Fa-undervisning vid Kanadas
Fa-konferens 2001

Hej alla,

Först önskar jag att denna vår konferens blir helt lyckad. (Applåder). Som Dafa-lärjungar vet alla att detta inte liknar någon annan kultivering i historien, detta är något som aldrig tidigare ägt rum. Varför? För att ni är Dafa-lärjungar. Vilken kultiveringsmetod det än var i historien så syftade de alla enbart till individens höjning och individens Fulländning, men så är det inte för er. Alla vet att i framtiden kommer många människor att få Fa, det vill säga efter att Dafa har spridits är det uppdelat i två steg: det första steget är etablerandet av Dafa-lärjungar i Fas upprätande; därefter har människors kultivering inte något samband med Fas upprätande utan är enbart en fråga om deras individuella höjning och Fulländning. Alltså, som Dafa-lärjungar har ni blivit anförtrodda ett storartat historiskt uppdrag, och det är inte samma sak som enbart individens kultivering. Ni ska skydda Fa, ni ska bekräfta Fa, och när Fa förföljs ska ni exponera ondskan och ännu bättre harmonisera Dafa – det är vad ni bör göra. I praktiken har ni också gjort det mycket bra. Det har Mästaren sett mycket klart.

Eftersom vi kultiverar den ortodoxa Fa, oavsett vad som görs ska vi hantera det med Shan. Då, med våra barmhärtiga tankar har allt som gjorts i bekräftandet av Fa och exponeringen av ondskan, manifesterat våra lärjungars storhet och barmhärtighet. Samtidigt, inför de onda tingen måste de elimineras, punkt slut, eftersom de förstör universum och förstör alla levande väsen. Det vill säga, om dessa onda ting inte hade funnits skulle Fas upprätande inte vara nödvändigt. Alltså, oavsett historisk period så har det aldrig inträffat någon liknande händelse, inga tidigare exempel, inga referenser, att kunna göra allt det bra har genuint manifesterat er storhet som Dafa-lärjungar. Dessutom är det en ära för er, eftersom det aldrig har getts en sådan chans till något levande väsen i historien, detta är första gången. Under de sista två åren har alla gjort det väldigt bra, det har jag nämnt vid många tillfällen. Dessutom har eleverna i Fas upprätandeprocess som helhet gjort det inte bara bra, utan mycket bra! Oavsett om det är elever i Kina eller elever utanför Kina så har alla gjort det väldigt bra, fullständigt fungerat som Dafa-lärjungar, använt er egen förmåga och de möjligheter som ni själva har, och klarat av saker som vanliga människor inte klarar av; särskilt de som har förlorat sin mänskliga kropp för Dafa har alla manifesterat storhet i bekräftandet av Fa.

I Fas upprätande har alla gjort mycket bra ifrån sig i det förflutna. Så länge ondskan inte är helt utrotad måste vi dock göra det ännu bättre i fortsättningen. Vi måste absolut exponera och eliminera ondskan. I denna ondskefulla förgörelse är det kinesiska folket det största offret. De där ondsinta politiska skurkarna i den kinesiska regeringen, alla metoder som de har använt är de mest föraktliga, de mest ondskefulla, är något som aldrig tidigare skådats i historien, de har redan nått det yttersta – den extrema ytterligheten. Aldrig tidigare har en regering utnyttjats för att begå våldtäkt, det är något som aldrig har hänt. Allt våra Dafa-lärjungar har gjort utifrån barmhärtiga tankar har berört världens människor, berört liven på olika nivåer, emedan ondskan som visar sig i Fastlandskina har gjort liven på olika nivåer rasande. Kontrasterna mellan dessa onda och vår Shan är tydliga och klara. Alla vet att när denna ondska har sett att den kommer att elimineras går den bärsärkagång. Den är just så dålig, den är just så giftig, den är just så ondsint, precis som gift. Om du inte vill att den ska förgifta människor så kan den inte göra det, den är just en sådan sak, så i processen av att eliminera den ska det vara utan mildhet, bara rensa bort den! Här syftar jag inte på människor, utan på dessa onda väsen som manipulerar människor. Mina lärjungar har faktiskt alla förmågor, inklusive elever i Kina och andra länder, även en del nya elever, alla har faktiskt förmågor. Eftersom varje skede i Fas upprätande är en prövning och ett test att lämnas till framtidens olika situationer i olika historiska perioder, så är detta en storartad Fa som lämnas åt universums historia. När det gäller er egen kultivering har ni redan genomgått kultiveringsprocessen, ni är liv som är etablerade för Dafa, och den sista vägen är höjningen till vars och ens högsta ursprungliga position. Dafa-lärjungars vida hjärtan kan utstå allt, men i olika framtida historiska skeden kommer det att ske olika saker. Detta universums Dafa ska åt liven på olika nivåer i olika historiska perioder, lämna referensramar för när det uppkommer problem på olika nivåer i olika perioder, lämna åt liven sätt att hantera olika situationer som uppkommer i olika historiska perioder. Det vill säga, de olika typer av problem som visar sig idag är alla referenser som lämnas till historien, på ytan är de komplicerade, ytligt sett tycks de vara utan ordning, men i realiteten är de i god ordning. De lämnas till historien [för att visa] hur specifika problem som uppstår i olika perioder ska hanteras. Så, om ondskan har kommit till ett stadium där den inte kan räddas, hur den ska hanteras, det är inte en fråga om individens kultivering – det är att skydda universums Fa, när det är nödvändigt är det tillåtet att använda olika förmågor på olika nivåer för att eliminera den.

Alla vet att min Fa inte blir berättad enbart för Er, alla olika nivåer lyssnar. Så, med andra ord, på alla olika nivåer finns detta uppdrag – att räta upp Fa. Under speciella omständigheter är det tillåtet att eliminera ondskan, detta kan göras, det är något som genom historien aldrig funnits i kultiveringsmetoder. De olika upprätta tillstånd som ni visar upp i denna tid, och hur ni agerar vid olika tillstånd, allt lämnas åt historien, därför är det både seriöst och avgörande. Givetvis, när vi eliminerar ondskan ska alla lägga märke till att med benägenhet att skryta, med vanliga människors rädslor eller orena tan­kar, kan målet inte nås. Varför har du en sådan förmåga? För att du är en storartad kultiverare, därför har du en sådan förmåga. Så när du sänder denna tanke kan den inte vara skickad från någon annan än en storartad kultiverare. Det är därför denna förmåga ibland fungerar och ibland inte fungerar när vissa elever använder den, problemet ligger just här. Fastän jag har sagt så, när det är dags att eliminera, då måste det elimineras. Det är inte bara ni som eliminerar, om kultiverare inte kan eliminera, då kommer gudar, till och med ännu högre gudar att delta i eliminerandet.

En annan sak, i framtida gruppträning eller om det är en konferens som den vi har idag, kan eleverna gå in i lugn i fem minuter, sitta med händerna i jieyin, tänka på att eli­minera egna dåliga tankar, karma och vanföreställningar eller störningar utifrån. Tänk er att de dör, då kommer de att elimineras, det räcker med fem minuter. (Applåder) När vi har gruppträning, tänk på att eliminera ondskan inom den Trefaldiga världen, med en hand upprätt framför bröstet, tänk Sanna Tankar under fem minuter – det räcker. Det ska fungera, eftersom ni trots allt är storartade kultiverare, olika vanliga människor. Men om ni använder detta till något som inte bör göras av en kultiverare, då fungerar det inte, så fort tanken sänds kommer vedergällning eller din nivå faller. Minns detta!

Vidare kommer jag att tala om en annan fråga. Tala om vilken fråga? Som alla vet är teorin om gravitation som dagens vetenskap tror på, helt och hållet felaktig. Varför existerar gravitationens tillstånd som människorna pratar om? Allt liv och all materia på Jorden och inom den Trefaldiga världen, inklusive luften, vattnet och allt som existerar inom den Trefaldiga världen, består av partiklar från alla olika nivåer inom den Trefaldiga världen, olika sorters partiklar på olika nivåer är sammankopplade med varandra. Dessa band inom den Trefaldiga världen kan förlängas och förflyttas med dragningskraft, det vill säga, om du drar i dem, kan de förlängas som ett gummiband, när de släpps kommer det att återgå. Med andra ord, partiklar emellan finns det en existensform som är grundlig och stabil. Detta leder till att så fort du förflyttar ett föremål inom denna Jordens omgivning kommer det att återvända till marken. Givetvis syftar jag inte på att en sten flyttas till ett annat ställe och inte återvänder till sin ursprungliga plats, det är inte det begreppet. Ytan på Jorden är gränsen för en nivå, förflyttning kan göras horisontellt inom den här nivån, eftersom allt är inom en nivå. Men när det gäller förflyttning mot högre nivåer kommer de att dras tillbaka, eftersom föremålen på Jorden är den värld som den här nivåns partiklar befinner sig i.

Tänk på det alla, hela detta universums kropp är gigantisk, människan och Jorden är mycket små sett från en hög plats inom den Trefaldiga världen. En människa verkar ha rest från New York till Kanada. I själva verket tycks du i deras ögon inte alls ha förflyttat dig, eftersom sträckan du förflyttat dig är mycket liten. Så, när en raket eller ett rymdskepp ger sig iväg upp i skyn, det vill säga, när den vill bryta igenom och lämna den här omgivningen bestående av olika nivåers partiklar, vilka formar Jorden, då måste människan använda en raket för att förstärka den uppskjutande kraften och tvinga den att förflytta sig. Som alla vet finns det inom den Trefaldiga världen ett atmosfäriskt lager, det ser ut som ett atmosfäriskt lager, men egentligen finns där inne en miljö bestående av oräkneliga mikrokosmiska liv, som finns till just för att ge stabilitet så att människan ska kunna existera här. Så fort [någon] tar ett språng ut och lämnar denna atmosfär så bryts många band mellan partiklarna på grund av den starka dragkraften. Detta leder till en situation: det är endast gränspartiklarna som är bundna till den, och dragkraften är inte lika stor. Med andra ord, fastän du inte är inom Jordens omgivning så är du fortfarande förbunden med andra partiklars världar inom den Trefaldiga världen, därför kan den förbli stabil. Det är anledningen till att en satellit kan vara kvar. Givetvis har ting med lika vikt men olika volym likadana band. Ett föremål med liten volym men stor densitet och ett föremål med stor volym, de har lika många band, och därför känns de lika tunga. Det finns många andra aspekter [om jag] skulle gå in på detaljer. Det jag just har berättat är för att förklara för er att teorin om gravitation inte existerar; den egentliga orsaken är den här omgivningens partiklar, de måste existera i den här omgivningen, mellan dem finns band.

Så, för en kultiverare, hur kommer det sig att en människa kan lämna sin kropp, varför kan han sväva? Det är för att kroppens materia, som består av den ytliga materians partiklar, vilka är förbundna med Jorden, har förändrats, har brutit banden med partiklarna i den här omgivningen, så ni har inte dess sammanhållande kraft, har inte dess hämmande dragkraft, därför kan ni sväva. Alltså, när du har kultiverat till en nivå är ditt livs sammansättning på den mikrokosmiska nivån förbunden med den nivån; när du kultiverar ännu högre, binder du dig till ännu högre [nivåer], och bryter därmed av banden till alla lägre nivåer. Det är just ett sådant förhållande. Att det stora himmelska kretsloppet sammanbinds och går runt är en manifestation på den här nivån, men eleverna har passerat den här nivån för länge sedan, de är bara låsta. I den framtida kultiveringen kommer våra elever att träda in i olika tillstånd successivt efter varandra, därför berättar jag för alla om den här frågan. Det var allt jag hade att säga idag. Jag hoppas att denna Fa-konferens ska lyckas ännu bättre.

Jag vet att alla jobbar väldigt hårt, ni måste arbeta, måste studera, har familjeliv, har sociala aktiviteter, samtidigt som ni måste ta hand om familjen och sköta jobbet bra. Ni ska också studera Fa väl och öva väl, och dessutom måste ni klargöra sanningen. Svårt! Det är förhållandevis svårt både ur tidsperspektivet och ur ekonomisk synvinkel. Svårt, därför kan er mäktiga dygd manifesteras; svårt, det är ett bra tillfälle att etablera er mäktiga dygd. Storartat! Eftersom ni är kultiverare, även om det är svårt så bör ni göra det ännu bättre. Det var allt jag ville säga.

Li Hongzhi, 19 maj 2001

Övers. anm.: Huvudsakligen översatt från kinesiska, senast något uppdaterad 130917 m a p språk.