Fa-undervisning vid mötet med
Stilla-Havs-asiatiska elever

Li Hongzhi
12 april 2004
New York

Fråga: En del koordinatorer kan inte lyssna till olika åsikter. De har blivit som de byråkrater som finns bland vanliga människor.

Mästaren: Koordinatorer måste vilja och kunna lyssna till olika åsikter. Men om du tänker på koordinatorerna så är de också kultiverare och de är inte perfekta. En del elever undrar: ”Varför väljer vi inte den smartaste och den som har kultiverat bäst i vårt område till att vara koordinator?” (Publiken skrattar) Det fungerar inte på det viset. Och varför kommer inte jag ut och gör saker direkt själv? Jag vill ge er tillfälle att fullbordas och skapa mäktig dygd. Om jag skulle göra allting eller berätta för er hur ni skulle hantera varje specifik sak, och ni bara följde mina direktiv, visst skulle samordningen bli bra, eftersom ni skulle tänka: ”Det är vad Mästaren har sagt oss. Det finns inga om, inga och, eller men beträffande det. Låt oss bara följa Mästaren.” Men skulle ni då få någon mäktig dygd? Vad skulle ni ha skapat? Skulle ni ha gått er egen väg i mötet med utmaningar eller svårigheter? Endast när du finner vägar till att göra saker bra när du bekräftar Fa och möter utmaningar, och när din framgång kommer från dina egna ansträngningar – endast det är extraordinärt.

Koordinatorerna bland Dafa-elever är i själva verket bara koordinatorer, kontaktpunkter, och människor som förmedlar information. Tänk inte på dem som Mästaren, och ha inte sådana höga förväntningar att du litar på dem när du kultiverar och förväntar dig att de ska hantera allting helt rätt. Det är inte så. Om koordinatorn verkligen var som Mästaren, eller kunde betrakta saker ur alla vinklar och aldrig skulle ha fel, då skulle många människor i det området inte kunna kultivera framgångsrikt, eftersom det med honom som tänkte igenom saker så bra inte skulle vara någonting kvar för dig att tänka på. Om han skulle göra allting helt rätt så skulle du inte ha en chans att visa dina stora kvaliteter. Du förstår meningen, eller hur?

Faktiskt sade jag för länge sedan till de regionala koordinatorerna att sköta saker löst, och att de, förutom när det gällde gruppinsatser, vilka kräver samordning, inte skulle begränsa den väg som varje Dafa-lärjunge tar som Fa-bekräftande individ. Så förutom när det handlar om någonting dåligt för Dafa och koordinatorn behöver sätta stopp för det, så måste varje Dafa-lärjunge till fullo spela sin roll och aktivt göra vad han ska som Dafa-lärjunge. När du bekräftar Fa, vad du än tänker på, ser, möter, eller kan inse, sätt igång och gör det, och endast då går du din egen väg och skapar din egen mäktiga dygd. Är det inte så det fungerar? (Applåder)

Beträffande en del elever så finner jag att de fortfarande är fixerade vid koordinatorn och tänker: ”Hur kommer det sig att den här koordinatorn inte håller måttet?” (Mästaren skrattar) Om koordinatorn verkligen var mycket bra och kunde tänka på allt i förväg, då tror jag att de andra eleverna i den regionen verkligen inte skulle ha någon chans att sätta sina färdigheter och förmågor i arbete. Om ett visst område gör bra ifrån sig, då är det definitivt ungefär så här: koordinatorerna säger bara att någonting behöver bli gjort, och Dafa-lärjungar samordnar på eget initiativ sinsemellan och kommer över utmaningarna tillsammans, i det att de fullt utnyttjar Dafa-lärjungars visdom för att få det utfört på ett bra och mer idealiskt sätt. Till och med när koordinatorerna inte tänker igenom saker så bra eller till och med har förbisett en del saker, så fulländar Dafa-lärjungar det efter hand – och det är er mäktiga dygd. Bli inte förbittrad när saker är tuffa, och tänk inte att du behöver få folk att se vad du gör. Mästaren kan se allting du gör, liksom alla gudarna. När du har gjort bra ifrån dig så är det din egen eviga mäktiga dygd.

I er kultivering kan ni inte alltid titta på andra. Ni behöver titta på er själva och kultivera er själva. När det finns ett problem, undersök dig själv och försök finna problemet från din sida. När du ser att något fattas, fundera ut hur du kan göra varje sak väl, håll ditt tänkande upprätt längs vägen, och manifestera en Dafa-lärjunges upprätta tankar och upprätta handlingar inför utmaningar – det är extraordinärt. Och som Dafa-lärjunge är det ditt bekräftande av Fa med upprätta tankar, och endast då är du verkligen värd att vara en Dafa-lärjunge.

Fråga: En del länder i det Stillahavsasiatiska området har nära band med ondskan, och skillnaden i hur vi har gjort ifrån oss med att rädda varelser är enorm.

Mästaren: Gör bara så mycket som ni kan, och gör saker inom er förmåga och där betingelserna är mogna. Ni kan dröja med de områden där ondskan härjar – det är okej och inte våra elevers fel. Naturligtvis, varhelst det inte finns några Dafa-lärjungar blir det problem med att rädda liv i framtiden; eftersom ni är Dafa-lärjungar tänker ni på detta. Gör saker i enlighet med situationen, gör så mycket ni kan, och när det gäller saker som ni inte kan göra så ska vi se vad vi kan göra senare.

Fråga: När vi inte har några [förutfattade] föreställningar eller i förväg fastställda planer så blir effekten av att bekräfta Fa utomordentlig, och när det är tvärtom så blir effekten mager.

Mästaren: Ja, beträffande många saker som ni gör, när ni är fria från mänskliga föreställningar så blandas inte era egna fasthållanden in. Om ni, utöver att vara ansvariga gentemot Fa, inte har några mänskliga fasthållanden, inte några av era egna saker, och inte några av era personliga faktorer inblandade, då kommer ni säkert att göra den saken bra, medan när ni en gång har blandat in era egna faktorer, då kan ni inte göra den saken bra.

Det är någonting ni måste vara uppmärksamma på: ni bekräftar Fa, bekräftar inte er själva. En Dafa-lärjunges skyldighet är att bekräfta Fa. Att bekräfta Fa är kultivering, och det ni tar bort i kultiveringsprocessen är inget annat än fasthållanden till jaget; ni kan inte tvärtemot förvärra problemet med att medvetet eller omedvetet bekräfta er själva. När ni bekräftar Fa och kultiverar så är det en process där jaget tas bort, och endast när ni gör det bekräftar ni verkligen er själva. Det beror på att du till slut måste släppa alla dina mänskliga saker, och endast efter att du har släppt alla dina mänskliga fasthållanden kan du träda ut ur massan av vanliga människor.

Du är en kultiverare så du behöver ha mäktig dygd. Och var kommer din mäktiga dygd ifrån? Kommer den inte ifrån att släppa jaget och bli osjälvisk i denna hårda omgivning, och helt och hållet vara ansvarig gentemot Fa som en Dafa-lärjunge? Är inte det i sig självt mäktig dygd? Och dessutom, du gjorde det i en hård omgivning. Ju mer du sätter dig främst eller blandar in [faktorer från] jaget, desto mindre mäktig dygd har du, och det är därför som det är mindre sannolikt att du lyckas med saker eller gör dem bra. Dafas saker ska var de heligaste, och det är orsaken till att ju mindre du har av dina egna föreställningar eller blandar in dina egna faktorer, desto bättre kan du hantera dem och desto troligare är det att du lyckas.

Fråga: Kan vi ha med foton på Mästaren som går igenom övningarna på de stora affischtavlor som vi använder för att visa fram sanningen om Dafa?

Mästaren: Jag tror inte att det är något problem om det är ämnat att klargöra sanningen – och har ni inte redan gjort det?(Publiken skrattar)

Fråga: (Mästaren: Jag läser inte upp högt alla hövligheterna före frågorna, okej?) TV-kanalen som skapades av Dafa-lärjungar behöver folk, materiella resurser, och pengar för att verka över en längre tid. Och medkultiverare på TV-stationen säger ofta till mig, eftersom jag är en taiwanesisk utövare: ”Det finns 300- till 500-tusen människor i Taiwan som kultiverar Dafa, så när TV-stationen behöver hjälp borde vi inte alltid ha svårigheter att hitta folk.” Mästare, kan Taiwan fokusera mer på TV-mediet för att klargöra sanningen?

Mästaren: De som känner till tekniken och har specialkunskaper, vare sig de är från Taiwan eller någon annanstans ifrån, de är vanligtvis välkomna, helt säkert.

Fråga: När arbetet med en översättning har kört fast, beror det på störningar?

Mästaren: Vanligtvis är de specifika saker som Dafa-lärjungar gör relaterade till deras egen kultivering och är på samma gång relaterade till deras omständigheter. Beträffande specifika saker som denna så behöver ni fortfarande diskutera tillsammans och fundera ut hur de ska hanteras bättre och gå era egna vägar. Inga av Dafa-böckerna på främmande språk blev översatta av mig (Mästaren skrattar, publiken skrattar), och alla Dafa-lärjungar som är inblandade axlar olika ansvar. Översättningsarbetet är inte anvisat av någon. Allt görs av människor som aktivt diskuterar [fram bästa översättning] och samordnar sinsemellan. Så fundera bara ut hur det ska göras bättre. I allt ni gör bekräftar ni Fa och kultiverar er själva, och allt detta är saker som ni ska göra.

Fråga: Ska vi vara selektiva med antagningen av elever till en Minghui-skola? (Publiken skrattar) Mästaren, var snäll och ge oss lite vägledning i detta.

Mästaren: Vad jag tycker är, ni driver en skola nu så ni borde inte vara selektiva med antagningen. I själva verket, ni vet, Dafa handlar endast om kultivering – Dafa har ingenting förutom kultivering. Och fastän den kultiveringsväg som Dafa-lärjungar idag tar är annorlunda – för att klargöra sanningen, rädda fler av världens människor, hålla förföljelsen under kontroll, och så vidare, så har en del elever gått samman och startat upp mediakanaler eller gjort det ena eller andra – så är inget av det en del av Dafa självt. Detta handlar om elever som går sina egna vägar och bekräftar Fa, och detta är saker som skapats av eleverna själva. Så också det skapar er mäktiga dygd, och det är anmärkningsvärt.

Eftersom det inte är en del av Dafa, då måste det vara en del av det vanliga samhället, så det ska vara i linje med det vanliga samhället. De som ni räddar är liv i det vanliga samhället, så än mer behöver ni på så sätt komma närmare det vanliga samhället och få era mediakanaler att bli något som allmänheten älskar att se och höra på. Endast på det sättet kan ni åstadkomma en bättre effekt.

Detsamma gäller för Minghui-skolor. Dafa i sig har inga skolor, men Dafa-lärjungar räddar varelser och klargör sanningen, lämnar efter sig de bästa sakerna till framtidens människor, framtidens varelser, och de fostrar nya, unga Dafa-lärjungar. Så i grund och botten är allt det ni gör bra saker. Eftersom ni gör goda saker för varelser så kan ni då inte göra någon åtskillnad mellan vilka som kan komma in och vilka som inte kan det. Vore det inte bättre att anta fler människor från det vanliga samhället? Med andra ord, om ni vill gå mot att ha en positiv cykel – det är dränerande att alltid låta Dafa-lärjungar finansiera det – då måste ni vara rotade i samhället och komma in i en positiv cykel. Det är så det ska göras.

Fråga: Kan vi starta en Minghui-grupp inom utbildningssystemet och i en befintlig skola?

Mästaren: Gör det bara i enlighet med dina förutsättningar och hur du än gör det så borde det bli bra. Det finns inga restriktioner eller fastställda planer när det gäller att göra bra saker för varelser. Vare sig det handlar om att du startar en Minghui-skola eller själv håller Minghui-kurser, eller du kanske är lärare och undervisar eleverna i enlighet med Zhen-Shan-Ren i klassen, så finns det inga problem med något av det. Och naturligtvis, att starta en Minghui-skola är helt enkelt en storartad sak. Nu när de har startats så hoppas jag att ni driver dem bättre och bättre, gör dem större och större, och startar fler och fler av dem. De är, för alla människor, en välsignelse, och beträffande de onda varelserna så rensar de bort dem.

Fråga: Det är ofta människor som kommer för att lära sig Falun Gong för att kunna söka asyl. Hur ska vi hantera dessa saker?

Mästaren: (Mästaren skrattar) I själva verket är det en skam för den kinesiska regeringen. Hur kommer det sig att det inte är människor från andra länder som söker asyl? (Publiken skrattar) Varför söker så många människor från Kina asyl? Påstår sig inte Kina vara ”starkt”? Någonsin hört talas om att en stark nation har så många människor som flyr från det för att bli asylsökande? Låter som om det där med ”starkt” är falskt.

Om man ser på det på ett annat sätt, bortsett från alla motiv, om människor önskar en chans att bli kvar i USA eller i ett annat utvecklat land, så är det enklaste sättet just nu att söka asyl och utnyttja namnet Falun Gong. Jag har hört att det finns seminarier i New Yorks Chinatown i hur man söker asyl, och (publiken skrattar) där lär de specifikt ut hur man lär sig Falun Gong. Naturligtvis lär de egentligen inte människor Falun Gong. De talar om för folk hur många rörelser det finns, hur många övningar och vilka böcker det finns inom Falun Gong, i enlighet med vad immigrationstjänstemannen kommer att fråga i sitt test (publiken skrattar). Det är vad de gör.

Hursomhelst, när någon söker asyl i Falun Gongs namn så har han gett sin framtid till Falun Gong. Det beror på att han ändrar sitt öde genom att använda Falun Gongs namn, vare sig han är medveten om det eller ej. Det är att uttrycka det med vanligt mänskligt språk. Sanningen är att alla har kommit hit för Dafa, och om hela världen kom för Dafa, då är det naturligtvis ingen stor sak om de gagnas lite av Dafa. Så sätt igång då. (Mästaren skrattar) Så länge det lokala styret inte invänder så gör inte vi det heller.

Men när någon har fått politisk asyl genom att använda Falun Gongs namn så står han i skuld till Falun Gong eftersom det ändrade hans öde. Då kan personen absolut inte vara emot Falun Gong, för i så fall klipper han av sin framtid. Det finns inget farligare. Så med sådana människor är det bra om de kommer och lär sig utövandet eller att göra övningarna, men efter hand ska ni tala om för dem vad som står på spel: ”Se till att du inte blir involverad i att förfölja Falun Gong, tänk inte ens på att göra det. Det är för ditt eget bästa. Jag säger detta till dig bara för att du vill använda Falun Gong; annars skulle jag inte säga någonting.”

Fråga: Jag, en lärjunge, skulle vilja skriva i form av poesi för att assistera Mästaren i Fa-upprätandet. Jag vill fråga Mästaren, hur kan jag förbättra min kreativitet och skrivfärdighet?

Mästaren: Faktiskt vet jag att det ni vill prata om är hur ni än mer kan berika er visdom och uppnå bättre resultat i bekräftandet av Fa. Om ni har den grund som behövs så kommer ni säkert att kunna skriva bra verk, medan om ni helt och hållet saknar en sådan så kommer ni att ha vissa problem i början. Till exempel, att skriva dikter i Tang-stil, hurudana är Tang-dikter, hurudan är Song-vers och hurudant är Yuan-drama och vers, sedan kan du prova att skriva. Som Dafa-lärjunge, kanske när du verkligen vill göra det så kommer du att kunna göra det bra, och du kommer definitivt att starta snabbare och mogna snabbare än andra, det är säkert. Det finns åtskilliga Dafa-lärjungar som skriver poesi mycket snabbt och utan mycket ansträngning; när de vill sätta ihop någonting så kan de skriva det med en gång. Men när det gäller vanliga människor så är det en stor ansträngning för dem att komponera någonting, och de måste komma i rätt stämning och tänka ut en eller annan infallsvinkel. Men när det gäller Dafa-lärjungar skulle saker gå snabbt, vad det än må vara. När du släpper jaget ännu mer så kommer din visdom för Fa-bekräftande fram naturligt.

Fråga: Nyligen nämnde du att vissa ord i dina skrifter behövde revideras. Kan vi direkt klistra in de korrekta orden över de gamla, istället för att skrapa bort de gamla?

Mästaren: Faktiskt går det bra på vilket sätt du än gör det, så länge som du korrigerar dem. Eleverna i Kina har inte utrustningen för att göra detta. Jag vet att förr i tiden använde de flesta böcker som trycktes i Kina tidningspapper, och det var ganska tjockt, så det blir inte skadat om du skrapar det lätt med ett tunt blad. Jag ger dig bara ett förslag. Du behöver inte göra det på det sättet. (Publiken skrattar)

Fråga: Utifrån ekonomiska intressen låtsas en del asiatiska regeringar att de inte ser förföljelsen som sker i Kina. Ska vi anstränga oss mer med att hjälpa dem att se sanningen om Kinas ekonomi?

Mästaren: Ni kan göra vadsomhelst så länge som det gagnar varelser. Människor tänker på saker och ting olika och de har olika normer som de lever efter. En del människor kanske inte ser materiell vinning som så viktig och ni får bra resultat efter att de har fått reda på fakta. Men jag vet att människor tenderar att bli frestade av materiella intressen.

Så låt mig prata lite om människor i den här världen. Materiella intressen är med nödvändighet drivkraften för liven från det förgångna, vilka är själviska. Världens människor lever bara för, och drivs av, materiella intressen. Och mer än något annat kan materiella intressen få en människa att känna sig lycklig eller lida kval, men även om han får det så kan det inte bli saker som varar i evighet för honom eller någonting konkret och verkligt. Dessutom, hur hårt människan än kämpar för sådana saker så är det inte något som människan verkligen kan påverka, eftersom en människas hela liv i den här världen bestämdes långt i förväg, och gudar kontrollerar en människas varje steg. Vad en människa än vill ha så har det ingen betydelse, men en människas strävanden kan bli till fasthållanden. Världens människor gör undantagslöst saker utifrån materiella intressen, fastän de egentligen inte kan uppnå det de vill. Sådana är människor. Oavsett om människor kan erhålla något eller ej så kommer de att agera för det, och det är alltså mänskligt beteende. Och det skulle inte fungera om de bara satt där och väntade på att bra saker skulle ramla ner i knät på dem – människor måste göra saker. När det är någonting som tillhör en person så måste han arbeta för att få det; och när det är någonting som inte tillhör honom så kommer han utifrån fasthållanden att slita för att få det likafullt. Det är så som människor är. Sanningen är, förutom att ha fasthållanden, medan människor lever i den här världen så kan de aldrig ta sitt öde i egna händer. Det finns inget sätt för dem att få vadhelst de vill. För att en person ska få någonting så måste det vara något som är bestämt i förväg som en del av hans liv; om det inte är bestämt i förväg för honom så kommer han aldrig att få det. Jag har sagt förut att två saker kan ändra en människas liv. En är kultivering och den andra är att den varelsen börjar gå nedåt. De sakerna kan ändra en människas liv. Annars finns det inget sätt att få hans liv ändrat.

Så för en människa, vad är då meningen med livet? Det är att uppleva den känsla man får av att vara fäst vid materiella intressen och njuta av människolivets gång indränkt i känslor. Tänk på hur ömkligt det är, och vilken sorts känsla det egentligen är. De är lyckliga när de får någonting och olyckliga när de förlorar det; när de äter kött tycker de att det smakar gott, och när de äter karameller tycker de att det är sött … men i människovärlden finns det också bittra, skarpa och smärtsamma saker, det finns de känslor som unga människor har vilka kommer från känslomässiga fasthållanden, och sedan finns de känslor som människor inom olika samhällsskikt har när de jagar efter, vinner eller förlorar saker genom livets gång – även om de vinsterna och förlusterna egentligen inte kommer från ansträngningar. Det är så som människorna är när de lever i den här världen. Människor är så ömkliga! Och likväl kan människor bara inte genomskåda den här så kallade verkligheten, och inte heller vill de det.

Nu beträffande gudar, om de ska göra alla de där känslorna som människor har i den här världen intensiva så måste en del faktorer finnas inblandade. Till exempel skapade de sinnesrörelser och känslor åt människor; de gav dem ett par ögon som inte kan se den sanna bilden av kosmos, och illusionen med materiella ting; och naturligtvis finns det en massa andra faktorer. Först då kunde de göra människor fästa vid att njuta av dessa känslor, känslor som gudar ger endast till människan, och intensifiera sådana känslor. Så för att få människor att uppleva sådana intensiva känslor var det också nödvändigt att få människor att längta efter den känsla någon har när han får vad han vill ha. Enkelt uttryckt, de liv som människor lever är egentligen bara motiverade av materiella intressen – det är materiella intressen som håller igång en människa. Av materiella intressen slåss två människor; av materiella intressen krigar två nationer; och av materiella intressen kan ett världskrig bryta ut. Det beror på att människor har detta fasthållande till och detta begär efter materiella intressen. Och just för att de här faktorerna existerar så är det lätt för gudar att kontrollera saker.

Talar inte människor om mänskliga rättigheter, trosfrihet, och allt möjligt i dessa dagar? Dafa-lärjungar har sett – som kultiverare kan ni alla se klart – att ingenting här i människovärlden är att lita på, och när materiella intressen är involverade så är det inte värt ett öre. I Väst, arbetar inte många länder för demokrati, trosfrihet och mänskliga rättigheter? Det är till synes ett tecken på moderna tiders framåtskridande, men när de förleds av materiella intressen, hur många regeringar säger ifrån mot dessa usla gangsters i Kina som förföljer Falun Gong-elever? Det vi har sett är att de inte vågar konfrontera frågan, fastän många områden som man alltid tänker på som ”framstegs”markörer – såsom mänskliga rättigheter, trosfrihet och så vidare – skymfas. När materiella intressen är iblandade så blir de livlösa och svaga, de struntar i det de ser och de vågar inte säga ifrån. Allt det där pratet om demokrati, trosfrihet och … alla de saker som människor högaktar så och förespråkar så starkt blir ögonblickligen värdelösa inför materiella vinningar.

Som Dafa-lärjungar ska ni vara klarare över det här: vi kan inte vara fästa vid någonting i den här världen. Vi kultiverar medan vi anpassar oss så mycket som möjligt till det vanliga samhället, och till och med när vi nu klargör sanningen via saker såsom mänskliga rättigheter och trosfrihet så är det fortfarande för att rädda varelser, det är allt. På den tiden när kommunismen uppkom, var inte folk fanatiska över den ett tag, och tyckte inte många människor att det var samhället som utvecklades? Det räcker inte för dig, en kultiverare, att inte hålla fast – ni behöver också vara klartänkta.

Jag säger inte att ni ska motsätta er de där sakerna. Det borde stå klart för en Dafa-lärjunge. Det jag gör är att förmedla, säga er, en Fa-sanning. För att mänskligheten ska nå den här punkten idag, att rationellt kunna minska människors lidanden, så är det inget fel med det för människans del. Men vad kan människor egentligen åstadkomma? I själva verket, att vara irrationell när materiella intressen är inblandade är också någonting under kontroll av gudar. Och det är därför som ni när ni klargör sanningen för regeringen eller affärssektorn får känslan av att människor definitivt ger sina egna praktiska intressen prioritet, affärsmän kommer definitivt att tänka på sitt eget företags ekonomiska ställning, eftersom dessa saker är viktigast för dem. När ni går och förklarar sanningen för dem så vill de inte lyssna när den aktuella saken drabbar deras vitala materiella intressen. Jag har sett det också. Men människor är olika och som jag nyss sade så finns det människor som lever efter olika principer. Det är så det är. Ni kan gå och göra den [formen av sanningsförklarande] men ni behöver vara helt på det klara över saker och ting och ni behöver veta hurudan mänskligheten är.

Fråga: Som din lärjunge skulle jag vilja fråga varför det arrangerades i historien att Hongkong och Macao skulle existera i Kina i form av ”ett land, två system”? Vad är dessa platsers historiska ursprung?

Mästaren: Beträffande deras historiska ursprung så är de en del av Kinas territorium. På den punkten kan man inte säga att de är ett annat lands territorium. När det gäller ”ett land, två system”, eftersom alla vet att Partiet inte är bra, och de till och med själva vet att alla tycker så, så medan de ville ta tillbaka territorierna och låta dem styras av Partiet så visste de också att Hongkong och Macao inte skulle gå med på det, inte heller skulle världen göra det, så det resulterade i ”ett land, två system”. (Publiken skrattar) Det är verkligen en skamlig sak. Hur kommer det sig att andra länder inte behöll två system när de fick tillbaka territorier? Beror det inte på att folk inte gillar era saker?

Fråga: Är det verkliga syftet med att ha ”ett land, två system” att ge det kinesiska folket en chans att lära känna den verkliga situationen?

Mästaren: Ingenting händer förstås av en slump och inget sker av bara en orsak. När gudar arrangerar någonting så tänker de inte så som människor gör. När de arrangerar någonting så är de saker som är involverade enorma och allomfattande. När människor ser på världen så gör de det utifrån en partikelnivå. Till exempel befinner sig den här världen som människor ser, mellan två typer av partiklar – molekyler och planeter – och de ser på den här världen från de partiklar som är uppbyggda av molekyler. Gudar är annorlunda. En Gud tittar inom sin förmågas räckvidd på resultatet för alla partiklar i kosmos när det uppkommer en fråga. De tittar på saker mångdimensionellt och från alla perspektiv, och det är därför som de uppnår flera mål genom de saker som de arrangerar.

Dessutom är det till och med så att människor inte ens tillåts se allt det i den här världen som är uppbyggt av den här nivåns partiklar. Orsaken är att om de tillät människan att se allting så skulle det finnas mycket som vetenskapen inte skulle kunna förklara, och då skulle människor tro på Gudar även om man inte lät dem göra det. Så för att hindra människor från att se den här världen fullkomligt klart så var de tvungna att skapa ett par ögon som dessa åt människan. När nu människors ögon består av molekylpartiklar, varför kan de då fortfarande inte se vissa saker som består av molekylpartiklar och är inom detta område? Det är på grund av att de skapade en hel del hinder för människan. Det verkliga syftet med de två systemen är att tillmötesgå världens designbehov i denna historiska period. Jag har talat om dessa saker förut.

Fråga: Jag använder ofta den litterära formen poesi för att skriva sanningsklargörande artiklar för Dafa-hemsidor, och för att uttrycka den inre innebörden i att bekräfta Fa följer jag ibland inte strikt reglerna och formerna i klassisk poesikomposition. Var det fel att göra det? Om det görs för att uttrycka den inre meningen precist så är det inte nödvändigt att hålla sig till regler och former i klassisk poesikomposition eller att hålla sig till vedertaget bruk, är denna förståelse korrekt?

Mästaren: Du vill bryta mot deras regler – är det det du säger? Det är faktiskt just den moderna människans mentalitet efter att hans moral har sjunkit – det vill säga, att gå emot traditioner och det som är ortodoxt. Jag talar inte om dig här. Jag säger att det beträffande Fa är där som mänskligheten befinner sig just nu. Sanningen är att mänskligheten går nedåt och blir alltmer okunnig. Kinesisk kultur är någonting som Gudar överförde till människan, och varje dynastis kultur, inklusive dess poesi – det må vara Tang-poesi, Song-vers, eller Yuan-drama och vers – är alla kulturformer som olika kosmiska kroppar gav till människor när de kom för att skapa ödesförbindelser. Så om du vill komponera dessa saker så är det bäst att följa deras regler. Om du säger, ”jag gillar inte att rimma”, nåväl, om du inte gillar att rimma så finns det prosadikter nuförtiden, så då kan du skriva prosadikter. De har inte alltför mycket som måste följas, och de följer moderna former. Men jag tycker faktiskt att de dikterna är alltför ytliga och inte har någon djupare mening. De dikter som skrevs med gamla stilar är, å andra sidan, smakfulla.

Fråga: Jag vill sända hälsningar till dig för Chongqings Dafa-lärjungars räkning och vidarebefordra deras tankar. De bad mig se till att föra dem vidare till dig.

Mästaren: Jag tackar er alla. (Applåder) Mästaren är fullt medveten. Berätta för dem att Mästaren är fullt medveten.

Fråga: En del lärjungar tar vissa orätta vägar efter att de har varit fängslade i arbetsläger, och andra lärjungar är mycket ängsliga och oroliga över deras tillstånd. Hur ska vi hjälpa dem?

Mästaren: Om de ska hjälpas, så hjälp dem. Lögner är lätta att avslöja. Vadå ”ånger”? Vart kommer den där ”ångern” att leda? Är inte allt det där bara bedrägeri? När man återvänder till samhället och tänker över saker och ting lugnt så kommer allting att bli klart. Alla dessa som antogs vara ”omvända”, blev de inte klara över saker och ting inte så långt efter att de kom ut? Hur många av dem har fortsatt att vara oklara i huvudet under hela den här tiden? Beträffande dem som inte kunde nå upp till standarden på hela den här tiden så beror det på att de känner att de gjorde alltför många dåliga saker, de vet att de hade fel och de skäms alltför mycket för att möta [andra Dafa-]elever, och nu håller de fast vid den skammen. Det är orsaken.

Fråga: Är det okej för våra elever att lägga pengar på att hyra ett ställe för sanningsklargörande arbete?

Mästaren: När det gäller att klargöra sanningen så har faktiskt Dafa-lärjungar alltid använt sina egna besparingar och löner till att göra saker och ting. Men du måste ta med i beräkningen hur du ska leva: du ska inte bara tänka på hur du ska leva, utan också på hur din familj lever, och tänka på andra. Om du inte kan hantera ditt familjeliv eller ditt eget liv bra så kommer det att bli svårt för dig att klargöra sanningen. Eller från ett annat perspektiv, om ditt liv inte är stabilt och du till och med har problem med att skaffa mat, då måste du lägga din uppmärksamhet på det, och skulle inte ditt sanningsklargörande arbete då faktiskt bli stört? Så du måste tänka på dina omständigheter. Jag kan se era hjärtan. Gör bara vad du kan.

Fråga: Kan Mästaren tala lite mer om kosmos och mänsklighetens framtid?

Mästaren: Att tala om framtiden vid den här tiden har ingen riktig mening för er. Mänsklighetens framtid kommer att bli underbar och de människor som kommer att vara kvar kommer att vara välsignade. Det beror på att Dafa spreds här så den här platsen sparas, och de varelser som inte syndade mot Dafa under den här perioden kommer att vara välsignade. Eftersom Dafa sprids här skapar den för de framtida varelserna gynnsamma levnadsvillkor här. Kanske de framtida grödorna kommer att vara i form av fruktträd, med varje riskorn så här stort (visar med händerna någonting likt en amerikansk fotboll). Bara lite humor. Men den mängd arbete som är involverad kommer att bli förhållandevis mycket mindre; vattnet och luften kommer att vara rena, dessa giftiga saker, dessa insekter, myggor och flugor [etcetera], kommer att försvinna; och världen kommer verkligen att bli underbar. De gamla gudarna kan inte föreställa sig det nya kosmos härlighet, eftersom de inte kan se det och de vågar inte, och kan inte, föreställa sig hurudant det är – det är helt och hållet byggt på en annan grund. Varelserna i det förgångna var själviska, men framtidens kosmos är inte grundat på själviskhet, och allting kommer att bli bättre.

Fråga: Inom den närmsta framtiden kommer många människor för att erhålla Fa på eget initiativ, så ska vi utöka våra övningsplatser?

Mästaren: Självklart är det vad ni ska göra, och ni har gjort det. (Publiken skrattar) När det är för mycket folk för att rymmas på en plats så starta bara en ny övningsplats. Ja, det är så det ska göras.

Fråga: Några elever i Japan litar inte på varandra, vilket gör det svårt att utföra mycket av vårt arbete med att bekräfta Fa. Jag känner mig ledsen och hoppas verkligen att vi kan förbättra oss tillsammans som en grupp snart.

Mästaren: Verkligen. Faktum är att hur situationen än är så när dåliga faktorer har fått fotfäste så beror det på att våra elever har problem. Igår tog en elev upp problemet med falska skrifter, och jag skulle fråga: du är en varelse som är skapad av Dafa så hur kunde du bli lurad av sådana förfalskade saker? Och varför utvärderar du inte saker utifrån Fas standarder? Fick då inte ondskan fotfäste för att dina fasthållanden är för starka? Faktiskt är en del personer fortfarande inte förnuftiga, och deras upprätta tankar är inte starka nog.

Fråga: I Japan finns det mer än tusen religioner som sprids, och japaner beskriver alltid Falun Gong som en religion.

Mästaren: Så här tycker jag om detta. Från och med nu, när någon säger att Falun Gong är en religion, låt det bara vara. Om de vill lära sig mer så kan du berätta för dem varför Falun Gong inte är en religion; och om de inte vill lära sig mer så behöver du inte prata om huruvida det är en religion. Om någon vill kalla det en religion, då så, eftersom termen ”religion” inte har några dåliga bibetydelser i samhället. Dafa-lärjungar antar inte religionsformen när ni kultiverar, eftersom ni inte iakttar ritualer och inte vill att ritualerna ska störa er. Det jag berättar för er är en grundprincip i Fa. Så mycket som vanliga människor kan förstå det … jag berättade faktiskt för er för länge sedan att vanliga människor skulle kalla oss en religion. Jag diskuterade det förut när jag lärde ut Fa

Fråga: I den Japanska utgåvan av Zhuan Falun, ska tecknet ”的,” som i ”目的,” också ändras till tecknet ”地”?

Mästaren: Med japanska är det annorlunda eftersom dess betydelser är annorlunda än dem hos de Han-kinesiska tecknen. Jag tycker det är bäst att inte röra den japanska versionen.

Fråga: Stämmer det inte att de elever som ingår i Falun Dafa-föreningen inte ska undertrycka allt som andra elever gör? (Publiken skrattar)

Mästaren: När det gäller de saker som elever gör för att bekräfta Fa och rädda alla varelser genom att klargöra sanningen så ska de inte hindra dem, och vem som än gör det har fel. Men en del elever tenderar att gå till ytterligheter med saker och ting och det kan lätt få en negativ effekt. I det fallet är det nödvändigt att hindra dem. Många av er här är koordinatorer från olika områden och ni ska komma ihåg en sak: förutom när det är nödvändigt med övergripande koordination för att få någonting gjort så låt oss släppa på tyglarna och låta eleverna härda sig själva, och låt oss ge dem chansen att skapa sin egen mäktiga dygd. Ni måste ge eleverna chanser och låta dem göra saker. Ni måste komma ihåg detta. Till och med jag, er Mästare, släpper tyglarna och låter våra elever gå sina egna vägar. När en elev har gjort någonting fel så ska du påpeka det för honom. Om det verkligen har haft en dålig effekt, då ska du tala med honom med allt tillbörligt allvar och tänka ut hur man ska korrigera det och gottgöra den dåliga effekten. Men säg inte att han är en demon. Det är svårt att undvika att göra misstag i kultiveringen, och av misstagen kommer en del att vara stora och en del små.

Sedan, när det gäller våra elever så ska du ta en ordentlig titt på dig själv. Du är en Dafa-lärjunge så du kan inte vara oansvarig mot dig själv eller mot Dafa. Du är trots allt en varelse som är skapad av Dafa, och din mäktiga dygd kommer att lysa starkt i det framtida kosmos. Så hur kan vi kosta på oss att inte gå våra vägar väl? Så låt oss inte skylla för mycket på koordinatorerna. Låt säga att koordinatorn blev perfekt, han slutförde sin kultivering, men din blick var alltid riktad utåt, istället för att gå inåt och kultivera dig själv – skulle du då fortfarande vara en kultiverare? Den person som du kultiverar är du. Om det verkligen är något fel med koordinatorn, påpeka det då lugnt med goda avsikter. Ni är alla kultiverare, och kultiverare har fortfarande mänskliga fasthållanden som de ännu inte har tagit bort, mänskliga fasthållanden är verkligen känsliga för provokationer, och när de blir provocerade så har de en benägenhet att spela en negativ roll. Så du ska vara vänlig och lösa saker och ting på ett vänligt sätt, du ska vara vänlig och hjärtlig, och förklara saker och ting klart, utifrån välvilja. Och då kommer saker och ting att lösa sig. Men om en koordinator inte ens kan lyssna till olika åsikter som ges med goda avsikter så betyder det att han har problem.

Å andra sidan är ett väldigt litet antal elever sådana här: på ytan är de snälla mot andra, men vad de säger bär mycket av deras egna faktorer, även faktorer som irriterar andra. Men på ytan är det som de säger väldigt vänligt. (Publiken skrattar) Det är att vara hal och lura människor, och det är absolut inte det tillstånd som en Dafa-lärjunge ska vara i.

Om koordinatorerna i ett särskilt område inte kultiverar med Fa som grund, och/eller Dafa-lärjungarna där inte studerar Fa flitigt, då kommer den sortens komplicerade saker som vi talar om att visa sig. Men alla Dafa-lärjungar och koordinatorer ska vara på det klara med en sak: en persons mänskliga fasthållanden som inte har kultiverats bort ännu kommer att komma fram, men det betyder inte att han inte alls är bra; och många av hans välkultiverade sidor kommer inte att visas eftersom han trots allt har kultiverat bort de där mänskliga fasthållandena. Faktum är att när en kultiverare är bland vanliga människor men inte längre har några mänskliga fasthållanden så har han verkligen inte någonting som kan manifestera sig, och självklart, när han verkligen har kultiverat till den punkten så når han Fulländning. Så länge som någon har mänskliga fasthållanden så kommer de att visa sig, men det betyder inte att han inte har kultiverat eller att han inte har kultiverat väl. Det är bara det att han inte har gjort så bra ifrån sig när det gällde någon speciell sak eller inom något område. Ni ska alla fästa uppmärksamhet vid det här.

Med andra ord är det ingen stor sak om de mänskliga fasthållandena kommer fram när vi kultiverar oss själva. Nyckeln är att alla sköter sig som kultiverare, och när problem uppstår så ska ni titta inåt. Om alla kan göra det så kommer kultiveringstillståndet i det området säkert att bli utmärkt och konflikterna kommer säkert att bli få.

Fråga: Det finns inga ledare i kultivering, och Dafa har ingen organisation. När medlemmarna eller ordföranden i vår förening interagerar med andra grupper i samhället och med myndigheter, är det lämpligt att använda titlarna ordförande eller medlem i föreningen?

Mästaren: Jag skulle säga att det är lämpligt – skapades inte föreningen för att ni skulle anpassa er till det vanliga samhället? Varför då inte använda det tillvägagångssättet för att klargöra sanningen i det vanliga samhället? Såklart att det är okej, och regeringen tillåter er att registrera er. Men du kan inte ha ett fasthållande av att skryta, för ni bekräftar Fa, inte er själva.

Dafa-lärjungar är sanna kultiverare. Om dagens samhälle inte vore sådant som det är så skulle jag inte ens ha velat att ni bildade dessa [Dafa-]föreningar, och vi skulle endast ha övningsplatser på olika platser tillsammans med några koordinatorer, och några koordinatorer för regionen, det är allt. Faktiskt är en koordinator någon som samlar ihop folk, och han är också en vanlig kultiverare; han är någon som tjänar andra och ger mer av sig själv.

Fråga: En grupp cancerpatienter vill att vi lär dem övningarna. Kan vi göra det? [Och en annan fråga är,] vi har inga grundläggande färdigheter i att sjunga och dansa, men om vi verkligen ansträngde oss för att lära oss och öva in dem, kan vi då sätta upp ett storskaligt framträdande på kort tid?

Mästaren: När det gäller denna [andra] sak, gör vad ni kan i överensstämmelse med era omständigheter och förmågor. Men om ni inte har de grunder som behövs för att genomföra ett storskaligt framträdande, men ni insisterar på att ha ett, så kanske publiken skrattar åt er. Det är bra att underhålla människor, men om människor är kritiska och gör sig lustiga över er, då tycker jag det är kontraproduktivt. Så det ni gör ska anpassas efter omständigheterna.

När det gäller cancerpatienter som vill lära sig övningarna så beror det på motivationen. När världens människor vill erhålla Fa, kultivera, eller säger att Falun Dafa är storartad, så är det mänskliga varelser som aktivt bekräftar Fa och aktivt väljer sin framtid. Men om du använder Dafa som något slags redskap för helande, och gör det bland vanliga människor, då är det faktiskt att vara respektlös mot Dafa.

Ni kan gå till fängelser och introducera utövningen, och ni kan gå till sjukhus och lära ut det till patienter. Vi gör det för att bekräfta Dafa. Ditt tänkande måste vara detsamma som när du går någon annanstans för att lära ut utövningen, och egentligen gör du det för att rädda varelser och få människor att erhålla Fa och erhålla räddning. Om du gör Dafa till ett redskap för att korrigera människors misstag eller läka människors sjukdomar, eller betraktar det som ett sätt att ändra de prövningar som vanliga människor har [i beredskap för dem], då är det ett problem. Dafa sprids i det mänskliga samhället i det enda syftet att rädda människor. Ni måste vara på det klara över det här. En del människor säger: ”Falun Gong är otroligt bra på att bota cancer. Ni borde alla komma för att utöva det,” i vilket fall det definitivt inte kommer att fungera, eftersom ert tänkande är fel. Dafa finns inte här för att hela människor. Det löser problem för människor i syfte att rädda dem på en grundläggande nivå. Om det är utgångspunkten, då kommer resultatet att bli bra, det är säkert. Men om ni hanterar det med ett fasthållande till någon vanlig sak så kommer effekten inte att bli bra.

Kultivering är en högtidlig sak. Li Hongzhi kom absolut inte hit för att leda er till att hela människor, och än mindre för någon mänsklig sak, och absolut inte för att leda er till att starta en religion i samhället. Jag kom för att lära er att kultivera och utifrån en känsla av ansvar för att rädda era liv.

Fråga: Under Taiwans presidentval rördes några elevers mänskliga fasthållanden upp. Var det ett test arrangerat av de gamla krafterna? Vilket är det rätta sättet för oss att hantera detta på?

Mästaren: Även om himlen ramlar ner så ska en kultiverares upprätta tankar vara orubbliga – det är kultivering, och det är anmärkningsvärt. (Applåder) En kultiverare håller inte fast vid någonting i den här världen. Dafa-lärjungars kultivering tar sig en annorlunda form idag. I kultiveringen gör ni ert bästa i världen för att anpassa er till det vanliga samhället, ni har vanliga arbeten i det vanliga samhället, och ni har familjer, arbeten och allt sådant – ni är nära knutna till samhället. Beträffande valet i Taiwan så tänkte några elever att en viss person var ganska bra så de ville rösta på honom, medan andra tänkte att en annan person var ganska bra och ville rösta på den personen. Människor har sina egna olika synsätt, och det är inget fel med det. En persons egna handlingar ute i samhället representerar inte Dafa. Men du kan inte vara fäst vid dessa saker på det sätt som vanliga människor är.

Vem du än röstar på så kan jag som er Mästare inte säga att ni gör fel och inte heller involverar jag mig i de sakerna. Det är för att den väg som jag ber er ta får er att kultivera i det vanliga samhället. Kultiverare kan endast gagna samhället. Ni kultiverar i det vanliga samhället men ni styr inte det mänskliga samhället i den ena eller den andra riktningen.

Så för varje elev går det bra att rösta som individer på vem ni vill. Det är bara det att ni inte kan vara för fästa vid det. Men genom förföljelsen mot Dafa-lärjungar i Kina har Dafa-lärjungar sett en sak, och därför tänker en del: ”Vem som än är nära ondskan som förföljer oss så kommer jag inte att rösta på honom.” (Applåder) Och som er Mästare har jag inga invändningar mot det heller. (Publiken skrattar, applåderar) Det är elevernas egna tankar, och som er Mästare har jag inte sagt åt er vem ni ska rösta på. Ännu mindre säger jag till er att ta till någon gruppaktion, och det är inte tillåtet. (Publiken skrattar)

När eleverna diskuterar vissa saker med varandra så är det vad de gör och de gör det som individer, med sina medutövare. Och när ni talar om vem ni ska rösta på eller vem någon annan ska rösta på, så är de alla individers handlingar och har inget att göra med Dafa själv eller med Dafa-föreningen. En koordinator i Dafa-föreningen kan också stödja ett visst parti, och det är hans personliga handling. Jag säger det eftersom han kultiverar och samtidigt är en samhällsmedborgare. Kan man be honom att helt släppa alla mänskliga saker medan han kultiverar? Det kan hända endast när hans kultivering är fullbordad. Så medan han kultiverar i det vanliga samhället kommer han att interagera med samhället, och han röstar på vemhelst han vill. Han kommer att ha sina egna åsikter, och det är inget fel på det.

Vilket valresultatet än blev så ska det inte leda till motsättningar ute i samhället – det vore hemskt farligt. Som kultiverare ska du vara striktare med dig själv, och det är därför som jag säger till våra elever att ni inte kan bli påverkade av mänskliga fasthållanden eller vara impulsiva som vanliga människor. Orsaken är att du bär på energi och har förmågor, det som du gör drar med sig väldigt stora faktorer, och den påverkan som du skulle ha på samhället skulle vara enorm. Så du kan inte följa vanliga människors exempel. Jag såg att vissa elever blev påverkade av vanliga människor till den grad att de blev arga och obalanserade, och deras upprätta tankar var inte starka; vid det tillfället kunde ingen se att du var kultiverare. Du kan inte göra så. Under vår vädjan den 25 april för flera år sedan var vi fridfulla och helt rationella. Vi är bra för samhället.

Fråga: Nu när inte många av de gamla krafternas mörka hantlangare och onda varelser finns kvar, vad är det som stör eleverna när de inte gör bra ifrån sig?

Mästaren: Många av de gamla krafternas mörka hantlangare har blivit eliminerade, de drar sig samman runt Kina och till och från kommer de ut för att göra någonting dåligt. (Publiken skrattar) Och det jag vill rensa bort är de där dåliga gudarna som är utanför den Trefaldiga världen. De styr de onda varelserna, och några gör även saker själva. Men hursomhelst, när det har kommit till den här punkten, om en gud vågar delta direkt i dessa saker, även om inte jag rensar bort honom så kommer de ovanför att göra det. Saker och ting ändrar sig snabbt nu.

Fråga: Vad menas med ”Blånande hav, mullbärsfält, ett ögonblick, är tid”?

Mästaren: ”Blånande hav, mullbärsfält” syftar på att ha gått igenom långa, utdragna år och allting som hände under den tiden. Delen ”ett ögonblick” syftar bara på att tiden är kort. Oavsett om det är blånande hav, mullbärsfält eller ett ögonblick, som gudar ser det är lång och kort tid begreppsmässigt detsamma. Och kanske ett ögonblick där kommer att resultera i långa, utdragna år för liven här. Och det som i våra ögon bara är ett ögonblick, det ögonblicket kan vara långa, varaktiga perioder i ett annat tidsfält. Samtidigt, vad som är en lång, varaktig period i vår värld är bara en kort stund för vissa väldiga gudar. Det är tiden som orsakar allt detta, och det är tiden som spelar spratt. Det är vad det betyder.

Fråga: Jag hade chansen att ställa upp i stadsrådsvalet, och jag blev vän med många människor från olika samhällssektorer, och det lade en bra grund för klargörandet av sanningen för framtiden. Eftersom jag inte var bekant med stadsrådsbefattningen var jag tvungen att lägga en del tid på att lära mig om frågor i det offentliga, att delta i det allmänna servicearbetet och lära mig hur man är som en stadsrådsmedlem. Ibland känner jag mig ganska kluven angående detta, eftersom jag tycker att jag borde lägga tiden på att producera TV-program och på andra former av sanningsklargörande arbete.

Mästaren: Den Fa som jag lär ut handlar om att kultivera i det vanliga samhället. Och när ni kultiverar i det vanliga samhället kommer ni att ha alla slags samröre med samhället som Dafa-lärjungar. De olika jobben som ni har medför i sig [att ni kommer] att interagera med samhället. Det finns ingen konflikt där.

I själva verket har många av våra elever olika jobb och de klargör sanningen jämsides med deras arbeten. Frågan är bara hur man planerar och använder tiden väl, frågan är hur man kan göra bättre ifrån sig. Jag är inte emot att alla har specifika befattningar i samhället. Det spelar ingen roll hur stor affärsverksamhet du driver eller hur hög din position är, det finns ingen motsägelse i det. Jag vill ge bekräftelse på att människor från alla samhällsklasser kan kultivera, och jag skapar verkligen ett prejudikat. I historien fanns det mycket få fall med rika människor eller människor på höga poster som blev räddade. Men jag diskriminerar inte utifrån den grunden, jag ser endast på människors hjärtan. Jag räddar alla. (Applåder) Det har visat sig i praktiken att det var rätt – inte bara är det möjligt, utan mina Dafa-lärjungar har lyckats med kultivering. Eftersom det i det förgångna inte fanns någon Dafa så var de sanningar som olika gudar bekräftade och upplyste sig till inte kosmos grundläggande sanning. Idag sprids Dafa, så vad som helst kan göras.

Fråga: Vi har mycket arbete och aktiviteter för bekräftandet av Fa. Jag har inte tid att se till att jag får allting gjort, och varje dag har jag lite tid för att göra övningar och studera Fa.

Mästaren: Ja, det är ett problem. Om du verkligen är upptagen med ett visst konkret Dafa-arbete så kan du lätta lite på övningarna och hitta tid senare för att ta igen det. Det är okej. Orsaken är att med de här övningarna så kan du göra dem mer när du har tid, och du kan göra dem mindre när du inte har tid. Mästaren har berättat för er om det här. När det gäller Fa-studier så tycker jag att du fortfarande behöver pressa in tid för att studera, även om det endast innebär för en kort stund. Men när du pressar in tid för studier så finns det ett problem som har en benägenhet att uppkomma: du kan inte lugna ditt sinne, om du inte kan lugna ditt sinne så studerar du faktiskt i onödan och slösar bort tid. Om du ska studera så måste du lägga allt annat som du har i sinnet åt sidan, hålla ditt sinne stabilt, lugna ditt sinne, och verkligen studera. Även om du bara studerar några stycken [på det här sättet] så är det bättre än att läsa hela boken med ett oroligt sinne. När du studerar Fa så måste du absorbera det.

Fråga: Stämmer det att alla de svåra prövningar som lärjungar nu går igenom är orsakade av att de gamla krafterna riktar in sig på Fa-upprätandet?

Mästaren: Nej, era svåra prövningar ingår alla i er kultivering, och de gamla krafternas störningar siktar på kultiveringen bara när det gäller ett litet antal av er. Jag säger att jag inte erkänner att de gamla krafterna stör Dafa-lärjungarna, eftersom Dafa-lärjungarna är mina lärjungar, och ingen annan är värdig att hantera dem. Och ännu mindre kan vi låta dem lyckas med sin sammansvärjning att utnyttja och tvinga saker på Dafa-lärjungarna för att [de ska] nå sina mål och sedan förstöra mina lärjungar. Orsaken till att de har kunnat störa är att de har gripit tag i era fasthållanden och tillkortakommanden, och sedan finns er karma som är kvar från ert förflutna. Förföljelsen härrör också från dessa faktorer. Fa-upprätandet bortom den Trefaldiga världen har inte någon sådan direkt koppling till er, men ni är här under Fa-upprätandeperioden och ni är här när Mästaren är här, och ni är Dafa-lärjungar i Fa-upprätandeperioden.

Fråga: Några elever tror att om de bara stannar hemma och sänder upprätta tankar, och använder telefonsamtal för att klargöra sanningen, så räknas de som Fa-upprät­ande lärjungar och behöver inte komma ut. Är det okej?

Mästaren: Om de inte är alltför upptagna med Dafa-saker så är det inte riktigt rätt om de inte kommer ut till gruppaktiviteter för att bekräfta Fa och klargöra sanningen, eller för andra aktiviteter såsom Fa-studier i grupp. Fa-studier i grupp är en miljö som jag skapade för er och en form som jag har lämnat till er. Jag tycker att ni fortfarande ska delta. Det beror på att det har testats genom erfarenhet, och att kultivera på det sättet låter våra elever förbättra sig på det snabbaste sättet. När ni kultiverar på egen hand så saknas faktorer som hjälper er att förbättra er. Och har ni inte som Dafa-lärjungar sagt att ni ska göra som er Mästare säger? Har ni inte sagt att ni ska gå upprätt på den väg som en Dafa-lärjunge ska ta?

Jag kan se era utmaningar så jag vill inte säga att ni ”måste göra” så och så. Jag säger sällan det, eftersom jag vet att det är tufft för er. Dessutom måste ni i kultiveringen komma till insikt om saker och ting på egen hand. Jag förklarar Fas principer men ni måste gå vägen själva. Om jag sade att ni ”måste göra” så och så, men ni hade en lucka beträffande någonting, då skulle luckan faktiskt vara Mästarens fel; Mästaren skulle inte ha låtit dig komma till din egen förståelse gällande den saken eller låtit dig hantera det själv, så den delen av dig skulle inte bli kultiverad. Det är därför som jag sällan uttrycker saker på det sättet. En Dafa-lärjunge borde inse sitt ansvar och göra vad han ska göra som Dafa-lärjunge.

Fråga: Jag har deltagit i viktiga aktiviteter för att bekräfta Fa många gånger och har upptäckt att när vi försöker åstadkomma någonting stort så finns det ofta en massa störningar, karmaeliminering, etcetera.

Mästaren: Det har varit störningar från första dagen så störningar kommer ibland, både stora och små. Resterna av de gamla krafterna och de där dåliga sakerna slutar helt enkelt inte. Varje gång jag lär ut Fa kan de höra det. Precis som ni så hör de det, och samtidigt som er, men de envisas med att göra de där sakerna. Deras synder är så stora att de inte kan mätas med deras liv längre. I framtiden kommer de att få betala för sina synder utan slut men inte ens då kommer de att kunna betala för alltihop – så enorma är deras synder. Och när det gäller resterna av de gamla krafterna i den Trefaldiga världen, och alla sorters degenererade faktorer i kosmos, så offrar de sista faktorerna dem och får dem att hålla på hela vägen ända till slutet. De där sakernas synder är så väldiga att deras synder kunde förbränna dem. Det är bestialiteten hos de där dåliga faktorerna som har gjort dem sådana.

Fråga: Är det bäst att ha ett enkelt eller ett komplicerat sinne? Och av vilka orsaker?

Mästaren: I gudars ögon, om en persons sinne är enkelt och rent så anser gudarna honom vara en god människa. Och ifall en persons sinne är komplicerat så anser gudarna honom vara dålig, ty som gudarna ser det, har det inte blivit komplicerat på grund av fasthållanden formade i den mänskliga världen? Är inte det att vara komplicerad ett resultat av att hålla fast vid människovärlden? Så detta är en sanning i kultivering.

Att ha ett enkelt sinne betyder inte att du har lite visdom, och att ha ett komplicerat sinne betyder inte att du äger visdom. Och det är inte i strid med den form av kultivering som Dafa-lärjungar gör här i vanliga människors miljö eller några av de andra saker som du gör idag för att bekräfta Fa. En Dafa-lärjunges visdom kommer från upprätta tankar – gudomliga tankar – och den sortens visdom är olik begreppet ett komplicerat sinne som har formats bland vanliga människor och i samhället. De sakerna handlar bara om materiella intressen, det är själviskt, och det är en form av slughet utvecklad genom att intrigera mot andra människor. En Dafa-lärjunges utgångspunkt är å andra sidan att bekräfta Dafa, och det finns inget sökande efter något för en själv. Så det är i grunden annorlunda. Det senare är stor visdom, medan det förra ska kallas komplicerade tankar. Och deras manifestationer är olika, det är säkert.

Fråga: Under lång tid har nu vårt område haft många erfarna elever som inte har kommit till Fa-studier i grupp på rätt länge, och de gör inte övningarna med oss utomhus heller. De tror att de utan att komma till grupp-Fa-studierna kan studera Fa väl hemma lika bra, och att de på samma sätt kan göra ett bra jobb med övningarna. De tror att det sättet att göra saker på inte hindrar oss från att förbättra oss som helhet.

Mästaren: I själva verket skulle jag säga att om det verkligen finns sådana människor så är det ett resultat av deras mänskliga fasthållanden. Om du inte tror det, gräv i ditt sinnes rötter och du finner säkert fasthållanden. För att uttrycka det lindrigt så är du lat. För att säga det mer på allvar så är du rädd. Såklart är vissa erfarna elever uppbundna med specifikt arbete, och det är annorlunda.

Fråga: Om någon följde den där skamliga personen i Hongkong vid något tillfälle, kan han fortfarande delta i de mediaprojekt som vi nu håller på med?

Mästaren: Det är bäst att inte fråga Mästaren specifika frågor som denna. Några av våra elever har gjort misstag, men så länge som de har korrigerat dem så är det okej – vem har aldrig gjort ett misstag? Så ur elevens perspektiv, när andra elever inte litar på dig, gå inte envist emot dem. Det är ingen dum idé att undvika ämnet lite grand, eftersom båda sidor på det sättet har mindre psykologisk press på sig.

Om människor inte låter dig göra dessa saker så kan du bara gå ut på gatan och dela ut foldrar, vilket räddar varelser lika bra. Eller också kan du gå till konsulatet eller ambassaden för att sända upprätta tankar eller göra andra saker. Du kan göra något av detta, så varför måste du vara så fäst vid en enda sak? Ju mer fäst du blir, desto värre intryck ger du de andra eleverna, eller hur? Så varför insistera på det? Och kommer inte de gamla krafterna att utnyttja att du är på det viset för att skapa oroligheter? Så med allt du gör, om det kan komma från att du tänker på Dafa, då tror jag att saker och ting kommer att bli annorlunda och situationen kommer att ändra sig. Jag föreslår att alla elever som betraktas med misstankar går till konsulaten eller ambassaderna och ut på gatorna för att dela ut information, går till de platser som behöver er mest och direkt, ansikte mot ansikte, klargör sanningen för människor, och blanda er inte i det inre arbetet inom projekt för tillfället. Visa alla huruvida du är äkta, huruvida du håller måttet.

När det gäller dem som verkligen utgör ett problem så behöver ni inte oroa er för dem. De människorna är bland Dafa-lärjungar men är inte i Fa, och så fort de gamla krafterna är klara med dem så kommer deras liv att ändas. I själva verket vet jag att några av dem med problem faktiskt vet att Dafa är bra, men eftersom de fruktar att spionbyråerna kommer att publicera de skamliga sakerna som de gjorde förut, vilka skadade människor, så har deras rädsla drivit dem till att fortsätta göra dåliga saker medan de hela tiden ber Mästarens Fashen att göra saker och ting lättare för dem. Men hur skulle de kunna det? Kultivering är så högtidligt, speciellt Dafa-lärjungars kultivering – en sådan stor mäktig-dygd! Ändå ber de så där utifrån fasthållanden, och dessutom har de en smutsig rädsla. De kommer inte att få något godkännande, det är inte möjligt. Men spillror av de gamla krafterna och ruttna demoner kan se de människornas fasthållanden, så de låtsas vara Mästaren och leder dig eller säger till dig att det är okej att göra vissa saker. Genom att göra så försöker de förfölja dig till döds.

Fråga: Alla Taiwans Dafa-lärjungar och unga lärjungar i Taiwans Minghui-skolor sänder sina hälsningar till Mästaren. (Mästaren: Tack så mycket.) (Alla applåderar) Alla unga lärjungar i Taiwans Minghui-daghem sänder sina hälsningar till Mästaren. Under Fa-upprätandeperioden, hur kan vi bättre bekräfta Dafa utifrån undervisningsperspektivet?

Mästaren: Faktiskt är det ni gör att bekräfta Dafa. Eleverna vid Minghui-skolorna har blivit unga lärjungar, och det har haft inverkan på samhället, det har påverkat skolor, och påverkat utbildningskretsarna. Så för att göra saker och ting mer på djupet och med större bredd så är det faktiskt vad jag hoppas att ni ska göra. (Mästaren skrattar) (Applåder) Jag sade att det är vad jag hoppas på, men för att säga det mer precist så är det vad alla liv hoppas på. (Mästaren skrattar) (Applåder)

Fråga: I ett område, efter det att några personer just hade kommit från Kina och påstått att de var Dafa-lärjungar, så hjälpte några medutövare dem genast att söka asyl. Behöver vi ta lite mer tid till att få reda på mer om dem innan vi hjälper dem att få flyktingstatus?

Mästaren: Beträffande de här frågorna så kan eleverna bestämma själva hur de ska göra utifrån omständigheterna. Om personen är en sann Dafa-lärjunge så kan ni inte vägra att hjälpa till när han har svårigheter. Fråga honom många frågor från Fa och det kommer att stå klart, eller hur?

Fråga: En del elever går till ytterligheter när de gör saker och det har en dålig effekt för Dafa.

Mästaren: De varelser som gudarna har minst respekt för är de som inte kan hitta sig själva och vars upprätta tankar saknas närhelst de gör saker. Om någon inte kan hitta sig själv, om han inte säger det han menar, om han går till ytterligheter när han gör saker och ting, och om hans riktiga jag inte har kontrollen, tala då om för mig, vem skulle jag rädda? Vilken är du? Gudar har minst respekt för sådana varelser. Även om dessa människor har anslutit sig till Dafa-lärjungarna så är de faktiskt inte en del av Dafa. Det är verkligen sorgligt. De har inga upprätta tankar.

Fråga: En del elever som har övernaturliga förmågor tycker att när de sänder upprätta tankar så borde liven i andra dimensioner bli räddade, och att det är lite brist på Shan att utplåna dem …

Mästaren: Om Fa-upprätandet inte existerade, eller om det när detta hände bara var en mästare i någon skola som ledde sina lärjungar, då kunde man egentligen inte säga att det var fel av hans lärjungar att ha den förståelsen, även om mästaren skulle tycka att du brast i riktiga tankar. Med vilken mästare som helst, om han hade en sådan lärjunge så skulle den lärjungen bli hemsänd förr eller senare, för om du inte gör vad din mästare säger till dig, vad för sorts lärjunge är du. Det som händer i dag är annorlunda. Den här saken, Fa-upprätandet, har uppstått och det har gått långt bortom självkultivering. När en varelse stör dig och Dafa så ska den varelsen rensas bort, och det är inte längre en fråga om huruvida du som individ är barmhärtig eller ej, utan det är en fråga om huruvida du är ansvarig gentemot Dafa eller ej.

Du är en Dafa-lärjunge, så tänk inte att målet med att rädda människor bara är för att du själv ska kultivera till Fulländning. Det är det inte. En Dafa-lärjunges ansvar är att bekräfta Fa. Bekräftar du inte ens Fa? När Dafa blir skadad, är du likgiltig? Dafa-lärjungarna i Kina blev dödade genom förföljelse från de där sakerna – har det ingenting med dig att göra? Du har fått allting från Fa, medan Dafa ingenting behöver från dig i gengäld. Men eftersom du är en av Dafa-lärjungarna, om Dafa var borta, kan du på något vis existera? Är inte skyddandet av Dafa att skydda dig själv? Faktiskt tycker jag att det problem som den här eleven har går bortom bara förvirring. Jag läste inte färdigt det som stod på frågelappen …

Fråga: … uppfann en uppsättning saker som involverar att recitera Lunyu ett visst antal gånger och lägger till specifika handgester, och säger att det har en stark effekt. (Mästaren: Se, sade jag inte att hans problem gick bortom vanlig förvirring?) (Publiken skrattar) Och han gick lugnt omkring och lärde andra elever.

Mästaren: Det är störningar. Han används av demoner nu, bara det att det inte är så allvarligt ännu. Så när det gäller den här eleven har hans nivå sjunkit mycket, och jämfört med de Dafa-lärjungar som bekräftar Fa på ett upprätt sätt och med värdighet, så framstår han som så ynklig, (Mästaren suckar) och han är långt efter. Han kan egentligen inte störa andra elever, eftersom många elever kan se att han inte är riktig, och endast en liten andel som har starka fasthållanden blir påverkade.

Fråga: Jag känner att de gamla krafterna arrangerade vissa kritiska tester för oss och vill hålla oss nere, men så länge vi klarar de testerna och kommer över de svåra prövningarna så kommer vi att kunna släppa våra grundläggande fasthållanden och därigenom göra bättre ifrån oss.

Mästaren: Ja, om ni inte var fästa vid någonting så skulle de gamla krafterna inte ha några ursäkter och kunde inte göra er någonting.

Fråga: Vad är Taiwans roll i Fa-upprätandeperioden, och vilken kommer den att bli efter det att Fa rätar upp den mänskliga världen?

Mästaren: Att Fa rätar upp den mänskliga världen är en framtida angelägenhet. När det gäller Taiwans roll så kan jag endast berätta att medan [det och Fastlandskina] har samma förfäder och tillhör samma etniska grupp, så är attityden gentemot Dafa på de två sidorna om sundet helt olika, och det är en skarp kontrast.

Fråga: Hur, specifikt, kommer Dafa-lärjungar att veta att det är den dagen då Fa-upp­rätandeperioden slutar?

Mästaren: Ha inte fasthållanden. När den dagen kommer så kommer detta gamla kosmos historia att upphöra, och Dafa-lärjungar kommer att nå Fulländning. Det ögonblicket när ni når Fulländning och blir Upplåsta, är för en varelse frågan om att gå ifrån en sekund till nästa – och det är inte ens en sekund – från ett ögonblick till nästa, och skiljelinjen mellan att vara människa och gudomlig är passerad. En Dafa-lärjunges kultivering går från mikrokosmos till ytan, och det är därför som den del som har blivit helt kultiverad i mikrokosmos inte gör någonting när inte huvudkroppen kontrollerar den, men den vet allting eftersom den trots allt har kultiverat klart. Det finns en del av dig som är i det högsta riket som du har kultiverat till och i vartenda rike nedanför det, hela vägen ner, och du kommer att veta allt som försiggår i alla de riken som du är i. Så från en sekund till nästa går man på ett ögonblick från att vara en människa till att vara en gud. Och i det ögonblicket kommer du att veta allting, och i det ögonblicket kommer du att bli en allsmäktig, magnifik gud.

Fråga: Är den nuvarande politiska situationen i Taiwan de gamla krafternas modell, eller är den orsakad av Dafa-lärjungars fasthållanden?

Mästaren: Det verkar som om våra elever verkligen är bekymrade över detta. Dafa-lärjungar orsakade inte situationen; dessa saker har ingenting att göra med våra Dafa-lärjungar. De orsakades alla av faktorer som de gamla krafterna lämnade efter sig i det förgångna. Men att döma efter hur saker är för närvarande så tycks resterna av de gamla krafterna inte kunna genomföra sina önskningar längre.

Fråga: Det finns en elev som åkte till Beijing för att vädja efter det att ondskan startade sin förföljelse. Men därefter läste han bara Zhuan Falun och inte de nyare skrifterna. Vi har delgett honom våra tankar många gånger och har hoppats att han skulle komma ut ur den heretiska förståelsen, men inget av det fungerade. Får jag fråga vilken typ av ”stor hammare” som ska användas för att väcka honom? (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar)

Mästaren: Tala med honom med goda avsikter och se efter vilka hans fasthållanden är. Han har ett mentalt hinder på grund av ett fasthållande, och han har rädsla, och det är de som har orsakat detta tillstånd. Han trodde på ondskans lögner och propaganda – vad annars? Men han vet att Fa är bra, så han är kluven, och han kan inte släppa [vissa saker]. Om han verkligen inte kan nå upp till standarden, då är det hans ensak. Men om det fortfarande finns hopp om att rädda honom, då borde ni hjälpa honom.

Fråga: Nyligen har vi använt formen med artistuppträdanden för att klargöra sanningen till samhället, och resultatet har blivit storartat. En del grupper bjöd in oss för att visa övningarna och lära ut utövningen, och en grupp bestod endast av cancerpatienter. Jag vill fråga, hur ska vi hantera det? Vi planerar även att organisera ett storskaligt uppträdande. Kan vi ta en inträdesavgift? Kan vi samla in pengar till andra grupper?

Mästaren: Ni kan absolut inte samla in pengar till andra grupper, och ni ska inte göra saker som inte har någon betydelse för Dafa-lärjungar. När det gäller Dafa-lärjungar så är första prioritet att bekräfta Fa, klargöra sanningen, rädda varelser och stoppa förföljelsen, och ingenting ska komma emellan. Om du gör saker som inte har någon koppling till Dafa så kommer det ni får inte att vara värt besväret.

En del människor kanske tänker: ”Om jag samlar in pengar åt dem så kanske de människorna kommer att vara goda mot Falun Gong.” Det är inte så det fungerar. Jag har lärt ut Fa i så många år nu, och jag har aldrig tänkt på att använda några ekonomiska medel, någon sorts auktoritet, eller personlig påverkan för att få människor att erhålla Fa. Om han inte kommer för Fa så duger det inte.

Fråga: Kan våra elever klargöra sanningen till domarna medan rättsprocesserna pågår? Skulle det påverka integriteten för rättsprocessen?

Mästaren: Att tala om förföljelsen ska inte vara något problem, och det skulle gå bra för elever som inte deltar i rättsprocessen att klargöra sanningen. I människovärlden har människor utestängt sig själva med ett stort antal inskränkningar, men om ni gör saker med visdom så kommer ni inte att göra någonting dåligt, och det ska inte bli några problem.

Fråga: En koordinator som har klargjort sanningen vid en specifik turistplats i Hongkong har lyckats räta upp platsen så bra, det är verkligen beundransvärt. Vissa elever ser henne som en gud. Och några elever har sagt, att gå dit och klargöra sanningen i en vecka är bättre än att kultivera i Taiwan ett helt år. (Publiken skrattar) (Mästaren: Det där är extremt.) Eftersom många elever går dit av beundran …

Mästaren: Våra elever – kom ihåg detta – en del av våra elever har gjort bra ifrån sig, men hon kultiverar fortfarande. Så om vi gör sådana saker, kommer det inte att leda eleverna till att forma nya fasthållanden? Och kommer det inte att göra eleverna lite för nöjda med sig själva? Så jag tycker att ni fortfarande behöver vara försiktiga. Ja, när en elev har kultiverat bra i något hänseende så ska vi lära från honom. Men eleven kultiverar fortfarande och har fortfarande mänskliga fasthållanden som inte har blivit avlägsnade, så ni behöver använda Fa som er standard.

Fråga: … nyligen har kvinnan insisterat på att ändra sättet att sända upprätta tankar. Hon ändrade ordningen på femminuterssegmenten, och ändrade de första fem minuterna från att rena alla de dåliga tankarna i sitt eget sinne till att utplåna de mörka hantlangarna. Och hon får andra elever att följa hennes formler.

Mästaren: Vad var det jag sa. (Publiken skrattar) Det har fått henna att skapa fasthållanden – ser ni vad som hände nu? Ni ledde henne till att göra saker på hennes eget sätt. Det är därför som jag säger till er att ni behöver studera Fa mycket och använda Fa som standard. Närhelst en person kultiverar bra i något hänseende så beror det på att hon har kultiverat bra i Fa, inte för att hon är bättre än Fa. Så om du följer någons exempel istället för att lära från Fa ... [kom ihåg det] innan personen har slutfört sin kultivering så har hon fortfarande brister, och när hon är bra i ett hänseende så betyder det inte att hon är bra i alla hänseenden. Nu har det verkligen hänt, ni har aktiverat elevens fasthållande. Var försiktig med den här sortens saker.

Fråga: Mästare, vill du vara vänlig och tala om hur vi kan sprida kosmos egenskap Zhen-Shan-Ren till olika människor genom att använda media på ett obemärkt och vist sätt? Och hurudana är varelserna i daoistparadisen?

Mästaren: Vad talar du om? (Publiken skrattar) ”… sprida till olika människor … använda media på ett obemärkt och vist sätt”? Varför låter det för mig som om det inte är någonting som en Dafa-lärjunge skulle säga? Kanske är det här en ny elev. Det finns inget ”obemärkt och vist” sätt. Dafa-lärjungar gör allting enligt Fa; de har barmhärtighet med alla varelser och låter varelser veta vad som är underbart. De gör detta utifrån vad som passar deras respektive omständigheter och utifrån deras egen vilja att göra det.

Hurudana är daoistparadisen? Daoistsystemet, som jag har sagt förut så hade daoistsystemet inga paradis i det förgångna. Daoister kultiverar ensamma och i fullständig avskildhet, och även i himlen uppehåller de sig i grottor. Och Dao i himlen vandrar också omkring, och endast i ett litet antal fall har de daoisttempel. På senare tid, med uppkomsten av daoistreligionen, har vissa buddhist-daoist-dispyter uppkommit. Det var därför som daoistreligionen etablerades, och daoistreligionen började också ha Buddhor och Bodhisattvor. Alla dessa saker har blivit lösta.

Fråga: När man och hustru båda är Dafa-lärjungar och de har konflikter och problem som inte kan lösas, kan de skiljas? (Publiken skrattar) Har det något med kultivering att göra?

Mästaren: Faktiskt säger jag att ni har luckor i er kultivering, även om en del elever kanske säger att ni sköter er bra. Är ni inte överdrivet fästa vid de mänskliga sakerna? Om ni båda kunde släppa självet och kultivera bra och inte ha en sådan stark ego-känsla, skulle ni då inte kunna hantera de där sakerna bra, förutsatt att både man och hustru är Dafa-lärjungar?

När det gäller skilsmässa så har jag sagt till er att anpassa er till det vanliga samhället så mycket som möjligt; idag kommer jag inte att säga någonting, vare sig det gäller att skilja sig eller gifta sig. Jag diskuterar saker utifrån Fa-principer. Men jag säger till er, dessa saker kommer inte att vara tillåtna i framtiden. De är resultatet av det nuvarande tillståndet i det moderna samhället. Jag kan inte tvinga er att göra saker på ett visst sätt, men de framtida liven kommer inte att tillåtas göra detta, inte heller skulle de det [om de kunde].

Låt oss också tala lite om människor. Nu för tiden anser människor att känslan är verkligt viktig, men känslan är en av de mest opålitliga saker. ”När du är snäll mot mig så är jag glad, och när du inte längre är snäll mot mig så är känslan borta.” Så hur kan du lita på den saken? Kan känsloband hålla ihop ett äktenskap? Beträffande människor så är inte endast moraliska förpliktelser involverade, utan mellan man och hustru står ni också i tacksamhetsskuld till varandra. Så för en kvinna, när hon måste lägga hela sitt liv i dina händer så ska mannen inse: ”Denna kvinna har anförtrott mig hela sitt liv. Jag måste ta ansvar för henne.” Den känsla av att stå i tacksamhetsskuld som man och hustru har gentemot varandra är någonting som människor inte erkänner eller sätter värde på idag. Självklart är samhällstillståndet nu inte sådant [som jag nyss beskrev], så jag kräver inte heller det. Som Dafa-lärjungar ska ni sköta er själva bra och göra ert bästa att undvika sådana saker [som skilsmässa].

Såklart, just nu talade jag bara om män. Jag behöver tala lite om kvinnor nu. (Publiken skrattar) Jag ska ta det försiktigt. (Publiken skrattar) Som kvinna behöver du i din tur vara förstående mot din man. Kvinnor: ni vill alla att er man, er make, ska vara en stark, upprätt och värdig, manlig kille, men i era handlingar håller ni honom alltid nere, håller honom under en sådan sträng kontroll att han är som en kvinna (publiken skrattar). Så hur kan han vara manlig? När hela samhället är i det här tillståndet, tänk på det, samhällets män har alla blivit hon-män, (publiken skrattar) och alla kvinnor har blivit han-kvinnor, (publiken skrattar) – det är Yin och Yang omvänt. Naturligtvis är samhället sådant här och jag insisterar inte på att ni ska vara på ett visst sätt. Vi har en del kvinnliga elever som verkligen är mycket begåvade, och det finns en del människor som är verkligt häpnadsväckande, (Mästaren skrattar) och ibland överträffar de männen beträffande förmågor. Men i alla fall måste ni många gånger verkligen vara omtänksamma mot era män. Som kultiverare måste du vara en god människa var du än är, och du måste vara hänsynsfull mot andra – så varför kan du i hemmet inte vara hänsynsfull och förstående mot din egen man? Ska vi inte lämna det bästa till den framtida mänskligheten? När ni båda är kultiverare så borde ni båda vara omtänksamma mot varandra, och hur kan ni därmed tala om skilsmässa? Äktenskap borde vara någonting okrossbart. (Publiken skrattar) (Mästaren suckar)

Fråga: Jag vill be dig vara vänlig och tala om hur man ska klargöra sanningen för affärsmän.

Mästaren: Människor har fasthållande till materiella intressen. För vanliga människor står materiella intressen över allt annat, och det är bara så som människor är. När ni berättar sanningen för dem så förstår de: ”Åh, ni är goda människor och ni blir förföljda. Men jag måste fortfarande tjäna pengar.” Eftersom olika länder fortsätter att investera pengar där borta vid denna tid när Falun Gong blir förföljt så har det gett ondskan förmåga och tillgångar till att förfölja Falun Gong, och det har gjort de länder som har investerat pengarna beroende av den marknaden, så de vågar inte avslöja någonting eller ta ställning mot förföljelsen. Det är bara så människor är, om de inte börjar kultivera, så det är så långt som vi kan komma med att få fram budskapet till dem. När det gäller affärsmän så kan ni låta dem vara.

Fråga: Jag vill fråga Mästaren, Sakyamuni bekräftade och upplystes till ”Bud, Meditation, Visdom”, så medan vi assimilerar oss till Fa måste vi också, inom Dafa, bekräfta och upplysa oss till våra egna principer som assimileras till Fa, är det korrekt?

Mästaren: Ja, men jag har inte slutfört sammanfattningen av de saker som ni bekräftar och upplyser er till, så ni vet inte vilka de är ännu – ni kommer inte att veta det förrän ni är Upplysta, för vår kultiveringsmetod är annorlunda. Gå inte och skapa någonting bara för att vara annorlunda. Om ni går iväg och uppfinner någon ny term imorgon och hävdar: ”Det här är vad jag kultiverar,” då har ni gått vilse.

Fråga: Dafa-lärjungar från Australien, Japan, Malaysia, (Mästaren: Jag tror jag ska läsa dessa.) Australien, Japan, Malaysia, Indonesien, Singapore, Macao, Korea, Taiwan, Nya Zeeland, de Dafa-lärjungar som är olagligt fängslade i Beijings tvångsarbetsläger för kvinnor, Liuzhou i Guangxi-provinsen, Meizhou i Guangdongprovinsen, Shenzhen, Yangzhou i Jiangsuprovinsen, Sydney, Japans Minghui-skolor, Ningbo i Zhejiangprovinsen, Zhuhai, Hangzhou, Qingdao i Shandongprovinsen, Haiyang, Shanghai, Yanbian, Wuhan, Shanxi, staden Jilin i Jilinprovinsen, staden Shuangcheng i Heilong­jiangprovinsen, Weihai, Fanyu i Guangzhouprovinsen, Xi’an, Beijing, och staden Jiangmen i Guangdongprovinsen sänder sin högsta aktning till den magnifike, vördade Mästaren.

Mästaren: Tack allihop. (Applåder) Jag vet. Och det gäller särskilt eleverna i Kina, jag vet vad de känner, jag vet att de längtar efter Mästaren, och faktiskt känner jag på samma sätt mot dem. Ondskan kommer att bli eliminerad, mörka moln kan inte förmörka himlen.

Fråga: När jag ringde till Beijing för att klargöra sanningen så svarade en medutövare i telefonen. Jag sade till dem: ”Dafa-lärjungar runt om i världen tänker på er. Var vänliga och lita fast på Mästaren och Dafa. Svårt uthärda, kan uthärdas, svårt klara, kan klaras.” Utövaren bad mig sända hans hälsningar till Mästaren när jag mötte dig. Alla saknar dig.

Mästaren: Jag tackar er alla. (Applåder)

Fråga: Jag vill vidarebefordra hälsningar till Mästaren från ordningspoliser i Guangdongprovinsen. För närvarande är det (Mästaren: Jag hoppar över hur många dessa är) som håller på att se förföljelsen för vad den är.

Mästaren: Situationen när det gäller att klargöra sanningen och rädda varelser ändras snabbare för Kinas Dafa-lärjungar än internationellt, och det beror på att det trots allt finns ett stort antal Dafa-lärjungar där; nästan 100 miljoner Dafa-utövare som utövar en gigantisk påverkan som upphäver förföljelsen. Klargörandet av sanningen runt om i världen och räddandet av varelser utanför Kina har hjälpt folk överallt att bli medvetna om sanningen och fördöma förföljelsen, och det har rensat bort ondskan. Det är resultatet av Fa-upprätandet och de gemensamma ansträngningarna från Dafa-lärjungar över hela världen. Men för att förföljelsen i Kina ska upphöra innan Fa-upprätandet kommer så måste Dafa-lärjungar i Kina fortfarande spela huvudrollen. När det gäller den pågående förföljelsen så är många bland allmänheten i Kina irriterade över den, och det gäller inte bara allmänheten, också i högre samhällslager och till och med i det övre skiktet av regeringen, har många människor trätt fram för att direkt tala om fakta om förföljelsen mot Falun Gong. Snart kommer folket att stå upp och fördöma den här förföljelsen.

Fråga: I de senaste skrifterna har du nämnt att större ansvar väntar oss i framtiden. Syftade det på att vi efter Fulländning ska gå ner till människovärlden för att rädda våra varelser?

Mästaren: Det du gör just nu är att rädda varelser. Ni kan inte gå upp och sedan komma tillbaka. (Publiken skrattar) Vem skulle vilja komma tillbaka? Ni är här och tycker att den här platsen är ganska bra, men det är för att era ögon inte kan se hur saker och ting egentligen är här. När ni väl kommer dit upp och blickar tillbaka så kommer ni att tycka att det bara är smutsigt i den här mänskliga världen, och ni skulle inte vilja komma tillbaka även om ni blev ombedda. Och det är därför som jag säger att de varelser som vågade komma hit och erhålla Fa alla är värda att vara rädda om. Men förföljelsen från de gamla krafterna har orsakat att varelser har syndat mot Dafa, och människors handlingar under den här förföljelsen har verkligen förstört många människor, och förstört många liv.

Fråga: Hur ska handikappade lärjungar göra när de sänder upprätta tankar? Jag frågar eftersom min högra hand är förlamad.

Mästaren: Då kan du använda din vänstra hand. Det spelar ingen roll, eftersom det till och med går bra att inte använda någon handgest när man sänder upprätta tankar. Jag bad er att använda handgester för att hjälpa er att ha en starkare förnimmelse av att ni sänder upprätta tankar, för att ge er en starkare känsla av att ge order, det är allt.

Fråga: Hur kan vi i Taiwan uppmuntra medutövare att ändra sig från att vara passiva till att aktivt bekräfta Dafa, och att värdesätta den sista tiden i Fa-upprätandet?

Mästaren: Om det här tänker jag faktiskt att jag är minst orolig för eleverna i Taiwan. På grund av regeringens attityd gentemot Dafa där så oroar det mig inte mycket. Och eftersom Fa är tillgänglig så har eleverna där gjort mycket bra ifrån sig. Ibland tycker jag att det de gör liknar vad som hände på den tiden när jag var i Kina. (Applåder) Beträffande att ett väldigt litet antal människor inte gör bra ifrån sig i vissa regioner så är det en manifestation av den process där en elev får en bättre förståelse och den process där nya elever mognar, och allt det kommer gradvis att bli bättre. De störningar som de möter i sin personliga kultivering är inte desamma som förföljelsen i Kina, men det kommer naturligtvis ofta att bli tester för individerna. Så som kultiverare måste ni förstå det rätt. Ni kan inte vara rädda för prövningar och tester. Skulle ni kultivera om ni tillbringade alla era dagar i total bekvämlighet och lycka?

Fråga: När vi studerar Fa med kinesiska elever så läser vi ett stycke på kinesiska och sedan ett stycke på japanska. En del kinesiska elever tycker att studerandet av Fa på det här sättet går för sakta och det är inte lika effektivt som att läsa som en [språk]grupp.

Mästaren: Jag tycker båda sätten är bra, det är okej att låta de japansktalande eleverna läsa tillsammans och de kinesisktalande eleverna läsa tillsammans. Gör vad som är lättast för er. Det finns ingen absolut regel. Gör bara vadhelst som hjälper människor att förbättra sig.

Fråga: Jag är ganska ung. När jag ser fasthållanden hos en del medutövare som är äldre än mig så vågar jag inte ta upp dem. Är detta rädsla – ett fasthållande?

Mästaren: Var inte rädd. När du ser någonting som är fel så kan du tala om det. Även mycket, mycket unga lärjungar kan tala om vad de ser.

Fråga: Jag känner en elev som gjorde ett enormt misstag för flera år sedan och verkligen hade en negativ inverkan på Dafa. Nu är han i en riktigt svår situation. Ska jag hjälpa honom?

Mästaren: Om personen gjorde dåliga saker och slutade utöva, då kan du inte kalla honom för en elev. Just nu är ni alla upptagna med att klargöra sanningen, så du kan själv bedöma om det är värt att lägga mycket tid på att hjälpa honom. Huruvida personen fortfarande kan bli räddad, och vad resultatet blir av att göra sådana saker med tanke på vad du har för möjligheter just nu, det är saker som du själv ska avgöra utifrån omständigheterna.

Fråga: Taiwan är den plats där kinesiskspråkiga tidningar läses mest utanför Kina. Mästare, vill du vara vänlig och ge oss lite vägledning när det gäller framtiden för publicering av en dagstidning i Taiwan.

Mästaren: Jag säger fortfarande samma sak: bestäm själva utifrån våra elevers omständigheter och förmågor. Be inte Mästaren att godkänna någonting. Så fort Mästaren säger någonting så säger ni: ”Mästaren sade det,” och bortser ifrån om det är genomförbart eller inte, om de är utmaningar, och om förutsättningarna är mogna, och ni struntar i allting och insisterar på att göra det. Därför säger jag att ni måste planera saker och ting efter era omständigheter.

Fråga: Hur ska vi förstå ”Sopar bort dammtäcket, ser det långa och det korta.”?

Mästaren: ”Sopar bort dammtäcket”… från tidens gryning i kosmos fram till idag har en omätlig tidsrymd passerat. Det finns alltid kosmiska kroppar som sönderdelas, precis som ämnesomsättning. De sönderdelas och sedan återskapas de, och formas och sedan sönderdelas igen. På grund av detta tror mänsklighetens vetenskap faktiskt att en stor explosion är vad som skapade universum. Kosmos damm har fallit neråt, och dåliga element går ständigt neråt. Från toppen till botten är ingen nivå så ren som den var då. Och särskilt den Trefaldiga världen har blivit värre och värre; den har blivit täckt med damm så länge, och dammet blir ännu tjockare. När månen sändes upp tidigare var den inte så stor som den är idag; nu har tjockleken på dess yttersta yta ökat med dussintals kilometer. Så när det gäller ”Sopar bort dammtäcket, ser det långa och det korta” så har varelser blivit täckta av en del utvändiga faktorer, och många dåliga element har gjort till och med varelserna själva orena, och särskilt mänskligheten har blivit kontrollerad av yttre ondska under förföljelsen av Dafa. Så efter det att dessa saker har blivit bortrensade så kommer vi att ta en ny titt ochse hur dessa varelser är. Det är vad som menas. (Applåder)

Fråga: Både den övergripande planeringen och koordineringen finns med i alla frågor. Vad beror det på att du uppmuntrar koordinering men inte övergripande planering?

Mästaren: Ni behöver bara komma samman och diskutera hur ni ska göra saker och ting. Fa-upprätandet har sitt eget framåtskridande. I själva verket är det ni gör bara de tre sakerna; föresatserna har redan blivit fastställda. Med de tre sakerna i fokus tänker ni ut hur ni kan göra dem bra och på samma gång kultivera er själva väl och rädda varelser – den svåraste delen är att rädda varelser. Att göra saker bra är i själva verket en fråga om koordinering. När jag säger koordinering så talar jag om att samarbeta och arbeta bra tillsammans. Att bekräfta Fa är också kultivering, och om ni alla tittar inom er så kommer ni att kunna samarbeta väl. Dafa är kultivering, och det finns inget annat. Dafa-lärjungar gör saker för att klargöra sanningen för att, för det första, rädda alla varelser, och för det andra för att tygla förföljelsen, för att avslöja förföljelsen, och motsätta sig den. Vi har inte några andra mål. Så när det gäller de aktiviteter som Dafa-lärjungar organiserar och sanningsklargörande via medieformen, så träffas ni för att planera saker och ting, och det är saker som våra elever gör som individer.

Fråga: Är faktorerna utanför kosmos samma sak som livlöst stilla vatten?

Mästaren: Det livlösa vattnet som jag talade om är endast en form på en viss nivå av kosmos. Kosmos är så komplext att det inte kan beskrivas med mänskligt språk. Vid en viss punkt finns det inte ens vatten, det är inte längre vatten. Kosmos är otroligt omfattande, och i varje enormt rike finns det grundläggande skäl bakom skapandet av det kosmos, men inget av dem är det mest grundläggande skälet. Men för en varelse i ett visst rike, när de ser allt det så tror de att det är det grundläggande skälet. Det är ett mycket vanligt fenomen.

Fråga: Kan koordinatorer i Dafa-föreningen placera sig själva över eleverna? Eleverna kan inte ta upp kritik, och huvudkoordinatorn bildar fraktioner och grupper.

Mästaren: Jag tycker att om en koordinator verkligen har det problemet, då måste han verkligen fästa uppmärksamhet vid det. Varför tänker eleverna så där om dig, en koordinator? Kanske är det så att vi har en massa problem? Du borde verkligen tänka över det nu. Koordinatorer, ja egentligen, när jag säger koordinatorer, eller människorna med ansvarspositioner, så är det bara ett namn. Vad är de ”ansvariga” för? Kan du vara ansvarig för Dafa? Skulle du verkligen kunna hantera det? I själva verket är ni bara förbindelselänkar, människor som tjänar andra, och ni har ingen makt eller auktoritet. Koordinera alla väl, och det är den bästa funktionen som ni kan fylla och hjälpa Mästaren på den mänskliga ytnivån.

Det verkar inte lämpligt att säga att koordinatorerna samlar ihop grupper för att forma kretsar. Tar inte alla koordinatorerna i själva verket hand om alla eleverna? Kanske verkar han ibland vara närmare dem som omger honom, och det kan ge andra elever det intrycket. Om vissa elever har konflikter i sina hjärtan med koordinatorn och gör koordinatorns brister kända bland eleverna, då involverar problemet inte endast koordinatorn. Du kultiverar, så varför tittar du inte inåt? Du rör upp motsättningar bland eleverna mot koordinatorn, du leder en grupp människor att gå emot koordinatorn, och det är att vara oansvarig mot både dig själv och Dafa. Jag ser på båda sidorna.

Så vad beträffar koordinatorn så behöver du göra bra ifrån dig; och vad beträffar eleverna så kan ni inte alltid fokusera på koordinatorn. Du är en Dafa-lärjunge, och varje person kultiverar sig själv, men vad gör du? Hjälper du bara koordinatorn att kultivera? Kultiverar du inte själv? Är inte det problemet? Men när det gäller koordinatorn, har du verkligen ett allvarligt problem? Om du inte kan hjälpa Mästaren att leda eleverna väl i ditt område, har du då inte problem själv? Vet du vad jag tycker? Jag kan inte lämna kvar någon av Dafa-lärjungarna. Varje människa är min familjemedlem, så hur kan du behandla mina familjemedlemmar olika? Jag stödjer definitivt er koordinatorer när det gäller Dafa-arbete, och att leda de lokala eleverna väl är verkligen ett storartat bidrag. Det finns ett talesätt bland vanliga människor: ”Använd inte en ifrågasatt person; om du använder någon så ifrågasätt inte honom.” Det är vad vanliga människor säger. Dafa formar dig, men som Dafa-lärjungar så ska ni ta bort alla era fasthållanden, inklusive fasthållandet till att vara koordinator eller ledare. Alla är kultiverare. Det är bara det att du är en som ger mer för andra. Så koordinatorer, det är vad jag begär av er som er Mästare.

Att göra Dafa-arbete är också att kultivera, och inga av de arbetsmetoder som finns i det vanliga samhället har någonting att göra med hur du arbetar som en koordinator i Dafa. Med andra ord, den här formen eller sättet att arbeta fanns inte förut, där någon både hade ansvar och är en vanlig kultiverare. Ni utforskar era egna vägar, och varje Dafa-koordinator härdar sig själv. I början kanske han inte gjorde så bra ifrån sig, men gradvis borde han mogna. Och under den processen har han garanterat tillkortakommanden och gör misstag, och det är härdningsprocessen. Det är så som jag ser på det som er Mästare. Jag kan inte ersätta honom med någon annan innan han har blivit härdad till mognad och börja härda den nya personen från början, eftersom det i den processen skulle bli en massa misstag och elever skulle ha en massa klagomål, och det kunde till och med skada Dafas övergripande tillstånd och störa Dafa-lärjungars bekräftande av Fa som en kropp.

När en koordinator har problem så borde eleverna påpeka det för honom, och även lägga fram det för honom i allvarliga ordalag. När det gäller eleverna så ska ni sätta Dafa först, istället för att alltid sätta era egna åsikter först och peka ut hur andra har fel. Om en viss koordinator i Dafa-föreningen verkligen håller tillbaka elever från att göra saker och ting, då har han ett allvarligt problem, eftersom det är detsamma som att störa hur varje Dafa-lärjunge går sin egen väg för att bekräfta Fa. Om personen verkligen är sådan, då måste vi tänka över om den personen passar; det fungerar inte om han fortsätter så där. Men om det är på ett annat sätt, och om några elever faktiskt har schabblat, och inte är villiga att lyssna till koordinatorns råd och vänder på det och påstår att han stör elevernas bekräftande av Fa, då är det inte bra. I det scenariot, varför kan inte Dafa-lärjungar titta på saker och ting utifrån Dafa? Jag vill att varje person ska härdas till mognad.

Om man ser på det från en annan synvinkel så är era konflikter faktiskt test som ni behöver klara i förbättringsprocessen. Ni förbättrar er alla och varje person borde titta inåt på sig själv. För koordinatorns del, när sådana problem uppkommer så kan vi inte säga att du inte har ansvar – du måste verkligen ta ansvar för det. När du inte har gjort bra ifrån dig med att leda en sådan stor grupp elever så är ansvaret stort, och du borde inse det. Som din Mästare kan jag inte lämna kvar en enda lärjunge och säger till dig att som koordinator kan du inte lämna kvar en enda av mina lärjungar. (Applåder) När en elev står på god fot med dig så gör du saker med honom, och när någon inte lyssnar på dig så utesluter du honom? Du kan inte vara sådan och som din Mästare vill jag inte ha den sortens koordinator. Du måste koordinera på ett sätt som tillåter människor att arbeta tillsammans, och du måste ständigt förbättra dig baserat på Fa och forma en upprätt miljö, så att Dafa-lärjungar kan göra Fa-bekräftande saker väl, såsom att klargöra sanningen, rädda varelser, och tygla förföljelsen.

Fråga: De senaste fyra åren har vissa Falun Gong-elever från Kina spenderat mycket pengar på att komma till Korea för att arbeta. Deras immigrationsstatus är olaglig, och deras månadsinkomst är sju till tiotusen yuan. De kan inte se det ansvar som en Dafa-lärjunge har under Fa-upprätandeperioden och har kommit hit bara för att tjäna pengar och skicka hem pengar. De säger till och med att det var arrangerat av Mästaren. Jag vill fråga hur vi kan övertyga dessa elever om att återvända till Kina för att bekräfta Fa?

Mästaren: När en Dafa-lärjunge ser att situationen i Kina är grym, att fler Dafa-lärjungar fortfarande blir förföljda, och att många av världens människor blir förgiftade, om en Dafa-lärjunge inte gör de saker som en Dafa-lärjunge gör, är han då fortfarande en Dafa-lärjunge? Det är okej att lämna Kina för att göra Dafa-saker, men om någon inte gör Dafa-saker, hur kan han fortfarande vara värdig att vara en Dafa-lärjunge? Vare sig de är i Fastlandskina eller utomlands så borde de fortfarande vara Dafa-lärjungar. Så fort de har blivit likadana som vanliga människor så är de vanliga människor. Så beträffande de här eleverna måste ni förklara för dem tydligt att om de vill vara kvar där så måste de göra vad en Dafa-lärjunge ska göra.

Fråga: Nyligen har oenigheterna och missförstånden bland medkultiverarna varit rätt stora. Jag vill fråga Mästaren, beror det på att ju längre vi kommer i de senare stadierna av kultiveringen, desto större skillnader är det mellan kultiverarnas nivåer? Eller är det de gamla krafterna som stör?

Mästaren: Det är sant att skillnaderna mellan elevernas nivåer blir större, men de gamla krafternas störningar har aldrig upphört heller. Så närhelst det finns personliga faktorer i en elevs åsikt så blir det utnyttjat. Det här fenomenet uppkommer inte så mycket nu längre. I själva verket har jag talat om den här typen av saker många gånger. I kultiveringen är eleverna en grupp människor, och alla sorters ännu icke borttagna tankar kommer att manifestera sig. Om ni inte vill titta inåt och kultivera er själva, då kommer en komplicerad situation att ta form. Så när dessa problem uppkommer i något område så är det säkert att det finns ett problem med det områdets Fa-studier. Alla inblandade är [med]ansvariga och har inte kultiverat sig själva bra, eller åtminstone inte när det gäller den frågan.

Fråga: På vilket sätt är vi annorlunda jämfört med en religion?

Mästaren: Dafa är formlös! Den väg som jag leder er på idag är den renaste. Vi har kastat alla saker med form åt sidan och ser endast till hjärtat. Kultivering är hörnstenen i en varelses höjning, medan allting som handlar om yttre form kommer att röra upp fasthållanden. Se på hur många religiösa människor det finns idag som inte värnar Buddhor, Dao eller Gudar utan istället religionens former. Det de tror på är inte gudar, utan religionsformen och angelägenheten att bygga upp religioner – det är en himmelsvid skillnad. Att tro på gudar och att tro på religioner – de är diametralt skilda åt. Religionen framkallar människors fasthållanden till formerna i sig och de har allvarligt påverkat människors upprätta tro på gudar. Det finns faktorer i formerna som inverkar på en kultiverares förbättring.

Fråga: Ibland när jag möter prövningar så vet jag inte om det är ett resultat av min egen karma eller de gamla krafternas arrangemang.

Mästaren: Oavsett om det är de gamla krafternas arrangemang eller karma så ska vi allra först undersöka oss själva. Jag ber er att först rena er själva även när ni sänder upprätta tankar. Titta på dig själv först, och om du upptäcker att du har ett problem, ta hand om det. Därmed kommer de gamla krafterna inte att kunna göra någonting; när de inte kan hitta något att anklaga dig för så kommer de att dra sig tillbaka. Naturligtvis, även om de gamla krafterna för närvarande vill backa så räcker inte det – rensa bort dem totalt. Efter att du har renat dig själv när du sitter och ska sända upprätta tankar, rensa bort dem. (Applåder)

Fråga: Efter att ha läst ”Midjetrumstruppen” i Hongyin II så förstod jag att midjetrumsformationen har effekten att eliminera ondskan och räta upp Fa.

Mästaren: Ja, ljudet av ert trummande bär Zhen Shan Ren i sig, och i dessa ljud manifesterar sig Dafa lärjungars förmågor.

Fråga: De unga lärjungarna i Taiwan har bildat en trumtrupp i västerländsk stil. Jag tycker att de borde forma en midjetrumstrupp. (Publiken skrattar)

Mästaren: Låt inte formerna begränsa er. Allting som Dafa-lärjungar gör för att bekräfta Fa har kraft. Egentligen var midjetrumstruppen bara en idé som New York-eleverna kom på. Vi deltar ofta i det vanliga samhällets parader, och vi ville visa världens människor den vanliga sidan av en Dafa-lärjunges liv. Varje gång de var med i en parad hade de Tangdynastikostymer, himmelska jungfrur, och så vidare, så de undrade: ”Kan vi komma på något annat?” Och på det sättet kom idén med midjetrumstruppen upp. Vi kan använda olika former, så om du har en idé och tror att den är genomförbar så är det också okej.

Fråga: Oavsett omständigheterna så kommer vi alla att vara ståndaktiga i Dafa, och kommer alltid att följa Mästaren, varje steg på vägen, för att fullfölja vårt uppdrag att bekräfta Fa.

Mästaren: Ja, som Dafa-lärjungar har kanske alla ni här den tanken och det är därför som det har blivit enorma förändringar i situationen rörande att bekräfta Fa i den här världen, det är därför som ondskan har krympt idag och det är därför som vi kan rädda varelser. (Applåder)

Fråga: Jag tycker att en del elever i Australien inte följer Fa utan följer människor och bara följer med strömmen, och de stör Fa-upprätandet och våra ansträngningar att rädda världens människor. Och det finns en del elever som vill monopolisera saker och ting och när de är oförmögna att åstadkomma någonting så säger de det inte öppet till alla. De diskuterar inte saker med alla och gör inte saker synligt. Andra människor tycker att de gör storartade och fantastiska saker när de faktiskt inte har åstadkommit något konkret, och de talar inte om för alla att de har slösat bort dyrbar tid. De tränger ut de elever som faktiskt gör saker.

Mästaren: Jag känner till Australiens situation. En del elevers mänskliga fasthållanden är fortfarande rätt starka. Mästaren tittar efter för att se när ni alla kan kliva ut ur jaget.

Fråga: Om en organisation bland vanliga människor inte låter oss delta i en parad under Dafas namn, kan vi använda ett annat namn eller ska vi helt enkelt inte delta alls?

Mästaren: Om det är så kan vi naturligtvis inte delta. Deltar Dafa-lärjungar tillsammans med dem för nöjes skull? Dafa-lärjungar kom för att rädda varelser så [vi deltar i parader] för att visa Dafa för världens människor och låta dem få veta att Dafa är här. Om de inte låter oss göra det, då deltar vi naturligtvis inte. Men att inte delta är ingen lösning – varför låter de oss inte [använda Dafas namn]? Ni bör gå och tala med dem och ni kan förklara sanningen. Om de har ett underliggande politiskt motiv, då kan vi också lösa det på laglig väg; oavsett hur lång tid det tar så behöver det lösas på en grundläggande nivå.

Fråga: Beträffande media som drivs av Dafa-lärjungar så har de i de flesta asiatiska regionerna inte utvecklats lika snabbt som i Nordamerika. Hur kan vi göra dessa typer av arbete bättre?

Mästaren: Gör bara saker utifrån de resurser som ni har tillgängliga och utifrån er nuvarande omgivning och situation. Mästaren tvingar er inte att göra någonting och kan inte styra er så specifikt. När det gäller att bekräfta Fa så går ni era egna vägar och jag kan inte sitta här och säga att ni måste uppnå vissa saker, ty varje situation är annorlunda. Gör saker med utgångspunkt från er lokala situation.

Fråga: Under de gångna två åren har bara ett litet antal elever kommit till övningsplatsen för att göra övningarna. Stämmer det att eleverna utomlands alla kan göra övningarna hemma?

Mästaren: Naturligtvis inte. I själva verket vet jag att den största anledningen är att våra elever har tagit på sig en massa konkret arbete för att klargöra sanningen, och eftersom de är så upptagna så har de mindre tid att komma ut och göra övningarna. Om så är fallet så är det normalt. Men om det inte är det, då är det onormalt. Ta reda på mer från de där eleverna som inte kommer ut.

Fråga: Japanska lärjungar har blivit störda under sina senaste aktiviteter. Vad ska vi göra?

Mästaren: Japan … ja, varhelst det dyker upp ett problem så är det dit ni ska gå och förklara sanningen. Den japanska andan är att inte ge upp förrän någonting är uppnått. Dafa är bra för människor på alla de sätt, och vart vi än går för att förklara sanningen så sprider vi i själva verket frön av Shan, rensar bort de dåliga faktorerna och bringar välsignelser till liven där. Människor har en sida som är medveten. Beträffande många saker så går de bättre när alla samarbetar med varandra. Jag hoppas att ni kan rikta mindre uppmärksamhet och energi till vem som har gjort det bra och vem som inte har det, vem som är bra och vem som är dålig, eller hurudan den eller den personen är – rikta all er uppmärksamhet och använd all er energi till att bekräfta Fa. (Applåder) När ni alla kan samarbeta med varandra och göra bra ifrån er när det gäller saker för att bekräfta Fa, det är då ni etablerar er mäktiga dygd. När ni kommenterar vem som är bra och vem som är dålig så kommer inte gudar ens att titta rakt på er.

En del människor har förstås problem och bör kritiseras. Vi ska lösa problemet utifrån en känsla av ansvar gentemot Fa, ge Fa högsta prioritet, och lösa problemet med välvilja, och ska absolut undvika vanliga människors tillvägagångssätt.

Fråga: Jag är en lärjunge från Korea. En del kultiverare vill veta om det är lämpligt för en del av medkultiverarna som driver en mediakanal att få lön utbetald.

Mästaren: Det här är vad jag sade till folk i början: jag sade att Dafa-lärjungar gjorde ett bra jobb med att starta upp mediakanaler och att ni behöver nå samhället, komma in i en positiv cykel, bli finansiellt oberoende, bli precis som vanliga mediakanaler där man kan betala löner, och tillmötesgå deras levnadsbehov så att de kan arbeta med det på heltid – vilket naturligtvis vore utmärkt – och bli en av de dominerande mediekanalerna i samhället. Men innan ni når den punkten och har medel till löner så är det absolut inte tillåtet att betala löner med pengar som våra elever har bidragit med. Medan andra ger ut för Dafa, kan ni få någonting för det? Som en Dafa-lärjunge ska ni bara hjälpa till med det ni kan – det må vara pengar, ansträngningar, eller vad som helst. Om ni verkligen kan fungera [som andra mediakanaler] i samhället och bli lönsamma och betala löner, även om det inte är mycket så kan alla då få en andel, och när det finns mer pengar kan ni dela på mer. Om ni sedan får mer vinst och kan nå en normal lönenivå, då kommer er Mästare att glädjas för er skull. Så förutsättningen är att innan ni når den punkten så kan ni inte betala löner med bidrag från våra elever.

Fråga: Tidningsprojektet har bundit upp mer än femtio personer. Hur kan vi planera [våra resurser] bättre? Det har påverkat andra projekt.

Mästaren: Ni behöver koordinera de här sakerna väl. Tidningen är i sitt begynnelsestadium så den behöver verkligen hjälp från många människor, men försök att inte slösa med mänskliga resurser. Något på femtio personer är för mycket, eftersom ni måste tänka på det faktum att varje person behöver gå sin egen väg och göra andra saker. I begynnelsestadiet av att driva en tidning kan saker och ting vara rätt svåra, och det krävs en del folk, men ha inte alltför många inblandade. Ni ska koordinera de här sakerna väl eftersom klargörandet av sanningen i andra omgivningar också är viktigt.

Att klargöra sanningen direkt och att klargöra sanningen via media kompletterar varandra. Ni kan inte lita på bara ett sätt att klargöra sanningen. Som ni har sett finns det just nu en mångfald metoder, ni har kommit på många tillvägagångssätt: Internet, television, radio, att distribuera VCD, telefonsamtal, brev, fax, att sprida litteratur, att direkt klargöra sanningen från person till person, och eleverna i Kina sätter upp affischer, och naturligtvis finns det projekt som utförs som skakar ondskan på olika sätt. Ni använder tillsammans många former.

Fråga: Assistenterna och koordinatorerna på olika platser i Korea har bytts ut för ofta och man följer ingen princip när någon tillsätts eller flyttas bort. Många lärjungar som aktivt gör Fa-upprätande kultivering och som går i täten blev avlägsnade och ersatta. En del människor har redan blivit tillsatta och avlägsnade två gånger. En del av dem som nyligen tillsattes erhöll Fa för bara några månader sedan och de är upptagna med att sköta mänskliga angelägenheter hela dagarna. Mästare, vill du vara snäll och säga mig om det finns någon allmän standard för Dafa-föreningens tillsättande och avlägsnande? Är det lämpligt för föreningens ordförande att bara ta beslut som han behagar?

Mästaren: Beträffande det här så tror jag att jag ska ge ett förslag till våra koordinatorer i Korea: för att våra elever ska kunna kultivera väl och för att alla elever ska mogna i sin kultivering, gör inte alla dessa byten eftersom det faktiskt dämpar elevernas entusiasm. En annan sak är att om ni ständigt byter folk så där så ersätter ni elever innan de har mognat genom den härdande [effekten] av Dafa-arbete, och sedan blir näste som tillsätts åter ersatt innan han mognat. Dafa-arbete är annorlunda jämfört med vilken annan typ av mänskligt arbete som helst. Ni letar er fram på okända stigar. Tänk ut hur Dafa-lärjungars assistenter och koordinatorer i olika regioner ska göra sitt arbete och härda sig till mognad, och hjälp dem att mogna. Inga världsliga byråkraters eller ledares sätt passar Dafa-kultivering, så vi måste hitta vårt eget sätt och låta alla bli härdade.

Naturligtvis, om koordinatorerna verkligen tänker utifrån elevernas intressen och gör så med Fa som grund, och försöker hjälpa den personen att ta bort sitt fasthållande till att vara ledare så motsätter jag mig inte det. Men om det inte är så, då ska ni inte göra det så som ni gör. För koordinatorns del, om du tänker: ”Jag tillsätter vem som än lyssnar på mig och om någon inte gör det så får vi honom avlägsnad,” då är det att vara oansvarig gentemot Dafa och det tillvägagångssättet passar inte Dafa-arbete. En koordinator ska ofta utbyta tankar med elever, se sig själv som en av eleverna och ha attityden ”låt oss göra det tillsammans”. När elever lär känna dig väl så kommer Dafa-arbetet att bli gjort snabbare och bättre.

Det här är inte kritik. Jag föreslår att ni diskuterar saker och ting med andra. Så när det gäller våra elever ska ni hjälpa våra koordinatorer mer. Och när det gäller våra koordinatorer så ska ni verkligen öka kommunikationen med våra elever – fler elever och en större krets av elever. Se till att ni inte framstår som någon sorts ledare. Detta är inte kritik. Jag lär er bara lite know-how. (Applåder)

Så när det gäller Koreas Dafa-lärjungar så har ni i själva verket många gånger gjort ett storartat jobb och många Dafa-lärjungar där har kultiverat väl. Närhelst jag ser er göra bra ifrån er och särskilt närhelst ni samarbetar med varandra som en helhet och har stor inverkan så prisar den stora massan av gudar er. Och ni har spelat en viktig roll i att klargöra sanningen och motsätta er förföljelsen. Dra fördel av era starka sidor och använd Dafa-lärjungars upprätta tankar och gör ännu bättre ifrån er. När ni gör bra ifrån er så skrämmer det i sig självt ondskan. Mästaren hoppas att koordinatorerna kommer att leda alla eleverna väl och hoppas att Dafa-lärjungarna kommer att mogna mer fullständigt.

Fråga: Jag vill helt och fullt assimilera mig till Dafa, gediget och flitigt gå framåt med renhet, göra mitt bästa med de tre sakerna, och inte svika Mästaren, som barmhärtigt och mödosamt har räddat oss.

Mästaren: Om ni alla har den här förståelsen så kan vi klara av våra uppgifter bra. Du nämnde hur Mästaren barmhärtigt och mödosamt har räddat er, men om du frågar mig så skulle jag säga att det är ni som är fantastiska, som har kommit dit där ni är idag. (Applåder)

Så sent som igår talade jag om någonting: Vet ni vilken sorts elever jag ställdes inför i början? Om det så var i Kina eller i andra regioner så fanns det många elever som när de första gången kom in i föreläsningssalen så blickade jag ut över publiken och såg dem med alla sorters världsåskådningar som de hade format bland vanliga människor, och knappt någon av dem hade egentligen sina egna tankar eller kunde se på saker med ett klart sinne. Många människor vacklade, och till och med när de sade att Dafa var storartad så var det inte från deras hjärtan. Lägg därtill alla de föreställningar som de hade, och en del människor hade lärt sig alla möjliga sorters qigong – så många att det framkallade beroende. Kunde de människorna kultivera sig till gudar? Som ni kan tänka er så var de långt därifrån. Men att ta sig dit där ni är idag, att ni har klarat så mycket idag, det är verkligen storartat.

Naturligtvis, som er Mästare, vilken sorts människor har jag störst aktning för? Faktiskt ser gudar på det på samma sätt: någon vars tänkande är klart – och jag menar inte människor som är klipska eller smarta på ett alldagligt sätt, det är inte det jag menar, [utan] någon som har sina egna upprätta tankar, har sitt eget tänkande, som tänker med sitt sinne och inte påverkas av några främmande budskap. Hans huvud är inte dimmigt och han är inte [som en del] som när andra säger att något är bra så säger de att det är bra, och om andra säger att något är dåligt så säger de att det är dåligt, som om de inte hade någon identitet. Men idag är det jag ser att ni alla är förnuftiga och lugna, och ni gör saker balanserat. Sanningen är att du inte längre är en av de vanliga människorna, och du skulle inte ens kunna gå tillbaka längre, det kan du verkligen inte. (Applåder) Skillnaden mellan er och vanliga människor har sannerligen växt sig stor.

Fråga: Känner de gamla krafterna till lagen om Xiang Sheng Xiang Ke[i]?

Mästaren: Såklart gör de det. Är inte de gamla krafterna ett uttryck för gudomlighet.

Fråga: Mästare, du talade om att många gudar ville reinkarnera som människor men att det inte fanns tillräckligt med mänskliga skinn, så många växter och djur är dessa. Eftersom djur inte kan erhålla Fa, stämmer det att de endast kan assimilera sig till Fa?

Mästaren: Ja, det stämmer men förutsättningen är att deras attityd gentemot Dafa måste vara positiv. På den tiden när jag spred Fa, för att se till att Fa i det framtida kosmos aldrig skulle misslyckas eller vittra sönder, så var jag tvungen att gå en upprätt väg, så jag satte upp regeln att djur inte kunde erhålla Fa. För länge sedan var det också så att djur inte tilläts erhålla Fa. Och sedan började genom tidsåldrarna allting gradvis att avvika, och djur tilläts kultivera, och gradvis kultiverade fler och fler djur. Så på den tiden när jag spred Fa och jag gav förhållningsorder om att djur inte skulle kultivera i Dafa, oj, du milde, alla de många rikena bråkade. Men regler är trots allt regler. Om ett djur vill erhålla Fa så kan du reinkarnera som människa och jag kommer att ge dig chansen. Hursomhelst, idag har du kommit till den här världen, och i Fa-upprätandet, oavsett om du är ett djur, en växt, eller vad som helst, så ser jag bara till din attityd gentemot Dafa. För dem som är positiva gentemot Dafa kan jag lösa allting. Det vanligaste scenariot är att jag får det att återvända till varthelst det kom ifrån efter att det har assimilerat sig. Jag kan lösa frågan. Djur är inte tillåtna att direkt kultivera i Dafa, eftersom det skulle vara respektlöst mot Dafa.

Fråga: I detta sista stadium av Fa-upprätandet har vi en medutövare vars familjemedlem (också en medutövare) går igenom karmaeliminering så allvarligt att han måste ha dropp. Som resultat kan de inte arbeta smidigt för att bekräfta Fa, och de påverkar varandra. Jag vill fråga vördade Mästaren, härstammar det här från deras egna problem eller från störningar?

Mästaren: För kultiverare är ingenting slumpmässigt. Vanligtvis är det relaterat till kultiverarens process av att förbättra sig. Om det är en ny elev eller någon som inte är flitig, då kommer den situationen att uppkomma när han inte klarar ett test bra. Men om en allvarlig störning som detta inträffar medan Dafa-lärjungar bekräftar Fa, då måste det vara mörka hantlangare eller ruttna demoner som förföljer oss. Sänd upprätta tankar för att eliminera dem. Nya elever eller elever som inte är flitiga nog, ni ska observera och undersöka er själva mer när det gäller det här.

Fråga: Nyligen stod en koalition för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter som värdar för ett symposium i Tokyo rörande det nuvarande tillståndet när det gäller mänskliga rättigheter i Kina och de globala ansträngningarna för att ställa Jiang inför rätta. Någon från den japanska Falun Gong-föreningen höll ett tal vid konferensen, och andra talare inkluderade dem från den globala räddningsinsatsen och den Globala koalitionen för att ställa Jiang inför rätta. Några medutövare tycker att det här förfaringssättet inte var helt korrekt.

Mästaren: Man kan inte se det på det sättet. Vi ska se det faktum att vanliga människor kom för att stödja oss, borde vi då inte delta? Det vore som om världens människor ville bekräfta Fa men att vi inte bejakade det. Vi begränsar förföljelsen och avslöjar den, och när vanliga människor är involverade så betyder det inte att vi blir inblandade i politik. När jag spred Fa så tittade jag inte på organisationen, och jag tittade inte på formerna, jag tittade endast på människors hjärtan. Det spelar ingen roll vilken organisation det är, så länge det inte är den kriminella undre världen eller någon av dessa hemskt låga och korrupta, så om de kommer till oss för att stödja Dafa så ska vi ge människor en chans att bekräfta Fa – kom vi inte hit för att rädda alla varelser? Även om det är individer från de verkligt dåliga grupperna som jag nyss nämnde som har ett hjärta för att komma och bekräfta Dafa, då borde ni fortfarande ge dem en chans till det, eller hur?

Men det finns en sak att tänka på: Dafa-lärjungar kan absolut inte delta i någon [politisk] sak som vanliga människor sätter ihop – såvitt det inte har något att göra med vår Falun Gong så kan ni inte delta i det. Men om människor organiserar någonting för att stödja Falun Gong, då vore det inte rätt om vi inte gick dit.

Fråga: I Zhuan Falun är punkten på Taiji antigen blå, röd eller svart, men det som är tryckt på en del material är vitt. Är det fel?

Mästaren: I själva verket, ni vet, färgerna i kosmos dimensioner – rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett – de ändrar sig. Taiji är en symbol som speglar daoisternas syn på kosmos, så vi kan bara säga att det är en symbol som representerar daoistsystemet. Till exempel, de svart-röda och indigo-röda sorterna som jag har talat om har daoistsystemets form. Beträffande Taijis öppning så har jag undersökt det vidare, och det ska vara transparant, det vill säga vitt – öppningarna på båda typerna av Taiji är vita. Det är faktiskt bara ett emblem i sin påtagliga form.

Fråga: Mitt barn kallar sig själv Dafa-lärjunge, och han tycker om Fa, berättar för andra om Fa, och klargör sanningen. Men han vill inte självmant studera Fa eller göra övningarna. Om jag begär det av honom, är det olämpligt?

Mästaren: Om barnet är väldigt litet så kan du inte tvinga honom. När ett barn är väldigt litet så följer han vad vuxna gör. När han är äldre och kan studera Fa genom att läsa böckerna på egen hand, då kultiverar han själv.

Fråga: Jag tycker att det fortfarande finns en del medkultiverare i Singapore som ofta tänker på Dafa med mänskliga föreställningar. (Mästaren: Ja) Hur kan vi lösa det här problemet?

Mästaren: Ja, med allting som Dafa-lärjungar gör så borde de göra det baserat på Fa och tänka på saker utifrån Fa. Det finns verkligen en del elever vars mänskliga fasthållanden är för starka, och det finns några som har gjort dåliga saker bakom ryggen på folk. Jag ser allt detta.

Fråga: När jag renar mig själv innan jag tänker på ordet ”Mie” för att eliminera ondskan, kan jag tänka på ordet ”Chu”[ii]?

Mästaren: Gör bara som jag säger till er att göra. Vad du än hittar på så är det som jag ber er göra definitivt det mest kraftfulla. (Applåder) En del elevers upprätta tankar saknas alltid, och så fort de blir uppblåsta så kommer de på någonting annorlunda. Det är då ni blir utnyttjade av demoner, och ni kommer att gå vilse och få problem. De som har hamnat fel hamnade inte fel över en natt. De började sakta så där.

Fråga: Alla elever i Hongkong sänder sina hälsningar till Mästaren. Hur borde Dafa-lärjungar hantera aktiviteter organiserade av vanliga människor som har politiska eller andra saker på dagordningen?

Mästaren: Det vanliga människor gör har ingenting med oss att göra. Men när vanliga människor stödjer oss genom att motsätta sig förföljelsen av Falun Gong, eller när de motsätter sig Kinas förtryck av mänskliga rättigheter, så kan ni inte säga att det inte har någonting att göra med Falun Gong. I Hongkong, när vanliga människor vid den här tiden bjuder in oss för att vara en del av saker som har med oss att göra, och om det är fredligt och rationellt, då kan vi delta. Jag säger bara att Hongkong kan delta. Om det inte har något med oss att göra och det inte alls finns någon koppling, då kan vi inte delta. Ni måste vara på det klara med det här.

Förra gången när de motsatte sig Artikel 23, till exempel, när det var den där stora och dynamiska händelsen, gjorde de det inte för Falun Gong? (Mästaren skrattar) Och efter att det hade ägt rum började demokratiaktivister, människor från olika samhällsgrupper, människor inom politiska kretsar, och många människor från det vanliga samhället, att noga titta närmare på Falun Gong. Och det är därför som jag tror att allmänheten i Hongkong har en klar förståelse när det gäller Falun Gong nu. Såklart, som det brukar heta: ”ett meddelande som är uppsatt överallt kan fortfarande inte göra analfabeten medveten,” så det finns säkert fortfarande några som är utelämnade, det finns säkert fortfarande människor som inte känner till sanningen, och det är därför som ni måste fortsätta att göra saker för att klargöra sanningen.

Fråga: Hur kan Hongkong spela en bättre roll genom att använda media för att bekräfta Fa?

Mästaren: Tidningen behöver gradvis komma in i en positiv cykel i samhället och bli en vanlig mediakanal. Den mediakanal som drivs av Dafa-lärjungar kommer definitivt att bli vanlig media. (Applåder) Den kommer inte bara att bli vanlig media, utan i framtiden kommer den att bli världens största mediakanal. (Applåder) Faktum är att ramen för den tidning som ni driver redan är den största. Ta en mediakanal i vilket land som helst, och den täcker endast länderna i den regionen. Hur stort det landet än är så är det fortfarande bara en nationell mediakanal, även om tidningarna kan distribueras i andra länder. Och ingen av dem har så stor påverkan.

Förr i tiden hade en del kinesiskspråkiga tidningar stor spridning, men många av dem blev senare uppköpta, och nu har de förlorat sitt sinne för rättvisa och vågar inte rapportera om sanningen. Om någon vill se sanningsenliga rapporter så måste han läsa de medier som ni driver.[i] Xiang Sheng Xiang Ke: Två saker som är motsatser till varandra som är nödvändiga för varandras existens. Ibland översatt till ”ömsesidigt skapande/stödjande och ömsesidigt hämmande”.

[ii] Chu: Det här är ett liknande ord som betyder göra sig av med, eliminera eller ta bor

Övers. anm.: Översatt från engelska040728. En del saker kontrollerade mot kinesiskan.