Fa-undervisning vid Fa-konferensen
i Washington, DC

Li Hongzhi
22 juli 2002

Hej! (Varma applåder)

Det var länge sedan jag senast träffade er! Av många olika anledningar vill jag inte göra alltför många framträdanden. Den viktigaste orsaken är att Dafa-lärjungar bekräftar Fa och räddar varelser; varje Dafa-lärjunge tar sin egen väg och varje Dafa-lärjunge måste få möjlighet att ta sin egen väg. Så, som er Mästare kan jag inte ta ifrån er möjligheten att själva bekräfta Fa. Jag måste låta er göra detta själva. Naturligtvis, medan många elever bekräftar Fa, räddar varelser och klargör sanningen, har de fortfarande en hel del saker som de vill fråga Mästaren om beträffande exakt hur det ska hanteras.

Kom ihåg för tre år sedan, när ondskans förföljelse precis hade börjat – många av våra elever visste inte vad de skulle göra. Våra yngre lärjungar hade inte gått igenom någonting som ondskefullheten under kulturrevolutionen. Men gradvis tog ni er alla samman och ni gick från att inte veta vad ni skulle göra till att så småningom veta vad ni skulle göra. Fastän vi under processen har haft vissa bakslag så har ni själva gått den här vägen. Under denna ondskefulla förföljelse tänkte var och en av er allvarligt på vad ni skulle göra och vilken väg ni skulle gå och därigenom etablerade ni er egen mäktiga dygd; ni har tagit er igenom denna enorma prövning. Det är anmärkningsvärt, det är vad en Dafa-lärjungar bör göra och det är den Fa-upprätandeväg ni kommer att lämna efter er, en Upplysts mäktiga dygd. Det är orsaken till att Mästaren många gånger inte kan tala om för er alla vad ni ska göra. Fa har redan lärts ut till er och om ni värderar saker och ting med Fa, då kommer ni att kunna göra bra ifrån er. När det blir stora problem, då kommer jag definitivt att berätta det för er. Med undantag för det, när det gäller många av de specifika saker ni stöter på så måste ni tänka över dem noga själva och det är upp till er själva att komma på ett sätt att lösa dem. Varhelst det finns ett problem så är det där ni måste klargöra sanningen och rädda människor. Ta inte en omväg när ni stöter på svårigheter. När ni ser någonting som orsakar oss skada, eller när ni ser någonting som hindrar oss från att bekräfta Fa, ta inte en omväg – ni bör ta itu med det och klargör sanningen och rädda de här varelserna. Det är en Dafa-lärjunges barmhärtighet (cibei), och det är så vi räddar liv. Samtidigt, när ni klargör sanningen kan ni lösa problemen med de många människor som blivit lurade, missförstånden och fördomarna. Trots allt har lögnerna i propagandan från denna onda förföljelse som pågår i Kina misslett levande varelser. De har dolt sanningen med en vilseledande show. När människor möter sanningen tänker de noggrant över saker och ting, och det sätt som människor reagerar på allt detta är deras eget val.

Så om man ser på situationen i sin helhet har ni överlag gjort mycket bra ifrån er de senaste tre åren och ni har blivit mer och mer mogna och mer och mer förnuftiga – särskilt eleverna i Kina. I början, eftersom ni inte visste vad ni skulle göra så verkade ni vara lite virriga. Men snart gick ni från att inte veta vad ni skulle göra till att gradvis veta hur ni skulle möta den realitet som uppvisningen i ondska utgjorde, tills ni alla till slut kunde återfå fattningen, till dagens läge då ni har blivit mognare och mognare. Nästan hundra miljoner människor kultiverar och det finns nya elever, erfarna elever, de som studerat Fa på djupet, de som studerat Fa ytligt och de som precis har börjat förstå och känna till Fa. Inte alla dessa elever kan förstå Fa utifrån Fa. När de ställts inför denna demoniska prövning har många av de elever som inte studerat Fa på djupet och många av de nya eleverna, med deras mänskliga fasthållanden, var och en sina egna olika sätt att hantera saker på och olika förståelser när det gäller att bekräfta Fa. Så när de bekräftar Fa och klargör sanningen gör många människor det i större eller mindre utsträckning med mänskliga fasthållanden. När de förföljs rörs deras vanliga mänskliga fasthållanden upp av mänskliga känslor och de påverkas av falsk vänlighet och bedräglighet. Vad som än händer, bara genom att upprätthålla dina Fa-studier kan du göra dig av med dina mänskliga tankar, kan du göra dig av med dina fasthållanden och kan du sålunda förbli opåverkad av vilka mänskliga saker som helst. Mer än tre år har gått, och den här förföljelsen som påtvingats oss av de gamla krafterna har gjort oss mer och mer mogna, mer och mer förnuftiga, mer och mer klartänkta, mer och mer orubbliga och mer och mer förmögna att ta allvarligt på den här ondskans förföljelse medan vi avslöjar ondskans lögner, bekräftar Dafa och räddar levande varelser.

Dafa har nu spridits i världen i tio år. För tre år sedan hade det ännu inte gått tio år – det hade bara gått sju år. Fastän det var en kort tidsperiod hade Dafa redan rotat sig djupt i kosmos, rotat sig i den mänskliga världen och ingen kunde rubba den. När man ser på den övergripande situationen just nu är förföljelsen fortfarande mycket ond på ytan, men i verkligheten är det få kvar av de där elaka, ruttna demonerna som kan hålla tillbaka och kontrollera människor. Ju färre som finns kvar, desto mer vilt rasar ondskan, ju färre som finns kvar, desto mer hysteriska blir de. Vissa kultiverare som har fattat Dafa i olika grad uppvisar olika grad av orubblighet, och hur de för närvarande uppfattar situationen som helhet för Fa-upprätandet är också olika. Deras olika kultiveringstillstånd resulterar i att de uppfattar det olika. En del kan tycka att situationen är grym; för en del människor kan situationen redan tyckas har lättats upp; och en del människor kan anse att det är just ett utmärkt tillfälle att rädda levande varelser och klargöra sanningen. De olika sätt som människor uppfattar och förstår Fa på ledde till att den nuvarande situationen uppfattades olika och allt det som händer riktar in sig på olika mänskliga tankar. De som gör bra ifrån sig kommer att förändra miljön runt omkring sig och de som gör dåligt ifrån sig kommer att få miljön runt omkring sig att förändras i enlighet med deras sinnestillstånd. Dafa-lärjungar har olika sinnestillstånd, så de uppfattar omgivningen olika och det är därför varje persons handlingar är annorlunda. Den verkliga situationen är, som jag ser det, att de onda gamla krafterna vill göra det de vill göra. Att göra bra ifrån sig är att inte vandra nedför den väg som de onda krafterna arrangerat; målet är att inte tillåta de gamla krafterna att utnyttja era luckor. Trots allt detta har våra Dafa-lärjungar som helhet blivit mer och mer mogna och de hanterar allt detta med större och större förnuft, sans, orubblighet och allvar. I början hade många elever en massa mänskliga tankar och uppvisade olika stadier. På ytan bekräftade de Fa, när de i själva verket blandade in mänskligt tänkande, de kunde inte uppnå målet att bekräfta Fa och när de förföljdes nåddes motsatt resultat. Saker och ting är annorlunda nu. Ni är fullständigt annorlunda än hur ni var för tre år sedan. Naturligtvis, ni kultiverar och ni har fortfarande mänskliga tankar och därför kan ni kultivera bland vanliga människor. Men dessa mänskliga tankar kommer att manifestera sig, och då och då kommer de att spela en negativ roll i olika situationer. Men jämfört med för tre år sedan har ni blivit mer och mer anmärkningsvärda, eller med andra ord, Dafa-lärjungar har blivit mogna.

Ondskans förföljelse kommer inte att bestå, för de illasinnade demonerna och ruttna andarna som manipulerar människor blir färre och färre. Människor har inte förmågan att göra någonting av betydelse på egen hand; människor har alltid varit under kontroll av andra varelser. Orsaken till att ondskans överhuvud i Kina vid den tiden vågade förfölja Dafa-lärjungar var att det också fanns onda faktorer som kontrollerade den här onda typen. När man ser på den övergripande situationen för Fa-upprätandet är alla dessa saker som Dafa-lärjungar gör med att räta upp Fa, rädda levande varelser och att klargöra sanningen i sitt sista skede. En artikel som ni skrev och som finns på hemsidan PureInsight nämner att Uppenbarelseboken i Bibeln säger att den onda besten attackerar Gud med sin mun i 42 månader, vilket är tre och ett halvt år. Jag kommenterar inte huruvida så är fallet men jag kan säga att detta onda drama verkligen har kommit till sitt sista skede, där den har viljan men inte styrkan att fortsätta.

Ondskans överhuvud i den mänskliga världen som uppehåller sig i Kina och som kontrolleras av onda, ruttna demoner är inte längre mänsklig. Faktum är att den där dumma saken dog för länge sedan, och allting som bildar den här varelsen är helt och hållet i helvetet. Bara det ytligaste lagret av dess kropp som formats efter födseln, den materiella form som skapats efter födseln, stöttas fortfarande upp av ondskan. Eftersom den tidpunkt som de gamla krafterna arrangerade för testet av Dafa att upphöra inte har kommit ännu gör de onda krafterna sitt bästa att stötta upp den. Om denna yta inte stöttades upp längre idag, skulle den förvandlas till en hög med aska och en våg av svart rök – det skulle inte finnas någonting alls. För att säga det på vanliga människors vis så har den dött hundra gånger om. Men de ruttna demonerna stöttar fortfarande upp dess form på ytan och använder fortfarande den här lilla saken allra ytterst. Men dess sinne är fullständigt abnormt. Den är nu rädd eftersom den har förföljt Dafa och Dafa-lärjungar, och på grund av detta vågar den inte kliva ner från sin post, på grund av detta har den blivit galen, på grund av detta lever den för Falun Gong, och på grund av detta är den i ett konstant tillstånd av ängslan och oro. Under tiden har fler och fler av de onda varelserna som kontrollerar människor rensats bort när Dafa-lärjungar sänder upprätta tankar och klargör sanningen. När man ser på Fa-upprätandet som helhet så minskas ständigt de onda faktorerna i kosmos när vi gör alla dessa saker. Så detta har minskat ondskans kraft mer och mer. Den kan inte längre upprätthålla sin ondskefullhet i stor skala och den kan bara göra ont i begränsade områden, vilkas omfattning krymper hela tiden. Detta är orsaken till att varje Dafa-lärjunge måste inse vikten av att klargöra sanningen. Detta är, mer än någonting annat, det du bör göra med all din kraft, och det är det mest storslagna. Räddandet av levande varelser och Fulländningen av himlakroppar som motsvarar dig är allt delar i detta. Varje enskild Dafa-lärjunge måste göra detta. Missa inte ett enda tillfälle.

Ni har alla sett att människor utanför Kina blir mer och mer klartänkta. Detta är en återspegling av Dafa-lärjungars klargörande av sanningen och det beror också på att Fa-upprätandets kraft har rensat bort mer av ondskan och gjort så att ondskan inte längre kan kontrollera världens människor. Människor tänker förnuftigt. Det som tidigare höll tillbaka människor finns inte längre och de faktorer som manipulerade människor till att göra dåliga saker har rensats bort. Människor utanför Kina är nu mer klartänkta och de blir än mer klartänkta och kan alltmer se denna onda förföljelse i Kina för vad den är. Så för våra Dafa-lärjungar utanför Kina är detta en chans för oss att ytterligare klargöra sanningen och hjälpa människor över hela världen och regeringarna i varje land att bättre förstå denna ondskans uppvisning. Så jag hoppas att ni kommer att arbeta längs denna linje mer stabilt och hjälpa människor att verkligen inse allt detta.

Ni är Dafa-lärjungar, så oavsett i vilken miljö ni vistas bör ni, när ni gör saker som att klargöra sanningen och rädda varelser, visa upp en Dafa-lärjunges uppträdande. Ni är trots allt kultiverare, så om ni vill göra detta bra är den viktigaste saken att göra att studera Fa. Det spelar ingen roll hur upptagna ni är, ni måste studera Fa. Detta gäller särskilt de elever som trädde fram sent, eller som har snubblat, eller inte har hållit takten – ni bör studera Fa mycket, lyssna på kritik mer och skynda er att hinna ifatt. Alla måste inse vikten av att sända upprätta tankar. Detta på grund av att ni är Dafa-lärjungar och ni är inte vanliga människor som gör saker för Dafa, utan Dafa-lärjungar som bekräftar Fa. Ondskans överhuvud i Kina har spridit lögner om att jag påstår mig vara Jesus eller Sakyamuni. Ni vet alla att detta är skamlösa lögner som hittats på av den där typen som helt enkelt ljuger godtyckligt. Jag är inte Jesus och jag är inte Sakyamuni, men Fa har skapat miljontals Jesusar och Sakyamunier som har modet att vandra Sanningens väg, som har modet att riskera sina liv för Sanningens skull och som har modet att ägna sina liv åt att rädda varelser. (Långa applåder) Var och en av er Dafa-lärjungar bör verkligen inse vilka ni är och vandra er väg väl. Ni är verkligen så magnifika, så ni måste med förnuft och allvar göra de saker väl som ni idag förväntas göra. När vi nu klargör sanningen för andra tycker ni alla att vi bör behandla alla varelser med medkänsla, då borde ni än mer visa medkänsla bland våra Dafa-lärjungar. Ni är alla lärjungar i samma skola och ni ger allt ni har för kosmos Fa-upprätande, så ni bör samarbeta väl med varandra. Angrip inte saker med alltför mycket mänskliga fasthållanden och skapa inte onödiga konflikter och gräl genom att påverka varandra med mänskliga fasthållanden. I dessa situationer bör ert uppförande alltid uppvisa Dafa-lärjungars tålamod, vänlighet och trevlighet. Hans saker är dina saker och dina saker är hans saker. Vi talar inte om den ”enighet” vanliga människor gör, vilket är en påtvingad, ytlig sak. Ni är kultiverare och era riken är högre. Så i era många projekt bör era handlingar avspegla en förståelse för andra, en förmåga att lyssna till människors åsikter och en förmåga att med Dafa bedöma vad som är rätt och fel. Ni är faktiskt mycket bättre nu än tidigare, men jag tycker att ni bör göra ännu bättre ifrån er i tiden som är framför oss.

Idag ville jag framför allt träffa er alla. Senast kunde jag inte komma till Fa-konferensen i Kanada, vilken firade tioårsdagen för Dafas spridande i världen. Det var inte på grund av att Dafa-lärjungar inte gjorde bra ifrån sig, utan på grund av att för många andra människor ville träffa mig. Jag ville inte göra ett allmänt framträdande, för om jag gjorde det skulle hela allmänhetens fokus hamna på mig. Nu är ni de som bekräftar Fa bland världens människor och ni är de som räddar varelser och fulländar allt som är ert i processen när ni klargör sanningen bland världens människor. Så jag ville lämna chanserna till er och låta er göra dessa saker. Om jag gjorde på annat sätt, om jag gjorde ett offentligt framträdande, då skulle ingen lyssna till det ni säger till samhället eller det ni säger till myndigheterna – alla skulle vilja höra det direkt från mig. Och om detta inträffade så skulle Mästaren bli tvungen att hantera saker i den mänskliga världen medan han gör saker i Fa-upprätandet – och jag skulle inte kunna göra allt det på egen hand, eller hur? Naturligtvis fanns det också andra orsaker.

Jag vill inte säga så mycket mer. Idag ville jag bara träffa er alla. Jag hoppas att vår Fa-konferens ska gå ännu bättre. Dessutom, en orsak till att vår Fa-konferens kan lyckas, och det faktum att Dafa kan ha fotfäste i USA, är det enorma stödet från det amerikanska folket. Här tackar vi det amerikanska folket (applåder), vi tackar de amerikanska kongresspersonerna och ledamöter på olika nivåer av styret och vi tackar alla de olika nivåerna inom USA:s styre. (Applåder)

Vandra era vägar väl. Hur det än är så väntar allt det mest underbara Dafa-lärjungar, och allt det mest skrämmande väntar de människor som spelar en negativ roll i Fa-upprätandet. (Långa applåder)

Övers. anm.: Preliminär. Översatt från engelska, några få saker kontrollerade mot kinesiska.