Fa-föreläsning vid Floridas
konferens i USA

Hej, alla.

Det var ett tag sedan. Eftersom ni utbyter era kultiveringserfarenheter vid den här Fa-konferensen, eftersom Dafas framsteg i stort är rätt bra för tillfället, och ni dessutom håller på att göra allting med stadiga steg under Fa-upprätandet, så planerade jag inte att tala med er om någonting speciellt. Ämnade än mindre undervisa om Fa alltför långt från det som vi gör just nu. Anledningen är att när det finns något som jag måste tala med er om och jag också talar med er om det, så sträcker det sig till att jag säger till er vad ni bör göra. Eftersom jag inte har träffat er på ett tag kom jag den här gången för att träffa er, det är det ena, och jag tänkte att jag också skulle ta tillfället i akt att betona betydelsen av de saker som vi gör just nu och situationen generellt. Jag vill inte säga mycket om andra saker, eftersom det lätt kunde störa vårt framåtskridande som helhet just nu i Fa-upprätandet.

Att döma av den aktuella situationen, då våra elever kan förstå Fa i Fa, har ni under dessa dryga två år blivit slipade, vilket gör er mer och mer rationella, mer och mer klartänkta, och mer och mer kapabla att förstå Fa; och som Dafa-lärjungar har vars och ens känsla av att vara ansvarig gentemot sig själv, gentemot Dafa, och gentemot alla varelser, blivit klarare och klarare. Och därmed har alla Dafa-lärjungar kunnat utföra arbetet med att klargöra sanningen ännu bättre. I praktiken har vi också sett följande. Under tiden efter den 20 juli, 1999, kände antagligen varje elev att ondskan tycktes genomtränga allting, finnas överallt. Alltihop tycktes verkligen vara så som profeterna hade sagt – ondskan kom som om den förmörkade himlen och täckte Jorden, och det var verkligen som om himlen hade fallit ner, ondskan fanns överallt. Hur god en människa eller en annan varelse än var så var han antagligen påverkad av denna ondska. Vid den tiden tänkte även Dafa-elever var och en på vad det betydde för dem: Ska jag kultivera den här Dafa? Är Dafa verkligen rätt, eller är den fel? Vilken sorts människa är Li Hongzhi egentligen? En massa elever klarade sig igenom, orubbligt, efter att ha tänkt efter. Verkligen anmärkningsvärt. I en så svår omgivning och under så mycket påtryckningar kunde ni träda fram för att klargöra för människor vad vi är för några, och tala om för dem att vi är förföljda, att alla de medel som används för att attackera oss är fabrikationer och förtal och till sin natur helt ämnade att förfölja, och dessutom att detta är den mest ondskefulla förföljelse. Så när människor i världen fick kännedom om san­ningen om förföljelsen blev de chockade.

Eftersom ondskan kom som om den förmörkade himlen och täckte Jorden, blev vår uppgift att klargöra sanningen hemskt svår, och det verkade som om människor slog dövörat till. Det var i själva verket det här onda dramat som höll dem tillbaka. Efter att människor hade lyssnat till och trott på ondskans ensidiga lögner, vilket var det enda som de kunde höra, hade de tankar och tvivel som var resultatet av att de trodde på lög­nerna; detta tillsammans med att ondskan använde människors felaktiga tankar, gjorde människor mindre kapabla att förstå oss riktigt, och de kunde inte heller se den verkliga situationen av förföljelse. Men, allteftersom Fa-upprätandets fortskridande som helhet accelererar, rusar det ständigt fram mot ännu vidare dimensioner, det rusar med andra ord fram mot det alltmer mikrokosmiska; de ofantliga varelserna på de mer mikrokosmiska nivåerna i kosmos – deras fördärv är det mest grundläggande skälet till kosmos Fa-upprätande. Naturligtvis hindrade många av dem inte nödvändigtvis detta avsiktligt. Deras existens var ett problem i sig, vilket måste lösas, och deras existens var just gamla faktorer, det handlar just om att räta upp ofantliga kosmiska kroppar, och att rädda ofantliga varelser. De tas om hand genom Fa-upprätandet, antingen elimineras i Fa-upprätandet, eller ompositioneras, eller assimileras där de är. Så allt detta kräver en process, och den här processen är just tiden. På tal om tid, som ni vet har det gått två år sedan den 20:e juli. Då kändes varje dag som ett år för er, och till och med varje stund kändes som ett år, påtryckningarna var enorma. Men ni höll alla ut under det enorma trycket och gjorde ståndaktigt och ständigt olika sorters arbete för att exponera ondskans förföljelse. Samtidigt, allteftersom mer och mer ondska har blivit eliminerad i Fa-upprätandet, har tankarna hos människorna i världen blivit mindre allvarligt hämmade. Så i denna situation har ni alla upptäckt att när ni åter förklarar sanningen om förföljelsen för människor så är de inte lika likgiltiga som förut, och de accepterar den villigt, som om de aldrig hade hört talas om förföljelsen av Dafa-lärjungar, och världens människor vill alltmer få vetskap om sanningen. Efter att Fa-upprätandet hela tiden skrider framåt, och efter att lärjungarna ständigt sänder ut upprätta tankar, så har ondskan blivit alltmer fåtalig. Faktiskt gör ondskan bara dåliga saker i denna mellanprocess innan Fa-upprätandet kommer och innan allt nytt blir skapat, all ondska sker och uppträder här, och det är inom denna tidsperiod som ondskan orsakar oordning här inne. Den kan inte störta Fa i oordning och det är omöjligt för den att störta det nya kosmos i oordning. Den uppvisar här – i denna tid innan Fa-upprätandet – allt som tillhör de gamla varelserna efter deras fördärv, och det ser fruktansvärt ondskefullt ut. Dafa-lärjungar i människovärlden kan känna stora påtryckningar i den här miljön, verkligen känna stora påtryckningar. Men alla vet, tiden är olika i olika dimensioner, så om ni tittar på det från ett mycket stort tidsfält kommer ni att upptäcka att de här två åren inte varar mer än ett ögonblick – väldigt kort. Men vi är mitt uppe i det här, upplever förföljelsen, vi känner alla att dagarna släpar sig fram som år. Men nu har ni klarat er igenom det, och om ni tittar tillbaka kommer ni att upptäcka att de här två åren bara var ett ögonblick i kosmos. Ändå har de här två åren skapat så många verkligt storartade Upplysta; under de här två åren har så många av våra elever blivit slipade och blivit mogna; och genom de här två åren har ni kunnat se klart och släppt så många av de vanliga människornas tankar, vilka ni inte kunde släppa tidigare, och fasthållanden, vilka ni inte kunde inse tidigare. Under normala omständigheter hade detta varit svårt att åstadkomma. Naturligtvis förkastar jag alla deras arrangemang, jag erkänner dem inte. Men Dafa-lärjungar har verkligen mitt i detta onda drama blivit slipade och blivit alltmer utomordentliga. När vi ser tillbaka på de här två åren, varade de inte bara ett ögonblick? Mer än två år har gått, men den tiden har låtit vår Dafa och våra Dafa-lärjungar etablera allt det som är outplånligt och det mest storartade, och den mest storartade mäktiga dygd.

Naturligtvis är förmågan att göra alla de här sakerna bra, oskiljbar från var och en av oss, från varje Dafa-lärjunges egen kultivering och förbättring. Därför, hur förföljda ni än har blivit, så har alla i svåra situationer fortfarande fortsatt ståndaktigt i kultiveringen, fortsatt ståndaktigt med att studera Fa och hållit huvudet klart. När en utövares sinne avviker från Fa hittar ondskan en väg in. Sett med mänskliga ögon är människor och all­ting annat i människovärlden tredimensionellt. Men i verkligheten består allting, all materia i mänsklighetens hela dimension – det må vara blommor, gräs, träd, människor, luften, etcetera – av partiklar av den storleken (molekyler). Och i det här partikellagret är allting, inklusive människokroppen, sammankopplat och öppet. När en människa själv inte har upprätta tankar kommer alla dåliga saker i kosmos, i den Trefaldiga världen, att ständigt flyta genom människokroppen, och till och med när de uppehåller sig där inser inte människan det. Det är så som människor blir manipulerade; med andra ord, de ma­nipulerar människor när de här partiklarna kan koppla ihop sig med varandra. Så under de två åren av förföljelse som ni har gått igenom har ni kunnat hålla ut i er kultivering, kunnat göra er alltmer klara i huvudet, och kunnat se alltmer klart det ondskefulla i den här förföljelsen. Så med andra ord är Fa-studier verkligen ytterst viktiga för Dafa-lär­jungar, för kultiverare. Hur svår miljön än är, hur upptagna ni än är, så kan ni inte glöm­ma att studera Fa. Ni måste studera Fa, för det är den absoluta, mest grundläggande garantin, för Er förbättring. Jag kan inte träffa varje elev, särskilt inte under den rådande situationen i Kina, i den situationen när våra elever inte kan träffa mig så kan de inte komma och söka upp Mästaren närhelst det finns en fråga, så de kan bara ta Fa som Mästaren. Och för att alla ska kunna kultivera och förbättra sig så har jag i denna Fa genomsyrat varje element som kan göra människan förmögen att förbättra sig och stiga uppåt i kultivering. Så länge du studerar kan vilket problem som helst lösas. Så länge du kultiverar och så länge du kan förstå Fa i Fa så finns det ingenting som du inte kan upp­nå.

Naturligtvis, på tal om Fa-studier så har ni faktiskt varit ihärdiga med dem. Men eftersom ni nu är mycket upptagna med ert arbete med att klargöra sanningen – en del av er skriver artiklar, en del av er utför arbete i form av media, en del av er delar ut flygblad på gatorna, och det finns också folk som gör alla typer av andra arbeten som hänger samman med att klargöra sanningen, rädda världens människor som har blivit förgiftade med lögnerna – så kan ni ibland när ni studerar Fa inte stilla ert sinne. Det här är ett mycket mycket allvarligt problem.

Ni vet alla vilket sinnestillstånd en människa måste vara i när ni läser Fa för att se Fas principer. Ni vet det utan att jag behöver säga mycket. När era ögon läser Fa och ni ändå inte har Fa i tankarna, tänk på det, läser ni inte förgäves? Vem läser ni för? Ni själva studerar egentligen inte Fa då. Har jag inte berättat att ni ska försäkra er om att ni själva verkligen erhåller gong? Då, om era sinnen inte är inriktade på Fa när ni studerar Fa, vem studerar ni den för? Det är inte att kritisera er – det är att tala om för er att det här är en verkligt allvarlig situation. Så hur upptagna ni än är så måste ni när ni studerar Fa lämna alla andra tankar därhän – tänk inte på andra saker alls, studera bara Fa. Kanske när du studerar Fa så löser sig den frågan som du har funderat över, eftersom det bakom varje ord finns Buddhor, Daos och Gudar. Hur skulle de kunna undgå att veta exakt vad du vill lösa och vad du är angelägen om att få gjort vid den tidpunkten? Hur är det då möjligt att de inte talar om det för dig? Men det är en sak: du måste uppnå tillståndet att studera Fa utan någon strävan. Du förstod det här för länge sedan – du kan inte läsa Fa med fasthållandet att lösa dina problem. Läs bara lugnt, och effekten blir säkert utmärkt. Så när du studerar Fa, gör det inte bara helt mekaniskt. Du måste stilla ditt sinne när du läser det, och verkligen studera det. Låt inte ditt sinne smita iväg från dig. När väl dina tankar vandrar iväg så studerar du förgäves. Om vi ser på det från en annan synvinkel, när du studerar Fa och dina tankar inte håller sig till Fa så är det inte bara problemet med att göra det mekaniskt utan också att personen som studerar Fa faktiskt inte visar alltför stor respekt för Fa. Hur kan Fa uppenbara sig då? Så ur den här synvinkeln anser jag att du måste lugna ditt sinne när du studerar Fa, och kom ihåg att hålla ditt sinne lugnt under Fa-studierna när du är upptagen.

Jag ska tala om en annan fråga, nämligen, som ni vet så eliminerar vi ondskan på bestämda tider, det vill säga, vi sänder ut upprätta tankar. Förr i tiden kallades det inte att ”sända ut upprätta tankar”, det var ”gudomliga krafter” – att använda gudomliga krafter, Buddha-Fas gudomliga krafter, vanliga människor har kallat det ”övernaturliga förmågor”. Så varför kallar jag det att sända ut upprätta tankar? Eftersom ni kultiverar Dafa bör allting vara det mest storartade och det renaste. Inget av de saker vi gör handlar enbart om er personliga kultivering, vi måste också tänka på Fa, och vi måste tänka på de nya varelserna i framtiden, och på samma gång måste vi tänka på varelsernas form i framtiden. Eftersom ni lägger en grund åt dem måste den väg vi tar vara upprätt. Vad ni än gör idag så kommer framtidens människor att säga – det var så Dafa-lärjungarna gjorde det på den tiden – så vi kan se att många saker är av största vikt. Det här är orsaken till att vi måste vara rena när vi sänder ut upprätta tankar. För närvarande, vare sig det är i det mänskliga samhällets mikrokosmos eller i olika dimensioner, så görs Fa-upprätandet i hela kosmos, inget utelämnas – det görs också under det mänskliga samhällets yta.

I det mänskliga samhället finns det nu för tiden en massa dåliga företeelser, dåliga människor och dåligt uppförande, vilket fullständigt avviker från vad som är mänskligt, till och med har en del människor inte bara förvrängda mentaliteter utan också en enorm demonnatur. Så vad ska vi göra åt den här situationen? Jag säger er: ingenting. Varför inte? Dafa-lärjungars storslagenhet hör ihop med kosmos Fa-upprätande och er största uppgift är att skydda Fa. Låt dem som inte skadar Dafa bara vara. Om någon skadar Dafa bör ni klargöra sanningen för honom, hindra ondskan, eliminera ondskan, och rädda människor. Så med andra ord gör vi just nu ingenting åt de många dåliga företeelserna i dagens mänskliga samhälle, för det där är saker som ska tas omhand när Fa rätar upp människovärlden. Och de saker som ska göras när Fa rätar upp människovärlden har ingenting att göra med Dafa-lärjungar, för ni ska nå Fulländning. Det storartade hos Dafa-lärjungarna är kopplat till Fa-upprätandet, och det är annorlunda än den sortens individuella kultivering som mänskligheten hade förr i tiden – det är definitivt inte samma sak. Så med andra ord är vårt utsändande av upprätta tankar att eliminera ondskan som förföljer och stör Dafa och förföljer Dafa-lärjungar, och det är att eliminera alla faktorer som förföljer Fa. Så det att våra Dafa-elever ständigt sänder ut upprätta tankar har verkligen haft en enorm effekt. Under den här tiden när Fa-upprätandets massiva, överväldigande kraftfulla Fa-upprätandeström för människovärlden ännu inte har kommit hit till människovärlden, det vill säga, under den här tiden innan Fa-upprätandet har nått hit, så har Dafa-elever verkligen eliminerat många många dåliga saker vid utsändande av upprätta tankar. Och alla dessa dåliga saker var de som skadade Fa och förföljde Dafa-lärjungar. Den mängd som har eliminerats är enorm. Ni kanske kommer ihåg att det var annorlunda i början när våra elever sände ut upprätta tankar. På den tiden, så fort ni höll upp er hand lodrätt framför bröstet så formerade sig ondskan på rad som om det var frågan om ett slag, och den kom svärmande i horder. Längre fram, efter att våra elever ständigt har sänt ut upprätta tankar som eliminerat de där onda varelserna som skadade Dafa och de där onda varelserna som manipulerade människor, så har en väldigt stor del av dem blivit eliminerade och mycket få återstår. Att göra detta är inte att vara obarmhärtig. Hur kunde [vi låta] kosmos Fa och Dafa-lärjungar bli förföljda av dessa onda varelser. Det är anledningen till att jag lärde ut Fa ”Bortom gränsen för Ren”. Nu när ni sänder ut upprätta tankar, närhelst ni håller upp er hand lodrätt framför bröstet, flyr de onda varelserna omedelbart. Den gong ni sänder ut måste till och med leta efter de där onda varelserna, den letar efter dem överallt mellan himmel och jord, och den eliminerar dem varhelst de upptäcks, nu vågar ondskan inte bara dyka upp, och den kan inte längre organisera de onda varelserna till att iscensätta storskaliga attacker på Dafa-lärjungar. Det är Dafa-lärjungar som har övertaget nu, när ni sänder ut upprätta tankar eliminerar ni dem överallt, tills alla är eliminerade.

Jag säger er att alla de som finns kvar och som kan förfölja Dafa och Dafa-lärjungar kommer an på eleverna själva. Elever som inte tagit utsändandet av upprätta tankar på allvar: ondskan i de dimensioner som ni själva ska ta på era axlar och vara ansvariga för har inte blivit eliminerade. Det är anledningen. Så ni måste ta utsändandet av upprätta tankar på allvar, oavsett om ni tror att ni har förmågan eller inte så bör ni göra det. De som ni eliminerar från ert eget sinne är sådana som har effekt inom din egen kropps domäner; samtidigt behöver du eliminera de yttre, vilka direkt hänger samman med de dimensioner som du befinner dig i, om du inte eliminerar dem, så inte bara förföljer och hindrar de dig, utan förföljer också andra elever, andra Dafa-lärjungar. Som ni vet är den förföljelse som Dafa-lärjungar i Kina utstår mycket allvarlig, så varje elev måste genuint, klart inse vad som är hans ansvar, och när han sänder ut upprätta tankar måste han kunna genuint lugna sitt hjärta och effekten av upprätta tankar nås genuint. Så det här är någonting ytterst kritiskt, ytterst viktigt. Så om varje elev kan göra det här säger jag er att med fem minuters gemensamt utsändande av upprätta tankar kommer ondskan i den Trefaldiga världen aldrig att existera mera – så viktigt är det. Men det har gått lång tid sedan ni började sända ut upprätta tankar, de onda som har eliminerats är verkligen många. I ett annat perspektiv, hur bra var och en gör ifrån sig i kultiveringen, i sin höjning, i sin förståelse, i Fa-upprätandet, hänger direkt samman med hans egen kultivering, och hänger även direkt samman med den nivå som han har stigit till, så Mästaren kan inte kräva för mycket av er. Jag talar bara om dess betydelse för er. Hur långt en människa vill kultivera och till vilket rike en människa vill nå är hans egen angelägenhet. Mästaren kan bara berätta för er vikten av att sända ut upprätta tankar.

Det finns en annan fråga. Under tiden sedan den 20 juli 1999, när de började förfölja oss, så har vi lyckats hjälpa människor över hela världen att klart förstå vad Falun Gong är, de vet alla att vi är bra, det må vara regeringarna i olika länder eller deras folk, inklusive de länder som har verkligt goda relationer med den kinesiska regeringen, så vet de alla mycket väl vad vi är för några och vad ondskan som förföljer Dafa är för något. Med andra ord är vår förmåga att göra detta oskiljbar från den gemensamma ansträngningen från var och en av våra lärjungar. Det vill säga, medan ni har klargjort sanningen har ni kunnat vara genuint ansvariga gentemot Dafa och ni har kunnat stålsätta era upprätta tankar inför trycket. Varje Dafa-lärjunge har ett jobb och en familj, så under de givna förutsättningarna att er tid är knapp på alla fronter, är det anmärkningsvärt att ni har prioriterat Dafa hela tiden i era handlingar. Situationen är annorlunda nu, tack vare Dafa-lärjungarnas gemensamma ansträngningar. Ondskan är isolerad, och till och med inne i Kina har det gradvis utvecklats en trend, människor håller på att vakna upp. Som ni vet var förföljelsen i Kina från början, efter den 20 juli 1999, fruktansvärt svår, och ingen vågade säga ett enda rättvist ord. Men nu vågar Falun Gong-elever gå och träffa de personer som är direkt ansvariga för förföljelsen och de vågar gå direkt och träffa människor av olika rang. Du förföljer mig, så jag kommer för att tala om sanningen för dig. Dafa-lärjungar har till och med avsevärt rätat upp Fa i stora områden, i många områden. Det vill säga, hela situationen håller på att förändras och människor får veta sanningen om den här ondskefulla förföljelsen. Så med andra ord är det ytterst viktigt att klargöra sanningen och varje elev måste ta det här på allvar. Jag säger er detta, näst efter er egen kultivering är för närvarande det viktigaste att förklara sanningen, eftersom det direkt räddar varelser, direkt räddar framtidens människor, och det också visar hur storartade Dafa och Dafa-lärjungar är – i en sådan svår miljö räddar ni fortfarande alla varelser.

Det är svårt att rädda dagens människor. Ibland säger jag till er på skämt, när ni säger till dem att Dafa är bra så säger de efter att ni har pratat med dem ett tag: ”Ja, Dafa är bra, jag vet. Men X-partiet ger mig pengar, så jag är inte emot dem heller.” Vad de menar är, även om ni är bra så är jag inte emot KKP. Det här beror på ondskans propaganda när de förföljer Dafa, och det är ett sätt de ofta har använt för att lura världens människor. Vi har aldrig sagt att vi är emot KKP, det är ondskans över-usling i människovärlden som sprider lögner såsom att dess parti måste besegra Falun Gong. Han vilseför människor. Vi blandar oss inte alls i politik. Så med andra ord behöver vi, när vi klargör sanningen för att rädda dem, anpassa det efter moderna människors sinne. Det beror på att dagens människa, hans tro på Gud, denna grundlinje är mycket låg, hans moralstandards grundlinje är också mycket låg, och till och med när han mycket väl vet att något är dåligt så gör han det fortfarande. Naturligtvis, hur det än är så räddar vi så många som det går att rädda, och vi gör vårt bästa för att klargöra sanningen. Anledningen är att det i framtiden fortfarande måste finnas Fa på den här mänskliga nivån, och det måste fortfarande finnas varelser på den här nivån, det kan inte bara upphöra just här. Dessutom, eftersom Dafa har spridit sig vida omkring i världen så borde den framtida mänskligheten bli mycket välsignad. De synder som de där förgiftade människorna i Kina har begått mot Dafa är konsekvensen av de onda krafternas förföljelse och det här har gjort människors, särskilt kinesernas synder enorma, det har fått dem att direkt motsätta sig kosmos Fa, vilken skapade allt liv. Så vad de här människorna står inför är bortgallring, de är i största fara. Så nu, såvitt de dåliga tankarna mot Dafa i deras huvuden blir eliminerade så är det gott och väl. Om man inte är emot KKP, det är gott och väl, om man inte är emot det ena eller det andra, det är gott och väl, men jag säger er: var inte emot Dafa. Varför då? Jag berättar sanningen för er. Det är anledningen till att beträffande vissa människor som inte är emot Dafa men ändå inte är goda människor heller, så är det mycket möjligt att de inte kommer att rensas bort, omedelbart åtminstone, i Dafa-förföljelsens slutliga eliminering. Och om de inte rensas bort, då kan det finnas hopp för dem. Det kommer an på dem själva i framtiden, det kommer an på hur han är när Fa rätar upp människovärlden. Genom att Dafa-lärjungar har gett sitt allt i klargörandet av sanningen så har många människor verkligen kommit att förstå allt detta och upprätta tankar är starka. Jag anser då att det för dessa människor inte bara är en vanlig fråga om att förstå vad Dafa är, de kanske också går och säger några rättvisa ord om Dafa, och då har de faktiskt redan för sig själva lagt en utmärkt grund för sin existens i framtiden.

Förr i tiden talade man om att rädda alla varelser. Ni vet, vare sig det var under Buddha Sakyamunis tid eller Jesu tid, till och med när det gäller Lao Zi eller en del andra Gudar som kom för att rädda människor, så var räddandet av alla varelser som de talade om mycket annorlunda mot vad ni gör, på den tiden var den högsta varelsen i världen människan, en vanlig människa i världen. Sanna människor är produkten av den Trefaldiga världen och är skapade av materia i den Trefaldiga världen. De varelserna är mycket olika Gudar, och det är svårt för dem att förstå högre varelser, så de är till och med rädda för Gudar, och det är verkligen svårt att rädda dem. Det var därför Sakyamuni lärde ut Arhats Fa och därför som han bara kunde rädda människor till Arhats guowei. Det är sant att människor inte kan kultivera så värst högt. Men idag, vad är de varelser som träffas på av Dafa-lärjungar? Det är anledningen till att jag har sagt att Dafa-lärjungar är storartade, ni har varit lyckosamma nog att träffa på den här storslagna tiden, och det som tilldelats er är också storslaget. Det här beror på att nittio procent av människorna nu tillhör dem som kommer från höga nivåer. Med andra ord är det som är innanför den mänskliga huden inte längre människan från förr, den här mänskliga huden har förvärvats och tagits över av varelser som kommer från mycket höga nivåer. Och det är inte begränsat till människor. Detta Fa-upprätande arrangerades så tidigt som vid tiden för den förra Jorden, och det gavs en försöksomgång en gång tidigare. Så med andra ord har det här arrangerats systematiskt alltsedan en så avlägsen tid. Tänk då på det, kunde det mänskliga samhället och allting som vi kan se, existera av en tillfällighet? Till och med varje rörelse hos varenda Dafa-lärjunge, varje ord, varje handling, och till och med frågorna som du funderar över, inget av det är så enkelt. I framtiden kommer du att se att allting var mycket noggrant planerat. Men det var inte jag som arrangerade det här, det var de gamla krafterna som gjorde det. I själva verket skulle de inte våga, och inte vilja, förstöra allt detta. Anledningen är att om de förstörde allt detta så skulle de också vara slut, om det här Fa-upprätandet verkligen förstördes så skulle allting vara totalt slut. De vill bara göra som de vill men det är inte acceptabelt, eftersom det inte skulle nå upp till standarden. Hur skulle varelser som kommer att rensas bort kunna kontrollera framtiden? Hur skulle de kunna bestämma vad framtiden ska bli? De försöker bara bringa saker och ting i oordning under den här tidsperioden innan Fa-upprätandet kommer, det är allt. De anser sig själva vara Gudar så de förföljer inte människor direkt, utan de manipulerar de där andarna på låg nivå till att förfölja människor, det är så det hänger samman.

Vad jag menade nyss när jag sade att Dafa-lärjungar är storartade var att om människor har kommit från mycket höga nivåer, tänk på det, är det som ni gör vanlig räddning? Nej, det är det inte. Kungar och Herrar från många universa, och till och med varelser som är gigantiska, eller kommer från ännu högre nivåer, har kommit och inkarnerats som människor. Men när de väl har inkarnerats till människor här så vet de inte längre någonting och är likadana som människor. Naturligtvis är det som huvudsakligen karakteriserar dagens varelser att de är tåligare än människor från förr, de människorna skulle lätt dö när de blev skadade, men dagens människor är tåliga, med andra ord är deras liv annorlunda nu. Men ändå, när de en gång har kommit till den här illusionen vet de ingenting. Mitt under den här heltäckande ondskefulla propagandan har de likväl blivit förföljda, och en del av dem har till och med blivit till kärnan, och förföljer Dafa och Dafa-lärjungar. Men vilka de än är, och vad de än är, vilken synd de än har begått, så är det ändå samma synd. När du en gång har förföljt Dafa så betyder det ingenting var du kom ifrån. Men å andra sidan kan Dafa-lärjungars barmhärtighet ge de här varelserna den största chansen att bli räddade. Räddar du då bara en vanlig människa? Om den som du räddade är en Herre eller en Kung, vilken mäktig dygd blir det inte? Och om du verkligen har räddat en massa människor, vilken mäktig dygd blir det inte? Antag att en vanlig, alldaglig människa som inte är en Dafa-lärjunge säger åt en annan vanlig människa, förfölj inte Falun Gong, och talar om för honom på vilka sätt Falun Gong är bra, och den andra människan från och med då verkligen slutar förfölja Falun Gong, efter att han har sonat vad han gjorde är det fullt möjligt att han kommer in i framtiden, och det är möjligt att han får Fa när Fa rätar upp människovärlden, och eftersom hans liv kom från ett högt ställe kan han kultivera snabbt, så hans Fulländning hänger direkt ihop med den person som berättade för honom om sanningen vid den tiden. Då kommer även den alldagliga vanliga människan att nå Fulländning, tänker jag. Ni förstår principen, eller hur? Är det då inte ännu mer så när våra Dafa-lärjungar räddar människor i stor skala på det här sättet när de klargör sanningen? Så det här är någonting storslaget. Ingen vanlig människa vet vem som finns där bakom den mänskliga huden. Så ni måste ta de här sakerna på mycket stort allvar och ni måste göra de här sakerna väl. Att klargöra sanningen är vad vi behöver göra vid den här tiden. Gör det i stor skala, gör det med all den visdom som du kan, och så länge som någonting kan rädda människorna, gå och gör det. Det spelar ingen roll om det som du gör är att avslöja ondskan, eller om du använder alla sorters tillvägagångssätt, de må vara direkta, indirekta eller med olika infallsvinklar, så länge som du kan få människor att känna till förföljelsen så räddar du dem, och du är utomordentlig.

Jag tror att dessa tre saker är allt jag ska tala om. En är era Fa-studier, en är att sända ut upprätta tankar, och en är om det att klargörandet av sanningen är ytterst viktigt. Faktiskt har ni redan klarat det och gjort alla dessa storartade saker och ni har redan etablerat den här sortens mäktiga dygd. Men ni ska göra saker ännu bättre, och ni ska fortsätta tills ondskan är fullständigt eliminerad. När ni har fått alla världens människor och alla människorna i Kina att se det här onda dramat för vad det är, skulle ondskan fortfarande kunna ha någon effekt? Den kommer att kollapsa. Vi är inte intresserade av politisk makt och vi vill inte störta ert KKP. Det är den ondskans över-usling i människovärlden som själv krossar KKP när han utnyttjar KKP i den här förföljelsen. När man ser tillbaka, är det inte sant? Det var inte vi som angrep det, det sänkte sig självt. Han utnyttjar KKP, utnyttjar landet, och utnyttjar regeringen för att förfölja Falun Gong. Gudar tillåter inte det här. Man sade att det där partiet måste besegra Falun Gong. Men hur skulle Gudar kunna tillåta det? Hur skulle KKP kunna besegra kosmos Lag? Om du slåss med den kommer du att kollapsa, det är så det fungerar, eller hur? Det är bara så att just nu tror de gamla krafterna att Dafa-lärjungar ännu inte har blivit fullständigt slipade och blivit mogna, utan behöver slipas ytterligare, och de tycker att de fortfarande behöver upprätthålla ondskan. Naturligtvis vill de gamla krafterna göra detta, men jag erkänner inte alls de här sakerna. Det är bara innan mitt Fa-upprätande kommer hit som de kan handla som de gör. Om det vore på annat sätt så vore det lugnt och stilla när Fa rätar upp människovärlden, det skulle inte ha varit det här onda dramat, alla människor skulle studera Fa, mänsklighetens moral skulle höja sig, och när Fa-upprätandets kraft kommer skulle det fortfarande vara lugnt och stilla.

Det är allt jag ska säga. Ni har säkert många frågor. Jag tror att genom att studera Fa kommer ni att kunna lösa dem alla. Många specifika frågor kan lösas så länge ni studerar Fa; ni behöver också uppmärksamma en fråga, ni är Dafa-lärjungar så ni bör alltid titta inom er närhelst ni råkar ut för problem, garanterat är många av problemen era problem, vare sig ni vill se på er själva eller inte, eller vare sig ni tänker på dem eller inte. I framtiden, när ni ser sanningen, kommer ni att inse att allting hade en orsak. Dafa-lärjungar har ofta en del dispyter med varandra om saker som hänger samman med spridandet av Fa (Hong Fa) och Fa-upprätandet, jag tycker att det här är normalt. Men om ni argumenterar oupphörligt och vägrar att ge med er, då är det problem. Varför då? Det är säkert att ni inte har undersökt er själva. Att argumentera är normalt, men att argumentera oupphörligt och vägra ge efter, och därmed påverka Dafa-arbetet är inte normalt. Om ni inte tror det, tänk på det och se efter. Varenda en av våra ansvarspersoner behöver lägga särskild vikt vid att studera Fa. Oavsett hur storartade eller hur utomordentliga uppgifterna är som en ansvarsperson axlar så kan han inte glömma att kultivera sig själv. Hur mycket arbete du än gör så ska du vara en Dafa-lärjunge som gör Dafa-arbete och inte en vanlig människa som gör Dafa-arbete, så ni måste studera Fa. En ansvarsperson är faktiskt också en vanlig lärjunge. Varje person, vad han än gör, så ska han betrakta sig som en av lärjungarna, du måste se dig själv som en av lärjungarna. Dafa har bara en Mästare, jag, och Dafa själv har inte någon ansvarsperson. Ni är bara den sortens ansvarspersoner mitt uppe i det här Fa-upprätandet och mot-förföljelsen. Dafa har inga ansvarspersoner, varenda en är en kultiverande lärjunge. Var mycket upp­märksamma på dessa saker.

Det är allt jag säger. Jag har tagit upp en del av er tid.

Li Hongzhi, 29 december 2001