-lärjungar. Låt oss se vad som väntar den.

Lärjunge: En del vanliga människor tycker att De nio kommentarerna är utmärkta, men de accepterar inte Dafa.

Mästaren: En hel del av de tankar som vanliga människor har beror på att deras föreställningar har effekt, och säger saker utan att verkligen tänka över dem först. De säger ofta saker de egentligen inte menar och säger saker som kan betyda något annat. När så är fallet måste ni hjälpa dem att ta sitt förnuft till fånga. Vad menar du med ”de accepterar inte Dafa”? Att de inte vill lära sig det? Om de inte vill lära sig så går det bra. Ingen tvingar dem att lära sig. Bara en ondskefull sekt skulle tvinga någon att lära sig dess saker, och den släpper inte ut människor även om de önskar gå ur. I Dafa däremot går vi inte in för de sakerna. Om du vill lära dig det så gör det. Och om du inte vill göra det så går det bra. Det jag berättar för människor idag är för att göra människor medvetna om sanningen: Jag vill att människor ska veta vad Dafa är och varför det illvilliga Partiet har förföljt det, och jag gör så för att hjälpa människor att befria sina sinnen från giftiga faktorer. Beträffande om människor vill lära sig det eller inte, det är upp till dem. Om de verkligen inte gillar Dafa så har de valt sin framtid.

Lärjunge: Ända sedan De nio kommenterarna kom ut har jag varit väldigt involverad i att skriva artiklar som exponerar det onda partiet, men jag har slöat till med mina Fa-studier. Hur ska jag balansera dessa saker?

Mästaren: Det är inte nödvändigtvis störningar. Du måste bara finna tid att studera Fa. Studera Fa stadigt och solitt och gör det inte bara för formens skull. Du måste göra alla tre sakerna. Att skriva artiklar är en del av ditt bekräftande av Fa, men det kan inte ta de andra två sakernas plats.

Lärjunge: En del utövare i Kina tycker att vissa Minghui-redaktörer går emot andan i Dafa. Hur kan vi övertala dessa medutövare i Kina?

Mästaren: Det är inget problem. När någon säger att det finns problem med Minghui, är inte det till hjälp för Minghui-Dafa-lärjungarnas kultivering? Det kan ha en positiv effekt. Om det inträffar ska de bara kultivera sig själva mer, och om de hade fel ska de bara korrigera sig själva. Om de inte hade fel ska de bara stå stadigt och inte påverkas av de elever som har mänskliga tankar. Naturligtvis är det inte alltid fallet att eleverna [som ifrågasätter Minghui] har mänskliga tankar. Det är möjligt att de vet bättre sätt att gå tillväga med saker och ting. På det hela taget har Minghui bara blivit bättre med tiden, och den går i rätt riktning. Situationen i Kina är verkligen komplex. Det finns en del elever som på grund av sina mänskliga tankar har väldigt starka fasthållanden, och det illvilliga partiets faktorer är verksamma och stör. Och sedan finns det en del dåliga människor som utger sig för att vara elever. Men det är ingenting vi bekymrar oss över, eftersom de inte längre kan störa Minghui.

Lärjunge: När Mästaren lärde ut Fa i början sade han att räddningen av munkar och nunnor skulle äga rum sist. Har då klargörande av sanningen till dem lägre prioritet?

Mästaren: Korrekt, räddningen av människor inom religionen var planerat att ske sist, att göras i nästa skede. En del människor har sagt: ”Varför är Dafa-lärjungar så speciella, och särskilt i jämförelse med dem inom religionen? Varför räddade ni inte de andra först och fick dem att bli Dafa-lärjungar, utan istället räddade ni dessa människor nu och får dem att bli Dafa-lärjungar?” När mänskliga varelser ser på människor ser de bara denna enda livstid. Men faktum är att utav människorna här idag var många i historien den första gruppen lärjungar inom de upprätta religionerna i Öst och Väst – de människor som personligen hörde Sakyamuni och Jesus undervisa Lagen. Dafa-lärjungar är sanna troende med orubblig och upprätt tillit. (Applåder) De välkända helgonen, munkarna, daoisterna och kristna i historien finns precis här bland Dafa-lärjungarna. (Applåder)

Lärjunge: En del buddhister förstår inte historien om Buddha Sakyamuni som Mästaren berättar i det sjunde kapitlet i Zhuan Falun. De sade att de letat igenom hela Tripitaka utan att hitta det. Det har påverkat deras förståelse av Dafa.

Mästaren: Just det. Jag kan berätta för människor om allting i Fa. Jag kan berätta allting för människor om alla Buddhor och Gudar i himlen. Och jag kan berätta för människor om Buddha Sakyamunis förflutna, nutid och framtid. Inga av de sakerna finns i några skrifter. Och jag kan berätta för människor om kosmos förflutna, nutid och framtid, och om alla saker och alla varelser. Jag kan berätta för människor till och med om de gudar som Buddha Sakyamuni aldrig nämnde, och till och med allting om hur de kom till och hela deras historia. Jag kan berätta för människor om det större Kosmos upp till dess vidaste utsträckning, om hur de olika nivåerna av himlar är – och naturligtvis är de olika nivåerna av himlar också gudar – om hur de kosmiska kropparna på olika nivåer kom till... om grundprinciperna för vad som helst och allting. Och bara jag kan berätta för människor om de här sakerna. (Applåder) Det jag kan berätta för människor innefattar allting i människans historia i den Trefaldiga världen, från bagateller till de största händelserna i historien. Skulle de buddhistiska skrifterna möjligen kunna ha allt det dokumenterat? Skrifterna dokumenterade inte ens särskilt mycket av det Buddha Sakyamuni sade när han vandrade på Jorden. Buddha Sakyamuni lärde ut Fa under 49 år – lärde han bara ut det som finns i dessa fåtal böcker? Det är omöjligt, eller hur? Människor… de hindrar alltid sig själva med mänskliga föreställningar. Oroa er inte över de saker som vanliga människor säger. Vilka är det som kultiverar? Vilka är de människor som verkligen vandrar på en väg mot gudomlighet? Vilka är de människor som verkligen kan lyckas med kultiveringen? I hela historien, från det förgångna till nutiden, har bara ni gjort detta! (Applåder)

Som jag har sagt förut, kultiveringen som gjordes förr, religionerna i det förflutna, och de gudar i det förflutna som steg ner till den här världen för att rädda människor – räddade de verkligen människor? I själva verket var det de verkligen gjorde att etablera en kultur för den Trefaldiga världen och mänskligheten, vilket skulle bana vägen för det slutliga Fa-upprätandet i kosmos. Och dessutom, de varelser som räddades var människors sekundära urandar (fu yuanshen) istället för människors verkliga jag. Men ändå var de sekundära urandar som blev räddade utsedda varelser som skickades ner hit. Orsaken var att efter att den Trefaldiga världen skapades var vissa kosmiska kroppar alltför nära den Trefaldiga världen, och gudar nära den Trefaldiga världen såg och blev också exponerade för den Trefaldiga världen, så de gudarna hade en benägenhet att bli förorenade och föll därför ner. I den Trefaldiga världen finns det känslor, de levande varelsernas principer är omvända, miljön är hård, och människor har starka fasthållanden. Upprätta gudar är å andra sidan barmhärtiga, och de är benägna att bli störda av de levande varelserna som befinner sig i den krävande miljön i den Trefaldiga världen. Det är därför gudarna nära den Trefaldiga världen behövde ersättas ofta. Med människors tidstermer var de tvungna att ersättas någon gång inom varje tioårsperiod. Detta var den fråga som uppkom. Samtidigt uppstod scenariet i vilket människor utnyttjade formen i detta vanliga samhälle i den Trefaldiga världen för att ta itu med att mödosamt kultivera sig själva, och efter att de nått Fulländning ersatte deras sekundära urandar de gudar som behövde ersättas. En del varelser från gudarnas paradis ovan skickades ner, och de kultiverade i den här världen som människors sekundära urandar. Och vissa reinkarnerade faktiskt som andra livsformer, och efter att de nått Fulländning återvände de och blev de gudar som de skulle ersätta. Det här scenariet framträdde först efter att den Trefaldiga världen blivit till. Innan dess fanns det inget sådant som att byta ut gudar. Detta var emellertid inte målet med att skapa den Trefaldiga världen. Det var ett fenomen som framträdde efter att den Trefaldiga världen skapades och det var ett sätt att lösa det faktum att gudarna blev störda. Det var verkligen för Fa-upprätandet som den Trefaldiga världen skapades. Under denna tidiga period var allt det som gudarna gjorde och som var relaterat till den Trefaldiga världen, och allt som manifesterades i världen, en del av processen att skapa en kultur för mänskligheten och var till för att lägga grunden för att människor skulle kunna förstå Fa senare.

Det är enkelt för mig att säga de här sakerna idag, och det är enkelt för er att höra, förstå och begripa dem. Tiden, rymden, historien, alla saker, himmel och jord, alla varelser, alla händelser, kultivering, yin och yang, svårigheter och glädje, människor och gudar – att tala om de här sakerna kräver ingen ansträngning från min sida. Men visste ni att varje ords koncept och betydelse har utspelats under tusentals år av verklig, genomlevd historia och har utvecklats till att bli det de är idag, och att ordens betydelse under historiens gång byggdes upp och utvecklades? Jag pratar i huvudsak om det kinesiska språket. Alla saker och varje händelse som mänskligheten förstår kan täckas, beskrivas och uttryckas med mänskligt språk och ord. Det är ingenting man kan åstadkomma bara genom att uppfinna ett språk. Det måste finnas något djupt inrotat, något som människor verkligen har känt, upplevt direkt och genomlevt – en för människor skapad process som är grundad i verkliga erfarenheter och som lämnar ett djupt intryck. Bara då kan människor verkligen förstå den betydelse som ett tecken, ett ord eller en term överför. Ni kan begripa den Fa som lärts ut idag utan minsta fördröjning, men utan denna historiska process är det möjligt att ni inte skulle ha en aning om vad jag pratar om idag.

Vad är ”kultivering”? Vad innebär kultivering? Hur kultiverar en individ? Hur ser kultivering ut? Hurudana är kultiverare? Det skulle vara ett problem om människor inte förstod allt detta. Så Buddha Sakyamuni, Lao Zi och Jesus och liknande personer var tvungna att stiga ner till den här världen och alla de här sakerna var tvungna att utspelas i verkliga livet för att lämna den här kulturen till mänskligheten, lära människor vad det innebär, och göra det möjligt för dem att förstå vad det är. Och det jag pratar om innefattar den process som kultiverare gick igenom där deras mödosamma kultivering och upprätta tro ledde till Fulländning, tillsammans med liknande saker. Buddhor, Dao och Gudar lämnade efter sig förbättringsprocessen där man uppnår sin guowei genom upprätt tro och upprätt kultivering, och människor har kommit att förstå vad dessa är. Men med det sagt är allt det ändå annorlunda jämfört med den kultiveringsform som dagens Dafa-lärjungar utövar. Och det är därför jag säger att det inte finns någon förebild för Dafa-lärjungars kultivering – ni måste lysa upp era egna vägar.

Lärjunge: I processen att försöka rädda de föräldralösa och i klargörandet av sanningen har räddningsteamet upptäckt att det är ett bra sätt och en bra process för att vidare klargöra sanningen till alla sektorer i samhället, såsom till exempel de statliga och ekonomiska sektorerna. Vi tycker också att det är en process där vi försöker koordinera och arbeta bättre tillsammans med andra sanningsklargörande team. Mästare, var snäll och vägled oss hur vi kan undvika att lägga ner dubbelt arbete och bättre utnyttja de begränsade resurser som Dafa-lärjungar för närvarande har så att vi kan göra bra ifrån oss med att rädda de föräldralösa barnen.

Mästaren: Ni tänker [många av er] på och planerar hur ni ska göra det du beskrev. Det är under utarbetande. Det är det rätta att göra, och det ska göras. På grund av att de här sakerna involverar många, många aspekter i samhället, inklusive den amerikanska staten, kommer de att få den effekt ni önskar bara när ni gör dem grundligt. Det är bättre om jag inte går in på specifika saker, eftersom ni är de som måste hantera detaljerna. Men det här initiativet måste tas. Vi kan inte göra annat än att se efter Dafa-lärjungars barn – barn som har förlorat sina familjer. De är mina små lärjungar och era små medutövare. Som deras Mästare har jag tänkt på detta hela tiden. Jag har velat ta med dem till bergen, samla ihop dem, starta en skola för dem och uppfostra dem tillsammans. (Applåder)

Lärjunge: För närvarande tänker en del elever fortfarande när de fysiskt går igenom karmaeliminering och inte kan ta sig ur sängen att det är ett resultat av deras egen karma, och att karman måste elimineras eftersom vi har kommit till det sista stadiet. Är det sättet att tänka korrekt?

Mästaren: Inte helt. Det händer för att en person skapar karma så länge han lever. När ni kultiverar är det, bland annat, en process där ni konstant eliminerar er karma. Så länge en person lever i den här världen skapar han karma. Under kultiveringens gång reduceras och elimineras därför karma. Men Dafa-lärjungar gör Fa-upprätandekultive­ring, så deras karma är mycket mindre än vanliga människors, och den typen av karma borde inte längre vara svår för dem att eliminera. Har jag inte berättat för er att de här sakerna har arrangerats för er kultiverare varje steg på vägen? Så [er karmaeliminering] har arrangerats, steg för steg, ända fram till idag. Ni har också små mängder karma som har skapats på senare tid, men sådana saker kan spela en positiv roll när väl Dafa-lärjungar ser på dem och hanterar dem korrekt, och det finns inte så mycket av dem att de kan störa Dafa-lärjungars bekräftande av Fa. I det skede vi för närvarande befinner oss har saker och ting praktiskt taget reducerats till en väldigt minimal mängd, för de ska inte kunna störa Dafa-lärjungars bekräftande av Fa.

Varför har det då förekommit en del ganska allvarliga händelser? Som jag har berättat för er så utnyttjar alla slags onda faktorer de kryphål Dafa-lärjungar har där det fortfarande finns fasthållanden eller mänskliga tankar som lärjungarna ännu inte har upptäckt. För närvarande är den största, mest uppenbara typen av störning ett verk av det onda spöket i det illvilliga partiet. Särskilt nu, när andra onda saker har eliminerats till den grad att få återstår, är det som framträder ett verk av de onda faktorerna i det illvilliga partiet. Den variation av störningar och förföljelse som har ägt rum idag härrör därifrån. Så ni måste känna igen och hantera dem med allvar och eliminera dem. Vanliga människor tror inte att det illvilliga partiet har ett ondskefullt spöke och ruttna demoner i sig, men Dafa-lärjungar tror det. Det är det onda spökets fält som gör det möjligt för det illvilliga partiet att få fotfäste i den här världen. Under de cirka 100 åren sedan Pariskommunen har det onda spöket format ett stort fält i den mänskliga dimensionen. Det här fältets densitet var ganska stort förut. Trots att västerlandet är emot partiet och dess ondskefulla doktriner har Väst i realiteten självt utövat den onda kommunismen från det illvilliga partiets onda spöke. Den höga beskattningen och den höga graden av social välfärd som nu praktiseras i Väst är exakt vad det onda partiet ursprungligen förespråkade. Det är bara det att det onda partiet har använt våld för att kraftfullt ta saker och ting från människor, medan det i Väst görs genom lagstiftning. I grund och botten utövar de alla den onda kommunismens saker, snarare än att verka på ett sätt som ett sant mänskligt samhälle borde göra. Varför har detta fenomen uppstått trots det faktum att det västerländska samhället motsätter sig kommunismens ondskefulla doktriner? Det är just på grund av att de onda faktorerna i andra dimensioner är verksamma. I Kina utövar de ond kommunism till formen, medan de i allt väsentligt är ett gäng gangsters och en sekt, allt på en gång. I Väst är de emot den onda kommunismen till formen, medan de i grund och botten utövar den.

Lärjunge: På sista tiden har Epoch Times publicerat många profetior om det onda partiets kollaps. Mästare, skulle du kunna ge oss lite vägledning i den här frågan.

Mästaren: De där lämnades till vanliga människor för att läsas av dem, och det gjordes av gudar från olika nivåer som hade kommit ner till den här världen. Dafa-lärjungar ska bara fokusera på att vandra sina vägar med att bekräfta Fa.

Lärjunge: Du pratade om hur Vintergatan skulle avlägsna sig från kosmos för att rena den Trefaldiga världen. Innebär detta att den Trefaldiga världen är Vintergatan och inte solsystemet?

Mästaren: Ja, jag har sagt det tidigare, eller hur? Nå, faktiskt är det exakta läget för den Trefaldiga världen ingenting som kan förstås med mänskliga [koncept om] ett fast område. Sett med människans moderna, materiella synsätt är solsystemet gränsen för den Trefaldiga världen på den här nivån. Men andra beståndsdelar som det mänskliga ögat inte kan se, beståndsdelar skapade av olika mikrokosmiska partiklar, korresponderar med olika ännu mer vidsträckta dimensioner. På det ytliga planet där människor finns korresponderar det med solsystemet, området i ett visst mikrokosmiskt plan korresponderar med Vintergatan, och mer mikrokosmiska plan korresponderar med ännu större områden. Den Trefaldiga världen är skapad av en sammansättning av en mängd partiklar som sträcker sig från mikrokosmisk storlek till sådana som är större. Olika partiklar formar olika världar och olika områden. Detta är faktiskt bara vad som kan uttryckas med mänskliga tankar och mänskligt språk. Och detta är bara för att beskriva de områden som mänskliga ögon kan se, som kan beskrivas, och som de olika dimensionerna formade av partiklar korresponderar med. I själva verket korresponderar en ännu större vidd av den Trefaldiga världen med hela det lilla universumet. Den ”himmel och jord” som [guden] Pangu skapade, som det sägs i myten, var faktiskt denna vidd. Men det är inte korrekt att beskriva den här vidden på det sättet heller, för [en del av sakerna] inom denna gräns korresponderar också med världar vars inre beståndsdelar finns utanför den Trefaldiga världen. Det mänskliga språket är begränsat, och när man lär ut Fa i överensstämmelse med mänskligt tänkande är det omöjligt att uttala Fa i termer som omfattar idéer och tankar som innefattar alla aspekter och principer på alla nivåer. När Vintergatan avlägsnar sig från resten av den kosmiska kroppen tycks det som om den här vidden separeras, och att ni inte ser den kosmiska kroppen längre bortom Vintergatan; oavsett hur kapabla det mänskliga ögat eller människors teleskop är så kan de inte se det längre. Men situationen varierar i själva verket i de olika världar som skapar den Trefaldiga världen. Fa lärs dock ut till människor som befinner sig i kultiveringsprocessen. Svårt och komplicerat språk skulle göra det svårt för många människor att kultivera. Först när en person verkligen lyckas med kultiveringen och uppnår Fulländning kan han se hur kosmos verkligen är. Jorden och den Trefaldiga världen kan återvända [till sina positioner] först efter den period under vilken Fa rätar upp människovärlden och när den fullständiga reningen av de två har skett.

Lärjunge: Jag har upptäckt att när vissa saker som inte hade gjorts bra senare gottgörs, så fortskrider vårt övergripande Fa-upprätande mycket fortare. När lärjungar i vissa regioner inte gör bra ifrån sig, påverkar det då den övergripande utvecklingen av Fa-upprätandet?

Mästaren: Utvecklingen av Fa-upprätandet påverkas inte, men Dafa-lärjungars bekräftande av Fa kan påverkas, det kan hindra saker och ting. Orsaken i de fallen är att andra platser är helt uppröjda medan på den platsen [som är på efterkälken] så har ondskan fortfarande effekt, förföljelsen kan inte avslutas, och ondskan kan inte undanröjas. Ni vet, nuförtiden halkar människor utför fortare och fortare, och moralen hos dagens människor har förfallit något fruktansvärt. Om inte det kom till ett slut så skulle människor verkligen inte kunna behållas längre, oavsett hur man önskade.

Lärjunge: Epoch Times är ett mediaföretag som är avsett för allmänheten. Just nu är bara ett litet antal elever inbladade i att sälja annonser. Nyligen har en koordinator i [Falun Dafa-] föreningen aktivt hjälpt till med detta, men en del elever förstår inte det. Mästare, var snäll och berätta för oss hur vi ska kunna få fler elever involverade.

Mästaren: Ja, det är en bra sak att en koordinator vill hjälpa till med arbetet med Epoch Times. En person som har en ansvarsposition är faktiskt en koordinator, och vad som är huvudsaken är att få fler kapabla människor involverade. Hur stor roll kan en individ spela? Bara när gruppen som helhet spelar sin roll har koordinatorn gjort bra ifrån sig. När en koordinator själv gör bra ifrån sig, nå, om det bara är du som gör bra ifrån dig, då vore du i det fallet bara en vanlig elev. Det viktiga är att du måste spela rollen av och fullgöra en koordinators plikter. Och jag ska nämna en annan sak. Koordinatorena i alla regioner måste överge tillvägagångssättet att övervaka alla stora och små saker. Varje region ska ge fria tyglar till alla elever på den platsen och stödja dem när de tar initiativ till att bekräfta Fa. Håll dem inte tillbaka, såvida det inte är de som ofta går till ytterlighet. Erfarna Dafa-elever har mognat nu, och de vandrar sina egna vägar mot Fulländning. Ni måste vara klara över detta.

Lärjunge: Bör elever från Östeuropa dra sig ur [Kommunist-]partiet och ungdomsförbundet?

Mästaren: Varje människa på denna Jord måste ange sin ståndpunkt beträffade det, men just nu är inte [det du tog upp] det allra viktigaste. Det illvilliga Partiet i Östeuropa har upplösts, trots allt. Om det fortfarande finns människor där som är fasta troende och anhängare av det där illvilliga partiet, då kommer de också att elimineras precis som andra. KKP är den sista större varelsen av det illvilliga partiets onda spöke, och för att rädda det kinesiska folket [måste vi] lösa upp det illvilliga partiets onda spöke.

Lärjunge: Jag tycker att västerländska elever betraktar De nio kommentarerna som våra kinesiska elevers angelägenhet. Kan du vara snäll och ge oss lite vägledning beträffande detta?

Mästaren: Det har huvudsakligen med kinesiska elever att göra. Det är inget problem. Men var och en i världen måste ange sin ståndpunkt, och många människor även i Väst ser inte det illvilliga partiet för vad det är.

När människor säger att Falun Gong är anmärkningsvärt har det flera innebörder. En är att det i över ett hundra år har pågått en oavbruten kamp mellan kommunistblockets värld och den fria världen, och den har varit riktigt intensiv; under det kalla kriget verkade det som att människor alltid levde under hot om kärnvapenkrig. Men trots det lyckades ingen förklara vad det onda partiet är. Sade någon det? De kastade bara förolämpningar på varandra. Så många människor och institutioner forskade om det där onda partiet och ändå kunde ingen lista ut det. Nationalistpartiet (KMT) har kämpat med KKP i decennier och ändå har de aldrig lyckats förklara vad det onda KKP är. Falun Gong har å sin sida lyckats med att fullständigt och tydligt förklara vad det onda KKP är. Är inte det anmärkningsvärt? Har det inte fått världen att se på Falun Gong med nya ögon? Varför beundrar många människor i det vanliga samhället Dafa-lärjungarna? Vanliga människor kan inte förklara många av mänsklighetens angelägenheter, ändå kan Dafa-lärjungarna förklara dem, och det är anmärkningsvärt. Det är inte bara Väst – hela mänskligheten misslyckades med att se det onda partiet för vad det är. Det ni nu brådskande måste göra är att rädda de kineser som blivit värst förgiftade och hjälpa det kinesiska folket att tydligt se det onda partiet för vad det är. Men även många i Väst ser inte det onda partiet tydligt, och ett mycket litet antal stödjer till och med det onda partiet. Är de då inte i fara? Det är bara det att vad som brådskar nu är att lösa problemet att så många människor i Kina har förgiftats av det; det är därför vi inte har prioriterat dessa övriga, inte så allvarligt förgiftade nationer. I andra regioner [utanför Fastlandskina], är nu antalet människor som förgiftats av det, trots allt, ytterst litet. De flesta människor tror inte på, utan till och med motsätter sig, det som det illvilliga kommunistpartiet predikar. Men det kinesiska folket är annorlunda. Efter att ha fostrats i decennier i den onda partikulturen, hur många av det kinesiska folket kan fortfarande se det onda partiet för vad det är? Innan De nio kommentarerna kom ut kunde ingen kines klart förklara eller känna igen det onda partiet. Till och med när de angrep det, kunde de inte göra det utanför gränserna för den kultur det skapat. De har blivit så djupt förgiftade av det att de inte längre är klartänkta. Till och med i sina deklarationer om utträde ur partiet använder de termer uttänkta av partiet, såsom ”Jag föddes i det ’nya’ Kina”, ”Jag är en del av den generation som växte upp under den röda flaggan”, ”Jag har arbetat hela mitt liv för partiet”, och så vidare.

Lärjunge: Hälsningar till Mästaren från bulgariska lärjungar. Vi översätter Zhuan Falun till bulgariska. Skulle du vänligen kunna säga några ord för att vägleda oss?

Mästaren: (Mästaren ler) Att kunna översätta Dafa-böcker väl involverar i själva verket en process där ni kultiverar er själva. Använd inte en utövares höga förståelse fullt ut för att göra översättningen, för kultiveringsnivån hos var och en av er skiljer sig och vars och ens förståelse av till och med en och samma mening av Fa skiljer sig åt, och det är därför som ni har diskussioner som inte löser sig. Så länge betydelsen av orden och meningarna överensstämmer med den ytliga innebörden som det förstås av den mänskliga kulturen, så går det bra. Eftersom högre nivåers innebörd är något som avslöjas av Fa så kan de inre betydelserna inte fångas av en översättning. Det finns skillnader mellan hur folk tänker i Öst och Väst, så det blir lite besvärligt i det första skedet av att förstå Fa. Men om en person verkligen försöker lära sig det och läser det, då kommer det inte att påverka honom, för gudar är verksamma.

Lärjunge: Är den onda kommunismens ursprung annorlunda än det onda partiets?

Mästaren: Den onda kommunismen är helt enkelt något som hittats på för att det onda partiet ska kunna lura människor. Det finns egentligen ingen skillnad, de är samma sak. En medlem av det onda partiet är en individ, och en hop partimedlemmar är ett partikollektiv. Kollektivet kom på en idé för att bedra människor: de sade att de skulle skapa ”ett himmelrike på Jorden”, vilket är den så kallade onda kommunismen. Hur skulle Jorden kunna förvandlas till ett himmelrike? När gudar skapade den Trefaldiga världen hade de inte en tanke på att göra den till ett himmelrike. Snarare var den tänkt att användas till Fa-upprätandet. (Läraren skrattar) När den Trefaldiga världen fortsätter att existera i framtiden, då kommer formen av mänskligt samhälle för alltid att vara den av ett mänskligt samhälle, för det är vad kosmos behöver. Att förvandla det till ett ”himmelrike”? Himmelriken finns i överflöd i hela kosmos – de överstiger vida i antal mänskliga [världar]. Allting bortom ytdimensionen är en värld av himmelska gudar, och himmelriken finns överallt i kosmos.

Lärjunge: Vad handlade den kraftiga tsunamin i Sydasien om?

Mästaren: Problem uppstår när mänsklighetens karma når en enorm mängd. Men på flera saker kan ni se att mycket av det som utspelar sig i dag och involverar mänskligheten är de gamla krafternas faktorer, och de sakerna gör ingenting positivt för människor. När någonting händer mänskligheten måste det hjälpa den att lära sig en positiv läxa, bara då kan det få människor att verkligen se att det var gudar som straffade människor för att rädda fler människor. Men när bestraffningen bara är i syfte att bestraffa försvagar den bara folks tro på gudar. De saker som görs av de gamla krafternas faktorer gör ingenting positivt för mänskligheten; när människor blir dåliga rensar de bara bort dem. Att tsunamin inträffade den här gången var en varning till människor – tre hundra tusen människor försvann inom loppet av några sekunder. Vid tiden då den stora jordbävningen i Tangshan slog till mot Kina, omkom inte hundratusentals på ett ögonblick? KKP hävdar att det har en militär med miljontals man. Om de blir riktigt onda kanske också alla de försvinner på ett ögonblick. (Mästaren skrattar) (Publiken applåderar) De gamla krafternas faktorer bryr sig inte ett dugg om mänskliga varelser. Bara Dafa-lärjungar räddar människor.

Lärjunge: Ett antal erfarna utövare i Kina har tagit de sista tillfällena i akt och klivit fram och bekräftat Fa, och en del har använt sina riktiga namn när de trätt ut ur partiet. De bad oss framföra sina hälsningar till vår ärade Mästare. Dafa-lärjungar som arbetar i Kinas regeringsorgan sänder sina hälsningar till vördade Mästaren.

Mästaren: Tack allihop. (Applåder) De elever som förföljts mest av ondskan [har lidit på det sättet] på grund av sina fasthållanden. Och på grund av sina fasthållanden har de gått fram och tillbaka: de skrev ett ”ångeruttalande” under tvång en dag, sedan efter att de kom ut ångrade de sig och gjorde en förklaring [för att upphäva ångrandet]; sedan arresterades de av ondskan en annan dag och då skrev de ytterligare ett ”ångeruttalande”, och efter att de kom ut gjorde de ännu en förklaring. De eleverna är de som förföljts värst. En del elever å andra sidan har mycket starka upprätta tankar och har verkligen gjort mycket bra ifrån sig. Eftersom Minghuis rapporter i huvudsak handlar om att avslöja förföljelsen har det inte prioriterats att samla ihop historier om de Dafa-lärjungar som verkligen gjort bra ifrån sig. I själva verket har många, många elever skött sig bra.

Lärjunge: Hur ska en ny elev som började med Dafa för bara några månader sedan fördela sin tid mellan att studera Zhuan Falun, Mästarens nya skrifter, och de många äldre skrifterna? Vi erhöll Fa under Fa-upprätandeperioden, så jag skulle vilja bli klar över vad som ska prioriteras.

Mästaren: Nya elever ska i första hand studera Zhuan Falun och läsa de andra böckerna som ett supplement. När ni har tid kan ni läsa skrifter från vilken period som helst, inklusive Det essentiella för flitiga framsteg. Men tänk inte att tiden är knapp och att ni ändå måste läsa allt. Så är inte fallet. När nya elever klarar av att göra vad Dafa-lärj­ungar ska, då är det verkligen enastående. Att läsa Zhuan Falun är viktigast. Läs de andra som ett supplement. Läs dem då ni har tid, och när ni inte har det, läs bara Zhuan Falun.

Lärjunge: Vill du vara vänlig och tala om betydelsen av våra framträdanden?

Mästaren: Ni arbetade hårt för att tänka ut och förbereda er för den [kinesiska] nyårsgalan som ni uppförde. Programmet genomfördes väl, men det var förstås över efter bara en föreställning och det kändes verkligen lite svårt att bara lämna det därvid. Och dessutom kan det ha en stor påverkan så varför inte föra det vidare till fler människor. Ni skulle kunna turnera runt till ett antal stora städer och uppträda på flera platser så att fler människor kan se den. Vore inte det fantastiskt? Men ni måste komma ihåg en sak: detta ska bara göras av dem som har resurser och omständigheter att göra det; ingen får gå till ytterligheter, och ingen får störa den form som hans egen kultivering ska ha eller hans omständigheter. Jag sade till ”dem som har resurser och omständigheter att göra det”, så de som inte har det kan inte [turnera runt]. Ni får inte sluta skolan eller ta ett långt uppehåll från skolan för att göra det. Eller om någon inte har de ekonomiska resurserna och ändå slutar sitt arbete för att uppträda [på turnén], det går inte heller för sig. Dessutom behövs det bara vid tiden för det nya året, så varaktigheten blir inte så lång. Sluta inte gå i skolan och sluta inte ert arbete. Gå inte till ytterlighet. Att göra så skulle medföra en mängd problem.

Lärjunge: När Fa rätar upp människovärlden kommer KKP att upplösas i människovärlden, en stor epidemi kommer att bryta ut, samhället kommer att hamna i kaos, och så vidare. Vilken av dessa faktorer kommer att vara viktigast?

Mästaren: Det kommer inte att bli något kaos, eller hur? Det mänskliga samhället kontrolleras av gudar. När gudar vill ha kaos i det mänskliga samhället då är inte frånvaron av kaos ett alternativ. Och när gudar vill att det är stabilt har det inget annat val än att vara stabilt, eller hur? Och sedan är det så att något så stort har arrangerats för Fa-upprätandet, så hur skulle saker inte kunna vara under kontroll.

Lärjunge: Jag skulle vilja organisera ett nytt projekt bland utövare som är lärare i Taiwanområdet vilket inbegriper att sätta samman en serie kinesiska läroböcker avsedda för lågstadiet upp till gymnasiet. Eftersom detta projekt innebär en massa arbete undrar jag om det skulle påverka andra, viktigare Fa-upprätandearbeten.

Mästaren: Om det har med bekräftandet av Fa att göra så gör det. Om det inte har något att göra med att bekräfta Fa, då kan ni inte ta upp [Dafa-]elevernas energi. Det är också okej om det hjälper att återupprätta mänsklighetens moralvärderingar. Då kan ni göra ett försök.

Lärjunge: En del elever är affärsmän men deras varor kommer från Kina. Borde de göra sådana affärer?

Mästaren: Den lilla mängd affärer ni gör är försumbar så länge det finns de där internationella ekonomiska syndikaten där ute som fortsätter att ge livsuppehållande stöd [till KKP]. Våra elever behöver försörja sig, bekräfta Fa, och ha förutsättningar för att bekräfta Fa, så det är ingen stor fråga för oss. Och dessutom, om de där stora ekonomiska syndikaten skulle sluta upp med det de gör, då skulle ändå inte den lilla mängd affärer ni gör kunna återuppliva KKP. Beträffande allting som Dafa-lärjungar gör så är också element av Dafa-lärjungar som bekräftar Fa involverade.

Lärjunge: I Fastlandskina, efter att en del personer trädde ut ur partiet med användande av alias, beslutade KKP att förstärka studierna av partiideologi och krävde att partimedlemmar skulle studera det och göra anteckningar. Om de som dragit sig ur partiet genom alias tvingas deltaga i de där studierna, kommer de då återigen att märkas av odjuret?

Mästaren: Så snart någon drar sig ur, så är det så. Han förstår saker och ting djupt inne i sig. Och så snart han förklarar sitt utträde kommer det att finnas särskilda varelser som ser efter honom. (Applåder)

Lärjunge: Det finns utövare som arbetar som croupierer på kasinon. Ökar det deras karma? Borde de inte ta ett sådant arbete?

Mästaren: Ett jobb är ett jobb. Nu när det mänskliga samhället nått dit det har och du säger att det där arbetet är dåligt, nå, vilka av arbetena i dagens samhälles är i själva verket sanna mänskliga arbeten nuförtiden? Med samhället som det är idag förändras allt samtidigt med skiftena i samhället. Så det arbetet är bara ett arbete. Om det finns andra jobb tillgängliga så kan du försöka byta till ett sådant. Om det inte finns så fortsätt bara med det arbete du har nu, eftersom det är så som samhället är.

När vi är inne på ämnet ska jag ta upp något annat. Ofta när västerlänningar går till kasinon gör de det för att roa sig och slappna av. Men kineser och asiater från en del andra länder, de går dit för att verkligen spela, och de spelar också med mycket pengar. Deras skäl för att gå dit är annorlunda.

Lärjunge: Du sade att Dafa-lärjungar inte kan nå Fullbordan om de har några skulder, men jag köpte ett hus med inteckningar på 50 000 $ och det kommer att ta trettio år att betala av. (Publiken skrattar) Hur ska jag hantera detta?

Mästaren: Ingenting bland människorna är en slump. Om du har ett banklån och det kommer att ta årtionden att betala tillbaka, och alla Dafa-lärjungar ändå måste nå Fulländning, då kan du inte vänta i årtionden eller hur? Hur kommer då dessa saker att hanteras? Nå, dessa saker involverar det mänskliga samhällets nästa steg. Och i så fall kommer det mänskliga samhällets struktur och hur samhället är att förändras. Dessutom, när Dafa-lärjungar verkligen är nära att nå Fulländning kommer Mästaren att behöva lösa och ta hand om allting åt er. I själva verket kommer ni vid den tiden att själva ha förmågan att hantera sådana här saker. (Applåder) Det är en annan sak än det jag diskuterade tidigare, eftersom detta är något som händer i det normala förloppet av ett mänskligt liv. [Problemet är att] en del elever tänker att ”Jag kan låna pengar utan att betala tillbaka. Jag ska bara ge mig av och det blir slutet på det hela.” (Publiken skrattar) Den utgångspunkten fungerar inte. Ni får inte ha fel motiv.

Lärjunge: Jag har utövat i ett och ett halvt år nu och jag har gagnats mycket och på många sätt. Jag tackar dig från djupet av mitt hjärta.

Mästaren: Alla de där sakerna är saker som du har bekräftat och blivit upplyst till. Mästaren har bara hjälpt dig på vägen. Om du stadigt kan klara det hela vägen till slutet och inte vackla, och om du trots de olika former av störningar som du möter, verkligen stadigt kan fortsätta, då behöver du inte tacka mig – hela kosmos gudar kommer att beundra dig!(Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungar från 21 länder och sex regioner – Shandong, Changsha City i Hunanprovinsen, Hengyang, Foshan i Guangdongprovinsen, Heyuan, Guangzhou, Maoming, staden Zhongshan, Dongwan, Shenzhen, Hainan, Shanxi, Chengdu, Luzhou, Guiyang, Jiamusi, Fushun, Taiyuan, Anshan, Beijing, Beijings Fengtaidistrikt och Chongwendistrikt, Beijings universitet, Qinghuauniversitetet, Tangshan, Shijiazhuang, Chengde, Tianjin, Zhanjiang, Dalian, Yantai, Benxi, Qinhuangdao, Shanghai, Kunming, Xinjiang, Fuzhou, Hubei, Hunan, Hefei, Harbin, Kaian, Shanxi, Nanjing, Liaoning, Inre Mongoliet, Hohhot, (publiken skrattar), Holland, Japan, Nya Zeeland, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Singapore, England, Australien, Danmark, Nepal, Taiwan, Macau, Sverige, Toronto, San Francisco i Kalifornien, Auckland, San Jose, Cupertino, Malaysia, Argentina, Hongkong, Indien, Turkiet, Karibien, Vietnam – sänder sina hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack allihop. (Entusiastiska applåder)

Jag har svarat på alla frågorna. Oavsett hur mycket jag säger så måste ni ändå gå kultiveringsvägen själva. Att gå denna väg väl och göra framsteg ända till slutet – inget är mer storartat. Jag säger det eftersom ni under resans gång kommer att möta svårigheter, tester av alla slag, oförutsedda svårigheter och ni kommer att möta oväntade störningar från alla möjliga slags fasthållanden och känslor. Störningarna kommer att komma från familj, samhälle, goda vänner, och till och med medutövare. Och till detta kommer även störningar från förändringar i det mänskliga samhällets tillstånd och från mänskliga föreställningar som formats i samhället. Alla dessa saker kan dra er tillbaka till att vara som en vanlig människa. Men om ni kan bryta er igenom allt det kan ni avancera mot gudomlighet. Så som en kultiverare, vad som är i sanning anmärkningsvärt är när ni kan vara orubbliga och ha så starka upprätta tankar att ingenting kan få er att vackla. Var solid och fast som en diamant, eller granit, och då kan inget påverka er – ondskan kommer att bli skrämd vid blotta åsynen av er. Om ert tänkande då ni stöter på påfrestande omständigheter kan vara verkligt upprätt, då, när ni möts av ondskans förföljelse och när ni möter störningar, kan ett ord från er förstärkt av stadiga upprätta tankar få ondskan att sönderdelas (Applåder), och det kommer att få dem som används av ondskan att vända om och fly, det kommer att få ondskans förföljelse av er att lösas upp, och det kommer att få ondskans störningar av er att försvinna spårlöst. En tanke sprungen ur upprätt tro är allt som behövs. Och vem som än kan hålla den upprätta tanken stadig och fortsätta hela sträckan kommer att bli en magnifik gud formad av Dafa. (Långa applåder)

Jag ser fram emot att höra fler goda saker från er. (Entusiastiska applåder)[i] Den kinesiska termen är genji

[ii] Översättarens anmärkning: den kinesiska termen här, ru lai, kan tolkas som ”därför kommen” som i ”den som därför kommit”. Förklaringen som getts i texten här relaterar därför till meningen och betydelsen av de två kinesiska tecknen ru och lai. Vi har följt det konventionella när vi använt termen ”Tathagata”.

Övers. anm.: Översatt från engelska. Föreläsningsdelen kontrollerad mot kinesiska 050514. Frågor och svar: Preliminär version, senast uppdaterad 050712