Fa-undervisning vid 2002 års Fa-konferens
i Philadelphia, USA

Li Hongzhi
30 november 2002

Hej!

”På vardera stranden låter gibbonapornas tjatter oupphörligt, medan min lätta båt glider förbi tiotusen bergstoppar.”[i] (Ljudliga applåder) Ondskan har uttömt sina trick, och Dafa-lärjungar har mognat genom härdningen. Vi är inte rädda för några ytterligare trick som den kan tänkas använda. Förföljelsen av Dafa och Dafa-lärjungar har nu pågått i mer än tre år, och snart blir det fyra år. Under den här perioden har många av våra Dafa-lärjungar, särskilt Dafa-lärjungarna i Kina, utsatts för en ondskefull förföljelse som helt enkelt saknar motstycke i historien. Mitt under den terror som skapades genom lögner och bedrägeri, har de stått emot förföljelsen, som helt enkelt är ytterligt ondskefull, och de har klarat sig igenom de här tre åren. Det är enastående, vanliga människor skulle inte kunna göra det.

Ni vet, om de i Kina vill förstöra någons rykte, eller om de vill förtrycka någon, och detta gäller till och med landets ordförande, så tar det inte mer än tre dagar innan det är ute med den personen. Naturligtvis, det är inte det att jag säger att Dafa-lärjungars fysi­ska kroppar består av diamant eller järn. Anledningen är att de onda människorna abso­lut inte kan förstå kultiverare, och alla de trick som de har tillägnat sig från historien och som de använder för att angripa människor kan bara fungera på vanliga människor. De är fullständigt värdelösa på kultiverare, kultiverare som släpper världsliga fasthållanden.

Naturligtvis, många elever har medan de kultiverar fortfarande vanliga människors hjärtan i olika grad, och det finns folk som alltid har varit slappa med att studera Fa, dessutom finns det många nya elever som just har börjat utöva. Så när de plötsligt ställs inför denna onda terror, en attack och ett förtryck som täcker himmel och jord, så är det verkligen skrämmande för de elever som har mycket mänskliga hjärtan. De där vanliga mänskliga hjärtana gjorde de här eleverna förvirrade ett tag och de kunde inte urskilja klart vad som egentligen pågick. Men efter en tid, efter att de lugnt tänkte över saker på egen hand: Varför studerar jag Dafa? Hurdan är nu Falun Dafa egentligen? Exakt vad för sorts person är Li Hongzhi egentligen? Många människor tänkte över de här sakerna lugnt. Och resultatet av det lugna tänkandet blev, när alla blev ännu klarare, det vi studerar är en upprätt Fa, och det är inget fel med den Zhen-Shan-Ren som vi kultiverar, dessutom har alla kunnat se bättre och bättre att alla de metoder som de onda människorna har använt i den här förföljelsen är lögner och förtal, och se att de har använt alla de ondskefulla metoder som finns därute, att inte en enda sak är sann och att det alltihop bara är tricks.

Vad var då målet med den här onda förföljelsen? Var det att skydda regimen? Inte alls, egentligen. Att säga att Falun Gong utgör ett hot mot den kinesiska regimen är bara en gigantisk lögn som sprids av ondskan. Många människor har frågat mig, och många människor har också frågat mina lärjungar om vad det verkliga syftet med den här förföljelsen är: Vad är syftet? Det är bara en pajas avundsjuka, eftersom den har makt kan den göra något som detta. Det kan låta rätt löjligt, eller kanske svårt att tro, hur kan något sådant hända mänskligheten? Men det har verkligen hänt. Den här förföljelsen har hänt, hur absurt det än må vara, för att den där pajasen drivs av sin förvrängda avundsjuka, det är den exakta orsaken. Det är den verkliga orsaken som vi ser här i det mänskliga samhället.

Men ur ett annat perspektiv har människor egentligen inte förmågan att göra något betydelsefullt. Det som vanligen händer är att en persons dåliga tankar överensstämmer med onda varelser i andra rum, och sedan utnyttjar dessa onda varelser hans dåliga tankar till att gå och göra dåliga saker, och på så sätt uppnår dessa onda varelser sina mål och begären hos människors dåliga tankar blir tillfredsställda. Och varifrån kommer människors tankar egentligen? Vetenskapsmän har nu insett att människans hjärna egentligen inte är det verkliga ursprunget för hans tankar. Var kommer då en tanke ifrån hos en människa? Alla tror att den kommer från det som de har lärt sig i det vanliga samhället och från deras eget analyserande. Men det är inte så. När en vanlig människa har en tanke på att göra något har hans hjärna faktiskt inte genomgått någon lång process med eftertanke. En massa saker poppar bara upp på ett ögonblick och en massa ord rullar bara rätt ut från tungan. Så exakt var kommer då tankarna ifrån? Vi kultiverare vet alla att människors tankar i själva verket har kopplingar till faktorer i många olika rum, och när det gäller stora och viktiga saker gör människan bara saker under kontroll av andra varelser, det bara spelas upp här ute i den mänskliga världen, det är allt. Människokroppens yta – den efter födelsen formade kroppen, är egentligen ingenting.

När vi då är inne på ämnet människokroppen så har jag berättat en del om den för er i några specifika sammanhang. Men jag har inte talat om den i något större sammanhang. Anledningen är att den Fa som jag sprider idag är kosmos Fa, Fa-upprätandet rätar upp kosmos, och Dafa-lärjungar samexisterar med Fa-upprätandet, så jag kan inte tala om de konkreta saker inom den Trefaldiga världen och de konkreta situationer i det mänskliga samhället som är för konkreta och för låga. Dessa saker kan inte skrivas in i kosmos Fa, det är därför som jag inte har talat om dem. Jag har bara talat om de här sakerna i några mindre sammanhang.

Naturligtvis, en människa har tre själar, sju andar, och så vidare, och han har också en mänsklig Sann Hud, tillsammans med de två faktorer som han har försetts med efter födelsen av sina föräldrar, och dessa faktorer som utgör en människa existerar i dimen­sioner som det mänskliga ögat inte kan se. En del av de materier som han får från människofödan gör hans mänskliga kropp gradvis större på ytan, människor kallar det att växa. Den här människokroppen bildas efter födelsen i vanliga människors materiella rum, och sent under hans levnad kommer den att åldras och dö, och den kommer att brytas ned tillbaka till materia. Så med andra ord är en vanlig människas kropp som formats efter födelsen bara en kropp för överföring, och det enda som kan existera i en människokropps hjärna, de så kallade tankarna, är i själva verket de ytliga föreställningarna som har formats i hans huvud med de erfarenheter som han har ackumulerat under den mänskliga tillväxtprocessen. Det är verkligen bara det som människokroppens tan­kar är. Men föreställningar i sig kan inte utgöra förnuft, de är ofullständiga, de är inte förnuftiga och de är dessutom inte sammanhängande. Därför, när en person ger upp sitt huvudmedvetande blir hans tankar oförnuftiga, ena stunden pratar han om en sak, i nästa stund är det något annat, han hoppar till än det ena, än det andra, och de är överallt, han vet inte vad han säger eller vad som är hans poäng, det här händer för att han inte har en röd tråd som binder ihop alltihop, och det är de här sakerna som han har format efter födelsen som manifesterar sig. Dessutom, när en person släpper sitt huvudmedvetande så är det inte bara de där föreställningarna som kan störa honom, utan vilken yttre infor­mation som helst, och det är därför människor säger att han har mentala problem.

Så det här betyder att i den här förföljelsen är det som manifesterar sig här i den mänskliga världen att den illvilliga dåliga personens avundsjuka på Dafa manipuleras av onda varelser i andra dimensioner som använder den där pajasens ondskefullhet för att skapa en sådan gigantisk, skamlig händelse utan motstycke i historien – den onda, löjliga förföljelsen av Dafa-elever. Alla de ursäkter som den har använt för att förtrycka oss är fabricerade lögner. Samhällets propagandamaskinerier styrs alla av denne genom dess makt, och de har spridit en massa gigantiska lögner bland det kinesiska folket och människor i resten av världen. Fastän det här har varit ondskefullt har Dafa-lärjungar mognat genom härdningen i förföljelsen och har kommit att se allt detta för vad det är, så de blir nu mer och mer klara i huvudet och mer och mer förnuftiga. Till en början hade en del elever ännu inte gjort sig av med en del av sina mänskliga fasthållanden och det resulterade i att de inte kunde se ondskans sanna natur, och på grund av att deras upprätta tankar inte var tillräckliga så drevs de av sina fasthållanden och utvecklade sålunda en del mänskliga tankar, och de avslöjade också den sida hos dem som saknade klart förnuft. Men genom den här förföljelsen har Dafa-lärjungar kommit att förstå kultiveringens seriositet, och det här har låtit er verkligen se ondskan för vad den är, och till slut gjorde ni det bra, det här gäller särskilt för Dafa-lärjungar i Kina som har blivit mer och mer mogna genom den här härdningen. Nu när de här Dafa-lärjungarna blir arresterade i den ondskefulla förföljelsen så är det inte längre lika lätt som det var då att göra den där absurda, så kallade omvandlingen av dem. Vilken ”ånger”? Vilken ”om­vandling”? ”Omvandla” till vad? Alla försöker vara goda människor, vara de bästa män­niskorna i världen, vara goda människor som överträffar vanliga människor, så vad försöker ni ”omvandla” dem till? Vad menas med ”omvandling”? Ondskan har verkligen gjort alla slags motbjudande saker. Som jag sade för länge sedan, vem som än angri­per godheten är definitivt ond.

Bortsett från allt annat så utgår de onda varelserna i den här förföljelsen från det värsta målet, medan de gamla krafterna som har manipulerat ondskan också har sina mål. Och vilket är deras mål? På ytan tycks det vara som om de använder de onda varel­serna för att göra ont mot Dafa-lärjungar och Dafa med det förmenta syftet att få Dafa-lärjungar att bli mogna genom härdning och för att rensa bort dem som inte förtjänar att vara Dafa-lärjungar. Sedan använder de synder som de onda varelserna har begått mot Dafa-lärjungar för att förstöra dem och rena kosmos, det är vad de gamla krafterna har arrangerat, det låter så ädelt. Men det är det inte! Det verkliga målet är att få ut det som de vill ha av detta. Det här är inte kultivering med en ringa omfattning, det är kosmos som genomgår Fa-upprätande. Allting är bara alltför trivialt för att ens nämnas vid sidan av Fa-upprätande, ingenting kommer ens i närheten, saker i individuell kultivering kan inte längre jämföras med Fa-upprätandet. Det spelar ingen roll hur hög nivå de gamla krafterna är på, om de inte kan placera sig rätt i den här relationen så är de i fara, och kommer att rensas bort under kosmos Fa-upprätande, alla de oräkneliga varelser som har slagits ner på grund av detta kom från mycket höga nivåer. Det mest skrämmande är att medan de gamla krafterna deltar i det här så har lager på lager av dem som är på varje nivå arrangerat elimineringen av de gamla krafterna själva som är på nivån alldeles under dem, de gjorde det för att de visste att de varelser som direkt har gjort dåliga saker omöjligen kan betala för de synder som har begåtts mot Dafa under det här onda dramat.

Principerna blir högre för varje lager, och när saker ses från ett högre lager så är det som arrangerats på nästa lager nedåt, för att så kallat hjälpa Dafa, en synd, så deras avsikt är att få även dem som utför manipuleringen bortrensade i Fa-upprätandet, efter­som de också har syndat mot Dafa, mätt med principerna i nästföljande lager. Men de vet inte att de som är på en nivå högre än dem ser på dem på samma sätt och slår ner dem också, på samma sätt. Så de gamla krafterna eliminerar oavbrutet de gamla kraf­terna, i varje lager eliminerar de dem som är i lagret precis under dem. Men det är inte vad jag vill. Inga av varelserna är värdiga att delta i det här, likväl har de deltagit med sina egna motiv. Men jag har ständigt lärt dem Fa och berättat om de här sakerna för dem. Jag behandlar alla de olika varelserna likadant. Naturligtvis håller dessa gamla krafter fast vid det som de vill göra och det som de vill uppnå, de gör dessa saker okäns­ligt och kommer inte på några villkor att ändra på sig eller ångra sig, och de gör dessa saker medan de är manipulerade av varelserna ovanför dem, så till slut rensar alla de onda krafterna ut sig själva tills de inte längre finns.

Det jag ville var att inte ha några varelser som störde Fa-upprätandet, eller ens deltog i det. Med Fa-upprätandet, när det fortskrider från den mest grundläggande punkten, från den lägsta punkten, och går hela vägen upp, gäller för alla varelser, oavsett hur dålig du är eller hur mycket du har syndat genom historien, att jag inte skulle låta dig stå till svars för dina tidigare fel. Jag skulle rena dig, från ditt mest mikrokosmiska till din yta, och till och med alla tankar som en varelse kan ha. Jag skulle räta upp från botten och uppåt, hela vägen igenom. Det skulle ha varit den bästa sortens lösning med Shan och inte en enda varelse skulle ha fallit, inte en enda varelse skulle ha syndat mot Dafa och mot det här Fa-upprätandet. Det hade varit underbart. Men nej, de insisterar på att göra det här och det har fört med sig den här katastrofen i människornas samhälle.

Som Dafa-lärjungar är vi emot den här förföljelsen. Och som er Mästare erkänner jag inte den här saken, och jag erkänner inte hela det arrangemang som de gamla krafterna har gjort. Det här har gjort de gamla krafterna alltmer vansinniga. Så ibland är det inte bara de onda varelserna som deltar i förföljelsen, utan till och med en del höga varelser bland de gamla krafterna. Under Fa-upprätandet väljer alla varelser själva sin framtida väg, det som alla varelser verkligen står inför är att välja sin egen framtid.

Som ni har sett har de uttömt alla sina tricks i förföljelsen och Dafa-lärjungar har mognat genom härdningen. Inuti eller utanför Kina, sak samma, fastän det fortfarande finns massor med varelser som har vilseletts av ondskans propaganda så är det totalt sett, i andra rum, inte längre balans mellan ondskans styrka och styrkan hos det upprätta, styrkan hos det upprätta har pressat vågen till bottenläget. De där ondskefulla varelserna kan inte hålla ut nu. De elaka människorna i världen kan verka så ondskefulla, men det är i själva verket bara arrangerat av de gamla krafterna. Jag har sagt förut att ondskan inte kommer att sluta förfölja, inte ens alldeles på slutet, även om det skulle ta slut i morgon så skulle ondskan ändå fortfarande göra onda gärningar idag. Det är så det är i kosmos innan Fa-upprätandet är färdigt med att räta upp det, utan att genomgå Fa-upprätandet skulle det inte bli gott av sig självt, hur skulle det kunna bli gott utan Fa-upprätande? Gift är bara giftigt och om ni vill att det ska sluta upp med att vara giftigt så kan det inte göra det. Så när ni ser på det på det sättet ska vi inte ha några illusioner beträffande de onda krafterna och de där ondskefulla människorna som förföljer Dafa bland vanliga människor.

För ett litet tag sedan tänkte massor med elever, det kinesiska kommunistpartiet ska hålla sin sextonde kongress snart, om den där huvuddemonen i Kina, den där mänsklighetens usling, kliver åt sidan, skulle då inte vår Dafa bli återupprättad, vem skulle vilja ärva den svarta bördan och vem skulle vara lika dum som det är? Den sortens tänkande är inte felaktigt i det vanliga samhället, men det är inte rätt för en kultiverare. En Dafa som den här, hur kunde så många storslagna framtida Gudar som har kultiverats från Dafa och storslagna Dafa-lärjungar, sätta sitt hopp till en vanlig person? Förolämpar vi inte oss själva? Skulle människor kunna styra Gudar? Men många av våra Dafa-lär­jungar tänkte på det sättet. Det är ingen stor sak om en person tänker på det sättet och det är ingen stor sak om två personer tänker på det sättet – det är bara en fråga om deras personliga kultivering. Men om alla tänker på det sättet, vilket fenomen blir det då i gruppen med Dafa-lärjungar som helhet? En stark våg, ett starkt fasthållande, och det kan inte tillåtas. Jag såg det och de gamla krafterna såg det också. De gamla krafterna tänkte, vad är det här? Så de gjorde så att resultatet av det kinesiska kommunistpartiets sextonde kongress blev värre.

Som jag sade, allt som verkligen sker idag i det vanliga mänskliga samhället, i dag är det resultatet av Dafa-lärjungars fasthållanden. Fastän de gamla krafterna verkligen existerar, kan de inte göra någonting om ni inte har de där fasthållandena. När dina upprätta tankar är tillräckligt starka kan de gamla krafterna inte göra någonting. Om någon i det vanliga mänskliga samhället verkligen återupprättade vår Dafa, tänk på saken, kanske människor kommer att göra det här, men har ni tänkt på det här, hur högt skulle jag behöva positionera den personen? Stämmer inte det? Ni är kultiverare och alla förändringar kommer från er kultivering och Fa-upprätandet; allt som ni själva bekräftar och upplyses till och allt som ni kommer att få, allt det här kommer fram på vägen som ni själva går. Tänk absolut inte på några tjänster som de gamla krafterna skulle kunna göra oss, eller på hur det vanliga samhället skulle kunna hjälpa oss. Det är ni som räddar de vanliga människornas samhälle och det är ni som räddar levande varelser!

När ni har blivit förföljda eller har varit under press i det vanliga samhället, är det svårt att förhindra att era mänskliga hjärtan får effekt, så en del vanliga människors tankar kan komma upp till ytan, men tänk inte för mycket på det. Fa-upprätandelär­jungar, förföljelsen har redan kommit till det här skedet och Dafa har redan kommit till det här skedet i Fa-upprätandet, vad är ni fortfarande rädda för? Har ni inte redan sett er framtid klart? Så när det gäller den här ondskan och dess arrangemang, så länge som era upprätta tankar är tillräckligt starka kan ni förneka dem, stöta bort dem och göra dem overksamma. Men när ni är bland vanliga människor och ni står inför de här sakerna, fastän ni har haft olika sådana tankar och till och med flera personer har haft olika förståelser och har visat upp vissa mänskliga hjärtan, så är det inte så överraskande, det är på grund av att medan ni förbättrar er själva i kultivering, kommer er väg för att bekräfta Dafa, att rädda alla varelser och gå mot det slutliga fullbordandet att vara skumpig. Det som är nyckeln är att ni går varje steg väl i framtiden efter att ni har för­stått.

Som jag har sagt, om inga varelser hade förföljt Dafa så kunde de alla ha fått en lösning med Shan. Men jag visste att om alla varelser vore så goda så skulle kosmos inte ha något behov av Fa-upprätande, de skulle med all säkerhet komma fram, det skulle bara ta olika form. Så det skapade ett test för våra Dafa-lärjungar, det är allt. Det här är ett slags naturlig manifestation, men den här typen av arrangemang av de gamla krafterna, det här minutiösa arrangemanget, det här verkligt systematiska arrangemanget som går uppifrån och ner, det är det första någonsin. Och den här massiva prövningen är verkligen enorm, det du erfar och uppfattar är bara manifestationen i människornas sam­hälle, men vad jag ser är ytterst chockerande även för varelserna i hela kosmos. Kanske kan mänskligheten inte förstå det jag säger, men när mänskligheten ser den uppvisning, där kosmos planeter genomgår återskapande, ser den komma till ytan av vår Vintergata, då kommer den att tro på allting. (Applåd)

Som jag precis sade, under hela Fa-upprätandeperioden har Dafa-lärjungar gjort riktigt bra ifrån sig överlag och Dafa-lärjungar har blivit alltmer mogna genom härdningen. Under bekräftande av Fa, oavsett vilken form som Dafa-lärjungar använder för att rädda varelser och oavsett hur du bidrar, eller vilka metoder du använder, så bekräftar du Fa och du går framåt längs vägen med att klargöra fakta, ni gör det bättre och bättre och ni blir mer och mer förnuftiga. Och ni samarbetar allt bättre med varandra som Dafa-lärjungar. Kanske har många elever haft den här erfarenheten förut att det har varit argumentation mellan våra Dafa-lärjungar när de ska göra någonting, och att de ibland verkar ganska upphetsade, och att det till och med efter att era mänskliga hjärtan kommer fram påverkar även er stora sak, att bekräfta Fa. Men allteftersom era förståelser av Fa har förbättrats och era mänskliga hjärtan gradvis har blivit mer och mer lät­tade, har de här manifestationerna blivit allt mindre intensiva. Så varför uppstår argu­mentation? Det är i själva verket just på grund av att den lilla delen med ännu inte bortrensade saker på er mänskliga yta är verksam. Men när dina upprätta tankar är tillräckligt starka är de maktlösa. Ni vet alla att Fa är bra, att ni ska skydda Fa, att ni måste göra vissa saker och måste rädda varelser och bekräfta Fa, då när era upprätta tankar inte är tillräckliga, blandas era mänskliga hjärtan in. Då gör det här er upprörda så som en vanlig människa blir, och vissa personer känner till och med, jag måste insistera på mina egna idéer med mera, och likaså har en del tillstånd som inte borde uppkomma bland Dafa-lärjungar, uppkommit. Ni har gjort ganska bra ifrån er på sistone och det beror på att ni blir allt mognare.

I själva verket, visste ni att de där Stora Upplysta har massor med saker i himlen som också de behöver samordna och diskutera med varandra. Buddha Sakyamuni sade att det finns lika många Tathagator som det finns sandkorn i floden Ganges, eller med andra ord, av Fa-kungarna i himlen är enbart Buddha-typen av Gudar lika många som sandkornen i Ganges. Och det är ett litet antal, vad han talade om var bara det som han kunde se från sitt rike. Hur är det då med andra Gudar? Buddhor är bara en typ av Gudar i kosmos, vilka inte är så många till antalet, och det finns oräkneliga Gudar av alla olika typer, det finns så många av dem att det är omöjligt att räkna dem, det finns ett oändligt antal varelser. Om de nu skulle tvista när de gör någonting så skulle det bli stora problem, eftersom varje Upplyst har sin egen uppsättning med sanningar som han har bekräftat och upplysts till från kosmos Fa, och han har utformat en uppsättning med egna saker med sin förståelse av kosmos. Som exempel kallas Buddha Sakyamunis egen uppsättning med saker för ”Bud, Meditation, Visdom”. Så eftersom varje Stor Upplyst och varje varelse i kosmos har sin egen uppsättning med förståelser av kosmos på det viset, om de skulle börja tvista, skulle det inte vara katastrofalt? Den sortens saker existerar inte där de befinner sig.

Hur är då deras sinnestillstånd? Det är tolerans, en extremt ofantlig tolerans, att kunna acceptera andra varelser och att verkligen kunna tänka ur andra varelsers perspektiv. Det här är någonting som många av er inte har uppnått ännu i er kultiveringsprocess, men ni förstår gradvis och uppnår det. När en annan Gud kommer med en idé, är de inte angelägna om att förkasta den och de är inte angelägna om att uttrycka sina egna idéer och tror inte att deras egna idéer är bra. I stället ser de till slutresultatet av den andre Gudens förslag. Vägarna är olika, allas vägar är olika, och sanningarna som varelser bekräftar och upplyses till i Fa är också olika, men resultaten kan mycket väl bli desamma. Det är därför de ser till resultaten och om resultatet av en Guds idé kan nå målet, om den verkligen kan åstadkomma det, då kommer de alla att hålla med, det är så Gudar tänker. Dessutom, om det är någonting som saknas i den kommer de villkorslöst och i tysthet att komplettera med det för att göra saker mer fulländade. Det är så de hanterar saker.

Dafa-lärjungar, i er kultivering i den vanliga mänskliga världen har ni alla klart förstått en sak som är baserad på Fas principer, nämligen att inte hålla fast vid vanliga människors vinst och förlust, så när saker relaterade till att bekräfta Fa är involverade bör ni inte heller där insistera på att göra ”mina idéer” hörda eller få saker gjorda på ”mitt sätt”. Det är inte så att ni bara då kan etablera mäktig dygd i kosmos, det är inte så. Om du har en bra idé, har utformat den, du tar ansvar för Fa och det är inte viktigt huruvida din idé antas eller huruvida ditt tillvägagångssätt tillämpas. Om en annan persons idé kan uppnå samma sak och du inte håller fast vid din egen idé, utan istället håller med honom, oavsett om du då har delgett ditt tillvägagångssätt eller inte, så kommer Gudar att se det: Se, han håller inte fast vid det och han kan vara så tolerant och vidsynt. Vad ser Gudar på? Är det inte detta de ser på. När du håller fast vid att betona dina saker, då kryper du in i kohornets spets och Gudarna som ser på från himlen kan inte stå ut med det. Fastän du hävdar att det är för Dafas bästa och att Mitt sätt är bra och kan uppnå det eller det målet, och kanske så verkligen är fallet, så borde vi ändå inte ha fasthållanden som är alltför lika vanliga människors. Om du verkligen kan göra detta kommer alla Gudarna att säga, den här personen är sannerligen anmärkningsvärd. Det är inte så att Gudar ser att ditt tillvägagångssätt fungerade och de sedan höjer din nivå. Istället höjer de din nivå endast när de ser att din förståelse av det har höjts. Detta är en princip i den upprätta Fa. Om du tänker, om jag har erhållit så och så mycket meriter då kommer det och det att hända mig, ja, det är så det fungerar för en vanlig människa och det skulle kunna vara det som man ser på när det gäller vissa specifika punkter av kosmos Fa-principer eller i en särskild miljö, men verklig höjning kommer av att släppa, inte av att få. (Ljudliga applåder)

Vi har många elever som verkligen har höjt sig snabbt medan de ständigt kultiverar sig, och som helhet har ni särskilt gjort bättre och bättre ifrån er i att tillsammans höja er, och i att samarbeta med varandra. Nu handlar det om hur ni ännu bättre och mer raffinerat kan göra de saker som nu måste göras. Eftersom ni är Dafa-lärjungar bör ni inte sätta ert hopp till så kallade naturliga förändringar, yttre förändringar, förändringar i det vanliga samhället eller till vissa tjänster som någon skulle kunna göra oss. Ni är Gudar, och ni är härskarna över olika kosmos i framtiden, så vem skulle ni räkna med? Alla varelserna räknar med er! (Applåder) Det är verkligen så det är. Kosmos sanning kommer att uppenbaras i en nära framtid och då kommer det att fastställas huruvida vi har gjort bra eller dåligt ifrån oss, hur saker och ting gick kommer att bli fastlagt. Så länge denna angelägenhet inte har tagit slut finns det fortfarande chans, var och en av oss går sin egen väg och fulländar sin egen guowei. På denna väg där Fa bekräftas och varelser räddas, som Dafa-lärjungar kommer ni i framtiden att kunna se allt huruvida du gjort det bra eller inte, du kommer att kunna se allt mycket klart, inräknat varje liten sak som hände någonstans under Fa-upprätandeprocessen. Naturligtvis kan inte ondskan och de dåliga varelserna se framtiden. De varelser som ni har räddat och de varelser som kan förstå när du klargör fakta, de kommer också snart att bevittna den magnifika scenen med er fulländning. (Applåder) Och det kommer definitivt att vara en öppen och värdig sak.

Förstås, nyligen har en del saker hänt bland våra Dafa-lärjungar. Det finns många saker som Mästaren inte riktigt kan berätta för er, särskilt när det är just under den här perioden går det inte att prata om det. Orsaken är att de gamla krafterna anser att om jag berättar för er så måste de göra saker ännu svårare för er. Det är därför jag inte har berättat för er förrän nu ens om frågan om ert samarbete med varandra, jag diskuterade det nu eftersom ni redan har börjat göra bra ifrån er med detta och nu kan ni hantera det bra, ni har insett det gradvis.

En del elever säger med sina läppar: Jag förkastar de gamla krafternas arrangemang. I stora sammanhang kan de hantera det mycket bra, men under vanliga omständigheter är det lätt att de lättar på sina upprätta tankar, och när deras upprätta tankar inte är tillräckliga är det troligt att de får problem. Självklart pratar jag inte om alla, jag pratar om ett ytterst litet antal människor, de är väldigt få. Varför händer då detta? I historien arrangerade de gamla krafterna många, många saker och de gjorde ytterst grundliga och invecklade arrangemang. Och för att säkerställa att inget skulle gå fel med det de arrangerade utförde de en testomgång med den förra jorden. Tänk på det, hur skulle de kunna undgå att hålla fast vid det? Skulle de på något vis kunna släppa det som de ville göra? Men, om våra upprätta tankar är väldigt starka, då är vi i samklang med en av kosmos principer, och denna princip gäller i både det gamla kosmos och det nya: en varelses val är upp till honom själv, även om han avlade någon form av löfte i historien, i kritiska ögonblick är det fortfarande upp till honom vad han vill göra. Och detta gäller saker som är positiva och negativa, det är så i båda fallen.

Under den tidens kultiveringsprocess fanns det många Dafa-lärjungar som skickades av de gamla krafterna för att komma och störa eller spela en negativ roll. Men de förkastade det, de utvecklade upprätta tankar genom kultiveringen, de vill inte längre göra det, och de har blivit genuina Dafa-lärjungar. Men vissa har agerat lite dåligt och de har därmed letts av de gamla krafterna och har orsakat att många oväntade saker har inträffat. Det jag vill tala om här är inte den delen, det jag ska tala om är en del händelser som nyligen har hänt våra genuina Dafa-lärjungar. Dessa är naturligtvis enstaka fall, men ni känner alla till dem och ni tänker på dem. Sanningen är den att några av er har reinkarnerat gång på gång genom historiens lopp, och medan ni var i det mänskliga samhället och var förlorade i illusionen kunde ni mycket väl ha skrivit på någon form av avtal med de gamla krafterna: Under Fa-upprätandet ska jag göra så och så eller ta den och den vägen en viss dag. På den tiden verkade det inom de gamla Fa-principerna vara absolut korrekt, så några av er elever skrev på denna typ av avtal, och det är därför som en del saker händer då och då bland våra Dafa-lärjungar. Målet bakom dessa problem är detta, de gamla krafterna tänker att en del elever tror att när de en gång kultiverar Dafa, då har de ingenting att vara rädda för, Så länge jag är en Dafa-lärjunge är jag inte i någon som helst fara. Så de såg detta: Det går inte, är inte detta som att få ett slags försäkring? När de väl lär sig Dafa är de inte längre rädda för någonting, är inte det i sig ett enormt fasthållande? Så de orsakade problem inom Dafa. Det är så de här sakerna hände. Men när de orsakade problem, varför gjorde inte Mästarens oräkneliga Fashen och de oräkneliga upprätta Gudarna som skyddar Fa någonting åt det? Det är på grund av att en del av våra Dafa-lärjungar skrev på någon form av avtal med de gamla krafterna bakåt i historien, så de gamla krafterna har krampaktigt låst sig fast vid detta faktum och släpper inte taget.

Men det är inte så att du inte kan bli av med det. Som jag just sade, även om du i historien faktiskt skrev under något slags avtal, om dina upprätta tankar idag är väldigt starka, om du inte erkänner det och inte vill ha det, då kan du faktiskt förkasta det. Men det här är ganska svårt att hantera i ett sådant här fall. Det som är svårt är att de gamla krafterna inte släpper iväg dig så lätt, de kommer att försöka krypa in i dina luckor, och när du är en aning ouppmärksam kommer de att ta tillfället i akt. Så när dina upprätta tankar är väldigt starka kan de inte krypa in, och detta är på grund av att Dafa i Fa-upprätandet inte erkänner de gamla krafternas arrangemang, och jag, som er Mästare, erkänner dem inte heller. Naturligtvis säger var och en av våra Dafa-lärjungar att vi inte erkänner de gamla krafternas arrangemang, men det är inte någonting ni bara säger med munnen, ni måste följa Dafas och Fa-upprätandets krav, du erkänner inte något av de saker som arrangerades i det förgångna, inklusive de gamla krafterna i sig, ”Jag erkänner inte ens er.” När era upprätta tankar är väldigt starka kan ni bli av med det och ni kan förkasta deras arrangemang. (Applåder) Och det är på grund av att vi absolut inte kan erkänna dem.

Hur skulle varelserna i kosmos kunna arrangera sin egen framtid? Det är absolut inte tillåtet. Ni kommer att bli medvetna om denna princip i framtiden. Hur skapades kosmos? Det skapades bara av en Dafa-upplysts enda tanke. (Applåder) De Stora Upplystas enda tanke på olika nivåer skapade universa på olika nivåer, efter att denna enda tanke hade skapat kosmos så skulle varelserna i det säga: Skapa mig inte på det här sättet, du borde skapa mig på det där sättet. Vad han säger, räknas det? Det gör det inte. De där varelserna är verkligen obetydliga i ögonen på den Gud vars enda tanke skapade dem. Men de Stora Upplysta, dessa Gudar som skapade hans liv, de måste absolut motsvara standarden för en Gud och motsvara Fas standard, med stor barmhärtighet och medkänsla, så de universa som de skapade måste vara underbara, de tankar de skapar är rena och underbara. Så ett liv måste motsvara standarden för kosmos varelser på respektive nivå, det anses som mycket viktigt. Så med andra ord kan vi inte erkänna de arrangemang som de gamla krafterna gjorde för oss, oavsett vad de gjorde, eftersom de också bör räddas, det är bara det att de har valt att bli bortrensade. Hur skulle någon som ska räddas kunna välja hur han ska räddas? Det är som om han ramlar i vattnet och någon försöker rädda honom, men han säger: Du kan inte rädda mig direkt med dina händer, du måste rädda mig med en båt som jag gillar. Hur skulle det kunna gå an?

En del av de saker som inträffade nyligen hade historiska orsaker. Jag berättade inte detta för er tidigare eftersom jag inte ville att ni skulle skapa ett fasthållande: Vad är mitt förhållande till de gamla krafterna? Ni bör inte tänka så, de här fallen är väldigt, väldigt få och avsikten vid den tiden var mycket bra, det var för Fa. Det är därför som dessa Dafa-lärjungar har fulländats i alla fall, (Applåder), till och med på extremt höga nivåer. (Applåder) Det är anledningen till att de här sakerna inträffade, så Fa-studier är extremt viktigt. Era upprätta tankar och allt ni gör kommer från Fa, så oavsett hur upp­tagna ni är, försumma inte Fa-studier.

Det är allt jag kommer att säga, därför att för två dagar sedan när de elever som arbetar med TV-projektet hade ett möte sade jag redan en massa till dem. De frågade många frågor som är representativa, så idag kommer jag inte att besvara frågor åt er. Jag har för avsikt att be dem arbeta med ljudinspelningen från den dagen, och efter att jag har granskat den kommer det att publiceras. Frågorna som de ställde den dagen är vanliga bland er, samtliga var frågor som ni vill få reda på och lösa. Det är allt jag kommer att säga. Tack! (Applåder)

Framtiden för Dafa-lärjungar är utan tvivel ljus, den kommer absolut att bli ljus. (Långa applåder)[i] De sista två raderna från en berömd Tangdynastidikt av Li Bai.

Övers. anm.: Översättning kontrollerad mot kinesiska originalet 030206