Fa-undervisning vid konferensen i Chicago 2004

Li Hongzhi
23 maj 2004

God eftermiddag! (Människor svarar: ”God eftermiddag, Mästaren!”)

Jag har sagt förut att när det övergripande Fa-upprätandet rör sig framåt och eliminerar ondskan, och när ni hjälper människor att bli mer och mer klara beträffande oss när ni klargör fakta, det är då som de onda varelserna blir färre och färre. Trots att de gamla krafterna inte längre existerar har de saker som de arrangerade i den Trefaldiga världen fortfarande effekt. Så med andra ord, trots att de onda varelser som nu finns kvar är få, och världens människor idag som helhet vaknar upp snabbt, så kommer ändå inte ondskan att sluta bara utan vidare. Så under den här tiden, innan de onda varelserna slutligen och fullständigt elimineras, spelar de fortfarande en roll och de är fortfarande så onda – det är bara det att deras kraft har försvagats nu och det finns färre platser där de kan göra onda saker.

Förutom Dafa-lärjungars egna, personliga kultivering måste ni för närvarande göra en massa saker för att klargöra fakta. Så jag tror att för Dafa-lärjungar har klargörande av fakta blivit ett unikt sätt att kultivera för er kultiverare idag. Detta har aldrig någonsin hänt förut. Och det kan kallas Dafa-lärjungars storartade bedrift att de bekräftar Fa och räddar varelser under Fa-upprätandet. Ni vet, förr i tiden när människor kultiverade så sökte de bara sin egen Fulländning. Men de saker som Dafa-lärjungar har framför sig är stora. Ni vet, jag har sagt många gånger att inga av människorna i världen i dag har en enkel bakgrund. Om ingen av dem har en enkel bakgrund så är de människor som ni räddar, de liv som ni räddar, de varelser som ni räddar, inte vanliga varelser, och det är ingenting som en vanlig kultiverare skulle kunna göra. Bara Dafa-lärjungar i dagens Fa-upprätandeperiod kan göra det när de bekräftar Fa, bara de är värdiga att göra det, och bara de tillåts göra det. Så det jag säger är att det historiska ansvar som ni axlar är betydelsefullt, och ni lägger grunden för framtiden.

Ni vet, det arbete som av Fa-upprätandet görs med allting i kosmos är i sitt sista skede. Men i den här Trefaldiga världen existerar fortfarande de allra sista varelserna på högre nivåer, och deras existens har en separerande effekt, och därför kan de onda [varelserna] fortfarande göra ont i världen. Även om den Trefaldiga världen är mycket liten i jämförelse med det enorma kosmos så är den dess motsvarighet, liksom kosmos brännpunkt. Fastän den här Jorden är mycket liten och fastän de som vi har att göra med är varelser på den lägsta nivån i kosmos – mänskliga varelser som liknar gudar och till det yttre ser ut som gudar – och fastän till och med det sätt som ni kultiverar på är sådant att ni börjar från den lägsta kultiveringsmetoden i kosmos, så har ni enorma uppdrag.

När Dafa-lärjungar har klargjort fakta har ni räddat många varelser som skulle räddas, men det är inte tillräckligt. I själva verket är det ni har uppnått hittills fortfarande begränsat, och beträffande antalet är andelen fortfarande ganska liten. I synnerhet har Dafa-lärjungarna i Kina det största ansvaret. Dafa-lärjungarnas huvudkropp är i Kina, så Dafa-lärjungarna där ska göra ännu bättre ifrån sig, genom de läxor de har lärt sig ska de bli mer förnuftiga och mer klartänkta, och göra saker och ting mer upprätt, de ska låta fler varelser bli räddade, och de ska ha effekten hos Dafa-lärjungars huvudkropp. Allting som Dafa-lärjungarna i andra regioner gör kretsar kring Dafas huvudkropp i Kina, och tyglar ondskans förföljelse, minskar på trycket för Dafa-lärjungar i Kina, och hjälper Dafa-lärjungarna i Kina att klargöra fakta. På det hela taget, när man ser på situationen för Dafa-lärjungars bekräftande av Fa som helhet så har Dafa-lärjungarna i Fa-upprätandeperioden i stort sett spelat Dafa-lärjungarnas roll.

Naturligtvis finns det fortfarande ett litet antal människor som utgör undantag, och det har alltid funnits människor som inte är flitiga, eftersom det trots allt finns tre olika situationer när det gäller Dafa-lärjungar. Den första är där de gjorde en överenskommelse i ett tidigt skede med Mästaren om att komma hit, och den andra är där de skapade en ödesförbindelse i historien – de människor som skapade ödesförbindelser med mig under olika historiska perioder. Och den tredje gruppen är de som kom in medan jag spred Fa den här gången och hade dörren vidöppen; de hade en bra grund och verkade ganska bra, och som om de kunde klara det. Men i verkligheten är det sätt som de har agerat på inte så tillfredsställande. Till och med idag finns det människor vars uppförande i privatlivet inte alls är en kultiverares; när det gäller sådana människor så spelar det ingen roll hur många saker ni gör, ni kan inte fulländas. När [Dafa-lärjungar] klargör fakta så slösar [en del människor] bort de pengar som Dafa-lärjungar har snålat med och sparat för att framställa material. Jag har alltid lärt er att tänka på andra först i allting ni gör, men faller det er ens in när ni använder Dafa-lärjungars pengar eller ägodelar? Ondskan utnyttjar den minsta lucka och stirrar stint på vartenda ord och handling från er. Vad ni än håller fast vid så är det det som de onda varelserna kommer att förstärka, och när era sinnen är icke upprätta kommer de att göra er oförnuftiga. Alla ger av sig för Dafa, och ändå ber en del människor skamlöst om kompensation från andra elever. Kultiverar ni? Vem förhandlar du om villkoren med? Vart har ditt uppträdande som en kultiverare tagit vägen? Och hur ska du skapa en kultiverares mäktiga dygd? Tror du att Mästaren leder dig i någon politisk sak bland vanliga människor? Det finns också människor som inte har varit klartänkta eller lugna, de är inte försiktiga i fråga om säkerhet, och ännu mindre tänker de på andra människors säkerhet. På den tiden då den här [tredje gruppen elever] kom in bland Dafa-lärjungar så visste man att när de upplevde svårigheter, när de upplevde prövningar, och när deras enorma karma reducerades och eliminerades så skulle deras test bli svåra; men det var inte känt vid den tiden om de skulle kunna klara det. Den gruppen av oförnuftiga människor är förstås liten.

När man ser på den nuvarande situationen så tycker jag att de flesta av dem i stort sett är okej, men det finns fortfarande de som inte är det, som ser på Fa på ett mänskligt sätt, ser på förföljelsen av Dafa-lärjungar på ett mänskligt sätt, och ser på de tre saker som Dafa-lärjungar ska göra på ett mänskligt sätt. Och särskilt när det gäller att informera människor om fakta så finns det fortfarande många människor som inte prioriterar det. Här pratar jag huvudsakligen om eleverna i Kina. En del människors upprätta tankar är fortfarande otillräckliga och de kan inte prioritera att informera människor om fakta. Och under förföljelsen har en del människor till och med haft en mycket dålig inverkan, ibland förstår de men efter ett tag blir de oklara i huvudet igen. Människor, det spelar ingen roll var ni kommer ifrån, och det spelar ingen roll vilken slags grund ni har, när ni väl har kommit till denna mänskliga plats har ni trätt in i en värld av illusioner, och det är verkligen svårt för någon att kliva ut ur detta falska mänskliga samhällstillstånd och denna falska kultur som har skapats av de gamla krafterna. Men samtidigt är ingen varelse helt i illusionen, och han har fortfarande en sida av sig som är medveten och har fortfarande sin varelses medfödda grund som är grundad på hans egen medfödda, ursprungliga natur. Alla dessa saker kan ha en positiv effekt och ska ha en mycket god effekt. Med andra ord ska ni ha upprätta tankar. Beträffande hur folk i verkligheten har gjort det så ser jag att en del människor har uppträtt mycket dåligt. Men ni vet, vad har Mästaren kommit hit för? När det gäller Fa-upprätandet är mitt syfte inget annat än att rädda alla varelser, och det innefattar världens människor, människorna på Jorden. (Applåder) Så [jag] måste rädda dem som kan räddas. Det sätt på vilket jag ser saker och ting är annorlunda jämfört med hur ni eller världens människor gör. När en människa ser någon göra ett misstag så tycker han att det är nästan oförlåtligt. Men jag ser inte på saker på det sättet. Jag ser på hela en varelse generellt, och även när det bara finns en strimma hopp så ger jag honom hopp. (Applåder)

En del vanliga människor säger: ”Har inte er Mästare stora förmågor? Varför gör han inte så och så?” Saker och ting är inte så som de tror. Människors Sanna Tankar bestämmer vem av dem som ska gallras bort, och ja, de kan förintas i en handvändning. Men vad har jag kommit hit för? Varför har jag uthärdat så mycket för alla varelser? [Om jag gjorde saker och ting på det sättet], skulle jag då inte ha gjort allt det förgäves? En varelse på Jorden har sina motsvarigheter i kosmos och har sina motsvarigheter i stora saker, så detta är en brännpunkt, och när en person syndar så är det inte en fråga om att en person syndar – tänk på det, det kan mycket väl involvera ett gigantiskt kosmiskt system. Om så är fallet, när en varelse förintas så kanske ett gigantiskt kosmiskt system förintas. Och i en del fall går det bortom detta, för om en varelse på Jorden har begått synder, [hur är det] då med dem som har utnyttjat honom, som arrangerade det, som har manipulerat honom, som anstiftade det, vilkas faktorer spelade en roll … det som involveras är inte bara en kosmisk kropp, eller två kosmiska kroppar, utan gigantiska kosmiska kroppar, som alla är ansvariga för det. Detta är kosmos lag! Och detta är en grundläggande standard enligt vilken kosmos Fa-upprätande positionerar alla varelser. När någon har gjort dåliga saker på den här mänskliga platsen, om man bara jagar den människan så kan inte den människan bära hela ansvaret, och oavsett i vilken utsträckning man förintar honom så kan han inte bära hela ansvaret, eftersom det inte är en enkel fråga om att en människa har syndat – det härrör från att faktorerna hos varelser på höga nivåer är involverade.

Men å andra sidan, om en persons upprätta tankar verkligen kommer fram och han blir klartänkt, när han då vill göra någonting så kommer varelserna på höga nivåer att titta också på den sidan hos en person. Om en person verkligen vill göra bra saker så har ingen rätt att få honom att begå synder, och vem som än gör det kommer att kastas ner. När en varelses huvudkropp kan ha en positiv effekt, då kan hans synder reduceras, även om den varelsen i historien hade blivit dålig, eftersom kriteriet för Fa-upprätandet för hela kosmos är att titta på en varelses inställning till Fa-upprätandet. Det allmänna tillståndet för människorna på Jorden kontrolleras av högre riken, så människors attityder påverkar [i sin tur] dessa högre riken och till och med högre nivåer.

Många elever har förmågan att se en del scener och situationer, men låt mig berätta för er att alla dessa faktiskt är specifika manifestationer för vissa varelser på olika nivåer i det enorma kosmos – de är alla manifestationer av de olika livens och olika gudarnas individuella liv. Men det viktigaste är manifestationerna av deras enorma Kungahuvudkroppar, som vanligtvis känner till mycket av den verkliga situationen och vilkas manifestationer är annorlunda jämfört med dem hos deras specifika varelser. Det är orsaken till att det som en del elever ser inte är manifestationer av Huvudkropparna. Så för våra Dafa-lärjungar överskrider klargörandet av fakta vida er personliga kultivering. Er personliga kultivering fullbordar bara en varelse, men med den roll ni har när det gäller att rädda varelser fullbordar ni en stor mängd Huvudkroppsvarelser, ett obegränsat antal varelser, och ännu större kosmiska kroppar – så stort är det som ni axlar!

Naturligtvis erkänner vi inte några av de saker som de gamla krafterna arrangerade – jag som er Mästare erkänner dem inte, och Dafa-lärjungar erkänner dem naturligtvis inte heller. (Applåder) Men trots allt gjorde de det som de ville göra, så desto större anledning för Dafa-lärjungar att göra ännu bättre ifrån sig och kultivera sig själva väl under det att ni räddar alla varelser. När ni stöter på svåra prövningar i er kultivering måste ni kultivera er själva och titta på er själva – det innebär inte att erkänna de svåra prövningar som arrangerats av de gamla krafterna och att försöka göra bra ifrån sig mitt i de prövningar som de arrangerat, det är inte så. Vi förnekar till och med själva framträdandet av de gamla krafterna och allting som de har arrangerat; vi erkänner inte ens deras existens. Vi förnekar fullständigt alla deras saker, och alla de saker och endast de saker som ni gör medan ni förnekar och gör er av med dem är mäktig dygd. Det är inte så att ni kultiverar mitt i de svåra prövningar som de skapade. Snarare ska ni vandra er egen väg väl medan ni inte erkänner dem, inte ens erkänner elimineringen av deras prövningars manifestationer. (Applåder) Så när man ser på det från den här synvinkeln så är det vi behöver göra att fullständigt förneka de gamla krafterna. Dafa-lärjungar och jag erkänner inte ens manifestationerna av deras sista förtvivlade kamp.

Det finns en lag i kosmos som ni alla känner till, och det är att alla varelser måste bära ansvaret för alla de bra konsekvenser och de dåliga konsekvenser som de åstadkommit genom historien. När Dafa-lärjungar eliminerar hela den förföljelse som har arrangerats av de gamla krafterna så kommer de att få ut lika mycket som de ger. Också en genomsnittlig, vanlig varelse kommer, efter att ha burit ansvaret för de goda sakerna och de dåliga sakerna, i framtiden att återgäldas för allting som han har ackumulerat. All den förföljelse och den smärta som Dafa-lärjungar har utsatts för under den här förföljelsen kommer att resultera i att större ära tilldelas Dafa-lärjungar i historiens framtid. Den sortens ära är någonting som aldrig förut har existerat för någon av varelserna i kosmos sedan tidernas begynnelse, eftersom Dafa-lärjungar är lärjungar som formats av Dafa under Fa-upprätandeperioden och de är en del av Fa-upprätandet. Den här angelägenheten har i sig själv höjt Dafa-lärjungar till en mycket hög position. Dessutom är de Dafa-lärjungar som räddas direkt av Mästaren.

Den här angelägenheten är i sig själv en stor ära, så Dafa-lärjungar måste göra sig förtjänta av en sådan ära. Men när nu Mästaren har sagt det, börja inte agera som om ni återigen har insett någonting, och då kanske en del av er omedelbart slutar göra allting annat och enbart fokuserar på, och gör ingenting annat än, Dafa-saker. I det fallet kan ni då bli utnyttjade av de gamla krafterna, för det de gör är att dra nytta av era kryphål. Det jag idag säger till Dafa-lärjungar att göra är att kultivera bland vanliga människor på ett sätt som anpassas till vanliga människor så mycket som möjligt. Ni kan inte gå till ytterligheter. Gör bara saker stadigt på det sättet och spela till fullo en Dafa-lärjunges roll när ni bekräftar Fa. Ni har många, många utmaningar; utöver att göra bra ifrån er med saker för att bekräfta Dafa måste ni i den här världen också upprätthålla relationerna med andra människor, med er familj och i samhället. Det är svårt. Det är svårt, men det är den väg som en Dafa-lärjunge måste ta.

Jag sade för länge sedan att jag gör detta i två steg. Om jag skulle avsluta detta i ett steg, då skulle prövningen ha varit global. Det skulle finnas miljarder Dafa-lärjungar som erhöll Fa, men det skulle också finnas många som spelade en negativ roll; det skulle finnas minst hundratals miljoner, och det skulle ha gjort den här prövningen världsomspännande. Om detta gjordes på det sättet så skulle hela världen bli uppslukad av det och ingen skulle kunna komma undan det. Varenda människa, varenda varelse, skulle vara tvungen att positionera sig själv i den enda omgången – de som kan kultivera, de som kan träda fram, de som motsätter sig det, de som har olika synsätt, de skulle alla positionera sig. Om då miljardtals människor kom samtidigt för att kultivera i Dafa, om detta tillvägagångssätt för att kultivera inte användes, då, när man skulle ha miljardtals människor som lämnade den världsliga världen för att hänge sig åt kultivering så skulle det vara en katastrof för det mänskliga samhället, och det skulle vara oansvarigt mot mänskligheten och mot Fa på den här nivån. Fastän jag delade upp det på två steg och de sakerna inte inträffade, kommer det inte att bli massvis med människor som kultiverar Dafa i framtiden? Detta kultiveringssätt kan mycket väl vara den väg som lämnas kvar för framtidens många kultiverare.

Beträffande Dafa-lärjungars ansvar så finns det fortfarande många saker som måste göras mer djupgående, särskilt att klargöra fakta. Att göra ett bättre arbete med att infor­mera människor om fakta mer djupgående är knutet till de framtida människornas erhållande av Fa, knutet till alla varelsers räddning, knutet till att förneka de gamla krafterna, knutet till att eliminera ondskan och den här förföljelsen, och knutet till er egen Fulländning. Faktum är att en del elever ända från början inte har gjort särskilt bra ifrån sig, många elever i Kina gör sig fortfarande alla slags ursäkter för att inte träda fram, och det finns en del som har blivit så kallat transformerade, de skäms för det, men sedan blir de förlägna och vågar inte visa sig, och de blir modfällda. Och sedan finns det ett antal människor som är sådana här: de har inte heller trätt fram på hela tiden, utan de har gömt sig hemma och läst [Dafa-]böcker, och har till och med gjort sig ursäkter för att göra det, när sanningen är att det är deras rädsla som är verksam. Jag hoppas att de andra Dafa-lärjungarna i Kina kommer att hjälpa dessa människor och be dem träda fram och göra det som en Dafa-lärjunge ska göra. Den här saken har inte avslutats ännu, så för vilken varelse som helst erbjuder det fortfarande ett tillfälle och en chans.

Så som gudar ser det är räddande av varelser absolut inte något som görs på samma sätt som i det mänskliga samhället, där man efter att någon har gjort något misstag använder mänskliga metoder för att rätta honom. Gudar är barmhärtiga och har den största kapacitet att förlåta, och de är verkligen ansvariga för varelser, istället för att fokusera på en persons handlingar vid en bestämd tidpunkt. Det beror på att gudar väcker en varelse på en grundläggande nivå, och ger liv åt en varelses Buddha-natur på en grundläggande nivå. Så när man ser på det ur den här synvinkeln så måste ni fortfarande trappa upp ert klargörande av fakta en del, och måste fortfarande göra det mer på djupet, göra det bättre, och göra det gediget, ni kan absolut inte bara göra det rutinmässigt. Bara när ni gör det uppriktigt kan ni rädda så många människor. Så oavsett vilka ursäkter ett litet antal människor och en del människor med dolda motiv i Kina använder för att stoppa [Dafa-]elever från att informera människor om fakta, så stör de, och det är att ondskan använder människor för att störa er. Människor som gör det har antingen en heretisk förståelse eller har utnyttjats av ondskan, eller så är det ett fall där vissa människor med dolda motiv spelar en negativ roll. Att klargöra fakta är någonting ni måste göra, och ni måste göra det ända till slutet. Det är inte någonting som vi gör enligt de gamla krafternas arrangemang; vi förnekar fullständigt allting hos de gamla krafterna.

Det är en annan sak som jag vill tala om. Som ni vet, eftersom Dafa-lärjungar kultiverar sig själva medan de bekräftar Fa så har många dåliga saker som formades bland vanliga människor gradvis blivit borttagna under kultiveringsprocessen, men en del saker har bara minskats medan många andra saker verkligen har tagits bort. Så de saker som har minskats är inte helt borttagna. Det finns en anledning till att ni inte kan bli av med dem helt ännu och det är att låta er, innan ni fulländas, leva i det vanliga mänskliga samhället, rädda varelser i det vanliga mänskliga samhället och göra de saker som en Dafa-lärjunge ska göra i dag. Men eftersom de här fasthållandena ofta visar sig i er kultivering och i ert liv så visar de sig i era ord och handlingar i olika omgivningar och kan till och med visa sig i varenda tanke som ni har i ert dagliga liv. När ni är påverkade av mänskliga fasthållanden, då är ert beteende i det ögonblicket eller den korta stunden, eller beträffande den saken, likadant som en vanlig människas. Om du ofta misslyckas med att följa kraven för en Dafa-lärjunge, en kultiverare, är du då inte en vanlig människa?

Det är inga problem med att ha de där mänskliga sakerna – när ni kan tygla dem i era handlingar, stärka er beslutsamhet, stabilisera era upprätta tankar och hantera er själva väl, det är kultivering. Utan dessa saker skulle det inte räknas som kultivering. Det är just på grund av att ni har dessa små saker som ni kan kultivera er själva och stärka er beslutsamhet i processen, och när ni kan kultivera er själva i den här komplicerade miljön och mitt under den här förföljelsen, så uppvisar ni ännu mer en Dafa-lär­junges storhet. Det är så dessa saker fungerar. Men om du inte är försiktig så kommer det många gånger att visa sig att du håller fast mycket hårt.

Faktum är att när Dafa-lärjungar bekräftar Fa så argumenterar de många gånger inbördes för att [kunna] informera människor väl om sanningen och beträffande andra saker som Dafa-lärjungar gör. Ni har sett hur en del elever har agerat, deras mänskliga fasthållanden är mycket starka och en del elever påverkas lätt av sina mänskliga fasthållanden. Jag har lagt märke till en situation under lång tid nu men jag har inte diskuterat den med er eftersom de saker som ni gör för att informera människor om fakta och andra saker som ni gör för att bekräfta Fa alla är mycket viktiga, så jag ville inte att de skulle bli utspädda med detta, och det är därför som jag inte har diskuterat det på hela den här tiden. Har ni märkt att många av våra elever inte kan tåla kritik från andra? Så snart de kritiseras blir de rasande och kan inte tåla det. De här sakerna sticker ut rätt illa nu. Tänk noga på det. Ni kan inte ens ta kritik från mig, er Mästare. I dag vet ni alla att Mästaren verkligen gör saker för er skull och har talat om Fa till er med barmhärtighet. Om jag skulle ändra mitt uppträdande och tala rakt på sak till er så skulle ni med en gång inte kunna tåla det, verkligen. En del människor säger, Hur Mästaren än lägger fram det för mig så kan jag tåla det. Det är vad ni tror. Er kultivering måste vara stabil och grundlig, så ni måste verkligen motsvara standarden.

Vet ni, vad beror det på att många saker, många fasthållanden, inte kan tas bort utan vidare? Varför är det så svårt? Jag har alltid sagt till er att partiklar bygger upp partiklar, nivå efter nivå, från mikrokosmos och hela vägen till ytmaterian. Om ni tog en titt i det extrema mikrokosmos på den materia som bildas av det som era sinnen håller fast vid [så skulle ni se att] det är berg, väldiga berg som består av hård, granitliknande sten, och när de väl är bildade så finns det helt enkelt inget sätt för en mänsklig varelse att rubba dem. Ni vet, när det gäller många kultiverare förr i tiden så var det deras sekundära urandar som kultiverade, deras mästare kunde inte göra någonting alls åt de sakerna, och det är orsaken till att det i deras kultivering helt enkelt inte fanns något sätt för dem att kunna behålla den här kroppen. Det beror på att de inte kunde göra sig av med dessa stora berg, de kunde inte riva ner de där stora bergen. De kunde bara försöka tygla dem – tygla dem medan de var i stillhet eller i ett tillstånd utan tankar – inte låta dem få någon effekt under den livstiden och inte låta de där tankarna komma upp under deras kultivering. Det var allt de kunde göra. De hindrade så gott de kunde den sida av dem som kan bli upplyst genom kultivering från att bli påverkad, [de försökte] undvika att bli så dåliga att de skulle röra upp de där fasthållandena eftersom de dåliga effekterna kunde få deras kultivering att misslyckas och få dem att falla ner – de försökte förhindra att saker blev så dåliga. Det var därför som de vid en viss tidpunkt när de kunde nå Fulländning skyndsamt skulle kasta den här kroppen. De kunde inte dröja med det ens en sekund.

När en kultiverare inte vill göra sig av med sina fasthållanden så är rätt ofta hans ursäkt, När andra människor kritiserar mig så vill jag inte höra det, men om Mästaren säger någonting till mig så vill jag höra det. Men om Mästaren sade någonting till dig, skulle ditt stora berg bara försvinna av sig självt? Skulle den där hårda stenen bara lösas upp utan kultivering? Om jag gjorde det åt er, då skulle det inte räknas som att ni kultiverade, så jag kan inte göra det och ni måste själva kultivera bort det. Det finns många saker som ni inte kan göra men som Mästaren kan göra. Hur gör då Mästaren dem? Det är inte så att jag så snart vi får kontakt kommer att ta bort dem. När era upprätta tankar är fasta och när ni kan stöta bort de där sakerna så tar jag bort dem från er bit för bit; så mycket som ni kan göra, så mycket tar jag bort åt er och minskar åt er. (Applåder) Men eftersom du är en kultiverare så måste du verkligen hålla dig till kraven för en kultiverare. Fastän ni fortfarande ibland inte riktigt kan komma dithän ännu så måste ni åtminstone ha de upprätta tankarna, och ni måste kultivera er själva.

Just nu ser en massa elever inte [de här problemen] alls. När Mästaren inte har påpekat den här sortens frågor på ett tag så ger en massa människor verkligen efter för dessa saker. Jag talade om de här sakerna i Zhuan Falun för länge sedan och de är saker som en kultiverare behöver ta hand om alldeles i början. ”Att inte slå tillbaka när du blir slagen, inte svära tillbaka när någon svär åt dig” är inte bara något man säger, man ska vara fullständigt opåverkad, och det är någonting som man kommer underfund med utifrån Fa. Jag har sagt åt er att studera Fa mycket, att studera Fa, studera Fa, studera Fa … När man inte lägger vikt vid Fa-studierna så kommer man säkert att ge efter för de där sakerna. Ni vill inte höra misshagliga saker, ni vill bara höra angenäma saker och [ni säger eller agerar som] ”jag kan inte stå ut med det när andra människor irriterar mig.” Tänk på det allihop, är det inte vanliga människor som när de lever i den vanliga världen bryr sig om att njuta av de där angenäma sakerna och som njuter av att höra angenäma ord? Du är en kultiverare så vill du ha de där vanliga sakerna? Jag säger er att eftersom ni är kultiverare och ni är bland vanliga människor så bara måste ni lyssna till de där misshagliga orden och ni måste kunna lyssna till de där misshagliga orden. (Applåder) Hur kan du annars, när du inte ens har löst den här mest grundläggande kultiveringsfrågan, kalla dig själv en Dafa-lärjunge?

Du är en kultiverare så vad beror det på att du ibland har långdragna dispyter där du vägrar att ge med dig? Varför säger du alltid att det beror på andra människors attityder? Vad beror det på att du så fort någon annan säger något blir påverkad? Ska du inte förbli opåverkad till och med när någon angriper dig verbalt? Många av de faktorer som bidrar till en konflikt orsakas av att den saken är verksam. Närhelst någon rör vid den saken så blir du obetänksam och upphetsad och ditt hjärta börjar till och med att dunka, och i det ögonblicket tänker du inte på att vara ansvarig gentemot Fa utan blir bara arg och kan inte komma över det. En del människor insisterar alltid: ”Oj, vad beror det på att den personen alltid har en sådan attityd? Varför är han sådan mot alla?” Och det finns en del människor som säger: ”Ja ingen har alltför höga tankar om honom.” Men om ni frågar mig, er Mästare, så har ni fel allihop. När ingen av er längre håller fast vid att vilja höra angenäma saker, när ingen av er påverkas när ni förolämpas, låt se om han fortfarande kommer att vara sådan. Just för att ni har ett sådant fasthållande så existerar det faktorer som slår på ert fasthållande; och just för att ni har ett sådant fasthållande så blir ni irriterade; när ni alla har det där fasthållandet så uppkommer situationen där alla blir irriterade på personen som slår på deras fasthållande. Om ni alla kan behålla ett lugnt och stabilt sinnestillstånd när ni blir angripna av starka ord och ni inte alls blir påverkade, se då efter om de där faktorerna fortfarande existerar.

Sade jag inte till er att ingenting som händer en kultiverare sker av en tillfällighet? Har jag inte sagt er många gånger att en kultiverare ska förbli opåverkad? I dag visar sig Mästaren bara med en köttslig kropp i människovärlden, men Mästaren har många många förmågor, och jag har oräkneliga Fashen, och de löser allihop de saker som ska lösas åt Dafa-lärjungar, de löser frågor som är relaterade till Fa-upprätandet under Fa-upprätandet och gör många många saker. Men inget av det manifesteras här. Det som jag har sagt er är dock upprätta principer, kosmos Fa-sanningar, och Fa som skapar Stora Upplysta. Du är en Dafa-lärjunge så vad ska du söka efter och vad ska du kultivera? Har du till och med glömt dessa mest grundläggande, enklaste saker?

Ja, ni klargör fakta, är upptagna med att göra en massa saker, och det finns många saker att göra; det har uppvisat Dafa-lärjungars utomordentliga sida. Men glöm inte att kultivera bort de mest grundläggande sakerna! Det är inte så att ”i det kritiska ögonblicket kommer jag att vara tillräckligt bra” – det är inte nödvändigtvis sant. En konflikt kommer alltid när du inte väntar dig det, så i ett avgörande ögonblick kanske du inte är tillräckligt bra, för det är inte så som du tror och inte heller är det något som man bara kan säga. Precis som när ni kultiverar Buddhaskap kanske ni säger, När jag verkligen kommer dit upp så garanterar jag dig att jag kommer att duga, och jag kommer inte att hålla fast vid någonting. Men hur ska du bli tillräckligt bra när du inte har tagit bort de där faktorerna? Det är inte bra eftersom det är så här den här varelsen är skapad. En sten är en sten var du än placerar den, och en bit guld är en bit guld var du än placerar den.

Ni vet alla att under er kultivering, till och med när ni inte specifikt tänker på någonting, så uppkommer dåliga tankar av sig själva. Och vad beror det på? Beror det inte på att den där saken finns där? Jag har sagt er att när det dyker upp en konflikt eller någonting händer så ska inte bara de två parterna i konflikten leta efter orsaker för sin del, till och med en tredje part ska tänka på sig själv – varför är du den som observerar det? När du är en direkt part i konflikten så är det ännu mer så, men varför kultiverar du dig inte?

Idag tog jag upp det här eftersom jag tyckte att det var dags att jag påpekar det, så jag tänkte att jag skulle ta det här tillfället i akt. Nu när jag har talat om det så behöver ni vara uppmärksamma på det och bör ta det på allvar. Gör era handlingar som Dafa-lärjungar som bekräftar Fa mer heliga, och agera inte som vanliga människor. När en vanlig människa gör Dafa-saker så samlar han bara välsignelser, men de saker som Dafa-lärjungar gör för att bekräfta Fa är förtjänstfulla, så du ska fullända dig själv väl.

Jag ska tala om en annan sak. Ni vet, många av Dafa-lärjungarnas saker kommer att lämnas till framtiden; de kommer inte nödvändigtvis att lämnas till människor, kanske kommer de att lämnas någonstans i kosmos. Eftersom ni bekräftar Fa så utforskar ni huruvida ni kan göra vissa saker på ett visst sätt, och lyser upp en väg för framtiden. Fastän de här sakerna manifesterar sig här på Jorden, på det här mänskliga stället, så [kommer ni att se] om ni förstorar dem att de i olika riken manifesterar sig på andra sätt. Varje Dafa-lärjunge måste trampa upp sin egen väg, och era vägar i kultiveringen är alla olika; med andra ord är alla människors kultiveringsvägar olika. Alla de framtida tillstånden hos de olika typerna av varelser som finns på olika nivåer i kosmos kanske manifesterar sig i er i viss utsträckning, så allt beror på huruvida de vägar som ni själva vandrar i bekräftandet av Fa är raka, bra, och kommer att fungera. Så här väldiga faktorer är involverade.

En del av er har övernaturliga förmågor medan ni kultiverar; en del kan se saker och en del människor kan använda vissa övernaturliga förmågor. Som jag just sade vandrar alla på olika vägar som Dafa-lärjungar ska gå på och de vägar ni trampar upp påverkar det framtida kosmos. Så det måste finnas en orsak till att låta en viss Dafa-lärjunge få övernaturliga förmågor medan han kultiverar; det måste vara med syfte att lägga grunden till något för framtidens varelser. Det är så enormt som Dafa-lärjungars ansvar är, det vilar alltså sådana viktiga uppgifter på era axlar! Det finns många saker som jag inte har berättat för er om eller inte vill berätta för er helt och hållet, för att ni inte ska utveckla alla möjliga fasthållanden.

Om de här människorna som har övernaturliga förmågor medan de kultiverar inte vandrar sina vägar väl, om de störs idag, om de utvecklar en heretisk förståelse imorgon, och någonting i övermorgon driver dem till att bli väldigt upphetsade och de inte kan se vad som är upp och ner, då ska jag säga er att ni inte har vandrat den väg väl som har arrangerats åt er. En sådan väg har arrangerats åt er för att det finns sådana faktorer i kosmos som har getts till er och ni har anförtrotts att vandra den vägen. Förstår ni vad jag menar? (Applåder) Emellertid har ett litet antal elever som har övernaturliga förmågor misslyckats med att leva upp till sina stora uppdrag och har inte gjort bra ifrån sig. De är självbelåtna över de små förmågor som de har och deras problem går till och med bortom att skryta, de har till och med gått en lång omväg, en del av dem har till och med utvecklat heretiska förståelser och fortfarande har de inte insett det! Ni har misslyckats med att leva upp till det stora förtroende som har getts till er av kosmos, och det är ingen liten sak. Så som en Dafa-lärjunge behöver du vara uppmärksam på varje aspekt av saker och ting. När Dafa-lärjungar ser tillbaka på den väg de har tagit så [ser de att] varje person gick sin egen väg i olika omgivningar och att det fanns en anledning bakom till och med den sortens jobb som ni hade i människovärlden, den livsstil som ni hade etcetera.

Fa som jag lär ut här i dag gäller alla elever och det inkluderar dem i Kina och dem utanför Kina. Det här är problem som har uppstått i hela kroppen. Dafa-lärjungar har faktiskt gjort mycket bra ifrån sig medan de bekräftar Fa under den här tiden och det finns många specifika saker som jag inte vill tala om eftersom jag väntar och låter er själva se de underbara, fantastiska och heliga sakerna. Vid den här tiden kommer ni, så länge ni stadigt kan göra väl de tre sakerna som Dafa-lärjungar ska göra, att klara er igenom – ni kommer definitivt att kunna klara er igenom. (Applåder)

Jag säger det igen: jag vill inte lämna kvar en enda person. Det är därför som Mästarens tänkande vanligtvis är annorlunda än ert. Ibland tänker ni att vissa människor är tvivelaktiga, vissa människor går inte att rädda, vissa människor är det ena eller det andra … men mitt tänkande är annorlunda än ert. Ni vet att jag idag har öppnat dörren för räddande av människor så vitt; det förhåller sig så, när det gäller de arbeten som varelser i det mänskliga samhället har, att människor gör alla sorters arbeten och jag vill rädda varenda människa. Så länge någon har lärt sig Fa vill jag rädda honom, jag vill inte överge de människorna. (Applåder) När ni Dafa-lärjungar utvecklar ännu starkare upprätta tankar bland er så är det det mest storartade. Med utgångspunkt från varje män­niska, låt oss verkligen göra vår miljö till en mycket upprätt sådan, och då kommer alla de icke upprätta faktorerna att lösa upp sig och alla de elever som inte har uppfört sig väl kommer att se var de kom till korta och det kommer att få dem att göra bättre ifrån sig.

Beträffande människor, när en varelse kan få Fa i dag i historien så är det ingen vanlig sak – han är så lyckosam! Men så snart han förlorar Fa, vet ni vad han står inför? Det är verkligen skrämmande, för när han misslyckas med att uppfylla det stora ansvaret och de väldiga uppdragen som tilldelades honom, då är det följaktligen likt motsatsen till en varelses Fulländning och den där varelsen kommer verkligen att bli tvungen att gå in genom porten till icke-liv. Ni kan inte bara gå och överge en person hursomhelst. Oavsett vilken sorts misstag någon har gjort eller vilken sorts människa han är, så vill jag fortfarande ge honom en chans. Naturligtvis finns det i det mänskliga samhället trots allt ett antal människor som inte duger längre, så låt dem bara vara. Idag säger jag huvudsakligen att våra Dafa-lärjungar behöver göra bättre ifrån sig, och vi borde vårda dem som har erhållit Fa.

De som inte har gjort bra ifrån sig borde tänka noga på de här sakerna och se till att inte ta Mästarens barmhärtighet lättvindigt. Ni måste inte tro mig; ni kan också gå er egen väg. Men jag har upprepade gånger sagt att det faktum att en sådan stor sak har skett i det mänskliga samhället, att ett sådant kolossalt antal människor har gjort allt det som de har gjort i samhället, och det faktum att den Fa som jag, Li Hongzhi, har lärt ut är någonting som människor genom tidsåldrarna alltid ville känna till och ville erhålla men inte kunde, (applåder) ingen av dessa saker kommer sig av en tillfällighet. Tänk över det sansat. De som inte har gjort bra ifrån sig, se till att ni inte förstör era eviga liv på grund av ert oförnuft och era mänskliga fasthållanden.

Det är allt jag ska säga idag. Tack. (Långa entusiastiska applåder)

Övers anm.: Översatt från engelska 040621. En del saker kontrollerade mot kinesiska. Något uppdaterad 040709.