Undervisning vid Fa-konferensen i Schweiz

Li Hongzhi
4 - 5 september 1998, Genève

God dag på er!

Bland er som sitter här finns de som just skyndade hit från Singapores Fa-konferens, personer som skyndade hit från andra länder och regioner, samt nya elever. Huvudsyftet med att anordna en Fa-konferens är att alla ska lära sig av varandras erfarenheter för att upptäcka sina egna tillkortakommanden, så att de tillsammans kan förbättra sig i kultiveringen. Samtidigt är det här evenemanget i sig ett tillfälle för spridande av Fai. Allt vi önskar göra är till för att göra det möjligt för oss att kultivera och förbättras – det handlar alls inte om formaliteter. Så när vi i framtiden håller en Fa-konferens måste vi hålla oss till den här principen för att verkligen hjälpa våra elever att göra framsteg. Vi måste se till detta innan vi kan anordna sådana här konferenser. Alltför många erfarenhetsutbyteskonferenser alltför ofta kommer lätt att medföra en sorts tävlan; där ni gör det på ett sätt, gör jag det på ett annat, etcetera, medan alla håller hårt fast vid det mänskliga sinnet. Det duger inte. Vi måste alla gå framåt utgående från Fa och hålla sådana här konferenser helt och hållet för elevernas kultivering.

Rätt många av er i publiken är erfarna elever. Jag är verkligen glad att se er alla. Ni förbättrar er verkligen med stormsteg på kultiveringsvägen. Ni kan inte se förändringarna i er själva än, men förändringarna är kolossala. Ni kommer att kunna få det bekräftat och se det inom en inte alltför avlägsen tid. Så jag är verkligen nöjd.

Under denna period i vilken ni kultiverar kan ni, genom att lyssna till den Fa som jag lär ut vid Fa-konferenser och genom att ständigt studera Zhuan Falun på djupet, se många olika manifestationer av sanningen, och ni har fått en annan och djupare förståelse av Fa. Jämte detta vill jag diskutera vidare med er om er kultiveringsprocess och om begreppet ett annat slags kosmisk uppbyggnad. Jag ska först tala om ett annat slags kosmisk uppbyggnad. Det finns en sak här som jag först måste förklara: kosmos består faktiskt av Fa. Så syftet med att jag talar om kosmos är definitivt inte att föra den samtida vetenskapen till en högre nivå, och det berättas inte för er som någon sorts kunskap. Det är för att låta er kultivera. Anledningen är att det går hand i hand med Fa. Målet är att få er att nå olika riken genom kultivering. Det vill säga, ni ska återvända till de platser i olika riken där ni skapades, återvända till olika nivåer och riken i kosmos. Denna Fa är lika enorm som kosmos är stort och det är fortfarande ett begrepp som är okänt för era sinnen. Idag ska jag tala utifrån en annan vinkel och se om ert tänkande kan hänga med.

Jag ska först tala om kosmos. Att tala om kosmos är, annorlunda uttryckt, faktiskt att diskutera materian eller förståelsen gällande materian. Hur avancerad den moderna vetenskapen än är så är dess förståelse när det gäller materian extremt ytlig. Den är inte ens värd att nämnas i jämförelse med hela kosmos – de kan inte jämföras. Ni vet att jag har sagt att kosmos består av elementarpartiklar. Och vad består då elementarpartiklarna av? Det måste förklaras specifikt. Enligt begreppet med olika himlakroppars lager (inte de olika lagren av kosmos), hur stor är en himlakropp? I den är till och med det som ett lager av himlakroppen rymmer mycket vittomfattande. Men det är inte så att en himlakropp i ett visst lager består av något genomsnittligt antal kosmoslager. En himlakropp i ett kosmoslager kan bestå av uppemot tiotusen kosmoslager. Och det finns sådana som består av uppemot 100 miljoner kosmoslager. Det här begreppet är oerhört vittomfattande. Så en himlakropp är i varje lager en ofattbart vittomfattande kosmisk rymd.

När människor talar om begreppet kosmos håller de sig i grund och botten inom den rymd som omfattar det antal galaxer som människor kan känna till. Den rymd som den moderna vetenskapen kan observera är bara det lilla kosmos som människor talar om. Låt mig ta Jorden som utgångspunkt. Med detta lilla kosmos som startpunkt bygger tretusen små kosmos av vår storlek upp det andra kosmoslagret. Sedan bygger tretusen kosmos som vart och ett är lika stort som det andra kosmoslagret upp det tredje kosmoslagret. Tänk på det alla: förstoringen är rätt stor. Ändå är detta att tala om en expansion utifrån en utgångspunkt. Men det finns inte bara en partikel av Jordens storlek i kosmos. Partiklar av ungefär Jordens storlek finns utspridda i hela kosmos och de är oräkneliga. Jag talade bara om kosmos förstoring med utgångspunkt från en enda partikel. Faktiskt finns partiklar av den storleken överallt i alla himlakropparna, de finns i allting. De har alla den typen av expansionssystem som sträcker sig från stort till litet, från litet till stort. För mänskligheten är till och med detta kosmoslager enormt. Antalet planetpartiklar av olika storlek inom det är omätligt. Varför? Det beror på att fastän Buddhor, Gudar och Daos på mycket höga nivåer har insyn i allting, så har ingen tänkt på att räkna dammkornen. En planet inom en väldig himlakropp är verkligen bara som ett dammkorn som driver omkring bland kosmos himlakroppar.

Så tretusen kosmos av den här storleken mångfaldigas kontinuerligt och expanderar i omfattning; de mångfaldigas kontinuerligt och utvidgar systemet. Vid ungefär det tusende lagret nås gränsen för det första systemet med himlakroppar. Men inte ens vad det rymmer är den enda: i det väldiga kosmos är det fortfarande en partikel, och partiklar i det lagret fyller också upp det enorma kosmos. Bortom den utsträckningen råder ett tillstånd av absolut tomhet. Och exakt hur tomt är det? Om någon substans i det här systemet skulle komma in i det så skulle det vara detsamma som självupplösning. Det beror på att alla substanser inom det här systemets utsträckning har liv, karakteristiska egenskaper och tankar. Att komma in i den sortens mikrokosmiska tomhet skulle vara som om partikeln inte längre kunde upprätthålla tankar och liv. Den skulle omedelbart lösas upp. Med andra ord skulle allt som föll in i det lösas upp. Att förklara begreppet på så sätt gör det lätt för oss att förstå. Bortom tomhetens rymd finns det dock faktiskt åter andra himlakroppar med ännu större rymder. Men hursomhelst kan liven i det här riket inte ta ett enda steg för att komma dit, eftersom faktorer av en ännu mer mikrokosmisk natur existerar på mer, och till och med ännu mer, mikrokosmiska nivåer. Men borta i de ännu större rymderna är begreppen materia och liv annorlunda i de himlakropparna – begreppet materia existerar inte längre. Inom de himlakropparnas utsträckning är antalet kosmoslager olika, men varenda himlakropp i varje lager består av ytterst mikrokosmiska och elementära partiklar. Och alla elementarpartiklarna består av kosmos egenskap, Zhen, Shan, Ren.

De begrepp jag talar om här är verkligen komplexa. Ni ska vara uppmärksamma eftersom mänskligt språk är verkligt begränsat. Till exempel, den största partikelmaterian i en himlakropp i något lager byggs också upp av de oändligt små partiklarna i dess eget system, tills den största partikelmaterians storlek nås. Det kallas ett horisontellt partikeluppbyggnadssystem. Det vill säga, partiklarna i en substans består inte enbart av ett vertikalt mikrokosmiskt system, utan uppbyggs också samtidigt av substanser – från mikrokosmiska till större och ännu större materia – i deras egna system. Med andra ord är alla partiklarna av olika storlek i varje lager i det systemet, själva system som består av mikrokosmiska substanser. Och partiklar av olika storlek i varje lager i det systemet fyller upp allting. Sålunda formar de olika stora partiklarna under varandra också ett horisontellt uppbyggnadssystem. Dess mest elementära partiklar och lagret med de största partiklarna befinner sig mycket långt ifrån varandra.

Vad är då slutligen den mest ursprungliga materian? Det är vatten. Men det vatten jag talar om är inte vattnet i vårt vanliga mänskliga samhälle. Och inte heller är det vattnet från floder, åar, sjöar och oceaner som existerar på olika nivåer. Detta vatten är vad som skapar all materia och allt liv i en himlakropp på en viss nivå. Man kan kalla det ”ursprunglig materia” … [faktiskt] kan man bara kalla det ursprunglig materia. Och detta slags vatten skiljer sig från begreppet vatten som vi förstår det i den vanliga mänskliga dimensionen. För att vara exakt borde det kallas ”stilla vatten” eftersom det inte rör sig. Det är fullständigt stilla och orörligt. Det skulle inte krusa sig eller plaska om man skulle kasta i något i det.

Nu när vi talar om vatten, låt oss först tala om vattnet i människovärlden. Vi kan ta ett exempel från den världsliga vetenskapen. Som ni vet säger vår tids vetenskapsmän i vårt vanliga mänskliga samhälle att det finns organiska och oorganiska substanser. Det där är faktiskt en förståelse endast inom denna dimension. Materia består inte bara av substanser från den här ytdimensionen. Vanligen klassificerar vetenskapsmän de saker som i denna dimension betraktas som levande som ”organiska” – träd, blommor, gräs, växter, djur, och människor. De består i själva verket av den här dimensionens vatten. Ni vet att vatten utgör mer än nittio procent av kroppen. Det betyder att vi människor består av den här dimensionens vatten. Jag nämnde tidigare att vatten kan skapa alla tingen. Det är bara det att samtidens vetenskapsmän inte kan komma på det. Men [som ni vet] kan vattnet i den här dimensionen få grönsaker att växa. När en grönsak kramas om och om igen med händerna blir till slut ingenting annat än lite klorofyll kvar. Och om klorofyllet behandlas på ett visst sätt återstår ingenting annat än vatten. Med andra ord har allting i den här dimensionen som människor anser vara organiska substanser, sitt ursprung i den här dimensionens vatten. Det betyder att vatten formar och skapar allting.

Så låt mig säga er: Så kallade oorganiska substanser är i själva verket skapade av vatten från en högre nivå. Men modern vetenskap kan inte inse det, så den tror att de substanserna inte lever. Men de lever faktiskt. Deras existensform är rätt annorlunda än vad modern vetenskap kan se. Människor kommer aldrig att se deras form om modern vetenskap fortsätter att utvecklas med sina nuvarande begrepp. Det fanns i gamla tider ett talesätt inom kinesiska kultiveringskretsar: ”Odödliga har sådan kraft att de kan kasta i en sten i en wok och extrahera vatten ur den.” Det låter som ett skämt men egentligen är det inget skämt. Varje föremåls mest grundläggande ursprung i himlakroppens hela rymd, som detta kosmos tillhör, är vatten. Hurdant är det mer mikrokosmiska vattnet? Och hurdant är det ännu mer mikrokosmiska vattnet? Det är obegripligt och omöjligt att föreställa sig. Så jag har sagt att det bara kan förbli en idé för er del.

Vad jag just sade var att partiklar på olika nivåer alla har ett mest grundläggande, mest ursprungligt element. Men de partiklarna har som helhet både vertikala och horisontella arrangemang. Det är precis som att starta från Jorden som vi är på: så och så många galaxer bygger upp ett kosmos, och sedan bygger så och så många kosmos upp en större rymd. Vi tar Jorden som startpunkt, eftersom vi människor är här, och jag är här och föreläser om Fa. Så jag tar Jorden som startpunkt. Men Jorden är inte startpunkten för alla substanser i detta kosmos. Vi tror att alla de substanser som vi ser omkring oss är de mest materiella. När jag tidigare föreläste om Fa sade jag, för att inte förvirra alla, att de var substanserna på den lägsta nivån. Men egentligen kan de inte betraktas som den enda sortens materiella substanser. Man kan kalla dem ”grundmateria”. Vi kan använda andra termer när vi avser dem. Det finns även supermateria, super-supermateria och ännu mer super-supermateria…

Jorden intar den centrala positionen i den Trefaldiga världens dimensioner. Den ligger i mitten [både] vertikalt, horisontellt och i fråga om kornstorlek. Sedan finns det också substanser vilkas massa är ännu större än vår Jord. Det är inte den sortens massa som jag har diskuterat tidigare, där atomer eller atomkärnor bildar saker med stor massa, det är inte det begreppet. De är alla substanser som mänskligheten kan känna till. Det jag talar om är supermateria, någonting som inte är en substans från den mänskliga dimensionen överhuvudtaget. Den går bortom substanserna från den här dimensionen i fråga om partiklar och ytstrukturens tillstånd. Så den största supermaterians baspunkt är kanten på den Trefaldiga världen, och på samma sätt är den minsta materians baspunkt kanten på den Trefaldiga världen. Den mänskliga dimensionen, eller baspunkten för den materia som mänskligheten känner till, ligger mellan de stora och de små substanserna. Om man skulle kalla allting i den här mänskliga dimensionen för ”materia”, då skulle de ting i den Trefaldiga världen som är mindre än substanser i människovärlden bara kunna sägas vara icke-materia, och de ännu mindre substanserna skulle kallas icke-icke-materia, och så vidare, tills de minsta partiklarna i den Trefaldiga världen nåddes. Det var vad jag menade när jag förut sade att begreppet stort och litet i kosmos inte är sådant som vanliga människor förstår det.

Och kosmos är som helhet likadant. Alla partiklar är levande – de har liv. Så tänk på det alla: kosmos lever också, hur vidsträckt det än är. Men inom gränsen för en kosmisk kropp finns otaliga, oräkneliga partiklar av olika storlek, och alla existerar som enskilda levande väsen. Hur många lager med himlar finns det i detta kosmos? Hur många kosmoslager har det? Hur många lager med himlakroppar finns det? Ingen varelse inuti det kan fastställa hur väldigt och komplext kosmos är. Begreppet himlakropp som jag talade om innefattar tiotals miljoner kosmoslager, men ändå är det fortfarande bara ett dammkorn i det oändliga kosmos väldiga kropp. Den är också en pytteliten partikel. Om man kunde färdas till en mycket, mycket avlägsen plats och se tillbaka så skulle man se att det är mindre än hur ett sandkorn ser ut för människan. Om man ser det längre bortifrån skulle det verka vara mindre än ett dammkorn. Om man ser det ännu längre bortifrån kunde man inte längre se det. Nu förklarade jag det igen och igen, men för att uttrycka det enkelt verkar hela kosmos vara uppbyggt av partiklar som består av partiklar och partiklar som består av partiklar. Men i själva verket, ur ett ännu vidare perspektiv betraktat, består det inte av partiklar. Det finns inget språk för det, och det kan inte förklaras för människor.

Det mänskliga sättet att tänka är alltid begränsat. När jag sade att partiklar bygger upp partiklar så leddes ni in på en förenklad logik, vilken faktiskt inte passar så bra. Komplexiteten hos kosmos uppbyggnad kan inte förklaras tydligt med mänskligt språk. Dessutom förändras tankar, tid, dimensioner, livsformer… allting förändras när det lämnar vår dimension. Särskilt när rumtiderna varierar blir skillnaderna avseende partiklarna stora. Till exempel vet vi att mellan planeter är det mycket stora avstånd. Men visste ni att våra kroppar, trä, luft, vatten etcetera, alla består av molekyler, att molekyler också är en partikelnivå och att den här partikelnivån är näst intill planeter? Det innebär att molekyler är störst av de partiklar som är mindre än planeter. Atomer är störst av de partiklar som är mindre än molekyler. När avståndet mellan molekyler och atomer betraktas med mänskliga begrepp tror vi att de ligger rätt nära varandra, nästan utan avstånd mellan dem. Men om man skulle komma in i det riket skulle man upptäcka att den dimensionen också har sin egen tid och sitt eget tillstånd och att det också är en ytterst väldig och vidsträckt dimension. Varje nivå är sådan. Positionerade mellan molekyler och planeter tycker vi att kosmos är väldigt. Men om man skulle stå mellan atomer och molekyler skulle man tycka att den kosmiska rymden är ännu större än denna. Med andra ord måste man överensstämma med hurdant dess tid och rum är för att förstå den.

Genom att diskutera denna fråga just nu berättade jag för alla att medan ni ser stora avstånd mellan planeter så är avstånden mellan molekyler – vilka ligger nära varandra när man ser på det med våra mänskliga föreställningar – faktiskt verkligt stora. Partiklar kan forma oräkneliga varelser, däribland människor, olika sorters djur, olika växter, trä, cement, stål och järn, såväl som den luft vi lever i. Jag har nämnt att människor faktiskt lever i en jordhög. Vi vet om att maskar krälar omkring i jord. Men visste ni att gudar ser på oss människor på samma sätt – att människor gräver runt i jord? Hur kommer det sig? Vi människor anser att jord är jord, men en gud ser alla molekyler – det vill säga molekylerna i den Trefaldiga världen – som jord, och som den grövsta och smutsigaste substansen. De tar dem som jord och de är verkligen jord. Så tänk på det alla: hur ser gudar på detta kosmos och på världen? Luften består av molekyler och hela den miljö som existerar runt oss består av molekyler. Vattnet i den här dimensionen består också av molekyler, och till och med luften gör det. Gudar ser molekyler som jord, så man är fullständigt begravd i jord, och människor gräver runt i jord – människorna lever bara i den sortens miljö. Genom att förklara det på så sätt kan ni kanske förstå varför Jahve eller Jesus i den västerländska traditionen lärde ut att Gud skapade människan från lera, eller hur?! Faktum är att i Öst sägs det att Nü Wa skapade människan från lera. Denna förklaring borde göra det lättare för er att förstå. Gudar ser i själva verket alla partiklar som består av materia från den här dimensionen som jorddamm, eller jord. Det stämmer verkligen.

Jag sade nyss att partiklar kan forma allting i en dimension. Himlakropparna är vidsträckta och blomstrande. Ju mer mikrokosmiska de partiklar som bygger upp en värld är, desto vackrare och mer lysande är den världen. Faktiskt kan ännu större partiklar forma ännu större rymder med himlakroppar eller ännu större liv. Medan dessa planeter för oss människor verkar vara rätt långt ifrån varandra så verkar de vara rätt nära varandra i större varelsers ögon; det är i stort sett på samma sätt som hur människor uppfattar avståndet mellan molekyler. Kan då det som människor ser mellan planeter tillhöra en varelses kropp? Med andra ord, kan det forma ett ännu större liv?! Det är verkligen samma sak. Förr i tiden sades att det fanns jättar och dvärgar. Om vanliga människor säger att de existerade eller ej spelar ingen roll, jag undervisar om principer. Det är bara så att tiderna har förändrats. När historien har kommit till detta stadium måste det stadiet anpassa sig till den här tidens historiska och kulturella krav. Så det gjorde dagens samhälle sådant som det är. Människor tror inte längre på det de inte kan se eller uppleva. Och ju mer de tvivlar, desto mindre tillåts de att känna till sanningen. Det beror på att människorna har blivit dumma. Och människornas tvivel var faktiskt någonting arrangerat. Jag säger ofta att människor vill ha befälet men det har de aldrig någonsin haft.

Beträffande att människor vill ha befälet och vill ha demokrati, så har de egentligen aldrig verkligen haft befälet, ty det är gudar som styr världen. Till exempel, när individer har många välsignelser i livet och stora talanger, så är det säkert arrangerat på det sättet, eller så att de blir högt uppsatta tjänstemän. De som har mindre välsignelser och de som inte är så kapabla, kan tvärtom definitivt inte bli högt uppsatta tjänstemän. Pariskommunen störtade monarkin. Men jag ska säga er att alla de presidenter som valdes generation efter generation i Frankrike var kejsare tidigare, det är bara det att arrangemanget har ändrats. Det jag menar med det är att allting arrangeras av gudar. Så den tävlan som har utvecklats mellan politiska partier i dagens mänskliga samhälle är bara så som sakernas tillstånd är där dagens mänsklighet befinner sig. I gamla tider – och jag tror att ni alla tror på den här punkten – fanns ingenting sådant. Idag är mänskligheten faktiskt en rätt förvrängd mänsklighet med ett förvrängt samhälle. Det är allt jag ska säga för tillfället om detta ämne.

Jag nämnde nyss att kosmos olika partiklar kan bilda varelser av olika storlek. Det finns liv på alla planeterna. Det är bara det att de inte framträder i denna människornas dimension, så vi kan inte uppfatta dem. Dagens vetenskap förstår inte detta, eftersom den är outvecklad och bara kan kräla runt i den här dimensionen. Det är faktiskt rätt lätt att se in i andra dimensioner. Om man har ett enormt mikroskopiskt observatorium kan man se existensformen för de föremål som består av partiklar som är mindre än molekyler. Människor kan inte se deras sanna existens eftersom de har alla sorters hinder – de har mentala hinder som hindrar dem från att tro. De vågar inte göra det och de ser inte vitsen med att göra det. Men vare sig man vill se dem eller inte så avslöjar de då och då sitt sanna utseende. En del ser dem plötsligt bara. Under en ovanlig kombination av omständigheter kan substanser som är i rörelse plötsligt visa sig. Det är något som händer då och då. Människor förklarar alltid hägringar som någon sorts ljusbrytning i atmosfären. Det är en självrättfärdigande teori som används för att förklara det som modern vetenskap inte kan, det är obegripligt. I själva verket är de sanna manifestationer av andra dimensioner. Ni kan begripa det kosmosbegrepp som jag just diskuterade, eller hur? (Applåder)

All materia i kosmos består av Zhen, Shan, Ren. På olika nivåer har Zhen, Shan, Ren olika manifestationer och visas på olika sätt. Det har skapat olika livsmiljöer för varelser på olika nivåer. När det har kommit till människornas nivå är manifestationen av denna Fa extremt omfattande och extremt komplicerad, kultiveringssätten är många och de sanningar som människor upplyses till är många. Om man vill vara en god människa är de kriterier som existerar i den här dimensionen välvilja, lojalitet, anständighet, att lära sig, pålitlighet och så vidare. De härrör alla från Zhen, Shan, Ren och är otroligt många. Och det är inte allt. Element som formar kvinnor är mildhet medan män ska vara starka och upprätta, och så vidare. Dessa är alla manifestationer av Fa, inklusive materians livsformer och materians existensformer, alla är de manifestationer av Fa. Fa har skapat allting.

Härnäst ska jag tala om kultivering. Varför måste man i kultiveringen uppfylla ett rikes kriterier för att kunna komma dit? Därför att det finns en Fa för just den nivån. I det riket finns det en erforderlig standard för de varelserna, såväl som en standard för de varelsernas miljö. En karmabemängd kropp som inte överensstämmer med den dimensionens miljö är oacceptabel. En smutsig kropp kan absolut inte komma in i en så hög dimension. Så man måste överensstämma med kroppens tillstånd i det där högre riket – det vill säga ett karmafritt tillstånd. Inte nog med att du måste vara fri från karma, utan din kropps substanser måste på samma sätt vara mikrokosmiska och fina. Det är något som de som inte verkligen kultiverar inte kan uppnå, ens om de ville det och strävade efter det – det kan bara kultiveras. Det uppnås genom att man står ut med svårigheter och går igenom hård kultivering.

Dessutom måste den levande sidan av dig överensstämma med det rikets standarder. Eller med andra ord måste ditt sinne, dina tankar och alla din existens andliga egenskaper överensstämma med den nivåns standarder.

Naturligtvis finns det också en standard för den dimensionens livs existensform. Man kan inte komma dit som en mänsklig varelse som denna. Man måste anta utseendet hos varelserna i den dimensionen när man just är på väg att nå fulländning. Ju högre nivå, desto yngre och vackrare ser de varelserna ut. Ju lägre rike, desto mindre vacker. När man går högre blir inte bara utseendet vackrare, utan tankarna måste också bli renare och ädlare. Ens existenssätt, tal, uppförande och rörelser kommer alla att genomgå förändringar. Deras tal är som poesi och det är bara så saker och ting är på en viss nivå. Högre nivåer är ännu mer lysande. Det skulle absolut inte fungera om man inte överensstämde med kraven i det riket. Jag säger ofta att ”kultiveringen beror på dig, gong beror på mästaren”. Med andra ord, även om du vill nå den sortens rike, hur kan du nå det när du inte ens vet om det? Hur skulle du kunna göra det? Du kan inte göra det själv. Jag ser bara på vilket hjärta du har för kultivering. Mästaren kommer att ta hand om den andra sidan om du är besluten att fortsätta kultivera. Det som är avgörande är huruvida du kan vara orubblig och huruvida du kan slutföra din kultivering.

Jag har inte diskuterat specifikt hur gong utvecklas och jag vill inte att folk fokuserar på det. Att göra det på så sätt förhindrar att fasthållanden poppar upp och folk slipper att fantasin löper amok. Som ni vet, ju högre man går, desto lugnare är ens sinne. Men det är inte rätt om du insisterar på att bli lugn utan att höja ditt xinxing. En del har en benägenhet att söka lugn när de gör övningarna. De insisterar på att försöka uppnå ett lugn och detta utvecklas till ett fasthållande. Men jag kan säga att låga nivåers kultiveringsvägar ser det som en metod, medan det sett från höga nivåer är ett beteende styrt av avsikter. Varför? Lugn kan bara uppnås genom kultivering och gradvis eliminering av fasthållanden. Om någon med sin viljestyrka vill bli helt lugn och göra sig av med alla fasthållanden utan vidare, så kan det vanligtvis inte göras. (Naturligtvis finns det särskilda omständigheter som vi inte kommer att diskutera.) Att kunna uppnå den sortens lugn betyder att ens sinne har blivit rent i en sådan grad. Det jag kallar ”särskilda omständigheter” syftar på kultiveringsvägar som kultiverar den sekundära uranden, genom vilken någon kan få sig till att uppnå ett lugn på egen hand från första början. Men det är inte vår Dafas sätt att kultivera. Detta är ingen liten sak.

Som jag nämnde tidigare, när ni talar med andra med era egna mål i sinnet och vill ändra eller övertala dem, så kommer andra att ha svårt att helt acceptera dina ord, oavsett hur förnuftiga de är. Och inte heller kan orden röra människors hjärtan. Varför? Jag ska säga er: det beror faktiskt på att de orden ni säger innehåller alla era tankar. Era meningar har komplicerade tankar i sig, såsom era mänskliga känslor och begär, och till och med alla era mänskliga fasthållanden. Det gör era ord mindre kraftfulla och rätt utspädda. Människor ser dessutom ofta på saker från sina egna synvinklar när de säger saker till andra, och de kanske inte stämmer överens med kosmos Fa. Så i det avseendet saknar de Zhens kraft. När människor talar med andra lägger de dessutom till saker för att skydda sig själva så att de inte blir sårade. Med andra ord är avsikten bakom era ord då inte längre rena. Och som resultat blir era ord väldigt flyktiga. Men när ditt sinne verkligen kan bli lugnt, när dina fasthållanden blir mindre och mindre; eller när de störande tankarna blir färre och färre, då kommer du att märka att dina ord har kraft. Vad berodde det på att när jag talade om icke-handling så nämnde jag att ni inte borde blanda er i saker som man inte borde blanda sig i? Orsaken är att era ord redan har kraft och ord med kraft kan ändra på människor. Det spelar ingen roll om det verkar rätt att ändra, det du gör är kanske fel. Du känner inte till sanningen eftersom det som dina ögon ser är ytligt och eftersom du inte kan uppfatta karmiska orsaker från det förgångna. Ditt sinne kommer att bli allt renare när du når högre nivåer. Det som ditt tänkande frambringar då, och det du säger, kommer att vara ytterst rent. Ju renare och enklare det är, desto mer överensstämmer det med principerna på den kosmosnivån. Orden som du säger kan då genast tränga in i människors hjärtan, träffa deras tankar på djupet och träffa den mer mikrokosmiska delen av deras existenser. Blir då inte det kraftfullt?! Alltså, om du kan bli lugn så tyder den förmågan på att du har nått ett visst rike.

I vår kultivering ska vi uppfylla fordringarna i ett visst bestämt rike för att kunna nå det riket. Annars kan man inte komma dit. Det är anledningen till att man i vår kultivering måste göra sig av med mänskliga fasthållanden, att karma måste elimineras, att Fas krav måste uppfyllas och att jag ber er att läsa boken mycket och förstå Fa väl.

Jag har bara kort diskuterat detta ämne. Det här är en Fa-konferens. Ni har inte så många tillfällen till att träffa mig och ni har haft en massa frågor som stått på vänt som ni har velat få en chans att ställa till mig. Jag kommer därför att använda tiden som är kvar till att besvara era frågor. Men det är en sak som ni ska tänka på: en del (naturligtvis är de alla nya elever) har en fräck attityd när de ställer frågor, och visar inte tillbörlig respekt för sin Mästare. Naturligtvis, det handlar inte så mycket om att jag kräver respekt för läraren genom att upprätthålla gammalmodiga formaliteter, men jag är trots allt er Mästare och kommer att rädda er till ett högt rike. Det jag ger er är någonting som ni aldrig kan betala tillbaka i era eviga liv. Så jag hoppas att er ton blir en lärjunges. Okej, ni kan lämna fram era frågelappar.

Fråga: Efter Shakyamuni, Lao Zi och Jesus, hur många människor har uppnått Tathagatas zhengguo genom kultivering?

Mästaren: Allt som allt har det varit en hel del. Många människor efter Shakyamuni erhöll verkligen Dao; de lyckades med kultiveringen inom buddhismen. Och det fanns personer bland Jesus senare lärjungar och munkar som lyckades med kultiveringen. Naturligtvis finns det en massa kultiveringsvägar i Kina. Eftersom kultiveringsvägar inte är geografiskt begränsade var det i gamla tider också de i det västerländska samhället som kultiverade, och rätt många av dem lyckades. Det var inte med religionernas metoder som de lyckades. Men på senare tid har det varit ett fåtal som fulländades. I vårt samtida samhälle är antalet nära noll.

Fråga: Det nämns i Zhuan Falun [(Volym II)] att månen skapades av mänskligheten i en avlägsen tidsålder. Kan Läraren berätta för oss lite om anledningen och syftet på den tiden med att skapa den?

Mästaren: Alla här skrattar, eftersom det är så långt ifrån anledningen till att jag lär ut Fa. Du söker kunskap och låter din fantasi skena iväg. Och när din fantasi skenar iväg blir ditt tänkande mindre rent och lugnt. Men istället för att släppa de sakerna som du är fäst vid bland vanliga människor, frågar du mig om dem och blandar till och med ihop dem med Fa. Det är precis vad jag är orolig för när det gäller er alla. Inrikta ditt sinne på kultivering. Naturligtvis, jag kan svara eftersom frågan har ställts.

Förr i tiden var situationen aldrig lik den med dagens vetenskap. Så olika tiders människosläkten utvecklades naturligtvis på de sätt som gällde vid de tiderna. Människorna såg vid en tidpunkt de problem som nattmörkret gav människorna, och därför skapade de en måne däruppe för att ge Jorden ljus på natten. Det har inget att göra med kultivering. Det är inte det att jag inte vill berätta det för er. Det handlar om att vad jag än säger så kommer det att materialisera någonting, eftersom de saker jag säger blir till Fa. Så be mig inte att lättvindigt tala om saker av mänskligt intresse.

Fråga: Är tankens hastighet snabbare än ljusets hastighet?

Mästaren: Så är det förvisso. Den mänskliga tankens hastighet är mycket hög. Allteftersom din nivå höjs kommer du att genomtränga alla dimensionerna på nivåerna under dig. Lyssna noga på vad jag säger: när din nivå blir högre, när din gong genomtränger vilken dimension som helst på nivåerna under dig, så är det inte avhängigt av tidens begränsningar i de dimensionerna. Gong styrs av tanken. Eftersom du lever i den här miljön så är din gånghastighet, din bils hastighet och så vidare, varenda sak, begränsad av tiden i den här dimensionen. Tanken som människor sänder ut är snabb i denna mänskliga dimension. Om någon är en kultiverare så går han bortom denna dimensions begränsningar och hans tanke är extremt snabb. Samtidigt har vi sagt att en människas gong och alla förmågor som bärs i hans kropp kontrolleras av hans tankar. Så det innebär att när han tänker en tanke så kommer hans gong fram – så kraftfull är han. Jag har sagt att om förmågorna hos dem av er som har kultiverat till mycket höga riken inte låstes för er så kunde ni verkligen vända Himlen och Jorden uppochned på ett ögonblick. Så innan personen helt har nått upplysning är han absolut förbjuden att vara obegränsad medan han kultiverar på Jorden, det är absolut förbjudet. Det går bra om de människorna har mindre förmågor, den här dimensionen övervakas av den här dimensionens gudar och de gudarna kan kontrollera allt detta, så att personen inte kan störta Himlen och vända på Jorden. Men om någons förmågor är större så tillåts det inte. Mästaren måste också övervaka detta.

Fråga: I vårt kosmos, vilken sorts materia har den högsta hastigheten?

Mästaren: Du frågar om vetenskap. Att berätta det för dig vore att tillfredsställa ditt strävande sinne, och det vore detsamma som att öka på ditt fasthållande. Men om jag inte berättar det för dig, nåväl, du har ställt frågan.

Beträffande hastigheten i den här dimensionen som människor känner till nuförtiden så har den ännu större energi som människorna inte har upptäckt och kan utnyttja. Idéerna om vad som är störst och minst kommer alla från hur människor förstår det; de är förståelser inom området för vår mänskliga dimension och tidsfält. Storlek, så som människorna förstår det, existerar inte i detta kosmos. Så i kosmos, vad är snabbt – som du kallar det – är avhängigt av nivå. Till exempel, den hastighet med vilken en gud på mycket hög nivå talar, är ännu snabbare än ditt sinnes hastighet – till och med när den guden talar mycket, mycket långsamt. De ord som jag säger här och det jag just sade om att du har fasthållanden, har precis sagts, men i en viss dimension yttrades de faktiskt för hundratals år sedan. Så stor är skillnaden. Kosmos är bara otroligt ofantligt. Skillnaderna när det gäller tidsfält har format kosmos komplicerade dimensioner.

Faktum är att det att inte vara begränsad av tiden, är det snabbaste. Men människor kommer aldrig att riktigt förstå den verkliga innebörden i den meningen. Din idé, ”vilken sorts materia har den högsta hastigheten”, är en mänsklig föreställning och en mänsklig förståelse. Tiden är inte absolut ens i vår nuvarande dimension. Som ni vet nämnde jag i Zhuan Falun att en viss stjärna ser ut att vara 150 000 ljusår bort från oss. Men i själva verket diskuterade jag det bara med användande av vad människor kan förstå med vår samtida vetenskap. Det är egentligen inte så det är. Hur är det då? Låt oss tänka på det: det existerar olika tider i olika dimensioner. Inom Jordens rymd finns ett tidsfält, och allting finns inom den tidens gränser. Så snart en av människan tillverkad satellit kommer bortom vår atmosfär befinner den sig i ett annat tidsfält, vilket definitivt inte är detsamma som Jordens. Där finns också andra planeters tidsfält när den passerar förbi de planeterna. Ju större himlakroppen är, desto större är tids- och hastighetsskillnaderna inom den.

Det sägs att det tar 150 000 ljusår innan vi kan se de saker som händer inom Vintergatans system. Jag ska säga er att ni i själva verket kanske kan se dem om bara två eller tre år. Varför? För att ljusets hastighet också är avhängigt av tidsfältens begränsningar. När ljus genomtränger olika tidsfält blir dess hastighet “svisch –, svisch –, svisch –,” plötsligt snabb eller långsam. När det kommer hit till Jorden anpassar det sig till Jordens tidsfält och blir extremt långsamt. Det finns helt enkelt inget sätt att fastställa tiden på i kosmos utifrån detta tidsfält som Jordens invånare kan begripa. Mänsklighetens förståelse när det gäller sanning, materia, liv, kosmos och många saker, och även människans utveckling, är fel.

Fråga: Hur förklarar de stora upplysta från Buddha-läran detta kosmos ljus?

Mästaren: Vad är så fantastiskt med att bara se ljus?! Det finns många sorters ljus och de är olika på olika nivåer. Och hur, såväl som av vilken anledning ljus avges, varierar. Använd inte mänskliga tankar för att tänka på saker som är högre än människan. Jag skulle säga att om du vill kultivera så måste du läsa boken mer och studera Fa mycket. Vad du inte kan upplysa dig till och vad du inte vet, kommer allt att i framtiden bli synligt i Fa. Tänk på det: jag har sagt att varje föremål har energi – till och med molekyler har energi. Människor kan inte märka att molekyler har energi, eftersom de själva består av molekyler. Det är därför de inte kan märka det. Saker som har energi har ljus och kraft. Blås inte upp betydelsen av en liten sak. När Dafa-lärjungars mäktiga dygd visas, det kommer att bli strålande och fantastiskt.

Fråga: Kan vi publicera Mästarens artiklar i tidningar för att sprida Fa? Å andra sidan är jag orolig för att människor kanske skulle misstolka innebörden i artiklarna.

Mästaren: Det kommer de att göra, det kommer de alla att göra. Så det är bäst att inte göra det. Varför? Jag ska säga er: vår bästa metod för spridandet av Fa är att alla gör övningarna i grupp. Vi säger bara att vi inte vill utelämna dem som har ödesförbindelse. När jag talar om att sprida Fa ber jag inte hela mänskligheten att komma och erhålla Fa – det är inte alls tanken. Jag talar om att få människor med ödesförbindelse att komma och erhålla Fa. Idag kan jag lika gärna säga er alla tydligt: den metod för spridande av Fa som vi har anammat hela tiden är att ni gör övningarna utomhus. Ännu en sak är att ha våra Dafa-böcker till försäljning i offentlig bokhandel. Mina Fashen kommer att leda dem med ödesförbindelse till att köpa boken, och så snart de läser den kommer de och lär sig. Dessutom gör vi övningarna utomhus och Fashen kommer att ordna så att de hittar övningsplatserna och erhåller Fa. Genom en märklig kombination av omständigheter kommer de att ledas hit för att göra övningarna, eller också kommer de att hitta våra elever. Det är så vi har arrangerat det.

Ni vill att fler ska känna till den och ni har använt många, många metoder. Det är elevernas goda avsikter, jag kan se det. Och ni har gjort det bra. Men allt det är på eget initiativ, egna handlingar, så jag varken bifaller eller ogillar. I Fa är emellertid de Fa-spridningsmetoder som jag har överlämnat för Dafa dessa: vi gör övningarna utomhus i grupp, håller Fa-konferenser och har böcker till försäljning i bokhandeln. Människor med ödesförbindelse kommer att gå och köpa boken och de kommer att vilja kultivera efter att ha läst den. Och sedan kommer de att hitta oss på eget initiativ och lära sig. Det är så det är. Naturligtvis kommer elever ibland personligen att sätta ut annonser i tidningar för att informera andra om det. Det kan också låta många erhålla Fa. Jag motsätter mig inte det sättet, för det kan hjälpa dem med ödesförbindelse att bli medvetna om den. Jag säger bara att de bästa formerna för spridande av Fa är gruppövning och Fa-konferenser.

Fråga: Jag har gjort spridandet av Fa till en integrerad del av min kultivering, men Mästaren har sagt att spridandet av Fa inte har något att göra med att nå fulländning.

Mästaren: Att sprida Fa och att nå fulländning är naturligtvis två olika termer och begrepp. Men en sak bör nämnas: för dem som arbetar med att sprida Fa, om ni behandlar det som ett arbete och om ni, även om ni ofta arbetar hårt och anstränger er mycket med att göra det, vanligtvis inte läser boken mycket och inte har tid att göra övningarna, så kommer den sortens arbete oundvikligen att avvika från Fa. Med andra ord kommer ni inte att ha integrerat er kultivering med ert arbete. Ni gör verkligen arbetet med fasthållanden, och ni tänker inte på om de problem ni möter har att göra med ert xinxing eller om det sätt ni gör saker på överensstämmer med Fa eller en kultiverares standarder. Om du inte tittar inom dig själv på detta sätt, om du inte ser på det på det sättet, då är ditt arbete bara en vanlig människas arbete och du är bara en vanlig människa som gör arbete för Dafa. Åtminstone har du inte uppfört dig enligt en kultiverares standarder. Kultivering måste integreras med vårt arbete. När du råkar ut för en svårighet i ditt arbete ska du alltid kontrollera ditt eget xinxing och kunna undersöka dig själv. När du stöter på problem, se på dig själv och tänk: ”Varför blir det på det här sättet? Har jag gjort någonting fel? Är det något problem med mina tankar? Eller beror det på någonting annat?” Alltså, du ska hela tiden ställa krav på dig själv och utvärdera dig själv med en kultiverares standard. Du kultiverar verkligen när du behandlar dig själv som en kultiverare och inte bli det minsta slapp i dina tankar. Kommer ditt arbete då inte att vara integrerat med Fa? Om du kan fulländas beror på hur du kultiverar dig och om du kan nå det stadiet. Även om någon kanske kultiverar varje dag, huruvida han kommer att fulländas eller ej beror på om han kan nå nivån för fulländning.

Fråga: Jag läser Zhuan Falun varje dag men beträffande några delar av den, såsom ”Zhuyou-disciplinen”, ”Fasta”, ”Att stjäla qi” och ”Att samla qi”, så tror jag att det räcker att bara ha en allmän förståelse.

Mästaren: Jag ska säga dig att fastän jag använde de sakerna som exempel så var det jag talade om inte begränsat till det. Det jag talade om är Fas principer! Innebörderna bakom dem är oräkneliga, obegränsade, oändliga. Hur stort kosmos än är så är Fa inte mindre. Jag använder bara människornas mest världsliga handlingar, det ytligaste, enklaste språk och de lägsta formerna – människornas former – för att lära ut denna Fa. Poängen är att låta dig förstå och upplysas till dess gränslösa och oändliga inre betydelser. Så se till att du inte läser det selektivt. Du måste läsa Fa från början till slut utan att utelämna någonting. Var uppmärksam på det. Ordningsföljden är till stort gagn för din kultivering. Fa har en ordningsföljd, så du kan inte läsa den selektivt på det sättet.

Fråga: Är allt i en utövares omgivning omvandlat av Mästaren?

Mästaren: Den omgivande miljön är inte omvandlad. Allt som sker runtomkring dig under din kultivering är resultatet av ödesförhållanden före födelsen, det vill säga, det är din karmaåterbetalning såväl som belöningar för dina tidigare goda gärningar. Allting är resultatet av din godhet och dålighet. Jag använder dem för att låta dig kultivera. De är ingenting jag omvandlade. När du går igenom någon svårighet så stämmer det att du betalar karma, garanterat. Det som många elever ser i drömmar eller när de gör de lugna övningarna, är inte heller helt och hållet omvandlat. Mycket av det är någonting verkligt som visas, det är bara det att du inte ser det så klart.

Fråga: Mästare, kan ni vara snäll och avslöja några saker om er kultivering till de lärjungar som kommer att fulländas?

Mästaren: Du vill veta saker efter att du har fulländats. Jag ämnade berätta för er om min bakgrund. Med tanke på de rådande omständigheterna ser det dock ut som om det inte blir fullt möjligt. Och vad beror det på? Det beror på att människor i framtiden inte kommer att tillåtas känna till min existens. Så jag vill inte lämna efter mig min historia till människorna. När det gäller er, så snart ni har nått fulländning kommer ni att veta. Vid den tiden kommer det inte att finns ord nog för att beskriva er Mästares storhet! (Applåder)

Jag har ägnat mina yttersta omsorger inte bara till er utan till alla liv. Jag har nästan uttömt allt som var mitt för alla liv. Naturligtvis är den sortens uttömmande inte som ni förstår det, där det inte finns någonting kvar. Jag har ofta sagt att jag i denna Fa har fört in allt som kan låta er kultivera och gå framåt, och allt som ni kan uppnå genom kultivering. Fastän ni är i olika riken kan ingen av er riktigt förstå tyngden i mina ord. Ni kommer att erhålla allting så länge ni kultiverar. Men vet ni hur många av mina saker som ingår i det som ni erhåller? (Applåder) Naturligtvis vill jag inte tala om dessa saker som rör mig. Jag vill bara berätta för er att ni ska värdesätta det här åtagandet som er Mästare utför! Ni måste göra bra ifrån er i kultiveringen. Missa inte denna chans.

Fråga: När kan vi få Dafa översatt av västerlänningar?

Mästaren: Zhuan Falun kommer snart att bli tillgänglig. Den franska versionen kommer snart att skickas till förlaget för tryckning och den engelska versionen finns redan tillgänglig. Den tyska versionen finns i bokhandeln nu; många bokhandlar verkar ha den. Beträffande versioner på andra språk så är tydligen de italienska och spanska översatta och den ryska finns tillgänglig. Det är situationen för de västerländska språken. Och det finns folk som översätter till ytterliga andra språk. Personligen bryr jag mig mycket om den här saken. Ofta är orsaken att förutsättningarna ännu inte är mogna i många avseenden. Och det finns störningar från olika källor som ni inte är medvetna om. Så det har dragit ut på det.

Fråga: Eftersom xinxing-kultivering är ytterst viktigt, varför nämner Mästaren ändå kultiveringsnivåer och gudomliga krafter i boken?

Mästaren: En massa frågor ställs av nya elever. Läs åtminstone boken innan du frågar! Kultivering och Buddhas förmågor är oskiljbara. Så jag talar bara om de sakerna allmänt i termer av grundläggande sanningar och Fa-principer, och detta låter dig förstå. Jag tar ett exempel för att låta kultiverare förstå resten – det är anledningen. Det handlar inte om att jag ber dig att inte sträva efter de sakerna, men jag berättar om dem för dig. De sakerna kan inte separeras från Buddha-Fa-kultivering. Vad du strävar efter och Fa-sanningar som du ska förstå är två helt olika saker; gudomliga krafter är en manifestation av en aspekt av Buddha-Fa. Din oförmåga att se hur extraordinära Buddha-Fas gudomliga krafter är kommer sig av att du läser boken med ett mänskligt sinne. Du läser bara de sakerna som du tycker om. Du läser inte, och till och med avvisar, det som ditt mänskliga tänkande inte begriper. Det är just därför du inte kan gå framåt.

Fråga: Varför anses homosexualitet vara omoraliskt?

Mästaren: Tänk på det alla: är homosexualitet ett mänskligt beteende? Himlen skapade man och kvinna. Vad var syftet? Att producera framtida generationer. En man som är med en man, eller en kvinna med en kvinna – det krävs inte mycket tänkande för att veta om det är rätt eller fel. När mindre saker görs oriktigt så säg att personen gör fel. När stora saker görs oriktigt så handlar det om att människor inte längre har människors moralkod, och då är de ovärdiga att vara människor.

Låt mig säga er varför dagens samhälle har blivit sådant som det är. Det kommer sig av att det inte finns någon upprätt Fa till att hålla människor i schack. Denna Dafa lärs ut precis i den mest kaotiska miljön, vid en tid då ingen religion kan rädda människor och där omständigheterna är sådana att ingen gud längre intresserar sig för dem. Fa är allsmäktig. De bästa tiderna skulle inte kräva att en sådan stor Fa lärdes ut. Endast under de värsta tiderna kan Fas kraft manifesteras. Det finns också andra orsaker.

Fråga: Vad beror det på att homosexuella anses vara dåliga människor?

Mästaren: Jag ska tala om för er att om jag inte lärde ut denna Fa idag så skulle gudarnas första mål för förintelse vara homosexuella. Det är inte jag som skulle förinta dem, utan gudar. Ni vet att homosexuella har funnit legitimitet genom att homosexualitet förekom i det antika Greklands kultur. Ja, det fanns liknande fenomen i den antika grekiska kulturen. Och vet ni varför den antika grekiska kulturen inte längre finns? Varför är antikens greker försvunna? För att de hade degenererats i en sådan utsträckning, så de tillintetgjordes.

När gudarna skapade människan föreskrev de standarder för mänskligt beteende och leverne. När människor överskrider de gränserna kallas de inte längre människor, även om de fortfarande antar människans utseende till det yttre. Så gudar kan inte tolerera deras existens och de kommer att tillintetgöra dem. Vet ni varför krig, epidemier och naturliga och av människan orsakade katastrofer inträffar i världen? De finns just för att människor har karma, och de händelserna sker för att ta bort den. Oavsett hur underbar en period kan bli i framtiden så kommer det fortfarande att finnas krig, epidemier och naturliga och av människan orsakade katastrofer på Jorden. De är ett sätt att eliminera karma åt människor. En del som har syndat kan få sin karma eliminerad genom att den köttsliga kroppen dör och genom lidande, och därefter kommer de att vara fria från den karman när de reinkarnerar. Deras liv dör i verkligheten inte och de reinkarnerar igen. Men den karma som en del har ackumulerat är för stor och då kommer deras existens grundläggande element att påverkas och förintas. Homosexuella inte bara bryter mot de standarder som gudar fastställde för mänskligheten, utan skadar också det mänskliga samhällets moralkod. I synnerhet kommer det intryck som det ger barn att vända framtida samhällen till någonting demoniskt. Det är vad det handlar om. Den sortens förstörelse handlar dock inte bara om att försvinna efter att de har förintats. Den personen förintas lager för lager med en hastighet som verkar rätt snabb för oss, men i själva verket är extremt långsam i det tidsfältet. Om och omigen blir man förintad på ett ytterst plågsamt sätt. Det är fruktansvärt skrämmande. En människa ska leva på ett upprätt sätt, leva hedersamt som en människa. Han ska inte ge utlopp för sin demon-natur och göra vadhelst han tycker om.

Fråga: Jag vill uppnå zhengguo. Mitt mål är inriktat på Arhats guowei. Jag har inte tagit initiativ till att hjälpa dem som inte har någon ödesförbindelse med mig, och det innefattar att sprida Fa. Har jag gjort fel?

Mästaren: Det har du. Det är ditt mänskliga tänkande på ytan. Vet du? För var och en av er, vad gäller vart ni ska kultivera, hur mycket ni kan uthärda, hur stor dygd ni har och vilken materiell grund ni har, så har jag arrangerat det mycket bra för er. Du vill arrangera kultiveringsvägen åt dig själv, men det kan inte hålla, och inte heller skulle någon godkänna det. Varför vill du nöja dig med på Arhats nivå? Det beror på att du för tillfället bara kan förstå Fa så långt. Du har många fasthållanden som du är ovillig att släppa. Det kan bara sägas att du tänker på det sättet för att det är vad du begriper av Fa. I framtiden, när du förstår Fa på en högre nivå – när du har ökat antalet gånger som du har läst Dafas böcker – kommer du definitivt att ändra ditt tänkesätt. Du kommer att känna att du inte borde ha ställt den här frågan, och vid den tiden kommer du att känna dig generad. Just nu kan jag bara säga dig att det representerar var du är just nu, så jag klandrar dig inte, men ditt beteende är inte rätt. Om du släpper på kraven på dig själv kommer de fasthållanden som du är ovillig att släppa att göra det svårt för dig att gå flitigt framåt.

Fråga: Jag var mycket engagerad och flitig när jag började på den här kultiveringsvägen. Men för inte så länge sedan tvivlade jag plötsligt på Dafa. Jag har om och omigen gjort misstag och har inte kunnat klara testerna. Är det här tankekarma eller demoniska störningar?

Mästaren: Varför ber jag dig att återvända till ursprunget och det sanna? Vad är syftet med att återvända till det sanna? Det är för att återvända till det som är ditt sanna jag. Människor har många fasthållanden, alla sorters föreställningar och alla möjliga känslor och begär. Alla dessa tankar finns i ditt huvud, men ingen av dem är du. Jag har sagt att denna dörr är vidöppen och att endast ditt hjärta spelar roll. Det hänger bara på personens hjärta huruvida han kan kultivera och huruvida han fortfarande kan ha tanken och avsikten att återvända till sitt ursprung och sanna jag. Så jag säger dig att allt som stör ditt tänkande kanske inte är du. När det gäller en del människor som inte kan ge upp sina egenintressen när dessa står på spel bland vanliga människor, eller dem som inte kan avgöra vilka tankar som är deras och vilka som inte är det, och som till och med tror att de där dåliga tankarna är deras, så kommer vi definitivt inte att fortsätta att se efter dem. Varför? För att de har tagit de där dåliga tankarna för att vara dem själva, och dessa våra saker ska inte ges till de där dåliga tankarna.

Fråga: I Zhuan Falun nämns att stora upplysta bygger detta kosmos i enlighet med sina egna egenskaper.

Mästaren: Jag kan säga dig att en massa människor har läst [och undrat över] detta stycke. Det syftar på saker som hände i kosmos på olika nivåer i de gigantiska himlakropparna som omfattar alla kosmos. Himlakropparna är helt enkelt ofantliga. Vad jag diskuterade handlade inte om alla himlakroppar. Stora upplysta på olika nivåer i himlakropparna upplystes till olika sanningar i kosmos Dafa, och till och med vad stora upplysta på samma nivå upplyses till var olika. När en del kosmos av olika storlek inom de ofantliga himlakropparna börjar visa tecken på degenerering, kommer stora upplysta som har upplysts till en hög nivå och till upprätta lagar, att bygga ett nytt kosmos på den nivån. Detta syftar inte på den större, oerhört ofantliga himlakroppen som omfattar oräkneliga kosmos på olika nivåer.

Fråga: I artikeln ”Ett samtal med tiden” nämns en Gud. Hur ska vi förstå begreppet Gud och hur skiljer det sig från en Buddha eller Dao? Vilken relation har den till de ursprungliga gudarna?

Mästaren: Alla i kosmos som har förmågor som går bortom dem som vanliga människor har, är gudar. De mikrokosmiska, men enorma varelser som uppfyller luften är oräkneliga och formlösa gudar, det är tanken. Gudar finns i varierande riken och är av varierande typ. Är inte Buddhor gudar? Är inte Daos gudar? Sammantaget kallas de gudar. Det är bara det att de alla har sina egna kultiveringssärdrag och utseenden, samt att de har format sina egna unika saker. Så en kallas Dao, en annan kallas Buddha, och ytterligare en kallas Gud. Allting i kosmos har tankar och liv. Kan man säga att de inte är gudar? Tiden i varje dimension bestämmer de förändringar som sker i alla substanser i den dimensionen. Kan man säga att tiden inte är en gud? Den vet alla tankar som alla de liv har som är under dess kontroll. Om den vill tala så kan den tala; om den vill anta mänsklig form så kan den göra det. Skulle du inte säga att den är en gud? Människor tror att tiden bara är ett begrepp. Solen går upp och går ned, människor märker ut några punkter och sätter några siffror på en klocka – och det ska vara tiden. Det, tillsammans med solens uppgång och nedgång, är det sätt som tiden uttrycks på i det vanliga mänskliga samhället. Men jag kan berätta för er att till och med solens uppgång och nedgång och Jordens bana runt solen, är bestämt och arrangerat – utan avvikelse – av den här dimensionens tid.

Fråga: Jag är fast besluten att nå fulländning. När Läraren slutar undervisa om Fa, kommer jag fortfarande att vara skyddad av Lärarens Fashen?

Mästaren: Jag har faktiskt slutat att lära ut Fa. Perioden med min systematiska Fa-undervisning är förbi. Nu är jag bara här för att delta i Fa-konferensen och besvara en del frågor åt er medan jag är här. Koordinatorerna från assistentcentret vill alltid att jag ska tala om djupare saker och berätta lite mer för er. Att jag undervisade om Fa var tidigare det viktigaste. Idag är det er kultivering och förbättring som är viktigast. Hur skulle det kunna vara så att inga Fashen såg efter dig? När mina Fashen inte längre ser efter dig så har du nått fulländning.

Fråga: En del nya elever som just har erhållit Fa vill verkligen höra och se på audio- och videobanden med Mästarens Fa-föreläsningar i Nordamerika innan 1998. Skulle det vara okej?

Mästaren: Det finns nu en bok med mina Fa-föreläsningar från tiden då jag först kom till USA. Att läsa boken kommer att gagna din förståelse av Fa mycket. Videorna, å andra sidan, är kanske inte direkt relevanta för dig eftersom jag vid den tiden talade utifrån de specifika situationer som eleverna i publiken hade. Böckerna är däremot lämpliga för en allmän publik, eftersom de har blivit omorganiserade. Kanske har du dessutom sett från videorna något mycket speciellt när jag håller Fa-föreläsningar. När jag talar, och talar och talar, så byter jag plötsligt ämne och börjar tala om någonting annat. Kanske har ni alla märkt det. Varför gör jag det? För att medan jag fortsatte upptäckte jag att eleverna hade fattat det medan jag talade. De förstod det innan jag hade slutat tala. Så, nåväl, jag slutade diskutera det och övergick till någonting annat. Eftersom det händer ofta i mina videor så är det, i fråga om många saker, kanske inte nödvändigtvis bättre för dig att se på videor än att läsa boken. Att läsa boken skulle vara bättre för dig, det är vad jag menar. Att både boken och videon finns samtidigt blir till en störning. Därför, så snart böcker från Fa-föreläsningarna i olika regioner är publicerade, ska alla inspelningarna och videor raderas, och det är för att skydda Dafa. Det som någon inte kan släppa är mänsklig qingii.

Fråga: Min fru och jag utövar båda Dafa. För några månader sedan drömde vi, den ena efter den andra, båda om en otroligt vacker stor fågel. Fågeln försvann efter att den kommit in i min kropp, medan min fru hörde fågelläten. Vad betydde det?

Mästaren: Det är bara en fågel. I era reinkarnationer livstid efter livstid kan till och med en gud som kommer ner från en mycket hög nivå, reinkarnera som människa i en livstid och som ett djur i en annan. Det är så det är i människovärlden. Det första du ser i begynnelsestadiet av din kultivering är antagligen din ursprungliga form eller en bild av den tidigaste platsen du någonsin var på. Det kunde vara i form av en människa, ett djur eller det ena eller andra. Fåglar i Himlen är också gudomar.

Fråga: Kan kultiverare ta kosttillskott.

Mästaren: Du har inte läst boken, du har helt enkelt inte läst boken. Tänk på det alla: en kultiverares kropp skulle inte kunna utveckla gong om den var sjuk. Alltså, din orena kropp skulle inte passa för kultivering. När du kultiverar måste din kropp renas tills den är absolut ren, och först då kan den börja utveckla gong. Så jag har sagt att vi inte håller på med botande. Men jag kommer att rena sanna kultiverares kroppar, och den sortens kropp är fri från sjukdomar. Vi avser att uppnå den sortens kropp som finns i en Buddhas rike. Kan du uppnå det genom att ta kosttillskott? Definitivt inte. Så varför ta dem? Det är inte så att de där produkterna är något läckert och värt att prova för dess läckra smak. Vi gör din kropp renare och renare under kultiveringsförloppet för att få den att gradvis nå det naturligaste och mest optimala tillståndet. Det är något som man inte kan åstadkomma genom att ta medicin. Hyser du inte fortfarande tvivel rörande kultivering om du tar medicin eller äter kosttillskott? Du ser dig helt enkelt inte som en kultiverare. Är det inte orsaken? Om du inte ser dig själv som en kultiverare, hur ska vi kunna göra det? Låter vettigt, eller hur? Vare sig det är kinesisk örtmedicin eller västerländsk medicin så är det likafullt medicin, garanterat. Ditt mål är bara att få en frisk kropp, men vår kultivering uppnår något långt bortom detta. Jag har beskrivit hur dessa saker fungerar. Så hur tycker du att det ska hanteras?

Fråga: Vi är lärjungar som kommer från Kina. Det var fem andra personer som inte kunde ta sig hit av olika anledningar. Var den demoniska störningen för stark eller var det arrangerat av Mästaren att de inte kunde komma?

Mästaren: Jag ville inte ens låta er fem komma. Varför? Som jag just sade var Fa-undervisningen tidigare det viktigaste, medan er kultivering och förbättring är viktigast idag. Fokusera helt på kultivering och kultivera stadigt och gediget – det är avgörande. Med hjärtat ostadigt, att vilja hitta mig, att önska få lyssna till mina föreläsningar om Fa, att jaga mig överallt… det gagnar inte din kultivering alls, inte det minsta. När Fa-konferensen skulle hållas i Singapore ville många från Kina åka dit. Då sade jag till Dafas huvudförening: ”Ni ska föra detta vidare: Säg till assistentcenter i varje region att meddela eleverna att de inte borde resa runt, eftersom det inte är till någon nytta.” Från början ordnade Fashen stegen i din kultivering för den här tidsperioden. Men du har bringat det i oordning. Det är mycket möjligt att en del av era fasthållanden skulle ha tagits bort under denna tid som var avsedd för din kultivering, men det som borde ha förbättrats har i ett visst avseende blivit stört. Det är anledningen. Betrakta inte alla era fasthållanden vid att insistera på att göra saker som ni inte kan göra, som demoniska störningar.

Fråga: Min make har aldrig gjort övningarna, men han har läst Zhuan Falun en gång och tittat på videor med Mästarens föreläsningar. Men hans himmelska öga har öppnats och han har till och med fjärrsyn.

Mästaren: Det beror på hans ödesförbindelse. Hans medfödda grund kan vara mycket bra, vilket gjorde att hans himmelska öga öppnades så snart han läste boken. Vad beträffar huruvida han studerar eller huruvida han kultiverar, så har alla i detta komplicerade samhälle blivit ytterst komplexa. Innan ni alla här i publiken kom till människovärlden såddes vid någon tid i det förgångna, i djupet av ert hjärta och er själ, de frön som gjorde att ni skulle erhålla Fa idag. Jag har letat efter och hittat er många gånger i det mänskliga samhället och satt märken på er. Alla dessa saker spelar en stor roll, men ingen av dem kan minska era mänskliga fasthållanden. Och ingen av dem kan få er att känna så som ni gjorde när ni stötte på Fa: ”Åh, jag har väntat i så många år. Jag har kommit bara för att erhålla den.” Många har inte längre den känslan och det får till följd att de kultiverar av och till och inte är flitiga. En del personer som har ödesförbindelse och har erhållit Fa kan fortfarande inte göra sig av med sina fasthållanden. Det finns alla sorters scenarier. När ödesförbindelsen upphör är det slut.

Fråga: Mästare, när ni talade om 卍(svastika)-symbolen sade ni: ”Ovanför Tathagata, till det dubbla, då finns det två 卍-tecken…” Syftade ni då på att höjden på en persons gong-pelare var dubbelt så hög som Tathagatas?

Mästaren: Jag syftade på en persons xinxing och mäktiga dygd. Gong är bara en manifestation av det. Det går bra att förstå det som en persons gong-pelare också. Men det måste vara gong-pelaren efter att en person fulländats. Med andra ord måste höjden på gong-pelaren efter fulländning vara dubbelt så hög som Tathagatas. Gong-pelaren som utvecklas i kultiveringsprocessen räknas inte. Det beror på att den inte är färdig, ty andra delar av dig har ännu inte fulländats. Så det är bara en existerande energiform. Men i en bemärkelse representerar den din nivå eller ditt xinxing under kultiveringen.

Fråga: När lärjungarna under Singapores Fa-konferens applåderade använde Mästaren oftast båda händerna i heshi-positionen, ett tecken på erkännande. Men när ni gav Fa-föreläsningar tidigare använde ni oftast en hand för att visa erkännande. Vilken djupare betydelse finns det i detta?

Mästaren: Jag använder en hand inför mina lärjungar. Men det finns en sak: när jag ser allas rena hjärtan och att de flitigt och ständigt går framåt blir jag verkligen glad och då använder jag gärna båda händerna. Normalt använder en mästare en hand inför sina lärjungar.

Fråga: Jag har hört att när någon kan recitera Zhuan Falun så kan han för alltid bära Dafa med sin huvudurande, oavsett om han fulländas eller ej.

Mästaren: Vem skulle vilja enbart komma ihåg Fa men inte fulländas? Varför memorerar du boken? Är det inte för att nå fulländning? Att memorera Zhuan Falun hjälper dig att förbättra dig, eftersom både den mikrokosmiska delen av din kropp och den mänskliga delen på den yttersta ytan memorerar den tillsammans. Men hur du än memorerar den – och detta gäller även för dem som har memorerat den mycket bra – så kommer du vid en viss tidpunkt plötsligt att upptäcka att du inte kan recitera den. Varför? Det beror på att huvuddelen av dig, den delen som memorerade den, avskiljs från dig efter att den har uppnått standarden. Du känner det plötsligt som: ”Åh, hur kommer det sig att jag inte kan recitera den längre?” Det beror på att den delen som är godkänd har avskilts och den mänskliga ytan kan inte längre recitera alltihop, för den har glömt det. En del glömde mycket, en del glömde mindre. Sådana situationer förekommer.

Många av er har upplevt en situation där ni periodvis hör bra eller ert himmelska öga periodvis ser saker klart. När kan någon se klart eller se som bäst? Det är när han kultiverar verkligt bra på ett visst stadium, när avskiljningen inte har skett och han just håller på att uppnå standarden. Han kan se klart, höra skarpt med sina öron och hans kropp är känslig. När väl avskiljningen sker upptäcker han att han har förlorat det stadiet och han tänker: ”Beror det på att jag har sjunkit ner? Vad beror det på att saker och ting inte är lika bra?” Det beror inte på att du har sjunkit ner. Det beror på att den delen av dig som har kultiverat klart har avskilts och det som är kvar är den delen som ännu inte har kultiverat klart och som ska fortsätta att bli kultiverad. Så ni är känsliga från tid till annan. Så är det. Detta händer endast när man utövar Dafa.

Fråga: Är det så att när man kultiverar till högre nivåer så sover man mindre?

Mästaren: Så är det inte. Det har att göra med förändringarna och höjningen av era tankars partiklar. Men det sker faktiskt periodvis. Det ämne som jag just talade om involverar också denna faktor. På ytan kommer ni att återvända till det normala tillståndet när den välkultiverade delen av er avskils från er. Det är vad ni kommer att uppleva hela vägen ända tills ni fulländas. Allt detta låter er leva som vanliga människor. Men er mänskliga sida kommer att bli svagare och svagare. Och om ni håller er till höga standarder kommer ni kanske att uppföra er bättre och bättre bland vanliga människor. Det är så här det är.

Fråga: Tiden är knapp, men jag kan fortfarande inte sitta i dubbellotus. Hur kan jag göra bättre ifrån mig?

Mästaren: Var inte orolig. Ingen säger att tiden inte räcker till. Jag har aldrig sagt någonting sådant som att det inte finns tillräckligt med tid. Jag ber er att skynda på att kultivera och ni ska bara fokusera på att utöva. Men du ska också veta att du måste ha strikta krav på dig själv – det är vad jag menar. Hursomhelst, de som absolut inte kan vika sina ben till positionen är mycket, mycket sällsynta. Det finns några vilkas urandar i Himlen inte antar en människas utseende, utan utseendet hos andra gudar som inte viker sina ben till lotuspositionen. Kanske spelar den faktorn in. Men eftersom ni har en mänsklig kropp, en köttslig kropp idag, tror jag att ni alla kan vika era ben till positionen, utom när det gäller de ytterst unika fallen. Jag ska uttrycka det lättsamt. Av dem som sitter här har många verkligen kultiverat rätt bra. De där Bodhisattvorna i himlen håller för munnen och skrattar åt dem bland er som inte kan ta upp era ben och säger: ”Titta på de där kultiverarna som fortfarande inte kan ta upp sina ben.”

Fråga: Kan Mästaren vara snäll och tala om begreppet fasthållanden?

Mästaren: Vilken är anledningen till att människor inte kan se kosmos sanning? Varför är den här dimensionen en illusion? Jag säger er alla att bland vanliga människor gäller följande: vad ni ser och vad ni kommer i kontakt med i det vanliga mänskliga samhällets dimension, tillsammans med den kunskap som man har lärt sig bland vanliga människor, allt det kommer att begränsa och stänga in er. När er kunskap om den här dimensionen ackumuleras, när er förståelse beträffande allt i den här dimensionen blir klarare och klarare, och när det verkar som om ni blir allt mer medvetna, så stänger ni faktiskt av er själva mer och mer. Vad ni anser vara sanningen i denna de vanliga människornas dimension kan i verkligheten mycket väl vara fel eller det motsatta. Så ni kommer inte att se kosmos sanning om ni inte släpper de där förståelserna från det vanliga mänskliga samhället. Särskilt de där sakerna som vi som människor inte kan avstå ifrån för att överleva, för att skydda oss eller för att gagna oss själva mer, kallar jag alla för fasthållanden. De fasthållandena är precis som ett stort kraftigt hänglås som låser in er. Ni måste öppna varje hänglås när ni går framåt på er väg. Om ni inte gör det kommer de att låsa in dig och vilseleda dig, och ni kommer inte att se sanningen. Och om ni inte klarar att öppna de där låsen när ni är på vägen som för er tillbaka till ert ursprung och ert sanna jag, kommer ni inte att kunna fortsätta framåt. Det är det som är en prövning. Allting som ni är fästa vid är era hinder. Dessa prövningar som ni möter i kultiveringen är faktiskt era egna svårigheter. Poängen med att jag använder dem är att öppna låsen på era fasthållanden, att låta er se sanningen och att få ert sinne att höjas.

Fråga: Hur ska vi förstå detta att göra sig av med alla fasthållanden?

Mästaren: Det betyder att släppa de fasthållanden som inte kan lösgöras i den vanliga mänskliga dimensionen, eftersom det sätt som ni kultiverar på idag är annorlunda än alla tidigare sätt. Jag visste att många, många människor skulle komma och lära sig det, och att ett samhällsfenomen skulle uppkomma. Ännu fler kommer att lära sig det i framtiden. Då kommer det här samhällsfenomenet som uppkommer – de massor som kultiverar – att ha stor påverkan på samhället. Om alla skulle kultivera med sina förmågor olåsta och om alla skulle gå runt och göra övernaturliga saker, skulle samhällets hela ansikte förändras. Och då skulle det istället för att likna ett mänskligt samhälle likna ett gudasamhälle. Det får inte hända. Eftersom det mänskliga samhället är just sådant som det är, drar vi fördel av den här miljön och kultiverar i den. Inte nog med att vi inte stör den här miljön, vi måste samtidigt anpassa oss till den medan vi kultiverar, eftersom ni inte skulle ha något sätt att kultivera på om ni inte anpassade er till den här miljön. Det tillvägagångssätt som vi har anammat idag är sådant. Nu finns det över 100 miljoner människor som utövar Dafa. Det skulle inte fungera om de alla lämnade sina hem för att bli kristna munkar eller buddhistmunkar. Det kommer att bli ännu fler i framtiden. Vad skulle hända med detta samhälle? Vem skulle ge er mat om alla kom för att kultivera? Det skulle inte fungera. Så vi ska anpassa oss så mycket som möjligt till det vanliga mänskliga samhället. Vi använder de vanliga människornas typ av samhällsform för att kultivera. Så vi måste anpassa oss.

Ni ska alla ha ett jobb, en omgivning, till och med en familj, och en massa släktingar i det vanliga mänskliga samhället. Alla aspekter av dessa saker speglar vår förmåga att anpassa oss till konventionerna i det vanliga mänskliga samhället. Samtidigt skapar de bra möjligheter för oss att kultivera och de förser oss med en miljö för kultivering, för ni kultiverar bland vanliga människor. Då, eftersom ni kultiverar bland vanliga människor, anpassar vi oss så mycket som möjligt till sättet i det vanliga mänskliga samhället när det gäller att handskas med materiella saker eller materiella ägodelar. Men en sak ska påpekas: Ni är inte likadana som andra. Eftersom ni är kultiverare är era hjärtan och sinnen inte fästa vi de sakerna. Ni kan ha en massa pengar, en familj, egendom – ni kan ha en massa saker. Men ni måste släppa fasthållandet vid dem. Det är ert sätt att kultivera.

Att släppa totalt, som vi diskuterade här, innebär inte att man måste ge upp materiella saker för att det ska räknas som att släppa. Tvärtom, om man ger upp alla materiella saker, men inte har släppt dem i hjärtat och sinnet, om ni är motvilliga mot att skiljas från dem, om ni inte kan kapa av dem, eller om ni till och med tänker på dem ofta och ibland låter det påverka er kultivering, då skulle jag säga att det inte är att släppa utan att vara tvingad att släppa. Så att ytligt ta materiella saker lätt är en formalitet. Som jag ser det är den verkliga anledningen till att man kan stiga uppåt genom kultivering att det mänskliga hjärtat och sinnet genomgår en förändring. Bara om en människas hjärta och tankevärld har nått standarden har han verkligen höjt sig i kultivering. Vi tar mycket lätt på materiella ting. Det spelar ingen roll om ni har dem eller inte. Det avgörande är om ni kan släppa fasthållandet och om ni kan höja er – det är det mest avgörande. Dessutom är hela vår kultiveringsform arrangerad för kultivering bland vanliga människor och det gör att vi kan gå framåt flitigt samtidigt som gong inte sjunker ner igen. Alla arrangemangen överensstämmer i alla avseenden med den här kultiveringsformen som vi har idag. Så när jag först började undervisa om Fa för flera år sedan sade gudarna att det här är en ”Fa med hög dygd”. De tyckte att den är verkligt bra.

Fråga: Borde metoderna för spridande av Dafa anpassas till att passa européer?

Mästaren: Det är utmärkt om en kultiverare som har erhållit Fa har en sådan önskan och tänker på hur man ska sprida den och låta fler lära sig den. Oavsett om det är i Europa eller i Östern, oavsett hur ni sprider den, så kommer det att bli svårt för dem som inte har ödesförbindelse att komma och lära sig den. Vilka människor har ”ödesförbindelse”? Jag har diskuterat ödesförbindelse tidigare. Hur ska vi då hitta dem som har ödesförbindelse? Låt säga att ni sätter ut en annons i tidningen och söker efter: ”Den som har ödesförbindelse?” Det skulle inte fungera. Men det finns en punkt som alla måste vara klara över. Antagligen vet alla våra elever innerst inne att det finns en del som omedelbart känner sig träffade när ni nämner orden ”Falun Gong” eller ”Zhuan Falun”, och dessa vill genast lära sig den. Det är mycket möjligt att de har ödesförbindelse. En del människors hjärtan rörs inte hur mycket ni än pratar med dem, och det är mycket möjligt att de inte har ödesförbindelsen.

Så beträffande hur man ska sprida den och metoderna för att sprida den, så är faktiskt bästa sättet att våra elever gör övningarna på allmänna platser så att de som har ödesförbindelse kan hitta dem. Ett annat är att göra våra Dafa-böcker tillgängliga i olika etniciteters och länders bokhandlar. Jag har oräkneliga Fashen som omedelbart kan se vem som har ödesförbindelse och vem som ska erhålla Fa. Om vi har böcker i bokhandlar och våra elever gör övningarna i parker, kan Fashen hitta dem med ödesförbindelse och få dem till att leta efter denna Fa. Det kommer att uppstå en del svårigheter om vi saknar denna sorts miljö. Men vilken metod som än används så kommer någon med ödesförbindelse att hitta boken och tycka att den är bra när han läser den. Eftersom han har ödesförbindelse kommer han definitivt att tycka att den är bra och leta upp det, och eftersom det finns de som gör övningarna i parkerna kommer han genast att hitta oss. Alltsedan den tid då jag först började lära ut Fa har många människor erhållit den på det sättet. Med det finns även många som har hört talas om den från våra elever. Dessa tyckte att den var verkligt bra och sade till sina familjemedlemmar att komma och lära sig den. Om de inte tyckte att den var bra skulle de definitivt inte ha sagt till sina familjemedlemmar att komma och bli duperade. Det var just för att de tyckte att den var bra som de sade till familjen att komma och lära sig. Sedan tyckte deras familj att den var bra och de sade till vänner och släktingar att komma och lära sig. Människor blir starkt påverkade när elever själva talar om sina personliga upplevelser och hur de känner sig. De skulle inte ljuga för sin egen familj och inte heller skulle de ljuga för sina vänner. Så deras vänner tror på den. Och om de sedan tror på den kommer de också för att lära sig och få sina egna upplevelser. Det är på det viset Dafa sprids.

Men med det sagt så finns det ett litet antal som erhöll Fa från att ha sett artiklar som våra elever hade satt in i tidningar och tidskrifter. Jag sade igår att jag inte motsätter mig att man erhåller Fa på det sättet. Men vilket problem skulle kunna uppkomma i detta scenario? Det är att inte bara den högsta sortens människor kommer, utan också den lägsta. Därför har de som kommer olika mål och många olika sinnestillstånd, och det är orsaken till att en del utövar en tid och sedan går sin väg. De kan mycket väl vara bland den lägre sortens människor. Kanske de inte vill erhålla den, eller också ska de inte erhålla den. Så är det ofta. Och det är en god sak om elever skriver artiklar själva eller sätter in information i tidningar. Jag motsätter mig inte det, eftersom det trots allt faktiskt hjälper människor med ödesförbindelse att komma – bättre människor kommer att se tidningen och komma. Därför kan det vara effektivt. Men det finns bara två allmänna metoder: en är att vi har boken i bokhandlar och att vi har övningsplatser, så att Fashen kan ta människor dit och hitta dem; den andra är Fa-konferenser och att våra elever berättar om sina upplevelser för familjen. Det är huvudsakligen med de här två metoderna som det kommer fler, och de är av hög kvalitet. Beträffande att använda andra metoder, de må vara österländska eller västerländska, så tycker jag att de fortfarande är de två huvudmetoderna. Folk i många regioner har i begynnelsestadiet ännu ingen förståelse rörande Falun Gong så vi presenterar den för människor genom att skriva artiklar i tidningar eller tidskrifter och liknande. Naturligtvis sprider det också Fa, garanterat.

Fråga: Jag är kaukasier. När ni stöter på en prövning, ska ni ta den eller släppa den?

Mästaren: ”När ni …” Det syftar på mig, eller hur? Det är något jag skulle vilja säga er alla. Det är en mycket bra fråga. Jag tror det är dags att klargöra något för alla.

Jag kan berätta för er att hur många människor som än utövar Dafa idag eller hur många elever eller lärjungar jag än har, så är ni alla kultiverare. Ingen är undantagen. Så ni kultiverar alla. Oavsett om ni kultiverar bra eller dåligt, flitigt eller inte, eller om er nivå är hög eller inte, så måste ni alla hålla er till strikta krav när ni kultiverar och behandla er själva som kultiverare. Jag är emellertid inte här för att kultivera. Ni måste vara klara över den här distinktionen. Jag har inte mina egna svårigheter, och inte heller har jag sådana kultiveringsfaktorer som era. Det finns en punkt som jag vill slå fast: jag tar er som mina lärjungar så jag erbjuder er räddning, jag räddar och omvandlar er. Av detta kan ni förstå att jag är annorlunda än er. Ni ska behandla alla de problem som ni möter som kultivering, eftersom de definitivt är kultivering. Men om problem uppkommer för mig så är det en störning och att Fa skadas. Varför ska det betraktas på det sättet? Detta kosmos har alltid funnits. Syftet med att jag gör detta är Fa-upprätande. Alla kosmos varelser har avvikit från Fa och måste således rätas upp med Fa. Vad jag ofta säger er är att detta är någonting som man inte träffar på ens på tusentals år. Att undervisa om hela kosmos Dafa i människovärlden, en Fa som inte ens gudar var medvetna om tidigare, det är något som inte har hänt hela skapelsen igenom.

Liven har blivit alltmer orena under oändliga historiska tidsåldrar och allting avviker. Om det fortsätter så här länge, kommer till och med det mest grundläggande fundamentet Zhen, Shan, Ren att avvika. Det är otroligt fruktansvärt. Men jag värdesätter liven i kosmos. Jag vill bevara de ursprungliga liven så mycket som möjligt och avvärja elimineringsprocessen. Denna önskan kom fram så jag kom. (Applåder) När jag kom hit kom jag på ett sådant sätt att jag har med mig allt som är det ursprungligaste, underbaraste och som härrör från tidens början – vilket är det mest perfekta. Ni vet att Falun roterar. Den Falun som ni ser är bara en ytlig form av Falun. Den har också en Fa-sida som ni inte kan se. Den roterar ständigt och har en automatisk reparationsmekanism som tar allting tillbaka till dess mest ursprungliga och optimala tillstånd. Från den mikrokosmiska nivån till ytan är all materia och alla liv sådana här, med allting roterande och i rörelse. Jag har skapat och återställt allt detta. Den är dessutom ständigt fulländande och harmoniserande. Det handlar inte alls om kultivering för min del. När jag gör detta åtagande är vad jag måste lösa den blockerande effekten från de onda krafterna som formades efter att kosmos liv blev orena. Samtidigt finns den svårighet som getts till mig genom den karma som skapats av alla varelser i det mänskliga samhället. Jag säger ofta att jag vet varför Jesus korsfästes av människor, varför Shakyamuni måste underkasta sig Nirvana och varför Lao Zi gick bort hastigt och lämnade efter sig en bok med femtusen ord. Låt säga att någon kom till världen och har reinkarnerat livstid efter livstid. Ni har ingen aning om hur många liv och hur många livstider som ni har genomgått. Men i varenda livstid har ni samlat på er många skulder till andra och felat mycket. En del kom från olika nivåer och har reinkarnerat på denna Jord. De gjorde felaktiga saker när de kom ner steg för steg, vilket betyder att de tillbringade en tid i en del dimensioner på höga nivåer. Varför kunde de inte bli kvar i de dimensionerna? Det var för att de återigen gjorde dåliga saker där uppe och sjönk ytterligare; de gjorde dåliga saker igen och kom ännu längre ner. Så de skulder som ansamlades från att ha gjort fel i Himlen är skulder som de har till gudar.

Gudarna i Himlen tillåter inte människor att återvända till Himlen! Utan en Mästare som undervisar er, utan en Mästare som tar hand om er, skulle ni aldrig kunna återvända, hur stora förmågor ni än har. Efter att ha kommit till Jorden är det för alltid omöjligt att återvända, om man inte tas omhand av den sortens Mästare som verkligen räddar människor. Orsaken är att till och med om ni verkligen kunde betala för karman från människovärlden så kan ni fortfarande inte betala för det ni är skyldiga i Himlen. Jesus ville rädda människor och hade stor barmhärtighet, så han ignorerade allt det. Han var då tvungen att lösa upp de där svårupplösta karmaknutarna som satt fastknutna på människorna. Men i detta kosmos finns det en lag som säger: ”utan förlust ingen vinst; för att vinna måste man förlora; det man är skyldig måste återbetalas.” Det är absolut, det är en absolut och evig lag. Följaktligen, om man löser en människa från det, vem kommer att betala hans skulder? Så de där räkningarna eller alla de där skulderna föll naturligtvis på Jesus. ”Du knöt loss det åt dem, då betalar du för det åt dem.” Alla de knutar som inte kunde lösas upp, allt man var skyldig, och de saker som de som blev räddade inte hade något sätt att befria sig själva ifrån, alltihop fästes på Jesus eftersom han var på Jorden. Det fanns karmaskulder från alla olika nivåer, vilket innebar att de inte bara vara härifrån, bland människorna. Vilken omfattning nådde det till slut? Ju fler han räddade, desto fler knutar bar han. Han hade helt enkelt inget sätt att frigöra sig själv, och inte heller hade han energi nog att göra de sakerna. Knutarna kunde inte lossas. Så till sist räddade Jesus de där människorna, men hans egen mänskliga kropp kunde inte frigöras. Jesus hade sålunda inget annat val än att överge kroppen för att betala karmaskulderna åt dem. En massa livs karma såväl som ett stort hat landade alltihop på Jesus. ”All right, jag ska betala dem åt alla troende.” Han korsfästes och dog en kvalfull död. Alla knutarna var fastbundna på hans köttsliga kropp och med hans köttsliga kropps död lossades de. Jesus befriades i samma stund som kroppen kastades. Detta är orsaken till att Jesus var tvungen att bli korsfäst, och att människor säger att Jesus led för människorna. Detta är orsaken.

Ni har alla sett att många har kommit för att lära sig denna Fa. I framtiden kommer det att bli ännu fler. Ni vet, för att ni ska kunna kultivera måste de sakerna göras av Mästaren. Men jag är annorlunda än dem, för vare sig det är Jesus eller Shakyamuni, så är de trots allt upplysta varelser i mindre skala. Jag befinner mig inte inuti kosmos och kan därför lösa problem åt liv på olika nivåer och i kosmos olika himlakroppar. Jag sade att räddandet av människor inte är mitt verkliga mål, men de är en nivå med varelser som omfattas – de är en livsnivå som jag vill rädda. Faktum är att jag själv inte har några svårigheter, jag kultiverar inte. De problem som jag stöter på manifesterar sig sällan här på den vanliga mänskliga sidan, men det finns de som verkligen manifesterar sig här, och de flesta av dem känner ni inte till. Anledningen till att jag kan frigöra mig från det här problemet är att jag inte är inom det. Jag kommer inte att bli som dem, oförmögen att lösgöra mig. Jag kan lösgöra mig, men det är en extremt stor svårighet, det är något som ingen av er varelser kan föreställa er. Jag kan i största möjliga utsträckning släppa allt som är mitt och det är därför jag kan lösa alltihop. (Applåder)

Förresten, jag ska ytterligare betona en sak som har att göra med den fråga som just togs upp. Det finns ofta en del elever som följer mig, som är vid min sida, och i alla regioner finns det några ansvarspersoner – centrala koordinatorer eller andra som har ansvar. Ni ska förstå en sak: allting som ni råkar på handlar om att hantera svårigheter. Men ni kan inte representera Mästaren. När det rör sig om alla saker där ni vet att jag har deltagit så måste ni tänka över saken ur mitt perspektiv. Detta är något som ni har försummat tidigare. Problem som skapats mot mig är skada som riktats mot denna Fa. Så det är fullständigt annorlunda än när ni går igenom era svårigheter. Det är definitivt inte så att er Mästare kultiverar eller att er Mästare går igenom prövningar. Det är verkligen en skada direkt riktad mot kosmos Fa, så de kan inte jämställas. Var klara över det. När jag hanterar problem behandlar jag dem som verkliga demoner, men det kan inte ni göra! Allting som ni möter är direkt relaterat till er kultivering. Så ni ska alltid behandla det som kultivering och hitta orsaker inom er själva. Dessa saker är fullständigt olika.

Fråga: Det verkar vara mycket svårt för européer att komma in i stillhet. Varför?

Mästaren: Faktum är att det är likadant för asiater och européer. En människa som kan nå verklig stillhet när han kultiverar i det vanliga mänskliga samhället är verkligen på en hög nivå. Eftersom ni har ett jobb i det vanliga mänskliga samhället och ni måste delta i vanliga mänskliga angelägenheter av alla de slag, så vill ni inte tänka på någonting när ni sitter där, men de sakerna kommer att påverka ert sinne till den grad att ni tänker på dem ofrivilligt. Det är därför ni inte kan bli lugna. I kultiveringen förbättrar vi ständigt oss själva och gör oss av med fasthållanden. Allteftersom era fasthållanden blir mindre och mindre kommer ni att upptäcka att ni naturligt blir lugnade och lugnare. Det speglar er nivå. Det är inte realistiskt att förvänta sig att man ska nå stillhet från första början. Ingen metod kan åstadkomma det, förutom i de fall där man har ytterst speciella omständigheter; sådana personers mänskliga sidor är verkligen svaga och den andra sidan är verkligt stark. De är i ett tillstånd där de är delvis upplysta, delvis inte upplysta. De är ytterst speciella personer som kan uppnå en viss grad av stillhet, vilket främst beror på att deras gudomliga sida verkar, inte deras mänskliga sida. Förutom för sådana fall finns ingen möjlighet att från första dagen kunna nå den punkt där de kan bli stilla. Så det finns ingen skillnad mellan olika raser, det är likadant för européer och asiater.

Var inte orolig om du inte kan bli lugn. Så länge din kropp har det bekvämt och är avslappnad när du gör övningarna, försök bara så gott du kan att låta bli att tänka på allt möjligt. Om du verkligen inte kan stoppa ditt sinne från att vandra, låt det då vara och behandla de där otyglade tankarna som någon annans: ”Sätt igång och tänk. Jag iakttar dig när du tänker.” Det är också ett sätt. Åtminstone kan du klart urskilja att det inte är du, och det är verkligen värdefullt. Eller, du tyglar den och låter den inte tänka, och i så fall har du uppnått vad en kultiverare kan göra. Efter att kroppen har blivit avslappnad kommer man in i det optimala tillståndet för omvandling och förädling. Men hur går det om ens sinne inte kan lugna ner sig och man inte kan nå det bästa tillståndet för omvandling och förädling? Ni vet, vår kultivering börjar från den mikrokosmiska nivån, så den mikrokosmiska sidan av oss är stilla. Med den utgångspunkten, när den sidan blir allt lugnare och allt bättre kultiverad, kommer det som är på ytan att bli tyglat och bli allt svagare. Ytan är värre [än tidigare], men den är svagare. Så förhåller det sig. Många av er har kultiverat länge och upptäcker att det fortfarande finns dåliga tankar i sinnet. Ni kan undertrycka dem om ni vill. Det beror på att fastän de blir värre och värre, och mer av dem kommer till ytan, så blir de svagare, eftersom de inte längre har några rötter.

Fråga: Hur avgör vi västerlänningar vad som är rätt och hur ska vi leva våra liv? Ska vi låta saker ske naturligt?

Mästaren: Jag ska säga er vad jag tycker. Jag har under olika omständigheter talat om att låta saker ske naturligt. Jag har inte sagt till er att låta saker ske naturligt i fråga om allting. När ni arbetar i ett företag så betalar er chef er. Om ni är förvirrade i ert arbete, om ni låter saker ske naturligt och inte arbetar hårt, då förtjänar ni verkligen inte betalningen. Vi ska vara goda människor var vi än är. Jag säger att det att ”låta saker ske naturligt” ska tillämpas utifrån situationen. I kultiveringen följer vi det naturliga händelseförloppet men måste fortfarande anstränga oss med att trycka ned den dåliga sidan av oss, och vi måste fortfarande arbeta hårt med kultiveringen – att göra på något annat sätt kallas inte att ”låta saker ske naturligt”. Det här är faktiskt så som ni alla har kultiverat. Vi vet gott och väl att vi i kultiveringen aktivt ska kultivera oss själva och att vi i våra dagliga liv ska anpassa oss så mycket som möjligt till det vanliga mänskliga samhällets sätt. Så ni måste skilja på era vardagliga mänskliga jobb och er kultivering – ni ska definitivt dra en skiljelinje mellan dem. Arbete är arbete och kultivering är kultivering. Men det finns en sak: eftersom du är en kultiverare kommer de höga standarder som du håller dig till att avspegla sig i ditt arbete, i samhället, hemma och i olika samhällsmiljöer. Med andra ord är du alltid en god människa var du än är, och andra kommer att säga att du är en god människa. Det är så det hänger samman. Tanken med att låta saker och ting ske naturligt är inte så som människor sade förr i tiden, då en person inte längre skulle bry sig om någonting, utan bara skulle sitta där som om han hade lämnat den världsliga världen; en person som gjorde det ansågs ”låta saker och ting ske naturligt”. Så är det inte – det är absolut inte tanken.

Om ni råkar ut för vissa problem tycker jag att ni som kultiverare först måste undersöka er själva: ”Beror det på att jag själv inte gjorde bra ifrån mig i något avseende?” Om inte alla ni kultiverare kan göra detta kommer ni inte att ha något sätt att göra framsteg på. Så om någon av er råkar ut för problem måste ni alltid undersöka er själva först: ”Är det så att jag gjorde något som inte var helt rätt?” Jag talar ofta om en princip: allting i kosmos är i harmoni; om man själv gör något fel så kommer det att skapa en knut, missämja med andra, och allting runt omkring en själv kommer att verka vara i olag. Och mellanmänskliga relationer kommer att bli spända. Vid den tidpunkten, leta hos dig själv efter anledningarna och korrigera dina misstag. Du kommer att upptäcka att allt blir harmoniskt och riktigt igen. Jag tycker inte att vi ska argumentera med andra om saker och ting. Om du verkligen drabbas av problem och det ser ut som om någon gör fel mot dig, så tror jag att det mycket väl kan vara så att du, en kultiverare, var skyldig honom något från en tidigare livstid. Uthärda det (Ren) och släpp det. Till och med en vanlig människa vet att två människor kommer att gå därifrån upprörda efter en konflikt; det blir friktion och de två trasslar in sig. När friktionen kvarstår länge blir den allt svårare att lösa upp och till slut blir de fiender. Men vi kan tolerera det, inte bry oss om det, och ta ett steg tillbaka. I Kina finns ett talesätt: ”Ta ett steg tillbaka och du finner att havet och himlen är gränslösa.” Om du fortsätter att knuffa och pusha framåt upptäcker du att det verkligen inte finns någon utväg. Men ta ett steg tillbaka, låt fasthållandet försvinna och bry dig inte om det. Du kommer då att upptäcka att havet verkligen är vidsträckt och himlen verkligen gränslös – det är en helt ny värld. Det är så det är. Det är så det ska vara för en kultiverare. Om vi grälar och slåss precis som vanliga människor och har ett finger med i konflikterna som de har, så skulle jag säga att vi är precis likadana som vanliga människor. Stämmer inte det? Det gör det faktiskt.

Fråga: Hur kan vi veta vår egen nivå?

Mästaren: Subjektivt sett så är jag ytterst motvillig att låta er veta er nivå i början. För att en människa ska smälta in i en så enorm Fa… Jag ska ge er ett exempel. Det är som om ett träspån eller ett sågspån skulle falla ner i en masugn med smält stål: momentant förlorar man den ur sikte. Eftersom du smälte in i en så enorm Fa skulle din kropps karma, tankekarma och alla sorters saker vara borta på ett ögonblick. Om vi skulle göra det helt och hållet på det sättet skulle det vara detsamma som att du inte har kultiverat och det skulle vara detsamma som att jag hade återskapat livet. Det skulle inte räknas som att du hade kultiverat. Så vi kan inte göra på det sättet. Vi måste få dig att kultivera dig själv och förändra dig själv. Denna Fa är kolossal. Så länge du under ditt kultiveringsförlopp tar dig själv som en kultiverare, kultiverar stabilt och stadigt, och fortsätter att läsa boken, kommer du att kontinuerligt stiga uppåt och förbättras. Lägg dessutom till vår kompletterande metod – att göra övningarna – och du förbättras mycket snabbt. Det är det snabbaste sättet att kultivera.

Om jag vid starten låter dig få veta din nivå skulle du inte kunna hantera dig själv: ”Oj! Jag är enastående! Jag har redan kommit så här långt i kultiveringen!” Anta att jag lät dig se de verkliga förändringarna som har skett runt din egen kropp, tänk på detta: eftersom du bär på alla möjliga känslor och begär och alla möjliga vanliga mänskliga fasthållanden, skulle inte ditt hjärta komma i gungning? Jag kan inte låta dig få veta för tidigt, för dina vanliga mänskliga tankar är fortfarande mycket starka. Anledningen är att jag vill se till att du ständigt höjer dig så snabbt som möjligt i din kultivering. När en ädel människa hör Dao kommer han att nå fulländning enbart genom upplysning. Det är det mest beundransvärda. Och det är det snabbaste – det är verkligen det snabbaste.

Vi har några lärjungar vars situationer är annorlunda, så en del personer kultiverar med sina förmågor olåsta och en del är i ett halvlåst tillstånd. De kan se, och en del kan till och med se rätt klart och veta allting. Dessa är exceptionella fall. De flesta kultiverar med sina förmågor låsta. Fokusera bara på att läsa boken och kultivera och du kommer att ständigt förbättra dig och ständigt upplysa dig till Himlens hemligheter. Fas lagar och principer är i sig tillräckliga för att fylla dig med tillit. Naturligtvis har människor i dagens samhälle blivit för djupt vilseledda av det vanliga mänskliga samhällets alla sorters falska så kallade ”verkligheter”, och de har alltför starka fasthållanden. Det är bara alltför svårt för dem att bryta sig loss. De kämpar ofta med valet mellan Fa och sina fasthållanden vid egenintressen. Någon skulle till och med hellre ge upp Fa än ge upp sina fasthållanden. De här sakerna är svåra att bestämma eftersom dagens samhälle har kommit till detta stadium där människor inte längre känner till sin sanna natur eller standarderna för människor.

Detta må vara dåligt, men det förser oss med den bästa miljön för kultivering. Är det inte så att ju mer komplicerad miljön är, desto mer kan den forma mycket bra kultiverare. Det är principen. Många qigongmästare kom fram i Kina för några år sedan. Vanliga människor beundrade dem: ”Oj, du är en fantastisk qigong-stormästare, du har alla de här fantastiska förmågorna!” Folk gav dem favörer och till och med pengar, eftersom de botade människor. Deras strävan efter det materiella växte sig allt starkare och många föll således och förlorade sin gong. De blev totalt förstörda och deras mästare vakade inte längre över dem. Varför? Kultivering brukade utövas i miljöer som vanliga människor inte kände till. När de kultiverade i bergen, i undanskymda miljöer, i kloster eller genom andra religiösa former, kom de inte i kontakt med realiteterna och de komplicerade intressena i det vanliga mänskliga samhället, och inte heller gick de ner i detta stora färgningskar. Om de skulle komma i kontakt med samhället skulle de omedelbart bli förorenade av det komplicerade samhället. Det skulle sluta med att de jagade berömmelse och vinning likt vanliga människor, och de skulle bli till vanliga människor, för deras kultiveringsmetoder skulle tappa effekten bland vanliga människor. Vi kultiverar tvärtom just inuti det här stora färgningskaret och allt som vi möter är av den sorten. Är ni inte enastående om ni kan höja er över det?! Vet ni varför ni kan kultivera till en hög nivå? En av de viktigaste faktorerna som säkerställer att ni kultiverar till höga nivåer är det faktum att det är så ruttet här. Om ni kan höja er över det – även om era hjärtan berörs bara lite grand och vill kultivera idag – så är ni enastående, eftersom ni mitt uppe i denna sorts miljö, indränkta med lidande, fortfarande har den önskan.

Synligt lidande som är på ytan räknas inte som så mycket. Vad som är verkligt plågsamt är det lidande man erfar när man kapar av och krossar fasthållanden – det är då det gör mest ont. Så denna komplicerade omgivning förser en med de bästa förhållandena och låter en kultivera till höga nivåer. Omvänt kan denna Dafas kraft bara visas i de mest fientliga situationerna. Denna Dafa skulle inte vara nödvändig om allt var gott i samhället. Och Fa-upprätandet skulle inte behövas i en god omgivning. Det skulle räcka med att bara ha Jesus och Shakyamunis Tathagata-nivås Fa i världen. Men varför har religionerna nu kommit in i slut-Dharma-tiden, i vilken ingen av dem längre kan rädda människor? Människor vågar till och med svära efter Buddha, och statyer av Jesus blir till och med trampade på och urinerade på. I denna tidsålder skulle det inte fungera att be människor lära sig [sådana Tathagators] Fa eller rädda dem med dessa Fa.

Fråga: Jag vill verkligen kultivera men hur kan jag sluta tvivla på Dafa?

Mästaren: Vad jag har sagt er är att alla i det vanliga mänskliga samhället kommer att förvärva många, många föreställningar i sinnet efter födelsen och absorbera ”kunskap” från det vanliga mänskliga samhällets falska verkligheter, vilket vilseleder dem ännu värre här. De många föreställningarna och fixa idéerna som formats i ditt sinne är alla faktorer som hindrar dig från att erhålla Fa. Är inte de där tvivlen som uppstår i ditt sinne orsakade av att du bedömer Fa med det som du har lärt dig från vanliga människors verklighet? Var det inte så de där tvivlen dök upp? Definitivt. Med andra ord bedömer du Fa utifrån föreställningar som formats från vanlig mänsklig kunskap och vanliga mänskliga tankar. Är inte vanliga människor på den lägsta nivån? Är inte vanliga människor vilse i illusionen? Vad i hela världen kan de ha som kan jämföras med kosmos sanning? Ingenting. Alltså, denna vår Dafa lärs ut på det lägsta, vanliga mänskliga sättet med mänskligt språk – den lägsta uttrycksformen. Så [Dafa] verkar också vara ytlig. Men så länge du fortsätter att studera den kommer du att upptäcka att den blir allt djupare. Ju mer du studerar den, desto mer blir den alltför djup för att kunna mätas och för avlägsen för att nå. Vanlig mänsklig kunskap har, å andra sidan, inte den sortens djupa innehåll. Du gör ett väldigt misstag om du tar all den misstro och de tvivel du har för att vara dina egna tankar. De är föreställningar efter födelsen bland vanliga människor. Du tror att de är du, du själv, men de är inte du.

Fråga: Mitt tredje öga hade öppnats innan jag började utöva. Jag livnär mig på spådom. Måste jag ge upp mitt arbete?

Mästaren: Om du inte kultiverade, utan skulle förbli en vanlig människa så skulle jag inte vara emot det. Jag undervisar kultiverare om Fa för att de ska kunna kultivera. Jag försöker inte få alla att komma och utöva Dafa. Om du tror att du kan kultivera, gör då det. Om inte, gör inte det. Kanske det i människans framtida samhälle fortfarande kommer att finnas dessa sidovägsmetoder såsom spådom, fengshui och till och med botande av sjukdomar med vissa metoder. Det är möjligt att de alla kommer att finnas. De har alltid funnits över hela världen sedan urminnes tider. Men i den tid vi har framför oss kommer de saker som du som kultiverare kommer att se, att vara från allt högre riken och kraften i dina ord kommer att bli allt större. Det kommer att uppstå problem när du berättar för människor om deras framtid. Ibland är saker i människovärlden inte bestämda; de kanske inte blir på ett visst sätt. Om någon då tror på det du säger, och fullt och fast tror på det, så kommer det att öka sannolikheten. När du har energi är det möjligt att dina ord kan medföra att ett element som inte är bestämt blir bestämt och skulle resultera i något som ursprungligen inte skulle hända. Det du ser är inte den verkliga situationen; det finns andra karmiska orsaker. Men du kommer att ha fixerat det när du talar om det. I så fall kan du ha gjort någonting dåligt. Och den här sortens karma är någonting extra som du har lagt till till din kultivering. Dina prövningar och svårigheter finns här framför dig och du måste klara varenda en av dem. Du kommer inte att kunna klara de extra svårigheterna som du lägger till. Om du gör något som har stor påverkan eller allvarliga dåliga konsekvenser så kommer du inte att kunna klara svårigheten och kultivera. Kultiverare poängterar därför kultivering av munnen. Men du misslyckades svårt med att uppfylla det kravet. Om du direkt talar om för andra vad du ser så avslöjar du himmelska hemligheter och talar lättvindigt och oansvarigt om dem för vanliga människor. Hur skulle det kunna vara okej? Det är ännu mindre acceptabelt.

Låt mig också säga dig att de allra flesta siarna har yttre faktorer som spelar en roll, förutom sina egna faktorer. Så det är någonting skrämmande. Det är verkligen skrämmande för en levande varelse! I det fallet finns inget sätt att kultivera. Jag berättar bara principerna bakom den här saken för folk – jag är inte emot att vanliga människor gör detta. Om du vill kultivera måste jag tala om det för dig och jag måste vara ansvarig gentemot dig. Om du gör det så kommer det bara att skada dig. Med det sagt kommer du säkert att tänka: ”Så hur ska jag försörja mig?” Jag undervisar bara om Dao, undervisar om Fa till kultiverare. Om du kan kultivera, kultivera då. Jag kan bara diskutera det på detta sätt. Jag måste vara ansvarig för dig. Å andra sidan kommer det att garanteras att du, en Dafa-lärjunge, kan försörja dig, vilket är så som det ska vara.

Fråga: Hur kan jag göra mig av med min rädsla?

Mästaren: Rädsla är också ett fasthållande. Det handlar om huruvida din vilja är stark. Du bör komma över den. En del säger: ”Jag somnar så fort jag gör övningarna”. Det är också någonting du ska komma över med din egen vilja. Fastän det inte är en demon kan det ha en demonisk effekt på kultiverare. Det kommer att påverka dig om du inte kan besegra det.

Fråga: Jag kan aldrig känna Falun snurra i nedre delen av buken.

Mästaren: Inte alla kan känna den. En del personer är så känsliga att de kan känna den så snart energin rör sig: Oj! Den är så stark!” En del personer känner fortfarande ingenting när jordomskakande saker pågår i deras mage. Vars och ens kroppstillstånd är olika. Bedöm inte hur hög någons nivå är utifrån vad han känner. Se till att inte bedöma det baserat på vad man känner.

Fråga: Kommer mitt himmelska öga aldrig att öppnas?

Mästaren: Strävar du efter det? Om det inte skulle öppnas ens när du lyckades med kultiveringen, då tror jag att någonting skulle vara fel. Det du menar är: ”Kommer det inte att öppnas under kultiveringsprocessen?” Om du strävar efter det, om du har en sådan tanke – om så bara lite grand – kommer du inte att tillåtas se. Och till och med när du verkligen kan se kommer du inte att tillåtas se, eftersom det där fasthållandet som du har inte har eliminerats. Så du måste göra dig av med fasthållandet och ignorera det. Se sedan vad som händer.

Kaukasiska elever är annorlunda än asiatiska elever eftersom Österns kulturella ursprung – särskilt Kinas – är djupare. Inte bara har det en kultur som är fem- till sextusen år gammal, utan har också ärvt den föregående periodens förhistoriska kultur. Så i själva skelettet och i själva cellerna hos dem finns en djup kultursubstans. Men kulturen i det kaukasiska samhället har bara funnits i tvåtusen år, så deras myter spräcks lätt. De kan se nästan så snart myterna faller bort. I motsats till detta, på vilket sätt är då kineserna annorlunda? När man talar om för dem varför så tänker de fortfarande: ”Åh, det stämmer, men varför då varför?” När man talar om för dem varför varför, tänker de fortfarande: Åh, men varför då varför varför varför?” Så man behöver reda ut saker åt dem hela vägen till slutet innan man helt kan öppna deras sinnen. Därför kan många av våra kaukasiska elever utan vidare se så fort de börjar lära sig, det är anledningen. De har stängts av mycket lite av de ytliga sakerna i det vanliga mänskliga samhället. Det är bara teorierna, de vanliga mänskliga teorierna, som binder dem. Så snart de där teorierna punkteras finns inget bland vanliga människor som kan innestänga dem. Det är tanken. Naturligtvis är det inte alltid så. Att begripa genom perception eller genom förnuftet är två olika saker. Om någon verkligen kan lära sig Fa och absorbera den i sitt sinne, verkligen kan begripa Fa i kultiveringen, då är det annorlunda än att begripa genom perception i början. Man kommer att övergå till att förstå Fa förnuftsmässigt.

Fråga: Hur sprider man Fa till munkar och nunnor?

Mästaren: Jag tänker ofta på munkar och nunnor. Jag har varit särskilt bekymrad för dem de senaste åren. Vare sig det var Shakyamuni eller Jesus så grundade dessa stora upplysta sina egna kultiveringsvägar, vilka deras lärjungar för vidare. De betraktas trots allt som lärjungar inom Buddha-läran, så jag har tänkt på dem. Men slut-Dharma-tiden har nått denna punkt och det finns verkligen inte många inom religionerna som genuint önskar kultivera. Jag har upptäckt ett problem: många munkar och nunnor upprätthåller religionerna snarare än upprätthåller Gudar och Buddhor. Deras sinnen sysslar inte med kultivering utan sysslar helt och hållet med att bevara religionens formaliteter, och detta fasthållande har blivit till ett allvarligt hinder för dem. Dessutom tror en del människor att det bortom de religiösa formerna inte finns någon Buddha-Fa, utan bara onda metoder och förvrängda vägar. Det är en av de största faktorerna som allvarligt hindrar dem från att erhålla Fa. Men ändå finns det de som uppriktigt tänker igenom saker och verkligen kan utvärdera allting utifrån förnuftigt tänkande, och sådana människor är utomordentliga. De läser min bok, och efter att ha läst färdigt vet de vad detta är, ty alla människor har Buddha-naturen inom sig. Det fungerar precis som elektricitet: när de två elektroderna få kontakt, ”pang!” – de kopplas ihop. Om de inte hade Buddha-naturen skulle de inte koppla, de kunde inte slå gnistor, och strömmen kunde inte ledas. Så en del munkar och nunnor är annorlunda och jag tycker att de är verkligt anmärkningsvärda, eftersom de vet att anledningen till att de lämnat den världsliga världen är att de ska kultivera. Å andra sidan har en del inte det upprätta sinnet. Jag ska förstås inte säga så mycket mer om religiösa saker, jag talar bara om det i förbigående. Du kan tala med dem om du är deras lekmannagäst, vän eller släkting. Om de vill kultivera så kommer de att göra det. Och om de inte vill kultivera, låt dem vara. Vi ska verkligen inte dra i folk: ”Kom och kultivera, det vore verkligen synd om du inte gör det! Du måste följa med mig!” Hjärtat kan inte ändras genom personliga eller känslomässiga band. Människors hjärtan måste bli berörda av sig själva.

Fråga: Hur ska munkar som har bestämda plikter i templen kultivera riktigt? Ska de gå tillbaka till det världsliga livet?

Mästaren: De behöver absolut inte återvända till den världsliga världen. Varför inte? Frågan om att ”endast följa en skola”, som ja talar om, handlar främst om den Fa som vi nu kultiverar. Tidigare fanns bilder av Buddhor bakom varje ord i de buddhistiska skrifterna. Nu när man slår upp skrifterna kan man inte se dem; inte ens bakom Shakyamunis eller Jesus namn finns längre deras bilder. Alltså har böckerna inte längre kraften att rädda människor, för de är bara svart bläck på vitt papper. Utförandet av religiösa ritualer är dessutom bara en religiös formalitet och jag ser dem bara som vanligt arbete. Faktum är att många munkar har kommit att behandla dessa formaliteter som ett jobb – de tycker att de utför lönearbete. Munkarna i Fastlandskina är indelade i sektionsnivå och divisionsnivå och får lön därefter. Jag hörde att det även finns en byrånivå. De har ändrat Shakyamunis ursprungliga undervisning. Människor vet inte att de saboterar den Fa som Shakyamuni undervisade om och spred. När det nu har nått detta stadium tar Shakyamuni naturligtvis inte längre hand om dem, och saker och ting är som de är nu. Därför betraktar jag det som ett jobb. Om det så är att skandera skrifter eller utföra religiösa ritualer så har det ingen effekt. De människorna kommer inte att bli bundna av några former så länge de kultiverar inom Dafa. Som jag sade, en stor väg har ingen form. Inga av de vanliga människornas former är värdiga en sådan stor Fa. Så vi hanterar saker löst och ser bara på människors sinnen. Om ni kultiverar kommer jag att ta hand om er. Och denna sorts omhändertagande är osynligt för vanliga människor, så det behöver inte ta sig någon vanlig mänsklig form. Eftersom vi inte har några formaliteter betraktar jag allt som görs bland vanliga människor som arbete – jag kan bara se på det på så sätt nu. Om du är munk och vill utföra religiösa ritualer så kan du göra det, förutsatt att du vet att du kultiverar inom Dafa. Du ska anstränga dig mer och gå framåt med kraft – det är så du ska hantera det. Detsamma gäller andra religioner.

Fråga: Betyder ”ett klart och rent sinne” att man gör sig av med alla fasthållanden och allt man är intresserad av?

Mästaren: Det är så om man verkligen uppnår tillståndet att ha ett klart och rent sinne. Men du kultiverar med början på vanliga människors nivå. Du skulle genast bli en Buddha om du kunde uppnå det omedelbart. Så det är omöjligt. För att nå en Buddhas rike måste du gå igenom en kultiveringsprocess och få en djup och gedigen mental grund. Det betyder att du ständigt kultiverar, ständigt fördjupar det och förbättrar dig mer och mer. Det uppnås gradvis. Om man fick dig att verkligen nå den nivån omedelbart kanske du skulle bli så rädd att du inte längre vågade utöva. Anledningen är att ditt tänkande ännu inte är på så hög nivå, eftersom du precis har börjat från vanliga människors nivå. Så det nås gradvis och naturligt och det kan uppnås utan alltför stor ansträngning. Du kommer att nå det förutsatt att du kultiverar och läser boken. Fas principer kan lösa alla dina problem. Det görs inte med tvång. Att göra det med tvång är i sig en avsiktlig handling. Uppför dig bara som en kultiverare – du är klar över detta. Alla kultiverar sitt eget hjärta och sinne och gör sitt bästa att inte göra dåliga saker. Det kallas att inte handla utifrån avsikter. Det kallas att komma så nära din inneboende ursprungliga natur som möjligt.

Fråga: Ni sade att vetenskapen är en religion, men jag måste fortfarande göra bra ifrån mig i mitt vetenskapliga arbete. Detta är alltid ett motsägelsefullt scenario.

Mästaren: Jag har sagt att vetenskapen är en religion och har diskuterat det mycket detaljerat. Varför är den en religion och varför är den en heltäckande sådan? Anledningen är att den varken bryr sig om dygd eller erkänner gudarnas existens, och eftersom den inte kan se gudarnas existens erkänner den inte att människor straffas för att de gör dåliga gärningar och belönas för att de gör gott. Den använder vetenskapliga teorier för att förneka och attackera alla som säger att man belönas med tur om man gör någonting gott, att det finns vedergällning om man gör någonting dåligt, eller att gudar existerar. Den attackerar till och med upprätta religioner. Den saboterar mänsklig moral. Utan moralrestriktioner vågar människor göra vilka dåliga saker som helst. Baserat på enbart denna punkt, skulle du säga att vetenskapen är upprätt eller ond? Spelar den inte en ond roll? Varför har människors moral idag degenererats i en sådan omfattning? Det beror just på att de inte längre har någon upprätt tro. Faktum är – och detta gäller särskilt västerlänningar – att vad ni verkligen tror på inte är religion, utan er vetenskap. Tänk på det i djupet av era sinnen: det ni tror mest på är egentligen vetenskapen. Allt annat kommer i andra hand för er. Vetenskapen kommer i högsta grad först och främst. Jag pekar ut detta för er eftersom det är ett hinder i kultiveringen.

Det sägs att förr i tiden höll inte den romersk-katolska kyrkan med om föreställningen att människorna utvecklades från apor. De trodde på att människan skapades från lera av Gud. Jag hörde att den romersk-katolska kyrkan nu offentligt har gått med på att människor utvecklades från apor. Har de inte förnekat sin Herre? Vetenskapen är så mäktig att alla tror på den idag. Jag kan klart förklara allting rörande mänskligheten, från stora ting till små ting; jag kan klart förklara varje del av mänsklighetens utveckling från uråldriga tider fram till idag. Men jag talar inte om sådana saker eftersom de alla är de vanliga människornas angelägenheter. Jag talar bara om saker som har att göra med er kultivering. Grunden för nästan all förståelse inom vetenskapen är bristfällig och det omfattar grunden för att förstå materia, kosmos och livet. Dagens vetenskap säger att hålet i atmosfären över Australien, det vill säga hålet i ozonlagret som visade sig på himlen ovanför Antarktis, orsakades av industriutsläpp – freoner som används för luftkonditionering, samt andra gasutsläpp – och att det var dessa som orsakade skadan på ozonlagret. I själva verket, jag ska berätta för er: allting i detta kosmos lever – allting lever. De väldiga gasformiga väsen som ni inte kan se är lager på lager på lager på lager – ni kan inte räkna hur många det finns. De är alla liv, alla gudomar. Det är den industri som tagits fram av den moderna vetenskapen som allvarligt har skadat mänsklighetens livsmiljö. Det är absolut sant. Det är inte skadan på det gasformiga väsendet som orsakade hålet i atmosfären ovanför Antarktis. Människor kan inte skada varelser på höga nivåer. Varför uppkom inget hål i Europa, en industriellt utvecklad region? Varför måste det vara i Antarktis, en plats där det inte finns några invånare? Det beror på att gudar såg att det var för mycket avfallsutsläpp och giftiga gaser på Jorden, så de öppnade ett fönster för att släppa ut avfallsgasen och stängde det sedan. Det är inte alls som den moderna vetenskapen förmodar.

Nuförtiden har vetenskapens utveckling nått ett stadium där vetenskapen kontrollerar alla områden. Så nu kan mänskligheten inte längre bryta sig loss från den, eftersom den har blivit till en realitet för människans samhällsutveckling. Det fungerar inte om man är oense med den. Vi anpassar oss till vanliga människor så mycket som möjligt i vårt agerande. Så gör ett bra jobb med din vetenskapliga forskning. Det är inte ditt fel. Det är ingenting som någon individ, person, eller nation kan frigöra sig ifrån. Eftersom det är ett arbete ska du göra det väl, göra dina uppgifter och göra ditt arbete väl. Det är alltihop. Tänk inte att du gör det ena eller andra för vetenskapens skull. I verkligheten har vetenskapen utan undantag ockuperat mänsklighetens alla områden. Nästan allting hos mänskligheten existerar för dess skull, så man kan inte sluta göra allting på grund av [vad vetenskapen är]. Beträffande kultiverare så vill jag bara att ni ska förstå principen. Jag ber er inte att separera er från den här verkligheten som har fjättrat det mänskliga samhället. Det är inte så att jag ber er att ge upp ert arbete.

Jag sade att vetenskapen är en religion och att den är en fullständig sådan. Den får en att först se på saker i materiell bemärkelse, vilket gör att ni tror på den andligt. Sanna religioner får en, å andra sidan, att först förstå principer – man förstår verkligen saker i sitt sinne. Förståelsen utvecklas från det icke påtagliga till, slutligen, det påtagliga. Till sist kan man förstå det i materiell bemärkelse och återvända till sitt himmelska paradis efter att ha nått fulländning. Det är en sådan process. Vetenskapen vänder på den processen. Den startar från materiella ting som styr människors tro. Religioner startar å andra sidan från andliga förståelser som driver materiella förändringar framåt. Jag förklarar denna princip så att ni kan förstå den. Eftersom vetenskapen har blivit en realitet i samhället är jag inte emot den – den är något som den mänskliga existensen har kommit att förlita sig på. Jag talar bara om den samtida vetenskapens verkliga situation.

Fråga: Kan Mästaren vara snäll och tala om orsakssamband och det barmhärtiga hjärtat?

Mästaren: Eftersom du har nämnt barmhärtighet behöver jag korrigera ditt tänkande. Låt mig berätta för dig vad barmhärtighet är. Människor i det vanliga mänskliga samhället tror att om de lever rätt bekvämt utan några katastrofer eller svårigheter, om varje dag är trevlig och bekymmersfri, och om de inte har ont om pengar och de har allt de behöver, då är Gud barmhärtig mot dem och är verkligt god mot dem. Men låt mig säga dig att Gud inte är sådan. Om Han verkligen var sådan skulle Han vara hemsk mot människor. Det beror på att mänskligt sätt att resonera är totalt omvänt. Du vet att de som lever i den här världen måste ha sociala interaktioner, så de kommer att samla på sig karma. Jesus sade att människor har synder. På grund av att de har synder föll de ner till denna de vanliga människornas dimension. De samlar på sig karma i denna dimension och begår synder livstid efter livstid. När du vill ha det bekvämt, är du inte ovillig att betala din karma? Om du inte betalar din karma och du samlar på dig mer i det här livet så kommer du i ditt nästa liv inte ens att få en människokropp – du kanske reinkarnerar som någonting värre. Och om du samlar på dig ännu mer karma kan du endast falla ner mot helvetet. Om du faller ännu längre ner kommer du att bli förintad. Då, när man ser på det i ljuset av denna princip, säg mig, hur bör Gud behandla dig om Han ska anses vara ”god mot dig”? Det är vad orsakssamband är.

Vad betraktar jag då som sann barmhärtighet? Om någon är verkligt god kommer han att råka ut för många många svårigheter i det här livet. Målet är att låta honom betala sina karmaskulder mitt uppe i dessa svårigheter, att ta vara på den här livstiden i vilken han har en människokropp och snabbt betala för alltihop. Efter att alla skulder är betalda kan han stiga upp till ett himmelskt paradis och vara lycklig i evighet. Därför kommer han att lida när han är bland vanliga människor. Tänk då på det: vad är verklig barmhärtighet? Buddhors sätt att ta itu med saker är fullständigt annorlunda än människors. Vanliga människor tror att Buddhor och Gudar är barmhärtiga mot människor om de låter dem njuta av vanlig mänsklig lycka. De klagar på Himlen och Jorden när de lider: ”Åh, Gud, varför överger du mig? Jag är en förlorad själ!” Genom att låta dig betala din karma tar Gud hand om dig så att du får återvända. Så underbart det är att återvända till en plats där det inte finns någon födelse, förintelse eller det att falla neråt. Det är sann barmhärtighet. Du vet att du kultiverar. Så varför eliminerar jag inte allt ditt lidande? Det skulle bli onödigt för dig att gå igenom svårigheter, eftersom jag bara skulle ta dig dit upp och det skulle vara alltihop, eller hur? – och så barmhärtigt det skulle vara! Men det skulle inte gå an! Ni måste själva betala för det ni är skyldiga. Skynda på att betala för det! Skynda på att betala för det, och endast på det sättet kan jag rädda er så snabbt som möjligt. Är inte det principen? Jag talar ur ett annat perspektiv om barmhärtighet och vad barmhärtighet är. Fa lärs ut till er, inte till vanliga människor. Glöm aldrig det. Vanliga människor är för alltid vilsna i illusionen. De har inte tillåtelse att känna till dessa principer. Människor är människor, medan ni elever är elever. Kultiverare och vanliga människor kommer alltid att vara olika.

Det finns en sak som jag kan tala om för er: ingenting i världen är tillfälligheter – Gudar ser på. I den här dimensionen finns de som arrangerar reinkarnation, de som har ansvar för samhällsordningen, de som arrangerar samhällssystem, de som kontrollerar Jordens stabilitet, de som ansvarar för luften och luftens olika beståndsdelar och de som övervakar vad olika gudar gör på Jorden. I den här dimensionen finns alla sorters gudar. Hur kan de underlåta att övervaka sådana saker? Skulle saker och ting i det mänskliga samhället bara kunna gå efter hur människor vill ha det? Det vore absolut omöjligt.

Fråga: Beträffande principen med ömsesidigt skapande och ömsesidigt hindrande [Xiāngshēng xiàngkè], stämmer det att på höga nivåer så är en av dessa två substanser närmare Zhen, Shan, Ren än den andra?

Mästaren: Det ska inte förstås så. Hela kosmos består av Zhen, Shan, Ren. Låt mig uttrycka det så här: dessa två substanser är båda skapade i kosmos av Zhen, Shan, Ren. Om bara den positiva sidan existerade i detta kosmos skulle det vara ytterst sorgligt för varelserna. De skulle ha varken lycka eller smärta och livet skulle vara urtråkigt. Det är just för att det finns svårigheter och smärta som människor förstår att värdesätta lycka när de har den; bara på så sätt känner de att livet är intressant. Så eftersom det finns en positiv sida i kosmos arrangerades att det skulle finnas en negativ sida för varelserna, och den kan eliminera karma åt dem.

Fråga: Efter att jag löste mitt problem från roten har jag känt att mitt blod kokar så snart någon nämner skyddandet av Dafa. Mästare, är detta ett riktigt tillstånd?

Mästaren: Nej det är inte riktigt. Det är inte riktigt. Alla, var uppmärksamma på detta! Nyss talade jag om att det finns en positiv sida och en negativ sida. När den negativa sidan kommer ner till den här nivån blir den till den dåliga sidan; medan den positiva sidan är den goda (Shan) sidan när den kommer till nivån här nere. Så jag säger er att vi i det vanliga mänskliga samhället absolut inte kan göra saker på samma sätt som vanliga människor. Vi måste alltid låta vår goda sida ha befälet. Buddha Shakyamuni sade att alla varelser har Buddha-natur. Jag ska tala om för er att alla varelser faktiskt på samma gång har demon-natur. Det vill säga, demon-naturen och Buddha-naturen samexisterar i alla varelser. I situationer när någon tappar humöret eller är våldsam eller oförnuftig är det hans demon-natur som är i aktion. I situationer där någon är förnuftig, vänlig och barmhärtig är det personens Buddha-natur som är i aktion. Dessa två olika naturer manifesterar sig under olika omständigheter. Så vi använder alltid den goda sidan. För inte så länge sedan, när tv-stationen sände en ogrundad rapport om oss och vi gick för att träffa dem, talade alla med dem förnuftigt och välvilligt. Många gick dit den gången, men att det var många gjorde det inte nödvändigtvis till en dålig händelse. Den attityd och det tillvägagångssätt som människor anammar kan vara bra eller dåligt. De förklarade saker förnuftigt och helt och hållet vänligt. De blandade sig inte i nationens politiska frågor, och inte heller skadade de allmän egendom. Alla klarade av att agera som kultiverare och förklara hur vi resonerade. Folk [på stationen] blev berörda eftersom de aldrig hade träffat sådana människor. Omvänt, varför finns det våld i det mänskliga samhället? Vanliga människor håller demonstrationer och protester när de vill stå upp för någonting eller diskutera med någon. Det är våld och skrik och de tar till och med till vapen. Det beror på att människor har en demonisk sida och de är vanliga människor. Här är vi kultiverare och vi ska använda enbart den goda sidan, inte den dåliga sidan. Vanliga människor använder både den goda sidan och den dåliga sidan; vanliga människor använder både förnuft och våld. De svär och går till angrepp när de inte kan vinna en diskussion. Vanliga människor har både en bra sida och en dålig sida.

Fråga: Läraren sade att när kosmos rensades upp fanns det utomjordingar som undkom till Jorden. Existerar de i form av futi eller i någon annan form?

Mästaren: Låt mig först förklara vad utomjordingar handlar om. Ni vet att Jorden inte är den enda planeten med liv i kosmos, och Jorden har inte existerat bara denna enda gång. Jag säger att på Jordens position fanns Jordar som existerade tidigare. De tidigare Jordarna kasserades. En del exploderade. Det hände många gånger – de har varit rätt många. Det slutliga stadiet för en Jord har alltid varit en tid när dess liv var som mest förstörda och dess materia som mest oren, och Jorden därför inte längre kunde behållas. Den skulle elimineras eftersom hela klotet hade blivit till en karma-boll. Anledningen är att liv reinkarnerar. De reinkarnerar som jord, sten, växter eller materia, och vad de än återföds som, bär de med sig karma. Jorden blev till en karma-boll när det var karma överallt, och därför blev den vid den punkten eliminerad. Där skulle fortfarande finnas några människor på Jorden som var relativt bra, och dessa mycket få eller ytterst få hämtades och placerades på en annan planet inom den Trefaldiga världen. Men genom tidsåldrarna har denna Jord ersatts otaliga gånger och varje gång fanns det folk kvar. Med tiden ökade sålunda de som fanns kvar i antal. Gudarna skapade i varje tidsperiod människor med olika utseende och därför är skillnaderna rätt avsevärda, och det finns några som skapades på andra planeter. Dessa är utomjordingar.

De har blivit som en nedteckning av historien, placerade där som en efterlämnad sida i historien. Det är den funktion de har, en liten funktion. De efterlämnades från Jordens sista stadium under de tiderna och tog med sig den teknologi som de hade på den tiden till andra planeter, så deras startpunkt var mer avancerad. Efter denna långa tid går den kunskap om kosmos som de har förstått, långt utöver den som Jordens nuvarande invånare har. Deras kroppar kan gå in i andra dimensioner och anpassa sig till sättet i de dimensioner de befinner sig i; de har utvecklats till detta stadium. De saker de färdas i som flyger fram och tillbaka – de flygfarkoster som människor kallar flygande tefat – kan gå in i andra dimensioner och flyga in i andra rumtider. Om de färdas i en snabb rumtid korsar de ett stort avstånd efter att ha varit där endast en kort tid. Så den hastigheten är obegriplig för människor. De bränslesorter som de använder är inte alls de sorters ämnen som förstås av den moderna vetenskapens teknologi, teorier eller begrepp.

Genom tidsåldrarna har dessa utomjordingar ständigt utvecklats och omformats. I detta kosmos har det därför verkligen uppkommit de onormala sociala förhållanden som dessa typer av liv har. Girighet och lusta har orsakat att något som liknar stjärnornas krig verkligen händer där borta där de lever. De har ännu inte hotat mänskligheten eftersom mänskligheten inte kan utgöra något hot mot dem. Därför har de inte attackerat mänskligheten. De skulle attackera mänskligheten om man skulle hota dem. Även om utomjordingar inte har attackerat mänskligheten så vet de att människokroppen är den mest perfekta. De har således blivit förtjusta i människokroppen och vill stjäla den. De mättar mänsklighetens alla områden med vetenskap för att få människor att helt och fullt tro på vetenskapen och bli beroende av den. När människors tankar och sätt att existera är fullständigt assimilerade till deras, behöver de bara ersätta människors själar och människor blir till dem, och de kommer till sist att ersätta människosläktet.

Det är en lång historia. De har kommit hit i full skala sedan början av den industriella revolutionen i Väst. De hade kommit redan innan den tiden men de kontrollerade inte människor då. De började komma i full skala när det kaukasiska samhället gick in i den industriella eran. De gjorde fullständiga förberedelser och systematiska arrangemang för att ockupera Jorden. Det var de som skapade vetenskapen åt människorna. Så den här vetenskapen etablerades av utomjordingar. Deras syfte var att göra människor enhetliga och förenkla deras tankar till den grad att de är lika ensartade som maskiner. Och de gjorde kunskapen ensartad för att göra det lätt för dem att senare kontrollera och ersätta människor. Dessutom har de valt några nationaliteter som förtrupper till deras framtid, total kontroll av mänskligheten. Japan är den förtrupp som driver teknologin framåt. USA är den förtrupp som bryter sig loss från all gammal kultur på Jorden. Inte ens de allra äldsta och mest isolerade nationernas kulturer har kunnat undkomma. Hela världen påverkas av Amerikas moderna kultur. England var under de tidiga stadierna förtrupp i tillverkningen av maskiner och Spanien var förtrupp när det gällde rasblandning. Den metod med vilken utomjordingar får människor att skaka sig loss från gudarna är att blanda raser, vilket gör människor rotlösa, precis som de växthybrider som folk skapar nuförtiden. Sydamerikaner, centralamerikaner, mexikaner och en del folk i Sydostasien - alla dessa raser har blivit blandade. Inget av detta kan undgå gudarnas ögon. Utomjordingar har gjort rätt omfattande förberedelser för att ta över människorna.

Alla som vet hur man handhar en dator har registrerats. Naturligtvis har inte våra elever detta problem. När ni har erhållit Fa rensar jag upp det lagret i er kropp som har tagits över av dem. De har format ett lager av sin kropp inne i människokroppen. Det är otroligt skrämmande. Allt som människor lär sig från grundskolan hela vägen genom högskolan är den vetenskap som de har tagit hit, och allt som människor använder nuförtiden är produkten av denna allestädes närvarande vetenskap. Varför gör den inspiration som människor får att datorerna och teknologin utvecklas med en sådan oerhörd hastighet? Det åstadkoms av det där lagret i kroppen som utomjordingar formade för att kontrollera människosläktet. Det beror just på att det där systemet, med deras teknologi och vetenskap som har formats i människokroppen, får människors sinnen att göra detta. Det är otroligt hur utvecklade datorerna är idag. Men det är ingen mänsklig teknologi. Människan kommer att bli ersatt av utomjordingar om det fortsätter så här länge. Men tänk på det alla: utomjordingar är trots allt varelser inom den Trefaldiga världen, där de vanliga människorna finns. Det finns andra anledningar till att de vågar göra någonting sådant. Det har hänt för att kosmos Fa har avvikit och gudar inte längre tar hand om saker och ting. Så det har också att göra med varelser på höga nivåer. Om den här situationen ska vändas så måste det börja från höga nivåer. Det beror på att de har den här idén att människor inte längre är bra, att deras moral har degenererats och att allting är perverterat. Så de tycker att det är okej att bara ersätta dem, om de ändå ska elimineras. Buddhor är barmhärtiga mot människor eftersom Tathagator och Bodhisattvor är de som står mänskligheten närmast – de är Buddhorna på den lägsta nivån. När Buddhor som är på nivåer som är många gånger högre än den Buddha-nivån, stannar till och tar en titt så är Tathagator för dem som vanliga människor. Vad är då människor för dem? De räknas som ingenting. När de ser att de inte längre är bra så förstör de dem bara och börjar om. Det är så de tänker. Barmhärtighet är för dem inte mot människor utan mot Buddhor. När gudar på ännu högre nivåer stannar till och tar en titt så är människor ingenting för dem, utan obetydligare än mikroorganismer. Ni förstår tanken här, eller hur? En del säger till och med: ”Mästare, ni borde rädda oss på så och så sätt.” På det svarar jag: ”Så du tror att om en Buddha inte räddar dig så kommer han att få abstinens, precis som om han var beroende av att göra det?” Det är inte så det är. Buddhor [räddar människor] bara av barmhärtighet mot människor, mot er. Människor vill välja, de vill bli räddade på något visst sätt, de vill kultivera på ett visst sätt. De vet inte vad de talar om.

Sådan är situationen när det gäller utomjordingar. De blir bortsopade där uppe och de upptäckte rensningen, så de ilade hit, och i särdeles stort antal på senare år. Men de vet inte att den här saken som jag gör har arrangerats systematiskt, så vart de än rusar iväg kan de inte undkomma. De måste betala för alla de dåliga saker som de har gjort, garanterat. Detta kosmos principer är absolut rimliga gentemot alla liv. Så de måste stå till svars för allt som de har gjort. När det gäller hur deras liv slutligen kommer att tas itu med så kommer utomjordingar definitivt inte att existera i framtiden. Om det finns de som är verkligt goda bland utomjordingarna, då kan deras liv reinkarnera som andra liv. Dåliga liv kommer att elimineras. Så varje sak som varje varelse gör positionerar honom inför framtiden. Och det gäller också för alla människor. Vad en människa än gör så positionerar det honom.

För tillfället gäller alltså att de flesta av utomjordingarna som har kommit hit kom flyende för sina liv. De visste att det på slutet skulle bli svårt för dem att undkomma, så en del utomjordingar har gift sig med jordingar. Men det är inte så att de har gifter sig legitimt, eftersom ingen skulle gifta sig med dem. De fångar en bondkvinna för att efterlämna sin avkomma. Och det finns de som gömmer sig bland vanliga människor. De kan inte leva i hemlighet, hur de än försöker gömma sig. Väldig gong kommer upp från den mikrokosmiska nivån. Det må vara stål, järn, trä, människokroppen, vatten, sten, luft, växter, djur, substanser etcetera – från den mikrokosmiska nivån i allting kommer gong upp mot ytan. Säg mig, vart kan de undkomma? Gong finns överallt och rusar upp till ytan. De har sett att det inte finns något sätt att undkomma den eller gömma sig för den. Hur existerar de? De är faktiskt inga futi. Men en del av dem har antagit människans utseende och går omkring på gatorna. Ni har ingen aning om vilka de är. En del har gömt sig och kommer inte ut. Men antalet är nu litet, mycket litet. Tidigare kunde de gömma sig, och deras flygande tefat kunde flyga upp och gå in i en annan dimension. Men de andra dimensionerna har alla rensats upp. Väldig gong rusar hit och de kan inte längre gömma sig. De kan bara gömma sig i en grotta eller på havsbottnen i den här dimensionen. Inte ens på så sätt kan de hålla sig dolda. Hursomhelst är det detta problem som de står inför. Alla liv positionerar sig i den här historien.

Fråga: Det vanliga mänskliga samhällets vetenskap är fel, så kan vi direkt komma in i kultivering utan att vara indoktrinerade av vanlig mänsklig kunskap?

Mästaren: Ur ett annat perspektiv kan vi fortfarande öka vår kunskap [genom att studera vetenskap]. När jag undervisar om denna Fa använder jag också moderna människors begrepp för att förklara Fa, så att människor kan förstå. Kunskap kan öppna ens sinne, så det kan vara till hjälp för att erhålla Fa. Om någons utbildningsnivå är riktigt låg blir det svårt för honom att förstå den moderna terminologi som jag använder. Men det är inte så att man inte klarar sig utan den. Om kulturen inte var av detta slag – framtagen av vetenskapen – skulle jag kunna undervisa om Fa med ett gammalt språk, istället för det sätt jag undervisar på idag. Hursomhelst har samhället blivit sådant här, så det går bra för er att anpassa er till sättet i det vanliga mänskliga samhället. För tillfället kan det bara vara så här. Vare sig du är vuxen eller ett barn tycker jag att du, som en kultiverare, ska göra allting väl, vad du än har för position. Om du är en elev, gör ditt skolarbete väl; om du arbetar, gör ditt jobb väl. Om du kommer på något särskilt tillvägagångssätt kanske ditt sätt att kultivera ändras på motsvarande sätt och orsakar dig svårigheter i ditt liv och i kultiveringen. Du ska veta att fastän utomjordingar tog sin vetenskap till människorna för att uppnå sina mål så styr gudar allting och de använder i sin tur dem.

Fråga: Ska vi lägga mycket tid på kultivering och mindre tid på vårt jobb bland vanliga människor?

Mästaren: Det är inte tanken. Ni ska göra ert bästa med att fullgöra ert arbete under vanliga människors arbetsdag. Jag tycker att hur upptagen du än är så har du tid till att göra övningarna och läsa boken. Så förhåller det sig. Jag tycker att du som en flitig lärjunge i ditt hjärta ska vilja använda mer av din fritid till att kultivera.

Fråga: Behöver vi avsiktligt söka oss en komplicerad miljö för kultivering?

Mästaren: Det är inte nödvändigt. Man kan inte alltid vilja göra saker i enlighet med ens egen vilja, och inte heller själv arrangera sin kultiveringsväg. Gå inte efter din egen vilja när du önskar göra det ena eller andra – din väg har arrangerats av mig. Om du vill kultivera så är det på det sättet. Gör bara det du ska göra. I Kina finns en del som plötsligt slutade bry sig om sin klädsel efter att de börjat utöva. Det säger sig självt att man ska klä sig presentabelt och vara prydlig, så som människor ska vara. Men de blev slarviga och ovårdade så till den grad att de blev nästan skamlösa. Det är oacceptabelt. [Så som vi kultiverar] är inte så som Zhang Sanfeng kultiverade Dao för länge sedan. Ni kultiverar i det vanliga mänskliga samhället. Åtminstone ska ni se anständiga ut. Gudar är högre än människor och ska bete sig ännu bättre – de ska bete sig bättre i alla avseenden. Se till att inte strunta i allting och bli slarviga, ovårdade och smutsiga så fort ni börjat utöva Falun Gong – det vore oacceptabelt. Ur ett visst perspektiv skadar ni Dafas image. Är det inte så? Inför denna konferens sade jag därför till alla och meddelade ansvarspersonerna att alla skulle vara prydligt klädda och inte se opassande ut inför andra, eller hur? Den kinesiska ekonomin har varit god under de här åren så det är verkligen inget problem för någon att vara lämpligt klädd. Jag säger inte att ni måste ha dyra kläder, men var åtminstone städade och klä er lite prydligt. Kom ihåg att vi kultiverar i det vanliga mänskliga samhället. Detta borde inte bli till ett problem. Därför, så länge det handlar om kultivering ska ni inte arrangera en kultiveringsmiljö på egen hand.

Fråga: Ett fyraårigt barns himmelska öga har öppnats och han kan se Falun och att Lärarens namn avger ljus. Men ibland är han viljestark, och om vuxna inte ger efter för honom gråter han och får ett vredesutbrott. Detta agerande gör mig upprörd.

Mästaren: ” Detta agerande gör mig upprörd.” Pekade du inte just på det? Du är upprörd, och om du är upprörd är ditt sinne stört. Hjälper inte barnet dig att förbättra dig?

Fråga: När detta tvååriga barn ser Falun säger hon förtjust: ”Falun”. När hon ser Lärarens bild säger hon: ”Mästaren.” Hon sitter ofta på golvet med händerna i heshi-positionen och säger: ”Göra övningarna”. Ibland när vi spelar Lärarens ljudband säger hon: ”Lyssna till Mästaren:

Mästaren: Då är detta barn verkligen speciellt, eftersom hon är bara två år. Barn som detta har antagligen kommit för att erhålla Fa. Bland våra fyra- till femåringar och fem till sex år gamla små lärjungar, små elever, finns väldigt många som har kultiverat väl. De är verkligen fantastiska. En del av dem har rätt många förmågor. Det finns många sådana människor. Gudarna där ovan ser tydligt vilka familjer som kommer att erhålla Fa i framtiden: ”Åh, denna familj kommer att erhålla Fa.” Kanske de arrangerar att de ska reinkarnera där, eftersom de på så sätt kan erhålla Fa.

Fråga: Har sjukhus mer karma än andra ställen?

Mästaren: Sjukhus i det vanliga mänskliga samhället är institutioner för behandling av sjukdomar, och de ser faktiskt ut att ha lite mer sjukdoms-qi. Men återigen, vad är du som utövare rädd för? Det har inget att göra med oss utövare. De sakerna kan inte skada oss.

Fråga: Har det någon dålig effekt på utövare att utföra obduktioner på ett sjukhus?

Mästaren: Om det är ditt jobb, gör det bara. Det är inget problem eftersom de personerna är döda. Vi kräver att ni i kultiveringen anpassar er till det vanliga mänskliga samhället så mycket som möjligt. Ändra inte på det vanliga mänskliga samhällets sätt för att du nu kultiverar. Det skulle inte duga.

Fråga: Om någon inte svär högt utan svär i sitt sinne, kommer den personen att förlora dygd?

Mästaren: En del personer säger: ”Jag har kultiverat rätt bra och har uppfört mig rätt bra”, men fasthållandena i deras hjärtan har inte alls övergetts. Kan det räknas som kultivering? Är det inte falskt? Så endast grundliga förändringar är verkliga förändringar. Det som är på ytan är bara skådespel. Huruvida du svär högt eller ej är en formalitet. Huruvida ditt hjärta och sinne har förändrats eller ej är vad som gäller. Om du svär i sinnet, då har ditt sinne naturligtvis inte förändrats. Huruvida du förlorar dygd eller ej är ett mindre problem. Dafa lärs inte ut för att bevara vanliga människors dygd.

Fråga: En del elever är rädda för giftiga djur och andra varelser. Kan man fulländas om dessa rädslor inte släpps?

Mästaren: Detta handlar om två olika saker. Gör dig bara av med fasthållandet rädsla och du kommer att vara okej. Många av er är inte nödvändigtvis rädda för dem, men ogillar de sakerna för att de är smutsiga. Det är inte den sortens smutsighet som man känner när han ser avföring, utan snarare den sortens smutsighet man känner när man tycker att de sakerna är dåliga. I den framtida världen, i det framtida kosmos, kommer sådana varelser inte att existera. Låt mig berätta att kosmos från början inte hade de där giftiga onda sakerna. Varför dök de upp senare? För att livens karma blev större och större, liven blev värre och värre, och kosmos blev mer och mer orent. Därför dök mer och mer dåliga saker upp och gradvis blev de giftigare och giftigare. Det var så de utvecklades.

Fråga: I skriften ”Upplysning”, står att ”par efter par anländer ständigt” [på svenska översatt till ”… en efter en”] (liangliang xiang ji er lai 倆倆相繼)”Hur ska vi förstå ”par efter par (liang liang)”?

Mästaren: Det är gammal kinesisk syntax. Gammal kinesisk syntax kan förklara saker tydligt. Språket är koncist, men den innebörd den bär är djup och de inre dimensioner den spänner över är omfattande. Det är det bästa skriftspråket. Förr i tiden sade folk att det var Himlens språk, Himlens skriftspråk. Nuförtiden har människans moral blivit förstörd och är inte längre bra, så prosa används. Om detta ”par efter par anländer ständigt” ska förklaras betyder det: tre i en grupp, två tillsammans; så snart någon diskuterar det med någon annan och säger: ”Denna Fa är rätt bra, låt oss börja kultivera”, så tänker den andra personen också att det är rätt bra och han kommer också. Sedan säger också han det till sin familj och tar med den, och människor kommer parvis och som trior. Med dagens enkla prosa behövde jag använda så många ord. När jag använde “liang liang xiang ji (par efter par ständigt)” anländer, innefattas allt i bara fyra ord. Det är vad det betyder. Beträffande ”xiang ji” (en efter en)” så betyder det att anlända vid olika tider, en efter en, ständigt, fortlöpande. Att förklara xiang ji kräver också många ord.

Fråga: Kan Dafa-lärjungar som handlar med böcker och tidskrifter köpa Dafa-böcker till inköpspris och sälja dem till detaljhandelspris?

Mästaren: För inte så länge sedan tänkte jag själv på en sak. Eftersom fler arbetare nyligen tvingades lämna sina arbetsuppgifter (faktum är att de blev arbetslösa) i Kina och ett fåtal av dessa är våra elever, tänkte jag på om man skulle låta dem sälja Falun Dafa-böcker. På så sätt kunde de inte bara försörja sig utan också göra det mindre svårt för eleverna att köpa böcker. Och en del elever har gjort så. Efteråt tänkte jag över det mer noga och det verkade inte rätt. På vilket sätt var det fel? Tänk på det alla: Dafa – en Dafa som är så helig – kan rädda oss, men vi skulle använda den för att tjäna pengar. Var skulle vi placera oss själva? Var skulle vi positionera Dafa? Det borde verkligen inte göras. Så jag lät dem inte göra det. Varför kan det då göras [av vanliga människor] i samhället? För att jag utnyttjar det vanliga mänskliga samhällets människor för att sprida Fa. Det vanliga mänskliga samhället är också en manifesterad form av Fa på den lägsta nivån, så dess olika handel och yrken existerar just på detta sätt, vilket inte är fel. Om vår bok inte skulle ha dimensioner bakom sig, utan bara var svart bläck på vitt papper så vore det bara en bok. Det är för att den har sina dimensioner bakom sig som den har Fas effekt. Det är inga problem för bokhandlar och bokhandlare i det vanliga mänskliga samhället att sälja dem; det stämmer alltså med Fa på det vanliga mänskliga samhällets nivå. Men när det gäller våra lärjungar finns faktiskt den sortens problem som jag beskrev. Om vi använde Fa för att tjäna pengar, och eftersom de flesta av dem som köper böckerna är våra lärjungar, hur skulle vi kunna spendera de pengarna?

Om du själv äger en bokhandel och utnyttjar den smidiga omständigheten för att sälja Dafa-böcker, och om bokhandeln inte har etablerats specifikt för Dafa, utan du ägde bokhandeln redan innan, då motsätter jag mig inte att du gör detta, eftersom du trots allt redan innan handlade med böcker. Men med det sagt tror jag att allteftersom du fördjupar din förståelse rörande Fa så kommer du att få ett nytt sätt att hantera det.

Fråga: Jag struntade i allting och blev osams med min familj för att kunna träffa Mästaren. Var det rätt eller fel?

Mästaren: Om du kom från Fastlandskina är det mycket möjligt att du inte tilläts komma. Eller, det är mycket möjligt att mina Fashen inte ville att du skulle komma och försökte fästa din uppmärksamhet på kultivering. Om du inte är från Fastlandskina, då finns det kanske andra anledningar för din del. Kanske det var för att se om du var ståndaktig. Allt är möjligt. Du måste komma på det själv.

Fråga: Jag vet att jag måste använda tiden väl för kultivering, men jag vill också ha barn. Räknas detta som ett fasthållande?

Mästaren: Vi har sagt att vi ska kultivera medan vi anpassar oss så mycket som möjligt till vanliga människor. Nu finns det tiotals miljoner unga lärjungar som kultiverar. Om ingen av dem gifter sig och får barn, skulle det inte vara en form av att skada det vanliga mänskliga samhället? Åtminstone kan jag säga dig att du inte skulle anpassa dig till det vanliga mänskliga samhället i din kultivering. Återigen säger en del: ”I denna livstid vill jag helt enkelt inte gifta mig. Jag har bestämt mig.” Jag är inte emot det heller. Man kan kultivera på så sätt. Så länge det inte orsakar några extra bördor eller problem i ditt liv eller i andra avseenden, kommer jag inte att göra något åt det. Angelägenheter i människovärlden bestäms och görs av dig, dig själv. Om man säger att det påverkar ens kultivering om man har barn så tror jag inte att det är så. Det kommer inte att ske.

Fråga: Vilka är formerna för fulländning? Kräver de alla att man tar med sig bentiiii?

Mästaren: Jag har diskuterat detta. Bara de som kommer till Falun-paradiset tar med sig kroppen. Beträffande dem som ska komma till andra platser – många av er har kommit för att erhålla Fa från olika nivåer och olika riken – och så som varelserna där uppe ser det, om du skulle ta med dig kroppen tillbaka så skulle Gudar och Buddhor tycka att det skulle vara som om du tog med dig tillbaka dit någon sorts underlig bisarr sak. Så de har definitivt inte kroppar där och vill inte ha dem. Om den saken togs tillbaka dit skulle det störa hela deras kultiveringssystem. Var snälla och uppmärksamma att var ni än kom ifrån så assimilerar jag bara era ursprungliga saker till den nya och mest upprätta Fa. När det gäller de ytliga sakerna i din kultivering så rör jag inga av dem, vilket är för att garantera att du ska komma att återvända till din ursprungliga plats. Med andra ord, om du var en Buddha kommer du att bli en Buddha; om du var en Dao kommer du att bli en Dao; och om du var en Gud kommer du att bli en Gud. Ditt utseende och inget av det du hade tidigare kommer att ändras. De som inte hade en guowei tidigare kan erhålla en genom denna kultiveringsomgång, och vart du sedan än ska komma så kommer det att arrangeras att du kommer dit.

Fråga: Närhelst jag gör övningarna hör jag alltid samma, icke-Dafa-musik. Jag är orolig att det är någon störning med andra dimensioners budskap.

Mästaren: Musik i andra dimensioner är annorlunda än vår övningsmusik. Men det finns verkligen vacker musik i andra dimensioner. Om du hör den, låt den då vara – var inte orolig för det. Det där är ljud i andra dimensioner. Och oroa dig inte: musik som sådan representerar inte kultivering. När du kultiverar inom Dafa låter jag er öva med musik. Syftet är att ersätta tusentals tankar med en tanke, tills ditt sinne vid någon punkt kan nå ett lugnt tillstånd. Det betyder att när du lyssnar till musiken kommer ditt sinne inte att löpa runt överallt, utan kommer bara att lyssna till musiken. Det gagnar ditt övande. Men den musik du använder måste vara övningsmusiken.

Fråga: Min kropp har råkat ut för en sorts störning som involverar ord och bilder. Det har gått ett halvår och jag har inte kunnat komma över det.

Mästaren: Om du är en sann kultiverare, vilken avsikt du än hade när du först började med Dafa, så måste du släppa den och inte bekymra dig om någonting. Du måste vara klar över att du inte kom och kultiverade för att lösa något problem. Syftet med mitt spridande av Fa är att rädda människor, att göra det möjligt för dem att kultivera och att göra det möjligt för dem att återvända. Det är inte för att lösa några problem med vanliga människors kroppar. Det är en seriös sak. Du måste vara säker på att du själv verkligen kultiverar, och sedan kan alla problem lösas åt dig. Men om du bara vill lösa några vanliga mänskliga problem, då kan vi inte lösa några av dem åt dig. Med en mening: Fa är till för kultivering. Till exempel vet en del människor att botande inte är syftet med Falun Gong, så de tänker: ”Då ska jag inte göra det för att bli botad. Jag förstår att syftet inte är att bota mina krämpor och jag ska inte nämna botande. Jag ska inte heller be om att bli botad.” Men i sinnet tänker de fortfarande: ”Så länge jag gör övningarna kommer Mästaren säkert att rensa bort mina krämpor.” Ni förstår, i sinnet tänker de fortfarande: ”Så länge jag gör övningarna kommer Mästaren garanterat att rensa bort mina krämpor.” Den lilla tanken finns fortfarande där, begravd djupt i deras sinnen. De vill fortfarande att jag ska lösa deras hälsoproblem, vilket betyder att de fortfarande håller fast vid sina krämpor. Om de verkligen släpper dem, inte alls tänker på dem, och inte är oroade över dem, se då vad som händer. Det kallas ”utan strävan naturlig vinning”. Alla kultiveringsvägar och metoder fungerar på det sättet. I det vanliga mänskliga samhället kan man få vad man än vill ha genom att anstränga sig eller till och med eftersträva det med stor ihärdighet. Men principerna i andra dimensioner är precis tvärtom, de är omvända. Ni får ingenting när ni med all kraft försöker vinna någonting eller göra någonting, full med fasthållanden. Ni kan bara få det när ni släpper mer och bryr er mindre om det. Det kallas därför ”utan strävan naturlig vinning”.

Fråga: När Mästaren gjorde stora handrörelser vid Singapore-konferensen, mådde en del personer bra, en del tyckte att rörelserna vad underbara och en del kände sig förkrossade och ledsna, och grät. Hade det att göra med kultiveringsnivåer?

Mästaren: Rätt nära – det är i stort sett inte långt ifrån. Vars och ens känslor och förståelse är olika.

Fråga: För att fulländas i kultiveringen måste alla nå det rike som är fritt från själviskhet och ego. Varför finns det då olika nivåer [på vilka människor fulländas]?

Mästaren: Låt mig säga så här. En människa kan också fulländas på den första nivån med Arhats guowei; att uppnå självbefrielse är tillräckligt. Det är inte nödvändigt att tänka på att rädda alla varelser, och personen behöver inte tänka på att ta hand om andra – kultiveraren behöver bara arbeta med att själv [nå befrielse] och uppnå det. Det är den första nivåns Arhats guowei. Om du vill uppnå Bodhisattvas guowei – även om det bara är den första Bodhisattvas guowei – måste du kultivera och utveckla ett hjärta med stor barmhärtighet under din kultivering, och samtidigt som du uppnår självbefrielse måste du också hjälpa andra att bli befriade. Vare sig du kan klara det eller inte så kommer du att ha den barmhärtigheten, se att alla varelser verkligen lider och gråta när du ser dem. Det är inte låtsat – det är verkligt. Det är ingenting du vill ska hända. Naturligtvis kommer inte det tillståndet att finnas där hela tiden, men det kommer att uppkomma. Din barmhärtighet kommer att vara annorlunda om du kultiverar till Buddha. Du kommer absolut inte att gråta som en Bodhisattva gör när du ser på alla varelser. Du kommer att ha barmhärtighet, kommer att klarare förstå de karmiska kopplingarna mellan varelser, och kommer att betrakta allting med större visdom. När Buddhor som har kultiverat till nivåer som är mycket högre än en Tathagata stannar till och tittar på det tänker de: ”Vad för sorts barmhärtighet är det?” De tycker att den barmhärtighet som Buddhor har gentemot vanliga människor också är ett fasthållande. De kan bara vara barmhärtiga mot de Gudar, Buddhor och alla varelser i Buddha-paradisen nedanför dem, men har ingen barmhärtighet mot människor. De betyder alltså inte att de inte är barmhärtiga, utan snarare att deras riken är för höga. För dem är liven här nere så simpla att de till och med är lägre än mikroorganismer. De tycker inte att de där undermåliga människorna är någon som helst nyttig livsform. När Buddhor som har nått ännu högre riken ser tillbaka tänker de: ”Åh, dessa Tathagata-Buddhor är också vanliga människor; vad gör de där människorna där nere?” Hur ser människor ut för dem? De är ingenting; de gräver runt i jorden likt ytterst små mikroorganismer. Hur är det då med Buddhor i ännu högre och ännu högre och högre riken? Om du vill uppnå det tillståndet måste du kultivera till det riket. Jag ger er bara en enkel idé om hurdant det är. Det är inte begränsat till bara detta.

Den Sanna Fa kan inte göras känd för människor, eftersom ni fortfarande har mänskliga sinnen. Varelser i olika riken existerar på olika sätt. Dessutom ändrar sig varelsernas fysiska kroppar ständigt på den här sidan. Om en Buddhas kropp består av atomer, då kan de ännu högre Buddhornas kroppar och kropparna tillhörande de gudar som är högre än Buddhor, bestå av vad som är motsvarigheten till neutroner. Längre upp kan de bestå av neutriner eller kvarkar. Och det är bara den mikrokosmiska skala som människor kan känna till. Hur är det med dem som består av mer mikrokosmisk, ännu mer mikrokosmisk materia? Deras energi är synbart större. Ju mindre en substans partiklar är, desto större täthet har den. De är sålunda ytterst fina och skinande. Vi kan se porer på människokroppen, men om man ser på en guds kropp så finns inga porer. Om man ser på varelserna i den Trefaldiga världen, med kroppar som är på en nivå högre än människornas – det vill säga himmelska varelser på olika nivåer inom den Trefaldiga världen – kommer man med det mänskliga ögat att se att deras kroppar är jämna, fina och alldeles underbara. Det beror på att deras partiklar är mindre och tätare än dem hos den världsliga världens människor. Med andra ord, när en varelse ständigt höjer sig kommer hela formen på ytan att höja sig med den; men nivåhöjning är en förutsättning. Fulländning kan uppnås i olika riken. Vilken nivå du än kan nå i kultiveringen så kommer det som är nedanför din nivå inte längre att vara något mysterium för dig. Allting nedanför dig kommer att visas inför dina ögon och du kommer att se saker och ting sådana som de verkligen är. Men allting ovanför din nivå kommer för alltid att vara ett mysterium för dig, du kommer aldrig att veta om dem, eftersom [där du är] är den guowei som du har upplysts till. Du kommer att få lika mycket som du ger och kultiverar.

Fråga: Jag inser att kultivering är en seriös sak. Å andra sidan, är det fel att finna glädje i svårigheter och kultivera med gott humör?

Mästaren: Det är inte fel. Om du kan fortsätta med gott humör hela tiden i din kultivering, och gör det oavsett vilka problem du möter, då skulle jag säga att du är verkligt enastående. Alla kommer verkligen att beundra dig och högakta dig, eftersom det du beskrev är svårt att göra. Det är svårt att hålla sinnet stabilt inför alla svårigheter och att hantera allting med ett gott humör. Men att kunna behålla en optimistisk attityd och ett barmhärtigt hjärta hela tiden, även när vi inte möter problem eller prövningar, det är vad en kultiverare normalt borde göra. Det är det bästa sinnestillståndet.

Fråga: Får utövare ha sexuella relationer i sitt äktenskap?

Mästaren: Vi har sagt att ni kultiverar bland vanliga människor och inte är sådana lärjungar som har lämnat den världsliga världen för att hänge sig åt kultivering. Så ert levnadssätt ska anpassas till de vanliga människornas sätt. Vi anser att de fysiska formerna här bland vanliga människor inte är viktiga. Vad beror det på? Det som ändras är det mänskliga hjärtat och sinnet. Om någons hjärta och sinne inte ändras är alltihop meningslöst. Låt säga att du inte har någonting på ytan men djupt inom dig inte kan släppa saker och ting och är orolig över dessa [mänskliga] saker, då är det lönlöst. Om du säger: ”Djupt inom mig är jag inte fäst vid dem utan ser dem bara som något som låter oss behålla ett mänskligt tillstånd,” då skulle jag säga att du gör rätt bra ifrån dig. Naturligtvis ska alla dessa saker lämnas när du når en hög och djup kultiveringsnivå. Vad du gör under den här tidsperioden kan inte räknas som fel. Jag har diskuterat det tydligt i Zhuan Falun – jag har talat om den här situationen.

Varför tillåts du vara sådan här under din kultivering? Anledningen är att denna vår kultiveringsväg, denna Dafa som jag undervisar om idag, avsiktligt har förts ut för att bli utövad i det komplicerade vanliga mänskliga samhället, och endast på så sätt kan människor från högre nivåer återvända. Om det vanliga mänskliga samhället inte var tillräckligt komplicerat – alltså, om man inte hade så stora svårigheter och störningar – så skulle de bland er som kom från högre nivåer aldrig kunna återvända. Eftersom Fa är så stor och sprids i det vanliga mänskliga samhället, har det gett er förmånen att kunna leva i det vanliga mänskliga samhället. Omvandlingen av er kropp startar från den mikrokosmiska nivån, från din existens ursprung – de grundläggande partiklar som din varelse består av – och expanderar inifrån och utåt, likt årsringarna i ett träd. Det kommer att expandera utåt likt årsringarna i ett träd så länge du kultiverar, och kommer att expandera i takt med att du når standarden. När den har expanderat ända ut till ytan, precis som när trädets ringar når barken, är omvandlingen fullständig och man fulländas. Innan den har nått barken, alltså innan den har nått den fysiska kroppens yttersta ytlager, har din fysiska kropp på ytan fortfarande tankar som är som de vanliga människornas tankar och du har garanterat diverse vanliga mänskliga begär, lusta, qing och andra fasthållanden av alla de slag. De tankarna är inte lika starka som de vanliga människornas, men de finns där, och de har avsiktligt lämnats kvar åt dig, så att du säkert kan anpassa dig till de vanliga människornas miljö när du kultiverar. Den sida som har kultiverat klart påverkas dock inte av den vanliga mänskliga ytkroppen till att involvera sig i mänskliga angelägenheter. Så snart den sida som du har kultiverat färdigt motsvarar standarden, avskils den.

Vad är det för fördel med att den avskils? Vilka aktiviteter den mänskliga ytan på den här sidan än deltar i bland vanliga människor, vad den än gör, så sitter den sida som har kultiverat färdigt där borta och rör sig inte alls; den har inga mentala aktiviteter eller tankar. Den kroppen rör sig inte och deltar inte i någonting. Detta ser då till att när personen gör mänskliga saker så gör inte hans gudomliga sida det, och det är den mänskliga sidan – vilken inte är helt och hållet kultiverad – som gör de sakerna. Detta ser då till och du bara fortsätter att stiga uppåt, inte går nedåt, när du förbättrar dig själv. Om vi istället hade valt att starta omvandlingen från ytan och gått mot djupet och gjort på så sätt i det vanliga mänskliga samhället, då skulle du definitivt inte kunna kultivera i detta samhälle. Allt du gjorde bland vanliga människor skulle vara liktydigt med att en gud gjorde det, eftersom en omvandlad kropp är liktydig med en guds kropp. Det skulle således betraktas som om den gjorde mänskliga saker och du skulle helt enkelt inte kunna kultivera. Är det tillåtet för gudar att göra vanliga mänskliga saker? Det är absolut förbjudet för gudar att ha vanlig mänsklig qing. Så vi har vänt på det: vi börjar omvandla dig från ditt livs ursprung. På så sätt fortsätter det att expandera längre och längre utåt mot ytan. Innan du fulländas kan du alltid upprätthålla levnadssättet bland vanliga människor på ytnivån. Det är bara det att du blir mer och mer fri från fasthållanden, tills du slutligen kan ta lätt på allting och släppa allting. Du är då nära fulländning. Du har uppnått fulländning helt när du som helhet har expanderat hela vägen till ytan. Det sker naturligt i den stunden och det blir inga skakningar. Förr i tiden skulle en människas fulländning orsaka chockvågor. När någon fulländades skulle det bli jordskred, tsunamis och jordbävningar över ett stort område. Men vår form av fulländning orsakar inga chockvågor. Den är således lämplig när fler kultiverar i det vanliga mänskliga samhället, eftersom det inte påverkar det. Med så många som når fulländning tror jag inte att Jorden alls skulle klara det. Därför arrangerade vi det så att varje aspekt skulle vara lämplig för kultivering i det vanliga mänskliga samhället.

Innan den del som fortfarande ska kultiveras klart har expanderat till ytan, skulle jag inte tro er om ni sade att ni inte har vanliga mänskliga fasthållanden. Ni skulle tvinga er [för att uppnå det]. Ni kan strikt hålla er till höga standarder och uppföra er som utövare. Anpassa er samtidigt så mycket som möjligt till det vanliga mänskliga samhällets sätt. Men det jag talar om gäller mer än denna enda fråga [om sexuella relationer]. Det är inte så enkelt som att hantera sexuella relationer mellan man och hustru på ett visst sätt, så är det inte. Ni kan själva välja åt er det lämpligaste tillvägagångssättet i denna fråga. Vilken som helst metod som du tycker är den bästa, den går bra. Om du tycker att du fortfarande har vanliga mänskliga tankar, att de är rätt starka; om du fortfarande vill gifta dig, vill hitta en pojkvän eller en flickvän, och om tycker om en viss ung kvinna eller ung man… om du har dessa begär och gör dessa saker, då tyder det på att din kultivering ännu inte har nått den punkten, så du kan delta i sådana saker. Påstå inte att du genast kan släppa allting idag, att du kan göra det omedelbart och bli en Buddha. Om det vore på det viset skulle du inte behöva kultivera – du skulle redan vara en Buddha. Kultivering görs alltså undan för undan, det är en gradvis process. Fastän jag har sagt detta, om du tänker: ”Åh, Mästaren sade att innan jag lyckas i kultiveringen kommer jag att ha alla möjliga mänskliga känslor och begär på ytnivån. Då kan jag göra den sortens saker,” gissa då en gång till! Även om ni har de sakerna och jag säger till er att anpassa er till vanliga människor så mycket som möjligt, om ni inte strikt håller er till en kultiverares standarder så är ni likadana som någon som inte kultiverar. Det är det dialektiska förhållandet.

Fråga: Kaukasiska elever vill använda all sin tid till att lyssna till Fa, men det finns ännu inget ljudband med simultanöversättning. Kan de spela in sig själva när de läser Zhuan Falun och sedan lyssna till det?

Mästaren: Resultatet blir inte nödvändigtvis så bra. Varför inte? Det beror på att Fa med min röst har kraft. Eftersom du är en kultiverare bär allt du säger, allt innan du fulländas, olika sorter av vanliga människors budskap. Så när ni spelar upp det absorberar ni dem tillbaka. Denna upprepade omvända förorening är inte bra. Det är en annan sak när du läser boken. Vi gör nu en simultanöversättning. Vi ökar takten med att göra den; den borde finnas tillgänglig snart, så detta problem kommer snart att vara löst. Hursomhelst berättar jag denna princip för er: Vad ni säger bär alla era vanliga mänskliga fasthållanden och föreställningar. Fa ska verka. Man får inte mycket ut av det genom att lyssna till enbart de ytliga principerna. Det som kommer ut ur din mun är din förståelse på din nivå. När du kommer tillbaka och lyssnar till det igen kommer din förståelse alltid att vara kvar på den nivån. Simultanöversättning är annorlunda eftersom min röst finns där. Även om volymen på min röst är låg och översättarens röst är högre, så översätter han i själva verket och det är verkligen jag som undervisar. Eleverna kan förstå mig såväl som ta emot allting jag bär på när jag undervisar om Fa. Det är det jag menar.

Fråga: Jag träffade tre gånger en lite flicka på mellan tre och fem år. När jag halvsov trampade hon på min kudde, hoppade och skrattade. Är hon ett lekfullt barn (yinghai) som har kommit ut ur Falun?

Mästaren: Dessa situationer är i allmänhet bra saker, men inte alltid. Det lekfulla barnet är litet. Vars och ens bakgrund är komplex så bry er inte om den här sortens saker. Hon skulle kunna vara någon som du tog med dig från det förgångna, eller det kan finnas andra orsaker. Hursomhelst är hon en liten flicka. Det kan vara en bra sak. Bry dig inte om henne. Ta bara hand om din kultivering.

Det verkar som om jag inte har förklarat detta tydligt, eftersom en del personer inte har fattat det ännu. Jag ska ge ett exempel för att illustrera detta, även om det inte nödvändigtvis stämmer in på den här situationen. När en del personer kommer ner och reinkarnerar följs de av sitt barn från tidigare. Barnet har emellertid inte reinkarnerat utan följer bara med på den andra sidan. Det finns också andra personer som hade barn i tidigare liv och när de reinkarnerade i en livstid reinkarnerade deras barn inte i den livstiden. Men barnet är exceptionellt intuitivt och följer honom alltid, det finns också den situationen. Det finns omständigheter av alla de slag. Eftersom du har erhållit den upprätta Fa kommer vi att arrangera allt detta åt dig om barnet har ett ödesförhållande med dig. Allt detta kommer att arrangeras på ett lämpligt sätt åt dig, så du behöver inte bekymra dig över det längre.

Fråga: Jag rådbråkade min hjärna men kunde ändå inte komma på någon fråga: Beror det på att jag inte har kultiverat så…

Mästaren: En del av våra erfarna elever som har kultiverat väl kan inte komma på någonting att säga när de träffar mig. Jag vet att de känner sig olustiga när de inte kan komma på någonting att säga, fastän de anstränger sig mycket hårt. Innan de träffar mig har de kistan full med saker de vill fråga mig om, men så snart de träffar mig blir de stumma. Låt mig berätta för alla vad detta är. Så länge du är en kultiverare kommer du att bli sådan när du träffar mig. Anledningen till att du inte har något att säga när du träffar mig är att allteftersom du fortsätter att kultivera, kommer den del av dig som har blivit upplyst genom kultivering – den del som har blivit färdigkultiverad – att avskiljas från dig. Den avskils från den del som ännu inte har kultiverats färdigt. Den del av dig som ännu inte har blivit helt kultiverad kommer därför att jämt känna sig förvirrad, så den kommer att ha frågor och kommer också att vilja ställa dem. Men eftersom du ser Mästaren när du träffar mig så kommer den del av dig som har blivit helt kultiverad, såväl som din yta, också att bli uppmärksam, och så snart den blir uppmärksam blir din vanliga mänskliga sida helt kontrollerad av den. Vad beror det på att du inte har några dåliga tankar och är så välvillig när du sitter här? Det beror på att den del av dig som har blivit helt kultiverad har blivit uppmärksam, och hela din kropp kontrolleras av den. Säg mig, om den del som har blivit helt kultiverad inte motsvarade kraven, skulle den ha kunnat kultivera klart? Med andra ord vet den allting. Det är bara den del som inte har blivit helt kultiverad som inte vet. Med andra ord, vid den tidpunkten kommer du inte längre att vilja fråga, och det finns inget att fråga om, eftersom du klart vet alltihop. När du har lämnat mig kommer den inte längre att bry sig och kommer att hålla sig orörlig, så denna del av dig som är här kommer återigen att bli oklar över saker och ting. ”Hur kom det sig att jag inte frågade Mästaren nyss?” Är det inte så? Det är faktiskt så det ligger till.

Jag ska säga er alla att ni ska läsa boken mer, läsa boken mer och läsa boken mer – ni måste läsa boken om och om igen. Denna undervisning är kosmos Fa. Sedan urminnes tider har alla kultiveringsvägars Fa som har spridits i det vanliga mänskliga samhället, varit Fa på eller under Tathagatas nivå. En sådan ofantlig Fa som denna har skapat olika levnadsmiljöer för olika varelser i kosmos. Det är den Dafa som har skapat hela kosmos. Det är bara det att ni inte kan se dess innehåll på höga nivåer förrän ni når de rikena. Men i den finns allt ni behöver veta för att uppnå en guowei och för att fulländas. Därför måste ni läsa boken mer – läsa den om och om igen. Naturligtvis vet våra erfarna elever att om de har en fråga behöver de bara läsa boken och den löses garanterat. Senare uppkommer nya frågor och frågor på högre nivåer när ni kommer in i nya riken. När ni vid den tiden läser om boken igen, kommer den åter att besvara dem åt er. Därefter kommer ni åter att ha frågor i ännu ett rike och när ni läser boken lite mer kommer den vid den tiden åter att besvara dem. På så sätt fortsätter ni att kultivera och ständigt stiga uppåt. Denna Fa kommer att besvara frågor när ni har några. Och när ni håller er till strikta krav i det dagliga livet och ständigt förbättrar er går ni flitigt framåt med kraft.

Fråga: Är själviskhet roten till egenintresse, qing och önskan om berömmelse?

Mästaren: Egenintresse och önskan om berömmelse är båda själviska. Beträffande qing så har jag avslöjat i en tidigare Fa-föreläsning att den genomsyrar denna mänsklighetens dimension såväl som den Trefaldiga världen. Ingen varelse inom den Trefaldiga världen kan undkomma den – de står alla under dess kontroll. Människor är precis mitt i denna qing. Ju mer man är fäst vid den, desto större är dess makt och desto mer påverkar den dig således. I synnerhet när de mister sina kära eller när unga människor får sina hjärtan krossade, ju mer de tänker på det, desto större makt har qing. Qing finns inom den Trefaldiga världen, så du måste som en kultiverare skaka den av dig. Du ska göra dig av med denna qing och gå bortom den. När det gäller egenintresse och berömmelse så är det saker som människor värderar högt. Men i själva verket kommer de också från qing. Om man är känd, njuter man då inte av den lycka och framgång det medför? Man blir verkligen nöjd. Strävar man inte efter berömmelse och egenintresse för att nå tillfredsställelse? Om någon är tillfredsställd, är han då inte nöjd? Är inte det välbehag man känner också qing? Berömmelse kan ge en glädje och ära, vilket är qing, eller hur? Om man har nått tillfredsställelse genom egenintresse, är du inte återigen nöjd? Det är återigen qing. Så människor lever just för denna qing. Bland vanliga människor spelar det ingen roll om man är lycklig eller ej, om man är emot någonting eller ej, om man vill ha något eller ej, eller om man vill uppnå en viss status, vad man anser vara bra och dåligt, vad man vill eller inte vill göra, allt detta är qing. Jag har sagt att människor lever bara för qing. Skulle detta mänskliga samhälle kunna vara utan qing? Om det inte fanns qing i det mänskliga samhället skulle människor inte tycka att det var intressant att leva – det skulle det verkligen inte vara. Det är bara så det är meningen att människan ska leva.

Beträffande själviskhet nämnde jag tidigare en princip för er och ni applåderade alla mycket förtjust. Jag talade om att det framtida kosmos inte kommer att förintas, och ni blev alla mycket glada över det. Vet ni varför det kan bli så? En del människor säger: ”Om någon inte tänker på sig själv kommer han att förbannas av Himlen.” En del har tagit detta som sitt motto. Faktiskt vet ni ännu inte att denna själviskhet når hela vägen upp till mycket höga nivåer. I själva verket, om en kultiverare förr i tiden sade: ”Jag gör det ena eller andra,” ”Jag vill göra det ena eller andra,” ”Jag vill erhålla det ena eller andra,” ”Jag kultiverar,” ”Jag vill bli en Buddha,” eller ”Jag vill uppnå det ena eller andra,” så gick inget av det utanför själviskhet. Men det jag vill att ni ska uppnå är verkligt ren och osjälvisk fulländning med den verkligt upprätta Fa och upprätta upplysningen – endast då kan ni uppnå evig icke-förintelse. Därför säger jag er att ni måste tänka på andra först i allting ni gör. En del blir lyckliga om andra ger dem pengar. När någon ger dem pengar tänker de inte på om det kommer att ge den andra personen problem, om hans ekonomi blir kärv, och så vidare. ”Så länge andra ger mig något blir jag glad, men jag tänker inte på andra. Så länge andra är snälla mot mig är jag glad, men jag bekymrar mig inte om andra.” Ibland, till och med när en del är extremt pressade och inte har något annat val än att säga något för att behaga dig, så har du ingen förståelse för dem. Det finns alla möjliga situationer. Med andra ord måste ni från och med nu i er kultivering, i allt ni gör, tänka på andra.

Fråga: I [Zhuan Falun] Volym 2 nämns att det finns människor i havet och att det finns flera olika sorters människor.

Mästaren: Ja. En del lever i vår dimension, andra inte. Det finns inte bara människor i havet, utan i de dimensioner som existerar på samma nivå som vår finns det också andra människor – människor som är likadana som ni och människor som inte är likadana som ni. Ni kan kalla dem människor, eller inte. Eftersom de har viss qing men inte har sexuella begär som vanliga människor har, är nedre delen av deras kropp i form av materia; bara deras övre del av kroppen har mänsklig form. Så de kan flyta och flyga runt. De flesta av människorna i havet tillhör människosläkten som eliminerades från Jorden under olika tidsperioder. Och det finns människor som bara är människor som härrör från havsbotten: det finns de som liknar människor, det finns de med en överkropp som på en människa och den nedre delen som på en fisk, och det finns de med en överkropp som på en fisk och med den nedre delen som på en människa. Dessutom finns det under kontinentalplattorna också människor från förr, det vill säga människosläkten som eliminerades tidigare. De kan inte komma tillbaka upp eftersom de rensades bort från människovärlden – det vill säga från Jorden. Så en del av dem som inte hade så mycket karma eller så många synder, grävde ner sig i jorden. Det är sådana de är och de kommer inte ut – de lever bara där. De är ganska få. De är ofta lite mer kapabla än människor och inte så vilseledda. Okej, var inte nyfikna på eller bekymra er om dessa saker, eftersom de inte har mycket med er kultivering att göra.

Fråga: I framtiden, efter att den nya japanska versionen av Dafa finns officiellt publicerad, hur ska vi göra oss av med den gamla versionen av boken som har översättningsfel?

Mästaren: Det kan inte sägas att det finns fel i dem. Det är bara det att översättningen var otillräcklig eller att ordvalen var oriktiga. Vi kan bara beskriva det så. Hur ska man göra sig av med dem? Gör er inte av med dem, lämna dem bara så. Ingen version på något utländskt språk kan på något sätt översättas från den kinesiska utan att den avviker en aning från originalet. Jag har föreslagit att det faktiskt är bättre att ha flera versioner av översättningar. När människor läser dem kommer de att inse: ”Åh, där finns den betydelsen… Åh, och där finns den betydelsen också… Det är alltså så det är.” Så det finns faktiskt en del fördelar, om ni frågar mig. Lämna dem bara som de är.

Fråga: Är räddhågsenhet ett fasthållande eller en psykologisk faktor?

Mästaren: Räddhågsenhet orsakas av en faktor som heter ”rädsla” som existerar i detta kosmos. Den gör att du blir rädd. Ju räddare du är, desto mer påverkar den dig. Du måste övervinna den med viljestyrka – det är en fråga om viljestyrka. Detta måste också klaras av i din kultivering.

Fråga: När jag gör övningarna tänker jag ofta på saker som rör kultivering, spridande av Fa och Lärarens ord. Är detta rätt?

Mästaren: Det är ett tillstånd under en viss tid. I framtiden kommer det inte att vara något problem.

Fråga: Om någon tar ett liv för min skull, kommer karman ändå att tillfalla mig?

Mästaren: Om du utför den sortens arbete… Jag vill inte diskutera den saken i denna sorts miljö. Jag har skrivit två artiklar som diskuterar och förklarar denna sak, men en del personer verkar inte kunna inse vad jag säger. Låt mig tala om det på detta sätt: vet du hur många liv du har skadat under loppet av alla dina livstider? Var och en har skadat många liv. Med en mindre Fa skulle du inte kunna lyckas i kultiveringen i denna livstid och du skulle tvingas betala för de liv som du är skyldig från varje livstid. Inom buddhismen tror man att kultiveringen inte kan fullbordas under en livstid. Så de har också sett att man måste betala för de liv som dödas. Men idag tillåter vi er att nå fulländning, så det är inte så mycket tid kvar. Vad ska då göras med de liv som du har tagit? Förutom den portion lidande som du är skyldig dem – en portion för vilken du löser upp karma och betalar genom lidande – måste jag eliminera det allra mesta åt dig. Resten lämnas till dig att betala, vilket säkerställer att du kan klara prövningen. Samtidigt kommer en del av de liv som du skadade att bli varelser i det paradis som du kommer att ha efter att du fulländas, och sålunda kommer det att vändas till en bra sak. Om ett liv som skulle skadas visste: ”Åh, jag kommer till en Buddhas paradis i framtiden,” skulle det sträcka fram halsen och låta dig döda det. Det skulle gladeligen låta dig döda det. Naturligtvis skulle det inte få någon guowei. Det skulle bara komma till det paradiset och bli en vanlig varelse, det skulle komma till ditt Buddha-paradis och bli en vanlig medborgare, en blomma eller ett djur, till exempel en fågel. Hursomhelst finns det olika arrangemang för de olika liven.

Men efter att jag har talat om det på detta sätt kanske en del personer förstår det tvärtom: ”Åh, då är det okej för mig att ta liv.” Om du inte kan fulländas kommer du aldrig någonsin att kunna betala för alla de liv du har dödat, men du måste betala för dem. Så stor är den karma som du har samlat på dig. Med andra ord skulle din betalningsprocess bli fruktansvärt plågsam och nästan utan slut. Det är alltså en verkligt fasansfull situation. Igår sade en elev: ”Läraren har inte talat om helvetet.” Jag skulle säga att jag inte kan tala med er om det. Denna vår miljö är så helig och det är skrämmande att tala om det. Naturligtvis är det inte skrämmande för mig, men för en del är det verkligt skrämmande. Jag tror att även om jag inte svarade dig direkt nyss så har jag ändå förklarat det tydligt.

I Kina fanns en elev som var doktorand inom medicinsk vetenskap. Han gjorde dissektionsexperiment. Han skulle få sin doktorsgrad efter att han hade slutfört experimenten. Han hade alltså klarat alla sina tentor, men han behövde fortfarande göra en del experiment och dissekera tusen eller kanske femhundra möss, därefter kunde han få sin doktorsgrad. Senare tog han upp med sin lärare att han inte kunde göra detta. Han sade: ”Jag utövar nu Falun Dafa och jag vet att dödande genererar karma.” Sedan sade han till sin handledare: ”Jag kan inte ta liv – jag ger hellre upp min examen.” Låt oss tänka på det. Om någon inte kan klara prövningen gällande liv och död kan han inte nå fulländning. Men det är inte så att du absolut måste gå igenom exakt någonting sådant för att det ska räknas som att släppa ditt liv; det är bara en form. Jag bedömer inte det som viktigt. Vad jag ser på är huruvida ditt sinne verkligen kan göra det eller ej. Tänk på det alla: människor lever i den här världen för ingenting annat än berömmelse och egenintresse. Om han skulle få sin doktorsgrad skulle han få ett bra arbete och en bra framtid. Och naturligtvis skulle hans få en hög lön, det säger sig självt. Den skulle bli högre än lönen för vanliga människor eller över genomsnittet. Lever inte människor endast för de sakerna? Han kunde till och med släppa de sakerna. Så tänk efter: han vågade avstå till och med från det. Han kunde släppa de sakerna som ung, så var det inte så att han kunde ge upp vad som helst? Var det inte så att han vågade släppa sitt liv? Lever inte människor bara för de sakerna? Kultiveringsriket för dem som kan göra detta är faktiskt där uppe. Beträffande dessa människor och den sortens situationer så sade jag att eftersom de kunde släppa sin qing, sin berömmelse och sina egenintressen, varför inte släppa själva rädslan för att ta liv? Vore det inte att släppa det slutliga fasthållandet? Jag berättar bara om en poäng. Det skulle vara annorlunda om man inte kunde nå det riket, inte kunde klara prövningen på liv och död, inte kunde släppa alla de sakerna, och man gjorde det där. Alla de liv man tog skulle man tvingas betala för i ens egen, ändlösa betalningsprocess – så skrämmande är det. Jag har förklarat Fas principer och de underliggande lagarna. Men när det gäller hur du ska handla så återstår det fortfarande för dig att själv avgöra. Dafas principer lär ut att man inte kan ta liv. Så länge du kultiverar kan du inte döda. På en högre nivå är Dafa emellertid allomfattande och Fa visar de principer som är inom en Buddhas rike. Jag har sagt att en del av de liv som du har skadat kommer att fulländas och bli vanliga varelser i ditt framtida paradis, men allting kommer att bli till ingenting om du inte kan fulländas! All din karma måste återbetalas av dig, dig själv. Så förhåller det sig. Jag vill inte diskutera Fa på höga nivåer just för att många fortfarande inte riktigt skulle förstå de principer som jag skulle ha talat om ens efter att jag har avslöjat den.

Naturligtvis är Fa högre än principerna bland vanliga människor. Ni skulle inte finna den ens om ni sökte igenom alla böcker – antika, moderna, kinesiska och utländska – och ni skulle inte finna den ens i andra skrifter. Det är därför alla vill höra den. Men betrakta den inte som kunskap – jag är inte här för att tillfredsställa ert fasthållande vid att söka kunskap. Jag undervisar om Fa för att rädda er.

Fråga: Lärare, ni använder ofta ordet ”vi”. Hur ska vi förstå det?

Mästaren: Jag använder det uttryckssätt som används i Fastlandskina. Jag tänker att ni alla är Dafas medlemmar och således en del av Dafa, och därför har jag talat om er som ”vi”. Jag tänker att när ni hör det kommer ni att placera er själva i sann kultivering. Det är tanken bakom det.

Fråga: När anses någon ha en psykos?

Mästaren: Psykos är bara att någon inte kan kontrollera sin egen kropp och är mycket svag. Så snart en sådan person råkar ut för problem vill han inte ta itu med någonting. Det är som om hans huvudmedvetande sover, inte bryr sig om någonting och plötsligt har lämnat kroppen. Vid det tillfället är personen i vad vanliga människor kallar ett psykotiskt tillstånd. Och vad beror det på? När hans huvudmedvetande inte kontrollerar kroppen – alltså när han inte är rationell – börjar hans olika tankar som genereras av karma, och de olika föreställningar som formades efter födelsen, att kontrollera hans kropp, mun, ögon och allting annat hos honom. Alltså kommer han att prata strunt och uppträda vansinnigt utan något förnuftigt, normalt beteende, och man kommer att säga att han är psykotisk. Jag har sagt att psykos inte är någon sjukdom. Den har inget patologiskt tillstånd; det är bara det att personens huvudmedvetande är för svagt. Det finns också medfödda sjukdomar där personens huvudmedvetande är svagt från födseln och hans kropp alltid kontrolleras av andra varelser; den lämnas hela tiden över till andras kontroll. Lägg därtill till den starka störningen från budskap från andra dimensioner, och personen kommer att göra vadsomhelst. Hjärnan är en maskin som är klar att användas och vem som helst kan handha den. Om du inte handhar den och du lämnar över den så kommer andra för att handha den och då kommer den inte att följa mänsklig standard. Därför måste man ha en stark vilja. Viljan måste vara orubblig!

Fråga: Finns det människor som varken kommer att ha sin benti omvandlad eller ett urbarn kultiverat vid tiden för fulländning?

Mästaren: Jag har sagt att många av våra Dafa-lärjungar kommer från olika nivåer och det kan därför finnas olika situationer. Hursomhelst, bry dig inte om vilken din situation är. Jag garanterar att så länge du kultiverar kommer jag att låta dig nå det tillstånd som du kommer att vara mest nöjd med. Detta gäller alla. Jag ger er det bästa; betyder inte det att jag skapar det bästa för detta kosmos? (Applåder)

Fråga: När jag läser Zhuan Falun känner jag sällan att Buddhor, Daos och Gudar klart pekar ut något åt mig. Men under min kultivering i levande livet upplyses jag verkligen till Fas principer.

Mästaren: Du har förmågan att upplysas på egen hand och därför är det inte nödvändigt att peka ut saker åt dig. Att klara att göra det på egen hand är att upplysas till Dao på egen hand och det är utmärkt. En del kan verkligen inte upplysas till något, men vi ser att de är bra ämnen. Så vad ska göras? Vi ger dem en vink.

Fråga: På senare tid har jag ofta haft ett hemskt sinnestillstånd, mina tankar har inte varit goda och mitt tänkande har varit en enda röra. Har jag verkligen fallit så mycket?

Mästaren: Karma attackerar som en galning när du blir slapp. Om du är stark på den här sidan kan du undertrycka den. När du har undertryckt och kontrollerat den, om jag ser att du är verkligt bra och verkligen en kultiverare, måste jag ta hand om dig och eliminera de sakerna åt dig. Så fungerar det. Det duger inte om du inte klarar att hantera dig själv. Du kanske säger: ”Åh, så länge jag undertrycker den kommer Mästaren att eliminera den åt mig. Då ska jag börja undertrycka det.” Det liknar det jag sade tidigare om hur människor med sjukdomar tänker: det fungerar inte om du utövar bara för att du vill att jag ska eliminera karma åt dig! I grund och botten ska du inte vara fäst vid någonting. Du måste ha upprätta tankar.

Fråga: Kan vi spela videobandet där Mästaren lär ut övningarna när vi har gruppövning i parken?

Mästaren: Det går bra om omgivningen tillåter det och staten inte stoppar det. Huruvida ni kan spela videon eller är avhängigt av situationen och platsen.

Fråga: Jag har kultiverat i mer än ett år och det är som om ju mer jag kultiverar, desto ömtåligare blir jag. Ett litet fasthållande kan göra mitt hjärta mycket oroligt.

Mästaren: Det är också möjligt att du har blivit allt känsligare och är rädd att du inte gör bra ifrån dig i kultiveringen. Utveckla inte heller det fasthållandet. Kultivera öppet och rakryggat. Å andra sidan måste du hålla dig till strikta krav. Varenda en av er kommer att göra misstag under kultiveringsförloppet och kommer att få prövningar som ni inte klarar. Om ni kunde komma över alla prövningar smidigt, då skulle jag, som er Mästare, inte ha arrangerat det väl. Så varje prövning är en utmaning som ska klaras. Du kommer endera att klara den eller misslyckas med att klara den, och du kommer endera att klara den bra eller klara den dåligt. Men när du klarar den dåligt plågas du av det och vet att du inte har kultiverat väl och ångrar det djupt. Du bestämmer dig för att kultivera väl nästa gång. Sedan kommer du att försöka igen nästa gång att klara den. Det är just i detta tillstånd – endera klarar den, eller inte klarar den – som du undersöker sig själv, och hela tiden göra detta, som du kultiverar. Om du kunde klara alla prövningar bra skulle du inte behöva kultivera. Om inga prövningar kunde stoppa dig skulle du just vara på väg att fulländas. Å andra sidan, om du tänker: ”Mästaren sade att det inte spelar någon roll om vi klarar dem bra eller ej, det är okej så länge vi kultiverar,” och från och med nu blir slapp och inte bryr dig om att du misslyckas med att klara prövningar bra, då kultiverar du inte längre. Det är så här dessa saker fungerar. Det går inte an om du inte håller dig till strikta krav.

Fråga: Vad är fulländning? Är det att dö som en vanlig människa, eller är det arrangerat av Mästaren?

Mästaren: Fulländning tar sig många olika former. Som du kanske vet lärde Shakyamuni ut nirvana för att så mycket som möjligt bli av med mänskliga fasthållanden. I hans kultiveringsmetod ville de inte ens ha människokroppen. Så någon i hans metod skulle inte vara fäst vid människokroppen och skulle bara kultivera på det sättet. Den tibetanska lamaismen lär ut ljusomvandling. Det innebär att personen sitter där vid tiden för fulländningen, och om hela hans kropp har kultiverats framgångsrikt omvandlas hans kropp i samma stund som han fulländas till en röd ljusstråle och hans egen själ ger sig av med den framgångsrikt kultiverade Buddha-kroppen. Eftersom den Buddha-kropp som har kultiverats framgångsrikt inte innehåller materia från den här vanliga mänskliga sidan, kan människor inte se den utan kan bara se ljus och att en skepnad bestående av ljus stiger upp. Det finns de som inte har kultiverat så bra och som inte kan genomgå ljusomvandling av hela kroppen. Så vid tiden för ljusomvandlingen krymper personens kropp ögonblickligen, ”Svisch”, till en hel människa ungefär en fot hög. Den ser ut precis som honom men har minskats till runt en fot hög, med en proportionerlig kropp. Det beror på att han inte kultiverade tillräckligt och inte blev fullständigt förvandlad genom ljusomvandling.

Det finns också andra scenarier. I Dao-systemet i Kina tar de formen ”förlösning från liket” när de fulländas. Vad är ”förlösning från liket”? I det gamla Kina utövade många den Stora Dao. Kultiveringen av den Stora Dao kräver att efter att någon lyckas med kultiveringen ska han ta med sig kroppen – deras metod vill till och med ha kroppen. Men den sortens människas köttsliga kropp är inte längre en vanlig människokropp, eftersom den har omvandlats fullständigt till högenergimateria och blivit en Dao-kropp. Deras metod med förlösning från liket är följande. Personen vet att han har kultiverat till fulländning och att hela hans kropp har blivit fullständigt kultiverad. Hur ska han lämna den världsliga världen? De flesta Dao-kultiverare avvaktar med sina ouppfyllda löften i människovärlden till att uppfylla dem efter fulländningen. Buddha-läran är dock inte sådan, eftersom saker löses mitt under ens fulländning.

Förlösning från liket skulle förhindra att folk letade efter personen efter att han gått sin väg. Han simulerar sin död fastän han vid den tiden faktiskt är kapabel att stiga upp till himlen eller gå in i jorden. När han just ska gå iväg säger han till sin familj: ”Jag ska gå bort. Jag har lyckats med kultiveringen och jag ska precis ge mig av. Gör iordning en kista åt mig.” Exakt vid den tid han hade förutspått lägger han sig ner i sängen och slutar strax därpå att andas. Familjen ser att han har dött så de lägger honom i kistan och begraver honom. Men i själva verket har han använt sin ”kamouflageförmåga” – han har använt en övernaturlig förmåga. Det hans familj såg den dagen var inte hans verkliga kropp. Vad var det då? Den var omvandlad från ett föremål som han hade pekat på. Han använde en sko, en sopborste, en träpåle eller ett svärd och förvandlade det till sin egen avbild. Han hade pekat på ett föremål och förvandlat det. Det kan säga vadhelst som behöver sägas och säger till hans familj: ”Jag ska lägga mig här och det kommer strax att vara över. Lägg mig bara i kistan, det är allt.” Så det var i själva verket den där träbiten, den där sopborsten eller kanske en sko [som låg där]. Den verkliga personen hade gett sig av och var långt, långt bort. Så familjen begravde honom. Efter att han begravts kommer det där föremålet efter några timmar faktiskt att återgå till sin ursprungliga form; det kommer åter att bli en sko, en bambupåle eller en träbit. Det är vad som kallas ”förlösning från liket”. Ibland återvänder någon någonstans ifrån och säger: ”Åh, jag såg den och den från er familj på en mycket avlägsen plats. Vi till och med talade med varandra när jag kom dit i affärer.” Hans familj säger: ”Det kan inte stämma. Han dog” Personen svarar då: ”Jag såg honom. Han har inte dött. Jag träffade honom verkligen. Jag till och med talade med honom och åt mat tillsammans med honom.” ”Det är verkligen konstigt, han dog faktiskt.” Hans familj vet att han var en Dao: ”Låt oss då gräva upp honom och se efter.” När kistan öppnas ser de en sko i den.

Inom Dao-läran finns också en form som kallas ”att stiga upp mitt på ljusa dagen”. Formen med uppstigning mitt på ljusa dagen används när någons kropp har kultiverats helt och hållet och personen har uppfyllt sina löften i den världsliga världen innan fulländningen. Det är dags för honom att ge sig av eftersom det inte finns något kvar att göra. Vid den tidpunkten sker något som kallas ”öppnande av himlens port”; med andra ord öppnas porten till den Trefaldiga världen. Då kommer till några en himmelsk gud för att ta emot honom, eller också kommer en drake, en trana eller vadsomhelst, på vilken han sitter upp och flyger iväg, eller en himmelsk vagn kommer för att ta med honom. Många sådana saker hände i gamla tider, det fanns sådant uppstigande mitt på ljusa dagen. I vårt utövningssystem använder jag metoden med uppstigande mitt på ljusa dagen för dem som ska komma till Falun-paradiset. Det finns människor i en del kultiveringsmetoder som inte vill ha kroppen. Allting i den personens hela paradis skulle hamna i oordning om han skulle ges en kropp. Det är precis som med Shakyamunis Nirvana: om man skulle ge honom en kropp skulle det inte vara Nirvana – skulle inte hela kultiveringssystemet då förstöras? Hans paradis består av elementen Bud, Meditation Visdom, så han vill inte ha kroppen. Många av er tänker med mänskligt sinne: ”Åh, detta uppstigande mitt på ljusa dagen är fantastiskt. Folk kommer att se mig flyga upp.” Ni tänker på gudomliga saker med ett mänskligt sinne och det passar sig inte alls. Det kommer med andra ord att vid tiden för fulländning naturligtvis finnas en form för det. Men jag kan säga er att med så många människor som når fulländning denna gång, kommer jag definitivt att lämna en djup läxa till dem som inte trodde. När mina lärjungar fulländas i framtiden kommer det högst troligt att bli en magnifik syn, en som det mänskliga samhället aldrig glömmer. (Applåder)

Med det sagt måste ni fortfarande släppa alla fasthållanden och inte bekymra er om dessa saker. Fortsätt bara att kultivera. Om er kultivering misslyckas är allt förgäves.

Fråga: I boken Zhuan Falun, finns olika Buddhor, Daos och Gudar bakom olika ord?

Mästaren: Ja absolut. Det är därför jag säger till er alla att läsa boken. En del människor förstår någonting: Aha!” och i samma ögonblick som de inser den saken upplever deras kropp en plötslig skälvning och känner en varm ström. Även om de bara har en subtil förnimmelse är förändringarna i kroppen i det ögonblicket faktiskt extremt stora, och på den andra sidan böljar det överallt. Anledningen är att du har stigit upp ännu en nivå och kroppen upplever olika former av förändringar på olika nivåer. Som ni vet har en del Buddha-statyer i kinesiska tempel ytterligare fyra huvuden uppe på huvudet, eller ytterligare tre huvuden uppe på de fyra huvudena, och ännu ett huvud växer uppe på de tre huvudena. Faktum är att det är en tydliggjord form av en Buddhas Fa-bild på olika nivåer. Med andra ord är förändringarna i kroppens tillstånd på olika nivåer mycket djupgående. Det är inte bara storslaget, utan högtidligt, majestätiskt och otroligt underbart. Så det finns en anledning till att du inte tillåts att se det. Eftersom du har vanligt mänskligt tänkande kommer du att förstå det med mänskliga tankar och skulle kanske som resultat också agera rubbat. Vi kan inte låta något sådant hända.

Fråga: Överförs karma med handskakning och kroppskontakt?

Mästaren: Om du är en sann kultiverare kommer det inte att skada dig, hur känslig du än är. Din kultiverade kropp har gong: hur skulle den kunna frukta något som är lägre än gong? Det är ett stort gap mellan de två i fråga om rike och nivå, så du ska inte vara rädd för det.

Att skaka hand bland människor, det vill säga kontakt och handskakning bland vanliga människor, kan verkligen överföra karma. Åtminstone finns där förorening, det är säkert. Nuförtiden skakar alla hand. Handskakande kom från det västerländska kaukasiska samhället. Asiater skakade inte hand förr i tiden. När de träffades kupade de den ena handen över den knutna andra handen. Det var rätt bra. Kvinnor skulle inte kupa över sin knytnäve på så sätt eftersom det skulle se illa ut. De kupade över en knytnäve åt höger rakt framför buken så här; när de träffade folk kupade de över en knytnäve åt sidan av kroppen och böjde benen en aning. Det verkar som om handskakning dök upp först efter att renässansen gjorde sitt intåg i Väst; innan dess skakade inte heller de hand. De hade olika typer av hälsningsetikett – lite av det ena och lite av det andra. Hursomhelst fanns det olika typer, alla de sorter. Handskakandet kom till användning senare. Har vi inte heshi? Det är Buddha-lärans sed.

Fråga: På mer än ett års kultivering har folk sällan orsakat mig problem. Om det fortsätter så här, hur kan jag bli av med mina många fasthållanden?

Mästaren: Det är inte på det viset. Vars och ens omständigheter är olika. Kanske är det så här, kanske är det så där, kanske… Det finns alla möjliga faktorer. Så se till att du inte håller fast vid dessa saker. Den dag då det verkligen kommer svårigheter kommer du att tycka att det är svårt att klara det, men när det inte finns några svårigheter vill du ha dem. Det finns en orsak till allting. Faktiskt har en del personer verkligen inte så många svårigheter. Så är det också.

Fråga: Det finns dussintals människor på vår övningsplats och de allra flesta av dem ser inte bra ut. Beror det på att vi inte kultiverar gediget?

Mästaren: Det finns ett litet antal övningsplatser som verkligen inte är riktiga, där det cirkulerar skvaller bland eleverna och de ”upplyses” till saker urskillningslöst. En del personer ”upplyses” urskillningslöst till saker som verkligen inte har något att göra med den Fa som jag undervisar om och de leder också elever till att tänka på ett eller annat sätt och låter sin fantasi skena iväg. De kommenterar också Fa och säger hurdan denna Fa är, hur det här stycket är och hur det där stycket är. Är människor värdiga att kommentera Fa? Åtminstone har du fortfarande ett mänskligt sinne, och därför är det inte rätt att göra det. Du ska bara kultivera dig själv, läsa, studera och göra övningarna i grupp i enlighet med Dafa. Använd mer av din tid till att läsa och studera Fa och mindre tid till att tala om dina egna erfarenheter och synsätt. Eller, efter att ni har övat klart kan ni diskutera saker med varandra – det går också bra. Om ni använder den tid som är ämnad för kultivering och läsning av Fa till att istället diskutera era erfarenheter, tycker jag inte att det är bra. De saker som en del personer talar om bär med sig diverse själviska tankar och känslor och har inte ens något att göra med Fa. I så fall kan de leda eleverna på avvägar och till och med hänge sig åt irrelevanta tankar. Människor har alla ett vanligt sinne. Våra elever, vare sig de är erfarna eller nya, kan absolut inte tillåtas tala om eller känna till de principer som är högre än ordens ytmening. Trots allt är det ni talar om ordens bokstavliga betydelse och principer på ytan, ty Himlens Fa kan inte diskuteras bland vanliga människor. Jag vet inte vad som har gått fel med en del människor. Jag vet inte hur de ”upplyses” till de där röriga idéerna. Ni måste vara uppmärksamma på detta.

Fråga: Vad är översättningen av yin? Varför ska man göra jieyin?

Mästaren: Buddhor kallar det inte yin. Det är en manifestation av Buddha-Fas värdighet. Det är en term från det gamla Indien som översattes direkt till yin. Jieyin, stora shouyin och lilla shouyin är andra uttryck för det majestätiska hos Fas manifestation och språk.

Fråga: Jag har kultiverat i nästan ett år nu, men jag har aldrig sett Falun.

Mästaren: Låt mig säga så här. Om du säger att du inte har haft några förändringar i dig själv, inte har upplevt några förändringar som Fa har medfört för dig, eller inte vet eller inte har upplysts till någonting som går bortom hur vanliga människor är, då tror jag dig inte om det inte är så att du inte är en kultiverare. Om du behöver se någonting, få det manifesterat, eller få det konkret visat lika klart som när man tittar på vanliga människor, då tror jag inte att det kommer att fungera. Anledningen är att det finns olika sätt att hantera var och en i enlighet med hans egna förutsättningar, hans olika mentala tillstånd bland vanliga människor och vad han kommer att uppnå när han i framtiden når fulländning. När jag gör detta kommer jag absolut inte att göra saker på samma sätt i varje situation. Du kanske söker efter att få se Falun, men du kommer inte att se den om fasthållandet inte släpps.

Fråga: Eftersom Buddhor på högre nivåer ser människor som ingenting, var snäll och berätta för oss varför Mästaren har kommit för att rädda oss.

Mästaren: Kosmos Fa skapade livsmiljöer på olika nivåer för varelserna på alla de många nivåerna i kosmos. Följaktligen måste det finnas liv i dessa livsmiljöer. Vanliga människor är på den lägsta nivån av de olika nivåerna som skapades av Fa i hela kosmos. Från min utgångspunkt behövde jag därför beakta hela Fa och hela kosmos. Har jag förklarat det tydligt? (Applåder) Så från min utgångspunkt betraktar jag liv – liv från både de positiva och de negativa sidorna – annorlunda än vad ni gör. Det är ingenting ni kan begripa.

Fråga: När jag ständigt studerar Fa blir de saker jag tänker på färre och färre, till den grad att jag ibland inte vill tänka på någonting. Beror det på att mitt huvudmedvetande är svagt? Har min kultivering kommit på avvägar?

Mästaren: Så är det inte. Och jag kan till och med säga dig att det är ett bra fenomen. Varför säger jag att det är ett mycket bra fenomen? Det ska jag berätta. En människas hjärna fungerar riktigt slugt bland vanliga människor. För att inte förlora något är personens tänkande extremt snabbt i detta avseende och hans minne är skarpt. Det jag säger är att det inte är bra att använda hjärnan på det sättet, eftersom du skulle skapa karma. När din hjärna är alltför utvecklad på det sättet så stör det din kultivering. Så vad ska göras? Vi använder en metod där vi först begränsar denna del av din hjärna. Med andra ord låser vi den först, justerar den, ersätter den med den del av dina tankar som kan tänka som en kultiverare och låter denna del av ditt tänkande utvecklas. Sedan justeras din sluga del och gradvis lossar vi begränsningen. Vid den tidpunkten kommer du att kunna hantera dig själv riktigt. När du inte ens kan upptäcka dina dåliga tankar – för att den delen av din hjärna är så välutvecklad – så gräver du dig in i den delen av hjärnan så snart du tänker på någonting. Den delen av din hjärna stör din kultivering allvarligt. Många upplever det jag just beskrev. Det är tillfälligt. De tankar som du ofta tycker om att använda för att skydda egenintressen, de tankar som kan skada andra, och de hjärnceller som är alltför utvecklade, stängs av och justeras. Därför uppkommer den här situationen, men den är tillfällig. Efter att de har stängts av ska de tas omhand åt dig, så att de inte blir så utvecklade, utan bara blir tillräckliga för normal användning. Vi får dina upprätta tankar och celler att utvecklas. Det är vad som händer. Annars… Låt mig använda ett talesätt som beskriver det mer passande: du är en upprätt och ädel person som kultiverar Buddha och därför kan ditt sinne inte vara slugt, förslaget, opålitligt och listigt!

Fråga: Att lyssna till andras erfarenheter inspirerar och upplyser mig, men jag tycker inte att det är lika solitt som att upplysas till saker på egen hand.

Mästaren: Det stämmer. Naturligtvis är det så. Det du upplyses till själv, vilket främst är genom din egen kultivering, är det mest solida. Å andra sidan kan du verkligen ta lärdom av vad andra säger. Det kan också underlätta dina framsteg, så det blir till gagn. Fa-konferenser kommer inte att hållas ofta. Våra konferenser är faktiskt till gagn. Men dela inte erfarenheter alltför ofta. Ni ska lägga er energi på att studera Fa och läsa boken.

En del frågor som ställdes togs bort eftersom de var på relativt låg nivå eller var upprepningar, eller kan lösas genom att man läser boken. På grund av tidsbegränsning ska vi sluta svara på frågor här. (Rungande applåder)

i Sprida Fa: Hongfa


ii Qing: Qing: Känslor, känslosamhet, sentimentalitet etc. ”… människor lever enbart för de här känslorna, såsom känslor för släktingar, känslor mellan man och kvinna, känslor för föräldrar, passion, vänskap, och att göra saker på grund av känslor, allt är relaterat till dessa känslor, vill göra eller vill inte göra, glad eller inte glad, älskar eller hatar, allting i hela det mänskliga samhället kommer från dessa känslor. …” (Föreläsning 4 i Zhuan Falun)


iii Benti: Ens fysiska kropp och kropparna i andra dimensioner.


Övers. anm.: Översatt från främst engelska, en del saker kontrollerade mot kinesiska och tyska. 18 09 01. Något uppdaterad 18 09 19