Fa-föreläsning i Sydney

Li Hongzhi
1996

Jag behöver inte presentera mig eftersom ni alla känner mig. Jag är Li Hongzhi. Jag har funderat på att träffa er alla, men av olika skäl har det inte funnits någon sådan möjlighet. Nu har jag kommit särskilt för att träffa er alla, eftersom jag vet att det förr inte fanns lika många människor som kände till Dafa i Australien som idag. Dessutom ägnade många av dem som lärde sig ingen uppmärksamhet åt att studera Fa och deras förståelse var också relativt ytlig. Jag tycker att nu när alla förstår vad jag har lärt ut så borde jag komma och träffa er alla. Mycket av det ni vill veta finns redan nedskrivet i böckerna. Jag är en sådan människa som har en sådan vana: jag tycker om att andra frågar mig om saker som är oklara i kultiveringen. Beträffande dem som fortfarande inte ens vet vad den här Fa handlar om och frågar mig om den, skulle jag ... hur ska jag säga? Inte ens att tala om den på en ytlig nivå gör det lättare att förstå den med en gång. Om du kan läsa mina böcker, studera Fa och få en viss förståelse, så kan du sedan komma och fråga mig om sådant som har betydelse för förbättrandet av dig själv, och jag tror att det endast då skulle gagna dig, oavsett om det gäller dina studier eller din kultivering. Jag tycker att tiden nu är mogen. Därför är jag här.

Jag vet att en del av er som är här ännu inte har börjat studera Fa; en del gör fortfarande bara rörelserna utan att fästa något avseende vid studerandet av Fa; en del gör jämförelsevis bättre ifrån sig. Varför fordrar jag att alla ska studera Fa? Därför att det finns ett visst orsaksförhållande i detta. Alla vet att i Kina har qigong förts fram vida omkring i det vanliga mänskliga samhället i mer än tjugo år, att den nådde sin topp mot mitten och den senare fasen av ”Stora kulturrevolutionen”. Emellertid har ingen någonsin talat om vad qigong handlar om; inte heller har någon talat om vissa övernaturliga förmågor som kommer fram med qigong-träning; eller vissa fenomen som inte kan förklaras av modern vetenskap, vad qigong egentligen är blir inte förklarat av någon. I vilket syfte kom då qigong först och främst ut? Det vet ännu färre människor. Genom historien hade det aldrig funnits qigong, varför har den kommit fram idag? Och sprids i samhället som en kultiveringsmetod. Varför är det så här? Mycket få människor vet svaret. Naturligtvis, i början av qigongs popularisering i Kina kom många mycket bra qigong-mästare fram i offentligheten, och de visste bara att syftet med att göra det var att främja människors hälsa. Det var bara denna enkla tanke och förståelse.

Fastän qigong har spridits under en rätt lång tidsperiod, redan flera årtionden, känner ingen till dess egentliga innebörd. Därför skrev jag i boken Zhuan Falun allt om vissa fenomen inom qigong-kretsarna, varför qigong sprids i det vanliga mänskliga samhället och vad som är qigongs yttersta mål, allt detta har alltså lagts in i boken. Därför är den här boken ett systematiskt verk som gör det möjligt för en att kultivera. Efter att ha läst den upprepade gånger tycker många människor att det är något unikt med den här boken: oavsett hur många gånger du har läst den här boken så tycks du hela tiden få en känsla av fräschhet; oavsett hur många gånger du har läst den så når du hela tiden en annorlunda förståelse från en och samma mening; oavsett hur många gånger du har läst den så kommer du alltid att känna det som om det fortfarande finns mycket i innehållet som du inte har sett. Varför är det då så här? Det är för att jag i den här boken systematiskt har sammanställt många saker, hur man ska kultivera, detta universums egenskap med mera, vilka anses vara himlens hemligheter. Vad gäller en kultiverare så kan det göra det möjligt för honom att nå fulländning, ingen har någonsin gjort något sådant genom historien. Det finns många människor som upptäcker den här boken och tycker att mycket av innehållet är himmelska hemligheter, vissa av dem är hemligheters hemligheter, vilka mänskligheten aldrig har tillåtits få veta, en massa saker som mänskligheten omöjligen har kunnat få veta, allt detta har jag avslöjat i den här boken. Naturligtvis gör jag så i ett syfte. Om någon lättvindigt avslöjar himmelska hemligheter, gör sådana saker oansvarigt och medvetet avslöjar principer på så väldigt hög nivå som vanliga teorier för vanliga människor, så avslöjar han verkligen himmelska hemligheter, detta är detsamma som att han gör en dålig gärning, följaktligen kommer han oundvikligen att straffas.

Jag har syften med att göra detta. För det första, på en ytlig nivå har jag funnit att många människor efter så många års qigong-träning har insett att qigong har mycket djupgående innehåll och att de också vet att den kan få människor att kultivera till mycket höga riken, till och med få människor att nå fulländning. Men de känner sig besvikna eftersom de inte kan finna en genuin kultiveringsmetod och vanliga qigong-metoder är till för att bota sjukdomar och hålla en frisk, snarare än för kultivering. Så många människor har gått till templen för att bli lekmän och dyrka munkar som mästare. Med detta sagt vill jag här påpeka att Buddha Sakyamuni sade att hans Dharma inte kunde rädda människor under slut-Dharma-tiden, detta var vad Buddha Sakyamuni sade, den här situationen är följden av många orsaker. Därför känner fortfarande många människor, oavsett hur de kultiverar, vare sig det är i tempel eller genom qigong, att de inte har uppnått någonting eller höjt sig, och inte heller har gjort några riktiga framsteg. Jag har sett att människor har en sådan önskan att höja sig, men är betryckta eftersom de inte kan finna ett sätt att göra detta. Jag anser att människor lider. Följaktligen skulle jag genuint vilja bringa dem som vill få Fa till höga nivåer. Detta är en huvudanledning.

Emellertid, när väl en ortodox Fa offentliggörs så kräver det att människors sinnen och moralvärderingar återgår till högre nivåer, och det fordras att människor rör sig mot Shan. Sålunda måste kraven för kultiverare överträffa snittet för vanliga människors moralstandard. Följaktligen kommer det också att gagna det mänskliga samhället. Fastän många människor efter att ha läst den här boken kanske inte kan kultivera genuint så kommer de icke desto mindre att förstå principerna för mänskligt uppförande. De blir kanske bättre människor därefter, fastän de inte kan kultivera blir de ändå bättre människor, då kommer de att gagna samhället. Det blir med nödvändighet så när väl en ortodox Fa offentliggörs. Faktum är att ortodoxa religioner som har framträtt i världen genom historien, såsom kristendomen, katolicismen, buddhismen, daoismen, och judendomen, alla kan få människors hjärtan att åter röra sig mot Shan, medan de samtidigt gör det möjligt för dem som genuint vill höja sig i kultivering att få Fa och nå fulländning; de skulle också göra det möjligt för dem som inte för tillfället kan lyckas med kultiveringen att bli bättre människor i det vanliga mänskliga samhället samt skapa möjligheter för dem att åter kultivera i framtiden, det är så det kommer att bli.

Fastän vi inte är en religion sprider jag saker på höga nivåer inom qigong och därför är det inte vanlig qigong. Enkelt uttryckt är qigong inte något skapat av den vanliga människan. Vad är då qigong? Qigong är kultivering, men det är något på den lägsta kultiveringsnivån, vilket inkluderar Taiji. Alla vet att Taiji är mycket bra och den har spridits vida omkring över hela Kina sedan 1950-talet. Den offentliggjordes av Zhang Sanfeng under Ming-dynastin. Emellertid har endast teknikerna och rörelserna förts vidare, medan Xinfa (hjärtats Fa) inte offentliggjordes, med andra ord överlämnade han inte till människorna den Fa som kan vägleda kultivering och skulle visa människor hur de kan göra framsteg på varje nivå. Därför är Taiji bara begränsad till nivån att bota sjukdomar och hålla sig frisk, och kan inte möjliggöra kultivering mot höga nivåer. Även om den är någonting mycket bra så fördes inte Xinfa vidare. På den tiden existerade verkligen Xinfa men den bevarades inte och den lämnades inte till senare generationer. Men, den här Fa som vi sprider idag gör detta på ett systematiskt sätt.

Vi har förstås rätt många nya utövare här, av vilka en del kan tycka att det jag talar om är mycket djupgående när de hör det. Alla vet att alla religioner säger till människorna att vara goda så att de kan komma till himlen. Beträffande buddhismen så är naturligtvis Sukhavati-världen också ett paradis i himlen. Genom historien har de upplysta och de visa alla talat om hur man blir en god människa och att man endast genom att uppnå höga rikens standard kan komma till himlen. Emellertid förklarade ingen av dem principerna bakom detta. Det berodde på att alla sådana stora upplysta framträdde för cirka tvåtusen år sedan, om det så var Jesus, Buddha Sakyamuni eller Lao Zi, med flera. Människorna på den tiden var inte likadana som människor idag. På den tiden var de enklare i tanken och renare. Deras tankar var inte så komplicerade. Eftersom mentaliteten hos människor på den tiden var olik den idag så kunde den Fa de lärde ut då fungera på den tiden, och vad de lärde ut kunde fullt ut leda människor till att nå fulländning. Allteftersom tiden går blir det mänskliga sinnet nuförtiden alltmer komplicerat och tänkesätten har också förändrats. Följaktligen kan inte dagens människor förstå vad dessa stora upplysta lärde ut förr i tiden. Därför, när människor nu läser de här skrifterna så förstår de inte den sanna innebörden. Fastän jag idag sprider Fa i form av qigong så vet alla att jag faktiskt sprider Buddha-Fa. Vissa kanske undrar: den Buddha-Fa som du sprider liknar inte den som Buddha Sakyamuni uttalade? Om jag skulle använda Buddha Sakyamunis ord för att lära ut den så skulle ingen idag förstå den. Buddha Sakyamunis språk var människornas språk på den tiden, så människorna på den tiden kunde förstå det. Så, för att sprida Buddha-Fa idag måste jag använda modernt språk när jag talar till alla, endast då kan ni förstå den. Andra människor kanske fortfarande ifrågasätter: men det som du lär ut är inte de buddhistiska skrifterna? Lärde Buddha Sakyamuni ut den Fa som hade lärts ut av de sex Ur-Buddhorna? Om Maitreya kom ner till världen, skulle han då upprepa det Buddha Sakyamuni sade? Alla upplysta som erbjuder räddning lär ut den Fa som de har blivit upplysta till och offentliggör den för att rädda människor.

I den här boken har jag skrivit många saker rörande kultivering. Man börjar kultiveringen som en vanlig människa och Fa kommer att finnas där för att vägleda din kultivering tills du når fulländning. Jag har verkligen gjort någonting som ingen tidigare har gjort, och har spridit det större universums grundläggande Stora Fa. Något sådant kan du inte finna även om du letar i alla böcker hemma eller utomlands, från förr eller från idag. Principerna som jag har spridit är universums egenskap och Buddha-Fas grund, vilken är sannfärdigt uttryckt med mitt språk. Många människor tänker efter att ha läst boken, och en del människor frågar, Hur mycket lärdom besitter Lärare Li? Han tycks i boken ha inkluderat ett vitt kunskapsområde, från forntiden fram till idag, både inhemskt och utländskt, såsom astronomi, geografi, historia, kemi, fysik, stjärnfysik, högenergifysik och filosofi. Människor tror att Lärarens lärdom är mycket omfattande och djupgående. I själva verket känner jag mig otillräcklig i jämförelse med andra när det gäller vanlig mänsklig kunskap. Men beträffande de här teorierna så kan du ha läst alla böcker i världen eller studerat alla ämnen på Jorden, du kan ändå inte förvärva dem. Du kan ha lärt in all studiekunskap i världen men du är fortfarande en vanlig människa, eftersom du bara är en människa på den här mänskliga nivån och förblir en vanlig människa, förutom att du har klarat lite mer vanlig mänsklig kunskap, medan de principer som jag har spridit och vad jag har talat om inte är saker på den vanliga mänskliga nivån. De är bortom denna mänskliga nivå. Således kommer principerna inte från vanlig mänsklig kunskap. Fa omfattar all kunskap, från universum till det vanliga mänskliga samhället.

Jag har uttryckt alla Fas principer, från den lägsta nivån till den högsta nivån av universum, med ett mycket vardagligt och enkelt språk som finns hos vanliga människor, och genom qigong, den lägsta kultiveringsformen. Efter att ha läst boken för första gången kommer du att finna att den ger människor principerna för att vara en god människa; om du läser den igen finner du att vad den säger inte är vanliga människors principer, utan det är en bok bortom vanlig mänsklig kunskap; om du läser den en tredje gång kommer du att upptäcka att det är en himmelsk bok; om du fortsätter att läsa den så kommer du att älska den så mycket att du inte kan slita dig ifrån den. I Kina finns det människor som fortfarande läser den efter att ha läst den mer än hundra gånger. De kan bara inte lägga den ifrån sig, eftersom innebörden i boken är ofantlig, ju mer de läser den, desto mer finns det att läsa. Varför? Även om jag har lämnat ut många himmelska hemligheter så kan en icke-utövare inte upptäcka dem på ytan. Endast när du, som en kultiverare, läser boken ständigt, kan du finna innebörden i den. Det beror på att man ständigt höjer sig under kultiveringsprocessen. Varför tyckte du i början att den här boken berättar om principerna för hur man blir en god människa? Varför tyckte du inte likadant efter att ha läst den för andra gången? Varför hade din förståelse ökat? Därför att om man vill kultivera så måste man i första hand börja från vanliga människors baslinje. Man kommer gradvis att höja sitt Xinxing och nå en ännu högre standard. När du har nått standarden på den första nivån måste där finnas den nivåns Fa för att vägleda din kultivering; när du har nått den andra nivån behöver du motsvarande Fa på den andra nivån för att vägleda din kultivering i det riket. Allteftersom du ständigt höjer dig kommer denna Fa fortfarande att kunna vägleda dig i din kultivering på motsvarande sätt i det riket. Med andra ord, oavsett vilken nivå din kultivering når så kommer du fortfarande att behöva den nivåns Fa för att vägleda din kultivering, så att du till slut kan nå fulländning. Jag har lagt in alla de här sakerna genom hela denna bok. Alltså, så länge som du vill kultivera genuint kommer du att kunna se sådana saker, vilket kommer att kunna vägleda dig så att du kan kultivera uppåt. Innebörderna i den här boken är ofantliga, även om du läser den tiotusen gånger kommer den fortfarande att vägleda din kultivering tills du når fulländning.

På tal om att nå fulländning så är det känt att Jesus sade: Om du har tillit till mig så kommer du till paradiset; inom buddhismen sägs det: Om man kultiverar Buddha så är det möjligt att komma till Sukhavati-världen. Naturligtvis formulerade de det mycket enkelt och betonade inte att man endast genom genuin kultivering kan komma dit. Emellertid är religion i grunden också kultivering. Det är bara det att vare sig det var Buddha Sakyamuni eller Jesus, så såg de alla samma sak, det finns en sådan mening i vår kultiveringskrets, det heter: Kultiveringen beror på en själv, Gong beror på mästaren. Vanliga människor vet inte heller detta. Vanliga människor tänker: Genom att göra rörelserna får jag Gong att växa. Ur vår synvinkel är det här ett skämt och det är helt omöjligt. Naturligtvis, om du vill kultivera så skulle mästaren verkligen behöva ta ansvar för dig, och skulle sätta in många av de här energimekanismerna i din kropp. Han skulle också plantera många saker precis som frön i din kropp. Endast då kan du lyckas i din kultivering. Dessutom måste mästaren under kultiveringsprocessen se efter dig, skydda dig, eliminera din karma och hjälpa till med att omvandla din Gong. Endast då kommer du att kunna höja dig i kultiveringen. Religionerna talar inte om kultivering, varför? Jesus visste, Om du har tillit till mig så kan du kultivera upp. Nuförtiden kan man inte kultivera inom religionerna helt enkelt på grund av hans oförmåga att förstå den verkliga betydelsen i det han sade. Många människor tänker, Jag tror på Jesus och jag kan komma till himlen när jag dör. Tänk på det, vi vill komma till himlen men hur kommer vi dit. Du bär en vanlig människas hjärta med alla möjliga känslor och begär, dina olika fasthållanden, tävlingssinne såväl som skrytsamhet. Det finns helt enkelt för många dåliga fasthållanden hos vanliga människor. Om du tilläts vara där hos Buddhorna så skulle du kanske tävla med Buddhorna eller börja bråka, eftersom du inte har släppt ditt vanliga mänskliga hjärta. Om du tycker att en Bodhisattva är så vacker kanske du framkallar en del onda tankar. Kan det tillåtas? Naturligtvis tillåts det inte. Sålunda måste du släppa dessa fasthållanden och denna smuts, såväl som det dåliga hjärtat i det vanliga mänskliga samhället. Endast då kan du stiga upp till ett sådant rike. Man kan komma dit genom kultivering eller genom tillit. Men efter bikten får man inte upprepa misstaget. På så vis blir du bättre och bättre. Endast efter att ha nått en gudoms standard kan du komma till himlen. Detta är i själva verket kultivering.

En del människor säger, Jag tror på Jesus, jag kan komma till paradiset. Jag säger att det gör du inte. Varför inte? Det beror på att dagens människor inte förstår den sanna betydelsen i det Jesus sade. Jesus är på Tathagatas nivå och en upplyst i Buddha-riket. Vanliga människor kan inte förstå innebörden i det han sade. Bara när du ständigt kultiverar enligt hans metod kan du gradvis förstå innebörden i det han sade. Till exempel sade Jesus: Om du har tillit till mig så kan du komma till paradiset. Ni måste faktiskt följa de principer som han lärde er för hur man blir en god människa. Bara då har du verkligen tillit till honom och kan komma till paradiset. Varför sade han annars så mycket?! När du biktar dig tycker du kanske att du gör det bra och i det rätta sinnestillståndet. Men så fort du går ut genom kyrkans dörr fortsätter du att bete dig som du vill och kan till och med bli sämre än en vanlig människa. Hur kan du komma till paradiset? Ditt sinne har inte alls förbättrats. Som Jesus sade, Om du har tillit till mig så kan du komma till paradiset. Det betyder att om du har tillit till honom så måste du följa hans ord, det är verklig tillit, eller hur? Denna princip gäller även inom andra religioner.

Det Buddha Sakyamuni sade sammanställdes senare och skrevs ner som skrifter av hans efterföljande. Ännu längre fram började folk betrakta hur mycket man läser skrifterna, och hur mycket buddhistisk kunskap man bemästrar, som kultivering. I själva verket fanns det inga skrifter alls när Buddha Sakyamuni var där. Skrifterna sammanställdes systematiskt först femhundra år senare och de hade redan avvikit från det Buddha Sakyamuni sade på sin tid. Men på den tiden förväntades människor bara veta så mycket och att veta för mycket skulle inte gå. Så det som hände var ofrånkomligt. Under sina senare år sade Buddha Sakyamuni slutligen, Jag har inte lärt ut någon Dharma under hela mitt liv. Buddha Sakyamuni sade detta för att han verkligen inte spred detta universums Fa, och inte heller talade han om manifestationen av Zhen Shan Rens egenskap i vanliga människors samhälle eller på sin Tathagata-nivå. Han lärde faktiskt inte ut det! Men vad lärde Buddha Tathagata då ut? Vad han spred var det han hade blivit upplyst till under kultiveringen i sina tidigare liv, en del situationer från hans kultivering under hans tidigare reinkarnationer, kultiveringshistorier såväl som hans förståelse av en del specifika manifestationer av Fa. Eftersom skrifterna ordnades då och då är de inte heller ett systematiskt verk. Varför betraktade då människor senare det som Buddha Sakyamuni sade som Buddha-Fa? Å ena sidan är detta människors förståelse; å andra sidan beror det på att Buddha Sakyamuni är en Buddha. Följaktligen bär det han sade Buddha-naturen. Läror som bär Buddha-naturen är således ett lager av Buddha-principerna för mänskligheten, vilka då betraktas som Buddha-Fa. Emellertid lärde han faktiskt inte på ett systematiskt sätt ut principerna för kultivering, universums egenskap, eller förklarade vad som gör att man kan stiga upp till höga nivåer, etcetera. Han offentliggjorde faktiskt inte detta. Därför sade jag att jag har gjort något som ingen tidigare har gjort och jag har öppnat en stor dörr. Jag har gjort någonting ännu större. Det vill säga, jag har offentliggjort alla principerna för kultivering, såväl som grundfaktorerna för att nå fulländning. Dessutom har jag också talat om det mycket systematiskt. Detta är orsaken till att gudomarna på mycket höga nivåer har sagt, Du har lämnat människan en stege till himlen - Zhuan Falun.

Jag säger inget här om hurudan jag är i jämförelse med Buddha Sakyamuni. Jag har inte något sådant fasthållande. Jag befinner mig inte i det vanliga mänskliga känslotillståndet och har inte något fasthållande till världslig berömmelse eller vinning. Eftersom jag offentliggör dessa saker kommer jag att ta ansvar för er och förklara den här principen tydligt för er. Jag önskar ingenting från er, inte ett enda öre. Jag lär er bara att vända er mot Shan. Någon frågade mig, Lärare, du har lärt oss så många saker och gett oss så mycket, vad vill du ha? Jag sade, Jag vill inte ha någonting. Jag har bara kommit för att rädda er. Jag vill bara att era hjärtan ska vara goda och vill att ni ska kunna höja er. Det är för att vi har upptäckt, för en människa är inte syftet det att vara människa. Dagens människor har alla gått vilse i det vanliga samhällets falska verklighet och tror att de måste vara på det här sättet som människor. Särskilt är moralvärderingarna i det mänskliga samhället nu i mycket allvarligt förfall. Alla är på drift nedåt i flodströmmen och samhället som helhet är i förfall. Då är ingen medveten om att han är i förfall. Vissa människor tycker att de är goda människor om de bara är lite bättre än andra. I själva verket jämför ni er med en fördärvad standard och ni är bara lite grand bättre än andra i allt det dåliga. Om du kan kultivera och återvända till det mänskliga samhällets ursprungliga rike så kommer du till och med från en inte alltför hög nivå att finna att dagens människor och det mänskliga samhället är ganska skrämmande! Det är verkligen förskräckligt! Du kommer verkligen att se att dagens mänsklighet är full av alla de tio synderna.

De stora upplysta, de må vara Buddhor, Dao eller gudomar, betraktar inte längre nutidens människor som mänskliga varelser. Detta uttalande kan tyckas vara lite för definitivt. Självklart finns det fortfarande goda människor. Men vad de avser är hela mänskligheten, med stor utbredning, och den är verkligen sådan. Förr i tiden när man gick till ett tempel eller en kyrka för att bikta sig, hade han en känsla av att Jesus eller någon varelse i himlen verkligen lyssnade till vad han sade. Dessutom fanns det ett eko som reagerade i hans hjärna, som besvarade hans frågor. Men dagens människor har inte någon sådan känsla, och inte heller kan de som dyrkar Buddhor se Buddhors närvaro. Varför? Det beror på att människor i detta mänskliga samhälle har blivit mindre och mindre upplysta och människor i det mänskliga samhället har blivit mer och mer fördärvade, så gudomarna tar inte längre hand om dem. Eftersom moderna människor har mycket karma och blir mindre och mindre upplysta så tror de, när de får igen för sina dåliga gärningar, att det bara är en slump. Jag har sett att även om de mänskliga moralvärderingarna försämras mycket allvarligt så följer människorna med i den nedåtgående strömmen utan att vara medvetna om det. En del människor har fortfarande kvar Buddha-naturen och sin ursprungliga natur. Genom spridningen av metoden under dessa år har många kultiverat upp och kultiveringsnivåerna är mycket höga. Vissa människor har nått upplysning, medan andra är i successiv upplysning och några kultiverar redan inom Guowei. Jag känner mig mycket glad över att jag inte har gjort en sådan sak förgäves. Jag har varit ansvarig gentemot människor och gentemot samhället. Jag har inte avslöjat himmelska hemligheter i onödan och gör det möjligt för människor att höjas genom kultivering.

Det ämne jag nyss tog upp är avsett att berätta att syftet med ett mänskligt liv inte är att vara människa. Många människor förstår antagligen fortfarande inte riktigt vad det innebär. De anser att människor bara ska leva så här. Ja, när ni föddes från era mödrars sköten var alla likadana och kunde inte se existensen av andra rum. Då kan ni inte heller tro på dem. Dessutom tror människor nuförtiden alltför mycket på modern vetenskap medan modern vetenskap i sig själv är ofullständig och inte perfekt. Omfattningen av dess förståelse av detta universum är mycket grund eller, med andra ord, är något på en mycket låg nivå. Så när människor överdrivet tror på den kommer den att få mänskligheten att ställas inför den största faran: den mänskliga moralen kommer att bli fullständigt förstörd. Följaktligen betraktar paradisen där uppe inte längre människor utan moralvärderingar som människor! Det är inte bara människor som har en yttre mänsklig form, det finns spöken, apor och gorillor, alla med hjärna och fyra lemmar. På grund av att människor lever i världen måste de ha människors moralregler, ha människors moralstandard såväl som människors existensformer, så de kallas människor. Utan dessa kommer gudomarna inte att betrakta människor som människor. Men människorna tänker alla på hur de borde leva bättre och hur de borde utvecklas. Hursomhelst är det mänskliga samhället kontrollerat av de högre liven och mänskligheten kan aldrig nå Buddhors riken med hjälp av teknik. I annat fall skulle verkligen ett stjärnornas krig bryta ut! Således tillåts inte teknologin hos den mänsklighet som bär på tävlingsmentalitet, avundsjuka, alla möjliga känslor och begär, att nå en högre standard.

Mer än sjuttio procent av den mänskliga hjärnan kan inte användas och modern medicin har också insett den här punkten. Varför? Den mänskliga visdomen är hämmad. Varför har då Buddhor stor visdom och stora gudomliga förmågor? Varför kan de känna till allting? Och ha stor visdom och intelligens? Det beror på den här principen som jag just har förklarat. En del människor säger att min bok omfattar ett mycket brett omfång av vetenskaplig kunskap. Har Läraren en massa studiekunskap eller har han gått på många universitet? Det har jag inte. Varför? Skillnaden mellan mig och alla andra är att mitt sinne är helt öppnat medan ert inte är det. I den här världen, vare sig det är filosofi, astronomi, fysik, kemi eller människans historia med mera, anser människor att det är något mycket komplicerat. De är faktiskt mycket enkla och det utgör bara den där lilla biten av mänsklighetens grejor på den lägsta nivån inom Buddha-Fas räckvidd. De tillhör alla en och samma princip och är åstadkomna av universums egenskap liksom av materians existensform på den här nivån, det är bara detta lilla. Ändå är mänsklig visdom redan oförmögen att rymma det, eftersom den mänskliga hjärnan är förseglad och inte kan rymma det. Vad kan göras åt det? Lära sig mer saker, men ens hjärna kan inte rymma dem. Då måste du studera fysik, och du studera kemi, och du studera astronomi, och du studera högenergifysik, och du studera filosofi, och du studera historia, du studerar det här och du studerar det där. Ändå, till och med när det gäller kunskapen inom ett sådant ämne kan man inte få grepp om alltihop under sin livstid. Alltså är mänsklig kunskap mycket ömklig.

Som jag just nämnde så förblir du, oavsett hur mycket kunskap du har lärt in, fortfarande en vanlig människa, även om du är en professor eller en handledare vid ett universitet eller om du är aldrig så välkänd. Det är för att din kunskap inte har gått bortom vanliga människors nivå. Dessutom är den moderna människans empiriska vetenskap inte perfekt. Till exempel kan den här moderna vetenskapen varken bevisa existensen av gudomar eller bekräfta existensen av andra rum. Den kan inte se andra rums levande varelser eller materians existensformer; den vet inte heller att det finns dygd hos mänskligheten som manifesteras som en substans på människokroppen; den vet inte att det finns karma som manifesteras som en substans runt människokroppen heller. Alla människor tror på modern vetenskap och ändå kan modern vetenskap inte bekräfta sådana saker. Vad mer är, närhelst man talar om dygd, godhet, synd eller andra saker bortom vetenskapen, så betraktas de som blind tro. Är det inte egentligen att svinga den moderna vetenskapens slagträ för att slå till mänsklighetens mest grundläggande natur - den mänskliga moralen? Är det inte så? Eftersom den varken erkänner eller kan bekräfta existensen av dygd, hävdar den att det är blind tro. Om mänsklighetens moraliska tänkesätt verkligen raderas ut så kommer människan att förlora gränserna från Xinfa och moralreglerna. Människor kanske vågar göra vad som helst och vågar utföra alla slags dåliga gärningar, vilket kommer att orsaka en ständig nedgång av de mänskliga moralvärderingarna. Detta är den roll som den svagaste sidan av vetenskapen spelar.

Jag har förklarat att en lyckad vetenskapsman inte bär på en envis förståelse, likt många av dem som byter ut förnuftet mot lidelserna och spikar fast modern vetenskap inom en fast ram och tror att allting bortom empirisk vetenskap inte är vetenskap. Tänk på det, vad gäller saker som människan ännu inte har erkänt, men när de erkänns av oss med hjälp av vetenskapliga metoder, är inte det vetenskap? Det har också blivit vetenskap. Människan förbättrar ständigt sig själv och förstår sig själv på nytt. Därför kan vetenskapen utvecklas och till slut verkligen förstå universum. Det sätt som modern empirisk vetenskap nu utvecklas på är mycket klumpigt och långsamt. Det är faktiskt likt en blind person som rör vid en elefant. Den kan inte erkänna materians existensformer i hela universum, inte heller kan den erkänna existensen av universums egenskap. Alltså, om den vidrör en bit av någonting så tar han det för helheten. Den har bara rört vid elefantens ben och hävdar, Aha, det här är vetenskap, det här är den genuina vetenskap som kan förstå liv och materia. Den kan inte se hurudan hela elefanten är. Sålunda kan den inte förstå att universum består av oräkneliga och skilda tid och rum, och inte heller kan den förstå andra rum eller existensen av andra former av vare sig liv eller materia. Som ett resultat kallas allt detta för blind tro av dessa trångsynta och envisa människor. Det här är den mest avgörande anledningen till att vår mänskliga moral är i förfall. Många människor kommer då att svinga vetenskapens slagträ för att slå till den mest uråldriga och den mest grundläggande mänskliga dygden. Detta är verkligen farligt! Om människor inte har någon dygd så kommer gudomar inte längre att anse att de är människor. Om himlen inte längre ser människor som människor så kommer dessa att elimineras och får börja om från början igen.

En del människor anser, Vår mänsklighet gör framsteg och den är redan ganska storslagen som har utvecklats från apor fram till idag! Låt mig dock berätta för dig att genom historien, under förhistorisk tid, sedan hundratusen år eller till och med mycket, mycket längre tillbaka, upp till hundra miljoner år tillbaka, har det på denna planet hela tiden funnits högtstående civilisationer, det var bara det att de blev förstörda under olika tidsperioder. Varför blev de förstörda? Det var för att de utvecklades mycket snabbt materiellt och tekniskt, medan deras moral inte höll samma takt eller förstördes. De tilläts då inte längre att fortsätta existera och förstördes. För att uttrycka det med den moderna vetenskapens förståelse så är rörelsen hos materian lagbunden. När dess rörelse når en viss form kommer den oundvikligen att omvandlas till en annan form. Till exempel kan Jorden under sin rörelse i detta universum ha blivit skadad när den har träffats av några planeter. Oavsett vilka orsaker det kan ha varit så har vetenskapsmän faktiskt upptäckt att det finns otaliga rester av forntida civilisationer på vår planet. Dessutom är sådana rester av civilisationer mycket avlägsna från vår nutid. En del är från flera hundratusen år tillbaka, flera miljoner år tillbaka eller till och med från tiotals miljoner år tillbaka i tiden. Civilisationerna som fanns och resterna som lämnats från varje tidsperiod var alla olika, de var inte saker och ting från samma tidsperiod. På grund av detta begrundar vissa vetenskapsmän den här frågan. Vissa vetenskapsmän har redan lagt fram en sådan teori och sagt, Det har funnits förhistoriska civilisationer såväl som förhistoriska kulturer. Detta är vad vetenskapsmän har sagt. Vår kultiveringskrets kan se ännu tydligare att det innan denna vår mänskliga civilisation verkligen har funnits många mänskliga civilisationer. Eftersom deras moraliska värderingar senare blev fördärvade så existerade dessa civilisationer inte längre. Detta är naturligtvis vad vi har sett. Från den förstörda forna grekiska kulturen kan vi se lämningarna av det mänskliga fördärvet och degenereringen på den tiden.

Vissa personer hävdar, Vi människor har utvecklats från aporna. Faktum är, jag säger er att människan inte alls har utvecklats från aporna. Darwin lade fram en teori som säger, Människan har utvecklats från apor. När han offentliggjorde denna teori på den tiden förde han ut den med stor bävan. Hans teori är full med luckor och är ofullständig, men ändå har den accepterats av människor fram till denna dag. Tänk er, den evolutionsprocess som han föreslog med apor som utvecklades till människor, en process på tiotals miljoner år, kan inte återfinnas, det finns ingen. Varför fanns det inte människor mellan apor och människor? Inte bara människor, utan även andra saker. Inga av de utvecklade djuren han talade om har haft någon övergångsprocess. Dessutom, varför är de arter som existerar på Australiens kontinent olika de arter som existerar på andra kontinenter? Han kunde inte förklara något av detta. Icke desto mindre har den här evolutionsteorin med alla sina luckor accepterats av människorna. Detta är verkligen märkligt!

Faktum är att människan inte alls utvecklades från apor, ur vår synvinkel sett, det existerade bara olika arter under olika tidsperioder. Kontinentalplattorna på planeten Jorden som bebos av mänskligheten, rör på sig och förändras. Geologerna kallar kontinenterna, Asien, Europa, Amerika, Sydamerika och Nordamerika, för kontinentalplattorna. Kontinentalplattorna har förändrats från tid till annan och civilisationerna på dem skulle sjunka ner till havsbottnarna. Kanske kan det komma upp ett stycke land ur den stora oceanen, sådana förändringar sker kontinuerligt. Nu har människorna också upptäckt enorma forntida byggnader och förekomsten av forna civilisationer under Stilla Havet, Atlanten, Indiska Oceanen, såväl som i många andra hav. Men, i undersökningar befinns de alla vara saker som existerade för flera hundratusen år sedan eller för flera miljoner år sedan eller till och med ännu tidigare. Åtminstone vet vår nuvarande mänsklighet att kontinentalplattorna inte har förändrats på flera hundratusen år. När sjönk de till havets botten då? De sjönk definitivt mycket tidigt, för flera hundratusen år sedan eller ännu tidigare. Således, när olika kontinentalplattor förändrades så var även arterna på dem olika. De kom inte ur evolution. Där fanns likheter, men de tillhörde inte samma art, absolut inte!

Naturligtvis sprider jag här Buddha-Fa, vilken skiljer sig från vanliga människors teorier. Vi har en högre förståelse och förstår verkligen mänskligheten. Jag säger er alla att människan inte utvecklades från apor, utan alstrades i universum. Det är känt att det i Kina finns en daoistisk Taiji-teori. Denna Taiji-teori talar om de två qi, Yin och Yang. Innan de två qi, Yin och Yang, skapades, var det ett kaostillstånd, vilket kallas Wuji. Ur detta alstras Taiji och då finns det två qi, Yin och Yang. Taiji alstrar sedan all materia och alla arter. Det här är den daoistiska teorin. Jag anser den vara mycket förnuftig vetenskapligt sett. Faktum är att jag har upptäckt en situation. Naturligtvis är jag inte den ende som har upptäckt att oerhörda massor i universum förmår skapa liv när de rör sig. Fastän vi inte kan se denna materia är den inte nödvändigtvis obefintlig. Ta luften som exempel, de mänskliga ögonen kan inte se den, existerar den då inte? Den existerar. Finns det materia som är mer mikrokosmisk än luft? Det finns mängder. När det gäller materia som till och med är mer mikrokosmisk än den mikrokosmiska materian så finns det ännu mycket mer. Hur kan de här enorma mängderna med materia existera på ett sådant sätt? Faktum är att de alla är existerande liv. All materia har liv, det är bara det att det inte manifesteras i våra vanliga människors rum, och du kan inte se existensen av dess liv. Om en stund ska jag tala om varför det är så. All materia har liv. Dessa enorma materiamassor alstrar liv under rörelse. De flesta av sådana liv är formlösa på ännu högre nivåer. En mindre del av dem är i mänsklig form, eller i form av djur, eller i form av materia, eller i form av växter.

Varför finns den här mänskliga nivån? Det fanns ingen sådan mänsklig nivå till en början. Liven som alstrats genom denna materiarörelse i universum är alla assimilerade till universums egenskap. De är nämligen assimilerade till universums Fa-princip, assimilerade till Zhen Shan Ren, eftersom de i själva verket är skapade ur Zhen Shan Ren. Sedan, när antalet sådana liv alstrade i höga nivåers rum ökar, blir deras levnadsmiljöer komplicerade och de utvecklar sin sociala existensform, precis som människor i vårt mänskliga samhälle har sin sociala existensform. Sedan, när de har sina sociala former förändras dessa liv gradvis och blir komplicerade. Vissa utvecklar själviska tankar och avviker från de krav som universums egenskap upprätthåller för liven på den nivån. Då kan de inte längre stanna i det riket utan de kan bara falla ner till en lägre nivå. Sedan, när de blir ännu sämre på den lägre nivån, måste de åter falla längre ner. På det här sättet blir sådana liv ständigt sämre under historiens ändlösa tidsåldrar och faller gradvis nedåt, rum för rum, tills de faller ner till denna mänsklighets rum. Som en följd för de ett lågt liv, förökar sig och fostrar sina efterkommande med låga metoder.

Ursprungligen fanns det dock inget sådant mänskligt rum. Då ville dessa upplysta och höga nivåers liv skapa ytterligare ett rum för människor, ett mycket illusoriskt rum, för att se om människorna kunde behålla den lilla biten av sin ursprungliga natur och om de fortfarande kunde återvända. Därför skapades ett sådant rum. På den tiden ville de bara ge mänskligheten och livet en sista möjlighet och hade inte så mycket annat i åtanke. Emellertid upptäckte de senare att det här rummet är mycket speciellt, eftersom inga varelser i det här rummet kan se andra rum, inte heller kan de se liven i andra rum, medan liven i andra rum i universum alla kan se scener i andra rum. När det gäller liv i vilket annat rum som helst så kan dess kropp sväva och flyta hit och dit. Ett liv i vilket annat rum som helst kan få sin kropp att bli stor eller liten. Nu tror vetenskapsmän: människors tankar är materia, någonting likt elektriska vågor. Naturligtvis kan du hålla med om att elektriska vågor är materia. Men att upptäcka det i andra rum, det är inte så enkelt. Människors tankar kan skapa saker och ting som du föreställer dig och det du tänker kan bli till verklighet. Eftersom människor inte har energi så skingras det strax efter att det har skapats. Emellertid, Stora Upplysta, himmelska människor och högre nivåers liv har energi, så det de tänker på kommer verkligen att existera. Alltså, om du vill ha något så skapas det medan du tänker på det. Därför sade man förr, Vad gäller Buddhor så kan de få vadhelst de vill ha och åtnjuter stor frihet. Dessa liv existerar alla på det här sättet. Emellertid, när mänskligheten sköts till det här rummet så blev det så här som den existerar.

Alla kommer från sin moders sköte och mår inte så dåligt. En del människor går det mycket bra för i affärer, en del är tjänstemän med höga befattningar, en del människor lever bekvämt och anser sig vara bättre än andra. I själva verket lider du också mycket! Det beror på att du inte vet hur du levde förut. Till exempel, det sägs inom religionerna, Att leva är att lida. Varför? När du kom ut ur din moders sköte fick du denna fysiska kropp bestående av molekyler. I andra rum har man inte det kroppslager som består av molekyler, utan den yttersta kroppen består av atomer. Detta rums ytmateria, vilken består av molekyler, utgör detta rum, inklusive den mänskliga köttsliga kroppen, vilken också består av molekyler. Med en kropp bestående av detta lagers materia har du en köttslig kropp så fort du föds och du ges ett sådant par ögon som består av molekyler så att du inte kan se andra rum, därför är du i illusionen. Då kan du inte se universums sanning när du är i illusionen. Kan man inte säga att det sätt som du lever på är som att betrakta himlen från botten av en brunn, är inte detta levnadssätt i sig mycket ömkansvärt. Dessutom, efter att du fick den här kroppen är din kropp rädd för smärta och kan inte klara kyla, hetta eller törst, den kan inte heller uthärda tröttheten när du går. Hursomhelst orsakar dig din kropp både mycket obehag och mycket lidande. Dessutom existerar födelse, åldrande, sjukdom och död. Du blir ofta sjuk. Du tror att du lever mycket bekvämt. I själva verket tycks du bara vara lite lyckligare lottad än andra i lidandet, med aningen mindre lidande. Och då anser du att du har det mycket bekvämt. Människan existerar bara på det sättet. Det är när man lever i en sådan miljö som människan gradvis förlorar sin ursprungliga mänskliga natur, tror mindre och mindre på att det existerar gudar. Tillsammans med den ofullständiga empiriska vetenskapen har människor förlorat människors moraliska måttstock och halkat ner till den allra farligaste situationen.

Men det mänskliga samhället har också en stor fördel: eftersom en människa lider kan han kultivera. Varför är en Buddha alltid en Buddha i Buddha-riket? Varför kan han inte gå högre upp? Varför kan inte en Bodhisattva bli en Buddha genom kultivering? Därför att de inte kan finna någon plats att lida ens lite grand, även om de vill. När han kan befästa sin Buddha-natur i illusionen, det är då han kan kultivera. Om det inte finns någon illusion för honom där borta och han kan se allting, då räknas detta inte som kultivering, eftersom allting kan ses. Därför kommer kultivering och insikt först, seende kommer senare. En del människor säger, Om jag ser det kommer jag att kultivera; om jag inte ser det kommer jag inte att kultivera. Om alla tilläts att se det skulle det vanliga mänskliga samhället inte längre vara ett mänskligt samhälle, utan gudars samhälle. Till etthundra procent, utan undantag, skulle alla kultivera. Människor med alla sorters oförlåtliga synder och människor med ännu sämre karaktär skulle alla vilja kultivera. Tycker du att det fortfarande vore ett mänskligt samhälle? Det är just för att människan har blivit fördärvad som han har fallit ner i den här miljön. Om du vill återvända dit du kom ifrån så behöver du följande två saker: den ena är lidande, den andra är insikt. Angående insikt talade Jesus om tillit medan man i Östern talar om insikt. Om du har förlorat dessa saker kan du inte kultivera. Men vad beror det på att människor vanligtvis tycker att det är mycket svårt under kultiveringsprocessen? Egentligen är kultivering inte svårt, svårigheten ligger i oförmågan att släppa det vanliga mänskliga sinnet. Människan har aldrig genom hela historien informerats om vad Buddha-Fa är. Alla människor har betraktat det Buddha Sakyamuni sade som den systematiska Buddha-Fa. Tänk på det, detta ofantliga universum är helt fullständigt och mycket vist. Buddha Sakyamuni talade bara om en liten del av Buddha-principerna. Dessutom avslöjade heller inte Buddha Sakyamuni allt han visste för människorna. Han lärde bara människorna vad de borde veta. Därför är den Dharma som nu finns kvarlämnad i det mänskliga samhället endast en liten, liten bit av Buddha-Fa. Jag nämnde tidigare att de saker som jag har lämnat till det mänskliga samhället är många och jag har gjort något som ingen har gjort tidigare. Språket jag använde i boken Zhuan Falun är inte standard, eftersom ett modernt standardiserat språk inte kan inrymma högre nivåer och större innehåll. Så jag skrev den i talspråksform.

Jag har sagt så mycket. Eftersom det verkar vara gott om tid idag skulle jag vilja säga lite mer till er alla. Emellertid kan kanske en del personer som sitter här inte acceptera det om jag säger något för djupgående. Exempelvis har en del personer här inte alls studerat det utan har bara kommit för att lyssna på mig, eftersom de känner att det är mycket bra. En del personer kanske vill få någonting eller har kommit för att se vad jag ska visa upp. Man har kommit med olika inställningar. Om jag skulle göra uppvisningar för er här idag så skulle du skratta, som om du tittade på magi eller tittade på tricks. Du skulle inte ta Fa eller mig på allvar. Det är inte heller tillåtet att göra så när man sprider Buddha-Fa. Jag sprider bara denna Buddha-Fa till er och det kommer an på er om ni tror på den eller inte. Emellertid är dess kraft mycket mäktig. Jag har i Fa lagt in allt det som jag vill ge till människorna, och de saker som gör det möjligt för dem att kultivera. Så länge du tittar på mina videoband, lyssnar på mina ljudkassetter eller läser boken som jag har skrivit, så kommer du att uppleva det; så länge du läser den kommer din kropp att renas och du kommer att nå det tillstånd som är fritt från sjukdomar; så länge du kultiverar kommer du att kunna se saker som vanliga människor inte kan se; så länge du kultiverar kommer du att inse saker som vanliga människor inte kan inse. Riket kommer att bli högre och högre och mer och mer underbart, allt finns i den boken. Men, om du inte kultiverar kommer du inte att se det. Om du säger, Jag vill se allt efter att ha läst den en gång, så är det omöjligt! Du kan endast se saker inom detta ditt rike och i överensstämmelse med din förmåga att förstå. Beträffande mer underbara ting, så länge du höjer dig i kultiveringen och så länge du ständigt studerar den på djupet, kultiverar djupgående och läser den djupgående, så kommer du att kunna känna och inse det, se det och veta det.

Om jag talar om något som är för djupgående så kanske många inte förstår det. Såsom jag avsåg har jag inte systematiskt spridit Fa på två år redan, eftersom den Fa som jag har gett till människan redan har överlämnats i sin helhet. Jag lät inte ens människor spela in mina föreläsningar. Varför? Många människor söker efter sällsamma saker, Vad nytt har läraren sagt och talat om? De är ute efter sådana saker istället för att stadigt kultivera. Vad jag har gett till människor för kultivering är Zhuan Falun och den boken är den systematiska Fa. De andra saker som jag har sagt är bara tolkningar av Zhuan Falun och de är alla till för att underlätta. Om inspelningar görs och sprids i samhället så kommer det att leda till störningar för de genuina kultiverarna. Boken Zhuan Falun är systematisk från den lägre nivån till den högre nivån, och det jag talar om nu är bara riktat till de här närvarande människorna.

Jag skulle också vilja betona en sak till: det är att det krävs av våra kultiverare att de följer endast en kultiveringsmetod. Jag säger till alla att påståendet, Ta det bästa från alla olika metoder, är ett talesätt hos vanliga människor, det finns inte i språkbruket inom kultiveringskretsen. När man lär sig skickligheter är det inget problem att lära sig från vem som än äger stor skicklighet, men sett ur högre rums perspektiv är principerna för mänskligheten omvända. Det mänskligheten anser vara bra är kanske inte bra, det är helt tvärtom. Du ser att det är dagtid på vår sida, medan det är mörkt på den andra sidan. Vad du anser vara rätt kanske inte är rätt. Varför? Jag berättar en enkel princip för alla. Alla vet att det inte är bra när människor lider eller att du känner dig olustig eller mår dåligt om någon trakasserar dig. Jag säger till alla att det är bra att utstå lite lidanden och erfara lite svårigheter! Du ser att det jag sade till dig verkligen är annorlunda. Varför? Det beror på att den här principen är helt och hållet omvänd, sett från höga nivåers rum. De anser, att vara en människa är inte målet för människan. Om du utstår lite svårigheter i det mänskliga samhället och återbetalar karman som du är skyldig från dina tidigare liv, så kommer du att kunna återvända till ett högre rum. Du kan till och med återvända till den plats där ditt liv skapades, den mest underbara plats. Även om du inte kan höja dig så kommer du att ha färre prövningar under nästa livstid, eftersom din karma har minskat.

Men om du däremot inte betalar tillbaka karman som du är skyldig så kan du inte komma till en hög nivås värld. Det är precis som den princip jag talar om, om den här flaskan är fylld med smutsiga saker så kommer den, oavsett hur hårt du skruvar åt locket, plums, att omedelbart sjunka när den slängs i vattnet. Om du häller ut lite av de smutsiga sakerna inuti kommer den att flyta upp lite. Om du häller ut lite mer så kommer flaskan att flyta upp lite mer. Ju mer som hälls ut, efter att du har förslutit locket, desto mer upptäcker du att du inte kan skjuta ner den ens om du pressar på, och den kommer att flyta upp av sig själv. Det är precis som människor som kultiverar, din kropp i det ena livet efter det andra, det vill säga, under vart och ett av dina liv, var och en av dina livstider, har ni kanske alla trakasserat någon, bedragit någon, skadat någon eller dödat någon med mera. Kanske gjorde du någonting ännu värre. Då måste du återbetala sådan karma som du är skyldig. Det finns en princip i detta universum som lyder: utan förlust, ingen vinst, för att vinna måste du förlora. Det man är skyldig måste återbetalas. Om det inte återbetalas under den här livstiden kommer det att ske i nästa livstid, det är definitivt så här. När en människa lider nu anser han det vara en slump och tycker att andra inte är rättvisa mot honom eller att andra inte är goda. Jag säger er att inget av detta är slumpmässigt, utan det är allt orsakat av karman som du var skyldig tidigare. Om du inte hade karma, när du promenerar på gatan skulle alla le mot dig när de såg dig. Människor du inte känner skulle alla erbjuda sig att betjäna dig och du skulle ha det bara alltför bekvämt! Emellertid skulle en sådan människa garanterat inte leva i det mänskliga rummet, utan han borde ha återvänt till himlen. Människor är bara sådana de är. Eftersom människor har karma så kommer de aldrig att kunna höja sig i kultivering om inte deras tankar renas. Det är samma princip som jag nämnde tidigare.

Att ha lite prövningar och lite lidanden är inte någonting dåligt för människor. Genom att möta lite prövningar och lidanden återbetalar du karman och du kommer verkligen att komma till en underbar plats och aldrig mer utstå umbäranden. Oavsett hur lyckligt du lever i det mänskliga samhället, om du är stenrik, eller hur hög din tjänsteposition än är, så kommer det bara att vara under några få årtionden och kommer snart att vara över. Tänk på er reinkarnation, ni kom utan någonting på kroppen och ni går utan någonting på kroppen. Vad kan du ta med dig? Du kan inte ta med dig någonting. Vem lämnar du sakerna till? Du tror att du har lämnat dem till dina arvingar. Men nästa gång när du återföds kommer de inte att veta vem du är. Om du började arbeta för dem, och sopade golvet, så är de kanske inte goda mot dig och kanske de inte heller betalar dig ett öre extra. Det är verkligen så här! Människor är på det viset i en sådan illusion som denna.

Vi talar här om de väsentliga principerna för mänskligt liv. Särskilt när det gäller kultiverare, tänk på det, när vi utstår smärtor, när andra spelar översittare mot dig, när andra orsakar dig besvär, eller när du förlorar en del materiella intressen, så är det enligt mitt sätt att se kanske inte nödvändigtvis någonting dåligt, eftersom det finns en princip i detta universum, utan förlust, ingen vinst, för att vinna måste man förlora. Det finns också en annan egenskap, om du får utan förlust kommer du att tvingas förlora, detta är universums egenskap. Alla substanser i detta ofantliga universum är liv, all materia bildas av Zhen Shan Ren. Så när det gäller vilket som helst ting, såsom en klippa, järn och stål, luft, vilken som helst av människan tillverkad produkt eller substans, så består deras mikrokosmiska beståndsdelar helt och hållet av den här egenskapen, Zhen Shan Ren. Detta ofantliga universum består av Zhen Shan Ren, vilken avväger allting i universum. När någon slår en annan människa, svär åt någon, trakasserar någon, eller orsakar en annan människa smärta, känner han sig mycket glad eftersom han är den vinnande parten. En vanlig människa säger till honom: Du är en riktig en! Storartat! Han har inte förlorat någonting. Jag anser emellertid att han har förlorat en hel del. Varför? När han gör någonting dåligt är han den part som har vunnit, han har trakasserat en annan person, vilket räknas som att ha vunnit och då måste han förlora någonting. Eftersom det som den andra personen fick var smärta och lidande så har den andra personen verkligen förlorat glädjen. Följaktligen borde den andra personen få någonting. Hur får han? Om du slår till honom, använder skällsord mot honom, så kommer en motsvarande mängd vit substans, proportionell mot hur illa du skällde på honom eller slog honom, att flyga iväg från området runt din kropp. Denna materia kallas dygd. Den landar på den andra parten, på den andra personens kropp. Sedan är den andra personen också en människa och han kanske inte förstår den här principen. Du slog till mig, han är rasande. När han blir arg knuffar han faktiskt tillbaka dygden. När han slår personen tillbaka eller svär åt honom, så kastar han tillbaka den här dygden igen. De är kvitt och ingen har fått någonting. Fa-principerna i universum är rättvisa.

Om man som kultiverare i sitt sinne kan släppa det: Du slår mig och svär åt mig, mitt hjärta är mycket lugnt och jag tar det inte allvarligt eftersom jag är en kultiverare. Du är en vanlig människa och jag kan inte vara likadan som du. Tänk på det, har inte den här människans moralstandard redan höjts och överträffat den hos vanliga människor? När någon slår honom, ger då inte den här människan honom dygd? Och den här dygdmaterian kan omvandlas till Gong. Varifrån kommer din Gong? Jag säger er alla att den kommer just från omvandlingen av dygd samt en del materia som samlas från universum i tillägg till din dygd. Bara då kan din Gong transformeras. Om du inte har den här dygden kommer du inte att kunna utveckla den här Gong i kultiveringen. När han slår dig ger han alltså sin dygd till dig. Du har fått mer dygd så du kan nå en ännu högre nivå genom kultivering, är inte det principen? Är inte det du får mycket större än den kompensation som den här vanliga människan får för att ha orsakat dig det här lidandet. Så, när han slår dig eller svär åt dig, skapar problem för dig, så utstår du som följd smärta och lidande. Mitt i lidandet kommer karman som din kropp bär på, den svarta materian kallad karma som du är skyldig till sedan tidigare liv, också att omvandlas till dygd. Det kommer också att ge en motsvarande portion med dygd. När det gäller den vanliga människan, tänk på det allihop, du får två för en. Han har skapat lite lidande för dig, men du har fått dubbel kompensation.

Men som en kultiverare kommer man att få fyra saker. När du stod ut med allt detta sänkte du dig inte till hans nivå och ditt hjärta var mycket lugnt. Du slog inte tillbaka och svor inte tillbaka heller. När ditt hjärta är mycket lugnt, tänk på det, har då inte ditt Xinxing höjts i kultivering? Om han inte hade skapat dessa problem för dig eller skapat smärta och lidande för dig, hur skulle du kunna kultivera? Det är fullständigt omöjligt för dig att höja dig i kultivering och nå en så hög nivå som du vill genom att bara sitta där bekvämt och dricka te och se på TV. Det är just i denna komplicerade miljö, mitt i prövningar och vedermödor, som du kan höja ditt hjärta och nå en hög standard såväl som ett högt rike. Så ditt Xinxing var inte som hans. Har då inte ditt Xinxing höjts i kultivering? Du har vunnit tre mot en! Sedan, som en utövare, vill du inte höja din nivå för att nå fulländning så snart som möjligt? Eftersom ditt Xinxing har höjts genom kultivering, har då inte din Gong samtidigt vuxit? Definitivt! Det finns en princip som lyder: Så högt ditt Xinxing är, så hög är din Gong. Det är helt omöjligt att påstå att en människas Xinxing bara är så här högt men att hans Gong fortsätter att växa! Något sådant existerar inte, det är fullständigt omöjligt. Man kanske tänker, Några kultiverares Xinxing är inte ens så bra som mitt, varför har de Gong? De kanske inte är så bra som du beträffande den här aspekten, men de är kanske bättre än du beträffande andra aspekter. Eftersom man i kultivering gör sig av med fasthållanden, ett efter ett, så kommer en del av de fasthållanden som ej har släppts att få honom att se ut som om han fortfarande är en vanlig människa. Men de fasthållanden som har tagits bort är borta så de kommer naturligtvis inte att visa sig. När du som en kultiverare utstår smärta och lidanden så får du fyra mot en. För att skämta, var kan du göra en så bra affär?

Någon slår mig eller svär åt mig. Personen är helt rasande och rätt hämndlysten till sinnes, eller, Någon har utnyttjat mig eller lurat mig på pengar. Det blir helt enkelt outhärdligt för den här personen! Människor tar sådana saker mycket allvarligt och kan inte förlora ens en liten smula egenintresse. Tänk på det, hur patetiskt den här människan lever! När han vinner en liten fördel känner han sig glad från djupet av sitt hjärta bara för den här lilla, lilla fördelen. Det är så människorna är nuförtiden. De vet inte vad de egentligen har förlorat och detta är så fasansfullt! Varför är dygden så värdefull? Alla vet att äldre människor i Östern alla säger att man bara om man äger dygd kan få lycka och välstånd. Denna typ av lycka och välstånd omfattar flera aspekter: att bli en hög ämbetsman, tjäna en förmögenhet, att äga ett hus, äga mark, att ha lycka med mera, de fås alla i utbyte mot den här dygden. Den följer med under ens liv och efter att människan har dött följer den med hans urande. När du återföds följer den fortfarande med i reinkarnationen. Inte bara dygden utan den svarta substansen, karma, som jag just nämnde, följer också med ens liv. Dessa två substanser följer alltid en människa. Äldre människor sade förr: Att göra dåliga gärningar leder till vedergällning. Vem straffar dig? Vem sköter bokföringen för ditt konto? Hur kan det finnas någon som tar hand om dessa saker åt dig? Dygden stannar på din kropp och sitter hårt fast på dig. Nästa livstid beror på den här dygden. Med mycket karma kommer ditt liv att ha mycket lidande, mycket sjukdomar och många motgångar. Med mycket dygd kommer du hela ditt liv att ha mycket pengar, mycket tur och en hög position. De är alla resultatet av denna sak. Då, för en utövare är dygden ännu mer värdefull, eftersom den kan omvandlas till Gong, det är principen.

Modern vetenskap kan inte förstå detta, eftersom den inte kan bryta sig ut ur det här rummet. Vilken typ av rumsform lever då vår mänsklighet i? Jag säger er alla att det här rumslagret i vilket mänskligheten lever finns mellan två typer av partiklar. Vad gäller partiklar, de av oss som har studerat fysik vet att molekyler, atomer, atomkärnor, kvarkar och neutrinos vart och ett är ett partikellager. De är materiella beståndsdelar som utgör större partiklar. Vilket partikellager existerar mänskligheten i? De största ting som vi ser med våra mänskliga ögon är planeter och de minsta ting vi kan se under mikroskop är molekyler. Faktum är att vår mänsklighet existerar just i detta rumslager mellan planeterna och molekylerna. Vi kanske tycker att det är mycket vidsträckt, mycket utbrett och ojämförligt stort. Jag säger att modern vetenskap inte är avancerad. Oavsett hur långt bort ett rymdskepp än kan flyga så kan det inte flyga bortom detta vårt fysiska rum. Hur avancerad en dator än är så kan den inte mäta sig med den mänskliga hjärnan, den mänskliga hjärnan är nu fortfarande en gåta. Alltså, människans vetenskap är fortfarande mycket ytlig.

Försök föreställa er det, allihop, vår mänsklighet lever mellan dessa två partikeltyper, planeter och molekyler. Molekyler består av atomer, hurdant är då rummet mellan atomer och molekyler? Moderna vetenskapsmän kan endast förstå en atom som en punkt, en liten struktur. I själva verket är stället där atomer existerar också en yta och det fysiska rum som formas av en sådan yta är också mycket ofantligt. Det är bara det att vad ni har upptäckt är en punkt. Inom denna yta, hur stort är då detta rum? Vår standard för att mäta avstånd baseras alltid på mänsklighetens egen moderna vetenskaps perspektiv för att bedöma allting. Ni måste ta ett språng ut ur ramen och den empiriska vetenskapens begrepp. Om du vill träda in i det rummet måste du passa det rummets former, endast då kan du träda in i det. Avståndet från en atom till en molekyl är, enligt vad vetenskapen förstår, ungefär två miljoner atomer på rad, endast då kan en atom nå en molekyl. Det vill säga, det avstånd som den kan förstå är redan det mycket väldigt. Du kan inte förstå det utifrån ståndpunkten hos den nutida mänsklighetens empiriska vetenskapsmodell. Försök då att tänka på det ett ögonblick, finns det inte ett rumslager mellan en atom och dess kärna? Hur stort är då det rumsliga avståndet mellan atomkärnan och en kvark? Och mellan en kvark och en neutrino? Naturligtvis kan vår mänsklighets nuvarande vetenskap endast förstå så långt som till neutrinos. Människan kan inte se dessa, bara upptäcka dem med hjälp av apparater, lära känna deras existensform. Faktum är att det inte är känt hur långt de är från materians ursprungliga källa!

Vad jag har talat om är bara den enklaste formen för rummets existens. All materiell substans hos vår mänsklighet, inklusive alla substanser som du inte kan se i luften liksom de substanser som vi kan se, såsom järn, cement, djur, växter, materia och den mänskliga kroppen, består av molekyler. Mänskligheten existerar bara på den här molekylytan, precis som en tredimensionell målning. Man lever i den här ytan och kan inte undkomma den. Mänsklighetens vetenskap är också begränsad till detta enda rum, vilket den inte ens kan bryta igenom. Ändå hävdar människor att vetenskapen är så utvecklad och förkastar alla andra teorier. Mänsklighetens teknik kan inte nå en högre förståelse av universum. Om den verkligen kunde bryta igenom det här rumslagret skulle de se andra rums existensformer för liv och existensformer för materia, såväl som strukturerna däri, skapade av tid och rum. Emellertid kan våra utövare se det, bara Buddhorna är de största vetenskapsmännen.

När jag talade om att öppna det himmelska ögat nämnde jag detta ämne. Vi kan undvika att använda ögonen till att se saker med och se genom vårt eget himmelska öga, alltså mellan ögonbrynen, eller från Shangen som Dao-läran kallar det. Vid näsroten öppnas en kanal direkt till tallkottkörteln. Den kallas tallkottkörteln inom medicinsk vetenskap. Utövare av Dao-läran kallar den Niwan-palatset, vilket syftar på samma sak. I främre delen av den här tallkottkörteln har man inom den medicinska vetenskapen redan funnit att den är utrustad med ett mänskligt ögas alla tillhörande strukturer. Den moderna medicinens vetenskapsmän finner detta mycket märkligt. Varför finns det ett öga där inuti? De betraktar det som ett rudimentärt öga och de förklarar fortfarande dessa saker med evolutionsteorin. Faktum är att det existerar just så här och det är inte alls rudimentärt. Man kan undvika de köttsliga ögonen när man ser saker, naturligtvis, när dessa köttsliga ögon har kultiverats så kan de köttsliga ögonen också tränga igenom och även de ha den här sortens övernaturliga förmåga, Buddha-Fa är gränslös. Vanligtvis, när man undviker ögonen, undviker att se med de ögon som består av molekyler, så kommer man att kunna tränga igenom det här rummet och se scener i andra rum, det är bara en sådan princip. Därför kan kultiverare se saker som vanliga människor inte kan se. Naturligtvis har en del vanliga människor vagt sett en del oförklarliga fenomen tillfälligtvis under sitt liv. Till exempel kan de ha sett en person passera förbi ögonen och sedan genast försvinna, eller kanske har de sett något eller hört en del ljud. Detta är kanske en situation i vilken de faktiskt vagt har sett eller hört något i ett annat rum. Eftersom ens himmelska öga inte är alltför tillstängt eller hans öron inte är alltför tillstängda kan han då och då höra ljud från andra rum eller se en del fenomen från andra rum.

Jag har nyss talat om det rum i vilket människorna lever. Den här planeten som vår mänsklighet bebor är faktiskt varken den största partikeln eller den största substansen. Bortom planeterna finns det ännu större substanser. Därför kunde Buddha Sakyamunis ögon redan se väldigt mikrokosmisk materia i det extremt mikrokosmiska mikrokosmos och kunde se väldigt enorm makromateria i makrokosmos. Emellertid kunde Buddha Sakyamuni till sist inte se hur stort detta universum slutligen är. Därför gjorde han detta uttalande: Det är så kolossalt att det inte har det yttre, det är så litet att det inte har det inre. Så ofantligt detta universum är! Tänk bara, så komplicerat det är, det är helt olikt vad människan känner till. Till och med när det gäller detta vårt rum, den här formen, är det mycket komplicerat! Förutom denna rumsform finns det också en rumsform som existerar vertikalt och inom detta vertikala rum finns det också många enhetliga världar. Det är mycket komplext. De enhetliga världar som jag nämnde syftar på paradis med mera. Varje rum har ett annorlunda tid och rum, tror du att tiden i det rum som består av atomer kan vara likadant som den här i vårt rum, vilket består av molekyler? Dess begrepp beträffande rum och avstånd skiljer sig också från våra och allting blir annorlunda. Hur kommer det sig att de utomjordiska UFO:na kan dyka upp och försvinna ur ingenstans och flyga så snabbt? De färdas i andra rum, så enkelt är det. Om människan försöker förstå de oförklarade fenomenen i universum utifrån sitt eget nuvarande vetenskapliga perspektiv eller använder denna metod för att studera kultivering eller religioner, så kommer det aldrig att bli helt färdigt utforskat! Han måste ändra sitt tänkesätt och måste förstå det från ett annat perspektiv. Under mänsklighetens historia är inte vetenskap bara dagens så kallade empiriska vetenskap, vilken upptäcktes eller uppfanns av européerna. Det här är inte den enda vägen, det finns också andra vägar. Beträffande de forna civilisationerna som har upptäckts på Jorden och som en gång fanns i historien, så tog deras utvecklingsprocesser alla olika vägar för att förstå liv, materia och universum. Den forntida kinesiska vetenskapen tog också en annan väg. Beträffande den kinesiska kulturen, fastän de nivåer som inbegreps var mycket höga, så blev den på grund av att människornas moral inte längre var bra, också nedtryckt. Därför blev den inte förd vidare, utan den lägsta formen av vetenskap i Väst lämnades istället till mänskligheten. Sålunda är den ganska otillräcklig.

Jag sade tidigare att människan inte skapades i detta vårt materiella rum och talade om syftet med att vara människa. Om det fortsätter att gå utför för människan kommer han att stå inför eliminering, en fullständig eliminering, vilket kallas förintelse av både kropp och själ, det är mycket skrämmande! Därför vill Buddhor rädda människan just från att ställas inför en sådan ohjälplig situation och för att rädda dig till himmelriken, bort från mänsklighetens lidande. Det är att i sanning och grundligt lösa problemet med mänskligt lidande. Utgångspunkten för människor nuförtiden med att tro på Buddhor är helt annorlunda än den hos forntidens människor som trodde på Buddhor. Människor i forna tider som trodde på Buddhor tillbad Buddhor, kultiverade Buddha, respekterade Buddhor och hade inga andra motiv. Människor nuförtiden tror på Buddhor för att be om något från Buddhor. Men, för en Buddha är detta sinne med strävan det smutsigaste och lortigaste sinnet. Därför alla, tänk efter, Buddhor kommer att rädda dig och ändå ber du om bekvämlighet och lycka bland vanliga människor. Om du verkligen tilläts att vara salig av lycka och att leva mycket bekvämt bland vanliga människor skulle du verkligen inte vilja bli en Buddha, du vore en Buddha just nu. Hur kan detta vara möjligt? Istället för att betala karman som du är skyldig från livstid efter livstid och för de dåliga gärningarna som du har gjort, söker du bara efter lycka, hur kan det uppnås genom strävan? Du har bara ett val: att kultivera, bara då kan du eliminera karman som du är skyldig. Antag att du inte vill bli en Buddha, då måste du bli en god människa, göra fler goda gärningar och färre dåliga gärningar, bara då kan du bli lycklig i framtiden, och livet för ditt genuina själv kan förlängas. Dock är det möjligt att du, efter att din hjärna har tvättats vid tiden för reinkarnation, kan födas in i en dålig omgivning, och driva med dess flodvåg till randen av förintelse.

Jag nämnde nyss att Buddha Sakyamuni sade: Det är så kolossalt att det inte har det yttre, det är så litet att det inte har det inre. Kanske en del människor fortfarande inte helt förstår detta uttalande. Vad var det egentligen Buddha Sakyamuni såg? Han talade om teorin om tretusen stora världar. Buddha Sakyamuni sade att inte bara människor som lever i andra rum är som vi, med likadana mänskliga fysiska kroppar, utan också att det finns tretusen sådana världar som liknar vårt mänskliga samhälle. Inom Vintergatan finns det tretusen sådana planeter. Dessutom gjorde han ytterligare ett uttalande och sade: Ett sandkorn innehåller tretusen världar. Han sade att det i ett sandkorn finns tretusen sådana rum som det som bebos av vår mänsklighet. Men, vad gäller storleksförhållandena hos människorna där så kan du inte förstå dem genom att använda den moderna vetenskapens begrepp, eftersom de existerar i en annan form av tid och rum.

Vad jag just har sagt kanske vissa människor finner konstigt och obegripligt. Försök alla att tänka er det, Jorden kretsar mycket regelbundet i sin bana, vad finns det då för skillnad mellan det att elektroner går runt atomkärnan och att Jorden går runt solen? Det är samma mönster. Om du kunde förstora en elektron till samma storlek som Jorden och titta på den, skulle du se om där finns liv på den? Vilken typ av materia finns det på den? Buddha Sakyamuni sade: Det är så litet att det inte har det inre. I vilken omfattning såg han? I materians mikrokosmos kunde han redan se någonting mycket mikrokosmiskt. Han sade att det i ett sandkorn finns tretusen stora världar, inuti ett litet, litet sandkorn finns det tretusen stora världar. Försök då alla att tänka er det för ett ögonblick, om det Buddha Sakyamuni sade är sant, finns det då inte i det sandkornet i den världen också floder, åar, sjöar och hav? Finns då inte vid stränderna av dessa floder, åar, sjöar och hav, också där sand? Finns det då inte inuti dess sandkorn också tretusen stora världar? Finns det då inte i sanden inuti det sandkornet ytterligare tretusen stora världar? Buddha Sakyamuni upptäckte vid fortsatt utforskande att det var oändligt. Därför gjorde han ett uttalande och sade: Det är så litet att det inte har det inre, han såg inte vilken materians mest ursprungliga källa var. Naturligtvis har vi tidigare talat om materians mest ursprungliga källa så jag ska inte tala mer om det här. Om jag säger något som är för genomgripande och för djupt så kanske människor inte förstår det, särskilt när många människor inte helt och hållet förstår det kinesiska språket, så jag ska inte tala alltför mycket om saker inom detta ämne. Jag tror att jag bara ska säga så här mycket till att börja med. Nu kan ni ställa frågor som rör kultivering och studerandet av Fa, och jag ska besvara dem för er.

Lärjunge: Vi har läst ”Zhuan Falun” bok I och bok II, i vilka jag har funnit en mening som inte är lätt att begripa, eftersom jag en gång var en lärjunge inom tantrismen. En fråga där tycks tyda på att Bodhisattvors och Tathagators nivåer för närvarande genomgår en katastrof?

Läraren: Det här är en fråga på mycket hög nivå. Endast när du har nått en hög nivå genom kultivering kan du se det och förstå det. Naturligtvis kan jag bara ge ett enkelt och generellt svar. Det faktum att Fa på den mänskliga nivån inte längre är verksam beror på att det mänskliga samhällets moral har sjunkit i stor skala. Moralvärderingarna i människors hjärtan har blivit fördärvade. När det inte finns något upprätt sinne så betyder det att Fa inte längre är verksam. När Fa inte längre har någon verkan i det mänskliga samhället så kommer mänskligheten att gå utför. Om denna Fa skulle bli verkningslös, inte från det här mänskliga samhället utan från mycket höga nivåers rum, då skulle den uppvisa en avvikelse, och de fysiska liven faller nedåt. De är inte längre goda så de faller nedåt. I så fall, om den uppvisar storskaliga problem så är det inte längre bara en fråga för mänskligheten. Till exempel, denna Dafa löper hela vägen ner, om den avviker lite grand ovanifrån så kommer allt att ha förändrats till oigenkännlighet. Det är precis som att skjuta med ett gevär. Om ditt sikte är bara det minsta utanför målet när kulan kommer ut så vet du inte var den kommer att träffa. Varför sker en sådan stor förändring därnere? Förändringen i det mänskliga samhället har varit riktigt skrämmande! Människor skulle inte rygga för någonting när det handlar om att göra dåliga gärningar, såsom drogmissbruk och droglangning. Många människor har begått många dåliga gärningar. Saker som den organiserade brottsligheten, homosexualitet, promiskuöst sex med mera, inget av det är människors standard. Hur ser Buddhor på dessa saker? Er regering tillåter dem, lagarna tillåter dem. Dock är det bara godkännanden från mänskligheten själv. De himmelska principerna tillåter dem inte! Förr i tiden var det de vackra och bra sakerna som människan sökte. Ta er nu en titt på leksakerna som säljs, tavlorna som målas, de är alla slumpmässigt och godtyckligt hopslängda och utsmetade, och det här är konst. Vad är det? Ingen kan säkert säga det. Alla mänskliga begrepp förändras åt det motsatta hållet. En hög med skräp som lagts ut där skulle bli en mästerlig skulptörs verk. Hela den samhälleliga företeelsen är sådan här. På tal om leksakerna i affärerna så tillverkas leksaker till och med i form av exkrementer för försäljning. Förr i tiden måste en docka göras mycket vacker för att folk skulle vara villiga att köpa den. Nu har dödskallar, figurer med ondskefullt utseende, elaka troll, djävlar, spöken, och monster alla gjorts som leksaker och säljs rätt fort. Människor utan några goda tankar vill köpa dem. Vilken fråga illustrerar detta? Människors värderingar är i mycket allvarligt förfall! Förr skulle en sångare ha vacker röst och hade examen från en musikskola, fysiken och hållningen skulle vara så elegant som möjligt, eftersom musik är till för att ge människor en skönhetsupplevelse. Nuförtiden finns det människor, svårt att avgöra om de är män eller kvinnor, med långt hår, som när de skriker hysteriskt ”Ah!”, skulle bli sångstjärnor med hjälp av TV:s lansering. Allt håller på att fördärvas, allting hos mänskligheten är i förfall. Det finns också en mängd fenomen som är väldigt skrämmande! Om du inte kultiverar så kommer du inte att märka dem. Människans förståelse av religioner har också förändrats och han behandlar dem som politik. Vissa människor förolämpar Buddhor så fort de öppnar munnen. Det finns till och med något som kallas ”Buddha hoppar över muren” på restaurangernas menyer. Detta är att kränka Buddha! Vad har hänt med det mänskliga samhället nu? Du känner inte till det om du inte kultiverar. När du en gång har börjat kultivera kommer du att bli chockad om du vänder dig om och tar en titt! Tänk på det, allihop, den här mänskligheten har inte isolerat fördärvats i en sådan omfattning. Det beror på att det har uppstått problem med denna Fa i vissa rum. Det är resultatet av en mängd substansers och en mängd livs avvikelse från Fa. Jag kan bara säga det till er på så sätt, om jag talar om det för djupgående skulle många människor som sitter här inte kunna förstå det. Jag tror att ni kan förstå det om jag lägger fram det på det här sättet.

Lärjunge: Jag var först mycket förlägen, men om jag inte griper det här tillfället så är jag verkligen rädd för att missa det. Det här är en fråga som många människor inte har kunnat besvara. Idag är Läraren här och den möjligheten är alltför värdefull. Det var så att jag gjorde den sittande meditationen enligt den tantristiska metoden en dag runt 12:00, midnatt, för flera år sedan. Jag utövade förr tantrismen. I vilket fall så snurrade jag likt en flygplanspropeller. Det gick så fort att jag inte kan beskriva det och på det här viset leviterade jag. Jag steg upp så här högt och kom ut genom toppen av huvudet. Det fanns en liten skarp smärta när jag kom ut från toppen av huvudet. När jag fortsatte att stiga upp högre med smärta så blev jag mycket rädd. Jag trodde att min själ kanske hade gett sig av och jag kunde inte se min kropp. Följande dag hände ett konstigt fenomen. Jag satt i rummet i fullt dagsljus när jag såg en silverfärgad ljusring och silverljus. Sedan försvann de efter fem minuter. På tredje dagen såg jag en Falun. Vad var det som skedde?

Läraren: Även om du utövade tantrism förr så hade det ingen effekt. Varför kunde du se en Falun? Det var för att vi tog hand om dig redan innan din kultivering. Det är mycket lätt för en utövare att levitera, vilket vetenskapsmän idag inte kan förklara. Faktum är att när en persons kropps alla meridianer har blivit helt öppnade så kan han levitera. Även om han inte leviterar så känner han sig också lätt och ledig under en promenad. Vare sig det gäller fotvandring eller att gå uppför trappor så känner han sig inte trött. Detta är när meridianerna har öppnats och det kommer att bli så. Beträffande att ens urande kommer ut så kan vissa människors urande lätt lämna kroppen medan andras urande inte kan komma ut lätt. Efter att den lämnade din kropp så satte Falun i igång din kropp som leviterade. Sålunda snurrade den mycket snabbt. Beträffande att du inte vågade stiga så högt upp så beror det bara på att du vid den tiden bara hade energi som var så hög. Första gången du stöter på den här sortens saker blir du rädd. Alla skulle bli det. Faktiskt finns det många Falun Dafa-utövare som har leviterat, det är rätt normalt. När väl en utövare börjar med kultivering börjar han öppna sina meridianer. Då, så fort det Stora himmelska kretsloppet har öppnats så kan han levitera.

Jag har gjort det känt, men jag skulle ändå vilja råda alla att ingen bör ha den här sortens tankar: ”Så fantastiskt det skulle vara om jag kunde levitera!” När du väl har en sådan tanke med strävan, även om du kan levitera så kommer du inte att levitera. Det beror på att kultivering kräver icke-handling, tomhet och avsiktlig kultivering utan avsikten att erhålla något; man ska ha avsikten att kultivera utan avsikten att få Gong att växa. Alla bör upprätthålla ett sådant tillstånd i kultiveringen. Om man jämt tänker på att bli en Buddha hela dagen så är det ett starkt fasthållande. Man kommer aldrig att klara det om det här fasthållandet inte släpps. Därför innebär kultivering att avlägsna mänskliga fasthållanden. Bland vanliga människor är vad som helst som du håller fast vid ett fasthållande. På tal om att sträva efter än det ena, än det andra, ju mer du strävar efter det, desto mindre får du det. Endast när du släpper det här fasthållandet kommer du att få det, alla borde försäkra sig om att komma ihåg den här principen. Om du bland vanliga människor vill erhålla något så kan du sträva efter det, studera det och erhålla det efter att du har ansträngt dig; men, vad gäller saker som är bortom vanliga människor, endast när du släpper det kan du erhålla det. Vad kallas det? Det kallas: erhålla naturligt utan strävan.

Du har nämnt frågan om rädsla. Faktum är att det inte finns något att vara rädd för, om du leviterar, levitera bara. Du var rädd eftersom ingen berättade om det vid den tiden och det fanns ingen mästare bland vanliga människor som undervisade dig. Levitation är ett helt normalt fenomen som kontrolleras av ens sinne. Om du säger: ”Jag vill komma ner”, så kommer du ner så fort som du tänker på det. Du kan levitera igen om du vill det. När du blir allt räddare så är det också ett fasthållande och du skulle lätt falla. Alltså, försäkra dig om att aldrig bli rädd. Förr i tiden fanns en person som kultiverade till Arhat och föll ner så fort han blev upprymd. Varför? Upprymdhet, den mänskliga upprymdheten, är också en manifestation av känslor, såväl som ett fasthållande. Som en människa som har lyckats med kultiveringen blir han inte berörd eller påverkad om du svär åt honom eller säger otrevliga saker om honom. Han blir inte berörd eller påverkad om du säger bra saker om honom heller; han tar det inte till hjärtat om du säger något dåligt om honom. Så när han blev glad föll han ner. Det är inte heller så lätt att bli en Arhat genom kultivering. Till slut började den här personen åter kultivera! Några år senare nådde han Arhats nivå igen. Han tänkte för sig själv den här gången: ”Jag borde inte bli upprymd, för om jag blir upprymd så kommer jag att falla ner igen”. Då blev han i sitt sinne rädd för att bli upprymd. Men, så fort han blev rädd föll han ner igen, eftersom sådan rädsla också är ett fasthållande. Buddha-kultivering är en mycket seriös fråga, inget skämt! Således måste alla rikta uppmärksamhet till den här saken.

Innan ni fortsätter att ställa frågor ska jag nämna ett annat ämne, det att vi måste hålla oss till en kultiveringsmetod. Jag vet att många människor som sitter här studerade tantrismen tidigare; många människor tror på buddhismen, många människor tror på kristendomen eller katolicismen. Jag anser: man måste hålla sig till endast en kultiveringsmetod! Varför ska man hålla sig till en metod? Det här är en absolut sanning! Det här är en huvudanledning till att människor nuförtiden inte kan lyckas i kultiveringen under slut-Dharma-tiden. Det är orsakat av ett par saker: att inte kunna förstå Fa och den andra är hopblandningen av kultiveringsmetoder. Hopblandningen av kultiveringsmetoder är en huvudanledning. När du väl har börjat utöva den här metoden ska du inte utöva andra. Varför berättar jag det här för er? Det är för att uttalandet ”att ta det bästa från varje skola” är vad vanliga människor skulle säga och det är principen för att försöka uppnå skickligheter och tekniker bland vanliga människor. Men, principen inom kultivering kräver att man håller sig till en metod. Inom buddhismen kallas det för ”ingen andra kultiveringsmetod”. Om du säger att du ska följa både Buddha-läran och Dao-läran så kommer du inte att åstadkomma någonting. Ingen kommer att ge dig Gong eftersom kultiveringen beror på en själv, Gong beror på mästaren. Tänk er alla, kan man bli en Buddha bara genom att öva qigong? Kan man bli en Buddha bara genom att skandera tantristiska formler plus lite sinnesaktiviteter och några handrörelser? Den mänskliga tanken är ingenting annat än en önskan. Den som verkligen får saker att hända är mästaren! En del människor kanske tänker: Eftersom de alla hör till Buddha-läran, är det inte bra att utöva både buddhism och tantrism, såväl som qigong från Buddha-läran? Det är en mänsklig förståelse och gudar tänker inte så. Tänk alla på det, hur lyckades Buddha Tathagata eller Buddha Amitabha i kultiveringen? Det var enligt sina egna kultiveringsmetoder som de nådde fulländning, deras Gong överensstämde också med deras egna omvandlingsformer och har fullbordat deras värld, och de har lyckats med sin kultivering. Allt som de har frambringades av deras kultiveringsmetoders beståndsdelar under deras kultiveringsförlopp.

Buddha Sakyamunis metod för att nå fulländning kallas ”Bud, Meditation, Visdom”. Man måste kultivera Shi Zen Ba Ding (fyra typer av djup meditation såväl som åtta former av koncentration med mera) och följa hans kultiveringsmetod. Under utövandet av den här kultiveringsvägen måste din metod också vara den metod som kultiverades av Buddha Sakyamuni, endast då kan du komma till honom genom kultivering. Om du vill utöva tantrismen måste du följa tantrismens krav ”Kropp, Mun och Sinne”, endast då kan du komma till det paradis som tas om hand av Tathagata Dari, via kultivering. Om du utövar allting så erhåller du inte någonting. Om du utövar Rena Landet och skanderar Buddha Amitabha, men samtidigt vänder dig om och studerar zenbuddhismens teorier, så kommer du av samma anledning inte att erhålla någonting. En människa har bara en kropp. Alla vet att det inte är en lätt sak att omvandla kroppen till en Buddhas utseende eller en Buddha-kropp, och du kan inte själv göra det, det måste göras av en Buddha. Det är en väldigt komplicerad sak att omvandla din kropp till en Buddha-kropp och det är mer komplicerat än det mest precisa instrument hos mänskligheten. Han installerar ett system i din kropp som kallas energimekanism. Dessutom placerar han många frön som kan utveckla olika sorter av Buddhas gudomliga krafter och sätter in dem i elixirfältet. Alla dessa är saker som tillhör hans kultiveringsskola så att du kan kultivera inom hans skola och komma till hans Buddha-paradis genom kultivering. Om du inte fokuserar på en skola, hur kan du då med bara en kropp kultivera till en individ för två Buddha-paradis? Hur kan du lyckas med att kultivera två av dig? När Buddhor ser att du är sådan här kommer ingen av dem att ge dig någonting, och de anser att ditt Xinxing inte är bra. Enkelt uttryckt är du en människa som håller på med att försöka trassla till Buddha-Fa. Så jobbigt och så svårt det är för en Tathagata-Buddha att lyckas med att kultivera en Tathagata Buddha! För en Tathagata-Buddha att fullborda kultiveringen av en Tathagata Buddha, så mycket lidande han måste utstå innan han lyckas kultivera en Tathagata Buddha! Om du som en vanlig människa vill ändra hans grejor eller röra till hans grejor genom att blanda ihop två saker och röra till det som två Buddhor har blivit upplysta till, är inte det att sabotera Buddha-Fa?! Så allvarligt är det! Men, dagens munkar och mänsklighet skadar Buddha-Fa och ändå vet de inte ens om det. Naturligtvis, om du inte känner till det så kan vi inte lägga hela skulden på dig. Men, fastän det inte är helt och hållet ditt fel så kommer fortfarande inget att ges till dig. En människa tillåts inte att lättvindigt röra till Buddha-Fa. Ty att två av Buddha-Fas skolor, två Tathagata Buddhors Fa, skulle röras till av dig, det är absolut omöjligt! Därför, så länge som du blandar när du kultiverar så är det omöjligt för dig att erhålla någonting. Därmed inte sagt att det är i sin ordning att du bara kultiverar Buddha-lärans metoder och inte dem från Dao-läran. Om du utövar zenbuddhismen, tantrismen, Rena Landet, Hua-Yans kultiveringsmetod och Tian Tais kultiveringsmetod inom Buddha-läran, så trasslar du fortfarande till saker. Detta kallas att vara ansvarslös och du får inte någonting. Du kommer verkligen inte att erhålla någonting, så du måste hålla dig till en kultiveringsväg, endast då kan du nå fulländning.

Det jag uttalar här är en princip. Därmed inte sagt att du måste studera Li Hongzhis Falun Dafa. I likhet med Buddha Sakyamunis buddhism räddade vår Falun Dafa en gång människor i stor skala i ett mänskligt samhälle under en förhistorisk tid. Under den här mänskliga civilisationsperioden har den aldrig gjort det. Alltsedan framträdandet av mänskligheten den här gången, är det första gången som vi har tagit fram den igen och det kan också vara sista gången som den offentliggörs och sprids till människorna. Dock är det något som aldrig kommer att bli degenererat. Naturligtvis har vi Falun-paradiset och de lärjungar som når fulländning kan komma till Falun-paradiset. Men med detta menas inte att du måste kultivera min Fa. Du kan kultivera vilken typ av Fa som helst. Så länge som det är en ortodox Fa, eller om du kan få genuin undervisning från den skolan och du tror att du kan nå fulländning i den skolan, så varsågod och kultivera i den. Men jag råder dig att hålla dig till en skola.

Jag säger också till er alla att en Buddha inte kan komma direkt för att rädda dig med sitt sanna Buddha-utseende, framvisande stora gudomliga förmågor. Om en Buddha sitter här och sprider Fa så är det inte att rädda människor, det kallas att sabotera Fa. Att se en verklig Buddha här, då skulle de med alla sorters oförlåtliga synder också komma för att studera den och det skulle inte behövas upplysning. Vem skulle inte vilja studera den? Hela mänskligheten skulle studera den. Skulle det inte bli så? Därför kan bara en mästare som är reinkarnerad bland vanliga människor sprida den och rädda människor. Det finns en fråga om upplysning i det här, det kommer an på dig att tro på det eller inte. Men, du kan själv reflektera över Fa. Hur som helst, utifrån ansvar gentemot er avslöjar jag en sådan princip, jag berättar det här för er eftersom ni vill kultivera. Annars vore det så gott som att inte vara ansvarig gentemot er. Nu när ni har en sådan möjlighet och dragning till att sitta här så berättar jag det för er. Nuförtiden är det mycket svårt att lyckas i kultiveringen inom någon skola, och ingen bryr sig längre om den. Nyckelproblemet är att alla kultiveringsmetoder har rörts till. Självklart, om du tror att du själv kan hantera det på ett bra sätt så kan du kultivera på egen hand. Om du tror att du lyckosamt kan nå fulländning så går det bra att du kultiverar inom vilken skola som helst, det är bara så det är. Eftersom Buddhor vill människor gott så säger jag till er alla att om ni vill kultivera så bör ni hålla er till en skola. Du bör varken göra övningar från andra skolor eller läsa undervisningen från andra skolor, du bör inte i ditt sinne tänka på saker från de här andra skolorna, till och med tanken måste släppas. Det här beror på att när man utövar så hänger många saker på tanken. När din tanke kommer fram så blir det en strävan. Om du söker efter något så kommer det. Då kommer Gong i din kropp att röras till och Falun kommer att bli deformerad och sluta fungera. Din kultivering kommer att vara förgäves.

Jag säger till alla att denna Falun helt enkelt är alltför värdefull. Fastän jag har gett den till er, innan jag började vidarebefordra den kunde de som hade kultiverat Dao i tusen år för att få den inte nå den. När man har nått den så kan en människa sägas redan ha fullbordat halva sin kultivering och Gong-omvandlingen görs automatiskt av Falun. Så länge som du kultiverar ditt hjärta så växer Gong och höjs. Den är ett högre liv. Det vill säga, den är till och med högre än ditt liv. Jag har gett den till dig för att du vill kultivera, vilket är Buddha-naturen som visar sig. Om en sådan önskan uttrycks kommer vi att rädda dig och har gjort det på det här viset. Det ni har erhållit är väldigt värdefullt. Buddha-kultivering är en väldigt seriös sak. Vi låter dig inte heller röra till den och förstöra den. Om du ska blanda in andra saker i din kultivering så blir vi tvungna att ta tillbaka den och låter dig inte förstöra detta liv - ett högre liv. En del människor tänker, När jag studerade andra saker, varför gick inte Falun emellan när den har sådana mäktiga krafter? Det är för att det finns en annan princip i universum, vilken är att du fattar dina egna beslut angående vad du än vill ha, det är vad du själv vill ha. Du vill ha någonting ont, då tränger den onda saken igenom helt och hållet. Även om du inte vill ha den så försöker den fortfarande smyga sig runt det! Om du vill ha det så kommer det med en gång, och det kommer på mindre än en sekund. Varför gick inte Falun emellan? Det var för att du ville ha det. Alltså måste alla vara verkligt försiktiga. Människans kultivering är en mycket, mycket allvarlig sak.

Medan jag lärde ut metoden i Kina så fanns det många människor vars himmelska öga öppnades på relativt höga nivåer. Det är inte heller lätt att kultivera med det himmelska ögat öppet. De ser den där stora och långa gudomen, han ser stor och lång ut eftersom livsformer i andra rum kan bli mycket stora, och han klär sig också i gult. Människor tror att han har mäktiga övernaturliga förmågor. Han kanske säger till dig: Jag tar dig som min lärjunge, lär från mig. Om en människas fasthållande dyker upp och han genast lär sig av honom så blir den här människan förstörd på en gång. Fastän han kan se jättelik ut så har han ändå inte gått bortom den Trefaldiga världen. Han är ingenting, förutom att han inte är i det här rummet och att han kan omvandla sin kropp. Därför måste alla vara noga med att se upp för sådana saker. Det finns också demoner som kommer för att störa dig: Kom och lär från mig så ska jag lära dig något. En del människor, särskilt de som tränar annan qigong, utvecklar lätt någon sorts spontana rörelser så fort de sitter där och deras handrörelser verkar vara mycket vackra. Låt mig säga er att demonerna också känner till sådana saker. Du vet inte vem som ger det till dig. Därför, så länge som du följer den i utövningen så lägger den till saker till din kropp och din kropp blir tilltrasslad. Jag har sett en del människor som verkar studera den ena eller den andra metoden, och deras kroppar är kaotiska med alla möjliga saker, ni kan inte kultivera längre. Vi tror på ödesförbindelse. Om du har stött på mig så är det också din ödesförbindelse. Om du verkligen vill kultivera så kommer vi att grundligt städa upp det åt dig. Vi ska behålla bra saker och eliminera dåliga saker åt dig. Din kropp kommer att bli tilljämnad och renad. Endast när du har nått tillståndet Mjölkvit kropp kan du verkligen få Gong att växa och höja din nivå.

Lärjunge: Du har många Fashen som kan vägleda människors kultivering. Men vi är i Australien. Vem kommer att vägleda oss? Vem ska vara vår lärare?

Läraren: Han har tagit upp en mycket viktig fråga här. Som alla vet är det en mycket seriös sak för en att kultivera. Eftersom man har karma liv efter liv och gjorde saker som inte var bra under tidigare livstider så har man fiender och fordringsägare i andra rum. Om de får veta att du kultiverar så kommer de för att hämnas. Då kommer en nybörjare i kultivering att möta livshotande faror. Därför sade jag att om du inte hade en mästare så skulle det vara fullständigt omöjligt för dig att lyckas med kultivering och det skulle vara helt omöjligt att klara det. Endast om det finns en mästare som ser efter dig och skyddar dig kan du lyckas med kultiveringen. Endast genom att inte låta dig råka ut för några större problem kan du lyckas kultivera. Förr fanns det utövare överallt i världen, och det fanns jämförelsevis många i Kina. Många Dao-kultiverare hade lärjungar. Fastän du kanske finner att daoismen, som framträdde senare, hade många lärjungar, så gav mästaren genuin undervisning till endast en person så att han kunde garantera att den personen inte skulle få några problem. Han kunde bara se efter en person, eftersom Dao-läran inte har någon önskan om att rädda alla varelser.

Varför kan jag undervisa och rädda så många människor? I Kina finns det tiotals miljoner människor som studerar den, inte ens medräknat dem utomlands. Varför har ingen råkat ut för något? Det finns de som sitter här som har blivit påkörda av en bil. Bilen skadades men ändå hände verkligen ingenting med personen. Personen hade varken smärtor eller var rädd, och ingenstans var han skadad. Varför skedde det på det här viset? Det var för att fordringsägarna hade kommit till dig för att kräva betalning av de skulder du hade. Vi kan dock inte låta dig utsättas för verklig fara, men skulderna måste återbetalas. Utan Mästarens skydd skulle han ha dött ögonblickligen. Hur skulle han kunna kultivera om han hade dött? Jag har talrika Fashen som ser likadana ut som mig. De finns i ett annat rum så naturligtvis kan de bli stora eller små. De kan bli mycket stora eller mycket små. Deras visdom är fullständigt öppnad, med samma Fa-krafter som en Buddhas. Huvudkroppen är här hos mig och de har förmågan att göra saker på egen hand. De kommer att se efter dig, skydda dig, hjälpa dig att omvandla Gong och göra vissa saker. Faktum är att de är förkroppsligandet av min visdom. Därför kan jag skydda dig. Även om jag inte personligen är i Australien så har Dafa förmedlats till er och ni kan ta Fa som Mästaren.

Lärjunge: Kan Fashen vägleda vår kultivering och skydda oss?

Läraren: När en kultiverare håller på att råka ut för problem så kommer min Fashen att upplösa sådana saker åt dig och inte låta dem ske. Han ger dig kanske också en vink. När du verkligen inte kan inse det men ändå gör riktigt bra ifrån dig i kultiveringen, så kanske han visar sig framför dina ögon för att säga dig någonting, eller kanske låter dig höra hans röst. Eftersom din kultiveringsnivå inte är tillräckligt hög, låter han dig inte se honom, men han låter dig höra hans röst. För det mesta låter han dig se honom i sömnen. På så sätt är det som om du är i en dröm och det finns fortfarande en insikt beträffande huruvida det är verkligt eller falskt. Därför kan människorna för det mesta se honom i drömmen. Om din koncentrationsförmåga är mycket bra kan du också se honom under den sittande meditationen. Men, om du alltid vill se mig så är det också en sorts strävan eller fasthållande. Alltså tillåts du inte heller se honom. När du inte tänker på det, så länge som du kultiverar kan du säkert se honom i framtiden.

Lärjunge: Mästaren skyddar mig, men min karma är så stor. Hur kan jag skyddas?

Läraren: Det här tar också upp en mycket viktig fråga, eftersom människor i det mänskliga samhället idag har nått det här stadiet med karma som byggs uppe på karma och deras karma redan är rätt enorm. Det är inte bara människor som har sådan stor karma, eftersom ett mänskligt liv kan reinkarneras och bli ett djur, en fysisk substans, en växt, en varelse i en hög nivås rum, eller en varelse i en låg nivås rum. Det är de sex reinkarnationsvägarna, så allt kan reinkarneras. Människor tar både dygd och karma med sig. Den moderna tidens människor har en liten portion dygd och mycket karma. Sedan visar det sig att det inte är bara människan som har karma, utan även cement och jord. Vi vet alla att förr i tiden i Kina, om en bonde skar sig i handen när han arbetade på fälten så tog han lite jord och lade det på skärsåret och då läktes det. Strödde över lite jord så skulle det läkas. Vågar du röra jorden nu? Även om du inte rör den så får du stelkramp! Det finns karma överallt. Det finns karma i materia, växter, djur och människor, karma finns överallt. Således, sett från höga nivåers rum så rullar svarta vågor i det mänskliga samhället. Varför finns det epidemiska sjukdomar? De mycket allvarliga epidemiska sjukdomarna är just dessa svarta vågor, vilka är karmamassa med mycket hög täthet som rullar omkring. När de böljar till ett ställe så framträder där epidemiska sjukdomar. Nuförtiden är mänsklighetens karma så stor. Vad ska göras? Jag säger er, som jag nämnde tidigare, att om ni vill kultivera och kultivera först efter att ni har gjort upp skulderna från några liv som ni är skyldiga till, så är jag rädd att situationen kan förändras allteftersom tiden går och du kommer kanske inte heller att stöta på mig.

Vad ska då göras? Människorna i detta universum är inte ämnade att vara människor, utan att kultivera för att gå tillbaka och återvända till den plats där ni skapades. Någon kanske säger, Jag är i vanliga människors samhälle och jag kan inte släppa vanliga människors känslor. Om jag kultiverar, hur blir det då med min fru, mina söner, döttrar, föräldrar och bröder? Då kommer jag att leva utan någon mening. Det är din förståelse utifrån ditt mänskliga perspektiv och en tanke i det nuvarande läget. När du höjer dig till ett nytt läge och efter att du har höjt din nivå kommer du inte att tänka så, när du är i ett annat rike tänker du inte på det sättet. Men, jag ska säga er en princip: Vilka är dina riktiga släktingar? Här blandar jag mig inte i dina familjeförhållanden. I de sex reinkarnationsvägarna är du människa i det här livet och ett djur eller en växt i nästa liv. Från liv till annat, hur många föräldrar, fruar, söner, döttrar, systrar och bröder, har du haft under varje livstid? Under dina livs långa flod kan du inte ens räkna dem. Dessutom är en del människor, en del är inte människor. Vilka är sanna? Det är bara det att människor är för djupt förvillade i illusionen! Dina verkliga föräldrar finns på den plats där universum skapade dig. Det är där dina föräldrar finns. Det beror på att liv har två sorters ursprung: ett är livet skapat från rörelsen hos enorma materiemassor; det andra är livet med en form som har skapats ur materias rörelse i universum. I sig självt är det likt en människa som är gravid och föder fram ett liv. Beträffande sådant liv så har det föräldrar. Således iakttar dina sanna föräldrar dig just nu därborta och hoppas att du ska komma tillbaka, men istället för att återvända går du vilse här och tycker fortfarande att alla dina släktingar finns här.

För människor är det att vara människa inte målet, målet är att återvända till ursprunget och det sanna. När väl en människa har tanken att kultivera Buddha, även om han inte har någon möjlighet att kultivera så har han sått Shans frukt för Buddha-kultivering. Varför uttrycker man det så? Det är för att det för honom är ytterst värdefullt att ha den här tanken! För en människa i en miljö så bitter som den här och i en miljö så förvillande som den här, har han fortfarande ett hjärta för att återvända och ett hjärta för att kultivera Buddha och vara Shan. Om du då vill kultivera så kommer alla att hjälpa dig och tänka ut sätt att ge dig grönt ljus. När en människa har en sådan tanke skakar det tio riktningars världar. Det glimmar som guld och alla kan se det. Om den här människan vill kultivera blir det så. Men med så mycket karma, vad kan göras? Då måste åtgärder vidtagas för att eliminera karman åt dig. Eliminering av karma kan inte göras utan villkor, inte heller kan allt elimineras åt dig. I vilken utsträckning kan andra göra det åt dig? Jag tittar inte på detta, men, det sägs inom buddhismen att du inte kan lyckas med din kultivering under en livstid, utan att du endast efter några reinkarnationer kan lyckas med din kultivering. Du kan nämligen inte eliminera så mycket karma på en gång. Men, om du verkligen vill kultivera så kommer vi att finna ett sätt för att låta dig lyckas i kultiveringen under den här livstiden och nå fulländning under bara denna enda livstid. Om du verkligen är mycket gammal eller om ditt liv är mycket kort och det inte finns tillräckligt med tid kvar, så bär du Falun med dig till slutet av din livslängd och blir reinkarnerad. Så fort du föds kommer du att bära den för att kopplas ihop med nästa ödesförbindelse.

För en människa som kultiverar den ortodoxa Fa eliminerar jag karman i en sådan utsträckning att han kan kultivera och kan uthärda det. Att eliminera alltihop är inte tillåtet och att inte alls återbetala är inte heller tillåtet. Hur ska man då återbetala den delen som behöver återbetalas? Vi ska placera den på din kultiveringsväg, och allt är din egen karma som har placerats på de olika nivåer där du behöver förbättras i kultiveringen. Den kommer att tjäna som prövningar eller svårigheter för att förbättra ditt Xinxing. När du behöver höja din nivå kommer du att stöta på en del problem eller också smärtar din kropp någonstans. Dessa finns till för din insikt. När detta sker är det ett test huruvida du kan sköta dig som en utövare, huruvida du hanterar de här problemen som en vanlig människa eller huruvida du kan lösgöra dig från dem och ta lätt på dem. När du tar varje prövning eller varje svårighet som en bra möjlighet till förbättring och till att släppa det så kommer du att kunna klara testet. En del människor tycker att deras prövningar är mycket stora i kultiveringen, men egentligen är de inte det. Ju större du anser dem vara, desto större blir de och desto mindre blir du. Om du inte bryr dig och inte lägger dem i ditt sinne, låt det gröna berget vara kvar, då finns ingen oro för att det inte ska finnas ved att elda, med Mästaren och Fa här, vad finns det att vara rädd för? Ignorera dem! Så fort du släpper dem finner du att prövningarna har blivit mindre och du har blivit större. Du kommer över dem med ett kliv och prövningarna blir till intet, garanterat blir det så här. Om någon inte kan klara dem så är det i själva verket så att han inte kan släppa fasthållandena eller inte tror på Fa. I de flesta fall är det för att man inte kan släppa det ena eller det andra fasthållandet. Hans misslyckande beror helt och hållet på oförmågan att släppa fasthållandena. Eftersom han inte kan backa det där enda mänskliga steget så kan han inte komma över dem.

Lärjunge: Jag har en fråga. Jag har redan kultiverat Falun Dafa under en mycket lång tid. Jag läser Lärarens böcker och tittar på Lärarens videoband som om jag kände hunger eller törst. Men det finns en mening som jag inte kan förstå, det är att Läraren gjorde ett uttalande: Falun kan inte utvecklas genom din egen utövning. Falun måste sättas dit av Läraren personligen. Således funderar jag på att åka till Kina för att be Läraren sätta in en Falun åt mig. Det här är den ena frågan. Den andra är att om en person har en Falun, hur kan den personen få bekräftat att han har en Falun? Det här är de två frågorna.

Läraren: Många människor oroar sig över en fråga, Vi vill studera Fa men vi har inte deltagit på dina föreläsningar eller träffat dig personligen. Kommer vi också att få en Falun? En del människor känner heller ingenting, tar inte Läraren hand om oss? Detta är en fråga som många människor har. Jag har faktiskt redan skrivit det i boken, att ni får en Falun. Eftersom jag just har kommit för att erbjuda räddning åt alla varelser, om jag inte är ansvarig gentemot er så medför läsandet av sådana saker bara fara för er. Därför måste jag ta hand om er. Om ni kultiverar genuint och jag inte ser efter er så vore det detsamma som att skada människor, sätta människor i en desperat situation. Då skulle jag straffas, så jag kan inte göra så. Nu när jag har gjort det så kommer jag att vara ansvarig gentemot er. Många människor med mycket god medfödd grund kan se att varje ord i den här boken är en Falun. Eftersom rummen är olika, om man tittar vidare in i djupare rum så är varje ord mina Fashen, vilka alla är avbilder av en Buddha. Varje beståndsdel av varje ord är också en enskild Buddha. Tänk alla på det, en enda Buddhas kraft är redan mycket stor. Varför helas dina sjukdomar när du tar upp den här boken för att läsa? Din syn är inte bra, när du läser den här boken, varför ser du att orden blir större och större och att dina ögon inte längre är trötta? Varför äger mirakulösa förändringar rum när du läser den här boken? Det är för att de här orden består av Fa, de kan göra allt för dig och de kan sätta in en Falun åt dig. Jag har också Fashen som tar hand om dig, och de kommer att göra alla dessa saker. Alltså får du den utan att träffa mig personligen.

Beträffande förnimmelsen kan en del människor vara känsliga och känner att den nedre delen av buken roterar. Det roterar inte bara på ett ställe, det roterar överallt, över hela kroppen på dem. Någon som sitter här sade något fel och bör vara försiktig i framtiden. Det påstods att vår Falun Dafa kultiverar nio Falun. Låt mig säga er att endast en Falun sätts in genuint åt dig av mig. Denna enda Falun har redan ojämförlig kraft och den kan dela sig själv obegränsat. I det första stadiet av din kultivering, för att korrigera era kroppar är det inte känt hur många hundra Falun jag satte in på utsidan av era kroppar och de roterade överallt. Någon sade att det roterade än här, än där. Oj, hela kroppen roterade, och det roterade överallt. Det är för att din kropp behövde bli renad och assimilerad. Jag använde vår Gongs egenskap för att justera dig, så du kände att det fanns Falun som roterade överallt och de var så många att du inte ens kunde räkna dem. Du kan ha känt att där fanns nio Falun så du sade att det fanns nio Falun. Jag använder många yttre Falun för att justera din kropp. En del människor är känsliga medan andra inte är det. De som inte är känsliga känner dem inte, medan de som är känsliga kan känna dem. Dock, oavsett om du kan känna dem eller inte så sker allt det här i det inledande stadiet. När de som kan känna det blir vana vid det, och när de blivit en del av ens kropp, så kommer man inte längre att ha den här förnimmelsen. Ditt hjärta slår, vet du vanligtvis om att det slår? Du märker det när du känner med handen. Din mage undulerar, märker du att den undulerar? Ditt blod cirkulerar, märker du det? När det har blivit en del av din kropp kommer du inte längre att ha den här förnimmelsen och du kommer inte att känna det. Det är gånger när det inte finns någon förnimmelse i början. Under de tidiga stadierna finns det ganska många människor som inte känner någonting, men i din framtida kultivering kommer du att ha en hel del förnimmelser. Så länge du kultiverar tar jag definitivt hand om dig.

Det tydligaste är att din kropp blir renad mycket snabbt. Många människor på Kinas fastland vet alla att kultivering inom Falun Dafa helt enkelt är mirakulös! Efter påbörjat utövande försvinner sjukdomarna. Varför? Många människor sökte inte efter att bota sina sjukdomar, de anser att Dafa är bra så de utövar det! Som ett resultat blir deras sjukdomar läkta. Dock finns det ibland människor för vilka resultatet inte är så bra. Varför är det inte bra? Om någon hör att kultivering av Falun Dafa kan bota sjukdomar så kommer han för att utöva det med syftet att bota sjukdomar. Då botas inte hans sjukdom. Naturlig vinning utan strävan. Din önskan att bota sjukdomar är också en strävan. Människokroppen är till för att återbetala karman och ska ha sjukdomar. Du ska bara ha ett hjärta för kultivering och släppa ditt fasthållande till att bota sjukdomar. Endast genom att inte tänka på att bota sjukdomar, utan ignorera sådana saker, kommer du att nå allt så länge som du fortsätter med kultiveringen. Om du har fasthållandet att bli av med sjukdomar så uppnår du inte någonting. Vi har alltid förbjudit mentalsjuka och kritiskt sjuka patienter att komma på kurserna. Det vill säga, det spelar ingen roll hur du ber en sådan kritiskt sjuk patient att släppa det fasthållandet så kan han fortfarande inte släppa det. Hans liv är nästan slut. Kan han låta bli att tänka på sin sjukdom? Han kan inte somna på natten eftersom allt han tänker på är sin sjukdom. Således, hur mycket du än ber honom att släppa det här så kan han ändå inte släppa det. Ibland säger han att han ska släppa det men i sitt sinne tänker han mycket starkt på det. Därför finns det inget vi kan göra. Varför kan vi ingenting göra? För att spridandet av den ortodoxa Fa för att rädda människor har sina krav, mycket strikta krav, annars skulle vi sprida en heretisk Fa. Du måste förändra den här tanken, och sedan kan vi hjälpa dig. Om du inte förändrar din tanke kan vi inte göra någonting. Genom att förändra den här tanken är du inte längre en vanlig människa. Om du inte kan förändra den här tanken är du fortfarande en vanlig människa, skillnaden ligger just här. Därför kan det bara vara så att man erhåller något naturligt, utan strävan. En del människor kom hit utan några förutfattade meningar och tyckte att det var mycket bra, så de kom därför för att prova det. När de såg andra utöva qigong kom de också för att utöva, utan något klart syfte. Icke desto mindre har de alla blivit botade. Naturligtvis kräver vi inte alltför mycket av människor med en gång. Det finns en process för förståelse, vilket är tillåtet. Men, kom inte och kultivera med något fasthållande av strävan.

Lärjunge: Lärare, ursäkta mig. Jag vill ställa tre frågor. Den första frågan är att när jag läser ”Zhuan Falun” står det att den Ovanliga Skolans kultiveringsmetod inte bryter av den Gong man har kultiverat. Vissa metoder, efter att du har kultiverat bryter de av åtta tiondelar av den för att fylla det paradiset. Kommer då den Dafa vi kultiverar också att bryta av den?

Läraren: Eftersom människor kultiverar bland vanliga människor så måste människor genom kultivering utveckla allt vad han behöver ha som en Buddha i framtiden. Alla känner till att en Buddha kan få vadhelst han vill ha och har mäktiga gudomliga krafter. Hans lycka och välstånd saknar motstycke. Var får han det ifrån? Så mycket som han lider, lika mycket lycka och välstånd kommer han att få. Således måste den Gong han har kultiverat nå en mycket hög nivå innan han lyckas med att kultivera Buddha. Förr i tiden omnämndes det här endast bland människor på mycket hög nivå inom vår kultiveringskrets och det talades förr inte om det bland vanliga människor. En kultiverare behöver verkligen nå en mycket hög kultiveringsnivå innan han kan nå fulländning. Varför? Om du stiger upp med enbart Gong så kommer du inte att få vadhelst du vill ha och du har ingen lycka och välstånd, det duger inte. Under kultiveringsförloppet måste du utveckla allt genom kultivering. Lidandet du har utstått under hela kultiveringsförloppet är din mäktiga dygd. Lidande får Gong att växa och när ditt Xinxing höjs så växer ens Gong. Således, efter att din kultivering har nått en mycket hög nivå i framtiden, kommer åtta tiondelar av Gong att brytas av för att fullborda din gränslösa Guoweis lycka och välstånd och för att berika din egen lilla värld. Det kommer från din kultivering genom uthärdandet av svårigheter. Till och med din Xinxing-standard som du har kultiverat kommer också att brytas av för att berika insidan. Det är din sanna lycka och välstånd och allt kommer från ditt lidande. Vad gäller de återstående två tiondelarna så är det din Guowei. De som når en Bodhisattvas standard blir Bodhisattvor; de som når en Buddhas standard blir Buddhor, de som når en Arhats standard blir Arhats; om du når ett högre rike så blir du en ännu större Buddha. Dock är den Ovanliga Skolans kultiveringsmetod relativt komplicerad, men han behöver också använda sin Gong för att fullborda sin lycka och välstånd och sin dygd.

Lärjunge: Min andra fråga är: eftersom vår Xinxing-nivå inte är tillräckligt hög blir jag väldigt arg i hjärtat när andra svär åt mig eller trakasserar mig. Enligt vad Läraren säger så när andra slår dig, svär åt dig eller trakasserar dig, så ger de alla dig dygd. Men man ska inte vara arg i hjärtat. Är det så att om man blir arg så växer inte Gong?

Läraren: Som en utövare, när du blir arg på en vanlig människa är du redan likadan som en vanlig människa. När du blir arg knuffar du iväg den, men du har inte knuffat den ända dit. Du har inte knuffat den ända dit på grund av att du har förlorat. Så länge som du tar det på samma sätt som han gör så knuffar du den ända dit. Man kanske tänker att den här personen har trakasserat mig för mycket och har lurat mig på en massa pengar, ändå måste jag vara glad och tacka honom. Du ger mig stryk och jag måste också stå ut med förödmjukelsen. Inte bara ska jag uthärda det, utan jag bör också tacka honom. Kommer inte andra människor att säga att du är Ah Q (en självbedragande figur i en roman)? Och är alltför svag? Nej, tänk på det allihop, om du inte har en Xinxing-nivå som är av den höjden kan du inte klara det. Det här visar en utövares starka vilja. Kan en vanlig människa klara det? Om han inte har en så stark vilja kan han inte klara det. Detta är inte att vara blyg eller svag. Självklart ska du vara glad. Tänk på det allihop, om han inte hade trakasserat dig så hade du inte kunnat vinna en extra bit dygd. Om du får en extra bit dygd kommer du att kultivera fram ytterligare en bit Gong. När han trakasserade dig blev också din egen karma eliminerad! Kan du bli en Buddha medan du fortfarande bär på karma? Du måste eliminera den fullständigt. När han trakasserade dig gav han dig dygd och du eliminerade också karma. Du uppförde dig inte på samma sätt som han gjorde utan behöll ett lugnt sinne. Din Xinxing-standard blev högre. Xinxing har en måttstock ovanpå huvudet, måttstocken ovanpå huvudet är lika hög som ens Gong. Ditt Xinxing är högre, din Gong är också högre, din karma har också omvandlats till dygd. Han gav dig också dygd, du har vunnit fyra mot en, borde du inte tacka honom, du borde verkligen tacka honom från djupet av ditt hjärta eftersom, som jag nyss nämnde, principerna för bra och dåligt anammade av det mänskliga samhället är omvända. När man har nått en högre nivå finner man att de saker som människorna håller fast vid alla är dåliga.

Lärjunge: Den tredje frågan är frågan om att döda, som det talas om i boken. Att döda är en mycket stor synd. Om en person begår självmord, räknas det som en synd eller inte?

Läraren: Det räknas som en synd. Nu är detta mänskliga samhälle inte längre gott och många sorters konstiga och bisarra saker har visat sig. Man talar om den så kallade dödshjälpen och ger injektioner för att låta människor få dö. Alla vet om det. Varför ger de en injektion för att låta en människa dö? De anser att han lider. Vi anser emellertid att hans lidande är eliminering av karma. När han reinkarneras i nästa liv kommer han att ha en lätt kropp utan karma och han kommer ha stor lycka som väntar på honom. När han är mitt uppe i smärtan och eliminerar karma så har han det förvisso inte lätt. Om du inte låter honom eliminera sin karma utan dödar honom, är det inte mord? Om han är avliden och bär med sig karman så måste han återbetala karman i nästa liv. Så vilket skulle du säga är rätt? Att begå självmord medför ännu en synd, eftersom en människas liv är arrangerat i förväg. Du har stört ordningsföljden i gudarnas hela planläggning. Genom de åligganden du utför åt samhället finns där mellan människor en sorts ömsesidiga förhållanden. Om människan dör, kommer då inte hela den här händelsekedjan som arrangeras av gudarna att störas? Om du bryter sönder det kommer han inte att låta dig komma undan. Således, att begå självmord är syndigt.

Lärjunge: En Buddha gör vadhelst han vill. Har inte en Buddha ett rent sinne och få önskningar? Roar han sig fortfarande?

Läraren: En del människor säger att en Buddha inte äter mat och att en Buddha inte har en mänsklig kropp. Det här uttalandet låter som om alla människor tror att en Buddha är på det här viset. Låt mig säga er att vad en person inom kultiveringskretsen säger inte ska förstås med det vanliga mänskliga sinnet. En Buddha har inte en mänsklig kropp, vilket innebär att han inte har den här smutsiga mänskliga kroppen bestående av materia på molekylpartikelnivå. De grövsta partiklarna på ytan av hans kropp är atomer, medan hans mest mikrokosmiska partiklar är de ännu mindre mikrokosmiska partiklarna i universum. Ju mer mikrokosmisk hans materia är, desto större är hans utstrålande energi, Buddhas ljus strålar överallt. En del människor säger att en Buddha inte äter mat. En Buddha äter inte människors mat, han äter substanser inom sin nivå. Dessutom kallas det inte ”mat” som används i det mänskliga språket. Således kan du inte förstå språkets betydelse i Buddha-riket, kan inte förstå dem, människor har bara det mänskliga sättet att tänka.

En del vanliga människor säger att om man blir en Buddha, så tråkigt det skulle bli. Man har ingenting och sitter där som en vedklamp. Jag säger er att en Buddha är kungen av Fa i sin himmelska värld, vi kallar honom en Tathagata, som ett sätt att uttrycka förkroppsligandet av hans Xinxing-nivås standard. Faktiskt är han kungen av Fa i sitt eget paradis. I det paradiset finns det talrika varelser som han sköter. Naturligtvis är det inte som skötseln av våra vanliga människor, med tvingande lagar. Han sköter det helt och hållet med Shan och barmhärtighet. Alla når upp till det rikets standard och det är underbart utan motstycke. De har inte vanliga människors känslor, utan de har barmhärtighet, ett högre rike och någonting renare, de har inga av de saker som vanliga människor har, de har de saker som på motsvarande sätt är underbarare i ett högre rike. Det är ett högre liv, det finns ännu högre, ännu högre, ännu högre liv. Om det bara vore tråkigt så vore det bättre att dö och avsluta allt. Det är mer underbart. Endast genom att komma till den världen kan man veta vad lycka är. Det är underbarare, men om du inte släpper vanliga människors fasthållanden och inte kan ta bort dem så kan du inte nå det.

Lärjunge: Varför bryter inte den Ovanliga skolan av Gong?

Läraren: Vem säger att den Ovanliga skolan inte tar ner Gong? Alla måste fullborda sin Guowei med sin framkultiverade Gong. Den Ovanliga skolan har inte bara en sorts kultivering. Den har alla sorters metoder, vilka är mycket unika. Under kultiveringsförloppet kommer en del av dem att berika den (sin egen värld) medan de kultiverar, men ansträngningen är densamma. De behöver således inte bryta av Gong eftersom det här inte behövs till deras egna världar. Beträffande de människor som behöver bryta av sin Gong så kommer deras Gong att växa snabbt. Om han använder Gong till att berika sin lycka och dygd medan han kultiverar, då kommer hans Gong att växa mycket långsamt, men ansträngningen är densamma.

Lärjunge: Två frågor. Den första frågan lyder: När jag påbörjade den sittande meditationen den första dagen såg jag Mästarens Fashen sitta vid min sida, till vänster. Men hans kläder var svarta och han log. Senare läste jag vad som sades i en skrift. Eftersom det var första gången jag såg honom skulle jag idag vilja fråga igen varför han inte hade samma färg som på videobandet.

Läraren: Det här beror också på att det finns kontraster mellan olika rum. Till exempel, vilken färg föredrar en daoist? Violett. Därför talar han om det violetta qi som kommer från öster och anser violett vara det högsta. Buddha-skolan gillar gult eller gyllengult. Men de är en och samma färg. Det är violett i det här rummet och gyllene i ett annat rum. Vidare, det som ses som svart i vårt rum ses som vitt i ett annat rum. Sett på den här sidan är det vitaktigt, på den sidan är det mycket mörkt; här är det grönt, där är det rött. Alla färger har sådana olika manifestationer i olika rum. Då, om du bara vore i den sortens tillstånd så skulle det du såg vara den färgen. Alla måste vara lite försiktiga eftersom demonerna ibland orsakar mycket allvarliga störningar. Majoriteten av mina Fashen bär Buddhans dräkt med blått hår, det lockiga blåa håret, det är mycket blått, skinande jadeblått. Ibland, endast under extremt speciella omständigheter, kan man se min Fashen i sådana kläder som jag bär. Det är mycket, mycket speciellt och ses mycket sällan. Således bör alla urskilja det väl. Om han verkligen är jag så känner du dig mycket säker på att han är jag. Om han inte är jag så kommer du att ha ett frågetecken i ditt sinne.

Lärjunge: Jag har redan studerat Fa i två månader. På dessa två månader kände jag att mina sjukdomar från flera årtionden alla har försvunnit, eftersom mitt syfte med att studera Dafa är att eliminera min karma. Jag levde verkligen väldigt gott under dessa två månader, utan att ta någon medicin alls. Det här var det ena. Det andra är att jag skulle vilja fråga Mästaren om det jag såg under den sittande meditationen var en Falun. Jag såg något som snurrade och snurrade i spiral. Men dess färg såg också ut som färgen på jord, samma som färgen på lera. Snurrandet var på det hela taget mycket förunderligt. Men jag kunde inte se dess inre struktur.

Läraren: Förutom symbolens färg i Falun så ändrar sig dess basfärg. Dess färg kan förändras till olika färger: röd, orange, gul, grön, ljusblå, blå, violett, färgrik eller färglös. Således är Falun kanske inte alltid i den här färgen. Dessutom, när Falun justerar din kropp så roterar den utomordentligt snabbt, den ser ut som en elektrisk fläkt eller som en tornado som snurrar. Ibland roterar den mycket sakta och man kan tydligt se dess struktur inuti. När den roterar mycket fort är den inte lätt att se. Medan den justerar ens kropp i början så vet den själv när den ska vara snabb och långsam, såväl som hur den ska rotera. Det här spelar ingen roll och är helt och hållet normalt.

Lärjunge: Kan vi göra den Stora Lotus-handgesten?

Läraren: Den Stora Lotus-handgesten är en Ding Yin, vilken är en statisk gest. Det här är den Stora Lotus-handgesten (utför handgesten). Vi behöver inte göra den under vår utövning. Man gör den när man ber Mästaren göra Kaiguang hemma för en Buddha-staty, för en Lao Zi-staty inom Dao-läran, för en staty av Yuan Shi Tian Zun (Ursprungets vördnadsvärda gud) eller för andra Buddha-statyer. Det bästa är att du håller min bok. Har inte den mitt foto? Som om du talar till mig säger du, ”Lärare var vänlig och gör Kaiguang åt mig”. Använd dina händer för att göra den Stora Lotus-handgesten medan du håller boken och det är gjort på tre sekunder. Min Fashen kommer att bjuda in en Fashen tillhörande guden på Buddha-statyn. Om du gör Kaiguang för Buddha Amitabha, bjuder min Fashen in en av Buddha Amitabhas Fashen till den här Buddha-statyn och det här kallas den genuina Kaiguang. Nuförtiden, munkar som inte egentligen kultiverar inom religionen, eller dessa många falska qigong-mästare, kan helt enkelt inte Kaiguang. De har inte de mäktiga dygderna för att kunna bjuda in en Buddha. Det är en Buddha, inte någon som skulle komma vem som än skickar bud efter honom. Naturligtvis finns det en del människor som skulle hålla en spegel mot Buddha-statyn och kalla det Kaiguang. Det finns också människor som färgar Buddha-statyns ögon med lite cinnober och gör ögonen mycket röda, och de kallar det också för Kaiguang, de trasslar alla till saker och ting.

Lärjunge: Du nämnde just att människan själv har ramlat ner hit från olika paradis eller olika nivåer. Då borde han rent naturligt i princip återvända till det paradis som han ursprungligen föll ifrån. Dock verkar det som om han på den här mänskliga nivån inte vet vilket paradis som är det som han föll ifrån. Då, när han kultiverar kan han ha valt en annan väg, lika väl som han kan ha en dragning till att studera Falun Dafa.

Läraren: Du vill fortfarande återvända till det paradis som du ursprungligen kom ifrån, den plats där ditt liv alstrades. Denna önskan är bra. Då är det första som du måste lösa hur man återvänder dit och hur man återvänder dit genom kultivering, detta är helt avgörande. Det finns inget annat val, inget val alls. Det är inte så att allt har dukats fram där, med Buddhor sittande där, så att vilket du än vill ha kommer att ges till dig. När det gäller att du vill kultivera upp, om du verkligen kan nå en mycket hög nivå genom kultivering och kan återvända till din ursprungliga position, så kan du när du är i det paradiset alltid hälsa på dina släktingar i det paradiset och strosa omkring och ta en titt. Det spelar ingen roll vilket ställe du är på, det spelar ingen roll om du bor i Sydney eller bor i Brisbane.

Lärjunge: I Sydostasien finns det något som kallas det Himmelska Dao som sprids vida omkring. Vad handlar det om?

Läraren: Jag säger till alla att det nu är den Sista ödeläggelsens tid. Buddha Sakyamuni nämnde att i slut-Dharma-tiden skulle tusentals demoner komma till världen. På den tiden då Buddha Sakyamuni fanns i den här världen, sade demonen: Jag kan inte sabotera din Dharma nu. När din Dharma går in i slut-Dharma-tiden kommer jag att skicka mina lärjungar och efterföljare för att bli professionella utövare i dina tempel. Jag får se vad du kan göra åt det! Då grät Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni kunde förstås inte göra någonting åt det. Det har kommit till slutet av Dharman så det blir kaotiskt. I slut-Dharma-tiden, som han sade, finns det inte bara bland människor eller bara i templen, utan överallt i det mänskliga samhället, saker som saboterar mänskliga angelägenheter och där finns sådana människor. Onda religioner finns överallt! På ytan säger också de till människor att vara goda, men innerst inne är de inte för det. De är antingen för berömmelse eller för pengar, annars är de för en svart kraft, de är alla sådana. Således, vilka saker upptäcker du att de söker efter? Buddha-Fa har offentliggjorts för att rädda människor. Om någon använder den för att tjäna pengar så gör han sig skyldig till den mest avskyvärda synd! Naturligtvis bryr sig en demon inte om sådana saker. Han bär religionens flagga, eller flaggar med att säga till folk att vara goda, i avsikt att förstöra mänskligheten, förstöra det mänskliga sinnet och förstöra det mänskliga hjärtats Fa. Detta är ytterst ondskefullt! Så jag anser, naturligtvis finns det en del saker som jag inte vill säga, att vad gäller det ortodoxa och det heretiska bör ni kunna åtskilja dem, och ni gör själva åtskillnaden. Jag vill inte säga vem som är ond eller vem som inte är ond.

Jag kan dock bara säga er att om någon vill komma till det vanliga mänskliga samhället för att rädda människor så är det ett alltför stort åtagande. Gudarna i hela universum måste alla nicka godkännande. Det beror på att det berör olika aspekter och involverar alla raser i det mänskliga samhället, vilka motsvarar dem där uppe, många saker är involverade. Det är ingenting som vem som helst kan göra, driven av ögonblickets ingivelse. Jag vet varför Jesus blev korsfäst; varför tog Buddha Sakyamuni Nirvanas väg?! Det är inte lätt att föra vidare den ortodoxa Fa. Ingen bryr sig då om ifall en heretisk Fa sprids. Det är inte så att ingen bryr sig om det. Det är bara det att när en ortodox Fa sprids så finns där vanligtvis också många heretiska Fa, allt beror på vilken dörr du träder in i. Om allt vore från en skola eller om allt som spreds vore ortodox Fa och det inte funnes någon heretisk Fa i världen för att allt hade eliminerats, då vore det för lätt för människor att kultivera. Hur skulle denna Fa kunna erhållas? Alla skulle utöva din, eftersom det bara finns din, denna enda skola. Hur skulle dina elever kunna testas när det gäller om de har en fast tilltro till din Fa? Därför, när en ortodox Fa sprids så sprids vanligtvis också en heretisk Fa, allt beror på vilken dörr människor går in i. För att bedöma din upplysningsförmåga kommer det ständigt att finnas människor som kommer till dig under kultiveringsförloppet: Kom igen, följ med mig och utöva den här; låt oss utöva den där; hallå, jag har lärt mig någon bra metod nu, osv. De drar med dig och testar dig, dessa saker kommer säkert att hända. Under kultiveringsförloppet kommer du från början till slut att erfara sådana fenomen ämnade att dra iväg med dig. Varför tar vi inte hand om dessa saker? Fashen kan ta hand om vad som helst. Varför tar de inte hand om det? Det beror på att de använder demonerna för att testa en människas hjärta för att se om du i grunden är trogen denna Fa. Buddha-kultivering är en sådan seriös sak att dessa saker är oundvikliga.

Hur som helst, jag har talat om det bra och det dåliga. Det är nu mycket svårt till och med för de ortodoxa religionerna att rädda människor, för att inte tala om de heretiska religionerna! Där finns någon som klär ut sig till en förebild för att lyftas fram av andra och annonseras om överallt för att samla ihop pengar. Ändå tror alla människor på henne. Människor är mycket dåraktiga! När människor inte har erhållit Fa blir de lätt lurade.

Lärjunge: Vad handlar tankekarma om?

Läraren: En del människor formar omedvetet tankar som inte är goda i sin hjärna. Vi kultiverar den ortodoxa Fa. Jag gör den här saken baserat på principen att vara ansvarig gentemot samhället, vara ansvarig gentemot mänskligheten och vara ansvarig gentemot individer. En sådan människa vet också att det är bra, men hans sinne svär åt mig. Det säger också åt honom att inte tro på det och att det är helt och hållet osanning. Varför är det så? Därför att han förutom karman som existerar i hans egen kropp också har tankekarma. All materia är levande och tankekarma är också levande. Om du vill kultivera behöver du få dina tankar renade och få eliminerat alla dessa dåliga, svärande tankar, förvärvade föreställningar, och olika sorters karma producerad under den ena livstiden efter den andra. Endast då kan din ursprungliga natur komma fram. När du väl har börjat kultivera för att eliminera dem, och vill göra dig av med dessa svärande tankar och föreställningar, så kommer de inte att vilja låta det ske. Hur kan de låta sig själva dö? De reflekterar i ditt sinne: detta är helt osanning; svär åt honom och svär åt människor. Ju mer du kultiverar, desto mer svär de åt människor. Ditt sinne kommer att skapa svordomar och oanständigt språk. Faktum är, jag säger er att de här inte är du. De är karma, de är tankekarma. Du måste avvisa dem. Denna vår kultiveringsmetod har givits till dig för kultivering av dig själv. Om ditt eget huvudmedvetande är oklart och ditt sinne inte är bestämt kommer, när svordomarna kommer, ditt huvudmedvetande att följa det. Du kommer inte längre att utöva och kommer inte längre att vara bestämd. Då kan vi inte heller längre se efter dig. Eftersom det vi räddar är dig kommer vi inte längre att rädda dig om du ger upp.

Det fanns många sådana exempel förr. I Kina reagerade vissa människors tankar mycket intensivt. Den svor mycket upphetsat, och han kunde inte avvisa den även om han försökte. Till slut sade han: Jag har verkligen svikit dig, Lärare! Jag svär till och med åt dig. Denna min karma är helt enkelt för mycket. Jag borde helt enkelt inte leva längre och borde ta en kniv och skära av mig halsen. Naturligtvis ska du inte försöka utföra det här experimentet på dig själv, men, hur mycket han än försökte att skära sig i halsen så kunde han inte skära upp den. Han kände ingen smärta och inte heller kunde han få det att blöda. Han blev så arg att han sprang ut för att finna en assistent och frågade honom, Mitt sinne svär hela tiden åt Läraren, vad ska jag göra åt det? Vid åsynen av honom i det här tillståndet började assistenten läsa Fa för honom och han kände sig mycket bra. Senare frågade han mig om det, så jag berättade för honom. Faktiskt var det din karma, inte du som svor. Du ska inte ha någon psykisk börda, ty det var inte du som svor åt mig, utan karma. Men ditt huvudmedvetande måste vara klart, avvisa den, gör ditt bästa för att avvisa den och låt den inte svära, avvisa den och undertryck den. På så sätt kommer min Fashen att veta. Eftersom han vet allt du gör, känner han till den redan innan den svär. Det här är också ett test, ett test huruvida ditt huvudmedvetande är bestämt eller inte. Om du blir bestämd så kommer min Fashen efter en tid att eliminera den här karman åt dig. Eftersom sådan tankekarma direkt stör din kultivering och direkt påverkar din upplysningsförmåga kommer vi att eliminera den. Alla bör komma ihåg detta och måste urskilja det när ett sådant problem uppstår.

Lärjunge: Jag tar upp en fråga som har samband med utövningen såväl som sambandet mellan övningarna och Xinxing. Är det så att man genom att öka tränandet kan förbättra sitt Xinxing?

Läraren: Det finns inget direkt samband, men övandet är också en huvudsaklig sida för att nå fulländning och är också mycket viktigt. I vår utövning kultiverar Fa människan. Fastän du inte gör övningarna så kultiverar Fa dig vid varje tidpunkt, vare sig du sover, arbetar eller äter. Den kultiverar dig ständigt tjugofyra timmar om dygnet och förkortar sålunda träningstiden under dina återstående år för att låta dig nå fulländning så snart som möjligt. Som jag nyss sade, det att låta dig nå fulländning under den här livstiden, det måste göras så här. Men, vår metods rörelser är i grund och botten ganska annorlunda jämfört med andra metoder, i vilka de säger att om jag tränar så växer Gong och om jag inte tränar så stannar den. Vår övning är till för att förstärka alla de mekanismer som jag har satt in i dig, både de inre och de yttre mekanismerna. Du stärker i själva verket dessa mekanismer när du tränar rörelserna. Varför nämnde jag att den här handen inte formas för Guanding och inte avger eller släpper ut någonting, utan rör sig med handflatorna längs kroppen? Det beror på att dina händer, när de rör sig längs energimekanismerna, de som jag har satt utanför din kropp, bär en massa energi under träningen och stärker energimekanismerna. Det innebär att du faktiskt förstärker energimekanismerna. Överlappandet av händerna vid nederdelen av buken stärker energimekanismen i elixirfältet. När du sträcker på dig förstärker du rörelsemekanismen. Således är vår träning till för att förstärka mekanismerna, vilka gör det möjligt för dig att fortsätta den långsiktiga träningen tjugofyra timmar om dygnet utan uppehåll, härigenom förstärker du dem. Utövande är ett medel för att nå fulländning. Dock är detta inte absolut, det är ett komplement för att nå fulländning. Men utövandet är också mycket avgörande. Det faktum att de saker som kultiveras i den här skolan inte blir felaktiga har också ett direkt samband med ert övningssystem och era rörelser. Eftersom vi också har saker såsom förmågor, saker som omvandlar och förlänger livet och saker som förstärker övernaturliga förmågor med mera, så kan övningsrörelserna spela en viss roll i detta. Kultiveringen kommer före träningen. Kultiveringen kommer i första hand, träningen i andra hand. Men om du vill nå fulländning i den här skolan så är både kultiveringen och träningen oumbärliga.

Lärjunge: När jag gör övningarna kan jag inte se något fenomen förutom det vita ljuset. Om jag vill se Lärarens porträtt så ser jag det. Är det en illusion?

Läraren: Jag ska dela upp det i två frågor för att tala om det. För dem vars himmelska öga inte kan se kan det finnas en sådan faktor som handlar om att göra genombrott till en högre nivå. För en som har mycket bra upplysningsförmåga och kan kultivera mot en mycket hög nivå, ju mer han förvägras se, desto snabbare blir hans kultivering, för han lider och han erhåller upplysning i illusionen. Därför, fastän han utstår samma svårigheter så fördubblas hans framsteg. Det här är en annorlunda situation och han kultiverar antagligen mot högre nivåer.

Den andra är att du sade att du inte såg någonting. Du har faktiskt redan sett det. Medan du var ouppmärksam såg du det vita ljuset skina runt kroppen. Dessutom, ibland när du vill se någonting så ser du det, du har faktiskt verkligen sett det, men du tar det för en illusion. Många människor anser det vara fantasi när de kan se någonting. Jag säger dig att när de mänskliga ögonen ser på något så har du blivit van vid det och tror att det ses av dina ögon. Men har du tänkt på att det du ser är en reflekterad bild levererad till din hjärna genom synnerverna, det är bara något föremål som reflekteras på hjärnan. Men dina ögon fungerar endast som en kameralins, de kan inte själva analysera eller återspegla saker, hjärnan återspeglar bilderna. Eftersom det är hjärnan som reflekterar bilderna är det vi ser genom det himmelska ögat och den mänskliga tankens fantasi, allt reflekterat på hjärnan. Det du tänker är tänkt av din hjärna, det du ser är också avbildat i din hjärna. Då anser han det vara en fantasi när han kan se någonting. Emellertid är det inte samma sak, eftersom det du fantiserar inte är så levande som det, och det kan inte röra sig, det är en orörlig bild. Istället är det du verkligen ser i rörelse. När du blir van vid dessa, fortsätt bara att passivt se på det här sättet. När du gradvis blir van vid det under en lång tid så kommer du gradvis att upptäcka att du verkligen ser det. Dessutom kommer du att kunna använda det bättre.

Förr i tiden när en del människor inom Dao-läran tränade sina elever, bad de dem särskilt att tänka för att träna sina övernaturliga förmågor, eftersom de kände till ett sådant samband. Det finns inget äpple framför dina ögon, antag att det sägs till dig att det finns ett äpple inför dina ögon och mästaren berättar för dig hur äpplet ser ut, medan det i själva verket inte finns något. De skulle träna dig till att känna dess lukt och sedan be dig känna det som om du såg det här äpplet eller berätta hur det ser ut, de skulle träna en människa på så sätt. Bilder formas helt och hållet i hjärnan så vissa människor kan inte förklara detta tydligt. Hur som helst, det du föreställer dig rör sig inte, endast det du ser rör sig.

Lärjunge: Jag hade en dröm en natt och såg någonting mycket skrämmande. Jag tänkte inte på dig utan det jag tänkte på var tantrismen. Men jag är mycket trogen i utövandet av Falun Dafa. Är det inte så att om någonting händer mig en dag så kommer jag att dö och min urande kommer också att kasseras?

Läraren: Det beror på att du inte har läst boken tillräckligt. Fastän du kultiverar Dafa nu så finns de tantristiska grejorna kvar i ditt sinne. Därför tänkte du på tantrismen i stället för på Dafa i drömmen. En del människor frågade mig, Vad ska jag göra när mitt liv är i fara? Jag sade att du inte skulle råka ut för saker som inte har någonting med din kultivering att göra och du garanterades att inte stöta på dem. Beträffande saker som har samband med din kultivering så kommer du att stöta på dem. Om du verkligen skulle mista livet idag så skulle det betyda att det inte finns någon kultiveringsskola som tar hand om dig, och du har överhuvudtaget inte kultiverat. Beträffande religioner så tror de på ett liv mot ett annat liv och säger att om någon inte klarar sin kultivering på en livstid så kommer han att fortsätta med sin kultivering under nästa livstid efter att ha betalat med sitt liv, det här är vad de säger. Men vi talar inte om det här, vad vi säger här är att ni inte tillåts ha dessa problem. Dessa mina genuina utövare kommer absolut att garanteras att inte råka ut för någon livshotande fara.

Lärjunge: Jag var inte då medveten om att det var en dröm.

Läraren: Du utövade tantrismen vid den tiden och kultiverade inte genuint, det fungerade helt enkelt inte. Således tog ingen hand om dig. Någon sade att han såg pengar på marken i en dröm och behöll dem för sig själv. I själva verket är alla de här drömmarna tester för människor så att de kan se huruvida deras Xinxing är stabilt. En utövare sade att han kunde sköta sig mycket bra under dagen, men inte i drömmarna. Detta visar att djupt i hans sinne är det fortfarande inte stabilt och han testades i drömmen för att se om han var stabil eller inte. Detta är anledningen till att sådana saker händer. Han behöver inte känna sig ledsen om han inte gjorde bra ifrån sig när det hände, men när du väl blir medveten om hur viktigt det är och beslutar att göra det bättre så kommer du att klara det bra i framtiden.

Lärjunge: När Lärare Li höll kurser i Kina satte du in Falun åt dem. Har du inte också satt in Falun åt oss eftersom jag lyssnar till din kurs idag? Det finns en annan fråga. Mentalsjuka människor tas inte emot för kultivering. Finns det något sätt för dem med mindre mentala problem?

Läraren: Låt mig börja med den första frågan. Eftersom jag har nämnt att varje ord i den här boken har min Fashen så är varje ord en avbild av min Fashen och varje ord är en avbild av en Buddha. Jag har talrika Fashen vilkas antal inte kan räknas. Det är känt för alla att Buddha Sakyamuni sade att Buddha Amitabha hade två miljoner Fashen. Det finns så många av mina Fashen att deras antal inte kan räknas med siffror, de är otaliga. Oavsett hur många människor det finns så kan jag ta hand om dem alla och jag kan ta hand om hela mänskligheten. Naturligtvis fungerar det bara för genuina utövare. Vi tar inte hand om icke-kultiverare och inte heller om samhällsangelägenheter. Således, om du vill kultivera, så fort du har den tanken vet mina Fashen det. Det finns en annan sak, du ser min kropp som en vanlig fysisk kropp och bara så här stor. Men i rummet intill finner du min kropp vara mycket längre än vad jag är. I varje angränsande rum blir min kropp längre och större, den ena efter den andra, min största kropp är så stor att den inte kan beskrivas. Det finns många utövare som råkade se min mycket stora kropp med en flyktig blick. En sade, Lärare, jag står under dina tår och kan inte se ovansidan av dina tår. Således har jag en sådan enorm kropp, tänk efter, hela Jorden är här, jag kan ta hand om er var ni än är. Vad gäller Falun, måste jag sätta in den framför ögonen på dig? Jag kan sätta in den på samma sätt utan att vara här hos dig. Medan jag inte är här hos dig är jag också här hos dig.

Din andra fråga gäller mentalsjukdom. Vare sig den är lindrig eller allvarlig så har vi gjort det helt klart: han rekommenderas att inte delta i vår utövning. Denna vår metod skiljer sig från andra metoder och vi syftar till att rädda människan själv. Om vi inte kan rädda människan själv så ska vi inte ge det till någon annan. Vår Gong ges bara till människan själv och räddar bara hans huvudurande (huvudmedvetande), såväl som hans själv. Det har aldrig funnits en sådan sak genom historien. Genom historien, vare sig du utövade tantrismen eller andra religioner, så räddar de alla din sekundära urande (sekundära medvetandet). Det här är en myt sedan urminnes tider som jag har avslöjat. När den här myten avslöjades vid den tiden, var motståndet verkligen rätt enormt. Men, när världen blir bättre i framtiden kommer det åter många Buddhor till världen för att rädda människor. Det är inte bara jag, utan då kommer också de att rädda huvuduranden. Jag har ändrat på den här delen och vänt på den, eftersom räddandet av huvuduranden direkt gagnar stabiliteten hos det mänskliga samhällets moral. När man räddar den sekundära uranden kan människan själv inte kultivera och är oförmögen att kultivera. Även om man ansluter sig till en religion förblir samhället likadant och det har inte någon större effekt på samhället. Således, när man räddar huvuduranden, vare sig han kultiverar eller inte, så blir han en god människa i samhället. Detta är i sig till gagn för samhället. En mentalsjuk människa har själv inget klart medvetande och vi kan inte rädda honom. Vi räddar dem som har ett klart medvetande. Om vi ger saker till dem som inte har ett klart medvetande så kommer de att tas bort av andra nästa dag. Kanske, kanske inte, kommer han att utöva. Dessutom skulle han inte kunna iaktta vår regel att hålla sig till endast en skola och att inte utöva än det ena, än det andra. Eftersom kultivering av Buddha är en mycket seriös sak så finns det inget sätt att rädda honom om han inte ens kan följa det. En del människor skulle få honom att lära sig det. Om det emellertid uppstår problem så ska du själv ta det personliga ansvaret. Om ett problem drabbar honom under utövningen så säger han kanske då att det beror på utövande av Falun Dafa. Vi undervisar överhuvudtaget inte dem med mentalsjukdomar, det är säkert. Eftersom han är en vanlig människa så blir han sjuk och stöter på problem. Problemen kanske dyker upp när han försöker öva på övningsplatsen. Hans problem kommer inte från övningen, det är så att han ska bli sjuk när tiden är inne.

Lärjunge: Människor är alla likadana hela mänskligheten igenom. Buddhismen är vida spridd i Östern medan kristendomen finns i Väst, med så stora skillnader. Buddhismen är mycket svag i Väst. Är de två system?

Läraren: Varför finns kristendomen i Väst medan buddhismen finns i Östern? Varför är de orientaliska religionerna och de västerländska religionerna inte likadana, utan har så stora skillnader? I själva verket är kristendomen inom Buddha-lärans system, förutom att skillnaderna i de mänskliga raserna, kulturerna och de himmelska kulturerna, har orsakat skillnader i människornas utseende och i deras tänkesätt. Kännetecknen för den mänskliga standarden är nämligen inte desamma, vilket ledde till olikheterna i metoderna för Buddha-kultivering och i begrepp och förståelsen av gudar på högre nivåer. Det finns ingen skillnad i grunden och de finns alla inom Buddha-riket. Jesus är faktiskt på Tathagatas nivå. Men på grund av skillnader i kultur, ideologiska begrepp och utseende, så kallas han inte Buddha, namnet Buddha används i Östern. Naturligtvis, på grund av skillnader och variationer i utseendet bär alla människor i Jesu paradis vita dräkter medan människor i en Buddhas paradis alla klär sig i gula kläder. Håret är också olika och den största skillnaden är variationerna vad gäller håret. En inom Dao-läran bär sitt hår i en knut; en Arhat inom Buddha-läran har flint; en Bodhisattva har en frisyr liknande den hos en forntida kinesisk kvinna. Varför? Därför att sådana forntida kinesiska klädesplagg är likadana som hos de himmelska människorna. Faktiskt var de likadana som det som de himmelska människorna bär i det himmelska paradiset. Det är också på samma sätt i Väst och det är så de klär sig i sina himmelska paradis. Människorna är bara sådana. Naturligtvis är modet nuförtiden helt i nya stilar. Faktum är att de kläder som bärs av samtidens människor är de värsta och de fulaste.

Varför finns det ingen buddhism i de vita folkens värld, och ingen kristendom i de österländska folkens värld? Strängt taget finns det ingen. Jag kommer ihåg att Jehovah och Jesus sade i Bibeln eller i liknande böcker: Ni ska inte gå österut. Det fanns andra saker som har sagts men jag kommer bara ihåg den här meningen: Ni ska inte gå österut, sade till sina lärjungar att inte sprida läran österut. Hans lärjungar lyssnade inte till hans ord utan följde med expeditionsstyrkorna österut. Då uppstod ett problem. Raserna i världen tillåts inte att blandas ihop. Nu är raserna ihopblandade och det har medfört ett väldigt allvarligt problem. När väl raserna har blandats så har man inget motsvarande band till de högre nivåerna och har förlorat sin rot. Blandraser har förlorat sina rötter, vilket medför att ingen i paradisen kommer att ta hand om dem. De hör inte hemma någonstans och ingen plats skulle ta emot dem. Därför finner du att området där Europa och Asien möts var öken förr och en obefolkad zon. När transportmedlen inte var utvecklade var det svårt att passera igenom den. Med utvecklingen av moderna hjälpmedel har allt detta brutits igenom. Således har raserna blivit alltmer ihopblandade, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Naturligtvis kommer jag inte att gå in på detaljer. Jag säger bara att de högre nivåerna inte erkänner en sådan mänsklig ras.

Ämnet jag nyss nämnde var det att de mänskliga raserna har motsvarande band till de högre nivåerna. Det vita folket på högre nivåer utgör en liten del, en mycket liten del, av universum, det är deras himmels paradis. Men det finns ett väldigt stort antal gula folk och Buddhors paradis såväl som Daos paradis. De har nästan fyllt upp hela universum. Det finns lika många Tathagata-Buddhor som sandkorn i Ganges-floden, de är extremt talrika och väldigt stora. Människor med utseendet hos gula människor är särskilt talrika. Sålunda har raser varandras motsvarigheter från toppen till botten. Jesus sade att ni inte skulle föra läran vidare österut, vilket betyder att de inte tillhör oss. Jesus sade åt människorna att inte sprida läran österut. Jag har heller inte funnit några österländska människor i Jesu paradis. Det är mycket sorgligt! Människor i den moderna tiden lyssnar inte till sin guds ord och de orientaliska folken lyssnar inte heller till Buddhas undervisning. Således har människan trasslat till dessa saker. Jag fann inte heller några vita människor i en Buddhas paradis förr. Men varför är det så att det jag sprider idag också förs vidare till västerlänningar. Det beror på att det jag sprider är universums principer, hela universums principer. Alla de vita människor som når fulländning inom denna min Dafa kommer att få samma utseende som människor i Jesu paradis när de lyckas med kultiveringen i framtiden, och den form som de kultiverar kommer också att vara likadan som människorna där, de kommer att bli sådana när de lyckas i kultiveringen. Gula människor kommer att anta Buddha-sidans fysiska kroppsform när de har nått fulländning. Alltså kan jag rädda människor på båda sidor eftersom den Fa som jag sprider redan är ofantlig. Jag säger er också ..., det har aldrig funnits en så vid öppen dörr, men det finns skäl till detta.

Lärjunge: Lärare, kan du säga oss vad de blandrasiga barnen handlar om?

Läraren: För en stund sedan talade jag om de blandrasiga barnen, jag har berättat en himmelsk hemlighet för mänskligheten, men det betyder inte att vi skulle göra någonting. Jag säger att jag har gjort någonting ännu större, att jag kan rädda också en blandrasig människa, men jag kan bara rädda honom under den här tidsperioden. Fastän österlänningar och västerlänningar alla lever på Jorden, så vet inte människan att det finns något som skiljer öst och väst åt. Det är välkänt att österlänningarna tror på den så kallade ”nian”. De tycker om hur den låter, vilket antyder oförgänglig. ”Åtta” uttalas som ”fa”, vilket betyder att göra en förmögenhet. Sådana saker kan verkligen ha en liten effekt i Östern, såsom förebud, tydning eller analys av landskap med mera. Men när de tillämpas i väst är de ineffektiva och fungerar inte, de fungerar inte hos de vita människorna. Å andra sidan fungerar inte heller den så kallade astrologin eller en del fenomen som de vita människorna tror på för österlänningar. En del människor tror att de fungerar. Det är för att ni tror att de fungerar. Faktum är att de inte gör det. Varför? Det beror på att de vita människornas biosfär har sin speciella fysiska materia, vilken formats i sitt eget rum, medan det österländska folkets biosfär har sin speciella materia som deras liv består av. Ens liv består av sådana saker, alltså är de två sidorna inte likadana. Efter att människorna har sammanblandats så ska du se att hans barn har fötts till att bli en baby av blandras. Men, det kommer att finnas en skiljelinje i det här barnets liv, om separationen sker så kommer han att bli fysiskt och psykiskt ofullständig eller en människa med en ofullständig kropp. Modern vetenskap vet också att det blir allt värre generation för generation, det blir så. Naturligtvis, om en sådan människa vill kultivera så kan jag hjälpa till och jag kan ta hand om det. Det kan inte göras för en icke-kultiverare.

Lärjunge: När jag förde upp händerna under övningen så märkte jag att mina händer blev varma. Jag har inte känt så i någon annan träningsform. När jag gjorde övningen kände jag det som om jag var en Bodhisattva och kände att jag var ”den enda respekterade”. Är det rätt eller ej?

Läraren: När du gör övningen ska du inte lägga till några som helst tankar till den. I tantristiska övningar är det så: jag är ju Buddha. Han är inte det egentligen, har hans köttsliga kropp förändrats? Den har inte förändrats. Så om han lyckas med kultiveringen i framtiden, vem kommer att bli förändrad? Det är hans sekundära medvetande. Som jag sade till er när jag spred denna Fa så räddar jag huvudmedvetandet. Om ditt sekundära medvetande lyckas i kultivering kommer du fortfarande att följa de sex reinkarnationsvägarna. När de två liven skiljs åt kommer du inte att veta någonting. Det är normalt att dina händer känns varma.

Lärjunge: Ska inte lite tankar läggas till vid kultiveringen i Falun Dafa?

Läraren: Det ska inte finnas några tankeaktiviteter. Vilka tankar som helst är ett fasthållande.

Lärjunge: Två frågor. En är frågan om det österländska folket och västerlänningarna som Läraren nyss nämnde. Anta att många människor ursprungligen var orientaler förr, vad kunde göras om de föddes som västerlänningar?

Läraren: Det spelar ingen roll. Det finns två typer av situationer: Om en sådan person inte kom med ett syfte så kommer han att följa den här kroppens förändring och vi kommer att förändra den här personen; om han kom med ett syfte så vore det en annan historia och ett annat fall.

Dessutom, låt mig berätta för er alla att ni också ska vara försiktiga med ert sätt att sprida denna Fa. Om någon är intresserad av den och kommer för att studera den, då bygger du också upp dygd, det handlar också om obegränsad dygd. Men, det finns en punkt, om han inte vill studera det och du försöker få honom att göra det, drar hit honom för att studera det, så säger jag att det inte är bra. För om han inte vill kultivera Buddha kan en Buddha inte göra någonting för honom heller. Vad man vill uppnå eller eftersträva kommer an på personen själv. Du kan berätta för honom och erbjuda honom ett ord eller ett vänligt råd, med du kan inte tvinga det på honom. Jag säger till alla att vi inte tvingar någon att komma och lära sig det. Dessutom ska inte våra instruktörer eller assistenter tillämpa administrativa sätt när de gör sitt arbete i framtiden, alla är utövare. Därför ska man övertyga andra med Fa. Alla studerar Fa. Om en instruktör inte gör bra ifrån sig eller handlar oriktigt så kommer en utövare, när han ser det, att säga att du har ett Xinxing-problem gällande det ena eller det andra. På så vis kommer ingen att följa hans misstag. Varför? Eftersom alla studerar Fa så följer alla Fas krav istället för dina egna idéer. Självklart behandlar vi också dig på samma vis. Om du vill studera den så studera den, om du inte vill studera den så kan du gå, vi kommer inte att skada någon. Om du säger, Jag vill inte studera den längre, så är det helt i sin ordning om du inte gör det. Om du vill studera den och kultivera så är vi ansvariga gentemot dig, detta kan garanteras. Fastän det är ostrukturerat till formen så är Buddha-kultivering likväl en mycket seriös sak. Vi kan därför inte tillåta att någon avvikelse sker med en sådan stor och seriös Fa. Genom historien har ingenting så stort som det här någonsin spridits till människan. Nu sitter du här och tänker, jag har kommit på ett naturligt sätt, som om du har kommit för att du har hört någon nämna det. Jag säger dig att det är mycket troligt att du har ödesförbindelsen. Antagligen formades en sådan ödesförbindelse vid någon tidigare tidpunkt, det är mycket ovanligt att någon kommer utan orsak eller anledning. Jag tror att om ni fortsätter att ställa frågor så kanske det inte finns så mycket mer att fråga, du kan finna svaren till alla dina frågor i Fa.

Lärjunge: Det är bara en fråga om att hålla sig till en kultiveringsmetod. Jag tror att om en del människor studerar Falun Dafa så kanske de blandar ihop det med andra saker som de har lärt sig. Det finns också en del andra traditionella tekniker ...

Läraren: Buddha-kultivering är en seriös sak. Därmed inte sagt att du inte kan studera I Ching eller Bagua. Jag anser att tiden för kultivering är begränsad. Om du kan använda tiden till att få en bra förståelse av Falun så är det verkligen anmärkningsvärt, eftersom inget annat är så storartat som Falun. Inte ens Baguas principer eller många tekniska saker som nu är kända i det vanliga mänskliga samhället, har nått bortom Vintergatan. Detta universum är så stort att du inte vet hur stort det är. Tretusen universa likt vårt utgör ett större universum, och tretusen sådana större universa utgör ett ännu större universum. Gudarna och Buddhorna däri är helt enkelt oräkneliga. Beträffande Vintergatan då? Den är mycket liten. De som studerar Dafa, tänk på det, en sådan enorm Fa har spridits till er, jag tycker inte att en utövare behöver slösa med sin energi. Men om du är en elev i ett sådant ämne så har jag inget emot det. Eftersom det är vanliga människors kunskap kan du sätta igång och studera det. Om du säger att det är ditt fritidsintresse så tycker jag att du borde släppa det fasthållandet! Jag kommer att ta ansvar för dig, och Buddha-kultiveringen är mycket seriös. Då borde du använda din energi till att studera Fa, som du kommer att gagnas oändligt av, den kan inte jämföras med något akademiskt ämne.

Vad beträffar att ha med lägre varelser och spöken att göra bland vanliga människor så säger jag att du verkligen ska släppa det, eftersom de där lägre varelserna alla är spöken. Om du strävar efter sådana saker, så långt bort det är från vår Buddha-Fa! Dessutom är de alla onda saker, de är spöken. Vad gäller frågan om spådomskonst så har jag redan talat om den här saken i detalj i boken. Om man vill kultivera blir det en allvarlig fråga. När en människa har energi kan det han säger stabilisera en sak. Eftersom vanliga människors angelägenheter är instabila så kanske det inte är så, du uppfattar att det är så, när du berättar, då blir det så. Då har du gjort en dålig gärning. Som en utövare bör man följa en högre standards krav. Om du begår en dålig gärning så är det inte som en vanlig sak. Anledningen till att jag renar din kropp är att jag ser att du vill kultivera. Om du vill kultivera så ska du släppa sådana saker och kultivera mycket rent och oblandat.

Lärjunge: Jag har något som tynger mig. Idag har jag en sådan bra ödesförbindelse att studera Falun Dafa. Jag läste i Bok II att om någon inte fullbordar sin kultivering i det här livet så kan han avlägga ett löfte att fortsätta sin kultivering under nästa livstid. Dock är mitt genuina mål att nå fulländning. Men, vad kan göras nu när jag är så gammal?

Läraren: En person av hög ålder har det här problemet. Även om denna vår metod gör det möjligt för en att kultivera snabbt, kommer tiden att räcka till för ens kultivering? Strängt taget är det tillräckligt för vem som helst och det här gäller människor av alla åldrar. Men det finns en sak, medelmänniskor kan inte uppföra sig bra. Även om du kanske säger att du kan sköta dig själv bra så kan du ändå inte göra det egentligen. Eftersom din kultivering inte har nått ett så högt rike och ditt sinne inte har nått en så hög standard så kan du inte sköta dig själv bra. Denna vår kultiveringsmetod kultiverar både kropp och själ. Medan du kultiverar ändras din kropp för att förlänga ditt liv. Kultivering av kropp och själ innebär att medan man kultiverar så förlängs ens liv. Med ditt liv som blir utsträckt allteftersom i kultivering är den teoretiskt sett strängt taget tillräcklig för människor av alla åldrar. Men det finns en sak, alla de förlängda liven måste till hundra procent användas för kultivering, inte för att leva som vanliga människor. Så om någon inte är medveten om att hans liv är lånad tid så kan han inte heller sköta sig själv bra och kan inte till hundra procent följa kraven för en utövare. Då står han inför faran att gå bort när som helst. Det här är den fråga som äldre ställs inför.

Dock, om han verkligen har misslyckats med att nå fulländning och inte har ansträngt sig tillräckligt så kan han bara ha följande tre alternativ: ett är att fortsätta kultiveringen i nästa liv. Min Fashen kommer att se efter honom och till och med ta hand om hans reinkarnation. Det arrangeras så att han föds i en familj där han kan få Fa. Ett annat är att du inte vill kultivera mer, det är för mycket lidande hos mänskligheten, då kommer du att hamna på den nivå som du redan har kultiverat till. Om du har gått bortom den Trefaldiga världen blir du en vanlig medlem på den himmelska nivån bortom den Trefaldiga världen; om du inte har gått bortom den Trefaldiga världen kommer du att vara kvar i den Trefaldiga världen och bli en himmelsk människa på den himmelska nivån. Men när man är inom den Trefaldiga världen kommer man fortfarande att komma ner för de sex reinkarnationsvägarna efter femhundra eller trehundra år, det är bara det att han kan njuta av lycka där ute under flera hundra år, det var ett annat alternativ. Nästa alternativ är att någon verkligen har kultiverat mycket bra, men han har inte nått standarden, men på grund av sin förståelse av Fa eller på grund av att han har gjort en del speciella bidrag så kan han komma till Falun-paradiset för att bli en vanlig medlem i Falun-paradiset, vilket också är bortom den Trefaldiga världen, fri från reinkarnation. Det är förvisso mycket bra. Men sådana människor är relativt få och fordringarna är ganska strikta. Men han är varken en Buddha eller en Arhat och inte heller en Bodhisattva, han är bara en vanlig medlem i Falun-paradiset. Det är så det hänger ihop. Faktum är att du har fått Fa och din möjlighet att kultivera Buddha har redan såtts.

Lärjunge: Jag har en fråga. Hur kan ens nivå avgöras?

Läraren: Jag har gjort detta uttalande, jag har sagt att när den ädla människan hör Dao, praktiserar han flitigt. Jag lånade Lao Zis ord, När medelmänniskan hör Dao, verkar finnas, verkar inte finnas, när den oädla människan hör Dao, skrattar han högt. Vad betyder det? När den ädla människan hör Dao betyder att efter att ha hört något om kultivering kommer den här människan att utöva med en gång och han kommer också att tro på det, en sådan människa är mycket sällsynt. Han griper möjligheten och upprätthåller kultiveringen till slutet. Detta är en ädel människa. När en ädel människa hör Dao praktiserar han det flitigt. När medelmänniskan hör Dao, verkar finnas, verkar inte finnas. Vad betyder det? Det är när någon ser att alla andra går för att utöva så följer han det också och tycker också att det är mycket bra. Han kanske glömmer det när han är upptagen eller när han är besvärad av vanliga människors problem, andra studerar det ju ändå inte, jag kan också sluta. Det spelar ingen roll om jag studerar det eller inte. Detta kallas, När medelmänniskan hör Dao, verkar finnas, verkar inte finnas. Kanske, kanske inte lyckas han i kultiveringen. Allt beror på individen själv om han kan lyckas i kultiveringen eller inte. När oädla människan hör Dao, skrattar han högt. Efter att ha hört om Dao skrattar en sådan oädel människa högt åt den. Vad då kultivera? Det är allt vidskepelse och han tror inte på det. Naturligtvis är det osannolikt att han kommer att kultivera, det är så det är. Beträffande hur högt ens kultivering kan nå så anser jag att det helt beror på hur mycket ens hjärta kan uthärda. När du går ut genom den här dörren stöter du på en del problem, kanske kan du inte stå ut med det. Medan jag talar här tycker alla att det är bra. Energin som bärs från kultiveringen av den ortodoxa Fa är helt och hållet Shan och kärleksfull godhet. Därför känner alla som sitter här att det är mycket angenämt och vill lyssna till mig. I framtiden kommer ni också att kultivera på det här sättet. Kultivering inom den ortodoxa Fa är också så här. Men, så fort du kliver ut genom den här dörren kanske du inte är dig själv längre. En del av de vanliga människornas fasthållanden dyker upp i ditt sinne och är mycket starka, du kanske glömmer kultiveringen, detta går inte för sig.

Lärjunge: Kan du säga lite mer om blandrasiga barn?

Läraren: Jag har redan talat om blandrasiga barn, jag har bara nämnt fenomenen i slut-Dharma-tiden. Om du är ett blandrasbarn är det förstås varken ditt fel eller dina föräldrars fel. Det är bara en sådan kaotisk situation som har förorsakats av mänskligheten, ett sådant fenomen har dykt upp. Det gula folket, det vita folket och det svarta folket har sina motsvarande raser i himlen. Då, om man inte kommer från sin ras eller inte tillhör sitt folk, så kommer man inte att tas omhand. Detta är sanningen och det är inte så att jag hittar på någonting här, vad jag berättar för alla är himmelska hemligheter. Alla blandrasiga barn har fötts under slut-Dharma-tiden, man ska inte skylla detta på människor eftersom alla driver med strömmen, och ingen känner till sanningen, det är så detta har tagit sig hit. Om du vill kultivera så kan jag hjälpa till. Beträffande vilket paradis du kommer till så behöver vi se på din situation. Jag kommer att assimilera mer av vilken del det än är som är bäst bevarad. I vilket fall som helst bör du koncentrera dig på din kultivering och bör inte bry dig om dessa saker. Det finns inget att vara rädd för när du nu ha fått Fa. Jag nämnde inte sådana saker när jag föreläste om Fa förr. Dock kommer den här saken att berättas för människan förr eller senare.

Lärjunge: Skulle det inte vara bra om alla människor blev vegetarianer?

Läraren: Nej, det är vad du tror. Himlen har fastställt standarden för det mänskliga livet. Endast genom att leva på ett sådant sätt kan de vara människor. Alldeles säkert kan kött förse människokroppen med mer kalorier än vad grönsaker kan. Dock är kultivering annorlunda.

Lärjunge: Kan du vara snäll och berätta för oss om det finns en särskild standard för stillhet när vi övar den sittande meditationen? Påverkar det förmågan att uppnå Ding (stillhet) om ens huvudmedvetande ständigt tänker på en själv i kultiveringen av Dafa?

Läraren: Huvudmedvetandet och ditt uppnående av Ding är två olika frågor. Det är omöjligt för en att i början uppnå stillhet. Varför kan man inte uppnå stillhet? Det är för att man har för många fasthållanden. Det finns inget världsligt som du inte tänker på, såsom din affärsrörelse, dina studier, ditt arbete, konflikter människor emellan, ditt barns sjukdom, dina föräldrar som ej tas om hand med mera. Varje sak är till proportionen mycket stort i ditt sinne. Tänk er alla, hur kan du uppnå stillhet i ditt sinne med allt detta? Så fort du sitter där kommer de till ytan av sig själva, fastän du påstår att du inte tänker på dem, så ingen metod kan garantera stillhet. Det är precis som jag har sagt i min bok att fastän du kanske påstår att du kan uppnå stillhet genom att skandera Buddhans namn eller genom att titta på ditt hjärta eller genom att räkna siffror, så kan ditt sinne ändå inte uppnå stillhet. De är endast hjälpmedel men de kan inte spela någon avgörande roll. Det enda sättet är att gradvis släppa fasthållandena, vanliga människors fasthållanden. När du hanterar dem genom att ta lätt på dem kommer du naturligt att kunna uppnå stillhet. När du verkligen kan uppnå stillhet är du redan i ett mycket högt rike. Det finns dock en punkt. Skulle man bli som en munk som inte vill någonting och inte heller har några materiella ägodelar när man väl har börjat kultivera inom Falun Dafa? Inte alls. Vi ska i största möjliga utsträckning anpassa oss till vanliga människor i vår kultivering. Eftersom du är i vanliga människors samhälle bör du inte vara speciell och bör inte på ytan bli annorlunda än en vanlig människa. Därför bör man anpassa sig maximalt till vanliga människors liv under kultiveringen. De unga människorna som borde gifta sig bör gifta sig, utövandet inverkar inte på vilka affärer du bör göra eller vilken ställning du bör ha. Vi talar om en princip, vilken är att man har sina problem inom varje skikt i det vanliga mänskliga samhället, vi lämnar de religiösa formerna därhän. Daoismen kan inte gå bortom sin Taiji och buddhismen kan inte heller gå bortom sina principer. Därför frångår vi det som sägs inom religionerna, vi talar om hela universums principer.

Vi har funnit att, oavsett vilket skikt du kommer ifrån eller vilken typ av arbete du utför, så kan ni alla kultivera. Varför? Till exempel en vanlig arbetare har, för att kunna förse sig med mat och kläder, konflikter med människor runt omkring sig och i sitt arbete. Då kan han från sådana konflikter lära sig hur man blir en god människa. Vad gäller en genomsnittlig arbetare i vit krage, nämligen en tjänsteman, så kan han lära sig att vara en god människa inom sitt skikt. Det är också kamp om personliga intressen människor emellan. Hur som helst kan man lära sig att vara en god människa i sådana konflikter. Beträffande en chef så kan han lära sig att göra affärer inom sitt skikt och hur man är en god människa mitt bland konflikterna chefer emellan eller mellan andra människor, han har också sina konflikter. Det är likadant för en president. Som president oroar han sig för och arbetar för sitt land. Vissa saker går smidigt, andra inte, det finns saker som klaras av framgångsrikt och det finns saker som inte klaras av. Det finns också konflikter nationer emellan. Därför har han sina saker att bekymra sig om. Det är så här människan lever. Således kan du inte i något rike bryta dig loss från den världsliga världen, från människorna eller samhället, du kommer att ha konflikter. I dessa konflikter kan ni lära er att bli goda människor. Om du kan bli en god människa kommer du att gå förbi vanliga människor.

Vad vi talar om är en princip. Det innebär inte att ta något materiellt ifrån dig, utan att ta bort det mänskliga fasthållandet. Hur stor din affärsverksamhet än är så kommer det inte att påverka din kultivering. Om din verksamhet är stor så tjänas givetvis mer pengar, men du skulle i ditt sinne inte betrakta pengar som lika värdefulla som ditt liv eller bli mycket fäst vid obetydliga vinster, du är inte sådan. Ditt hus kan vara byggt av guld, men du bär det inte i ditt hjärta utan tar mycket lätt på det. Det här är den standard som krävs av våra utövare. Oavsett hur hög ställning du har så kan du fortfarande göra goda gärningar för människor. Det här är den standard som vi kräver att våra utövare följer, är det inte så? Vi har gått bortom religionerna för att tala om det här ämnet, och vi talar om dess essens. Man kan kultivera i vilken miljö som helst. Dock finns det en sak, kultivering bland vanliga människor syftar till att direkt slipa och förädla hjärtat. Så, anledningen till att jag sade att jag genuint skulle rädda dig var att du genuint förbättrar dig och verkligen uthärdar detta samhällstryck. Ni höjer er genuint. Av den anledningen ska Gong ges till dig, och vi skulle rädda dig.

Det sekundära medvetandet kan också få Gong att växa, men han är alltid endast din väktare av Fa. Han kan också nå fulländning och följa dig. Fastän jag har avslöjat en sådan sak idag kan du fortfarande inte förstå dess djup. Jag säger er alla att vissa människor fortfarande talar om andra kultiveringsmetoder, om hur den ena eller den andra metoden är. Ni kan fortfarande inte förstå innebörden i det jag just sade! Genom historien har alla kultiveringsmetoder räddat ditt sekundära medvetande istället för dig, de räddade inte dig! Jag har avslöjat en myt sedan urminnes tider! Jag stötte på många svårigheter och avslöjade denna sak. Oavsett hur hårt du kultiverade förr så blev du ändå inte räddad. Vem kultiverade du åt? Du kultiverade en livstid och måste fortfarande följa de sex reinkarnationsvägarna. Du skulle inte veta vad du skulle födas till i nästa liv, skulle du inte tycka att du var beklagansvärd! Varför? Förr räddade varken religioner eller andra kultiveringsmetoder huvudmedvetandet, eftersom de ansåg att det var för svårt att rädda huvudmedvetandet, vilket befann sig i en stor illusion. Jag har sagt det på det här viset och alla kanske tycker att de förstår. När ni väl går ut genom dörren fortsätter ni att bete er som vanligt. Inför vanliga människors praktiska intressen kastar man sig åter in i det, kämpar, jag garanterar att han skulle bete sig så. Därför fann gudarna att det var för svårt att rädda människor. Emellertid är den jag räddar dig, ditt sekundära medvetande har också samma namn som du, alla kommer från moderns sköte samtidigt och alla kontrollerar den här kroppen, förutom att du inte känner till hans existens. Vad de räddade var honom. Fastän du såg att de talade till dig så talade de egentligen till honom. Ibland har du sagt något omedvetet. Men det var inte din hjärna som talade. Det finns många människor som gör den sittande meditationen. När de väl sitter där vet de ingenting och kan sitta där i flera timmar. Åh, personen kan ändå vara väldigt glad när han kommer ut ur stillhet, Se så bra jag tränade och jag satt där i flera timmar i trans. Det är för synd! Kultiverade du? Vet du det? Övningen var helt och hållet för andra.

Förr sade vissa daoistiska metoder till dig att dricka alkohol för att kunna söva ditt huvudmedvetande, så att det sekundära medvetandet kunde kultivera. Många daoister dricker alkohol för att söva ner sig, de förlorar medvetandet och sover djupt, det sekundära medvetandet förs sedan bort för att kultivera. Även om jag har nämnt det så här så är det jag har sagt en myt sedan urminnes tider. De hade den ena eller den andra metoden, eftersom de upptäckte att människan inte kunde lyckas i kultiveringen. Eftersom någon nådde fulländning från din kropp betraktades det som om också du hade samlat dygd och hade lidit. Trots allt hade din ungdom givits till religionen. Vad bör göras? Kanske var de godhjärtade och lät dig födas som ett sekundärt medvetande i nästa liv, det kanske blir så. Jag ser att sannolikheten för detta är ytterst liten. Sedan skulle de be dig kultivera, vilket även det var mycket sällsynt. Emellertid blev en del människor belönade med lycka och välstånd. Hur blev man belönad med lycka och välstånd? Man skulle bli en högt rankad ämbetsman, tjäna en stor förmögenhet och göra bra affärer, hans nästa liv skulle bli sådant, eftersom han under sin livstid trots allt hade samlat dygd och lycka. Jag tror inte att någon som sitter här vill vara på det sättet. Varje gång efter att jag har talat om det här ämnet, om någon fortfarande säger till mig hur den ena eller den andra metoden är och hur den ena eller den andra religionen är, så skulle jag tycka att hans upplysningsförmåga är för låg. Alla kan läsa särdragen för vår Falun Dafa, vilka alla finns nedskrivna där. Människor lägger inte märkte till det och avfärdar det som ett mycket vanligt uttalande, det är universums regler, det var så förr.

Kanske kan du när du går ut från det här stället känna stort fysiskt välbehag. Men det finns en sak, i takt med din kultivering kommer du åter att känna obehag i kroppen. Varför? Det beror på att du har karma från den ena livstiden efter den andra och den kan inte knuffas ut allt på en gång. Man skulle dö med detsamma om all karma knuffades ut på en gång. Därför ska vi successivt pressa ut sådan karma från insidan av din kropp, så du kommer att känna mycket fysiskt obehag efter en tid och du kanske undrar, Är det en sjukdom?! Jag säger till alla att det inte är någon sjukdom. Men det visar sig bli väldigt smärtsamt. En del är mycket allvarliga, verkar vara mycket allvarliga. Men en del människor vet om det och de blir glada varje gång de mår dåligt, de säger att Läraren tar hand om mig genom att avlägsna min sjukdom och eliminera min karma. En del människor blir rätt ängsliga om de inte känner fysiskt obehag eller något alls. Läraren tar inte hand om mig och varför eliminerar jag inte karma? Men en del nya utövare ser det vanligtvis som en sjukdom och tar medicin närhelst de mår dåligt. De tror att det är bättre om de kultiverar och tar medicin samtidigt. Vi har sett en princip att eftersom sjukhus inte kan eliminera karma och läkare inte är utövare så har de inte sådan mäktig dygd. De är tekniker bland vanliga människor, som endast kan avlägsna smärtor på ytan och lämnar kvar sjukdomarna åt dig i djupare rum. Att ta medicin är att trycka ned dem inuti kroppen och det är praktiskt taget att ackumulera dem. Man kanske inte känner smärtan på ytan, men den är lagrad på kroppens djupare nivå. Att genomföra en operation är också samma sak. Till exempel, antag att någon har en tumör och får den borttagen. Han har endast skurit bort materian på ytan medan den verkliga sjukdomsorsaken finns i ett annat rum och inte har rörts. Således kommer sådan mycket allvarlig sjukdomskarma att åter framträda. En del verkar vara botade och kommer inte att få något återfall i det här livet. Sedan kommer de tillbaka igen i nästa liv. Eftersom de har blivit nedtryckta till en djupare nivå återkommer de förr eller senare. Ens karma behöver fortfarande återbetalas, det är bara en sådan princip. Vad vi har gjort här är att knuffa alla dina smutsiga saker ut ur dig från ditt livs ursprungliga källa. Men, ingen gör något sådant, endast om du kultiverar kommer vi att göra en sådan sak åt dig. Men alla måste sköta sitt Xinxing bra och ska inte tänka: Åh, jag är sjuk igen, när du mår dåligt. Om du tänker så, ta då medicin när din sjukdom kommer, vi skulle inte ingripa, eftersom kultivering beror på upplysningsförmågan, inte på tvingande regler. Vi har inte sagt att du inte bör ta medicin när du inte mår bra, vi har inte det.

En del människor kan inte betrakta sig själva som utövare. De utövar endast rörelserna utan att studera Fa och gör vad som helst. Fastän du ser dem göra rörelserna tar min Fashen inte hand om dem. Om de inte ses efter är de bara vanliga människor och kommer att bli sjuka. Om vi gör en regel för att förbjuda dig att ta medicin och du inte uppför dig själv enligt en utövares standard, utan förblir en vanlig människa, så kommer du att hävda att Li Hongzhi inte tillåter dig att ta medicin när du blir sjuk. Därför säger jag inte huruvida någon ska ta medicin eller inte och du bör själv avgöra. Det är faktiskt ett test för dig. Om du inte kan sköta dig som en utövare kommer du fortfarande att få sjukdomar, det är bara en sådan princip och vi har bara nämnt den här principen. Därför har jag berättat för alla att om ni vill kultivera i framtiden så är det mycket troligt att de fysiska obehagen ni erfar är er karma som knuffas ut från era tidigare liv. Jag har funnit att en del människor har fötts tiotals eller hundratals gånger, det fanns många sjukdomar under varje livstid, vilka alla behöver knuffas ut. Hur som helst måste de alla tas bort. Fler kommer att tas bort från ett annat rum och en portion måste tas bort åt dig. Men de kan inte alla tas bort från ett annat rum eftersom du måste fås till att lida lite. Om man inte lider betyder det att en person inte betalar för de dåliga saker som han har gjort. En dag, när du når fulländning och sätts i en Buddhas position, så skulle du känna dig ganska obekväm över att vara där. Andra skulle också undra, Hur flyttar han upp hit? Är det rätt? Således måste du uthärda en portion av smärtan. Då, när du uthärdar den höjer du din upplysningsförmåga. Betraktar du det som en sjukdom? Eller betraktar du det som eliminering av karma åt en utövare?

Övers. anm.: Översatt från den senaste engelska versionen, därefter kontrollerad mot det kinesiska originalet. Uppdaterad i augusti 2004.